DIARIENUMMER G

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIARIENUMMER G30441-42-08"

Transkript

1 BESLUT DIARIENUMMER G DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ung Företagsamhet Att: Linn Uggla Box TROLLHÄTTAN Projekt: Se mulighetene og gjør noe med dem Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige Norge, länsstyrelsen i Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den svenska parten, Ung Företagsamhet för ovan nämnda projekt. Projektet har prioriterats av programmets styrkommitté och det regionala prioriterande partnerskapet i berört delområde. Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Ekonomisk tillväxt, och avser projektkostnader för perioden till Stödet uppgår till 67,18% av stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst kronor. Utbetalt stöd kan inte heller vara större än 50% av den verifierade svenska offentliga finansieringen. Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Allmänna och särskilda villkor för beslutet Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och allmänna råd om stöd från Interregprogrammet Sverige-Norge samt i dessa föreskrifters 2, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och allmänna råd. Särskilda Villkor: Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten Europeiska unionen samt Europeiska regionala utvecklingsfonden på tryckt och digitalt material som produceras i projektet, vid informationsevenemang, på platsen där projektet bedrivs. En investering för framtiden ska användas som slogan där det är lämpligt. Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda föreskrifter): Den första ansökan om utbetalning skall göras senast tre månader efter datum för beslut. Ansökan om utbetalning ska därefter göras fortlöpande senast var 6:e månad, dock alltid per Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Köpmangatan 21 SE östersund +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund w

2 kalenderårsskifte. Ett lämpligt intervall är 3-4 ansökningar om utbetalning per kalenderår. Den sista ansökan om utbetalning skall göras senast två månader efter projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag ( ) är stödberättigande. Kommunikationsplan skall vara sekretariatet tillhanda senast tre (3) månader efter datum för beslut. Kommunikationsplanen skall tydliggöra hur projektet ska sprida resultaten. Endast aktiviteter av gränsöverskridande karaktär är stödbara. Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår. Rekvisitioner och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg, Nationella kontrollanten, Östersund. För förvaltande myndighet Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Örjan Berglund Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i Gränslöst Samarbete: Bo Hamrå Västra Götalandsregionen Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Köpmangatan 21 SE östersund +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund w

3 Projektnamn/prosjektnavn Ser mulighetene og gjøre noe med dem Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt Huvudsaklig inriktning är insatser: Utveckling av företag, branscher och entreprenörskap Svensk sökande/organisationsnr Ung Företagsamhet Norsk søker/organisasjonsnr Ungt Entreprenørskap Østfold Projektledare/prosjektleder Bjørn Erik Studsrud Kategori 75 Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket Prosjektet ligger innenfor prioritert område A utvikling av foretag, bransjer og entreprenørskap, og er en videreutvikling av Ung Bedrift som er et tidligere prosjekt innen Interreg IIIA. Målet er å styrke entreprenørskapskompetansen på alle nivåer innen skolen. På sikt skal dette bidra til økt næringsutvikling i regionen. I Sverige og Norge er det en bred politisk enighet om behovet for å satse på entreprenørskap. Dette prosjektet er godt forankret i hele regionen og har med alle de viktigste aktørene. Ett prioritert prosjekt som fokuserer på ungdom og entreprenørskap. Sammanfattande projektbeskrivning Prosjektet bygger på et samarbeid rettet mot utdanningssystemet, og samarbeid skole/næringsliv både i Østfold og Fyrbodal. Dette vil øke mulighetene for at det skapes en entreprenørskapskultur gjennom hele utdanningsløpet fra små barn til høgskolestudenter i grenseregionen. Gjennom helhetlig tenking vil utveksling av ideer og kunnskap over landegrensene styrke kvaliteten på aktiviteten, og utvikle kompetanse og holdninger som på sikt vil fremme den interregionale næringsutviklingen. Mål - Å skape en rød tråd for entreprenørskap i hele utdanningen fra grunnskole til høgskole som er felles for Ungt Entreprenørskap og Ung Företagsamhet. - Å opprettholde den positive og jevnt stigende aktiviteten etter forrige virksomhetsperiode. - Alle kommuner skal ha skolrepresentanter som genomgått utbildningar inom entreprenørskap och kreativitet både i grundskolen och i videregående skole grunnskolelærere skal delta på kurs i SMART/Idésprutan. - Utvikle holdningskapende arbeid med Inkluderende Arbeidsliv på svensk og norsk side. - Prosjektet skal nå ut til 100 nye lærere i grunnskolen og i videregående skole. - Det skal årlig etableres 150 nye elevbedrifter. Halvparten av disse skal IA- sertifiseres. - Det skal årlig etableres 300 nye ungdomsbedrifter. Halvparten av disse skal IA- sertifiseres. - Det skal årlig etableres 10 nye studentbedrifter som skal IA-sertifiseres. - Få fram nyskapende og realiserbare produktideer. - Stimulere til økt internasjonalisering og interesse for samhandling med andre land og kulturer. - Kvalitetssikre og utvikle fylkesorganisasjonenes arbeid med entreprenørskap i utdanning. Målgrupp Prosjektet ønsker i kommende prosjektperiode å favne hele utdanningsløpet fra grunnskole til høyere utdanning. Både lærere, skoleledelse, elever og studenter skal involveres.

4 Projektets gränsregionala mervärde Prosjektet har stor tro på at et samarbeid rettet mot utdanningssystemet både i Østfold og Fyrbodal øker mulighetene for at det skapes en entreprenørskapskultur på tvers av grenseregionen. Samhandling på det menneskelige plan og utveksling av ideer, erfaringer og kunnskap over landegrensene styrker kvaliteten på aktivitetene. Dette vil på sikt utvikle kompetanse og holdninger som vil fremme den interregionale næringsutviklingen. Samarbeidet vil føre til at det utvikles nye konsepter, til at foreningene får et felles konseptprogram på allet nivåer i hele utdannigsløpet, og økt kvalitet på disse. Alle aktiviteter i prosjektet er fellesaktiviteter. Organisation Prosjektet vil ha en prosjektgruppe på fire personer, der Bjørn Erik Studsrud (UE Østfold) er prosjektleder. Prosjektgruppen vil jobbe nært hverandre, og har jevnlige planleggingsmøter og erfaringsutveksling. Videre vil styrene i respektive forening utgjøre en referansegruppe, og det vil arrangeres felles referansegruppemøter. Ungt Entreprenørskap (UE) og Ung Företagsamhet (UF) er ideelle organisasjoner som jobber for å sette entreprenørskap og kreativitet på dagsorden. Organisasjonene har et nasjonalt nettverk, og er medlemmer i samme europeiske organisasjon. Information och resultatspridning Det vil utarbeides en medieplan for prosjektet. Prosjektfinansiørene vil bli synliggjort gjennom hele prosjektet, på alle arrangement og samlinger. Videre vil resultat og erfaringer formidles til respektive nasjonale organisasjoner på nettverkssamlinger og på nettsidene til respektive forening. Arbeidet vil være forbilledlig for videre utvikling på et nasjonal plan. Projektets miljöarbete Miljøperspektivet kommer fram i de ulike konseptene. Projektets arbete med jämställdhet/likestilling I bedriftskonseptene er ca halvparten av daglig leder/vd jenter. Det gir også jenter en formell rolle å utøve ledelse på. Projektets arbete för etnisk mångfald/integration Bedriftene er, i mange tilfeller, sammensatt av elever fra ulike etnisk bakgrunn.

5 Tid- och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum Jenter og ledelse Gutter og ledelse Lærerkurs ulike infomasjons- og fagkurs Regionale messer IA seminar Smart / Idésprutan Kurs for studenter Internasjonal utveksling Kick off Andre elevarrangement gründercamp, innavation camp etc Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter projektslut Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og regnskapsavslutning Projektets start och slutdatum Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva regioner) Övergripande indikatorer Antall ved prosjektstart slutt Antal kvinnor år som deltar i projektet Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet Antal män år som deltar i projektet Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet Resultat indikatorer (A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik (A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 2 Aktivitetsindikatorer för projektet (A) Projektet syftar till att förbättra företagsklimat, entreprenörskap, FoU och innovationer Förväntade resultat och egna indikatorer student-, ungdoms- og elevbedrifter har blitt startet - Kompetanseheving av lærere innefor entreprenørskap i utdanning - Økt samarbeid på tvers av skoletrinn, skoler og land - Holdningsendring og erfaringsutveksling innenfor entreprenørskap i utdanningen, der entreprenørskap blir en metode for å nå mål i læreplan i ulike fag - Økt samarbeid mellom lærere på tvers av fag - Økt forståelse for kulturforskjeller, økt språkforståelse og samarbeid på tvers av landegrenser nye lærere i grunnskolen og i videregående skole som jobber med entreprenørskap som pedagogisk metode skoler jobber med konseptene Vårt lokalsamfunn og Smart/Idésprutan - Arrangere minst to årlige lærerkonferanser med både svenske og norske lærere elever svenske og norske elever fra videregående skole deltar i felles lederkurs

6 - Svenske og norske elev- og ungdomsbedrifter presenterer sine virksomheter og entreprenørielle prosjekter på årlige messer (2-3 pr. år) - Arrangere fremtidscamper og grunderidol for 2000 svenske og norske elever - Ungdomsbedrifter fra begge land deltar på en tradefair messe i utlandet Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut - Utviklet og økt samarbeid mellom prosjekteiere - Samarbeid mellom Alumni (tidligere elever) i regionene - Økt samarbeid/nettverk mellom skoler på tvers av landegrensen Ekonomi Svensk projektbudget SEK Faktiska kostnader Summa SEK % Egen personal inkl soc avg ,45 % Externa tjänster Lokalkostnader ,68 % Investeringar Resor ,57 % Övriga kostnader ,54 % Summa faktiska kostnader ,24 % Externt offentligt direktfinansierade kostnader ,76 % Summa svenska projektkostnader ,00 % Norsk prosjektbudjett NOK Faktiske kostnader Summa NOK % Eget personale inkl sos avg ,98 % Eksterne tjenester Lokalkostnader Investeringar Reiser ,56 % Övriga kostnader ,46 % Sum faktiske kostnader ,00 % Eksterne offentlige direkte finansierte kostnader ,00 % Sum norsk prosjektkostnader ,00 %

7 Svensk finansieringsplan Offentlig finansiering Svensk nationell medfinansiering Summa SEK % Västra Götalandsregionen ,34 % Gränskommiten ,96 % Ung F retagsamhet Fyrbodal ,14 % Direktfinansiering (arbete m.m.) Deltagande kommuner ,32 % Subventionerad hyra ,44 % Summa svensk nationell medfinansiering ,20 % Europeiska regionala utvecklings fonden ,20 % EG-andel av finansiering av faktiska kostnader EG-andel av offentlig finansiering 67,18 % 50,00 % Summa svensk offentlig finansiering inkl EGfinansiering ,40 % Privat kontant finansiering Sparebanksstiftelsen ,60 % Summa svensk privat medfinansiering ,60 % Total svensk finansiering ,00 %

8 Norsk finansieringsplan Offentlig finansiering Norsk regional medfinansiering Summa NOK % Østfold fylkeskommune ,83 % NAV ,17 % Direktfinansiering (arbeid m.m.) Kommuner ,14 % Østfold fylkeskommune ,47 % NAV ,39 % Total norsk regional medfinansiering ,00 % Statliga IR-midler ,00 % IR-midler av finansiering av faktiska kostnader IR-midler av offentlig finansiering 66,67 % 50,00 % Summa norsk regional finansiering inkl statliga IRmidler ,00 % Privat kontant finansiering Summa norsk privat medfinansiering

DIARIENUMMER G30441-41-08

DIARIENUMMER G30441-41-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-41-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum Science Center AB Att: Margareta Hallin Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441 29 12

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441 29 12 BESLUT PROJEKT 2012 03 28 DIARIENUMMER N30441 29 12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län Att: Ingrid Printz Box 3123 83 103 Östersund Projekt:

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Rom for dannelse Rum för bildning

Rom for dannelse Rum för bildning Rom for dannelse Rum för bildning Gode eksempler på samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring, folkeopplysning og folkbildning Et Nordplusprosjekt 2010-2012 http://www.nb.no/nbdigital/dannelseblogg/

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Invandrarutbildning inom utbildningssystemen i Norden och aktuella utmaningar - bakgrundsinformation

Invandrarutbildning inom utbildningssystemen i Norden och aktuella utmaningar - bakgrundsinformation Invandrarutbildning inom utbildningssystemen i Norden och aktuella utmaningar - bakgrundsinformation Som bakgrundsinformation till arbetsseminariet Delaktighet i ett mångkulturellt Norden, 1.-2.12.2011

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

EFFEKTANALYS AV NACKSKADEFORSKNINGEN VID CHALMERS

EFFEKTANALYS AV NACKSKADEFORSKNINGEN VID CHALMERS V I N N O V A A N A L Y S V A 2 0 0 4 : 0 7 EFFEKTANALYS AV NACKSKADEFORSKNINGEN VID CHALMERS K N U T S A N D B E R G E R I K S E N, A R I L D H E R V I K, A R I L D S T E E N, R U N E E L V I K & R O

Detaljer

Ha `kje kvidd me. Helhetlig satsing på entreprenørskap som utviklingsstrategi. www.mrfylke.no. Halsa kommune. Tingvoll kommune.

Ha `kje kvidd me. Helhetlig satsing på entreprenørskap som utviklingsstrategi. www.mrfylke.no. Halsa kommune. Tingvoll kommune. Ha `kje kvidd me Helhetlig satsing på entreprenørskap som utviklingsstrategi Halsa kommune Tingvoll kommune Surnadal kommune www.mrfylke.no Ha kje kvidd me! Å spille hverandre gode er veldig viktig. Skal

Detaljer

Nordens Välfärdscenter Politikk og innsatser ungdom og arbeid Faktainformasjon fra de nordiske land

Nordens Välfärdscenter Politikk og innsatser ungdom og arbeid Faktainformasjon fra de nordiske land Nordens Välfärdscenter Politikk og innsatser ungdom og arbeid Faktainformasjon fra de nordiske land Dette er en sammenstilling av fakta opplysninger basert på en kartlegging av politikk og innsatser for

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn.

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Mitt navn er Gunhild Thunem Jeg er utdannet sykepleier og har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

YOHAN BARNEVANDREREN. hvordan kan en familiefilm skape grunnlaget for ny næringsutvikling i Agder kommunene?

YOHAN BARNEVANDREREN. hvordan kan en familiefilm skape grunnlaget for ny næringsutvikling i Agder kommunene? 1 YOHAN BARNEVANDREREN hvordan kan en familiefilm skape grunnlaget for ny næringsutvikling i Agder kommunene? tittel forfattere Yohan barnevandreren. Hvordan kan en familiefilm skape grunnlaget for ny

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Ungdomsbedrift og entreprenørskap

Ungdomsbedrift og entreprenørskap ØF- notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap av Vegard Johansen 1 2 ØF- notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap av Vegard Johansen 3 Tittel: Forfatter: Ungdomsbedrift og entreprenørskap

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer