DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G Projekt: GränsEraser generations og gränsoverskridande mediakulturer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-44-09. Projekt: GränsEraser generations og gränsoverskridande mediakulturer"

Transkript

1 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Lennart Walldén Box TROLLHÄTTAN Projekt: GränsEraser generations og gränsoverskridande mediakulturer Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den svenska parten, Innovatum AB, , för ovan nämnda projekt. Projektet prioriterades av programmets styrkommitté och har tidigare prioriterats av det regionala prioriterande partnerskapet i berört delområde. Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Ekonomisk tillväxt, och avser projektkostnader för perioden till Stödet uppgår till 58,22 % av stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst kronor. Av den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 49,98 %. Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Allmänna och särskilda villkor för beslutet Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och allmänna råd om stöd från Interreg-programmet Sverige-Norge samt i dessa föreskrifters 2, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och allmänna råd. Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten Europeiska unionen samt Europeiska regionala utvecklingsfonden på tryckt och digitalt material som produceras i projektet, vid informationsevenemang samt på platsen där projektet bedrivs. En investering för framtiden ska användas som slogan där det är lämpligt. Ansökan om utbetalning ska göras enligt följande tidplan: per den 30 april 2010, 31 juli 2010, 31 okt 2010, 31 jan 2011, 30 april 2011, 31 juli 2011, 31 okt 2011, 31 jan 2012, 30 april 2012, 31 juli 2012 (ansökan insänds senast en månad efter angivet datum). Den sista ansökan om utbetalning ska göras senast två månader efter projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag ( ) är stödberättigande. Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Köpmangatan 21 SE ÖSTERSUND +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund

2 Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår. Ansökan om utbetalning av EU-medel och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg, Nationella kontrollanten, Östersund. För förvaltande myndighet Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Ulf Johansson Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i delområdet: Gränslöst Samarbete Bo Hamrå Västra Götalandsregionen Telefonnummer: E-post: Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Köpmangatan 21 SE ÖSTERSUND +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund

3 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektnamn/prosjektnavn GränsEraser generations og gränsoverskridande mediakulturer Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt Huvudsaklig inriktning är insatser: För infrastruktur Svensk sökande/organisationsnr Innovatum AB Norsk søker/organisasjonsnr Fredrikstad kommune Projektledare/prosjektleder Lennart Walldén Kategori 15 Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket Småprojektet Virtuell møteplass genomförde en identifiering, kartläggning och analys av behovet för en mötesplats inom mediabranschen. Resultatet från projektet visade att en stor utvecklingspotential föreligger inom området. Resultatet ligger till grund för detta huvudprojekt. Avsikten med detta projekt är att skapa förutsättningar för ett stärkt näringsliv inom audio-visuell produktion och teknik samt säkra ett kreativt samarbete mellan företag, utbildningsinstitutioner och offentlig sektor. Målet är att utveckla en samverkande gränsregional infrastruktur inom området där man tillvaratar de olika kompetenserna som finns på båda sidor gränsen. Mediabranschen är en arbetsmarknad med stor utvecklingspotential i gränsregionen. Det är också ett prioriterat område i respektive fylkesplaner. Projektansökan ligger i linje med programmets intentioner och har tydlig inriktning mot ungdomsgenerationen. Sammanfattande projektbeskrivning Prosjektet har som mål å utvikle en samspillende regional infrastruktur for det audio-visuelle området som sikrer bedre forretningsutvikling for bedrifter/entreprenører. Dette skal gjøres gjennom innsatser på fem utviklingsområder; 1)utvikling av en støttefunksjon for sektoren, 2) utvikling av en samspillende utdanning for barn og unge, 3) utvikling av en virtuell infrastruktur for presentasjon og kommunikasjon, 4) utvikling av en tydelig og strukturert fou-satsing for sektoren og 5) gjennomføring av jevnlige møter for aktørene i sektoren. Utgangspunktet for prosjektet er de eksisterende strukturene innenfor den audio-visuelle sektoren i delregionene Trollhättan og nedre Glomma, og sammenbinding av disse strukturene interregionalt. Strukturene for å ivareta og utvikle den audio-visuelle sektoren er i langt større grad tydeliggjort i Trollhättan enn i Fredrikstad pr i dag. Strategisk er sektoren et satsingsområde i begge regioner, tydeliggjort gjennom de strategiske valg og finansielle satsinger for Västra Götalandsregionen/Trollhättan og Østfold fylke/nedre Glommaregionen (medier og teknologi). Basert på et forprosjekt høsten/vinteren er det tydeliggjort visse behov som er etablert som aktiviteter i prosjektet: - Det er behov for å utvikle regionale sentre for den audio-visuelle sektoren som understøtter, legger til rette for og styrker aktørene i sektoren og sektoren som et hele. - Det er behov for å utvikle og systematisere samarbeidet mellom aktørene innenfor læring og undervisning, og deres samarbeid med bransjen. - Det er behov for å legge til rette for møteplasser hvor bransjen deltar sammen med de øvrige aktørene i sektoren. 1(6)

