NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016"

Transkript

1 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/ Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan for hele fireårsperioden 7/2012-6/2016. Virksomhetsplanen skal utarbeides i tråd med forbundets strategisk plan , vedtekter (revidert 25. november 2011), arbeidsordning for utvalg (revidert 25. november 2011) og ny kommunikasjonspolicy. I perioden gjelder fire strategiske tema som alle utvalg, så langt som mulig, skal arbeide mot. 1. Sikre og miljøvennlige transportsystemer Transportsystemer skal ha færrest mulige negative konsekvenser for mennesker og miljø. 2. Kvalitets- og ressursoptimale transportsystemer Infrastruktur og transporttilbud skal leve opp til samfunnets og brukernes forventninger om kvalitet og ressursoptimalisering. Livsløpsperspektivet skal legges til grunn i infrastrukturen, og transportsystemer skal ha høy tilgjengelighet, forutsigbarhet og framkommelighet for person- og godstransporter. 3. Kompetente organisasjoner og effektiv organisering Veg- og transportsektoren skal tilføres og opprettholde riktig kompetanse. Organisering og virksomhets- og samarbeidsformer skal gi god ressursutnyttelse og sikre høy kvalitet på leveranser. 4. Innovasjon og fornyelse Det trengs innovasjon og fornyelse for å utvikle veg- og transportsektoren. Det gjelder utvikling og anvendelse av nye teknologier, organisasjonsformer, samarbeidsformer, kontraktsformer, finansieringsformer m.v.

2 2 Forbundsstyret har fordelt utvalgsledelse på land som vist under. Utvalg Ledende Arbeidsområde land Belegninger Finland Belegningstyper, produksjon og utlegging Bruer Norge Effektiv brudrift, bruk av ny bruteknologi Drift og vedlikehold Norge Planlegging og utføring av drift og vedlikehold, teknologiutvikling Informasjonssystemer/IKT Sverige Systemutvikling/-forvaltning, modeller for veg- og geodata ITS Sverige Trafikkstyring/-forvaltning (network operations), trafikkdata Kjøretøy og transporter Norge Samspillet kjøretøy-veg-fører, effektive og sikre transporter Miljø Danmark Utvikling av et miljøvennlig veg- og transportsystem Organisering og marked Finland Markedsutvikling, Organisering og virksomhets- og samarbeidsformer, kontraktsstrategier og former Strategisk planlegging Finland Strategisk utvikling av transportsystemet, planleggingsmetodikk, samfunnsøkonomi Trafikksikkerhet Sverige Utvikling av et sikkert veg- og transportsystem, trafikantadferd Transport i byer Danmark Tilrettelegging for alle trafikantgrupper, mobilitetsplanlegging, varetransport i byer Tunneler Sverige Effektiv tunneldrift, Bruk av ny tunnelteknologi, sikkerhet i tunneler Utforming av veger og Island Utforming, sambruksareal (shared space) gater Vegens konstruksjon Danmark Grunnforhold, oppbygging og dimensjonering Kompetanse (nordisk utvalg) Universell utforming (nordisk utvalg) Norge Danmark Utvikling av kompetanse, rekruttering Universell utforming/tilgjengelighet for alle

3 3 2. Tidslinje Med ny ordning for rekruttering til utvalg skal ledere og sekretærer i nasjonale/nordiske utvalg være utnevnt innen 1. mars Nye utvalgsledere og -sekretærer for de ulike land skal sammen konkretisere arbeidsområdet til sitt utvalg innen 1. juli 2012, se skjema i pkt. 3. Den enkelte nasjonale avdeling kan, om de finner det hensiktsmessig, holde møte for avtroppende og påtroppende ledere og sekretærer for nasjonale utvalg (mars-april). Ellers oppfordrer vi påtroppende utvalgsledere og -sekretærer til å diskutere med avtroppende utvalgsledere og -sekretærer. Ledende land for det enkelte utvalg skal holde møte for nye utvalgsledere og -sekretærer fra alle land for å konkretisere arbeidsområdet til sitt utvalg, før eller under kongressen Via Nordica i juni Den enkelte nasjonale avdeling oppnevner øvrige utvalgsmedlemmer innen 1. september Med utgangspunkt i konkretisert arbeidsområde skal utvalg lage virksomhetsplan innen 15. november 2012, se skjema i pkt. 3. Virksomhetsplanen skal legges fram på forbundsmøtet høsten Utvalgene skal rapportere i henhold til virksomhetsplanen innen 15. november i årene 2013, 2014 og Rapportene legges fram på forbundsmøtet i november hvert av årene. Utvalgene skal lage en sluttrapport etter Via Nordica kongressen 2016 innen 1. juli Konkretisert arbeidsområde, virksomhetsplan og rapporter sendes til forbundssekretariatet: e-post:

4 4 3. Skjema for konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering Del I Utvalg og arbeidsområde sendes innen 1. juli Utvalgets navn ITS (Intelligenta Transportsystem) 2. Konkretisert arbeidsområde Säkra och miljövänliga transportsystem Tillämpning och effektbedömning av ITS 2. Kvalitets- och resursoptimala transportssystem Effektivare utnyttjande av befinligt transportssystem med hjälp av ITS utifrån kundperspektiv inom respektive transportslag, för både godsoch persontransporter Effektivare trafikslagsövergripande utnyttjande av transportssystemet 3. Kompetenta organisationer och effektiv organisering Få in ITS som ett naturligt första val inom "steg ett och steg två i fystegsmodellen" Överföra specialistkunskap ITS till allmänkunskap inom investeringsprojekt 4. Innovation och förnyelse Nya tekniker inom ITS Kunskap om effekter och kostnader kring ITS Godstransporter och ITS Järnväg och kollektivtrafik Affärsmodeller/Privata aktörer 3. Utvalgsleder (ledende land) 4. Utvalgssekretær (ledende land) 5. Leder og sekretær i øvrige lands utvalg Kenneth Fridolin, Trafikverket, Sverige Björn Öhman, WSP, Sverige Land Leder Sekretær Finland Sami Luoma, Trafikverket Tuuli Salonen, Strafica Danmark Lene Mårtensson, Vejdirektoratet Peter Yde, COWI Norge Terje Reitaas, Statens vegvesen Vegdirektoratet Håkon Wold, Vianova Plan og Trafikk Island Jónas Snæbjörnsson, Vegagerðin Nicolai Jónasson, Vegagerðin Færøyene Sølvi Sjurðarson, Landsverk

5 5 Del II Virksomhetsplan og rapporter 6. Virksomhetsplan hele perioden november 2012 Syfte med utskottet Nationellt och nordiskt nätverk Erfarenhetsöverföring mellan länderna, bra och dåligt Utbyte av arbetskulturer och en bättre förståelse för likheter och olikheter mellan de nordiska länderna Kunskap om behov och inriktning för framtiden inom ITS-området Viktigt att bidra med kunskap på möten och att få med sig interessant kunskap tillbaka Det nordiska arbetet drivs i samband med möten Möten med samtliga medlemmar i utskotten o Sommar 2013 Sommarmöte Sverige o Höst 2013 Seminarium Finland o Sommar 2014 Sommarmöte Danmark o Sommar 2015 Sommarmöte Island o Höst 2015 Seminarium Norge o Sommar 2016 Via Nordica Trondheim O/S-möten o 30 oktober 2012 på Arlanda o I samband med sommarmöten och seminarier o Varje oktober inför årsrapportering o Ev. ytterligare möten vid behov Format nordiska möten Ett stormöte per år. Dessutom ytterligare seminarier inom specifika områden Normalt möte två hela dagar. O/S-möte kvällen innan Tänkbart innehåll, varje arrangerande land får dock fritt bestämma format och innehåll o Presentation av vad som är aktuellt i värdlandet minuter o Kort presentation från övriga länder minuter per land o Workshops i fackgrupper? o Studiebesök eller liknande Gärna ett tema för varje möte Samverkan med IKT-utskottet Nordiska möten läggs i samma land som ITS-utskottet vid några tillfällen så att samordning kan ske om det är önskvärt De nationella utskotten bestämmer om eventuell samverkan Detaljerad inriktning för utskottet och teman på de nordiska mötena/seminarierna Utbyte av projekt och metodiker för effekter och utvärdering av ITS o Miljö o Trafiksäkerhet o Framkomlighet o Restidspålitlighet o Samhällsekonomi Kundperspektivet av ITS-åtgärder o Kundnöjdhet

6 6 ITS i tunnlar Workshop om ITS i åtgärdsvalsstudier och fyrstegsmodellen, samt ITS som ett integrerat verktyg i planeringen o Exempel på försök som gjorts o Varför fungerar det inte? o Kan vi göra något åt det? Drift och underhåll o Nya koncept Trafikledning o "Trafikmanager" - trafikledelse på tværs af administrative opdelinger af vejnet, ITSsystemer og funktioner Kooperativa system Datafångst o Køretøjer som datakilder i stedet for/som supplement til vejsideudstyr o Crowd sourcing o Data fusion og datakvalitet ITS i byggskedet o Flytbare/mobile og billigere ITS-systemer til brug ved vejarbejder o Personlig information via webb och mobil ITS-ordboken Befintlig arbetsgrupp fortsätter att förvalta ordboken o Nya ord o Rättelser Ansvarig person för ordboken roterar inom arbetsgruppen Budgeten är idag uppskattad till Euro över perioden. Varje land står för sin egen del av budgeten. Uppföljning sker årligen PIARC får lägga in ordboken i sina samlingar. Ordboken ägs dock fortfarande av NVF Varje nationellt utskott fattar beslut om behov av tryckta exemplar. Samordning sker för att minska kostnaderna för tryck O/S-gruppen och de nationella utskotten marknadsför ordboken

7 7 7. Rapport november 2013 Verksamheten har under året framförallt bedrivits i form av ett antal arbetsmöten med olika fokus: Norden 30 oktober 2012 nordiskt O/S-möte på Arlanda o Diskussion om det gemensamma nordiska arbetet vilket resulterade i handlingsplan för perioden, se bilaga mars 2013 nordiskt O/S-möte i Köpenhamn o Diskussioner om budget och hanterande av ITS-ordboken samt diskussioner om samarbete med IKT- och tunnelutskotten. Anteckningar i bilaga augusti 2013 nordiskt O/S-möte i Bergen o Uppdatering av läget inom ITS i de olika länderna. Diskussioner om hantering av ordboken. Planering inför nästa nordiska möte. Anteckningar i bilaga augusti 2013 nordiskt möte i Bergen o Utbyte av nordiska erfarenheter samt information och studiebesök på Bybanen. Program i bilaga. Danmark To nationale møder afholdt i udvalget i andet halvår 2012: o konstituerende første møde i det nye udvalg, med introduktion af hvert medlem fastlæggelse af mødeform o Virksomhedsbesøg og to faglige emner: "Undersøgelse og sammenligning af detektion ved brug af induktionsspoler, video og radar" "Køb af data" Tre nationale møder afholdt: o Besøg hos Aarhus Kommune og følgende faglige emner: præsentation af Bluetooth-baseret rejsetidsmåling i Aarhus Kommune Aarhus Letbane, en orientering om det igangværende projekt o Virksomhedsbesøg og følgende faglige emner: Københavns Kommunes planer for ITS Bluetooth teknologi, udfordringer, anvendelser, erfaringer M13 - kørsel i nødspor o Besøg hos NT De store linjer i den kollektive transport i Nordjylland Kompaktterminalen, Realtidsinformation og nye tiltag Den behovsstyrede kollektive transport Finland 25 september 2012 finska utskottsmöte i Helsingfors (Trafikverket). 12 december 2012 finska utskottmöte i Esbo (Aalto Universität). o Diskussioner on aktuella ITS projekterna i Universität och EU. o Planering seminaren i Finland tillsammans tunnelutskott. o Diskussioner on verksamhetsberättelse 2012 och versamhetsplan mars 2013 finska utskottsmöte i Helsingfors (Trafikverket). o Diskussioner om aktuella ITS projekterna och ITS-ordboken o Planering sammanarbete med tunnelnutskott (seminar 2015) 13 juni 2013 finska utskottmöte i Åbo (Auriga Port Center). o Diskussioner om NordFoU, ITS-ordboken ach aktuella ITS projekterna o Planering sammanarbete med tunneln utskott (seminar 2015) november/ december 2013 finska utskottmöte i Helsingfors

8 8 Färöarna I forbindelse med ITS har Færøerne ikke haft nationale ITS gruppe møder. Landsverks medarbejdere med dette som ansvarsområde, arbejder med dette. Særlig to ting er i fokus lige nu. Arbejdet med at få styret forskellige vejtunnel SRO systemer fra en overordnet platform. Forbedring af varslingsystemet i forbindelse med glatføre Norge 5-6 desember 2012 norsk utvalgsmøte i Oslo o Etablering av det norske utvalget, og diskusjon om utvalgets virksomhet og aktiviteter i perioden. Se møtereferat i vedlegg. 11 april 2013 norsk utvalgsmøte i Trondheim o Faglig om ITS-aktiviteter og forberedelser til nordisk utvalgsmøte i Bergen i august Se møtereferat i vedlegg. 1-2 juli 2013 norsk utvalgsmøte i Bodø o Orientering om bypakke Bodø og ITS station. Forberedelse for nordisk utvalgsmøte i Bergen. Befaring til Tverlandsbrua. Se møtereferat i vedlegg. Sverige 5-6 december 2012 svenskt utskottsmöte i Stockholm o Formering av det svenska utskottet och fastställande av utskottets verksamhet under perioden, se bilaga. 5-6 mars 2013 svenskt utskottsmöte i Göteborg o Temamöte om ITS i Göteborgsregionen inom det västvenska paketet samt förberedelser inför nordiska mötet i Bergen. Anteckningar i bilaga. 8. Rapport november Rapport november Sluttrapport - 1. juli 2016 for hele perioden

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Nordisk vegforum (NVF) Strategisk plan

Nordisk vegforum (NVF) Strategisk plan Nordisk vegforum (NVF) Strategisk plan 2012-2016 Innhold Forord 1. Visjon, formål og rolle 2. Organisasjon 3. Strategiske tema 4. Utvalgsstruktur og arbeidsområder 5. Arbeidsformer 6. Samarbeid med andre

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Nordisk vegforum. kompetanse uten grenser. STEIN i VEI 2017 Scandic Nidelven Trondheim, mars Greger Lyngedal Wian, Statens vegvesen Region nord

Nordisk vegforum. kompetanse uten grenser. STEIN i VEI 2017 Scandic Nidelven Trondheim, mars Greger Lyngedal Wian, Statens vegvesen Region nord Nordisk vegforum kompetanse uten grenser STEIN i VEI 2017 Scandic Nidelven Trondheim, 1.-3. mars Greger Lyngedal Wian, Statens vegvesen Region nord 1 Om Nordiskt vegforum Grunnlagt i Stockholm den 19 juni

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Prosjektplan vedtatt november Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe.

Prosjektplan vedtatt november Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe. Prosjektplan vedtatt november 2009. Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe. Involvering av utvalgsmedlemmer, avdelingsstyrer og medlemsorganisasjoner. Ingen ekstern bistand

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre 1 NVF-ITS 2008-12 Formann Even Myhre Ledende land: Norge Status Stockholm 25.november 2010 2 ITS- Intelligente transportsystemer (og tjenester) Arbeidsområder: Anvendelse av ITS, og oppnådde effekter (tema:

Detaljer

Referat fra utvalgsmøte 01/2012

Referat fra utvalgsmøte 01/2012 NVF-utvalg Utforming av veger og gater Referat fra utvalgsmøte 01/2012 Tid: Mandag 26.november 2012 kl. 17:00 tirsdag 27.november kl. 14:00 Sted: Trondheim Til: Edel Austlid Monica Buran Kjersti V. Øksenholt

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs knkretisering av arbeidsmråde, virksmhetsplanlegging g rapprtering fr periden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal knkretisere sitt tildelte arbeidsmråde g lage virksmhetsplan fr hele

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Tunnlar. Agenda for møtet. Arbetsgrupp 3 (Drift och underhåll) Protokoll möte 1 Dag 1: 2013-04-25 Dag 2: 2013-04-26

Tunnlar. Agenda for møtet. Arbetsgrupp 3 (Drift och underhåll) Protokoll möte 1 Dag 1: 2013-04-25 Dag 2: 2013-04-26 Tunnlar Arbetsgrupp 3 (Drift och underhåll) Protokoll möte 1 Tid: Torsdag den 25/4 kl. 10:00 - Fredag den 26/4 kl. 12:00 Plats: Stockholm (Rica Hotel Stockholm) Närvarande: Arild Petter Søvik (Statens

Detaljer

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Til: NVFs utvalg Fra: ViaNordica 2016 prosjektgruppe 19.02.2015 Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Basert på mål om økt samarbeid mellom utvalgene, samt innspill

Detaljer

Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan

Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan 2008 2012 Vision: Nordiskt vägforum - kompetens utan gränser Visionen innebär ett effektivt utvecklande och utnyttjande av kompetens på väg- och

Detaljer

Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan

Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan 2008 2012 Vision: Nordiskt vägforum - kompetens utan gränser Visionen innebär ett effektivt utvecklande och utnyttjande av kompetens på väg- och

Detaljer

Kundeorientering i de nordiske vegforvaltningene

Kundeorientering i de nordiske vegforvaltningene Utvalg 21 Transportplanlegging Artikkel fra seminar i Norge september 2005 - Toril Presttun Kundeorientering i de nordiske vegforvaltningene Nvf 21 har gjennomført et seminar om kundeorientering i de nordiske

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat fra ordfører/sekretærmøte 3/2014 22.-23. september 2014 Færøyene Deltakere Finland Sverige Danmark Færøyene Norge Forfall Island Finland Danmark Anders Östergård,

Detaljer

Störande ljus vid vägarbeten om natten

Störande ljus vid vägarbeten om natten Störande ljus vid vägarbeten om natten Referat fra møtet 13. mai 2005, Arlanda Deltagande: Tommy Bäckström Vägverket Jan-Erik Elg Vägverket Morten Hafting Vegdirektoratet Anita Ihs VTI Erik Randrup Vejdirektoratet

Detaljer

SÖ 2005: 22 Nr 22 Avtal med Norge om den nya Svinesundsförbindelsen Svinesund den 7 augusti 2002

SÖ 2005: 22 Nr 22 Avtal med Norge om den nya Svinesundsförbindelsen Svinesund den 7 augusti 2002 Nr 22 Avtal med Norge om den nya Svinesundsförbindelsen Svinesund den 7 augusti 2002 Regeringen beslutade den 19 juni 2002 att ingå avtalet. Avtalet trädde i kraft den 8 juni 2005 efter notväxling. Avtal

Detaljer

Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007

Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007 Side: 1 av 5 Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007 Bakgrunn for GNA- prosjektet (Felles nordisk anleggsmarked) Prosjektet Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad,

Detaljer

Innstilling: at EK-K godkjenner protokollen fra EK-K 1/2006 sammen med protokollen fra EK-K 2/2006 på neste møte den 4. mai i Oslo.

Innstilling: at EK-K godkjenner protokollen fra EK-K 1/2006 sammen med protokollen fra EK-K 2/2006 på neste møte den 4. mai i Oslo. NOTAT Nordisk Ministerråd Til EK-K Kopi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 2/2006 den 6. mars 2006 kl. 13.00 på Lysebu, Oslo Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201

Detaljer

2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen. Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting

2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen. Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting 2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting Noen stikkord SIK litt generelt om prosjektet SIK delprosjekt/pilot

Detaljer

NVFs visjon: Kompetans uten grenser

NVFs visjon: Kompetans uten grenser NVFs visjon: Kompetans uten grenser NVF skal fremme utviklingen innen veg-, vegtrafik- og vegtransportsektoren genom samarbeid mellom fagfolk i Danmark, Finland, Færøyene, Island, Norge og Sverige. Utskott

Detaljer

Møtereferat: Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist. 0 Agenda. 1. Konstituere utvalget. 2. Erfaringer fra forrige periode

Møtereferat: Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist. 0 Agenda. 1. Konstituere utvalget. 2. Erfaringer fra forrige periode Møtereferat: Møte: Oppstartsmøte Tunnelutvalget Sted: Vegdirektoratet, Brynsengfaret 6 A Møtedato: 11.-12.10.2016 Referent: Trine Bye Sagen Antall sider inkl. denne: 7 Deltakere: Harald Buvik, Kjell Windelhed,

Detaljer

- med fokus på musikk- og kulturskolene

- med fokus på musikk- og kulturskolene - med fokus på musikk- og kulturskolene Hva er NUMU? Nordisk Union för Musikutbildare (NUMU) är en sammanslutning bestående av de tidigare organisationerna Nordisk Musikpedagogisk Union (NMPU) och Nordisk

Detaljer

Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012

Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012 Møtereferat 1 (5) 12.11.2008 Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012 Dato 08. oktober 2008, kl 1000-1530 Sted Bjørvika-prosjektet, Oslo Tilstede Matti Piispanen Vägförvaltningen

Detaljer

Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015:

Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015: Dagsorden Åpning Åpning Asbjørn Johnsen Referat fra møte 6 i Gøteborg Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015: a. Sponsorer? b. Hva

Detaljer

Dato: 29. oktober 2010, kl Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder. Ing-Christine Ericson styremedlem Marit Due Langaas sekretær (referent)

Dato: 29. oktober 2010, kl Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder. Ing-Christine Ericson styremedlem Marit Due Langaas sekretær (referent) Møtereferat Styremøte 3-10 i NVF norsk avdeling 29. oktober 2010, kl. 1300-1430 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Mats Rønnbo nestleder Ing-Christine Ericson styremedlem Marit Due

Detaljer

Agenda for møtet. Kjøretøy og transporter. Møte i det Nordiske utvalget oktober Sted: Royal Christiania Hotel, Oslo.

Agenda for møtet. Kjøretøy og transporter. Møte i det Nordiske utvalget oktober Sted: Royal Christiania Hotel, Oslo. Kjøretøy og transporter Møte i det ordiske utvalget 24. 25. oktober 2012 Sted: Royal Christiania Hotel, Oslo Agenda for møtet Dag 1 Velkommen v/asbjørn Johnsen - Presentasjon av frammøtte medlemmer. -

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-141-08

DIARIENUMMER G30441-141-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-11-27 DIARIENUMMER G30441-141-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Fyrbodal Kommunalförbund Att: Elsie Hellström Box 305 451 18 UDDEVALLA Projekt:

Detaljer

nvf-its REFERAT 1 (5) REFERAT FORMANN OG SEKRETÆRMØTE 14. april 2010

nvf-its REFERAT 1 (5) REFERAT FORMANN OG SEKRETÆRMØTE 14. april 2010 nvf-its REFERAT 1 (5) REFERAT FORMANN OG SEKRETÆRMØTE 14. april 2010 STED: TID: Oslo, Thon Hotel Opera 14. april 2010, kl.1300-1700 TIL STEDE: Norge: Myhre (F), Kjersti Leiren Boag (S), Torbjørn Haugen

Detaljer

Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr 304-4556-2015

Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr 304-4556-2015 Sida 1 av 9 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Sverige Norge: Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr 304-4556-2015 Innhold KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Sverige Norge:... 1 INNLEDNING... 2 Bakgrunn...

Detaljer

ITS Intelligente Transport Systemer og Tjenester

ITS Intelligente Transport Systemer og Tjenester 1-29.10.2007 EVU kurs Trafikkteknikk Oslo høsten 2007 ITS Intelligente Transport Systemer og Tjenester Arvid Aakre arvid.aakre@ntnu.no Transporten er en forutsetning for utviklingen av vårt samfunn Et

Detaljer

Forprosjektrapport. Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012

Forprosjektrapport. Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012 2012 Forprosjektrapport Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012 1 Innhold 2 Presentasjon... 3 3 Sammendrag... 3 4 Dagens situasjon...

Detaljer

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011 1 Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU Dekanmøte i medisin 2011 2 Etter innlegget mitt skal dere KUNNSKAP kjenne til hvordan det nasjonale

Detaljer

DIARIENUMMER 304-2648-13

DIARIENUMMER 304-2648-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-05-06 DIARIENUMMER 304-2648-13 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet, Cerut Att: Lotta Braunerhielm Universitetsgatan 2 651

Detaljer

Kjell Vaagen. Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015

Kjell Vaagen. Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015 Kjell Vaagen Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015 Om Nordiska ministerrådets gränshinderarbete Gränshinderarbetet är ett av de viktigaste nordiska samarbetsområdena. Arbetet drivs av Gränshinderrådet

Detaljer

Referat fra utvalgsmøte 02/2015

Referat fra utvalgsmøte 02/2015 NVF-utvalg Utforming av veger og gater Referat fra utvalgsmøte 02/2015 Tid: Tirsdag 15. september kl. 18:00 onsdag 16. september kl. 17:30 Sted: Lofoten Til stede: Edel Austlid Kristin Kråkenes Tor Arne

Detaljer

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl Fellesgrader i nordisk perspektiv Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl 60 år med et felles nordisk arbeidsmarked i 2014! Siden 1957 har vi hatt en avtale om opphevelse av passkontrollen ved internordiske

Detaljer

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem Den Norske Avdeling Dato: 26.11.2012 Møtereferat Styremøte 4-12 i NVF norsk avdeling Dato: 22. november 2012, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Liv Kari Hansteen nestleder

Detaljer

Arbeidsgruppe 2. Utstyr og metoder for effektiv drift og vedlikehold.

Arbeidsgruppe 2. Utstyr og metoder for effektiv drift og vedlikehold. Arbeidsgruppe 2 Utstyr og metoder for effektiv drift og vedlikehold. 18.06.2014 Organisasjon Deltagere i projektet "Utstyr og metode for effektiv drift og vedlikehold : SVERIGE FINLAND ISLAND NORGE DANMARK

Detaljer

NVF Organisering og marked

NVF Organisering og marked NVF 2008-2012 Organisering og marked Innspill Bjørn Erik Selnes Møte Helsinki 7. juni 2008 Premisser for nytt utvalg Sammenslått utvalg 13 og 31, sammenslåingen forankring noen føles seg nedlagt? Navn

Detaljer

Forfall: Helge Jensen styremedlem

Forfall: Helge Jensen styremedlem Møtereferat Styremøte 1-15 i NVF norsk avdeling 29. januar 2015, kl. 1000 1200 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Kjell Bjørvig vara leder Kjetil Tonning nestleder Geir A. Mo styremedlem Eva Larsen styremedlem

Detaljer

Erasmus En uslipt diamant på arbeidsmarkedet. Johannes Kvam, Annika Sundbæck-Lindroos

Erasmus En uslipt diamant på arbeidsmarkedet. Johannes Kvam, Annika Sundbæck-Lindroos Erasmus En uslipt diamant på arbeidsmarkedet Johannes Kvam, Annika Sundbæck-Lindroos Erasmus Student Network Erasmus + seminar Johannes Kvam, Education Officer education@esn.no 1989 Erasmus + seminar Johannes

Detaljer

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10 BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER R30441-45-10 DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Att: Eva Näsman Köpmangatan 21 831 86 Östersund Projekt:

Detaljer

Teknologidagene. Trondheim 6.-10. oktober. www.vegvesen.no/teknologidagene

Teknologidagene. Trondheim 6.-10. oktober. www.vegvesen.no/teknologidagene Teknologidagene 2014 Trondheim 6.-10. www.vegvesen.no/teknologidagene Velkommen til Teknologidagene 6. -10. 2014 Statens vegvesen inviterer deg til en uke der du blir kjent med hva som rører seg av ny

Detaljer

NVF-seminar 7. april 2011

NVF-seminar 7. april 2011 NVF-seminar 7. april 2011 Utfordringer nasjonal transportplanlegging i Norge Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Sektorvise stamnettutredninger

Detaljer

Spejder möter scout Forbund möter korps Skátun möter samfunn. NORDISK SAMARBEIDSKOMITÉ Virksomhetsrapport

Spejder möter scout Forbund möter korps Skátun möter samfunn. NORDISK SAMARBEIDSKOMITÉ Virksomhetsrapport Spejder möter scout Forbund möter korps Skátun möter samfunn NORDISK SAMARBEIDSKOMITÉ Virksomhetsrapport 2000-2003 0. Innledning Norge overtok sekretariatet for det nordiske samarbeidet januar 2001, og

Detaljer

Kurspresentasjon 2009

Kurspresentasjon 2009 Kurspresentasjon 2009 Pneumatik Hydraulikk PLS Prosessautomatisering TPM, Lean Production Produksjonsutvikling Maskinsikkerhet Pneumatikk grunninnføring Pneumatikkfaget er i utvikling. Dagens pneumatiske

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat fra ordfører/sekretærmøte 1/2014 Helsinki, 20. januar 2014 kl 10-14 Deltakere Island Finland Sverige Danmark Færøyene Norge Einar Pálson, Vegagerdin (leder)

Detaljer

NVF - STRATEGISK PLANLEGGING TESTAMENTE APRIL 2016 NVF STRATEGISK PLANLEGGING TESTAMENTE

NVF - STRATEGISK PLANLEGGING TESTAMENTE APRIL 2016 NVF STRATEGISK PLANLEGGING TESTAMENTE TESTAMENTE 2012-2016 1 APRIL 2016 NVF STRATEGISK PLANLEGGING TESTAMENTE 2012-2016 2 TESTAMENTE 2012-2016 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Møter 5 2.1 Seminarer 5 2.2 Nordiske utvalgsmøter 6 2.3 Nasjonale utvalgsmøter

Detaljer

Kopi til: Marit Due Langaas, Knut Grefstad, ledere og sekretærer i Utvalg 32 i de andre NVF landene,

Kopi til: Marit Due Langaas, Knut Grefstad, ledere og sekretærer i Utvalg 32 i de andre NVF landene, Møtereferat Møte: Utvalg for Bruer Tid Tirsdag, 13. april 2010, Møte: kl. 18.00 til 20.00 Sted SAS Radisson Bryggen, Bergen Møteleder: Referent: Tilstede: Morten Wright Hansen Olav Lahus Kurt Arild Solaas

Detaljer

Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland

Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland Evalueringen av Norges vitensenter i sammandrag Vitensenterkonferensen, Oslo, 11.11.2009 De regionale vitensentrene i

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat ordfører/sekretærmøte 3/2012 Gardermoen, 30. oktober 2012 kl 11-16 Deltakere Island Finland Sverige Danmark Norge Einar Pálson, Vegagerdin (leder) Anders Östergård,

Detaljer

Integrering av mennesker med psykiske problemer

Integrering av mennesker med psykiske problemer EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Integrering av mennesker med psykiske problemer Prosjekt i EU-programmet Interreg Sverige - Norge 2007 2013 Tronheim 23.03.09 http://www2.tisip.no/integrering/

Detaljer

6. Val av två justeringsmän Åsne Århus Botillen och Aslak Sverdrup ble valgt til protokollunderskrivere.

6. Val av två justeringsmän Åsne Århus Botillen och Aslak Sverdrup ble valgt til protokollunderskrivere. Skandinaviska Skolan - Årsmøteprotokoll 2009 Regnskapsår: 1 juli 2008 til 30 juni 2009 1. Styrelsens ordförande öppnar mötet Styrets leder Jan Tvinnereim ønsket velkommen og erklærte møtet for åpnet. Etter

Detaljer

Dokumentasjon och skjemalesing Vakuumteknikk Logikk. Simuleringsprogram Web-støttet Ny lærebok

Dokumentasjon och skjemalesing Vakuumteknikk Logikk. Simuleringsprogram Web-støttet Ny lærebok Pneumatikk-grunninnføring Pneumatikkfaget er i utvikling. Dagens pneumatiske anlegg or raskere enn tidligere, de er mer pålitelige og de er nesten alltid anlegg som benytter både pneumatisk og elektrisk

Detaljer

FIRST LEGO League. Oslo 2012. Gutt 14 år 2 Danjal FIaz Gutt 15 år 2

FIRST LEGO League. Oslo 2012. Gutt 14 år 2 Danjal FIaz Gutt 15 år 2 FIRST LEGO League Oslo 2012 Presentasjon av laget Masterminds Vi kommer fra Oslo Snittalderen på våre deltakere er 15 år Laget består av 0 jenter og 5 gutter. Vi representerer Rommen skole Type lag: Skolelag

Detaljer

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 Final revidert pr 15.november 2011

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 Final revidert pr 15.november 2011 1 Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 Final- 15.11.2008- revidert pr 15.november 2011 0. Anvisningar 0.1 Allmänt Utgångspunkterna för utskottens verksamhetsplanering

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012

FIRST LEGO League. Bergen 2012 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Holen 1 Vi kommer fra Laksevåg Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 7 gutter. Vi representerer Holen 1 Type lag: Skolelag

Detaljer

Mobilitets och residensprogrammet de tre första modulerna

Mobilitets och residensprogrammet de tre första modulerna NOTAT Nordisk Ministerråd Til EK-K Kopi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 4/2006 den 30. mai 2006 kl. 10-14 i København Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org

Detaljer

NorSIKT Hensikt, målsetting og status

NorSIKT Hensikt, målsetting og status Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) NorSIKT Hensikt, målsetting og status Informasjonsmøte i København, 22.september 2011

Detaljer

BSAB systemet er koblet til AMA beskrivelser til forskællige deler inom byggprocessen. AMA står for Allmän Material och Arbetsbeskrivning.

BSAB systemet er koblet til AMA beskrivelser til forskællige deler inom byggprocessen. AMA står for Allmän Material och Arbetsbeskrivning. FOKUS I BIM med BSAB Kort beskrivelse af Svensk Byggtjänst projekt Fokus I der BSAB klasifikationssystem og AMA beskrivelser og udførendeløsninger kobles til en aktiv BIM model. Det svenske BSAB system

Detaljer

Utvalg: VEGENS KONSTRUKSJON Norge. Leif Jørgen Bakløkk, Helge Mork, Per Otto Aursand, Tore Slyngstad, Bjørn Greger, Rolf Johansen, Geir Berntsen

Utvalg: VEGENS KONSTRUKSJON Norge. Leif Jørgen Bakløkk, Helge Mork, Per Otto Aursand, Tore Slyngstad, Bjørn Greger, Rolf Johansen, Geir Berntsen Utvalg: VEGENS KONSTRUKSJON Norge Dato: 01.10.2008 Møtereferat Sted: Gardermoen Dato: 22. sept. 2008 Tid: 10:00-14:45 Møteleder: Referent: Deltakere: Forfall: Referat sendes til: Saksliste: Rolf Johansen

Detaljer

NVF Udformning af veje og gader

NVF Udformning af veje og gader NVF Udformning af veje og gader Formand- og sekretærmøde i Torshavn 4.-5. september 2014 Guðmundur Heiðreksson / Valtýr Þórisson Program for møde 4.-5. september 2014 Torsdag 4. september: kl. 14:30 Kører

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

NUS møte 23 januar 2015- Referat

NUS møte 23 januar 2015- Referat NUS møte 23 januar 2015- Referat Ole Petter Ottersen Helen Dannetun (på Skype) Marianne Granfeldt Brian Beck Nielsen, - (på Skype) Susanne Bjerregaard Kristin Ingolfsdottir Fridrika Hardardottir Tove Kristin

Detaljer

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 INTERREG IV 2007-2013 EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 Interregs historie Interreg etablert i 1991 Norge og Sverige deltatt siden 1996 (Interreg II) Interreg III 2000-06 Interreg

Detaljer

Ing-Cristine Ericson styremedlem. Marit Due Langaas sekretær (referent) Forfall: Aud Margrethe Riseng styremedlem

Ing-Cristine Ericson styremedlem. Marit Due Langaas sekretær (referent) Forfall: Aud Margrethe Riseng styremedlem Møtereferat Styremøte 4-11 i NVF norsk avdeling 11. oktober 2011, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Kjell Bjørvig vara leder Mats Rønnbo nestleder Ing-Cristine Ericson styremedlem Olav Slaatsveen

Detaljer

Bergsprengning Tunnelkontur. Sjefingeniør Arild Neby Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Bergsprengning Tunnelkontur. Sjefingeniør Arild Neby Statens vegvesen, Vegdirektoratet Bergsprengning Tunnelkontur Sjefingeniør Arild Neby Statens vegvesen, Vegdirektoratet Konturkvalitet Kontur kanskje i Sverige? Nei, vannkrafttunnel, Tokke, Norge Kontur garantert i Norge! Vegtunnel adkomst

Detaljer

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (6) Brynhild Snilsberg 18.09.2014. Møtereferat 3/2014

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (6) Brynhild Snilsberg 18.09.2014. Møtereferat 3/2014 Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger Referat 1 (6) Brynhild Snilsberg 18.09.2014 Møtereferat 3/2014 Møte 18. september kl 12-15, Videomøte (Oslo/Lillehammer/Trondheim) Tilstede: Roar, Anne-Lise, Espen,

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

NVF-seminar Workshop: Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner

NVF-seminar Workshop: Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner Nordisk Veg Forum, NVF. NVF arrangerer årlig et seminar og work-shoper med ulike tema innen brufagområdet. NVF s rolle er å utgjøre en plattform for kunnskaps- og informasjonsutveksling mellom nordiske

Detaljer

Referat fra utvalgsmøte 02/2011

Referat fra utvalgsmøte 02/2011 NVF-utvalg Utforming av veger og gater Referat fra utvalgsmøte 02/2011 Tid : Mandag 12. september 2011 kl 17:00 tirsdag 13. september kl. 16.00 Sted : Bodø Til : Bodil Rønning Dreyer Odd Nygård Terje Giæver

Detaljer

Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk

Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk Via Nordica 2012 Sesjon 3-3 Bjørn Erik Selnes Reykjavik, 12. juni 2012 Nordisk regionalt samarbeid Den nordiske modellen Demokratisk og produktiv (?) Nærhet

Detaljer

NCCs miljøarbeide - om BREEAM

NCCs miljøarbeide - om BREEAM NCCs miljøarbeide - om BREEAM I tillegg til verdiene ærlighet, respekt og tillit, er tre begreper spesielt viktig i vårt arbeide. Fokus Enkelhet Ansvar NCC 2009-12-10 2 NCCs visjon er å bli det ledende

Detaljer

EFFEKTIVE TUNNELPRODUKSJON OG DOKUMENTASJON SEMINAR 2011

EFFEKTIVE TUNNELPRODUKSJON OG DOKUMENTASJON SEMINAR 2011 12 september : EFFEKTIVE TUNNELPRODUKSJON OG DOKUMENTASJON SEMINAR 2011 08:30 Innledning til seminar (Is): (Hreinn Haraldsson, Vegdirektør i Island) Vegtunneler i Norden ulike forhold 08:40 Islands geologi

Detaljer