Norsk Medisinstudentforening Landsmøte 2015 Saksdokumenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Medisinstudentforening Landsmøte 2015 Saksdokumenter"

Transkript

1 Norsk Medisinstudentforening Landsmøte 2015 Saksdokumenter NH Hotel, Budapest, Ungarn mars 2015

2

3 Til landsmøtet Sak 1 Godkjenning av: 1.1 Innkalling Innkalling til ordinært landsmøte er bekjentgjort i Tidsskrift for Den norske legeforening og på foreningens nettsider i henhold til foreningens lover. Invitasjon og foreløpig dagsorden er sendt til lokallagene. Nasjonalt styre anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak: Innkallingen godkjennes. 1.2 Dagsorden Landsmøtet kan kun fatte vedtak i de saker som var satt på dagsorden ved innkallingen til Landsmøtet. Nasjonalt styre anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak: Vedlagt dagsorden som godkjennes, med de endringer i rekkefølge som måtte framkomme under møtet. 1.3 Sakspapir Nasjonalt styre anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak: Vedlagte dokument godkjennes som sakspapirer til ordinært landsmøte For Nmfs nasjonale styre Rasmus Bakken Leder

4 Sak 1.2 Dagsorden for Nmfs landsmøte mars 2015 Sak 1 Sak 2 Sak 3 Godkjenning av: 1.1 Innkalling 1.2 Dagsorden 1.3 Sakspapirer Valg av ordstyrere, referent, protokollsignatører og tellekorps Forretningsorden Sak 4 Nmfs årsmelding Behandle Nmfs årsmelding Til orientering: - Lokallagenes årsmeldinger Æsculaps årsmelding 2014 Sak 5 Godkjenning av Nmfs regnskap for 2014 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Behandling av endringsforslag til vedtekter Politisk måldokument Arbeidsprogram Sak 9 Revisjon av Nmfs budsjett 2015 Sak 10 Budsjett 2016, Valg av revisor for 2016 Sak 11 Behandling av MedHums statutter Sak 12 Kontingent Sak 13 Utvekslingsavgift for Sak 14 Fastsetting av tidspunkt for valgmøte 2015 og ordinært landsmøte 2016.

5 Sak 2 Valg av ordstyrere, referent, tellekorps og protokollsignatører

6 Til landsmøtet Sak 2 Valg av ordstyrere, referent, tellekorps og protokollsignatører Nasjonalt styre anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak: Som ordstyrer velges Eivind Westrum Aabel, og som bisetter Sigrid Vikjord. Som referent velges Martin Smalberget Hansen. Vibeke Risvold og Torfinn Støve Madssen velges til å signere protokoll. Som tellekorps velges Ida Tylleskär, Tonje Reitan Forbregd og Fatemeh Zangeneh. For Nmfs nasjonale styre Rasmus Bakken Leder

7 Sak 3 Forretningsorden

8 Til landsmøtet Sak 3 Forslag til forretningsorden Nasjonalt styre foreslår vedlagte foretningsorden for Landsmøtet Foreslåtte endringer fra forretningsorden brukt av Landsmøtet i 2014 er markert i rødt. Nasjonalt styre anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak: Nasjonalt styres forslag til forretningsorden vedtas for møtet. For Nmfs nasjonale styre Rasmus Bakken Leder