4 - Det er behov for en virtuell møteplass for å synliggjøre aktørene i regionen, deres kompetanse og for å tilrettelegge for samarbeid. - Det er behov for å systematisere FoU-arbeidet på sektoren i grenseregionen og å utvikle et forskningssamarbeid mellom fou-aktørene i regionen. Prosjektets aktivitet rettet inn mot kunnskapsutvikling vil ledes av Østfoldforskning og kontinuerlig følge prosjektets utvikling og bidra med innspill til forbedringer underveis, samt levere en sluttrapport om prosjektets resultater. Informasjon om prosjektet vil spres i henhold til formidlingsplan som utvikles i startfasen av prosjektet. I dette prosjektet legges det opp til et prosessperspektiv ved å fokusere på etableringen og opprettholdelsen av en kontinuerlig utviklingsprosess, for å sikre både utvikling og levedyktighet for sektoren over tid. Det er vesentlig i prosjektet å inkludere aktørene i utviklingsprosessene for å sikre at alle innspill og forslag til regionen er forankret i sektoren og dets aktører, og speiler deres behov. Denne type utviklingsprosess ligger ikke under ordinære driftsoppgaver. Prosjektet er ikke avhengig av enkeltpersoner eller enkeltaktører, det er innenfor et område som regionene har definerte strategier om å utvikle. Risikoen for at prosjektet ikke kan gjennomføres regnes som lav. Förväntade resultat och egna resultatindikatorer En samspillende regional infrastruktur for det audio-visuelle området som sikrer bedre forretningsutvikling for bedrifter/entreprenører gjennom å - utvikle regionale sentre for audio-visuell produksjon og teknikk; - utvikle samspillende utdanning i kontakt med næringslivet; - etablere møteplasser for aktørerne; - iverksette virtuell møteplass; - utvikle systematisk forskning på det audio-visuelle området i grenseregionen og i prosjektet. Målgrupp och mottagare av resultatet Målgruppen til prosjektet og mottakere av resultater er virksomheter og personer i den audiovisuelle delen av film-, medie- og IT-bransjen, forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner og offentlig sektor. I målgruppen er også styrende offentlige organer. Projektets gränsregionala mervärde/merverdi - utvikling av et grenseregionalt samspill for hele den audiovisuelle sektoren - utdanningsprosjekter med aktører på begge sider av grensen; elev-/student- og lærere over grensen - forretningsprosjekter med aktører på begge sider av grensen - læring og kunnskapsspredning/-deling over grensen - sammensmelting av infrastrukturene over tid Prosjektet har definert egne aktiviteter som innebærer å utvikle interregionale prosjekter/nettverk mellom de forskjellige aktørene på svensk og norsk side. Organisation Prosjektintressenter som deltar i gjennomførringen: Prosjekteiere: Innovatum AB og Fredrikstad kommune. Styringsgruppe: Innovatum AB, Trollhättan Stad, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, to representanter fra aktørene. Prosjektledelse: Innovatum Teknikpark. 1(6)

5 Prosjektutførere: Innovatum Teknikpark, Fredrikstad kommune, Trollhättan stad, Østfoldforskning, Högskolan Väst, Høgskolen i Østfold, Ljud och bildskolan, Magnus Åberggymnasiet, Glemmen vgs, Magasin 15, E6 medieverksted. Information och resultatspridning Prosjektledelsen har ansvaret for å utarbeide en plan for informasjon og resultatspredning. Den virtuelle møteplassen vil merkes med EU-logoen og tekst, og være en informasjonskanal for prosjektet. Prosjektdeltakerne vil følge merkebestemmelsene til Interreg. Videre vil prosjektet benytte media. Projektets miljöarbete Det ligger i den audiovisuelle næringens natur å utvikle produkter og tjenester som erstatter eller forbedrer fysiske oppgaver og prosesser i industrien eller andre sektorer. Virtuell møteplass vil spesifikt gi bedre oversikt over lokal kompetanse og kan redusere dagens behov for å hente kompetanse langveisfra. Projektets arbete med jämställdhet/likestilling Prosjektet er rettet mot nyskaping og kunnskapsutvikling og skiller ikke mellom kjønn. Initiativtakerne erfarer at det er en overvekt av menn i foretakene, og vil se bidrag til likestilling som en positiv faktor ved valg av videreføring ved likestilte prosjektmuligheter. Projektets arbete för etnisk mångfald/integration Den audio-visuelle sektoren er et område som tiltrekker seg talentfulle personer uavhengig av etnisitet. I den grad det gjennom prosjektet oppdages problemer på dette området vil prosjektledelsen ta grep og initiere aktiviteter rettet mot å motvirke disse problemene. Tid- och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum I. Utvikle regionale sentre for audio-visuell produksjon og teknikk II. Utvikle en samspillende utdanning med god kontakt med næringslivet III. Treff - møteplasser for aktørene IV. Implementere Virtuell møteplass V. Kunnskapsutvikling om og for den audio-visuelle sektoren VI. Prosjektledelse/rapportering Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter projektslut Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og regnskapsavslutning Projektets start och slutdatum (6)

6 Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva regioner) Övergripande indikatorer Antal vid projektstart slut Antal kvinnor år som deltar i projektet. 10 Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 20 Antal män år som deltar i projektet. 20 Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 30 Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 10 projektaktiviteter. Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 30 projektaktiviteter. Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 Resultat indikatorer (A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. 0 (A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 (A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik. 10 (A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 20 (A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det 0 andra landet. (A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra 0 landet. (A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 1 (B) Etablerade institutionella samarbeten. 3 (B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling. 0 Aktivitetsindikatorer för projektet (A) Projektet förbättrar tillgänglighet till transporter, IT nätverk och Tjänster Förväntade långsiktiga resultat och effektindikatorer Som resultat av Prosjektet vil utdanningene bli bedre tilpasset næringens fremtidige behov og bli i bedre stand til å fremme regionens talenter. Selve utdanningene vil i større grad bli interregionale ved studentog lærermobilitet, samt felles undervisning over telenett. Det forventes en bedre oversikt over kompetanse i regionen slik at det blir mindre behov for å hente kompetanse utenfra. Bedre tilpassede statistiske indikatorer over utviklingen i sektoren i grenseregionen. Förväntat gränsregionalt samarbete efter projektets slut Ved prosjektavslutning skal det være etablert en samspillende interregional infrastruktur for den audiovisuelle sektoren, samspill mellom utdanningsvirksomhetene og mellom de og næringslivet, og et fungerende interregionalt forskningssamarbeid på området. 3(6)

7 Ekonomi Svensk projektbudget SEK Faktiska kostnader Summa SEK % Egen personal inkl soc avg ,86% Externa tjänster ,48% Lokalkostnader Investeringar Resor ,92% Övriga kostnader ,58% Summa faktiska kostnader ,84% Externt offentligt direktfinansierade kostnader ,16% Summa svenska projektkostnader ,00% Norsk prosjektbudjett NOK Faktiske kostnader Summa NOK % Eget personale inkl sos avg Eksterne tjenester ,72% Lokalkostnader Investeringar Reiser ,86% Övriga kostnader ,26% Sum faktiske kostnader ,84% Eksterne offentlige direkte finansierte kostnader ,16% Sum norsk prosjektkostnader ,00% Specificering av övriga kostnader Övriga kostnader Typ av kostnad Kostnad SEK Förplägnad Förbruksmatrl Informasjonsmateriel Böcker och Trycksaker Konferenslokaler Summa övriga kostnader Øvriga kostnader Typ av kostnad Kostnad NOK Forbruksmateriel Informasjonsmateriell Bøker og trykksaker Forpleining Konferanselokaler Summa øvrige kostnader (9) 4(6)

8 Svensk finansieringsplan Offentlig finansiering Svensk nationell medfinansiering Summa SEK % Innovatum AB ,86% Summa kontant finansiering ,86% Direktfinansiering (arbete m.m.) Trollhättans Stad-Näringslivet ,67% Högskolan Väst ,16% Magnus Åbergs-gymnasiet ,16% Trollhättans Stad ,16% Summa direktfinansiering ,16% Summa svensk nationell medfinansiering ,02% Europeiska regionala utvecklings fonden ,98% EG-andel av finansiering av faktiska kostnader EG-andel av offentlig finansiering 58,22% 49,98% Summa svensk offentlig finansiering inkl EGfinansiering ,00% Privat kontant finansiering Summa svensk privat medfinansiering Total svensk finansiering ,00% 8(9) 5(6)

9 Norsk finansieringsplan Offentlig finansiering Norsk regional medfinansiering Summa NOK % Sarpsborg Kommune RUA ,31% Fredrikstad Kommune ,55% Summa kontant finansiering ,87% Direktfinansiering (arbeid m.m.) Høgskolen i Østfold ,39% Glemmen videregående skole ,39% E6 medieverksted ,39% Summa direktfinansiering ,16% Total norsk regional medfinansiering ,03% Statliga IR-midler ,97% IR-midler av finansiering av faktiska kostnader IR-midler av offentlig finansiering 49,45% 39,97% Summa norsk regional finansiering inkl statliga IRmidler ,00% Privat kontant finansiering Summa norsk privat medfinansiering Summa norsk finansiering ,00% 6(6)

DIARIENUMMER G30441-42-08

DIARIENUMMER G30441-42-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-42-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ung Företagsamhet Att: Linn Uggla Box 907 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt:

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-53-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-53-12 DELOMRÅDE IS Karlstad Universitet 65 188 Karlstad Projekt: Gränsöverskridande samarbete om högre utbildning Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-41-08

DIARIENUMMER G30441-41-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-41-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum Science Center AB Att: Margareta Hallin Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-19-11. Projekt: Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan, MNES

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-19-11. Projekt: Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan, MNES DATUM 2011-04-07 DIARIENUMMER N30441-19-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands Gymnasieförbund Att: Tomas Hjelm 831 28 Östersund Projekt: Mittnordiskt nätverk

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-160-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-160-08 BESLUT PROJEKT 2009-01-08 DIARIENUMMER N30441-160-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömsunds kommun Att: Inez Wiberg Box 500 833 24 Strömsund Projekt: Mitt-Skandinaviskt

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441 29 12

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441 29 12 BESLUT PROJEKT 2012 03 28 DIARIENUMMER N30441 29 12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län Att: Ingrid Printz Box 3123 83 103 Östersund Projekt:

Detaljer

Veiledning. for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA. Sverige-Norge 2000-2006. www.interreg-sverige-norge.com. versjon 3 / 2004 2004-01-12

Veiledning. for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA. Sverige-Norge 2000-2006. www.interreg-sverige-norge.com. versjon 3 / 2004 2004-01-12 Europeiska unionen Veiledning for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA Sverige-Norge 2000-2006 www.interreg-sverige-norge.com versjon 3 / 2004 2004-01-12 1 INNEHOLD 1 VIKTIG Å PASSE PÅ...3

Detaljer

FEM. Prosjektbeskrivelse

FEM. Prosjektbeskrivelse Bilaga 2 FEM - Fornybar energi, energieffektivisering & miljø Prosjektbeskrivelse Vedlegg 2 til prosjektsøknad Interreg Sverige Norge 2007-2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Bakgrund och skäl

Detaljer

Via-Mentoring. - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet. - en metode for vekst og utvikling i næringslivet

Via-Mentoring. - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet. - en metode for vekst og utvikling i næringslivet - en metode for vekst og utvikling i næringslivet Via-Mentoring - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utveclingsfonden Innhold 1. Sammanfattning...

Detaljer

Syftet med idéseminariet var att ge projektgruppen svar på vilka kartdata som efterfrågades.

Syftet med idéseminariet var att ge projektgruppen svar på vilka kartdata som efterfrågades. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Grenseløs geografisk informasjon Et samarbeidsprosjekt for å bedre tilgang på geografisk informasjon på tvers av grensen mellom Trøndelag og Jämtland

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune. Januar 2009 Desember 2011

SLUTTRAPPORT. Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune. Januar 2009 Desember 2011 SLUTTRAPPORT Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune Januar 2009 Desember 2011 Innhold 1 Innehåll Sammanfattning 1 2 2 Bakgrund 3 3 Projektbeskrivning, målgrupp,

Detaljer

Innovation Music Network

Innovation Music Network Innovation Music Network 2008-2011 Sluttrapport Indre Skandinavias musikkbransje - fra kluster til innovasjonssystem - Innehåll Innehåll 1 Sammanfattning...3 1.1 Summary... 4 2 Projektets bakgrund... 5

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRAMTIDA HÅLLBARA MIDT-I-MELLANBYGDER 01.03 31-12 2008 SMÅPROSJEKT/FORSTUDIE. Rapport. .. En investering för framtiden..

SLUTTRAPPORT FRAMTIDA HÅLLBARA MIDT-I-MELLANBYGDER 01.03 31-12 2008 SMÅPROSJEKT/FORSTUDIE. Rapport. .. En investering för framtiden.. SLUTTRAPPORT SMÅPROSJEKT/FORSTUDIE FRAMTIDA HÅLLBARA MIDT-I-MELLANBYGDER 01.03 31-12 2008 1 1 Innhold 1 Innhold 2 2 Sammenfatning 3 3 Bakgrunn 5 3.1 Hvorfor prosjekt? 5 3.2 Problembakgrunn 5 3.3 Partnere

Detaljer

Sluttrapport Interreg Sverige-Norge prosjekt GreenDrive 2012 2013

Sluttrapport Interreg Sverige-Norge prosjekt GreenDrive 2012 2013 Sluttrapport Interreg Sverige-Norge prosjekt GreenDrive 2012 2013 Innhold Sammendrag... 3 1. Prosjektets bakgrunn... 4 2. Prosjektet og resultater... 4 2.2 Faktainnsamling... 5 2.3 Informasjonsspredning...

Detaljer

Green Drive Region (GDR)

Green Drive Region (GDR) DATUM VÅR BETECKNING: 2015-02-20 Bil 1 Projektbeskrivning Green Drive Region (GDR) Prosjektbeskrivelse Vedlegg til prosjektsøknad Interreg Sverige Norge 2015-2020 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning

Detaljer

Projektpärm för LISA - Landsbygdsutveckling i Skandinavien

Projektpärm för LISA - Landsbygdsutveckling i Skandinavien Projektpärm för LISA - Landsbygdsutveckling i Skandinavien Partnere i Landsbygdsutvikling i Skandinavia Danmark: Norddjurs kommune, Skive kommune, VIA University College, Videncentret for Landbrug Norge:

Detaljer

ARBEIDSNOTAT. Et bidrag til tenkning omkring modellering av utviklingen i Grenseregionen. Sven Erik Skønberg AR.02.07

ARBEIDSNOTAT. Et bidrag til tenkning omkring modellering av utviklingen i Grenseregionen. Sven Erik Skønberg AR.02.07 ARBEIDSNOTAT Et bidrag til tenkning omkring modellering av utviklingen i Grenseregionen Sven Erik Skønberg AR.02.07 i 1 Rapportnr.: AR.02.07 ISBN nr: - ISSN nr: - Rapporttittel: Et bidrag til modellering

Detaljer

Interregional Innovasjon Sverige-Norge 2010-2012. Prosjektbeskrivning

Interregional Innovasjon Sverige-Norge 2010-2012. Prosjektbeskrivning 2 Prosjektbeskrivning Interregional Innovasjon Sverige Norge 2010-2012 Fornybar energi och Upplevelseindustri/turism Sør Trøndelag Nord Trøndelag Jämtlands län Västernorrlands län 3 1. Sammanfattning Generell

Detaljer

Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak. Fredrikstad, Desember 2006 OR.16.06

Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak. Fredrikstad, Desember 2006 OR.16.06 Kunnskap fra Interreg IIIA prosjektet - BAGN (Bærekraftig Arbeidsliv Gjennom Nettverk) En rapport om kunnskapsstatus til Arbeidsog inkluderingsdepartementet i Norge. Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak

Detaljer

Et bredt samarbeid om bredbåndsatsing i Østfold - en regional og distriktspolitisk satsing

Et bredt samarbeid om bredbåndsatsing i Østfold - en regional og distriktspolitisk satsing Et bredt samarbeid om bredbåndsatsing i Østfold - en regional og distriktspolitisk satsing Forstudie Frode Ramstad Johansen Stiftelsen Østfoldforskning 2. oktober 2002 STØ OR.37.02 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Slutrapport. ISIS - IT och säkerhet i Inre Skandinavien

Slutrapport. ISIS - IT och säkerhet i Inre Skandinavien Slutrapport ISIS - IT och säkerhet i Inre Skandinavien Rapporten avser projekt som är Inre Skandinavien Slutrapport Rapportens period: 01.01.2013 31.08.2014 Diarienummer/Tilsagnsnummer: IR 005/12 EUROPEISKA

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Interreg IV A-prosjekt 2011-2014

SLUTTRAPPORT. Interreg IV A-prosjekt 2011-2014 SLUTTRAPPORT Interreg IV A-prosjekt 20-204 2 Forord Økt andel eldre og mangel på arbeidskraft er utfordringer samfunnet møter om få år. Dette gjør at vi må tenke nytt i forhold til måten vi jobber på og

Detaljer

CINAI forprosjekt Kartlegging av aktører innenfor film og TV i GO-regionen (Göteborg-Trollhättan-Fredrikstad- Oslo) Frode Ramstad Johansen

CINAI forprosjekt Kartlegging av aktører innenfor film og TV i GO-regionen (Göteborg-Trollhättan-Fredrikstad- Oslo) Frode Ramstad Johansen CINAI forprosjekt Kartlegging av aktører innenfor film og TV i GO-regionen (Göteborg-Trollhättan-Fredrikstad- Oslo) Frode Ramstad Johansen Stiftelsen Østfoldforskning OR 11.05 Fredrikstad, juni 2005 www.sto.no

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

Nordplus Horisontal 2013 Application

Nordplus Horisontal 2013 Application Nordplus Horisontal 2013 Application 1.Start - Basis informasjon 1.1. Prosjektinformasjon Prosjekttittel Flerspråkighet i Norden - IKT och andraspråksinlärning Prosjektnummer 1.2. Tilgang til søknaden

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Møtested: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Reserapport studieresa Spanien Portugal. Duero Douro 16 20 juni 2010. Gränsregionalt samarbete i Nordens Gröna bälte Interreg Sverige Norge

Reserapport studieresa Spanien Portugal. Duero Douro 16 20 juni 2010. Gränsregionalt samarbete i Nordens Gröna bälte Interreg Sverige Norge Reserapport studieresa Spanien Portugal Duero Douro 16 20 juni 2010 Gränsregionalt samarbete i Nordens Gröna bälte Interreg Sverige Norge INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund 2 Kommentarer 3 Program för studieresan

Detaljer

Evaluering av prosjektet Næringslivet som motor for inkludering

Evaluering av prosjektet Næringslivet som motor for inkludering ØF-notat nr. 19/2011 Evaluering av prosjektet Næringslivet som motor for inkludering - et interreg-prosjekt mellom Hamarregionen Utvikling og Karlstads kommune av Tina Mathisen og Linda Harkman Centrum

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer