DIARIENUMMER G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIARIENUMMER G30441-42-08"

Transkript

1 BESLUT DIARIENUMMER G DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ung Företagsamhet Att: Linn Uggla Box TROLLHÄTTAN Projekt: Se mulighetene og gjør noe med dem Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige Norge, länsstyrelsen i Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den svenska parten, Ung Företagsamhet för ovan nämnda projekt. Projektet har prioriterats av programmets styrkommitté och det regionala prioriterande partnerskapet i berört delområde. Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Ekonomisk tillväxt, och avser projektkostnader för perioden till Stödet uppgår till 67,18% av stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst kronor. Utbetalt stöd kan inte heller vara större än 50% av den verifierade svenska offentliga finansieringen. Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Allmänna och särskilda villkor för beslutet Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och allmänna råd om stöd från Interregprogrammet Sverige-Norge samt i dessa föreskrifters 2, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och allmänna råd. Särskilda Villkor: Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten Europeiska unionen samt Europeiska regionala utvecklingsfonden på tryckt och digitalt material som produceras i projektet, vid informationsevenemang, på platsen där projektet bedrivs. En investering för framtiden ska användas som slogan där det är lämpligt. Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda föreskrifter): Den första ansökan om utbetalning skall göras senast tre månader efter datum för beslut. Ansökan om utbetalning ska därefter göras fortlöpande senast var 6:e månad, dock alltid per Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Köpmangatan 21 SE östersund +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund w

2 kalenderårsskifte. Ett lämpligt intervall är 3-4 ansökningar om utbetalning per kalenderår. Den sista ansökan om utbetalning skall göras senast två månader efter projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag ( ) är stödberättigande. Kommunikationsplan skall vara sekretariatet tillhanda senast tre (3) månader efter datum för beslut. Kommunikationsplanen skall tydliggöra hur projektet ska sprida resultaten. Endast aktiviteter av gränsöverskridande karaktär är stödbara. Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår. Rekvisitioner och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg, Nationella kontrollanten, Östersund. För förvaltande myndighet Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Örjan Berglund Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i Gränslöst Samarbete: Bo Hamrå Västra Götalandsregionen Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Köpmangatan 21 SE östersund +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund w

3 Projektnamn/prosjektnavn Ser mulighetene og gjøre noe med dem Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt Huvudsaklig inriktning är insatser: Utveckling av företag, branscher och entreprenörskap Svensk sökande/organisationsnr Ung Företagsamhet Norsk søker/organisasjonsnr Ungt Entreprenørskap Østfold Projektledare/prosjektleder Bjørn Erik Studsrud Kategori 75 Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket Prosjektet ligger innenfor prioritert område A utvikling av foretag, bransjer og entreprenørskap, og er en videreutvikling av Ung Bedrift som er et tidligere prosjekt innen Interreg IIIA. Målet er å styrke entreprenørskapskompetansen på alle nivåer innen skolen. På sikt skal dette bidra til økt næringsutvikling i regionen. I Sverige og Norge er det en bred politisk enighet om behovet for å satse på entreprenørskap. Dette prosjektet er godt forankret i hele regionen og har med alle de viktigste aktørene. Ett prioritert prosjekt som fokuserer på ungdom og entreprenørskap. Sammanfattande projektbeskrivning Prosjektet bygger på et samarbeid rettet mot utdanningssystemet, og samarbeid skole/næringsliv både i Østfold og Fyrbodal. Dette vil øke mulighetene for at det skapes en entreprenørskapskultur gjennom hele utdanningsløpet fra små barn til høgskolestudenter i grenseregionen. Gjennom helhetlig tenking vil utveksling av ideer og kunnskap over landegrensene styrke kvaliteten på aktiviteten, og utvikle kompetanse og holdninger som på sikt vil fremme den interregionale næringsutviklingen. Mål - Å skape en rød tråd for entreprenørskap i hele utdanningen fra grunnskole til høgskole som er felles for Ungt Entreprenørskap og Ung Företagsamhet. - Å opprettholde den positive og jevnt stigende aktiviteten etter forrige virksomhetsperiode. - Alle kommuner skal ha skolrepresentanter som genomgått utbildningar inom entreprenørskap och kreativitet både i grundskolen och i videregående skole grunnskolelærere skal delta på kurs i SMART/Idésprutan. - Utvikle holdningskapende arbeid med Inkluderende Arbeidsliv på svensk og norsk side. - Prosjektet skal nå ut til 100 nye lærere i grunnskolen og i videregående skole. - Det skal årlig etableres 150 nye elevbedrifter. Halvparten av disse skal IA- sertifiseres. - Det skal årlig etableres 300 nye ungdomsbedrifter. Halvparten av disse skal IA- sertifiseres. - Det skal årlig etableres 10 nye studentbedrifter som skal IA-sertifiseres. - Få fram nyskapende og realiserbare produktideer. - Stimulere til økt internasjonalisering og interesse for samhandling med andre land og kulturer. - Kvalitetssikre og utvikle fylkesorganisasjonenes arbeid med entreprenørskap i utdanning. Målgrupp Prosjektet ønsker i kommende prosjektperiode å favne hele utdanningsløpet fra grunnskole til høyere utdanning. Både lærere, skoleledelse, elever og studenter skal involveres.

4 Projektets gränsregionala mervärde Prosjektet har stor tro på at et samarbeid rettet mot utdanningssystemet både i Østfold og Fyrbodal øker mulighetene for at det skapes en entreprenørskapskultur på tvers av grenseregionen. Samhandling på det menneskelige plan og utveksling av ideer, erfaringer og kunnskap over landegrensene styrker kvaliteten på aktivitetene. Dette vil på sikt utvikle kompetanse og holdninger som vil fremme den interregionale næringsutviklingen. Samarbeidet vil føre til at det utvikles nye konsepter, til at foreningene får et felles konseptprogram på allet nivåer i hele utdannigsløpet, og økt kvalitet på disse. Alle aktiviteter i prosjektet er fellesaktiviteter. Organisation Prosjektet vil ha en prosjektgruppe på fire personer, der Bjørn Erik Studsrud (UE Østfold) er prosjektleder. Prosjektgruppen vil jobbe nært hverandre, og har jevnlige planleggingsmøter og erfaringsutveksling. Videre vil styrene i respektive forening utgjøre en referansegruppe, og det vil arrangeres felles referansegruppemøter. Ungt Entreprenørskap (UE) og Ung Företagsamhet (UF) er ideelle organisasjoner som jobber for å sette entreprenørskap og kreativitet på dagsorden. Organisasjonene har et nasjonalt nettverk, og er medlemmer i samme europeiske organisasjon. Information och resultatspridning Det vil utarbeides en medieplan for prosjektet. Prosjektfinansiørene vil bli synliggjort gjennom hele prosjektet, på alle arrangement og samlinger. Videre vil resultat og erfaringer formidles til respektive nasjonale organisasjoner på nettverkssamlinger og på nettsidene til respektive forening. Arbeidet vil være forbilledlig for videre utvikling på et nasjonal plan. Projektets miljöarbete Miljøperspektivet kommer fram i de ulike konseptene. Projektets arbete med jämställdhet/likestilling I bedriftskonseptene er ca halvparten av daglig leder/vd jenter. Det gir også jenter en formell rolle å utøve ledelse på. Projektets arbete för etnisk mångfald/integration Bedriftene er, i mange tilfeller, sammensatt av elever fra ulike etnisk bakgrunn.

5 Tid- och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum Jenter og ledelse Gutter og ledelse Lærerkurs ulike infomasjons- og fagkurs Regionale messer IA seminar Smart / Idésprutan Kurs for studenter Internasjonal utveksling Kick off Andre elevarrangement gründercamp, innavation camp etc Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter projektslut Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og regnskapsavslutning Projektets start och slutdatum Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva regioner) Övergripande indikatorer Antall ved prosjektstart slutt Antal kvinnor år som deltar i projektet Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet Antal män år som deltar i projektet Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet Resultat indikatorer (A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik (A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 2 Aktivitetsindikatorer för projektet (A) Projektet syftar till att förbättra företagsklimat, entreprenörskap, FoU och innovationer Förväntade resultat och egna indikatorer student-, ungdoms- og elevbedrifter har blitt startet - Kompetanseheving av lærere innefor entreprenørskap i utdanning - Økt samarbeid på tvers av skoletrinn, skoler og land - Holdningsendring og erfaringsutveksling innenfor entreprenørskap i utdanningen, der entreprenørskap blir en metode for å nå mål i læreplan i ulike fag - Økt samarbeid mellom lærere på tvers av fag - Økt forståelse for kulturforskjeller, økt språkforståelse og samarbeid på tvers av landegrenser nye lærere i grunnskolen og i videregående skole som jobber med entreprenørskap som pedagogisk metode skoler jobber med konseptene Vårt lokalsamfunn og Smart/Idésprutan - Arrangere minst to årlige lærerkonferanser med både svenske og norske lærere elever svenske og norske elever fra videregående skole deltar i felles lederkurs

6 - Svenske og norske elev- og ungdomsbedrifter presenterer sine virksomheter og entreprenørielle prosjekter på årlige messer (2-3 pr. år) - Arrangere fremtidscamper og grunderidol for 2000 svenske og norske elever - Ungdomsbedrifter fra begge land deltar på en tradefair messe i utlandet Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut - Utviklet og økt samarbeid mellom prosjekteiere - Samarbeid mellom Alumni (tidligere elever) i regionene - Økt samarbeid/nettverk mellom skoler på tvers av landegrensen Ekonomi Svensk projektbudget SEK Faktiska kostnader Summa SEK % Egen personal inkl soc avg ,45 % Externa tjänster Lokalkostnader ,68 % Investeringar Resor ,57 % Övriga kostnader ,54 % Summa faktiska kostnader ,24 % Externt offentligt direktfinansierade kostnader ,76 % Summa svenska projektkostnader ,00 % Norsk prosjektbudjett NOK Faktiske kostnader Summa NOK % Eget personale inkl sos avg ,98 % Eksterne tjenester Lokalkostnader Investeringar Reiser ,56 % Övriga kostnader ,46 % Sum faktiske kostnader ,00 % Eksterne offentlige direkte finansierte kostnader ,00 % Sum norsk prosjektkostnader ,00 %

7 Svensk finansieringsplan Offentlig finansiering Svensk nationell medfinansiering Summa SEK % Västra Götalandsregionen ,34 % Gränskommiten ,96 % Ung F retagsamhet Fyrbodal ,14 % Direktfinansiering (arbete m.m.) Deltagande kommuner ,32 % Subventionerad hyra ,44 % Summa svensk nationell medfinansiering ,20 % Europeiska regionala utvecklings fonden ,20 % EG-andel av finansiering av faktiska kostnader EG-andel av offentlig finansiering 67,18 % 50,00 % Summa svensk offentlig finansiering inkl EGfinansiering ,40 % Privat kontant finansiering Sparebanksstiftelsen ,60 % Summa svensk privat medfinansiering ,60 % Total svensk finansiering ,00 %

8 Norsk finansieringsplan Offentlig finansiering Norsk regional medfinansiering Summa NOK % Østfold fylkeskommune ,83 % NAV ,17 % Direktfinansiering (arbeid m.m.) Kommuner ,14 % Østfold fylkeskommune ,47 % NAV ,39 % Total norsk regional medfinansiering ,00 % Statliga IR-midler ,00 % IR-midler av finansiering av faktiska kostnader IR-midler av offentlig finansiering 66,67 % 50,00 % Summa norsk regional finansiering inkl statliga IRmidler ,00 % Privat kontant finansiering Summa norsk privat medfinansiering

DIARIENUMMER G30441-141-08

DIARIENUMMER G30441-141-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-11-27 DIARIENUMMER G30441-141-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Fyrbodal Kommunalförbund Att: Elsie Hellström Box 305 451 18 UDDEVALLA Projekt:

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-62-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-62-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-62-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Torbjörn Berg Universitetsgatan 1 651 88 Karlstad Projekt:

Detaljer

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10 BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER R30441-45-10 DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Att: Eva Näsman Köpmangatan 21 831 86 Östersund Projekt:

Detaljer

DIARIENUMMER 304-2648-13

DIARIENUMMER 304-2648-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-05-06 DIARIENUMMER 304-2648-13 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet, Cerut Att: Lotta Braunerhielm Universitetsgatan 2 651

Detaljer

DIARIENUMMER 304-8277-13

DIARIENUMMER 304-8277-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8277-13 DELOMRÅDE REG Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland Att: Mattias Landin Box 1022 651 15 Karlstad Projekt: Gränsöverskridande

Detaljer

DIARIENUMMER N Projekt: Økt utnyttelse av biomasseressurser i Midt-Skandinavia

DIARIENUMMER N Projekt: Økt utnyttelse av biomasseressurser i Midt-Skandinavia BESLUT SMÅPROJEKT 2010-09-20 DIARIENUMMER N30441-37-10 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting/jilu Tema Skog Att: Per-Olof Nilsson Rösta 836 94

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-41-08

DIARIENUMMER G30441-41-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-41-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum Science Center AB Att: Margareta Hallin Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-19-11. Projekt: Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan, MNES

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-19-11. Projekt: Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan, MNES DATUM 2011-04-07 DIARIENUMMER N30441-19-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands Gymnasieförbund Att: Tomas Hjelm 831 28 Östersund Projekt: Mittnordiskt nätverk

Detaljer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-44-09. Projekt: GränsEraser generations og gränsoverskridande mediakulturer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-44-09. Projekt: GränsEraser generations og gränsoverskridande mediakulturer BESLUT PROJEKT 2009-12-16 DIARIENUMMER G30441-44-09 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Lennart Walldén Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: GränsEraser

Detaljer

DIARIENUMMER N3041-128-08

DIARIENUMMER N3041-128-08 BESLUT BIFALL SMÅPROJEKT 2008-09-22 DIARIENUMMER N3041-128-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Yvonne von Friedrich Grängsjö Biblioteksgatan.

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-19-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-19-12 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2012-03-28 DIARIENUMMER G30441-19-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västsvenska Turistrådet AB Att: Lotta Nibell-Keating Box 53199 400 15 GÖTEBORG

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-53-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-53-12 DELOMRÅDE IS Karlstad Universitet 65 188 Karlstad Projekt: Gränsöverskridande samarbete om högre utbildning Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-47-09

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-47-09 BESLUT SMÅPROJEKT 2009-08-31 DIARIENUMMER S30441-47-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads Universitet Att: Bengt Månsson Universitetsgatan 1 65188 Karlstad

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-165-08 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-165-08 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER N30441-165-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting / JiLU Tema Trä Att: Jan-Anders Eriksson Rösta 840

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-50-09 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-50-09 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2009-12-16 DIARIENUMMER N30441-50-09 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Yvonne von Friedrichs 831 25 Östersund Projekt: Kvinnelige

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-10-11 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-10-11 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2010-04-07 DIARIENUMMER S30441-10-11 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstad Universitet Universitetsgatan 2 651 88 KARLSTAD Projekt: Fokuserad kompetensutveckling

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER 30441-70-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen Att: Johan Carlsson Verkstadsgatan 1 652 19 Karlstad

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-8-10

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-8-10 BESLUT PROJEKT 2010-05-20 DIARIENUMMER S30441-8-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ung Företagsamhet Dalarna Att: Ulf Thored Box 1958 791 19 Falun Projekt: Företagsamhet

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-146-08 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-146-08 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER S30441-146-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning Att: Jan Marmstål 651 84

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-123-08

DIARIENUMMER N30441-123-08 BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-09-18 DIARIENUMMER N30441-123-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Stiftelsen Länstekniskt Centrum i Kramfors Att: Nils Karlsen Yrkesvägen

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-49-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-49-11 DELOMRÅDE NGB Strömsunds kommun Att: Tommie Jirhed Box 500 833 24 Strömsund Projekt: Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt Fas 2 Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge,

Detaljer

DIARIENUMMER G30441 15 12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441 15 12 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2012 03 28 DIARIENUMMER G30441 15 12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Lysekils kommun Att: Cia Lantz Kungsgatan 44 453 80 LYSEKIL Projekt: Business

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-160-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-160-08 BESLUT PROJEKT 2009-01-08 DIARIENUMMER N30441-160-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömsunds kommun Att: Inez Wiberg Box 500 833 24 Strömsund Projekt: Mitt-Skandinaviskt

Detaljer

DIARIENUMMER R30441-8-12 DELOMRÅDE R. Projekt: Nordisk emballageutbildning Nordic School of Packaging

DIARIENUMMER R30441-8-12 DELOMRÅDE R. Projekt: Nordisk emballageutbildning Nordic School of Packaging BESLUT PROJEKT 2012-03-28 DIARIENUMMER R30441-8-12 DELOMRÅDE R Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Helena Håkansson Universitetsgatan 2 651 88 Karlstad

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N Projekt: Ökad livskvalitet för personer med funktionsnedsättning genom fysisk aktivitet

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N Projekt: Ökad livskvalitet för personer med funktionsnedsättning genom fysisk aktivitet BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER N30441-159-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting Att: Ewa Lundberg Box 127 831 27 Östersund Projekt:

Detaljer

DIARIENUMMER DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2013-12-05 DIARIENUMMER 304-4291-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Torsta AB Att: Peter Fälth Ösavägen 20 836 94 Ås Projekt: Arenabygging TRE Beslut

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-66-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Norsk-Svensk førskolelærerutdanning med vekt på barnekultur og kulturarv fase 2

DIARIENUMMER N30441-66-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Norsk-Svensk førskolelærerutdanning med vekt på barnekultur og kulturarv fase 2 BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER N30441-66-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Conny Björkman Kunskapens väg 8 831 25 Östersund Projekt:

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441 29 12

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441 29 12 BESLUT PROJEKT 2012 03 28 DIARIENUMMER N30441 29 12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län Att: Ingrid Printz Box 3123 83 103 Östersund Projekt:

Detaljer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS Länsstyrelsen Värmland Att: Johan Olsson 651 86 Karlstad Projekt: Gränsövning 2013 Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/5684-2 Ark.nr. 243 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETT 11609.6531 - INTERREG SØKNAD OM TILSKUDD TIL GRENSEOVERSKRIDENDE SAMARBEID OM GRADSUTDANNING MA, PhD,

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-63-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-63-12 DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-10-10 DIARIENUMMER S30441-63-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland/ Energikontoret Box 1022 651 15 Karlstad Projekt: GREEN DRIVE

Detaljer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER S30441-7-11 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Falun-Borlänge-regionen AB Forskargatan 3 781 70 BORLÄNGE Projekt: Nordens bästa

Detaljer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS. Projekt: Samarbete för regional tillväxt mellan Hedmark och Dalarna

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS. Projekt: Samarbete för regional tillväxt mellan Hedmark och Dalarna BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER S30441-163-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Dalarna Att: Sven Andersson Myntgatan 2 791 51 Falun Projekt: Samarbete

Detaljer

DIARIENUMMER 304-8922-13 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER 304-8922-13 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8922-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden CBM/Sveriges lantbruksuniversitet Att: Håkan Tunón Box 7007 750 07 Uppsala Projekt:

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-9-11 DELOMRÅDE IS. Projekt: FEM2 Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö

DIARIENUMMER S30441-9-11 DELOMRÅDE IS. Projekt: FEM2 Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö BESLUT Arvika kommun 671 81 Arvika Projekt: FEM2 Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-13-11

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-13-11 Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen Att: Johan Carlsson Verkstadsgatan 1 654 69 Karlstad Projekt: Rookie To Whiz Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge,

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441 158 08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.03.09 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-53-10 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-53-10 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER G30441-53-10 DELOMRÅDE GS Eurpeiska uninen Eurpeiska reginala utvecklingsfnden Fyrbdals kmmunalförbund Att: Christian Martins Bx 305 451 18 UDDEVALLA Prjekt: IGS

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441-158-08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.12.09 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET " NYA VINGER"

HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET  NYA VINGER Saknr. 10/5459-4 Ark.nr. 243 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET " NYA VINGER" Fylkesrådets innstilling til vedtak: Søknaden

Detaljer

Projektansökan/Søknad projektutlysning 1-2008

Projektansökan/Søknad projektutlysning 1-2008 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 27-213 www.interreg-sverige-norge.com EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektansökan/Søknad projektutlysning 1-28 En ofullständigt

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm ecoinside ecoinside Indre Skandinavia skal bli den globalt ledende klynge innen klimadrevet utvikling Klimadrevet utvikling Smart spesialisering på «svorsk» Interreg samarbeid i program Sverige-Norge i

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET "NY I INDRE SKANDINAVIA"

HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET NY I INDRE SKANDINAVIA Saknr. 10/6186-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Erik Hagen HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET "NY I INDRE SKANDINAVIA" Fylkesrådets innstilling til vedtak: Vedtak sak 10/6186

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandia MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland MidtSkandia

Detaljer

Veiledning. for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA. Sverige-Norge 2000-2006. www.interreg-sverige-norge.com. versjon 3 / 2004 2004-01-12

Veiledning. for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA. Sverige-Norge 2000-2006. www.interreg-sverige-norge.com. versjon 3 / 2004 2004-01-12 Europeiska unionen Veiledning for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA Sverige-Norge 2000-2006 www.interreg-sverige-norge.com versjon 3 / 2004 2004-01-12 1 INNEHOLD 1 VIKTIG Å PASSE PÅ...3

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland er et grenseorgan

Detaljer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS. Projekt: VIA MENTORING en metod för vekst och utveckling i næringslivet

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS. Projekt: VIA MENTORING en metod för vekst och utveckling i næringslivet Stiftelsen Minerva 791 33 Falun Projekt: VIA MENTORING en metod för vekst och utveckling i næringslivet Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge,

Detaljer

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning UNG BEDRIFT Engasjement og nyskaping i utdanning 50% av grunnskolene i fylket skal ha deltatt på kurs i Plankton/kreative metoder Etablering av 50 EB Alle EB presenteres på en svensk-norsk messe 19 N og

Detaljer

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 INTERREG IV 2007-2013 EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 Interregs historie Interreg etablert i 1991 Norge og Sverige deltatt siden 1996 (Interreg II) Interreg III 2000-06 Interreg

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441-158-08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.12.09 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 kl. 08.30

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 kl. 08.30 Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 kl. 08.30 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 03.06.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL Referatsaker VEDTAK 140/13

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETT KAP INTERREG SØKNAD OM KR TIL LIKESTILLINGSSENTERET TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET VIA MENTORING

HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETT KAP INTERREG SØKNAD OM KR TIL LIKESTILLINGSSENTERET TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET VIA MENTORING Saknr. 12/1931-3 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETT KAP 11609.6531 - INTERREG SØKNAD OM KR 425.000 TIL LIKESTILLINGSSENTERET TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET

Detaljer

Entreprenørskap og naturfag. Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap og naturfag. Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap og naturfag Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge The proof of the pudding lies in the eating Forberede til

Detaljer

Statusrapport för Landsbygdsutvikling i Skandinavia

Statusrapport för Landsbygdsutvikling i Skandinavia 1. Information Statusrapport för Landsbygdsutvikling i Skandinavia Projektets NYPS ID: 00140484 Rapportens : 2009/10/01 2010/03/31 Statusrapportnummer: 2 Prioriterat område X 1: Främja hållbar ekonomisk

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETTKAP. 11609.6531 - INTERREG SVERIGE-NORGE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET "GREEN DRIVE"

HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETTKAP. 11609.6531 - INTERREG SVERIGE-NORGE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET GREEN DRIVE Saknr. 12/6873-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Erik Hagen HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETTKAP. 11609.6531 - INTERREG SVERIGE-NORGE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET "GREEN DRIVE" Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Læring av Næring. Trøndelagsrådet, AU Arve Thorshaug HiNT Ingrid Dahl Furunes UE Trøndelag

Læring av Næring. Trøndelagsrådet, AU Arve Thorshaug HiNT Ingrid Dahl Furunes UE Trøndelag Læring av Næring Trøndelagsrådet, AU Arve Thorshaug HiNT Ingrid Dahl Furunes UE Trøndelag Oppvekstprogrammet Oppvekstkommisjonen vil ha et mer forpliktende samarbeid i hele oppvekstløpet gjennom å etablere

Detaljer

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd Saknr. 15/7162-2 Saksbehandler: Turid Lie Skapende Ungdomsmesse 2016. Søknad om tilskudd Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Skapende ungdomsmesse 2016 er forenlig med gjeldende Samarbeidsprogram

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM MEDFINANSIERING I PROSJEKTET "BYGG- OG ANLEGGSKOMPETANSE INDRE SKANDINAVIA"

HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM MEDFINANSIERING I PROSJEKTET BYGG- OG ANLEGGSKOMPETANSE INDRE SKANDINAVIA Saknr. 10/244-4 Ark.nr. 243 &81 Saksbehandler: Erik Hagen HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM MEDFINANSIERING I PROSJEKTET "BYGG- OG ANLEGGSKOMPETANSE INDRE SKANDINAVIA" Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Integrering av mennesker med psykiske problemer

Integrering av mennesker med psykiske problemer EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Integrering av mennesker med psykiske problemer Prosjekt i EU-programmet Interreg Sverige - Norge 2007 2013 Tronheim 23.03.09 http://www2.tisip.no/integrering/

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

Vätgasbilar i Jämtland? - Kort info om det nya planerade Green Highwayprojektet med vätgas, biogas och eltrafik

Vätgasbilar i Jämtland? - Kort info om det nya planerade Green Highwayprojektet med vätgas, biogas och eltrafik Vätgasbilar i Jämtland? - Kort info om det nya planerade Green Highwayprojektet med vätgas, biogas och eltrafik EUROPEISKA UNIONEN Hyundai ix35 FCEV, 65 000-10 000 Euro, 55 mil EUROPEISKA UNIONEN Mirai,

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006

Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006 Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006 Bakgrund Gode leseferdigheter er viktigere enn noensinne. Høytlesning og språkleker i førskolealderen er viktige

Detaljer

Det e mulig å få det til

Det e mulig å få det til Det e mulig å få det til Ungt Entreprenørskap Finnmark Stiftet 12.juni 2003 Hilde C. J. Mietinen Daglig leder Mette Westlie Leif Arne Bjørkås Medarbeidere Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap?

Detaljer

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE 2011 2012 FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Oslo Ungt Entreprenørskap Oslo er en ideell forening finansiert av stat, kommune, organisasjoner og lokalt næringsliv. Elever og studenter må

Detaljer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Regionprojekt

Detaljer

Riktlinjer för uppföljning och statusrapport för juli-december 2012

Riktlinjer för uppföljning och statusrapport för juli-december 2012 Uppföljning och aktivitetsrapport december 2012 för enskild aktivitet 12-05-22 Riktlinjer för uppföljning och statusrapport för juli-december 2012 4. Lärande Vad har vi lärt oss? Detta tar vi med oss!

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441-158-08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.08.10 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr 304-4556-2015

Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr 304-4556-2015 Sida 1 av 9 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Sverige Norge: Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr 304-4556-2015 Innhold KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Sverige Norge:... 1 INNLEDNING... 2 Bakgrunn...

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Hordaland

Ungt Entreprenørskap Hordaland Ungt Entreprenørskap Hordaland Regionrådet i Nordhordland Inger Grete Strømme, daglig leder 01.11.2013 Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 352 kommuner 1 271 skoler 9 480 lærere

Detaljer

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08 Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08 Ifylld blankett skickas till adressen nedan. Journalnr.: 1. Projektnamn (även på engelska): Snø ig is.

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan. Jämtlands Gymnasium Wargentin + Thora Storm vgs

Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan. Jämtlands Gymnasium Wargentin + Thora Storm vgs Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan Jämtlands Gymnasium Wargentin + Thora Storm vgs Norsk eller svenska? SVORSK! Midtnordiskt Nätverk för Entreprenörskap i Skolan Samarbeid mellom Jämtlands

Detaljer

Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Erik Hagen Interreg-sekretariatet for Hedmark, Akershus- Romerike og Indre Østfold Disposisjon 1. Politikk

Detaljer

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo Årsmelding 2009 Styreleder og daglig leder har ordet Gjennom 2009 har Ungt Entreprenørskap Oslo (UE Oslo) bidratt til entreprenørskapsaktivitet for nærmere 15 000 elever og studenter. Disse har deltatt

Detaljer

Entreprenørskap på høygir! - En evaluering av satsningen på entreprenørskap i grunnopplæringen i Sogn og Fjordane

Entreprenørskap på høygir! - En evaluering av satsningen på entreprenørskap i grunnopplæringen i Sogn og Fjordane Entreprenørskap på høygir! - En evaluering av satsningen på entreprenørskap i grunnopplæringen i Sogn og Fjordane Beate Rotefoss Leikanger, 23. november 2009 Agenda 1. Datagrunnlag 2. Entreprenørskap i

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-52-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-52-12 DELOMRÅDE IS Arvika kommun 671 81 Arvika Projekt: FEM 2020 Klimatdriven utveckling Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands län, beslutar

Detaljer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Saknr. 11/7436-1 Ark.nr. 033 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Fylkesrådets innstilling til

Detaljer

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR Årsmelding Styreleder og daglig leder har ordet Det er interessant å se at mange av dagens mest ettertraktede jobber, ikke eksisterte for ti år siden. Det vil si at vi hver dag forbereder elever og studenter

Detaljer

Nordisk partnerskap. Sosial ulikhet i helse Norden fra kunnskap til implementering av innsatser Partnerskap:

Nordisk partnerskap. Sosial ulikhet i helse Norden fra kunnskap til implementering av innsatser Partnerskap: Nordisk partnerskap Sosial ulikhet i helse Norden fra kunnskap til implementering av innsatser Partnerskap: Norge: Sverige: Helsedirektoratet, Kommunesektorens organisasjon Folkhälsomyndigheten, Sveriges

Detaljer

Fem tematiske mål Interreg Sverige-Norge 2014-2020. Bjørn Terje Andersen Interreg-sekretariatet for Hedmark, Akershus-Romerike og Indre Østfold

Fem tematiske mål Interreg Sverige-Norge 2014-2020. Bjørn Terje Andersen Interreg-sekretariatet for Hedmark, Akershus-Romerike og Indre Østfold Fem tematiske mål Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Bjørn Terje Andersen Interreg-sekretariatet for Hedmark, Akershus-Romerike og Indre Østfold Disposisjon 1) Status programprosessen pr april/mai 2014 -

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE

MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE Projektet finansieras av: Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Hedmarks-, Østfold- ochav: Akershus Fylkeskommuner. Projektet finansieras

Detaljer

Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern

Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern Regelverket i Danmark og Sverige 1. Danmark Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern Kapitaldekningsreglene i Danmark innebærer at pengeinstitutter (banker) ved

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

Erfaringer fra å drive Interreg.. IIIA- prosjekt

Erfaringer fra å drive Interreg.. IIIA- prosjekt Erfaringer fra å drive Interreg.. IIIA- prosjekt På jakt etter nye arbeidsmarkeder Grenseløs læring Rolf Karlsen Grensebroen Grensebroen Arena Monika Hagelin Kontakt-messer Grenseland 2005 Anne Charlotte

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

VI GJØR SMARTE BESLUTNINGER MULIG

VI GJØR SMARTE BESLUTNINGER MULIG VI GJØR SMARTE BESLUTNINGER MULIG BISNODE? Bisnode er en betydelig leverandør av Markeds- og Kredittinfo i Europeisk sammenheng. Land 3100 Ansatte BISNODE NORGE AS Bisnode Norge Administrasjon Credit solutions

Detaljer

Interreg Sverige-Norge - Valg av nytt medlem til regionalt prioriterende partnerskap og medlem i AEBR executive Commitee.

Interreg Sverige-Norge - Valg av nytt medlem til regionalt prioriterende partnerskap og medlem i AEBR executive Commitee. Saknr. 12/8303-1 Ark.nr. 033 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen Interreg Sverige-Norge - Valg av nytt medlem til regionalt prioriterende partnerskap og medlem i AEBR executive Commitee. Fylkesrådets

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

INNOVATØRER TRENGS OVERALT!

INNOVATØRER TRENGS OVERALT! INNOVATØRER TRENGS OVERALT! IA-DAGEN 2016 BETTINA ABRAHAMSRUD UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK «VI SKAL INSPIRERE UNGE TIL Å TENKE NYTT OG TIL Å SKAPE VERDIER» Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

En investering for framtiden Vi skaper et TRYGGERE samfunn på begge sider av grensen. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utvecklingsfonden

En investering for framtiden Vi skaper et TRYGGERE samfunn på begge sider av grensen. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utvecklingsfonden En investering for framtiden Vi skaper et TRYGGERE samfunn på begge sider av grensen EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utvecklingsfonden Bakgrunnen for prosjektet: Grenseløs risikoanalyse (2005-2007)

Detaljer