9 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN Nmfs landsmøte mars REGISTRERING Endringer i representasjonen må meddeles til møtelederen. 2. TALE-, FORSLAGS- OG STEMMERETT Landsmøtets delegater har tale-, forslags- og stemmerett. Alle Nmfs medlemmer har tale- og forslagsrett. Inviterte gjester har talerett. 3. VOTERING Det er stemmeplikt. Ved valg kan det stemmes blankt. Møteleder tilkjennegir når en sak er tatt opp til votering. Fra dette tidspunkt har ingen møtedeltakere krav på å få ordet til saken. Møteleder refererer alle innkomne forslag etter at saken er tatt opp til votering. Som hovedregel stemmes det ved håndsopprekning. Ved personvalg til verv med en funksjonstid ut over Landsmøtet, gjennomføres urnevalg. Hvor annet ikke er bestemt, fattes vedtak ved simpelt flertall. 4. TALETID Med landsmøtets godkjenning kan møtelederen innføre begrensning av taletid. Med landsmøtets godkjenning kan møtelederen innføre begrensinger i antallet innlegg den enkelte kan fremføre til samme sak. 5. REPLIKK Det er kun tillatt med korte replikker direkte til siste ordinære innlegg. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskiftet. 6. FORSLAG Forslag skal føres inn i forslagsskjema og sendes til møteledelsen på oppgitt epostadresse. Det er ikke adgang til å fremme forslag etter at strek er satt, men likevel tillatt å opprettholde forslag som trekkes. Forslag som ikke har sammenheng med de oppførte saker på saklisten, behandles ikke. 7. STREK Møtelederen kan foreslå at det settes strek for debatt. Strek settes når en sak anses tilstrekkelig belyst. Når strek er satt, refereres talelisten. Det settes strek for all debatt ved møteslutt lørdag kveld.

10 Sak Behandle Nmfs årsmelding Til orientering: - Lokallagenes årsmeldinger Æsculaps årsmelding 2014

11 Til landsmøtet Sak 4.1 Behandling av Nmfs årsmelding 2014 Vedlagt er Nmfs årsmelding for Enkelte kapitler er per ikke fullført. Oppdatert årsmelding vil bli ettersendt. Nasjonalt styre anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak: Landsmøtet godkjenner Nmfs årsmelding for For Nmfs nasjonale styre Rasmus Bakken Leder

12 Årsmelding for Norsk medisinstudentforening 2014 er vedlagt som separat dokument.

13 Til landsmøtet Sak 4.2 Til orientering Vedlagt følger lokallagenes årsmeldinger Bergen - Oslo - Tromsø - Trondheim - Utland Vedlagt følger Æsculaps årsmelding for For Nmfs nasjonale styre Rasmus Bakken Leder

14 ÅRSMELDINGNMFBERGEN 2013/2014 Styretharbeståttav:Navnogansvarsområde Navn% Verv% Leder% LillSofieFoss Nestleder% LeneØstensen Økonomiansvarlig% EivindNondal Grunnutdanningsansvarlig% TubaAhmad Nasjonal%styrerepresentant% LivHeleneDolvaSagedal Lønn9%og%turnusansvarlig% ToreBorkhus Prosjektansvarlig% MartheSunde Mentoransvarlig% MehmaPannu Kursansvarlig% KristinMøystadMichelet Utvekslingsansvarlig% MariellStikholmen % TorunnHjøllo Web9%og%informasjonsansvarlig% NarviniRajakulendren Medlemsansvarlig% TrineMorken MedHum%leder%Bergen% IngerMo % Leder%ballkommitè% TonjeReitanForbregd Æsculapansvarlig% BeatheRønning

15 Styretsarbeid Styretharhatt10styremøteristyreåretoggjennomførttillitsvalgtkurstrinn1,2 og3,itilleggtildeltakelsepåguk.styretharsendtdelegasjonogobservatører tillandsmøtet,samtbrukttodagertilgjennomgangavsakspapirerfør landsmøtet.styrethartattinitiativtilstarteenballkomitéogetvellykketnmf Vinterballbleresultatet.Kommunikasjonenmellomstyremøteneharforegåttpå etpost.styretharogsåmarkertsemestersluttmedjultogsommeravslutning. Økonomi SomøkonomiansvarligforNmfBergen2013T2014harjeg: Førtogholdtoversiktoverregnskapogbudsjettjevnlig Tattimotrekvisisjonsskjemaogkopi,sendtoriginalenevideretilsentralt forutbetaling,ogsattkopieninniperm,samtførtbeløpeneinni regnskapet Svartpåmailomøkonomiskespørsmål Opplystomdenøkonomiskesituasjonenpåstyremøter SjekketpostentilNmfBergenjevnlig Kurs Pleiemedhjelperkurs14.N16.oktober Tfastkurs T60deltagere T2dagers(10timers)kursmedenteoridag+enpraksisdag T250krdeltakeravgift. TSværtgodetilbakemeldinger,fornøydedeltagere TpublisertiÆsculapT>andrelokallagenebleinspirert Foredragsserien Minspesialitet,franovemberNapril Tsamarbeidmedprosjektgruppa T5foredragpå1timeog15mininkludertspørsmålfrasalen Tspesialitetene:Pediatri,nevrokirurg,ortopedi,anestesiolog,plastiskkirurg Tgittinspirasjonoginnblikkiulikelegehverdager,negativeogpositivesiderved ulikespesialiteter Tpopulært,særligblant1T3.klassinger. Kommunikasjonskurs Tåretskurs:Kommunikasjonmedbarn TforedragsholderKristianSommerfelt Tkursavgift50kr.Tilådekkeforgavertilbarnasamtte/kaffe+snacks. Tfokuspåmyepraktiskøvelsemedbarn. Tsværtgodetilbakemeldinger

16 Grunnutdanning Detteharjeggjortogværtmedpåmensjegharhattgrunnutdanningsvervet: Jegkominnistyretlittsenereenndeandre.Fikkvervetmittengangisluttenav september/begynnelsenavoktober. Detstorearbeidsområdetmeddettevervetsomjegsynesvarspennendeåsette seginnivardennyestudieplanen.iforholdtildettevarjegpåenrekkemfut møterogderesallmøteromdette.jegbegynteåarbeidemeddennye studieplanenlikeetteratjegfikkvervetmitt.sluttresultatetavdettekanlesespå UiBsinenettsider,undernystudieplan.Detblesendtinnetdetaljerthøringssvar franmfbergensomdetblesattprispåfrafakultetet.bleselvveldigfornøyd meddet. Jegdeltokpågrunnutdanningskonferansenoglandsmøtet. JegharsåvidtbegyntåkartleggehospiteringiBergen.Mestsannsynligvilden nyegrunnutdanningsansvarligetaover,fordijegharveldigmyeskolefremover ogvilikkehatidtilåfullføredette.detkreverendeltidogarbeidforåfådette gjort,ogjegtenkeratdetteblirdetstorearbeidsområdetforden grunnutdanningsansvarligesomnystudieplanvarformeg. Prosjektansvarlig Prosjektgruppahari2013/2014beståttavca15aktivemedlemmergjennom høsttogvårsemesteret.detharværtetgodtsamarbeidmedkursansvarlig,og gruppavalgteåfokuseremerpålokalhelseennåhaetmerinternasjonaltfokus detteåret.«minspesialitet»ogfolkehelseukaharværtpopulæreprosjekteriår, ogfleremindrearrangementerharblittgjennomførtgjennomåret.itilleggtil punkteneunder,hardetværtmånedligeprosjektgruppemøter. Prosjektgruppearbeid2013/2014,månedformåned: AugustTÅrsmøteiNmf,overtakelseavverv September - 18.septemberTOppstartsmøte.Vihaddeenidémyldringoglagrovplanen forhvavivillefåtililøpetavheleåret - 24.septemberTTVK2del1 Oktober - 4.T6.oktoberTTVK2del2medhytteturpåKramboden - 11T13oktoberTTVK3TOppstartsmøteforminspesialitetTforedragene - 24.oktober+lørdagTMarkeringavorgandonasjonsdagenpåUiBog Åsanesenter - 31.oktoberTUtvekslingskveldisamarbeidmedutvekslingsansvarlige, Kenyaprosjektet,MobileMedsogNorPalSAWA

