Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status Beslut. organ Teknisk utvalg /09 PS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status Beslut. organ Teknisk utvalg 03.06.2009 074/09 PS"

Transkript

1 Moss kommune Saksutredning - reguleringsplan Saksbehandler: Ida Edfeldt Dato: Arkivref.: 09/4395/ REGUL- Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status Beslut. organ Teknisk utvalg /09 PS Dokumenter vedlagt saken Dato Dok.nummer Tittel industribest.doc utbyggingsavtale docx Planbeskrivelsemai09.docx merknader resyme.doc Oversendelse av revidert plan Rabekkgata Journalposter i arkivsaken Nr Type Dok.dato Avsender/mottaker Tittel 1 U Moss Avis og Moss Dagblad Annonse - oppstart av reguleringsplanarbeid 3 U I følge adresseliste Oppstart av reguleringsplanarbeid med 4 I Advokat Tomm Berger Oppstart av reguleringsplanarbeid med 5 I IBI Norge AS Innspill til reguleringsplanarbeidet for området 8 I Fylkesmannen i Østfold - reguleringsplan - Fylkeskonservatorens foreløpige uttalelse 6 I Tor Langrud Innspill til reguleringsplanarbeid med 7 I Arena-prosjektene Innspill til reguleringsplan 12 I Varna eiendom AS Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for 11 I Statens vegvesen Region øst Innspill til reguleringsplan med utbyggingsavtale for 10 I Østfold fylkeskommune Innspill til reguleringsplan med utbyggingsavtale for 9 I Trioving Innspill til reguleringsplan for Rabekk og 14 I Fylkesmannen i Østfold Innspill til - reguleringsplan 13 I Finn Engebretsen - Finn Egil Johansen - reguleringsplan - innspill vedr. omgjøring av ryggeveien 15 I Miljørettet helsevern Innspill til reguleringsplanarbeid med 16 U Moss Ættehistorielag; Sjælsø Moss AS Arkeologiske undersøkelser på 2/2816 og 2/1730 i forbindelse med regulering av - Rabekk 17 I Sjølsø Norge AS Arkeologiske undersøkelser 18 X Rabekk, referat fra møtet den 17. januar U Østfold Fylkeskommune Arkeologisk registrering innenfor reguleringsplan for - Rabekk 19 I Ideco AS v/ Øivind Slangsvold Bekreftelse på dekning av utgifter til arkeologisk registrering, Rabekk 22 I Her Anskaffelser - kostnadsoverslag - protokoll 23 I Cowi AS v/hallgeir Nordahl Avtaledokument 24 X Rabekk - referat fra møtet 14. februar 26 I Tore Holm Eiendom AS Ang referat - Rabekk 27 I Sjælsø Norge As Kommentarer til foreløpig utkast til

2 reguleringsbestemmelser 28 U I følge adresseliste Informasjonsmøte om reguleringsplanarbeidet for Rabekk - 31 I Varna Eiendom Ang Rabekk - 33 I Halden arkitektkontor Rabekk - oppdatert plankart 34 U I følge adresseliste Offentlig ettersyn - reguleringsplan for og Rabekk 35 U Moss Avis og Moss Dagblad Annonse - offentlig ettersyn 36 I Cowi AS Kryss Varnaveien - kart 37 I Barnerepresentant Torstein Lirhus Vedr. offentlig ettersyn - reguleringsplan for og Rabekk 38 I Østfold fylkeskommune - viser til innspill til reguleringsplan og ber om å få tilsendt nytt planforslag 39 I Østfold Fylkeskommune Fylkeskonservatorens innsigelse Rabekk og - reguleringsplan - 40 I Fylkesmannen i Østfold Reguleringsplan for og Rabekk - offentlig ettersyn 42 I Sameiet Hans N. Hauges vei Kommentarer og innspill 57/59 v/ Espen Karlsen 41 I Moss Drift og Anlegg Kommentarer til reguleringsplan 43 I Lars Iversen - innspill til reguleringsplan 48 I Statens vegvesen Region øst Reguleringsplan for - offentlig ettersyn 46 I Tore Holm Reguleringsplan og Rabekk 45 I Tore Thorkildsen Uttalelse reguleringsplan mm Rabekk og 44 I Danward Brynteson SV: Rabekk - 47 I Ideco v/øivind Slangsvold Uttalelse vedrørende reguleringsplan, reguleringsbestemmelser og utbyggingsavtale. 49 I KV-Eiendom Reguleringsplan Rabekk - protest mot plassering av vei 50 I Moss Idrettsråd Høring kommunedelplan Varnaveien 51 I Finn og Mette Brynildsrud Uttalelse vedr. Kallumvn U Moss Industriforening; Moss Handelstands forening Vedrørende høringsforslag for reguleringsplanen for Rabekk - 53 U I følge adresseliste Reguleringsplan for Rabekk -, orientering om framdrift 54 I Moss industriforening Høringssvar til forslag til reguleringsplan for Rabekk - 57 I Sjælsø Norge AS Vedrørende høringsinnspill til kommunedelplan Høyden, Varnaveien, 58 I Halden Arkitektkontor Reguleringsplan - reviderte tegninger 59 U I følge adresseliste Offentlig ettersyn, reguleringsplan for Rabekk og 60 U Moss Avis og Moss Dagblad Annonse - offentlig ettersyn 62 I Rygge kommune Melding om delegert vedtak - del av reguleringsplan for og Rabekk 61 I Halden arkitektkontor Revidert plankart Rabekkgata 63 I Rygge kommune Reguleringsplan for og Rabekk - vedtak om offentlig ettersyn 64 I Lillestrøm arkitektkontor AS Notat etter befaring i Varnaveien U I følge adresseliste Reguleringsplan for - orientering om videre saksgang 69 I Halden Arkitektkontor Oversendelse av revidert plan Rabekkgata Rådmannens forslag til vedtak: 1. Forslag til reguleringsplan for, med kart og bestemmelser datert legges ut til offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens Forslag til utbyggingsavtale tilhørende reguleringsplan for, datert , legges ut til offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens 64C. 3. De deler av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av reguleringsforslaget for Rabekk og oppheves. Det gjelder følgende planer: Nr. 4B Del av Rygge bygningskommune, (veistrekning i Ryggeveien, ) Nr. 10 Del av Moss og Rygge, (usikker planstatus, regulerer Rabekkområdet til industri) Nr. 20 Klommesten Vestre Øre Østre Øre, (boligområdet nord for Ryggev., av ) Nr. 27 Høyden Nordahl Griegsgate og Kallumveien, (Løkenfeltet, av ) Nr. 58 Høyden (omfatter Varnaveien, av )

3 Nr. 252 stadion og skole, (av ) Teknisk utvalg Møtebehandling: Kommunalsjefen delte ut kart med endring av fjernvarmeanlegget i forhold til utsendt kart. Votering: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. TU-074/09 Vedtak: 1. Forslag til reguleringsplan for, med kart og bestemmelser datert legges ut til offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens Forslag til utbyggingsavtale tilhørende reguleringsplan for, datert , legges ut til offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens 64C. 3. De deler av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av reguleringsforslaget for oppheves. Det gjelder følgende planer: Nr. 4B Del av Rygge bygningskommune, (veistrekning i Ryggeveien, ) Nr. 10 Del av Moss og Rygge, (usikker planstatus, regulerer Rabekkområdet til industri) Nr. 20 Klommesten Vestre Øre Østre Øre, (boligområdet nord for Ryggev., av ) Nr. 27 Høyden Nordahl Griegsgate og Kallumveien, (Løkenfeltet, av ) Nr. 58 Høyden (omfatter Varnaveien, av ) Nr. 252 stadion og skole, (av )

4 Saksopplysninger: Reguleringsplanen for ble behandlet første gang i teknisk utvalg i juni 2008, og deretter lagt ut til offentlig ettersyn. Planen ble lagt fram for andre gangs behandling i teknisk utvalg den 17. desember I påvente av sluttbehandlingen av kommunedelplanen for Høyda og Varnaveien, ønsket ikke teknisk utvalg å realitetsbehandle planforslaget. Kommunedelplanen er nå vedtatt i begge kommuner, og reguleringsprosessen tas derfor opp igjen. Reguleringsplanarbeid for området ble igangsatt i september 2007 med bakgrunn i ønske fra flere investorer i området, samt Moss Fotballklubb. Planforslaget er utarbeidet i nært samarbeid med interessentene i området, gjennom møter og annen kontakt. Hensikten er å legge til rette for ny fotballstadion, samt endre trafikkmønsteret ved å åpne Rabekkgata mot Ryggeveien. Revidert reguleringsforslag er forholdsvis åpent og fleksibelt i forhold til arealbruk, og områdene kan benyttes til industri eller forretning/kontor og bolig. Videre avklaring må skje gjennom detaljregulering. I tilknytning til reguleringsforslaget er det utarbeidet utbyggingsavtale. Den sier bl.a. noe om ansvar for opparbeiding av tekniske anlegg og fordeling av kostnader. Det første forslaget til reguleringsplan, med tilhørende utbyggingsavtale, ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av teknisk utvalg den 25. juni I forbindelse med høringen ble det mottatt 16 innspill som er referert i eget vedlegg. På grunn av ny kryssutforming mellom Rabekkgata og Varnaveien blir Rygge kommune direkte berørt av reguleringsforslaget, og må fatte vedtak for sin del av planen. (Kommunegrensa går her midt i Varnaveien.) Det er forutsatt at både utkjøring fra Vesleveien til Varnaveien og utkjøring fra den delen av Rabekkgata som ligger sør for Varnaveien og til Varnaveien, stenges. Etter krav fra Fylkeskonservatoren ble det foretatt arkeologiske undersøkelser på den gamle museumstomta og på eiendommen Varnaveien 26/Rabekkgata 20. Det ble ikke gjort funn. Vurderinger Med bakgrunn i mottatte høringsinnspill og som oppfølging av vedtatt kommunedelplan, er det gjort følgende endringer på reguleringskartet og i reguleringsbestemmelsene i forhold til det forslaget som var ute på høring i sommer: Kvartalslekeplass er tatt ut fra stadionområdet. Ikke vist ny plassering, men satt krav om kvartalslekeplass i bestemmelsene. Flytta gangvei fra stadions østside til areal utenfor stadionområdet. Fjerna kjørevei som gikk langsetter stadion mellom denne og eiendommene mot Rabekkgt. Redusert antall tverrveier som var vist fra Rabekkgata og inn mot stadion. Bestemmelsene setter krav om at øvrige, nødvendige tverrveier vises i aktuelle detaljreguleringsplaner. Liten justering av traseen for Stadsingeniør Stabells vei. Endra formål for L2 til kombinert formål for forretning, kontor og allmennyttig formål for privat skole med tilhørende hybler. Formålsendring for N10A og B, hvor virksomhet for industri, lager, verksted og en gros er tatt inn i kombinasjon med forretning, kontor, bevertning og bolig. I bestemmelsene er det innført en åpning for å heve gesimshøyden fra 13 til 14 meter, dersom mer enn 1 etasje skal benyttes til forretning/kontorformål. Maksimalt antall etasjer er uansett 4. Gjelder for områder hvor boligformål er aktuelt. Bestemmelsen gjelder ikke N12. I bestemmelsene er det innført krav om beregning av trafikktall og trafikkstrømmer i forbindelse med etablering av rundkjøring i Ryggeveien og beregning av trafikkøkning i forbindelse med de enkelte detaljreguleringsplaner og byggesaker. Ny avkjøring til Varnaveien 27. Lagt inn mulighet for undervisning m.m. inkludert i tribuneanlegget innenfor T1A, jfr. justerte bestemmelser. Som følge av foreslåtte endringer i reguleringsplanen, er det gjort tilsvarende justeringer i utbyggingsavtalen.

5 Det er utarbeidet planbeskrivelse som tar for seg de viktigste elementene i planforslaget, samt en enkel trafikkanalyse. Innenfor reguleringsområdet fins det flere gjeldende reguleringsplaner. Det foreslås at gamle planer oppheves der hvor de blir overlappet av ny plan. 1. juli 2009 trer endret planlov i kraft. For å tilpasse begrepsbruken til endret lov er begrepet bebyggelsesplan erstattet med begrepet detaljreguleringsplan i alle sakens dokumenter. Konklusjon Med bakgrunn i foreslåtte endringer bør planen legges ut til fornyet høring. Rådmannen i Moss, Jens Terkelsen Kommunalsjef

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks 435 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371

Detaljer

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE Saksprotokoll

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra.

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra. Arkiv: 201203 Arkivsaksnr: 2012/1731-32 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 46/13 12.12.2013 Kommunestyret 58/13 16.12.2013 PlanID

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 06/3024 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SS - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MIDTÅSEN, GNR. 43/339 M. FL. - GJENOPPTAK AV PLANARBEID NY 1. GANGSBEHANDLING Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2012/2228-34 Arkiv: 0102R1202 Dato: 02.06.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/14 Fast

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gammelveien 2, gnr. 43 bnr. 15, 22, 35, 38, 43 og 46.

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gammelveien 2, gnr. 43 bnr. 15, 22, 35, 38, 43 og 46. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.09.2014 59790/2014 2012/4460 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/165 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Verdal, 26. august 2015. Ove Morten Haugan/sign./ leder

Verdal, 26. august 2015. Ove Morten Haugan/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité plan og samfunn. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité plan og samfunn i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 01.09.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

Samfunnsutvikling GNR 6211. GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN OFFENTLIG ETTERSYN

Samfunnsutvikling GNR 6211. GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN OFFENTLIG ETTERSYN FROGN KOMMUNE Samfunnsutvikling Tor Kaurin Heer Terrasse 28 1445 HEER Vår ref.: 0711673fLAA 08/12533 Deres ref.: Ark.: GNR 6211 Dato: 07.09.2008 GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Næring og forvaltning Vår dato Vår referanse 04.11.2009 2006/1178-10723/2009 Arkivkode: X10 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siri Skaalvik, tlf 77722042 Arealplanlegger

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.06.2010 Saksnr.:

Detaljer

SAKEN GJELDER: SAKSFRAMLEGG KOMMUNESTYRET - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2040

SAKEN GJELDER: SAKSFRAMLEGG KOMMUNESTYRET - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2040 Side 1 Skaun kommune Arkivkode: 141 Arkivsaksnr.: 14/2235 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 84/14 Kommunestyret 11.12.2014 SAKEN GJELDER: SAKSFRAMLEGG KOMMUNESTYRET - KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 32/12 Plan- og miljøutvalget 01.02.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 32/12 Plan- og miljøutvalget 01.02.2012 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2010/693-330/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.01.2012 Saksframlegg Områderegulering utvidelse av Lunde skole Utv.saksnr Utvalg Møtedato 32/12 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3609-34 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUA NÆRINGSOMRÅDE GNR 91 BNR 36 K-kode: Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3609-34 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUA NÆRINGSOMRÅDE GNR 91 BNR 36 K-kode: Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold Saksfremlegg Arkivsak: 08/3609-34 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUA NÆRINGSOMRÅDE GNR 91 BNR 36 K-kode: Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold Innstilling: Forslag til reguleringsplan for Granstua

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 246/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.11.2013 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN FOR STASJONSOMRÅDET OG

Detaljer

Gran Tre - Planbeskrivelse 22.03.2011

Gran Tre - Planbeskrivelse 22.03.2011 1 UTKAST 22.03.2011 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR: GRAN TRE I MOEN GRAN KOMMUNE PLANBESKRIVELSE BAKGRUNN FOR PLANEN. Forslagstiller Gran Tre ANS som er eier av gnr.64/10 og 64/11 ønsker å legge til rette

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer