DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIARIENUMMER S30441-53-12 DELOMRÅDE IS"

Transkript

1 Karlstad Universitet Karlstad Projekt: Gränsöverskridande samarbete om högre utbildning Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands län, beslutar att ur bevilja stöd till den svenska parten, Karlstad Universitet, ,för ovan nämnda projekt. Projektet prioriterades av programmets styrkommitté och har tidigare prioriterats av det regionala prioriterande partnerskapet i berört delområde. Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Ekonomisk tillväxt och avser projektkostnader för perioden till Stödet uppgår till 50,00 % av stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst kronor. Av den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 50,00 %. Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Allmänna och särskilda villkor för beslutet Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och allmänna råd om stöd från Interreg-programmet Sverige-Norge samt i dessa föreskrifters 2, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och allmänna råd. Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten samt på tryckt och digitalt material som produceras i projektet, vid informationsevenemang samt på platsen där projektet bedrivs. En investering för framtiden ska användas som slogan där det är lämpligt. Ansökan om utbetalning ska göras kvartalsvis enligt följande tidplan: per den 30 september 2012, den 31 desember 2012, osv. (ansökan insänds senast en månad efter angivet datum). Den sista ansökan om utbetalning ska göras senast två månader efter projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag ( ) är stödberättigande. Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår. Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 SE ÖSTERSUND +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund 1 (11)

2 Ansökan om utbetalning av EU-medel och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg, Nationella kontrollanten, Östersund. För förvaltande myndighet Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Annica Westerlund Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i delområdet: Inre Skandinavien Handläggarens namn: Magnus Dagerhorn Organisation: Länsstyrelsen Värmland Telefonnummer: +46 (0) Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 SE ÖSTERSUND +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund 2 (11)

3 DEN EUROPEKE UNION Europeiske regionale utviklingsfond Høgskolen Hedmark 2418 Elverum INTERREG SVERIGE-NORGE GRENSEREGIONEN INDRE SKANDINAVIA FINANSIERING INNTIL NOK ,- TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET GRENSEOVERSKRIDENDE SAMARBEID OM GRADSUTDANNING KARLSTAD UNIVERSITET HØGSKOLEN I HEDMARK Det interregionale partnerskapet av grenseregionene Hedmark, Akershus, Østfold, Värmland og Dalarna, godkjenner at prosjektet Grenseoverskridende samarbeid om gradsutdanning, MA, PhD mellom Karlstad Universitet Høgskolen i Hedmark er forenlig med Interreg Sverige-Norge programmet, og bevilger Høgskolen i Hedmark, 2418 Elverum en finansiering inntil NOK ,- fra statsbudsjettets kapittel 551 post 60 til gjennomføring av prosjektet. Det forutsettes at svensk prosjektpartner mottar tilsvarende vedtak om finansiering fra Europeiske regionale utviklingsfond (ERUF) og at disse vedtakene gir grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet. Tilsagnet gjelder for prosjektperioden 1. august juli Henvendelser i saken kan rettes til Hedmark fylkeskommune, Interreg-sekretariatet, 2325 Hamar. Hamar, 8. mai 2012 Ole Jørn Alfstad Programansvarlig Interreg Sverige-Norge Indre Skandinavia Forvaltende organisasjon Besøkssadresse Adresse Kontakt Interreg Sverige-Norge Parkgata 64 N-2325 HAMAR Hedmark fylkeskommune

4 Projektnamn/prosjektnavn Gränsöverskridande samarbete kring högre utbildning Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt Huvudsaklig inriktning är insatser: Grensehindringer Svensk sökande/organisationsnr Karlstad Universitet Norsk søker/organisasjonsnr Høgskolen i Hedmark Projektledare/prosjektleder Einar Graff Hugo Kategori 75 Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket Høgskolen i Hedmark og Karlstad Universitet har helt siden slutten av Interreg IIA perioden (1999) etablert et tett samarbeid. Utvikling av en felles masterprogram innenfor offentlig forvaltning og ledelse (MPA) la grunnlaget for en faglig utveksling mellom institusjonene. Selv om man har gjennomført felles MPA program, har det faglige programmet vært forskjellig i lys av ulike regler for gradsutdanning i Norge og Sverige. Både Bologna prosessen og senere Lisboakonvensjonen av 1997 som skal legge til rette for større akademisk mobilitet landene i mellom. Som et prinsipp skal utdanning som gir generell studiekompetanse i ett land, gi adgang til de andre landene som har ratifisert konvensjonen. Videre, godkjenning av en kvalifikasjon skal gi rett til bruk av tittel og gi adgang til videre studier på samme måte som for en person som har kvalifikasjonen i landet der godkjenningen er gitt. I tillegg bør den kunne lette tilgangen til arbeidsmarkedet. Prinsippet i Bolognaprosessen og utvikling av grader for masterprogrammene består av år hhv poeng. MA danner grunnlag for PhD. Ikke alle land følger modellen 3+2 år, men ulike varianter. Når Karlstad Universitet og Høgskolen i Hedmark ønsker å se på forutsetningene om felles grader innenfor MA (master) og PhD (doktorgradsnivå) er dette en erkjennelse av at det er forskjeller på svensk hhv norsk side hvordan man bygger opp studieprogrammene i forhold til grad, og hvilke faglig program som legges inn i respektive grad. Videre er det et ønske fra disse to institusjonene å øke studentmobiliteten og utveksling av faglige ressurser gjennom felles grader. I programmer der det tilbys felles grad, innebærer dette at studenten faktisk må ta minst ett semester/termin ved annen institusjon. Det kan nevnes at UNKA nettverket besøkte universiteter i Basel området, og da mellom Sveits, Tyskland og Frankrike. Hensikten var å studere nettopp hvordan disse universitetene har utviklet felles grader for økt mobilitet. Det ligger i prosjektplanen planer om nytt studiebesøk til Basel området som en del av utvikling av felles grad mellom Høgskolen i Hedmark og Karlstad Universitet. Innenfor Interreg Sverige-Norge programmet under temaet grensehindringer påpekes nettopp ønske om økt studentmobilitet gjennom underlätta för studier och ge studerande bättra valmöjligheter. Videre utvikling av system for vurdering og overføring av studiemeritter.

5 Sammanfattande projektbeskrivning Den Europeiske Bologna prosessen ledet fram til en avtale om muligheten for økt mobilitet mellom høyere utdanningsinstitusjoner på tvers av nasjonsgrensene. En forutsetning for denne mobiliteten er utvikling av et standardisert gradssystem på BA, MA, PhD nivå, og gjensidig akseptering av andre lands/institusjoners akademiske kompetanse ved å gi egne studenter innpass for deltidsstudier tatt ved en utenlands institusjon. Erasmus programmet har i mer enn 20 år gitt rammebetingelser for denne mobiliteten for studenter og ansatte, og gjennom Erasmus mundus prosjektene har det også blitt utviklet modeller for etablering av fullt samarbeid om fellesgrader mellom institusjonene. Tilsvarende har Nordisk ministerråd ønsket å stimulere til økt mobilitet mellom de nordiske landene gjennom etablering av Nordplus programmet. Innenfor UNKA samarbeidet er det gjennom mer enn 12 år blitt etablert nettverk for institusjonelt samarbeid mellom 7 lærersteder i Indre Skandinavia. Mellom Karlstad Universitet og Høgskolen i Hedmark har det de senere årene vært utstrakt faglig og administrativt samarbeid innenfor flere fagområder: Offentlig ledelse og administrasjon (MPA), rektorutdanning, sjukepleie, lærerutdanning, religionsvitenskap og PhD veiledning/handledarutbildning. Målsetting Prosjektets hovedmål er å kartlegge potensialet for styrket programsamarbeid og mulig etablering av fellesgrader mellom Karlstad Universitet og Høgskolen i Hedmark. I dette arbeidet inngår en analyse av eksisterende programsamarbeid og fordeler og ulemper ved etablering av fullt gradssamarbeid (joint degrees). Analysen vil konsentrere seg om MA og PhD nivå i utdanningen. Prosjektet skal lede fram til en begrunnet anbefaling til ledelsen rektorat, ved de to institusjonene i forhold til fremtidig programsamarbeid og mulig utvikling av fellesgrader. Motivasjonen for styrket samarbeid om gradsutdanninger er å styrke mobiliteten mellom institusjonene, øke kvaliteten i studieprogrammene og utnytte hverandres styrker når det gjelder å relatere utdanning til arbeidsliv. Prosjektets resultater og egne resultatindikatorer Prosjektet skal lede fram til: 1) Kartlegging av eksisterende faglig samarbeid mellom institusjonene på BA, MA og PhD nivå samt innenfor FoU virksomhet 2) Analysere fagspesifikke fordeler og ulemper ved utvidet gradssamarbeid/fellesgrader samt administrative muligheter og begrensninger 3) Anbefale for ledelsen ved Karlstad Universitet og Høgskolen i Hedmark om prioriteringer av videre samarbeid spesifikt innenfor MA- og PhD programmene 4) Prosjektet skal som langsiktig effekt bidra til økt studentmobilitet og ansatte mellom institusjonene

6 Prosjektets målgrupper og mottakere av resultater Målgruppen for felles grad MA, PhD er nåværende og framtidige studenter og ansatte ved de to institusjonene som gjennom felles grader (joint degrees) legger grunnlaget for tettere institusjonelt samarbeid mellom Karlstad Universitet og Høgskolen i Hedmark, derav større studentmobilitet og utveksling av akademisk kompetanse. Projektets gränsregionala mervärde/merverdi Prosjektet er i sin karakter grenseoverskridene og gir en generell erfaringdeling i hvordan ulike utdanningssystemer i en nordisk kontekst kan samvirke sterkere. Organisation Prosjekteier Sverige: Prosjekteier Norge: Prosjektleder: Karlstad Universitet, Karlstad Høgskolen i Hedmark, Elverum Einar Graff Hugo Styingsgruppen vil bestå av: Ledelsen /rektorat ved Karlstad Universitet og Høgskolen i Hedmark Referansegruppe: Dekaner ved de ulike fakultet/campus for å sikre institusjonell forankring Information och resultatspridning Informasjon om prosjektet vil skje i ulike kanaler. For det første utarbeides det en særskilt informasjon om prosjektsamarbeidet på institusjonenes hjemmesider. For det andre informeres med særskilt invitasjon i samaband med konferanser. Resultat og evalueringer forelegges deltakere, rektorat, institusjonsledningen og referansegruppe. Sluttrapporten deles med alle interesserte. Projektets miljöarbete/integration Samarbeid om fellesgrader vil innebære felles utvikling av nettbaserte studier og studiemoduler. Dette skal supplere de fysiske møtene på campus. Projektets arbete med jämställdhet/likestilling Intensjonen er at de studenter og faglige ansatte som involveres i prosjektet representerer en god kjønnsmessig balanse.

7 Projektets arbete för etnisk mångfald/integration Flerkulturelt mangfold vil først og fremst bli ivaretatt av det norsk-svenske kulturelle møtet, som også omfatter den nye nordiske flerkulturelle virkeligheten (innvandring, multikulturalitet) som allerede avspeiles ved de respektive lærerstedene. Koppling till andra projekt UNKA 2014 Intereg IVc Brain Flow Brand Fokusert kompetanseutvikling Tid- och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum Kartlegging av programsamarbeid på fagnivå KAU-HH Analyse av potensiale, fordeler og ulemper ved fullt gradssamarbeid Planlegging av HH-KAU konferanse for studenter og ansatte Gjennomføring av konferanse om gradssamarbeid m/eksterne aktører Faspesifikk dialog Fagområde 1 institusjonsvis og felles (mobilitet) Faspesifikk dailog Fagområde 2 institusjonsvis og felles (mobilitet) Faspesifikk dailog Fagområde 3 institusjonsvis og felles (mobilitet) Anbefaling og rapportering til intitusjonsledelsene Deltakelse på EAIE konferansen i Dublin Sept Studiereise til Baselregionen Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter projektslut Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og regnskapsavslutning Projektets start och slutdatum Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva regioner) Övergripande indikatorer Antal vid projektstart slut Antal kvinnor år som deltar i projektet Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet Antal män år som deltar i projektet Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i projektaktiviteter. Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i projektaktiviteter. Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter

8 Resultat indikatorer (A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. 0 2 (A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 3 (A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik. (A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik (A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet (A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet (A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. (B) Etablerade institutionella samarbeten 0 1 (B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling. Aktivitetsindikatorer för projektet (A) Projektet utvecklar nya metoder och modeller för kompetensutveckling Spesifikasjon av oppgitte resultat indikatorer Her er det angitt at formelle grensehindringer skal elimineres. Dvs tilpassing av regelverket for MA og PhD programmene som tilrettelegging for grenseoverskridende mobilitet (innpass, akkreditering, vitnemål/intyg), herunder nasjonal godkjenning. Förväntade långsiktiga resultat och effektindikatorer Prosjektets langsiktig effekt er økt faglig samarbeid, potensielt utvikling av fellesgrader Förväntat gränsregionalt samarbete efter projektets slut Prosjektet bidrar til videreutvikling av Indre Skandinavia samarbeidet der også UNKA nettverket inngår. Ekonomi Specificering av övriga kostnader Övriga kostnader Typ av kostnad Kostnad SEK Forbruksmateriell Kontorsmateriell, telefon, porto 5000 Informasjonsmateriell Böcker och trycksaker 5000 OH kostnader Indirekta kostnader Summa övriga kostnader

9 Øvriga kostnader Typ av kostnad Kostnad NOK Forbruksmateriell Kontormateriell, telefon, porto 5000 Informasjonsmateriell Bøker og trykksaker 4000 OH kostnader Indirekte kostnader Summa øvrige kostnader Budget Svensk projektbudget SEK Faktiska kostnader Summa SEK % Egen personal inkl soc avg ,66 % Externa tjänster ,59 % Lokalkostnader ,00 % Investeringar Resor ,88 % Övriga kostnader ,88 % Summa faktiska kostnader ,00 % Externt offentligt direktfinansierade kostnader Summa svenska projektkostnader ,00 % Norsk prosjektbudjett NOK Faktiske kostnader Summa NOK % Eget personale inkl sos avg ,00 % Eksterne tjenester ,67 % Lokalkostnader ,00 % Investeringar Reiser ,50 % Övriga kostnader ,83 % Sum faktiske kostnader ,00 % Eksterne offentlige direkte finansierte kostnader 0 0 Sum norsk prosjektkostnader ,00 %

10 Svensk finansieringsplan Offentlig finansiering Svensk nationell medfinansiering Summa SEK % Karlstad Universitet ,00 % Summa kontant finansiering ,00 % Direktfinansiering (arbete m.m.) Summa direktfinansiering Summa svensk nationell medfinansiering ,00 % Europeiska regionala utvecklings fonden ,00 % EG-andel av finansiering av faktiska kostnader EG-andel av offentlig finansiering 50,00 % 50,00 % Summa svensk offentlig finansiering inkl EGfinansiering ,00 % Privat kontant finansiering Summa svensk privat medfinansiering Total svensk finansiering ,00 %

11 Norsk finansieringsplan Offentlig finansiering Norsk regional medfinansiering Summa NOK % Høgskolen i Hedmark ,00 % Hedmark fylkeskommune ,00 % Summa kontant finansiering ,00 % Direktfinansiering (arbeid m.m.) Summa direktfinansiering Total norsk regional medfinansiering ,00 % Statliga IR-midler ,00 % IR-midler av finansiering av faktiska kostnader IR-midler av offentlig finansiering 50,00 % 50,00 % Summa norsk regional finansiering inkl statliga IRmidler ,00 % Privat kontant finansiering Summa norsk privat medfinansiering Summa norsk finansiering ,00 %

DIARIENUMMER G30441-42-08

DIARIENUMMER G30441-42-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-42-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ung Företagsamhet Att: Linn Uggla Box 907 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt:

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-19-11. Projekt: Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan, MNES

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-19-11. Projekt: Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan, MNES DATUM 2011-04-07 DIARIENUMMER N30441-19-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands Gymnasieförbund Att: Tomas Hjelm 831 28 Östersund Projekt: Mittnordiskt nätverk

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-41-08

DIARIENUMMER G30441-41-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-41-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum Science Center AB Att: Margareta Hallin Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-160-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-160-08 BESLUT PROJEKT 2009-01-08 DIARIENUMMER N30441-160-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömsunds kommun Att: Inez Wiberg Box 500 833 24 Strömsund Projekt: Mitt-Skandinaviskt

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441 29 12

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441 29 12 BESLUT PROJEKT 2012 03 28 DIARIENUMMER N30441 29 12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län Att: Ingrid Printz Box 3123 83 103 Östersund Projekt:

Detaljer

Veiledning. for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA. Sverige-Norge 2000-2006. www.interreg-sverige-norge.com. versjon 3 / 2004 2004-01-12

Veiledning. for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA. Sverige-Norge 2000-2006. www.interreg-sverige-norge.com. versjon 3 / 2004 2004-01-12 Europeiska unionen Veiledning for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA Sverige-Norge 2000-2006 www.interreg-sverige-norge.com versjon 3 / 2004 2004-01-12 1 INNEHOLD 1 VIKTIG Å PASSE PÅ...3

Detaljer

FEM. Prosjektbeskrivelse

FEM. Prosjektbeskrivelse Bilaga 2 FEM - Fornybar energi, energieffektivisering & miljø Prosjektbeskrivelse Vedlegg 2 til prosjektsøknad Interreg Sverige Norge 2007-2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Bakgrund och skäl

Detaljer

Sluttrapport Interreg Sverige-Norge prosjekt GreenDrive 2012 2013

Sluttrapport Interreg Sverige-Norge prosjekt GreenDrive 2012 2013 Sluttrapport Interreg Sverige-Norge prosjekt GreenDrive 2012 2013 Innhold Sammendrag... 3 1. Prosjektets bakgrunn... 4 2. Prosjektet og resultater... 4 2.2 Faktainnsamling... 5 2.3 Informasjonsspredning...

Detaljer

Via-Mentoring. - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet. - en metode for vekst og utvikling i næringslivet

Via-Mentoring. - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet. - en metode for vekst og utvikling i næringslivet - en metode for vekst og utvikling i næringslivet Via-Mentoring - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utveclingsfonden Innhold 1. Sammanfattning...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune. Januar 2009 Desember 2011

SLUTTRAPPORT. Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune. Januar 2009 Desember 2011 SLUTTRAPPORT Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune Januar 2009 Desember 2011 Innhold 1 Innehåll Sammanfattning 1 2 2 Bakgrund 3 3 Projektbeskrivning, målgrupp,

Detaljer

Syftet med idéseminariet var att ge projektgruppen svar på vilka kartdata som efterfrågades.

Syftet med idéseminariet var att ge projektgruppen svar på vilka kartdata som efterfrågades. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Grenseløs geografisk informasjon Et samarbeidsprosjekt for å bedre tilgang på geografisk informasjon på tvers av grensen mellom Trøndelag og Jämtland

Detaljer

Innovation Music Network

Innovation Music Network Innovation Music Network 2008-2011 Sluttrapport Indre Skandinavias musikkbransje - fra kluster til innovasjonssystem - Innehåll Innehåll 1 Sammanfattning...3 1.1 Summary... 4 2 Projektets bakgrund... 5

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

FORANALYSE / PROSJEKTPLAN. Internasjonalt samarbeid

FORANALYSE / PROSJEKTPLAN. Internasjonalt samarbeid Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune FORANALYSE / PROSJEKTPLAN Internasjonalt samarbeid Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 Hjemmeside:

Detaljer

Projektpärm för LISA - Landsbygdsutveckling i Skandinavien

Projektpärm för LISA - Landsbygdsutveckling i Skandinavien Projektpärm för LISA - Landsbygdsutveckling i Skandinavien Partnere i Landsbygdsutvikling i Skandinavia Danmark: Norddjurs kommune, Skive kommune, VIA University College, Videncentret for Landbrug Norge:

Detaljer

Green Drive Region (GDR)

Green Drive Region (GDR) DATUM VÅR BETECKNING: 2015-02-20 Bil 1 Projektbeskrivning Green Drive Region (GDR) Prosjektbeskrivelse Vedlegg til prosjektsøknad Interreg Sverige Norge 2015-2020 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRAMTIDA HÅLLBARA MIDT-I-MELLANBYGDER 01.03 31-12 2008 SMÅPROSJEKT/FORSTUDIE. Rapport. .. En investering för framtiden..

SLUTTRAPPORT FRAMTIDA HÅLLBARA MIDT-I-MELLANBYGDER 01.03 31-12 2008 SMÅPROSJEKT/FORSTUDIE. Rapport. .. En investering för framtiden.. SLUTTRAPPORT SMÅPROSJEKT/FORSTUDIE FRAMTIDA HÅLLBARA MIDT-I-MELLANBYGDER 01.03 31-12 2008 1 1 Innhold 1 Innhold 2 2 Sammenfatning 3 3 Bakgrunn 5 3.1 Hvorfor prosjekt? 5 3.2 Problembakgrunn 5 3.3 Partnere

Detaljer

Samisk høgskoles årsrapport 2013. Side 1 av 76

Samisk høgskoles årsrapport 2013. Side 1 av 76 Side 1 av 76 RAPPORT OG PLANER 20132014 ÅRSRAPPORT 2013... 3 SÆRSKILT RAPPORTERING 2013... 29 ÅRSPLAN 2014... 33 VEDLEGGSLISTE... 76 Sist endret: 14.03.2014 18:19 Årsrapport 2013 INNLEDNING Samisk høgskoles

Detaljer

ARBEIDSNOTAT. Et bidrag til tenkning omkring modellering av utviklingen i Grenseregionen. Sven Erik Skønberg AR.02.07

ARBEIDSNOTAT. Et bidrag til tenkning omkring modellering av utviklingen i Grenseregionen. Sven Erik Skønberg AR.02.07 ARBEIDSNOTAT Et bidrag til tenkning omkring modellering av utviklingen i Grenseregionen Sven Erik Skønberg AR.02.07 i 1 Rapportnr.: AR.02.07 ISBN nr: - ISSN nr: - Rapporttittel: Et bidrag til modellering

Detaljer

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA Prosjektplan CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA 30.04.2010 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt med prosjektet... 4 1.3 Grenseregional betydning... 4

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge 1. Bakgrunn UHRs utdanningsutvalg satte høsten 2013 ned en arbeidsgruppe som skulle se på problemstillinger og utfordringer knyttet

Detaljer

Virkemidler i distriktspolitikken

Virkemidler i distriktspolitikken Steinar Johansen Virkemidler i distriktspolitikken En strategisk analyse av statsbudsjettets kapittel 551.60 NOTAT 2008:110 Tittel: Forfatter: Virkemidler i distriktspolitikken En strategisk analyse av

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

faktablad Bologna-prosessen

faktablad Bologna-prosessen faktablad Bologna-prosessen - et europeisk område for høyere utdanning Hva er Bologna-prosessen? I 1999 møttes utdanningsministre fra 29 land og universitetsledere fra hele Europa for å drøfte den videre

Detaljer

Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak. Fredrikstad, Desember 2006 OR.16.06

Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak. Fredrikstad, Desember 2006 OR.16.06 Kunnskap fra Interreg IIIA prosjektet - BAGN (Bærekraftig Arbeidsliv Gjennom Nettverk) En rapport om kunnskapsstatus til Arbeidsog inkluderingsdepartementet i Norge. Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak

Detaljer

Samarbeidsprogram innenfor målet Europeisk territorialt samarbeid

Samarbeidsprogram innenfor målet Europeisk territorialt samarbeid CCI Overskrift Samarbeidsprogram innenfor målet Europeisk territorialt samarbeid Versjon 1.3 Første år 2014 Siste år 2020 Støtteberettiget fra Støtteberettiget til Kommisjonens beslutning nr. Dato for

Detaljer

Hamar, 31, Januar 2011

Hamar, 31, Januar 2011 EU KOMMISJONENS 5. SAMHØRIGHETSRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune støtter en samordning mellom EU 2020 og samhørighetspolitikken. En slik samordning

Detaljer

FRA GRENSEHINDRE OG PROBLEMER TIL FORENKLING OG MARKEDSMULIGHETER

FRA GRENSEHINDRE OG PROBLEMER TIL FORENKLING OG MARKEDSMULIGHETER August 2007 FRA GRENSEHINDRE OG PROBLEMER TIL FORENKLING OG MARKEDSMULIGHETER Forslag til strategi og tiltak for et grenseløst nordisk næringsliv Redaktør: Kari-Ann Kristiansen, Nordisk InnovationsCenter

Detaljer

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle?

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? Universell nasjonal pådriverenhet i høyere utdanning for inkluderende læringsmiljø læringsmiljøutvalg universell utforming Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? En kartlegging av drivere

Detaljer