Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr 304-4556-2015"

Transkript

1 Sida 1 av 9 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Sverige Norge: Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr Innhold KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Sverige Norge:... 1 INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 BUDSKAP OG MÅL... 3 Kommunikasjonsmål... 3 BUDSKAP:... 3 VISUELL PROFIL... 4 MÅLGRUPPER... 4 INFORMASJONS OG KOMMUNIKASJONSKANALER:... 5 ANSVAR OG ORGANSIERING AV VIRKSOMHETEN... 6 Budget... 6 Utvärdering av informations- och offentlighetsåtgärder... 7 STRUKTUR OG PRINSIPPER FOR ARBEIDET... 7 Prinsipper for kommunikasjon... 7 Tilgjengelighet... 8 Erfaringer fra tidligere periode... 8 Handlingsplan... 8 Formelle krav og henvisninger... 9

2 INNLEDNING Sida 2 av 9 En tydelig, aktiv og enhetlig kommunikasjon er avgjørende for en vellykket gjennomføring av Interreg-programmet. Interreg Sverige-Norge er en merkevare som gjennom en stringent kommunikasjon skal fremstå som tydelig, profesjonelt drevet og effektiv. I den foreliggende Kommunikasjonsstrategien, vedtatt av Overvåkningskomiteen XX.XX.XXXX, beskrives programmets strategi og prinsipper for arbeidet med informasjon og kommunikasjon. Kommunikasjonsstrategien for Interreg Sverige-Norge er utarbeidet i tråd i kommisjonens forordning 1303/2013. Förvaltande myndighet og norsk forvaltende organisasjon er ansvarlige for å utarbeide, følge opp og implementere strategien. Eventuelle endringer og justeringer i strategien skal godkjennes av programmets overvåkningskomite. Bakgrunn Interreg Sverige Norge er et grenseoverskridende utviklingsprogram under paraplyen europeisk territorielt samarbeid (ETS). Programmet løper i perioden Programmets mål er å gjennom grenseoverskridende samarbeid skape de beste forutsetninger for en økonomisk sterk region med et attraktiv livsmiljø. Dette skal programmet gjøre ved å støtte utviklingen og gjennomføringen av samarbeidsprosjekt som adresserer og løser felles utfordringer, utnytter uforløst potensial, bygger ned grensehindre og utnytter grenseregionens felles ressurser. I hvilken grad programmet klarer å engasjere og aktivere grenseregionens ressurser prosjektsøkerne - avgjør i hvilken grad programmets mål oppnås. Dette forutsetter at tydelig informasjon om muligheter og forventninger når ut til programmets målgrupper. I forlengelsen av dette er det viktig at de som gir programmet innhold samarbeidsprosjektene gjøres i stand til å kommunisere resultat, de gode historiene og effekter. En forutsetning for å lykkes i gjennomføringen av interregprogrammet er en tydelig og enhetlig kommunikasjon med programmets identifiserte målgrupper. Programmets administrative ressurser er begrenset og gjennomføringsorganisasjonen er desentralisert og lokalisert til ulike vertsorganisasjoner. Ettersom organisasjonen er spredt, er en tydelig felles profil og god intern kommunikasjon avgjørende. Programmets eiere (de svenske og norske deltakende regioner), samt prosjekter som får støtte, er sentrale bidragsytere i kommunikasjonsarbeidet. Disse aktørene regnes som en del av en utvidet gjennomføringsorganisasjon og trekkes dermed aktivt med i kommunikasjonsarbeidet. Programområdet dekkes av flere ulike utviklingsprogram og støtteordninger av nasjonal, regional og europeisk art. Dette er en utfordring i arbeidet med å posisjonere programmet og nå frem til aktuelle målgrupper, men utgjør samtidig en mulighet for samordning og utnyttelse av regionens samlede ressurser og dermed bedre måloppnåelse. Kommunikasjonsinnsatsene må derfor tilpasses den aktuelle situasjonen, slik at de kompletterer de innsatser som gjøres i tilstøtende og beslektede program og støtteordninger.

3 Sida 3 av 9 BUDSKAP OG MÅL Kommunikasjonsmål Formålet med programmets kommunikasjonsstrategi er å bidra til en effektiv og god gjennomføringen av programmet. I dette ligger å sikre god kjennskap til Interreg Sverige- Norge blant programmets målgrupper, samt en utvikling og befestning av Interreg Sverige- Norge som et tydelig og godt verktøy for grenseregional utvikling. Kommunikasjonen skal bidra til: MÅL FORMÅL/Hensikt MÅLGRUPPE God kjennskap til EUs program for territorielt samarbeid God kjennskap til hvilke muligheter som ligger i programmet blant potensielle prosjektaktører God kjennskap om forventninger og krav som stilles til søker og gjennomfører av samarbeidsprosjekt God kjennskap til programmets resultat og effekt God kjennskap til at støtten kommer fra ERDF/KMD -Aktivere og koble sammen grenseregionens ressurser. -Utnytte effekter/resultat. -Posisjonering av programmet -Mobilisering av ressurser -God kvalitet på prosjektsøknader -God og effektiv gjennomføring av samarbeidsprosjekt -Tydelige og gode resultat -Godt omdømme -Synliggjøring av program -Omdømmebygging -Mobilisering -Tydeliggjøre finansiører Allmenheten, informasjonsbærere og potensielle og eksisterende støttemottakere Potensielle støttemottakere Informasjonsbærere Potensielle og eksisterende støttemottakere Informasjonsbærere Allmenheten, informasjonsbærere og potensielle og eksisterende støttemottakere Prosjektaktører og allmenhet BUDSKAP: Programperioden strekker seg frem til I denne perioden vil kommunikasjonsbehovet forandre seg. Programmet opererer derfor med et overordnet og gjennomgående budskap, samt budskap tilpasset de ulike stegene av programprosessen. Arbeidet med tilpasning og spissing av budskap vil foregå løpende. Overordnet budskap: Interreg Sverige Norge skaper en økonomisk sterk region med et attraktivt livsmiljø gjennom grenseoverskridende samarbeid. Sekundærbudskap: Interreg hjelper din organisasjon å løse samfunnsutfordringer på tvers av grensen

4 Sida 4 av 9 VISUELL PROFIL Interreg Sverige-Norges grafiske profil følger retningslinjene for profilering av Interregprogrammene. Dette gjelder både bruk av logo og EU-flagg. Retningslinjene og logoen vil sammen med programmets budskap og prinsipper for kommunikasjon være grunnlaget for en helhetlig visuell profil for programmet. MÅLGRUPPER Programmets målgrupper er mange og mangfoldige. De ulike målgruppene har ulikt informasjonsbehov, både basert på gruppens natur og erfaring og ikke minst hvor i prosessen målgruppen og programmet befinner seg. Grupperingen er derfor gjort utfra den situasjon/stilling aktøren befinner seg i, ikke utfra bransje/eierskap eller liknende. At behovene for en målgruppe forandrer seg i løpet av tid, basert på hvilken fase og situasjon den aktuelle målgruppen befinner seg i, forsøkes tas hensyn til i strategiene, men vil også være gjenstand for tilpasning og evaluering underveis i programprosessen. Det utvalget som presenteres under er basert på de historiske data som finnes for programmet, analysene som er gjort i forbindelse med utarbeidelsen av programmet, programdokumentet og en dialog med aktørene som har et eierskap til programmet. Programmet har i store deler av geografien eksistert siden midt på nittitallet. Det innebærer at det for en stor del av de regionale utviklingsaktørene er velkjent. Forandringene i den nye programperioden, som blant annet innebærer en tematisk fokusering, justering av grenser og en åpning for private aktørers deltakelse, har medført at det har åpnet seg nye muligheter for en rekke aktører. Dette gjenspeiles i målgruppeoversikten under. Målgrupper for programmet er: Potensielle støttemottakere; denne gruppen inneholder organisasjoner, foreninger, næringsliv og liknende som har til hensikt å søke støtte til samarbeidsprosjekt. Denne gruppen har behov for kunnskap om rammer og muligheter for støtte, hvor man kan få rådgivning og hvordan man søker støtte. Det er viktig at målgruppen oppfatter informasjonen som lettforståelig og tydelig både i skriftlig format og i kontakt med gjennomføringsorganisasjonen. Eksisterende støttemottakere; denne gruppen inneholder organisasjoner, foreninger, næringsliv og andre som har fått innvilget sin prosjektsøknad og dermed mottar støtte fra programmet. Denne gruppen har behov for støtte i gjennomføringen av prosjektet og er derfor avhengig av god og tydelig rådgivning, tydelige retningslinjer og god kontakt med et imøtekommende og tilgjengelig sekretariat/gjennomføringsorganisasjon. Denne gruppen er en viktig ambassadør for programmet og kan brukes i kommunikasjonsarbeidet. Å gjøre denne målgruppen i stand til å drive et godt kommunikasjonsarbeid er derfor en suksessfaktor for programmet.

5 Sida 5 av 9 Media; bidrar til å synliggjøre programmet gjennom å spre historier og nyheter til allmennheten. Mediene er en potensielt effektiv og rimelig kanal for å spre informasjon om programmet og dets resultater. Denne målgruppen har behov for kortfattet, konsis og tilgjengelig informasjon, samt kontakt med de som bærer historiene eller er ansvarlig. Informasjonsbærere; beslutningsfattere og regionale kontaktpersoner er en svært viktig målgruppe for programmet. Det er avgjørende for programmet at denne gruppen har oppdatert informasjon og kunnskap om programmet, samt eierskap og engasjement. Denne gruppen har behov for både personlig oppfølging og aktuell, relevant informasjon om status og nyheter i programmet. EU-kommisjonen og regjeringene; denne gruppen innbefatter det norske kommunal- og moderniseringsdepartementet og det svenske næringsdepartementet. Denne målgruppen har behov for å kunne følge opp gjennomføringen av programmet, dette innebærer både i form av effekter og resultat og den praktiske gjennomføringen av programmet. Allmennheten; dette er den bredeste målgruppen for programmet og den som ligger lengst unna det praktiske arbeidet med programmet. Deres interesse er knyttet til resultater og effekter av programmet, samt hvilken nytte EU/interreg gjør i regionen. Næringslivet: Næringslivet er i Interreg V tilskrevet en ny og mer sentral rolle. Dette gjør at programmet må vie denne gruppen mer oppmerksomhet både i oppfølging og informasjonsarbeid. Erfaringene fra de to første søknadsrundene vil danne grunnlag for det videre arbeidet med denne målgruppen. INFORMASJONS OG KOMMUNIKASJONSKANALER: Kommunikasjon foregår i dag i en mengde kanaler, til enhver tid, i alle situasjoner. Dette gjør at måten programmet forholder seg til informasjon, sine roller og kanaler er annerledes enn den var bare for et tiår tilbake. Utvikling og utbredelse av teknologi, gjør at informasjonskonsumet øker samtidig som det fraksjoneres. Innhold og spredningen av innhold blir mer personlig. Dette innebærer at forventningene om kommunikasjonskompetanse og evne blir høyere. Disse forventningene gjelder alle som i en eller annen sammenheng representerer programmet noe som krever kompetanseutvikling i alle ledd. Utviklingen i mediekonsumet innebærer også at programmets informasjonsnav, hjemmesiden, må tilpasses nye behov. Hjemmesiden er f.eks. ikke er en spesielt viktig plattform for nyheter, om det ikke spres via mer personlige kanaler. På samme måte er annonsering i aviser etter hvert blitt en kostbar måte å nå få mennesker på og er dermed kun egnet i spesielle tilfeller. Programmet må derfor opptre på alle de kanaler som er tilgjengelig og relevante og benytte de mulighetene den nye teknologien gir. Programmets hjemmeside: er en etablert plattform hvor all grunninformasjon skal være samlet. Her skal programmets målgrupper finne den informasjonen de trenger. Hjemmesiden skal også fungere som en oppsamling av informasjon, eksempelvis en prosjektbank. Nyheter og nyskapninger på hjemmesiden skal spres via sosiale medier. Språket på hjemmesiden skal være norsk og svensk, språkdrakten

6 Sida 6 av 9 skal være tilgjengelig og tydelig. Hjemmesiden skal være tilpasset mennesker med funksjonsnedsettelse. Massemedier: Mediene er viktig kanal for å nå allmennheten. Mediene skal informeres ved viktige hendelser. Dette kan gjøres ved pressmeldinger, pressekonferanser eller liknende. Videre skal det utarbeides en grunnpakke med informasjon om programmet til bruk i kontakt med mediene. Om annonsering er ønskelig, skal disse utformes i tråd med den grafiske profilen. Sosiale medier: Sosiale medier en viktig kanal for å skape kontakt og dialog, samt nå ut med informasjon til programmets målgrupper. Denne kanalen kan brukes til å informere om kommende aktiviteter, nyheter og skape dialog med de involvere aktører. Konferanser og informasjonsevenement: Programmet skal arrangere egne informasjonsevenement og delta på relevante eksterne arrangement. Profileringsartikler blir produsert i henhold til behov ved det aktuelle tilfellet. Maler for dokument, presentasjoner og øvrige materiell baseres på programmets visuelle profil. ANSVAR OG ORGANSIERING AV VIRKSOMHETEN De dedikerte personalressursene avsatt til kommunikasjonsarbeidet er begrensede, og spredt over stillingsbrøker i de ulike delområdene. Dette gjør at arbeidet med kommunikasjon vil foregå som et nettverksarbeid. Forvaltende myndighet og norsk forvaltende organisasjonen er ansvarlig for at programmet er kjent for så vel allmennheten som for potensielle prosjektsøkere. Forvaltningsgruppen sammensatt av representanter fra de forvaltende organisasjonene har det administrative ansvaret for informasjonsarbeidet i programmet og rapporterer til Overvåkningskomiteen. Den daglige driften av kommunikasjonsarbeidet utføres av det felles sekretariatet for programmet i samarbeid med regionale kontaktpersoner. De regionale kontaktpersonene vil være sentrale i arbeidet med å gjøre programmet og dets muligheter kjent i de ulike delområdene. Videre vil de være viktige støttespillere i rettledning av potensielle prosjektaktører. Förvaltande myndighet har sammen med forvaltende organisasjon utpekt en informasjonsog kommunikasjonsansvarlig. Dette i samsvar med artikkel 117 i forordning (EU) nr. 1303/2013 Budget Budgeten för information och kommunikation är totalt euro på svensk sida och NOK för hela programperioden. Budgeten fördelas årligen på olika aktiviteter i samband med att aktivitetsplanen fastställs. Aktiviteterna under 2015 kommer i stort att handla om information om Sverige- Norgeprogrammet och dess genomförande med tyngdpunkt på information, både större

7 möten och individuellt till projektintressenter och utbildningsaktiviteter för sökande i samband med ansökningsomgångarna samt på information via webbplatsen. Sida 7 av 9 Aktiviteter kommande år handlar, förutom om programinformation, om att förmedla goda projektexempel från programperioden tillsammans med EU gemenskapens roll och betydelse. Utvärdering av informations- och offentlighetsåtgärder Genom planerad utvärdering av informations- och offentlighetsåtgärderna ska undersökning visa hur dessa påverkat programmets synlighet samt kunskaperna om Interreg och om gemenskapens roll. Antalet direkta informationsinsatser kommer att följas upp årligen med potentiella projektägare, vilka målgrupper som blivit informerade och hur många som deltagit. Webbplatsen följs upp årligen. Utvärderingar av utbildningstillfällen anordnade till projektägare kommer att göras genom enkäter. Utvärderingar av konferenser och seminarier kommer att göras genom enkäter. Attitydundersökning av projektägare: Genom en Internetbaserad enkät två gånger under programperioden kommer frågor till projektägare att ställas om hur de har blivit bemötta av programadministrationen, om det material som tillhandahållits varit tillfredställande och hur de upplever informationen från programmet. Attitydundersökning av övervakningskommittén och styrkommittéerna: Genom en Internetbaserad enkät kommer frågor till ledamöterna att ställas två gånger under programperioden om de får tillfredställande information och hur de upplever kommunikationen med representanterna från programadministrationen. Allmänhetens medvetenhet om vad Interreg är och syftar till: Genom nationell eller specifik programutvärdering kommer informations- och offentlighetsåtgärderna och hur dessa påverkat programmets synlighet samt kunskaperna om Interreg och om gemenskapens roll utvärderas i andra delen av programmet. STRUKTUR OG PRINSIPPER FOR ARBEIDET Prinsipper for kommunikasjon Kommunikasjonsinnsatsene skal gjennomføres ut fra følgende prinsipper: Transpararens: Virksomheten skal være åpen og tilgjengelig. Dette gjelder både i møte med prosjektaktører og allmennheten. Troverdig og profesjonell: Programmet forvalter offentlige midler og er dermed en representant for det offisielle Norge og den europeiske union. Tydelighet: Programmet skal kommunisere tydelig og lettforståelig slik at programmet blir tilgjengelig for ulike aktører. Tilgjengelig: Programmet skal være tilgjengelig. I dette ligger så vel servicegrad som løsninger tilpasset funksjonsnivå.

8 Sida 8 av 9 Skandinavisk og grenseoverskridende: Programområdet dekker to land, to språk og et stort og mangfoldig område. Dette skal gjenspeiles i kommunikasjonen. Effektivitet: Effektiv kommunikasjon skal bidra til en økt kunnskap om programmet, økt kvalitet på prosjekteten og god forankring blant programmets eiere og beslutningstakere. De horisontale verdiene: Likestilling, inkludering og mangfold og bærekraftig utvikling ligger til grunn for all kommunikasjonsaktivitet. Tilgjengelighet: Informasjon om programmet skal være tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelse. Det innebærer at mennesker med funksjonsnedsettelse skal kunne oppfatte, forstå, navigere, interagere og bidra med informasjon i programmet. Ettersom all relevant informasjon om programmet er samlet på programmets hjemmeside, er den bygget på en WCAG 2.0-lest. Erfaringer fra tidligere periode Erfaringer og evalueringer fra tidligere perioder vil i inneværende periode bli brukt til å forbedre arbeidet med kommunikasjon og informasjon i gjennomføringen av programmet. Av erfaringer programmet har tatt med seg fra forrige periode til inneværende er dette: - Det er viktig å ha en brukervennlig og tilpasset hjemmeside. Programmets hjemmeside er derfor redesignet og strukturen er lagt om for å bedre være tilpasset programmets målgrupper og deres behov. - Arbetet med att sprida resultatet till projektbanker fortsätter. Programmets projekt kommer att finns i svenska, norska och europeiska projektbanker. Länkar finns på programmets webbplats. - En erfaring fra forrige periode er at det har vært for mye papir i søknads- og rapporteringsfasen. For å gjøre programmet mer tilgjengelig og samlet er søknadsprosessen digitalisert. - En enhetlig profil er viktig for at programmet skal være tydelig og oppfattes som et program. - Tydelige og kommuniserte resultat er viktig for så vel prosjektene som for programmet. Skolering av bevilgede prosjekt i så vel planlegging som gjennomføring av kommunikasjonsaktiviteter er en prioritert oppgave. - Mindre papir og mindre trykksaker og mer satsning på digitale løsninger gir større frihet, mulighet til tettere kontakt med allmenhet og ambassadører og et mer dynamisk kommunikasjonsarbeid. Nye plattformer og kanaler er derfor under utvikling. Handlingsplan Till Kommunikationsstrategin hör en handlingsplan med konkreta aktiviteter och de kommer att följas upp och utvärderas. Handlingsplanen uppdateras årligen på våren och beslutas på övervakningskommitéens vårmöte.

9 Formelle krav og henvisninger Kommunikasjonsstrategien og kommunikasjonsarbeidet i programmet gjennomføres i henhold til forordning nr. 1303/2013, samt nr. 821/2014, samt kravene som stilles til bekjentgjøring av støtte fra kap. 551, post 60. Sida 9 av 9

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 17.11.08 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-053/08 Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Saksbehandler/-sted: Christel

Detaljer

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10 BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER R30441-45-10 DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Att: Eva Näsman Köpmangatan 21 831 86 Östersund Projekt:

Detaljer

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi Merkevare- og kommunikasjonsstrategi 2016-2019 Administrativt dokument Vedtatt i rådmannens ledergruppe 11.01.16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sørum kommune som identitet... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no 2012-2017 Å lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Selve veien mens det hele blir til, er en bevisstgjøring av alle involverte. Derfor har vi valgt å involvere

Detaljer

Integrering av mennesker med psykiske problemer

Integrering av mennesker med psykiske problemer EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Integrering av mennesker med psykiske problemer Prosjekt i EU-programmet Interreg Sverige - Norge 2007 2013 Tronheim 23.03.09 http://www2.tisip.no/integrering/

Detaljer

2009-2011 Et skandinavisk utviklingsprosjekt for kvinnelig entreprenørskap. www.womeninbusiness.no

2009-2011 Et skandinavisk utviklingsprosjekt for kvinnelig entreprenørskap. www.womeninbusiness.no 2009-2011 Et skandinavisk utviklingsprosjekt for kvinnelig entreprenørskap www.womeninbusiness.no Women in Business Et nettverk der bedrifter, myndigheter og forskere arbeider med entreprenørskap i Skagerrakregionen.

Detaljer

FIRST LEGO League. Sarpsborg 2012. Fredric Bårdsen Gutt 13 år 0 Mickael Kowalski Gutt 13 år 0 Jonas Melsom Jørgensen

FIRST LEGO League. Sarpsborg 2012. Fredric Bårdsen Gutt 13 år 0 Mickael Kowalski Gutt 13 år 0 Jonas Melsom Jørgensen FIRST LEGO League Sarpsborg 2012 Presentasjon av laget Technobosses Vi kommer fra Vinterbro Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 0 jenter og 10 gutter. Vi representerer Nordbytun ungdomsskole

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

DIARIENUMMER 304-2648-13

DIARIENUMMER 304-2648-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-05-06 DIARIENUMMER 304-2648-13 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet, Cerut Att: Lotta Braunerhielm Universitetsgatan 2 651

Detaljer

Kjell Vaagen. Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015

Kjell Vaagen. Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015 Kjell Vaagen Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015 Om Nordiska ministerrådets gränshinderarbete Gränshinderarbetet är ett av de viktigaste nordiska samarbetsområdena. Arbetet drivs av Gränshinderrådet

Detaljer

FIRST LEGO League. Oslo 2012. Gutt 14 år 2 Danjal FIaz Gutt 15 år 2

FIRST LEGO League. Oslo 2012. Gutt 14 år 2 Danjal FIaz Gutt 15 år 2 FIRST LEGO League Oslo 2012 Presentasjon av laget Masterminds Vi kommer fra Oslo Snittalderen på våre deltakere er 15 år Laget består av 0 jenter og 5 gutter. Vi representerer Rommen skole Type lag: Skolelag

Detaljer

Kommunikasjonsplan NORKLIMA

Kommunikasjonsplan NORKLIMA Kommunikasjonsplan NORKLIMA 1. Bakgrunn og tre utfordringer...2 2. Mål, målgrupper og budskap...2 3. Mer om kanalene, og planer for 2006...3 3.5 Andre kanaler...6 4. Ansvar...6 5. Budsjett...7 6. Oppsummert

Detaljer

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014 Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan 2014 Januar 2014 Avdeling for kommunikasjon- og IKT Side 2 av 12 INNLEDNING MERKEVARESTRATEGI FORMÅL VÅRT UTGANGSPUNKT I 2012 ØNSKET POSISJON

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Innhold 1. Formål 2. Føringer 3. Interessenter 4. Hovedutfordringer 5. Målsetninger 6. Strategi 7. Hovedbudskap 8. Kommunikasjonskanaler

Detaljer

2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen. Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting

2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen. Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting 2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting Noen stikkord SIK litt generelt om prosjektet SIK delprosjekt/pilot

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Innledning Det foreliggende dokument er styret i DIS-Norges forslag til DIS Norges kommunikasjonsstrategi for inneværende styreperiode. Dokumentet er av overordnet

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-141-08

DIARIENUMMER G30441-141-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-11-27 DIARIENUMMER G30441-141-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Fyrbodal Kommunalförbund Att: Elsie Hellström Box 305 451 18 UDDEVALLA Projekt:

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Daniel Loe Gabrielsen Gutt 11 år 0 Sindre Husebø Gutt 11 år 0 Jarand Langva Rommetvedt

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Daniel Loe Gabrielsen Gutt 11 år 0 Sindre Husebø Gutt 11 år 0 Jarand Langva Rommetvedt FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget RØYNEBERG SMURFENE Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Røyneberg

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Styrets forslag til Handlingsplan Grensekomiteen mottar økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Siden den gangen har komiteen arbeidet

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Grenseoverskridende samarbeidsprogram for 2007 2013: Danmark, Sverige og Norge - Interreg IVA Øresund-Kattegatt-Skagerrak

Grenseoverskridende samarbeidsprogram for 2007 2013: Danmark, Sverige og Norge - Interreg IVA Øresund-Kattegatt-Skagerrak MEMO/08/219 Brussel, 4 april 2008 Grenseoverskridende samarbeidsprogram for 2007 2013: Danmark, Sverige og Norge - Interreg IVA Øresund-Kattegatt-Skagerrak 1. Interreg IVA Grenseoverskridende samarbeidsprogram

Detaljer

FIRST LEGO League. Agder 2012

FIRST LEGO League. Agder 2012 FIRST LEGO League Agder 2012 Presentasjon av laget Team Finsland Vi kommer fra Finsland Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 2 jenter og 4 gutter. Vi representerer Finsland skole Type

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 INTERREG IV 2007-2013 EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 Interregs historie Interreg etablert i 1991 Norge og Sverige deltatt siden 1996 (Interreg II) Interreg III 2000-06 Interreg

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

Fremtidig INTERREG 2007-2013. Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006

Fremtidig INTERREG 2007-2013. Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006 Fremtidig INTERREG 2007-2013 Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006 1 Forslag til ny regionalpolitikk 2007-2013 Den nye regionalpolitikken bygger i stor grad oppunder Lisboa og Gøteborg prosessene, dvs. økt konkurransekraft

Detaljer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Saknr. 11/7436-1 Ark.nr. 033 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Fylkesrådets innstilling til

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Utarbeidet mars 2010 Revidert mars 2012 Innhold Golfens kommunikasjonsutfordringer s 2 Prinsipper for kommunikasjon s 3 Målgrupper s 3 Budskap s 3 Kommunikasjonsmål

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 På vei mot fremtiden Norges Bedriftsidrettsforbund strategi- og handlingsplan 2013-2016 Innhold Innledning Visjon Virksomhetsidé Formål Målgruppe Fokus Enkelhet

Detaljer

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng 12.02.2016 Innhold Kort innledning... 3 Ulike faser... 4 Målsettinger for prosjektet... 4 Visjon... 6 Prosess og modell... 6 Leveransemål:... 7 Effektmål:...

Detaljer

Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune

Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune Deltakende budsjett er et samlebegrep for metoder som brukes for å involvere innbyggere i beslutningsprosesser. Deltakende budsjett, eller Participatory Budgeting,

Detaljer

HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT. Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere. Jubileumshåndbok Bodø2016 1

HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT. Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere. Jubileumshåndbok Bodø2016 1 Jubileums HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere Jubileumshåndbok Bodø2016 1 Hei alle sammen! Innhold Takk for at dere ønsker å bidra til feiringen av Bodøs

Detaljer

NTNU - de gode hodene

NTNU - de gode hodene NTNU - de gode hodene Søknadsnummer: MV018 Kategori: Visuell kommunikasjon Bedriftens navn: NTNU Designers navn: Agendum See Design / Ann Elin Hvidsten, Anna Joëlson, Linda Bergh Produktets navn: NTNU

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012

FIRST LEGO League. Bergen 2012 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Holen 1 Vi kommer fra Laksevåg Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 7 gutter. Vi representerer Holen 1 Type lag: Skolelag

Detaljer

Forprosjektrapport. Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012

Forprosjektrapport. Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012 2012 Forprosjektrapport Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012 1 Innhold 2 Presentasjon... 3 3 Sammendrag... 3 4 Dagens situasjon...

Detaljer

Prosjektplan/søknadsskjema

Prosjektplan/søknadsskjema ( s- Prosjektplan/søknadsskjema Her følger KLPs mal for prosjektplan med forklaringer under hvert punkt. For å få prosjektstøtte fra KLP, må alle punkter fylles ut. Les nøye gjennom våre krav til prosjektsøknadene

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal 2012

FIRST LEGO League. Romsdal 2012 FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Best LEGO friends Vi kommer fra Elnesvågen Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 7 gutter. Vi representerer Haukås skole

Detaljer

STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform

STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform 1. Kommunikasjonsstrategi og kampanjer Det er jobbet for å ferdigstille og ta ut kommunikasjonsstrategi og kampanjestrategi for Hamarregionen. Vi bygger på DNA

Detaljer

Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no

Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no TilHammerfest.no er til for å gjøre terskelen for å flytte til Hammerfest lavere, og spre positiv

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Gutt 11 år 0 Mads Bådsvik Gutt 11 år 0

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Gutt 11 år 0 Mads Bådsvik Gutt 11 år 0 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Røyneberg Lego Galaxy Crew Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017

Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017 1 Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017 2 Innhold 1. Tidsperioden kommunikasjonsplanen skal gjelde for... 4 2. Verdier for kommunikasjonsarbeidet

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune 1 Innholdsliste Forord... s. 3 Utfordringer/hovedprinsipper... s. 4 Kommunikasjonsmål eksternt/internt... s. 5 Retningslinjer for mediehåndtering... s. 5 Retningslinjer

Detaljer

MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016. Hallingdal Næringshage

MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016. Hallingdal Næringshage MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016 Hallingdal Næringshage AGENDA 1. Kort om Selters Design 2. Case Buskerud Teater 3. Case Den Store Kjærligheten 4. SoMe Merkevarebygging i Sosiale Medier

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandia MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland MidtSkandia

Detaljer

N O R D I S K E A R B E I D S P A P I R E R

N O R D I S K E A R B E I D S P A P I R E R Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I S K E A R B E I D S P A P I R E R Kommunikasjonsstrategi for det nordiske miljøsamarbeidet NA2013:917 http://dx.doi.org/10.6027/na2013-917

Detaljer

Kom m u n ikasjon sstrategi

Kom m u n ikasjon sstrategi Kom m u n ikasjon sstrategi 201 6-2020 Buskerud fylkeskommune Kommunikasjonsavdeling en august 2016 Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Kommunikasjonsutfordringer... 3 1.2 Målgrupper...

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Den 5. samhørighetsrapporten. Statssekretær Hege Solbakken, KRD Europapolitisk forum 2. desember 2010

Den 5. samhørighetsrapporten. Statssekretær Hege Solbakken, KRD Europapolitisk forum 2. desember 2010 Den 5. samhørighetsrapporten Statssekretær Hege Solbakken, KRD Europapolitisk forum 2. desember 2010 1 Konklusjoner fra rapporten Dagens struktur for regionalpolitikken i EU videreføres i all hovedsak

Detaljer

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.& 26#13& KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER & LEDER Sittet%i%garderobe%og%billettbord%på%studentkampen,%og%hjalp%til%med%diverse%andre%ting.%Veldig%godt% fornøyd&med&dette&arrangementet.& Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV

RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV RISØR KOMMUNE RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV KOMMUNIKASJONSPLAN Vi skal vokse - gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet RUV kommunikasjonsplan side 2 Innledning Kommunikasjonsplanen skal være

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 1/2015 14.01.2015

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 1/2015 14.01.2015 NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2015/ Dato: 09.01.2015 Fulufjellet nasjonalpark 1/2015 14.01.2015 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Forvalters innstilling Møteinnkalling

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Organisasjonsprosjekt for utvikling av tjenestesenteret Forslag til målbilde for FSAT Målbilde for FSAT Et målbilde kan forstås som beskrivelsen av en

Detaljer

DET ER NÅ DET BEGYNNER

DET ER NÅ DET BEGYNNER 2016 DET ER NÅ DET BEGYNNER DIN BY PÅ NETT 2016 MyCity ønsker å være kanalen for nyheter om varer og tjenester for oss i Sandefjord. handelen kunne ha en stor fordel av som en fellessatsing mot sluttbrukerne.

Detaljer

MOT Informatøravtale 11/372-46 080

MOT Informatøravtale 11/372-46 080 MOT Informatøravtale 11/372-46 080 1. Generelt om avtalen Hemne kommune som er et Lokalsamfunn med MOT prioriterer arbeidet med ungdom høyt og arbeider aktivt for å skape trygge oppvekstmiljø. MOT er en

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Østlandssamarbeidet

Kommunikasjonsstrategi Østlandssamarbeidet Kommunikasjonsstrategi 2017-2019 Østlandssamarbeidet Behandles på møte i Kontaktutvalget Gjøvik 27. oktober 2017 1 Innhold... 1 1: Bakgrunn... 3 2: Mål... 3 3: Målgrupper... 3 3.1 Interne målgrupper...

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 Nasjonalt senter for telemedisin, NST Visjon; Gode helsetilbud til alle, uavhengig av tid og sted Verdier; Åpen Pålitelig Modig Virksomhetsidé: NST skal drive med fremtidsrettet

Detaljer

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Første samling for pulje 5 27. og 28. oktober 2014 VELKOMMEN, pulje 5! Mål for samlingen Deltakerne skal få økt forståelse for innhold og føringer

Detaljer

Arbeidsprogrammet Vedtatt av Landstinget 2014

Arbeidsprogrammet Vedtatt av Landstinget 2014 Arbeidsprogrammet Vedtatt av Landstinget 2014 Utgangspunktet for programmet er at Arbeidsutvalget skal gjennomføre alle punktene i det. Ordlyden i hvert punkt differensierer mellom hva som er et minimum

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012

FIRST LEGO League. Bergen 2012 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Holen 2 Vi kommer fra Laksevåg Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 5 gutter. Vi representerer Holen skole Type lag: Skolelag

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland er et grenseorgan

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Innstilling: at EK-K godkjenner protokollen fra EK-K 1/2006 sammen med protokollen fra EK-K 2/2006 på neste møte den 4. mai i Oslo.

Innstilling: at EK-K godkjenner protokollen fra EK-K 1/2006 sammen med protokollen fra EK-K 2/2006 på neste møte den 4. mai i Oslo. NOTAT Nordisk Ministerråd Til EK-K Kopi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 2/2006 den 6. mars 2006 kl. 13.00 på Lysebu, Oslo Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201

Detaljer

Helse Midt-Norge kommunikasjonsstrategi

Helse Midt-Norge kommunikasjonsstrategi Helse Midt-Norge kommunikasjonsstrategi Handlingsplan 2011 Bakgrunn: Helse Midt-Norges kommunikasjonsstrategi utgår i 2010. En ny versjon er blitt utarbeidet av Informasjonsnettverket i regionen i løpet

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Oslo 22.03.2013 KF Innbyggerprodukter Nasjonal tjenestekatalog KF Skjema KF edialog24 Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre

Detaljer

Skriv vinnende tilbud

Skriv vinnende tilbud Skriv vinnende tilbud Workshop Sales 15.-16.09.2009 Introduksjon Hva vi skal gjennom i dag Kort introduksjon Hva er kunden opptatt av, og hva kan vi gjøre for å øke vår mulighet for suksess Tema 2: Utforming

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL Kommunikasjonsplan 2014-2015 1 Kommunikasjonsplan SAMKUL Kommunikasjonsplanen er forankret i Forskningsrådets kommunikasjonsstrategi og SAMKULs programplan.

Detaljer

Kommunikasjon for en levende by

Kommunikasjon for en levende by KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Kommunikasjon for en levende by Innhold 1. Innledning 2. Kommunikasjonsmål 3. Kommunikasjonsutfordringer 4. Målgrupper 5. Strategier med tilhørende tiltak 6. Prinsipper for kommunikasjon

Detaljer

Kommunikasjonsplan Norad SIU 1

Kommunikasjonsplan Norad SIU 1 !""# Kommunikasjonsplan Norad 1 1. Bakgrunn Forhistorie Norad finansierer flere programmer innen området høyere utdanning og forskning som forvaltes av. Disse er NUFU-programmet (Nasjonalt program for

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Bethany Harris Jente 11 år 0 Jenny Fosli Jente 11 år 0 Erik Kaldheim Gutt 11 år 0 Oda Skaar Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Bethany Harris Jente 11 år 0 Jenny Fosli Jente 11 år 0 Erik Kaldheim Gutt 11 år 0 Oda Skaar Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Røyneberg extrem lego team Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Detaljer

Næringsliv og arbeidsmarked i Interreg-programmene

Næringsliv og arbeidsmarked i Interreg-programmene Næringsliv og arbeidsmarked i Interreg-programmene Øresund Kattegat Skagerrak Prosjekter med 1-3 års varighet 50% dekning av prosjektutgifter Prosjekter kan finansieres med både kontante midler og egeninnsats

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi RISØR KOMMUNE Kommunikasjonsstrategi Siste versjon: 26.04.2013 Innhold 1. Rammer for kommunens kommunikasjonsvirksomhet... 3 Overordnede styringsdokument og lovverk... 3 Hva omfatter kommunens kommunikasjonsvirksomhet?...

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 30.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s. 3 2. Tolga kommunes kommunikasjon skal være «Åpen», «aktiv» og «kompetent s.

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellregionsamarbeidet Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellregionsamarbeidet (FRS) er et politisk nettverk. FRS er pådriver for en politikk som sikrer

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005619 Innsendt 05.05.2015 20:11:25 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Varanger museum IKS Institusjonens leder

Detaljer

For å kunne stanse tap av naturmangfold, må vi ha en kunnskapsbasert forvaltning.

For å kunne stanse tap av naturmangfold, må vi ha en kunnskapsbasert forvaltning. 1 For å kunne stanse tap av naturmangfold, må vi ha en kunnskapsbasert forvaltning. Det forutsetter også at negativ utvikling for det biologiske mangfoldet må få konsekvenser for forvaltningen og medføre

Detaljer

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune 2015-2018 For Finnmark Innhold Forord... 1 Innledning... 2 Rammebetingelser og lovverk... 4 Utfordringer, strategier og tiltak... 5 Utfordring 1: Kompetanse...

Detaljer