Arbeid med en helhetlig bo- og oppfølgingstilbud til vanskeligstilte i Asker. Boligsosialt utviklingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeid med en helhetlig bo- og oppfølgingstilbud til vanskeligstilte i Asker. Boligsosialt utviklingsprogram"

Transkript

1 Arbeid med en helhetlig bo- og oppfølgingstilbud til vanskeligstilte i Asker Boligsosialt utviklingsprogram

2 Hovedstadsområdet har boligsosiale utfordringer Et av Oslo og hovedstadsregionens kjennetegn er store forskjeller i levekår og inntekt. Her finnes grupper som både har landets beste og landets vanskeligste levekår. Forskjellene tegner seg skarpere enn i resten av landet både når det gjelder helse, boligstandard, utdanningsnivå, arbeidsdeltakelse, inntekt og bruk av sosiale tjenester. Regjeringens mål er å redusere forskjeller i inntekt og levekår. Både kommunene og statens velferdsetater har en viktig jobb å gjøre

3

4 Boligpolitikk Boligpolitikk er alt som bidrar til, og påvirker bosetting av befolkningen Lovverk Politiske vedtak Finansieringsordninger Utbygging, kjøp og salg Boligpolitikk omfatter med andre ord utbyggingspolitiske tiltak

5 Kommunens hovedutfordringer 1. Ordinære boligmarkedet Påvirkes gjennom boligpolitikk og regulering 2. Mellommarkedet Påvirke gjennom kommunale og eller statlig tiltak ift tomt, regulering, låneordning og «krav til bolig». 3. Kommunale utleieboliger Påvirkes gjennom politiske, administrative og faglige beslutninger. Støtteordninger stat ( bostøtte, tilskudd og lån)

6 Målsetting I. Asker kommune har innen 2015 utformet og iverksatt en overordnet boligpolitikk som danner grunnlag for et differensiert boligmønster og en bredt sammensatt befolkning innen Tilrettelegge for 350 nye boliger pr år. Differensierte boligbygging /typer (Asker kommune og boligtyper ( 80 % enebolig/rekkehus) Fremskaffe 50 rimelige mindre boliger pr år. II. Boligsituasjonen for særskilt vanskeligstilte grupper er bedret innen Fremskaffe nye boliger (120 mill) Økt mobilitet i kommunale boliger startlån/bostøtte/bolighjelpen mv Tjenesteutvikling

7 Boso - strategier Planlegging og koordinering av boligutviklingen Utvikling av en optimal bolig- og tiltakskjede Organisering av det boligsosiale arbeidet Optimal utnyttelse av Husbankens ulike ordninger Kompetanseheving Velferdsteknologi og innovasjon Fagutvikling og nettverk

8 Kommunale planer Boligsosialt handlingsprogram 2010 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012 Handlingsplan mot fattigdom 2012 Vold i nære relasjoner 2012 Ny Handlingsplan psykisk helse 2014 Ny Handlingsplan mottak av flyktninger 2015

9 Ny boligkjede Prinsipper : Egnet bolig er nødvendig for god livskvalitet og mestring av eget liv. Personer som søker om en kommunal utleiebolig er i ulike situasjoner, med ulike utfordringer og behov Med variasjon i boligtyper sammen med individuell variasjon i oppfølging blir ikke boligen bare en bolig, men en bolig som fungerer for den som skal bo der. For å sikre en slik utvikling har kommunen utviklet en helhetlig boligkjede av differensierte boliger til målgruppen. Dette illustreres i figuren nedenfor.

10 Foregangskommune i boligsosialt arbeid en «sømløs tjeneste»

11 Hva skjer under BOSO paraplyen? BOSO ASKER Boligkontor/tjeneste design Bofaglig kompetanseutvikling Nye muligheter i Gudolf Blakstadsvei

12 Livet i og utenfor huset Naboskap Bo-oppfølging Kosthold

13 Resultater Boligsosialt utviklingsprogram Asker kommune organiserer det boligsosiale arbeidet ut fra «en dør inn» prinsippet, med helhetlige og koordinerte tjenester. Boligkontoret forventes åpnet desember Individuelle planer, ansvarsgrupper og personlig koordinator for å sikre forutsigbarhet, koordinering og brukermedvirkning. Under arbeid. Innføre gjengs leie som et virkemiddel for raskere gjennomstrømming i kommunale utleieboliger. Sak under arbeid høsten Etablering av et flerfaglig bo-oppfølgingsteam. Tett samarbeid med (DPS) distrikts medisinsk senter og Høgskolen i Buskerud ift kunnskapsoverføring og forskning. Våren Rådgivningsfunksjon privat kjøp av samlokaliserte boliger. Samarbeid med NFU Asker. Iverksettes Ung i bolig, vanskeligstilt ungdom mellom år. Det har vært gode resultater i et svært vanskelig privat utleiemarked, hvor kommune har hjulet 28 vanskeligstilte ungdommer inn i en permanent bolig. «Startlån- leie til eie» for å få til en enda bedre utnyttelse av startlånet. Pr har 31 husstander i kommunal bolig kjøpt egen bolig ved hjelp av prosjektet. Asker kommune er Husbankens læringsagent for startlån og har i den forbindelse etablert et kompetansenettverk med kommunene i Akershus og i region øst. Bolighjelpen og «visnings følgere» ( 3 frivillig personer)skal hjelpe vanskeligstilte personer slik at de kan kjøpe egen bolig eller leie på det private leiemarkedet. Interesserte får hjelp av frivillige til å gå på visning av bolig både ved leie og ved kjøp. 15 husstander har fått bistand hvorav 7 husstander har kjøpt leilighet. 3 av husstandene bodde i kommunal leilighet før kjøp Egen boligutvikler - «utvikling av boliger til vanskeligstilte». Ansvar for investeringsprogrammet i boligsosialt utviklingsprogram.

14 Kommunale boliger Kommunen har i dag ca. 870 utleieboliger. Kategori Adresse Kostra 2012 Eldre 90 Utviklingshemmede 79 Psykiatri 54 Sum omsorgsbolig heldøgnstjeneste 223 Trygdebolig uten personalbase 249 HC bolig 18 Bolig med service 82 Sum trygdebolig uten personalbase 349 Utleieboliger tidsbegrenset kontrakt vanskstilt 131 Utleieboliger tidsbegrenset kontrakt flyktninger 105 Sum kommunale boliger til innbyggere 808 Personalboliger, minus 8 presteboliger 39 Ungdomsboliger 23 Sum alle boliger 870 * Institusjonsplasser kommer i tillegg

15 Venteliste til kommunale utleieboliger, uten tjenester Kommune Antall innbyggere 2014 Antall personer på venteliste 2012 %-vis andel som venter i forhold til kommunens innbyggertall Asker Ca ,06% (2012) Bærum Ca ,07 % (2012) Lørenskog Ca ,08 % (2012) Fredrikstad Ca ,10 % (2012) Drammen Ca ,09 % (2012) Alle som har fått tilsagn om en kommunal bolig og evt. tjenester skal til en hver tid ha et «forsvarlig tilbud», i påvente av at innflytning kan skje.

16 Faser i investeringsprosjekter 4 til 5 år. Initierings- og behovsutredningsfasen Programfasen Forprosjektfasen (skisseprosjekt og forprosjekt) Detaljprosjektfasen Byggefasen Bruks- og driftsfasen Forklaring: K1 og K2 Intern eller ekstern kvalitetssikring PS1 og PS2 Politisk sak med vedtak IG1, IG2, Interngodkjenning (administrativt) F0, F1. Faseinndeling for investeringsbudsjett i HP for å angi kvaliteten på budsjettallene Kommentar: Tidsanslagene for hver fase er gjort for et nytt skolebygg.

17 Boligsosiale investeringsmidler Målgruppe/boligtype Tall i 1000 kr Psykisk helse og rus Enkeltstående boliger, samlokaliserte utleieboliger, omsorgsboliger Flyktninger Utleieboliger av varierende størrelse i det ordinære boligmarkedet. Forslag i faste priser Sosialt vanskeligstilte Rehabilitering av kommunale eiendommer. Kjøp av utleieboliger i det ordinære markedet. Buffer SUM Sak om boligprogram fremmes for politisk behandling medio mars/april 2014 Sum

18 Boligsosial utbygging Målgruppe Plassering Sum Psykisk helse og rus Boliger i etablert/ i prosess: - Skustad: Fusdal: Midlertidige plasser: 8 Flyktninger Sosialt vanskeligstilte Nye boenheter Gjenbruk og omdisponering av kommunal eiendom 4 - Nedre Sem 3-6 Omdisp. av komm. Eiendom/i prosess 4 Netto tilført: =67-70 Det legges frem en egen sak om dette medio april 2014.

19 Boligsosial utbygging Målgruppe sum Mennesker med psykisk utviklingshemming Borgenbråten 22 * Borgenfatet 10 ** Bondi stranda 10 ** HP 10 * 52 Nye boenheter =52 * Egen bevilgning i Handlingsprogrammet ** Private prosjekter m/ kommunal /statlig støtte

20 Startlån/boligtilskudd Antall søknader Startlån Antall personer med innvilget startlån/tilskudd Antall Husstander i kommunal bolig som har kjøp egen bolig Utbetalte Startlån pr. år (ca.) 93 mill.kr. 74 mill. kr. 87 mill kr. 101 mill. 355 mill kr. Husbankens kriterier for tildeling / avslag Kommunen har en lånereserve på ca. 50 Mill

21 Vedtatt drifts budsjett HP Tall i 1000 kr Psykisk helse Sosial tjenesten NAV - Asker

22 Bemanning og kompetanse Psykisk helse og rus, samlet Ca. 101 årsverk Psykisk helse Ca. 63,3 årsverk 13 % 10 % 55 % 32 % 27 % 63 % SRT og ØBO Ca. 37,6 årsverk 5 % 18 % Grunnskole Videregående, fagutdanning Høgskole/universitet 77 %

23 Dagens organisering, psykisk helse - sosialtjenesten Psykisk helse Sosialtjenesten Virksomhetsleder Virksomhetsleder Seksjon rustiltak Flyktningeteam Økonomi og bolig Aktivitets huset Psykososialt team Bolig med heldøgn Botrenings tilbud Heldøgn botiltak Thorstad Bo trening Kirkeveien Ambulant booppfølging

24 Brukerundersøkelsen

25 Resultatene for sosialtjenesten lå i 2011 omtrent som på landsgjennomsnittet, og litt over landsgjennomsnittet i kategorien Helhet i tjenestetilbudet. Resultatene var imidlertid ikke gode nok til å få grønt resultat i henhold til kommunens ambisjonsnivå i For 2012 ligger resultatet markant høyere i alle kategorier og ingen resultater kommer i kategorien «Ikke godkjent resultat» (rødt). SOSIALTJENESTEN (På en skal fra 1-6 der 6 er svært fornøyd) Kategori 1: Innhold og kvalitet: I hvor stor grad: Antall svar: Snitt Snitt Snitt Snitt 3,61 4,31 4,7 Kategori 2: Brukermedvirkning: I hvor stor grad: Snitt 3,69 4,03 4,7 Kategori 3: Service og tilgjengelighet: I hvor stor grad: Snitt Snitt Snitt Snitt 4,39 4,63 4,7 Kategori 5: Helhet i tjenesten: I hvor stor grad: Snitt Snitt Snitt 4,44 4,68 4,9 Snitt Kategori 6: Brukertilfredshet: Snitt Snitt Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sosialtjenesten? 4,15 4,34 4,7 Snitt

26 Resultatene for undersøkelsen, psykisk helsetjeneste, er generelt gode, og helt på samme nivå som i 2011 PSYKISK HELSE (På en skal fra 1-6 der 6 er svært fornøyd) Kategori 1: Innhold og kvalitet: I hvor stor grad opplever du at: Antall svar: Snitt Snitt Snitt Snitt 4,73 4,65 4,5 Kategori 2: Brukermedvirkning: I hvor stor grad: Snitt 4,96 5,11 5,1 Kategori 3: Service og tilgjengelighet: I hvor stor grad: Snitt Snitt Snitt 5,38 5,38 5,3 Kategori 4: Fysisk miljø: I hvor stor grad opplever du at: Snitt Snitt Snitt 5,36 5,46 5,3 Kategori 5: Helhet i tjenestetilbudet: I hvor stor grad: Snitt Snitt Snitt 4,94 4,89 5,1 Kategori 6: Brukertilfredshet: Snitt Snitt Snitt 5,22 5,18 5,4 Snitt Snitt

27 Vestre viken klinikk psykiatri og rus. Kommunen har fått nye utfordringer knyttet til færre heldøgns behandlingsplasser i spesialisthelsetjenesten innenfor rus- og psykisk helse og etablere «gode pasientforløp». Budsjett endringer : 2011 kr -17 Mill * ( saknr. 145/2010) 2012 kr -25 Mill ( saknr. 116/2011) 2013 kr -15 Mill ( saknr. 079/2012) *Beløp ikke bekreftet

28 Samhandlingsreformen fase 2 Innfases fra Stor usikkerhet til knyttet til hvordan oppgaveoverføringen og finansieringsordningene skal innfases. Kommunal tjenester må bygges ut og nødvendige virkemidler avklares ( juridiske, økonomiske, organisatoriske og kompetanse ) før overføring av oppgaver kan skje Målet er at tjenestetilbudet primært skal bygges opp og gis gjennom kommunale tjenester i nærmiljøet i tett samarbeid med distriktspsykiatriske sentra. (DPS) Mestrings- og brukerperspektivet skal legges til grunn i tjenesteutviklingen og bidra til bedre levekår for mennesker med psykiske lidelser og utfordringer knyttet til rusavhengighet.

29 Lokalt rusarbeid 2014 Sak til behandling i Kommunestyret Oppfølging av sak fra kontrollutvalget. Saken omhandler: Kommunens helhetlige bo og tiltakskjede. Målgruppe: Personer over 18 år med rusrelaterte utfordringer. Personer over 18 år med samtidig rus og psykisk helseproblem (ROP). Rådmannens oppfølging av rapporten

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt Boligsosial Handlingsplan 2010-2013 Alle skal kunne bo trygt og godt 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 4 3 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker... 5 4 Demografiske og planmessige forutsetninger...

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2010-2015 Innledning... 2 1 Sammendrag... 3 2 Evaluering av boligsosial handlingsplan fra 2002 2007... 4 3 Bakgrunnsdata... 5 3.1 Befolkningen i Stange... 5 3.2 Levekår i Stange...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016. Kvalsund kommune. Et godt sted å bo

Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016. Kvalsund kommune. Et godt sted å bo Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016 Kvalsund kommune Et godt sted å bo Innledning Kvalsund kommune har ikke tidligere hatt en boligpolitisk plan. Denne planen har kommet til av to grunner: 1. Statlige

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 22.01.2014 Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Forslag til Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Arbeidsdokument 19.06.15 Innholdsfortegnelse i 1.0 Innledning boligpolitiske plan 4 1.1 Bakgrunn 4 2.1 Aktuelt lovverk 5 2.2 Øvrige planer i Lenvik kommune

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 RAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 28. FEBRUAR 2014 ÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNE: Oslo kommune, Bydel Alna Formatert: Skrift: (Standard) Arial 2 Årsrapportering Formål: Rapporteringen skal: dokumentere

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 -.BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 16. april 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt

Detaljer

INNHOLD. Sidetall. 1 Innledning 3. 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4

INNHOLD. Sidetall. 1 Innledning 3. 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4 INNHOLD Sidetall 1 Innledning 3 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4 3 Situasjonsbeskrivelse 3.1 Befolkning og bosetting 3.2 Kommunale utleieboliger 5 3.3 Boligbygging i Skjervøy kommune 2004 2013

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING 3 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING 3 1.1 Leseveiledning 4 1.2 Sammendrag 4 1.3 Mål 5 2 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 6 2.1

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020 Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011 2020 (utkast) 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅLET MED EN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 3 2.1. Kommunens mål for god boligpolitikk... 4 2.2. Organisering

Detaljer

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold Boligsosial handlingsplan 2012-2014 Innhold Contents Innhold s. 3 Oppsummering s. 4 Forutsetninger for boligsosialt arbeid s. 7 Vanskeligstilte på boligmarkedet s. 10 Flere skal eie s. 12 Færre bostedsløse

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Versjon 0.5 ephorte 2012/1105 Innhold:... 1 Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1. Innledning... 3 1.1 Grunnlaget for planen

Detaljer

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Oslo kommune Byrådet Byrådssak 152.2/12 Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Tabeller... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Innledning... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Prosess og brukermedvirkning...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Rullering boligsosial handlingsplan 2011-2014 Kommunestyrets vedtak: Boligsosial handlingsplan for perioden 2012 2014 vedtas som retningsgivende for det boligpolitiske

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2011-2014 Vedtatt i Nes kommunestyr 15.02.11, sak 11/6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Formål og målgrupper...

Detaljer