Innehållsförteckning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning 1 Sammenfattning Bakgrunn Projektbeskrivning och uppfyllelse av mål och målgrupp Mål Målgrupper Verksamhetsbeskrivning Indikatorer Sysselsettingseffekt nye eller bevarte arbeidstilfelle Effekt på de øvrige indikatorene Projektets påverkan på de genomgående (horisontella) kriterierna Gränsregionalitet/Grenseoverskridende effekt Jämställdhet och integration Miljöhänsyn Internationalisering IT-projekt Prosjektets øvrige resultater og erfaringer Gränsregionalt samarbete efter Interreg-projektets slut Informasjon om prosjektets resultat Kopplingar till andra projekt Vedlegg 1 : Målindikatorer Vedlegg 2 : Rekvisisjon for siste kvartal 2005 (kun norsk prosjekteier) Bilaga; 3: Kopia av artikel från Värmlands Folkblad (VF) av den 22/12-05 Bilaga; 4: Statistikk fra / Vedlegg 5: Revisjonsberetning 2

3 1 Sammenfattning Denne sluttrapporten sammenfatter prosjektet Forretningsrelasjoner /Affärsrelationer Prosjektet er en del av programmet Interreg IIIA Indre Skandinavia, og har sitt geografiske virkeområde i totalt 58 kommuner hvorav 40 i Norge (Hedmark, Akershus og deler av Østfold), 16 i Sverige (Värmland samt Malung og Älvdalen i Dalarna ). Prosjekteiere er Handelskammaren Värmland og Innovasjon Gardermoen, begge interesseorganisasjoner for næringslivet i Interreg-området med totalt ca bedrifter, medlemmer, i sine nettverk. Sammen med kontakter i samband med våre arrangement antas antall foretak i nettverket til nærmere Prosjektet skulle være et viktig bidrag til regionens verdiskapning og således sikre regionens fremtidige konkurransekraft gjennom å skape varige forretningsrelasjoner mellom bedrifter, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner samt utviklingsmiljø, som tidligere ikke kjente til hverandre. For å oppnå dette har alle viktige interessenter innen regionens næringsutvikling og interesserte bedrifter fått mulighet til å delta i aktiviteter og i prosjekter. Prosjektets virksomhet har i hovedsak vært å skape møteplasser for næringslivet dette har vært et av de viktigste instrumentene for å nå de mål som ble satt. Det fysiske møtet mellom mennesker / bedrifter er viktig for på bygge relasjoner, og prosjektet har lagt til rette for å skape disse møteplassene. Det er ikke nødvendigvis de største møtearenaene som skaper de beste relasjonene, derfor har vi tilbudt målgruppen en variert meny slik at det er noe av interesse for alle. Vi har arrangert temapartneriat, kontaktpartenariat, kurs og seminarer med fokus på kompetanseheving og interkulturell bevisstgjøring. Vi har satt likestilling, (jämställdhet), på dagsorden ved å invitere til prosjektlederkurs for kvinner. Det ble meget vellykket. Vi har også hatt fokus på miljødelen av prosjektet. Både gjennom vårt Miljøseminar høsten 2005 og ved at vi har tilbudt miljøvennlig transport, fellestransport, til arrangementer. Vi har arrangert konferanser og kontaktpartneriater hvor det i tillegg til interessante foredrag også har vært lagt til rette for formelle og uformelle møter. På det største partneriatet ble det gjennomført 500 formelle møter mellom foretak, og en rekke uformelle møter. Men, alle våre arrangement har vært møter mellom mennesker, og det lar seg derfor ikke tallfeste hvor mange møter det i realiteten har vært. Men vi er forsiktige når vi sier at det dreier seg om noen tusen møter i løpet av disse tre årene. I tillegg til de fysiske møtene har vi også lagt til rette for en elektronisk møteplass på vår webside. Der finnes foruten informasjon om prosjektet også en database over bedrifter i regionen. Bedriftene kan selv registrere seg og de kan gjøre spesifikke søk etter bedrifter i regionen. Denne siden tilbyr vi med glede til et eventuelt annet prosjekt i Interreg IIIA Indre Skandinavia om det skulle være ønskelig. 3

4 De erfaringer vi har gjort gjennom arbeidet i prosjektet er av uvurderlig nytte i videre arbeid i regionen. Det gjelder ikke minst den kunnskap nettverkene har blitt tilført, men også de relasjoner som har oppstått mellom de bedrifter og mennesker som har deltatt. Gjennom hele 2005 og markeringen av at det er 100-år siden Unionsoppløsningen har Handelskammaren Värmland vært aktive i ulike arrangement. Affärsrelationer har blitt presentert og har vært tema til diskusjon og videreutvikling i de enkelte fora. Den svenske siden har også en naturlig kobling til den Norske Ambassaden i Sverige gjennom Kgl Norsk Konsulat i Sverige. Gjennom konsulatet har prosjektet blitt kjent till privatpersoner og organisasjoner som ellers ikke skulle ha kommet i kontakt med Affärsrelationer/Forretningsrelasjoner Prosjektet har vært et bidrag til at nye kontakter har blitt knyttet, nettverk har blitt etablert og forretningsrelasjoner har blitt skapt i grenseregionen. Prosjektet har medvirket til positiv stimulans og utvikling av det norsk-svenske næringslivssamarbeide, og har nådd sine mål. Dette har også ført til at HK og IG i fellesskap søkte om et nytt prosjekt i regi av Innovasjon Norge og Nutek. Vi så det som en naturlig videreføring av Forretningsrelasjoner / Affärsrelationer men med andre hovedaktiviteter enn det som har vært i Forretningsrelasjoner / Affärsrelationer Vi som prosjektledere har virkelig trives med innhold og oppgaver i prosjektet, og skulle gjerne ha fortsatt et år til. Det har vært lærerikt og gitt oss som medarbeidere minst like mye kunnskap og erfaring som det har gitt våre målgrupper. Karlstad / Gardermoen AnneMärtha Andréasson Projektledare Tone Finbraaten Prosjektleder 4

5 2 Bakgrunn Handelskammaren Värmland (HK) og Innovasjon Gardermoen (IG) er begge interesseorganisasjoner for næringslivet i de respektive regioner som dekker 58 kommuner hvorav 40 i Norge og 16 i Värmland samt to i Dalarna. Begge organisasjonene arbeider med regional næringsutvikling og er en viktig nettverks- og samarbeidsarena. Organisasjonene har totalt 1400 bedrifter i sin medlemsmasse. Gardermoregionen har blitt en av de mest ekspansive regionene i Norge på bakgrunn av etableringen av hovedflyplassen. Stadig utbygging og forbedring av veiforbindelser har ført Värmland og Gardermoregionen nærmere hverandre og er derfor naturlige samarbeidspartnere. Konsumenthandelen har eksplodert, det har vært økt flyt av arbeidskraft og norske etableringsinvesteringer har økt i svenske grensekommuner. Til tross for dette så man at det ikke var like naturlig med grenseoverskridende formelt samarbeid. Norske og svenske bedrifter har ikke utnyttet det potensielle markedet som ligger i et samarbeid på tvers av grensen og de interkulturelle forskjellene gjør at man ikke alltid har søkt samarbeid med hverandre. Initiativ for økt bedriftsamarbeid og nye forretningsrelasjoner som skal bidra til økt grenseoverskridende handel og kompetanseutvikling var bakgrunnen for å starte opp prosjektet Forretningsrelasjoner / Affärsrelationer med de to organisasjonene HK og IG som prosjekteiere. Prosjektet startet opp og avsluttes Viktige finansielle bidragsytere til prosjektet er på norsk side har vært: Den Interregionale beslutningsgruppen for programmet Interreg IIIA Sverige - Norge, Norsk regional finansiering, Statlige IR-midler Akershus Fylkeskommune Innovasjon Norge Glåmdalsvekst /Gla i Glåmdal SNP Gardermoregionen Høyskolen i Akershus BI Lillestrøm Innovasjon Gardermoen finansierer med arbeidstid. Utover dette tilkommer privat finansiering via deltageravgifter i aktiviteter og arrangement. Totale prosjektkostnader på norsk side for perioden er beregnet til NOK Viktige finansielle bidragsytere til prosjektet på svensk side har vært : Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Värmlands län Region Värmland Almi Företagspartner Värmland 5

6 Kontaktpartnariatet i Sunne 2004 ble medfinansiert av : Arvika kommune Eda kommune Grums kommune Sunne kommune Säffle kommune Årjängs kommune Handelskammaren Värmland finansierer med arbeidstid. Utover dette tilkommer privat finansiering via deltageravgifter i aktiviteter og arrangement. Totale beregnede kostnader på svensk side er SEK For å gi prosjektet tilstrekkelig tyngde og tilgang til samt dialog med de viktigste regionale aktørene og deres respektive nettverk ble det etablert en referansegruppe for prosjektet. Referansegruppen består av deltagere fra næringslivet, organisasjoner og instutusjoner fra både Sverige og Norge, totalt 17 personer inklusive projekteiere og -ledelse. Deltagerne i referansegruppen representerer hele Interreg-området og består av like mange kvinner som menn. Gruppen har hatt i gjennomsnitt 2 møter pr. år. 3 Projektbeskrivning och uppfyllelse av mål och målgrupp Projektets syfte är att bidra till värdeskapande i Inre Skandinavien och således säkra regionens framtida konkurrenskraft genom att stimulera till varaktiga affärsrelationer mellan svenska och norska företag, organisationer och utbildningsinstitutioner. Det kräver fokusering på nyskapande, ledarskap och strategier. Genom olika arrangemang har vi som mål att förmedla information och nyttig kunskap och förbereda för kontakt över gränsen. Projektet Affärsrelationer har lagt vikt vid att: Skapa bättre gränsregional integration Pådrivare för ökat samarbete mellan befintliga branscher och kluster Skapande av nya mötesplatser I projektet ingår en rad olika arrangemang och aktiviteter som bidrar till att det etableras nya och i framtiden bestående relationer mellan olika branscher och miljöer. Projektet bistår med råd och konkret arbete som gör det enklare att bygga vidare på befintliga nätverk samt som möjliggör kontakt mellan företag i syfte att skapa affärsnytta. 3.1 Mål Projektets mål är att vara ett positivt bidrag till regionens utveckling genom att skapa varaktiga affärsrelationer mellan företag, organisationer, utbildningsinstitutioner och miljöer som inte tidigare känt till varandra. Genom projekts aktiviteter, formella och oformella nätverk och inte minst IG och HK s samarbete har uppsatta mål nåtts. 6

7 Med hänsyn taget till att några planerade aktiviteter, vilka projektet inte kunnat råda över, inte kunnat genomföras får målet anses mer än uppfyllt. Projektledarna har under projektperioden och i samråd med referensgruppen tagit beslut att ändra inriktning av aktiviteter på grund av ovanstående. Under april augusti 2003 planlades en B2B mässa, för att genomföras i oktober 2003 i Norge, tillsammans med det norska företaget Zenith. Företaget som hade ett brett nätverk av företag i både Sverige och Norge samt var specialister på att arrangera mässor gick i konkurs och aktiviteten fick avlysas p g a tidsbrist. Under tredje kvartalet 2003 förändrades också personalstrukturen i Innovasjon Gardermoen som medförde tidskrävande omorganisation av rutiner och arbetsfördelning. Trots detta kunde vi redan under andra projektåret konstatera att flera av indikatorerna mer än väl skulle uppfyllas. Marknaden för stora arenor och partenariat, tidsödande och med höga deltagaravgifter var mindre intressant än förväntat för vår målgrupp men önskemål om mindre inspirationsseminarier och kompetenshöjande kurser utan att ge avkall på kvaliteten fanns. I inledningen av projektet lades grunden till en kommunikationsstrategi som tillsammans med uppsatta målindikatorer blev ett viktigt styrinstrument för projektledarna. Vid varje avslutad aktivitet och inför all lägesrapportering har målindikatorerna kontinuerligt uppdaterats. Projektet kan därför till fullo dokumentera samtliga resultat med deltagarförteckning knuten till varje enskild aktivitet. Vid större aktiviteter har deltagarna medverkat i en evaluering. Utvärderingarna har fått högsta omdöme, 3 till 5 på en femgradig skala. Avvikelser beträffande ekonomi och arrangemang har skriftligen, och med godkännande från Interreg-sekretariatet på båda sidor, redovisats tillsammans med lägesrapporteringen. Anledning till avvikelser i val av arrangemang och i budget är dels konkurrens mellan liknande Interreg-projekt samt rådande marknadskonjunktur, men projektets mål är uppnådda, se bilaga. (vedlegg) Målgrupper Projektets målgrupper har olika utgångspunkter med syfte att nå så stor marknad som möjligt. Vi valde att definiera målgrupperna och prioritera dem med förutsättningar ur ett näringslivsperspektiv. Företagsledare Projektets viktigaste målgrupp då strategiska beslut fattas på denna nivå och arbetet leds, fördelas och kommuniceras från och av rubricerade målgrupp. Utvecklingsmiljöer, högskolor och universitet Högskolor och universitet, kunskapsparker, närings- och branschorganisationer samt näringslivsnätverk är primära målgrupper i projektet. Beskrivna miljöer arbetar för ökad kunskap och utveckling som efterfrågas av näringslivet. 7

8 Kommuner och offentliga myndigheter. Dessa är en viktig målgrupp i projektet eftersom de har lokal och regional näringslivskännedom och är naturliga samarbetspartners. Organisationer och befintliga nätverk och andra Interreg-projekt Projektägarnas, IG och HK, befintliga nätverk utnyttjas för att profilera projektet under hela projekttiden. Övriga näringslivsorganisationer knyts till projektet som betydelsefulla partners. Genom projektets aktiviteter har samtliga målgrupper nåtts, och är specificerade i deltagarlistor och i projektets målindikatorer. 3.3 Verksamhetsbeskrivning Projektet har fokuserat på att anordna nätverksarrangemang såsom seminarier, kurser, konferenser och mötesarenor. Mötesarenan beskrivs dels som ett personligt möte mellan företag och människor som har en önskan om att etablera samarbete, i dagsläge eller i framtiden, i Inre Skandinavien, dels som en elektronisk mötesplats genom den gemensamma websidan. Projektägare och ledning har dessutom deltagit i flera nationella och internationella nätverksarrangemang. En mycket viktig del har varit informations-spridning av projektet och dess verksamhet och syfte. Verktyg har varit medlemstidningar, nyhetsbrev, annonsering, websida och befintliga interna och externa nätverk och kluster i regionen. På nästa sida följer en översikt över samtliga aktiviteter för perioden och estimerad kostnadsfördelningen under projekttiden: 8

9 Aktiviteter Partenariat Tema/logistik/Karlstad Kontakt/Sunne Kontakt/Medarrangör/Lilleström Seminarier (kompetenshöjande) Maarud Gård/ledarskap Kongsvinger/turism Frukostseminarium Cerut/Östlandsforskning Värmlands relationer med Norge/Cerut Nobelinstitutet/Kulturella och interkulturella likheter och skillnader Miljöseminarium i Arvika Kurser Projektledarkurs för kvinnor del I/Kvinnomuseet Kongsvinger Projektledarkurs för kvinnor del II/Musikhögskolan Ingesund Styrelsearbete över gränsen/sunne Ledarskap i vardagen/gardermoen Likviditetsstyrning Konferenser Gardermokonferensen 2003 Projektkontakt 2004/Gardermoen Informationsspridning Gränslöst/Sunne Kick Off/Norge och Sverige Grensekommittén/Säffle Information Västra Värmlandgruppen/Charlottenberg Information Idékontoret i Säffle Information till projektet Röjande av Handelshinder Information Företagsklustret Östra Värmland/Storfors Information till Communicare Zenithmässa/Trondheim Redaktionella artiklar i regional press Sverige och Norge Kontaktmöte IG/Torsby Skidtunnel Entreprenörsdag/Årjäng Så skapar vi tillväxt i regionen 8-sidig folder på svenska och norska Annonsering Nordiskt Handels-kammarmöte/Danmark Medverkat vid reklamjippo och bussresa från Oslo till Bergviks Köpcentrum UNISKA Kvinnors företagande/kvinnligt entreprenörskap/sunne Uddeholm Swedish Rally/Petter Solberg fanclub Gränslösa samtal/karlstad Andel kostnader 7,5% 7,5% 7,5% 2,5% 10% 9

10 KNIS Informationsmöte Näringsdep. Voksenåsen konferens S/N Industrifond Kontaktmässa 2005/Svinesund Svensk-norskt näringslivsseminarium på Berns i Stockholm Medverkan i seminarium Kommunal samverkan/voksenåsen Medverkat i Ceruts seminarium/karlstad INVA Värmland Classic Festival Tillväxtkorridoren Intervjuer i lokal, regional och nationell radio Artiklar i lokala och regional media Grensetjänsten Websida Komplett information på norska och svenska om projektet, dess finansiärer och samarbetspartners Kalendarium Sökbar databas svenska och norska företag Möjlighet till att registrera nya företag i databasen Virtuellt kontor för projektledningen Elektronisk partenariatsanmälan och katalog Elektronisk matchmaking Lagt grunden till en elektronisk mötesplats för företag i regionen Webutveckling/nya lösningar Projektarbete och ledning Projektledning Projektarbete Strategimöte Projektledarmöte Referensgrupp Interreg-arrangemang Utbildning websidor Inspirationsseminarium/Sunne Medverkan i styr- och referensgrupper i andra Interreg-projekt (UNISKA) som en följd av eget projekt 15% 50% 10

11 4 Indikatorer I hele prosjektperioden har målindikatorene vært et sentralt styringsverktøy. Gjennom å ha fokus på aktiviteter relatert til måloppnåelse har prosjektet lykkes. Oversikt over indikatorer ligger som vedlegg 1 til denne sluttrapporten. 4.1 Sysselsettingseffekt nye eller bevarte arbeidstilfelle Å måle sysselsettingseffekt som en direkte følge av aktiviteter i vårt prosjekt er en vanskelig oppgave. Det blir ren synsing fra vår side. Det vi imidlertid vet er at på bakgrunn av prosjektet og det nettverket som har oppstått, har prosjektet formidlet kontakt mellom et norsk foretak og svenske INVA (Investera i Värmland). Det har resultert i etablering av en avdeling av foretaket og på sikt 100 nye arbeidsplasser i Karlstad. Prosjektet har dermed positivt bidratt til å skape forutsetninger for nye foretak, etableringer og arbeidsplasser i regionen. En rapport fra Østlandsforskning som ble presentert på Gardermokonferansen 2005 viser en økning i sysselsettingen i regionen i perioden prosjektet har pågått. Vi kan ikke tillegge denne økningen vårt prosjekt alene men antar et det er en kombinasjon av prosjektet Forretningsrelasjoner / Affärsrelationer og som en følge av at det pågår mange svensk norske prosjekt i Indre Skandinavia. Fra myndighetenes side er det også satt fokus på å tenke større og tenke samarbeid mellom regioner og på tvers av grensen Norge Sverige. Rapporten fra Østlandsforskning er tilgjengelig på vår hjemmeside / 4.2 Effekt på de øvrige indikatorene Nedenfor har vi beskrevet de indikatorer som finnes i prosjektet. Prosjektet har oppfylt så og si samtlige indikatorer. Nummereringen av indikatorene nedenfor tilsvarer nummereringen i vedlegg 1. 2a Interregionale nettverk, antall nettverk Disse nettverk har oppstått på bakgrunn av prosjektets aktiviteter. Mål var 10 nettverk utfall 16. 2b Interregionale Nettverk, antall organisasjoner. Dette er organisasjoner som har deltatt i nettverk under 2a. Mål er 90 organisasjoner utfall er mer enn 90. Vi har deltagerlister fra arrangement, visittkort, foretagsbesøk, informasjonstreff i både Sverige og Norge. 11

12 3a og 3 b Nye arbeidsplasser og opprettholdte arbeidsplasser 50% kvinner og 50% menn. Det finnes ingen egen statistikk for prosjektet, men generell statistikk viser en økning i antall arbeidsplasser. Prosjektet har bidratt til veksten som er angitt i statistikken og prosjektets mål anses oppnådd. Mål nye arbeidsplasser 10, mål opprettholdte arbeidsplasser 20. Utfall OK. Østlandsforskning har gjort statistikk på dette som er tilgjengelig på vår hjemmeside / INVA påviser også i sine delrapporter en økning i antall arbeidsplasser i Värmland. Vi kan nevne de norskeide foretakene TH. EuroSupplier og Plexx AB som har etablert virksomhet i Säffle kommune. Nevnes kan att TH EuroSupplier har deltatt på de fleste av våres aktiviteter. Så prosjektet kan ha hatt en positiv påvirkning. 4 Bedrifter i kontaktskapende aktiviteter Prosjektet har hatt en rekke aktiviteter på tvers av grensen. Mål er 460 bedrifter, utfall 608. Det er laget deltakerlister til alle arrangement. 5a Kompetanseutviklingstimer (kvinner) For å nå målet og tenke likestilling arrangerte vi et eget kurs for kvinner i prosjektledelse, i tillegg til at en rekke kvinner og menn har deltatt på kompetansehevende aktiviteter. Mål 500, utfall a Kompetanseutviklingstimer (menn) Aktivitetene har bidratt til kompetanseheving både for kvinner og menn. Vi ser at kurs og kompetansehevende aktiviteter inne styrearbeid har engasjert flere menn enn kvinner. Mål 1000, utfall b Kompetanseutvikling (kurs) Her er både kurs og kompetansehevende aktiviteter med i rapporten. Våre seminarer og aktiviteter har hatt tema og innhold / foredrag som vurderes som kompetansehevende for alle deltakere, selv om de ikke har benevnelsen kurs. Det er arrangert kurs og konferanser i regi av prosjektet, samt fagseminarer i samarbeid med andre aktører. Vi har også tatt med et kurs for prosjektledere i regi av Interreg samt et kurs som har vært nødvendig for gjennomføring av prosjektet f. eks web-administrasjon. Mål 15, utfall 14. 5c Kompetanseutvikling deltagende personer menn og kvinner Prosjektet kom i mål når det gjaldt antall deltakende kvinner og menn.. Mål kvinner 100, utfall 156, mål menn 200 utfall 332. Tabell over kompetanseutviklingstimer og deltakere fordelt på kvinner og menn: Komptansehevende aktivitet Timer menn Deltagere menn Timer kvinner Deltagere kvinner Seminarer og temamøter Kurs Totalt

13 7a Forutsetning for IT kommunikasjon Prosjektet har en egen web side, en norsk og en svensk side. I tillegg til websiden la vi ut en elektronisk katalog for partneriatet i Sunne Det ligger også på hjemmesiden en søkbar database over bedrifter i våre nettverk, men også bedrifter utenfor nettverket har registrert seg. Alle foretak kan registrere seg. I tillegg har prosjektet hatt et virtuelt kontor ifm større arrangementer. Web-basert Match-making har også vært benyttet på bl a partneriat. Mål 2, utfall 3. 7b Oppnådde forbedringer IT kommunikasjon Dette henger sammen med det som er beskrevet under 7a, samt en søke optimalisering av siden. Vi er bevisste på å ligge ute på de største søkemotorene, men kunne allikevel ønske noe mer besøk på sidene våre. Mål 2, utfall 2. 9 Direkte miljøforbedring Vårt miljøseminar hadde fokus på hvordan man som foretak kan ha miljø som en del av sin strategi. Det var spesielt de små og mellomstore bedriftene vi henvendte oss til. Til samtlige arrangement har vi tilbudt felles transport, enten buss eller at flere kjører sammen i en bil. Mål 2, utfall Forskningsprosjekt Prosjekteier- og leder på svensk side deltar aktivt i styrings- og referansegruppe i UNISKA samt hatt et tett samarbeid med KNIS i løpet av de siste seks måneder. Mål 2, utfall Attraksjonskraft Vi har bevisst lagt våre aktiviteter i forskjellige deler av regionen, for å synliggjøre kvaliteter i det enkelte område. Reiselivsseminar i Kongsvinger, samt informasjon og artikler i næringslivsaviser er viktige bidrag til måloppnåelse. Mål 2, utfall 2. 5 Projektets påverkan på de genomgående (horisontella) kriterierna Projektets verksamhetsmål är att vara ett viktigt bidrag till regionens utveckling och således säkra framtida konkurrenskraft genom att skapa varaktiga relationer mellan företag, organisationer och utbildningsinstitutioner på båda sidor om gränsen. För att uppnå detta måste alla viktiga intressenter i regionen ges möjligheter till att medverka i aktiviteter som arrangeras av projektet. Projektets mål, att skapa mötesplatser för företagen och verka för en förbättrad gränsregional integration, att skapa fler affärer samt att öka lärandet kring gränsregional samverkan har prioriterats bl a genom kontaktpartenariat, näringslivsseminarier och kompetenshöjande företagsutveckling. 13

14 5.1 Gränsregionalitet/Grenseoverskridende effekt Vid projektstart hade IG och HK var sitt nätverk bestående av näringsliv, organisationer och utbildningsinstitutioner. HK kunde även bidra med ett internationellt nätverk bestående av handelskamrar världen över. Dessutom är Sverige medlem av EU, till vilken marknad många norska företag var och är intresserade av att nå. Med respektive medlemsföretag fanns redan en bred bas att bygga vidare på. Organisationerna hade också befintliga informationskanaler som web, tidning och nyhetsbrev. Genom dessa kanaler kunde information om projektet snabbt spridas i hela Inre Skandinavien. Tack vare respektive organisations plattform i det regionala näringslivet är vi naturliga samarbetspartners när det gäller nationell och internationell handel, import och export. Ovanstående hade inte kunnat genomföras på samma sätt och med samma effekt om inte IG och HK inlett ett projektsamarbete i regi av Interreg. Samarbetet inleddes med intern utbildning och kompetensöverföring om varandras verksamhet och kunskap om näringslivet i regionen. Den nya kunskapen och erfarenhetsutbytet har varit ett viktigt instrument för att driva gränsöverskridande verksamhet. Projektet har med sina arrangemang bl a påvisat likheter och skillnader i regelverk, styrelsearbete och företagsledning. Deltagande företag och organisationer har genom projektet inlett samarbete och fått förståelse om varandras marknad som annars inte vore möjligt. Med tidningarna Innovasjon & Näringsliv och Värmlands Affärer har projektet totalt nått ca företag i regionen. Kontinuerligt har vi annonserat, informerat och bjudit in seminarier, kurser och konferenser öppna för alla i vårt verksamhetsområde. HK och IG har i sina lokala nätverk aktiviteter riktade till medlemmarna. Vid i stort sett samtliga tillfällen har projektet Affärsrelationer/Forretningsrelasjoner presenterats och marknadsförts med möjligheten att använda oss som partner för att skapa nya gränsöverskridande kontakter. Viktiga samarbetspartners som näringslivsorganisationer och andra Interreg-projekt i Inre Skandinavien har involverats i projektet med presentationer och inbjudningar till alla arrangemang. Projektet har arbetat nära INVA och haft ett ömsesidigt utbyte. I flera fall har projektledningen lotsat företag som haft önskemål att etablera verksamhet på andra sidan gränsen. Nämnas kan Smart1, ett norskt call-center som för närvarande startar verksamhet i Karlstad. Företaget fanns i IG nätverk och hade vetskap om det svenska samarbetet. INVA kopplades till nätverket och har förmedlat tjänster och bistått det norsk företag i arbetet med etablering i Värmland. Till varje aktivitet som projektet arrangerat har vi till 99% konsulterat föredragshållare från närområdet. Viktiga kontakter som lett till ökat svenskt-norskt samarbete. 14

15 5.2 Jämställdhet och integration Redan vid bildandet av projektets referensgrupp tog särskild hänsyn och beslut om att gruppen skulle bestå av lika antal kvinnor och män. Som framgår av bilaga 1 och översikten i tabell under punkt 5 c har projektet lyckats att engagera flera kvinnor än förväntat. Som ett led i kompetenshöjande verksamhet direkt riktat till kvinnor skräddarsyddes en projektledarkurs enbart för kvinnor. Under två heldagar deltog 10 kvinnor från båda sidor om gränsen. Del I förlades till Kvinnomuseet i Kongsvinger där vi även kunde ta del av en utställning om kvinnor och av kvinnor. Till samtliga arrangemang har vi haft kvinnligt deltagande dock inte i samma utsträckning som män. I regionens näringsliv är det högre dominans av manliga företagsledare Projektledningen har också aktivt deltagit i flera arenor som arrangerats av kvinnliga nätverk och organisationer och på så sätt bidragit till jämställdhet. I HK s nätverk finns en jämställdhetsgrupp där samtliga deltagare inbjudits till projektets mötesplatser. Till kontaktpartenariatet, april 2004, i Sunne, erbjöds unga företag och unga företagare att delta till en betydligt lägre kostnad än etablerade företag. Det medförde att fem företag drivna av unga kvinnor deltog under två dagar i Sunne som ledde till att nya kontakter knöts och bestående nätverk skapades, Till aktiviteten i Sunne deltog tre unga kvinnliga elever från BrobyGrafiska Utbildning i Sunne. Flickorna dokumenterade dagarna med bilder och intervjuer som resulterade i en fyrsidig folder. 5.3 Miljöhänsyn Till samtliga arrangemang har deltagarna erbjudits gemensam transport. Som ett exempel kan nämnas att till Temapartenariatet/Logistik i Karlstad i mars 2003 reste samtliga norska deltagare gemensamt i buss. I oktober 2005 anordnade projektet i samarbete med det Regionala Tillväxtprogrammet i Värmland ett kunskaps- och inspirationsseminarium i Arvika. Ämnet var Miljö & Hållbara Affärer och föredragshållare från båda sidor om gränsen delade med sig av egna erfarenheter. Som avslutning på dagen framförde deltagande företag att de önskar medverka i framtida gränsöverskridande miljönätverk. Projektet gav Envive AB i uppdrag att vid kommande arrangemang bjuda in intresserade för att utveckla frågan. Projektet medverkade även till kontakt och ett framtida samarbete mellan I/R-Konsult i Sunne, EnergiEkonomi i Karlstad och Akershus Enök & Inneklima. Projektledningen har under hela perioden arbetat mycket miljömedvetet. Till förberedelserna inför partenariatet i Sunne använde projektledningen ett virtuellt kontor vilket medförde att antalet arbetsmöten och därmed också antalet resor minskade. 15

16 5.4 Internationalisering Projektet har inte bedrivit aktiv verksamhet utanför Sverige och Norge däremot har vi genom vår gemensamma hemsida fått förfrågan om besök och erfarenhetsutbyte från Interregprojektet Polarnet i norra Finland. Genom INVA har vi haft möjlighet att marknadsföra och sprida information om projektet till holländare etablerade i Värmland. 5.5 IT-projekt Projektet har inte haft som mål att skapa nya IT-lösningar men med inriktning att skapa förutsättning för en elektronisk mötesplats. Databasen på den gemensamma websidan har uppdaterats vid två tillfällen och samarbetet med IT-företagen TWO i Karlstad AB, Enterprise IT-tjänster AB och Kommunikasjonshuset Renommé har varit tätt och breddande för alla inblandade parter. Genom befintligt nätverk har också inbjudningar till aktiviteter och information om projektet nått Framtidens Arena. 6 Prosjektets øvrige resultater og erfaringer Prosjektet har fått en rekke andre effekter ut over de som er beskrevet i indikatorene. Gjennom prosjektarbeidet har HK og IG fått ideer og sett muligheter som vi håper kan videreføres i andre pågående Interreg prosjekt. De som har deltatt på kurser, seminarer, partneriater og temamøter har knyttet kontakter på tvers av grensen, ikke bare forretningsmessig, men også personlig og kulturelt. Våre respektive regioner har mye å by på som ikke nødvendigvis har med forretningsrelasjoner å gjøre. Vi har flotte rekreasjonsområder både på norsk og svensk side. Vi har arrangementer som burde tiltrekke hverandre, som f.eks. Wärmland Classic Festival, Swedish Rally, og Rally VM som også går i Norge, og ikke minst er Oslo Lufthavn Gardermoen Värmlands nærmeste flyplass til utlandet. Her ligger et stort potensiale for videre utvikling. Vi har kort og godt en stor norsksvensk region vi kan være stolte av, og som Olav Thon sa på et Interreg-seminar : Dette er indrefileten i Skandinavia. Det støtter vi fullt ut. Gjennom å delta i aktiviteter i prosjektet så har deltagerne flyttet seg fysisk fra et land til et annet for å bygge relasjoner. Dette åpner for at man også blir kjent med andre sider av et land som ligger så nær ens eget. Det første som skjer er at de fleste opplever at avstanden er kort, det tar ikke mer en i snitt et par timer, så er man i sentrale områder i de respektive land. Den største hindringen for å virkelig få effekt av grenseoverskridende arbeid ligger kanskje mer på det mentale plan. Derfor har våre arrangement med tema kulturforskjeller i styrerommet, og i lov om aksjeselskap gitt effekt ut over prosjektet. Vi har tatt initiativ til at man setter i gang et arbeid med å få utgitt en liten håndbok om de kulturelle forskjellene i næringslivet i regionen. Dette initiativet er spilt inn til Karlstads Universitet. 16

17 Vårt prosjekt har en felles hjemmeside som med fordel kan videreutvikles og videreføres. Den inneholder funksjoner som vi tror kan komme til nytte i andre Interreg-prosjekt i Indre Skandinavia. Det vi kunne ha gjort bedre i prosjektperioden var å lage gode nyhetsbrev via hjemmesiden. Her er et potensiale for forbedring.vi overlater mer enn gjerne denne siden til et annet prosjekt. Ved prosjektstart var det lagt opp til forskjellige aktiviteter. Vi har gjennomført de aller fleste av disse. Møteplasser som tema-møter, seminarer og korte kurs har hatt bra deltagelse. Kontaktpartneriat har ikke hatt den store deltagelsen vi hadde håpet på. Både HK og IG har arrangert partneriater tidligere og vi opplever at markedet begynner å bli mettet med dette produktet. Det er mange leverandører i dette markedet, både andre Interreg-prosjekt og profesjonelle aktører som har dette som sin kjernevirksomhet. Med bakgrunn i ovennevnte momenter har vi lyttet litt til markedet, og invitert til litt mindre arenaer, korte kurs og kompetansehevende seminarer med en relativt lav deltageravgift. I noen tilfelle har vi hatt arrangementer hos et foretak som har sett det som en markedsføring av sitt foretak og dette har vært vellykket samtidig som det er kostnadseffektivt for prosjektet. I et såpass omfattende prosjekt som Forretningsrelasjoner / Affärsrelationer ville det nok ha tjent prosjektet om dette hadde vært et heltidsarbeid på både norsk og svensk side. Vi er av den oppfatning at man da hadde nådd enda flere og samtidig hatt kapasitet til enda flere aktiviteter. Vi som prosjektledere ser også at vi kunne ha forenklet kommunikasjonen noe ut i markedet om prosjektet. Prosjektet var kanskje et år forut for sin tid, gjennom alle norsk-svenske aktiviteter i 2005 har man virkelig satt fokus på samarbeid over grensen. 7 Gränsregionalt samarbete efter Interreg-projektets slut Projektet har lagt ned mycket tid till informationsarbete som medfört att kunskap och kännedom om vår verksamhet kommit till kännedom hos näringsliv, organisationer och institutioner i hela regionen. HK s och IG s nätverk kommer att bestå och med största sannolikhet att nyttjas av andra aktörer i framtiden. Tillväxtkorridoren, som drivs av Region Värmland och Hedmarks Fylkeskommune har vid flera tillfällen under hösten 2005 besökt den svenska projektledningen och samtalat om erfarenheter och ett fortsatt samarbete. HK stöder i sin dagliga verksamhet både Grensekommittén Värmland-Östfold, Grensetjänsten och UNISKA och ser det som viktigt att ta vara på och utveckla den kunskap, erfarenhet och kontaktnät som byggt supp i projektet Affärsrelationer/Forretningsrelasjoner Den 2 juni 2005 arrangerade projektet en mötesplats med ca 100 deltagare på Nobelinstitutet i Oslo. Genom denna aktivitet knöts kontakt mellan det svenska företaget Business Language Services, Karlstads universitet och BI i Norge. Planer på att skriva en gemensam handbok om kulturella skillnader mellan Sverige och Norge finns. 17

18 8 Informasjon om prosjektets resultat Prosjektet har fra oppstart hatt fokus på informasjonsspredning og kommunikasjon. Det ble tidlig i prosjektet utarbeidet en Kommunikasjonsstrategi som har vært styrende for prosjektets informasjonsspredning og kommunikasjon med målgruppene. På bakgrunn av kommunikasjonsstrategien ble det laget en informasjonsbrosjyre, en på svensk og en på norsk om prosjektet. Vi jobbet også mye med å finne en grafisk profil som var enkel og tiltalende, og hvor vi kunne skape en gjenkjennelses-effekt i all kommunikasjon med målgruppen og markedet. Den grafiske profilen er brukt på invitasjoner til arrangement, kataloger til partneriater, annonser i aviser, dokumentasjon til deltagere og ikke minst på vår felles web-side. På alt vårt materiell er det tydelig merket at prosjektet er et Interreg prosjekt, og EU-flagget er trykket på. Der det har vært mulig har vi skrevet artikler og fått disse med i våre respektive aviser, Innovasjon & Næringsliv, og Värmlands Affärer som til sammen når bedrifter. To arrangementer fikk reportasje i radio. Det var Partneriatet i Sunne i 2004, Värmlands Radio, og arrangementet i Nobelinstituttet i juni 2005 (NRK P1 Dagsnytt og i P1 Ukeslutt). I tillegg ble det laget et eget bilag til Innovasjon & Næringsliv i juni om prosjektet og prosjektets aktiviteter hvor det kommer tydelig frem at dette er et Interreg-prosjekt, samtidig som vår grafiske profil ble benyttet. Vi har også lagt ut banners på andre hjemmesider i regionen. En rekke kommuner i Värmland har også lenke til vår hjemmeside, i tillegg går det lenker fra prosjektets hjemmesider til medfinansiørenes hjemmesider. Informasjon om de aller fleste av våre arrangementer har også blitt sendt til Invitasjoner og informasjon er også sendt samtlige deltakere i referansegruppen med oppfordring om å publisere informasjonen på respektive kommune eller organisasjons hjemmemside. Vi har også sendt informasjon til Alle lägesrapporter blir distribuert til medfinansiører, samt at det legges ut på vår hjemmeside. Vi har også sendt invitasjoner til våre arrangement i vanlig post i tillegg til elektronisk post til mange tusen bedrifter i løpet av disse tre årene. I ettertid tror vi det kunne være fornuftig at prosjektet hadde egne konvolutter med logo og en enkel utgave av vår grafiske profil. Det tror vi kunne ha gjort prosjektet enda mer synlig. Til åpningen av de stora kjøpesentrene i Värmland har den svenske siden av prosjektet varit aktiv med informationsspridning. I samband med invigningen av Bergviks Köpcentrum då ett stort antal norrmän bussade till Karlstad var projektet delaktiga, dels som värd i en av bussarna, dels genom att dela ut den 8-sidiga foldern både på svenska och norska. Genom PRjippot spreds information till närmare köpglada norrmän. Resan följdes av både svensk och norsk media. 18

19 9 Kopplingar till andra projekt Projektet har haft ett nära samarbete med flera projekt både i och utanför vår egen region. I samband med förberedelserna inför partenariatet i Sunne etablerades kontakt med KONTAKT 2003, dess svenska projektledare och företaget EMPIR AB. Vi fick ta del av deras erfarenheter och arbetet bakom genomförandet av ett kontaktpartenariat och den norska sidan besökte i studiesyfte kontaktmässan i Tanumshede. Den svenska sidan av projektledningen sitter med i styr- och referensgruppen UNISKA. Tillsammans med CERUT och Östlandsforskning har två seminarier genomförts och med anledning av arbetsrapporten Kartläggning av ett gränsregionalt samarbete gjordes en djupintervju och projektet finns med i utgiven rapport kapitel 6.3. Projektet har haft ett mycket nära samarbete med INVA och kommer i framtiden kunna bistå med den kunskap och information vi erhållit under gångna tre år. Projekten Röjande av handelshinder och Kommunal samverkan har också HK som projektägare och har som följd därav fått mycket god information om projektets fortlöpande verksamhet. Nätverket Communicare har fått information och inbjudningar till alla aktiviteter. Under 2005 har projektet bistått KNIS med att skapa en inbjudan till en mötesplats för företag i medicintekniska branscher. Tillväxtkorridoren har också etablerat kontakt med vårt projekt i syfte att använda nätverk, kunskap och erfarenheter i sitt framtida arbete. Projektet Affärsrelationer/Forretningsrelasjoner har också erbjudit Tillväxtkorridoren att överta den gemensamma websidan och formedlar med gledje relationen BI / Karlstads Universitet v/ Peggy Lena Saltin för att relisera idén av en gemensam norsk-svensk handbok om kulturella likheter och skilnader ur et näringslivsperspektiv. 19

Via-Mentoring. - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet. - en metode for vekst og utvikling i næringslivet

Via-Mentoring. - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet. - en metode for vekst og utvikling i næringslivet - en metode for vekst og utvikling i næringslivet Via-Mentoring - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utveclingsfonden Innhold 1. Sammanfattning...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune. Januar 2009 Desember 2011

SLUTTRAPPORT. Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune. Januar 2009 Desember 2011 SLUTTRAPPORT Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune Januar 2009 Desember 2011 Innhold 1 Innehåll Sammanfattning 1 2 2 Bakgrund 3 3 Projektbeskrivning, målgrupp,

Detaljer

FEM. Prosjektbeskrivelse

FEM. Prosjektbeskrivelse Bilaga 2 FEM - Fornybar energi, energieffektivisering & miljø Prosjektbeskrivelse Vedlegg 2 til prosjektsøknad Interreg Sverige Norge 2007-2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Bakgrund och skäl

Detaljer

Evaluering av prosjektet Næringslivet som motor for inkludering

Evaluering av prosjektet Næringslivet som motor for inkludering ØF-notat nr. 19/2011 Evaluering av prosjektet Næringslivet som motor for inkludering - et interreg-prosjekt mellom Hamarregionen Utvikling og Karlstads kommune av Tina Mathisen og Linda Harkman Centrum

Detaljer

Innovation Music Network

Innovation Music Network Innovation Music Network 2008-2011 Sluttrapport Indre Skandinavias musikkbransje - fra kluster til innovasjonssystem - Innehåll Innehåll 1 Sammanfattning...3 1.1 Summary... 4 2 Projektets bakgrund... 5

Detaljer

Slutrapport. ISIS - IT och säkerhet i Inre Skandinavien

Slutrapport. ISIS - IT och säkerhet i Inre Skandinavien Slutrapport ISIS - IT och säkerhet i Inre Skandinavien Rapporten avser projekt som är Inre Skandinavien Slutrapport Rapportens period: 01.01.2013 31.08.2014 Diarienummer/Tilsagnsnummer: IR 005/12 EUROPEISKA

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-8-10

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-8-10 BESLUT PROJEKT 2010-05-20 DIARIENUMMER S30441-8-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ung Företagsamhet Dalarna Att: Ulf Thored Box 1958 791 19 Falun Projekt: Företagsamhet

Detaljer

Green Drive Region (GDR)

Green Drive Region (GDR) DATUM VÅR BETECKNING: 2015-02-20 Bil 1 Projektbeskrivning Green Drive Region (GDR) Prosjektbeskrivelse Vedlegg til prosjektsøknad Interreg Sverige Norge 2015-2020 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning

Detaljer

Veiledning. for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA. Sverige-Norge 2000-2006. www.interreg-sverige-norge.com. versjon 3 / 2004 2004-01-12

Veiledning. for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA. Sverige-Norge 2000-2006. www.interreg-sverige-norge.com. versjon 3 / 2004 2004-01-12 Europeiska unionen Veiledning for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA Sverige-Norge 2000-2006 www.interreg-sverige-norge.com versjon 3 / 2004 2004-01-12 1 INNEHOLD 1 VIKTIG Å PASSE PÅ...3

Detaljer

Syftet med idéseminariet var att ge projektgruppen svar på vilka kartdata som efterfrågades.

Syftet med idéseminariet var att ge projektgruppen svar på vilka kartdata som efterfrågades. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Grenseløs geografisk informasjon Et samarbeidsprosjekt for å bedre tilgang på geografisk informasjon på tvers av grensen mellom Trøndelag og Jämtland

Detaljer

Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak. Fredrikstad, Desember 2006 OR.16.06

Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak. Fredrikstad, Desember 2006 OR.16.06 Kunnskap fra Interreg IIIA prosjektet - BAGN (Bærekraftig Arbeidsliv Gjennom Nettverk) En rapport om kunnskapsstatus til Arbeidsog inkluderingsdepartementet i Norge. Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak

Detaljer

Sluttrapport Interreg Sverige-Norge prosjekt GreenDrive 2012 2013

Sluttrapport Interreg Sverige-Norge prosjekt GreenDrive 2012 2013 Sluttrapport Interreg Sverige-Norge prosjekt GreenDrive 2012 2013 Innhold Sammendrag... 3 1. Prosjektets bakgrunn... 4 2. Prosjektet og resultater... 4 2.2 Faktainnsamling... 5 2.3 Informasjonsspredning...

Detaljer

DIARIENUMMER G30441 15 12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441 15 12 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2012 03 28 DIARIENUMMER G30441 15 12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Lysekils kommun Att: Cia Lantz Kungsgatan 44 453 80 LYSEKIL Projekt: Business

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Interreg IV A-prosjekt 2011-2014

SLUTTRAPPORT. Interreg IV A-prosjekt 2011-2014 SLUTTRAPPORT Interreg IV A-prosjekt 20-204 2 Forord Økt andel eldre og mangel på arbeidskraft er utfordringer samfunnet møter om få år. Dette gjør at vi må tenke nytt i forhold til måten vi jobber på og

Detaljer

Utvärdering av IT och lärkulturer

Utvärdering av IT och lärkulturer Utvärdering av IT och lärkulturer Ett samarbetsprojekt mellan Umeå Universitet och Høgskolen i Nesna Peter Östbergh, HiNe Laila Johansen, HiNe Peter Bergström, UmU Pris kr. 85,- ISBN 82-7569-109-5 ISSN

Detaljer

LISA-KASK Rapport fra dialogseminar 21. juni 2010

LISA-KASK Rapport fra dialogseminar 21. juni 2010 Prosjektrapport nr. 6/2010 LISA-KASK Rapport fra dialogseminar 21. juni 2010 Roger Normann Mikaela Vasström Jørn Cruickshank Hans Kjetil Lysgård Mikael Jonasson Tittel LISA-KASK Rapport fra dialogseminar

Detaljer

Reserapport studieresa Spanien Portugal. Duero Douro 16 20 juni 2010. Gränsregionalt samarbete i Nordens Gröna bälte Interreg Sverige Norge

Reserapport studieresa Spanien Portugal. Duero Douro 16 20 juni 2010. Gränsregionalt samarbete i Nordens Gröna bälte Interreg Sverige Norge Reserapport studieresa Spanien Portugal Duero Douro 16 20 juni 2010 Gränsregionalt samarbete i Nordens Gröna bälte Interreg Sverige Norge INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund 2 Kommentarer 3 Program för studieresan

Detaljer

Interregional Innovasjon Sverige-Norge 2010-2012. Prosjektbeskrivning

Interregional Innovasjon Sverige-Norge 2010-2012. Prosjektbeskrivning 2 Prosjektbeskrivning Interregional Innovasjon Sverige Norge 2010-2012 Fornybar energi och Upplevelseindustri/turism Sør Trøndelag Nord Trøndelag Jämtlands län Västernorrlands län 3 1. Sammanfattning Generell

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

Kunnskapsoverføring i skipsbyggingsprosjekter

Kunnskapsoverføring i skipsbyggingsprosjekter www.prosjektledelse.org Nr. 4 - Desember 2010 Kunnskapsoverføring i skipsbyggingsprosjekter Side 22-24 Bruk av tidlig varsling i komplekse prosjekter Side 8-9 Tala med bönder på bönders vis och med lärde

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Redaktører: Bjørn Gustavsen og Anne Haugen Gausdal. Høgskole og Samfunn i Samhandling HSS05

Redaktører: Bjørn Gustavsen og Anne Haugen Gausdal. Høgskole og Samfunn i Samhandling HSS05 Redaktører: Bjørn Gustavsen og Anne Haugen Gausdal Høgskole og Samfunn i Samhandling HSS05 Konferanserapport Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2005 Rapport 13/2005 Rapport 13/ 2005 Høgskolen i Vestfold Copyright:

Detaljer

YOHAN BARNEVANDREREN. hvordan kan en familiefilm skape grunnlaget for ny næringsutvikling i Agder kommunene?

YOHAN BARNEVANDREREN. hvordan kan en familiefilm skape grunnlaget for ny næringsutvikling i Agder kommunene? 1 YOHAN BARNEVANDREREN hvordan kan en familiefilm skape grunnlaget for ny næringsutvikling i Agder kommunene? tittel forfattere Yohan barnevandreren. Hvordan kan en familiefilm skape grunnlaget for ny

Detaljer

En viss bromskraft mot det nya, men inte för mycket. Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete

En viss bromskraft mot det nya, men inte för mycket. Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng En viss bromskraft mot det nya, men inte för mycket PIM og læreres forholdningsett til IKT PIM and teachers attitude

Detaljer

4/2013. Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon. Ny regjering Finansiering av høyere utdanning Helseinnovasjon

4/2013. Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon. Ny regjering Finansiering av høyere utdanning Helseinnovasjon 4/2013 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Ny regjering Finansiering av høyere utdanning Helseinnovasjon Innhold 4 Kronikk: Stiftelser recept för autonomi i högre utbildning? Sverker

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-53-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-53-12 DELOMRÅDE IS Karlstad Universitet 65 188 Karlstad Projekt: Gränsöverskridande samarbete om högre utbildning Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

YOHAN BARNEVANDREREN. hvordan kan en familiefilm skape grunnlaget for ny næringsutvikling i Agder kommunene?

YOHAN BARNEVANDREREN. hvordan kan en familiefilm skape grunnlaget for ny næringsutvikling i Agder kommunene? 1 YOHAN BARNEVANDREREN hvordan kan en familiefilm skape grunnlaget for ny næringsutvikling i Agder kommunene? tittel forfattere Yohan barnevandreren. Hvordan kan en familiefilm skape grunnlaget for ny

Detaljer

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA Prosjektplan CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA 30.04.2010 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt med prosjektet... 4 1.3 Grenseregional betydning... 4

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRAMTIDA HÅLLBARA MIDT-I-MELLANBYGDER 01.03 31-12 2008 SMÅPROSJEKT/FORSTUDIE. Rapport. .. En investering för framtiden..

SLUTTRAPPORT FRAMTIDA HÅLLBARA MIDT-I-MELLANBYGDER 01.03 31-12 2008 SMÅPROSJEKT/FORSTUDIE. Rapport. .. En investering för framtiden.. SLUTTRAPPORT SMÅPROSJEKT/FORSTUDIE FRAMTIDA HÅLLBARA MIDT-I-MELLANBYGDER 01.03 31-12 2008 1 1 Innhold 1 Innhold 2 2 Sammenfatning 3 3 Bakgrunn 5 3.1 Hvorfor prosjekt? 5 3.2 Problembakgrunn 5 3.3 Partnere

Detaljer