17 November - 18.novemberTMinspesialitetTplastiskkirurg - 28.novemberTOppstartsmøtefolkehelseukekomitéen Desember - 4.desemberTJuleavslutningsammenmedNmfTstyret Januar - 16.januarTMinspesialitetTAnestesiologT - 27.januarTMinspesialitetTBarnelege Februar - 6.februarTMinspesialitetTNevrokirurgT - 19.februarTProsjektgruppahjalptilmedkommunikasjonskursetmed KristianSommerfeldt. MarsT3.marsTMinspesialitetTBarnelegeTFolkehelseuka 31.marsT«Åblimittbestejeg»TforedragmedTrondHaukedal AprilTFolkehelseuka" 1.aprilTForedrag«TreningogkostholdThvordanpåvirkerdetmental helseogoverskudd?»" 2.aprilTLøpoppFløyen«FløyenoppThelsapåtopp»" 3.aprilTStressmestringskursisamarbeidmedSiBRådgivning"4.aprilT Morgenyoga Lønn NmfBergenskal: Informeresinemedlemmeromlønnsforhandlingene. o IårerdethovedforhandlingermellomLegeforeningenogSpekter. Spektersaoppavtalenhøsten2013,ogsåvidtmegbekjenterdet ikkekommettilenighetomsentralavtale,ogdermederdetheller ikkegjortnoenlokaleforhandlingerennå. Hjelpemedlemmenemedspørsmålsomomhandlerlønnog arbeidsforhold. o Detteblirgjortviamail,samtendeluformellesamtaleravmer tilfeldigart.stortsettlikmengdesomtidligereår.itillegghar kompetanseogaktivitetiforeningensomhelhettattsegopp,ogvi harhjulpethverandreideforskjelligelokallageneistorgrad. OpprettholdekontaktenmedYlfogLegeforeningensineorganforå synliggjøremedisinstudentenesinekravilønnsforhandlingene.

18 o DetharværtnyetillitsvalgteforYlfogOFiHelseBergen,og samarbeidetharfortsattværtgodther. Særskiltjobbeforbedrelønnsvilkårformedisinstudenterutenlisens. o Detteerspiltinntillokaleogsentraleforhandlinger.Nmfharde sistetoårenelagtbetydeligmertrykkpålønnsforhold,utenatvi haroppnådddestoretingene. Turnus NmfBergenskalværeenpådriverforatBergensstudentenessynskalkomme fremisakersomangårturnus.iforbindelsemeddettevilvi: Informeremedlemmeneomendringeriturnusordningen Følgeopputviklingenihelsemyndighetenesineplanerforturnustjenesten. Informeremedlemmeneomendringersomblirgjortførdennyeordningenblir implementert. Fellesfordissepunkteneeratturnusihøygradharblittløftetopppånasjonalt nivå.nåværendelederharfortsattsittengasjementfraførjul,dahanvar ansvarligforturnusinmf.isambandmedsamarbeidetinnenforlønnharviogså samarbeidetgodtmellomstudiebyene.turnusansvarligibergenharhatt samtalermedpersonalavdelingenforåvisetilstedeværelseogdialog.nmfer imidlertidikkepartiansettelsesprosessen,deterylfsomeransattrepresentanti dette. Medlemsansvarlig Detteharjeggjortiløpetavstyreåret13/14. OppdatertNmfsinnettsideformedlemsfordeler(september) AvholdtkundedagpåGTsport(november) Arrangertballmedegenballkomite(septemberTjanuar) Arrangertutdelingeravjournalkortigjennomåret Arrangertvervstandogjournalkortstand(april) Besvartpåspørsmålframedlemmeneommedlemsskap,medlemskort, medlemsgoder. ReklamertformedlemsgodeneviakullmailogvedNmfTarrangementer Lagetnysamarbeidsavtalemedlegebutikken.no(marsTmai) ReforhandletsamarbeidsavtalenmedDNB(maiTjuni) Lederballkomité Ballkomiteenblesamletforførstegangioktober2013.Vibestodavseks komitemedlemmer,samtmedlemsansvarligfranmfbergensstyre.arbeidet begyntemedåfåinnfleresponsoravtaler,noesomvistesegåværevanskelig.vi endtetilsluttoppmeddnb,legeforeningenognmf(bådesentraltognmf Bergen)somsponsorer.Dissesponsoravtalenevistesegåværenoktilåfå fullførtetvellykketball. Vibegyntepromoteringidesemberoghaddebillettsalgenukestidetter promoteringen.visolgtebillettersomvarmehvetebrødoghadde150 deltagendepåballet,noevihaddesattsomgrense.dogtrorjegdetkunnevært muligmedfleregjester.ballettokstedpåscandichotellbergen25.januar2014. Scandicgaossetypperliglokaleogdetokossveldiggodtimot.

19 DetbleserverttoTrettersmiddag,tovalgfrieenheter,samtvelkomstdrink(både medogutenalkohol)tilallegjestene.dettevarinkludertibilletten.detvarogså enbarilokaletfordesomønsketåhandlemer.vihaddebådebandogdjsom sørgetforgodstemningettermiddagen. ArbeidetmedNmfsVinterTball2014varutroliggøyoglærerikt.Somlederav ballkomiteenvardetmittansvaråholdeoversiktoveraltsomskjeddemedde ulikeoppgavenetilenhvertid.jegdeltokpåmøtermedsponsorerogmed ScandichotellBergenogsørgetforataltgikkslikdetskulleunderselve middagen. WebNogPRNansvarlig Årsmelding+for+web0+og+informasjonsansvarlig+i+Nmf+Bergen+2013/2014+ Lagtuttilsendtesakerfrastyret/oppdatertinformasjonomlokallagetpå nmfbergen.no Administrertenaktivitetskalenderpånettsiden HattdelvisansvarforFacebookTgruppaMedisinUiB KjøpogSalgog FacebookTsidentilNmfBergen SendtinnreferatpåeTpostsomblirskrevetavenistyretetterhvertstyremøte tilsekretæridnlf LagetinformasjonsbrosjyreomNmfBergenogstyret13/14inovember Sendtutnyhetsbrevpåkullmailinovemberogfebruar Værtmedpåstandvedsemesterstartiaugust Generelt:SvartpåeTpost,værtmedpåstyremøter Mentorordningen Utoverhøstenstartetovergangenfragammelttilnyttstyre,ogdetblebrukttil pååfåoversiktoverdeulikementorgruppene,oppdaterelistenemed mentorgrupper,setteoppventelisteoginformereallenyeinteresserteelever. Videreskulledetrekrutteresnyementorertilventelistenmedelever.Detteviste segåværenoeutfordrende.etteretinnleggiparaplyenogmange telefonsamtalermedaktuelleleger,vardettilsluttendellegersomvervetsegtil ordningen.iløpetavhøsten2013ogvåren2014bledetopprettet3(nylig4)nye mentorgrupper,ogca.60nyeeleverharfåttplassienmentorgruppe. Motsluttenavåretvirketdetsomenpassendeanledningtilåtakkementorene, somgjørdennefrivilligeinnsatsenfoross.detblesendtuthåndskrevnejulekort ogflaksloddsomjulehilsentilalledaværendementorerimidtenavdesember. Utovervårenbledetbrukttidtilåorganisereettetikkseminarsombleavholdt pålegeneshusikalfarlien.detblearrangertendebattomhvorvidtdeteretisk forsvarligåomskjæreguttebarn.vivarheldigeoghaddebesøkavtrond Markestad(professoripediatri)ogOleFritjofNordheim(professorietikk)som stårpåhversinsideidebatten.detbleengoddebatt,derpublikumvaraktive. HordalandLegeforeningstøtterosshvertår,ogbetalteiårbådeleieavlokaleog godmat.motsluttenavåretbledetlagetenspørreundersøkelsesomblesendt uttilallemedlemmeravmentorordningen.detteforåkunnegitilbakemeldinger tilmentorene,ogutviklementorordningeniriktigretning.tilbakemeldingene

20 fradenneundersøkelseneranonym,menlagretpå googledisk,ogkandermedbrukesiforbindelsemedviderearbeidmed mentorordningen. ItilleggharuniversitetetogProfesjonalitetskomiteendetsisteåretstartetopp ettnyttfag,pasientkontakt.iforbindelsemeddettefagetskaldetopprettes mentorgrupperforettogetttrinndenesteårene.iforholdtildettehardet dukketoppspørsmålomdetlengereretbehovformentorordningenvitilbyr. NmfBergenharsammenkommetfremtilatvifortsetterarbeidetmed mentorordningenviharsålengedeterforespørselhosvåremedlemmer. Dermedvilmentorordningenfortsettesålengemedlemmeneønskerdette. Utveksling Høsten2013bledetholdtenprosjektTogutvekslingskveld,derviinviterte medlemmenevåretilåkommeoghøreomkliniskutveksling, forskningsutvekslingogprosjektutveksling.viholdtpresentasjoneromdeulike utvekslingeneogsvartepåspørsmålfravåremedlemmeromsøknadsprosessen. Medlemmenekunnesøkeomplassfremtilsøknadsfristen15.desember.Iårvar det3stykkersomsøkteomåfåreisepåforskningsutveksling,mengrunnet dårligkommunikasjonmednasjonaltansvarligforforskningsutveksling,vardet tilsluttbareensomreiste.10avmedlemmeneinmfbergenfikktilbudomplass påkliniskutveksling,deresterendesøkernefikktilbudomåsøkepårestplasser. Enavdemsomfikktilbudomkliniskutvekslingsasenerefrasegplassensin. Påvårenprøvdeviiherdigåskaffesponsorertilsommerutvekslingen,dessverre utenhell.hordalandlegeforeningstøttetosstilsluttmed5000kr,noesomvar sårttrengt.etterjulbegynteviprosessenmedåskaffeprosjektertil forskningsutvekslingen,ogfikktilslutt5prosjekter.vitokogsåkontaktmed bådehaukelanduniversitetssykehusogharaldsplassdiakonalesykehusforå skaffehospiteringsplassertildekliniskeutvekslingsstudentene,ogerstoltoverå siatvigreideåoppfylleønskeneomavdelingtil9/10avdeinnreisende studentene.viskaffetogsådeinnreisendekliniskeutvekslingsstudentene bosted,ogforågjøredettebilligstmuligvalgteviåleie3sengeriprivate leiligheterog7rompåhaukelandsbakkenstudenthjem.tilstudentenesom skullepåstudenthjemmåtteviogsåskaffedyner,puterogsengetøy,noevileide frasengesentralenpåhaukelanduniversitetssykehus.utvekslingsstudentene hadderettpålunsjiukedagene,ogforåsørgeforatdefikkdetteinngikkvien avtalemedkantinenepåhusogharaldsplass.itilleggharvibruktmyetid søknadenefrastudentenepååsvarepåmailfrade. Ijulikomde10kliniskeutvekslingsstudentene,ogvimøttedaallestudentenei sentrumogfulgtedetildetstedetdeskullebo.studentenekomfralandsom blantannettaiwan,rwanda,brasil,frankrike,usaogcanada.dageneetter visteviderundtisentrum,hjalpdemedåkjøpebusskort,skaffetde Haukelandskort,ogvistederundtpåHaukelandogHaraldsplass.Vihaddeogså planlagtetsosialtoppleggforstudentene,ognoeavdetsosialeprogrammet innebarblantannetvelkomstfest,nfdp(nationalfoodanddrinkparty),

21 hytteturtilhardangerviddenviahardangerfjordenogrestaurantbesøkunder TallShipRaces.Studentenevargodtfornøydmeddette. ImidtenavaugustkomforskningsutvekslingsstudentenfraTyskland.Ogsåtil hanharvileidetromienprivatleilighet.sidenhankompåsammetidspunkt somdenyestudentenestartetheribergen,ordnetvidetslikathanfikken faddergruppe.viharikkenoefastsattsosialtoppleggfor forskningsutvekslingsstudenten,menvikommertilåfinnepåulikeaktiviteter medhanogså. Økonomiskvardetlittuklarthvordandennyeordningenvarmentåvære,men ettersamtalermeddenasjonaltutvekslingsansvarligefikkviordenpådettetil slutt.vifikk,somnevntover,også5000kroneristøttefrahordaland Legeforening,noesomgjordeatvifikktilendameridetsosialeprogrammet. FornesteårharvisagtatNmfBergenervilligtilåtaimotogsende10studenter påkliniskutvekslingogsendeogmotta3studenterpåforskningsutveksling, ettervedtakfrastyret. MedHum Styreti2014harbeståttav: AnneHøgsethTøkonomiansvarlig DyvekeHatling bamsesykehusansvarlig StineVollAasenTbøsseansvarlig KristinaFyllingenTarrangementansvarlig ErikBråtveitTarrangementansvarlig TaranGrønvik arrangementansvalrig LinnTharaldsenTSponsorandvarlig GrudrunKristineBugge sponsoransvarlig TheaHelm PRansvarlig IngeborgThuneTHolmTPRansvarlig ChristinaStavland Nestleder IngerMarieSølverødMo Leder Høstsemesteret2013: Arbeidmedvektpååøkestyretsogundergruppeneseierskaptilprosjektet gjennominternkveldermedbildetogfilmvisning.detbleholdt4styremøter. Tiljulbledetarrangertjulemarked,salgavjulekortoginnsamlingpå julekonsertenmedguttetogjentekoretframedisin. LedervardelegatpåårsmøtettilNmfogreistepåtilsynsreiseinovember,med representanterfraalledeandreaksjonsbyene.turenblebrukttilåsamleinn bilderogprofilersombrukesvidereiaksjonen. Nasjonaltbledetholdt3styremøter.Aksjonensammenkjøresmellombyene. DetblejobbetmedåbyggeetmerkerundtMedHumsomkanbrukesisenere aksjoner. Vårsemesteret2014: Internkveldmedhistorierfratilsynsreisenforstyretogundergruppper. ForedragMedLegerUtenGrenser,standpåHUSmedsalgavkortogkake.

22 Mestepartenavengasjementethargåttmedtilåplanleggehøstsemesteret. Planleggingavfadderukenemedhomecoming,ogutvidelseavaksjonsukamed enkonsertertingsomhartattmyetid.snorresæveraashartattmyeansvar sammenmedarrangementgruppenforåfåtilfestkveld. Nasjonalterdetblittholdtfirestyremøter.Viderearbeidmedpromomateriell, planleggingogsamkjøringavaksjonenideulikebyene.nasjonaltprtstuntmed sykkelturfratromsøtilosloblepromotertpåfakultetetogdebletattimotpå Torgallmenningen. LederdeltoksomdelegatpålandsmøtettilNmf. Høstsemesteret2014 Oppstartmedfadderukerogrekrutteringavnyemedlemmer.Vivartilstedepå MiBinfodag,rebusløpogarrangerteforedragmedLegerUtenGrenserog boksalg.salgavbilletteroggjennomføringavhomecoming.videreleggesalle krefterinnmotaksjonsuka13t20september. Nasjonalterdetblittholdtettstyremøte.Deterdistribuertpromomaterielltil byene.ibergenharvifåttgensere,ttskjorter,bærenett,flyers,smstkort,bøsser, klistermerkerogmagasiner. Budsjettogregnskap: " " Budsjett% " Regnskap%per%30/03% " Regnskap%per%30/06% " Inn:% Overføring"fra"2013" 60593" 0" NMF"sentralt" 7500" 7500" % % " " % % " Sum%inn:% " 68093" % 7500" % 0" " Ut:% " " " Styremøte"januar,"mat" 238,82" 238,82" Styremøte"april,"mat" 169,98" 0" " Medisinerrevyen" 5000" 5000" " Sommeravslutning" 2500" 1141" " " " Sum%ut:% " 7908,8" " 6379,82" " 0" " " " " " Resultat:% " 60184,2" " 1120,18" " 0"

23 Oversiktoverinnsamledemidler: Hva:% Inn:% Boksalg,"høst"2013" 3950" Armbånd/kakesalg," " 3237" Julemarked," " 10411" Julekonsert," " 10687" Salg"av"julekort" 8305" Innsamling""medisinerrevyen" 7802" Kakesalg" 2929" Sum%inn:% 47321" Målsetning%2014:% " Differanse:% " Sentralt" " Prosentvis"" 9,464"%" " " Franestleder Iskoleåret2013/2014harLeneØstensenværtnestlederforNmflokallag Bergen.Iløpetavdenneperiodenharfølgendeblittutført: Kapittel1iarbeidsprogrammettilNmfBergenblirdetbl.a.beskrevetatman skaldeltapåinformasjonsmøter,ogværeenpådriverforåinformereomnmf. NestlederhardeltattpåetikkseminarogandretilstelningerhvorNmfharblitt representert.itilleggharnestlederværtmedpååinformereomnmfbergenvia facebookblantannet,ogpostetbådebilderoganneninfo. o Deterforbedringspotensialerher.Nestestyrekanforsøkeåinformere endalittmerogoftere.samtprøveåengasjereendafleremedlemmerog eventuellenyemedlemmer.dettekangjøresbl.a.vedåværemersynlige formedlemsmassenforeksempelpåfacebookoghjemmesidene. Kapittel9tarforsegbl.a.atmanskalsørgeforopplæringavnyetillitsvalgte. Detteblittutførtigodtsamarbeidmedleder.Lederognestlederharplanlagtog gjennomførttvk2i2013,ogplanleggertvk o TVK2bleholdtutengammeltstyre,mentrossdettegikkTVK2veldig bra.tvk22014kandetkanskjeværelittmerfokuspåsosialtopplegg, detteblirenkleredadeterplanlagt2nettermedovernatting.samter detetforbedringspotensialatnyttoggammeltstyremedlemfårlitttidtil åhaetovergangsmøtepåtvk2. NestlederhararrangertNmfTQuiz/Pilspåkvarteret.Engangpåhøstsemesteret, ogengangpåvårsemesteret. o Detteharværtvellykket.Deterogsåforbedringspotensialeher.Prøveå engasjereendafleremedlemmertilåværemedogdeltapånmftquiz. DetteerengøyalkveldhvorNmffaktorensenkes,ogdetfokuseresmest pådetsosialesomogsåerenavhovedansvarenetilnmffor medlemmeneibergen.mankanpromoteredissearrangementeneenda littmer,ogskapelittblestomdem.

24 Nestlederharfungertsomenpotetellersistyret,oghjulpettilderhvordethar værtnødvendig. o Detteharfungert.Nestlederharhjulpettilhosbl.amentoransvarlig, medlemsansvarligogutvekslingsansvarlige.hererdet forbedringspotensialerforbeggeparter.nestlederkanbliflinkeretilå spørreflereistyretomdetrengerhjelp.samtidigkanandre styremedlemmersenketerskelenforåspørreomhjelp. Nestlederharhattettettoggodtsamarbeidmedleder,ogsteppetinnforleder hvorlederharmåttetmeldefrafall. o Detteharfungert.Herogkankanskjebeggeparterbliflinkeretilåspør hverandre. Årsmeldingslutt

25 Styret har bestått av: Årsrapport Nmf-Oslo Leder Elisabeth Holven ( september april 2014), Imon Barua ( april 2014 ) Nestleder/Sekretær - Imon Barua ( september 2013 april 2014) Nasjonalt styrerepresentant- Camilla Lytomt ( 2013), Sofyan Raja (september- november 2013), Christine Carlsen ( november april 2014), Elisabeth Holven ( april 2014 ) Grunnutdanningsansvarlig Christine Carlsen ( september november 2013), Ane Vassbotn ( februar ) Mentoransvarlig Faisal Qureshi ( februar ) Økonomiansvarlig Sakshi Sharma Lønn- og medlemsfordelsansvarlig Thomas Jensen Forskningsutvekslingsansvarlig Vivian Amundsen og Liva Klingen Prosjektansvarlig Pallavi Puri Kurskoordinator Sara Namek Turnusansvarlig Sarah Løvdahl Klinisk utvekslingsansvarlig Nikoline Gamst og Eric Tande Kommunikasjonsansvarlig Gudrun Tokle Grene

26 Styrearbeid: Styremøter: 2013: ekstraordinært lokallagsstyremøte. 2014: 6 styremøter Juleavslutning ble arrangert som eget julebord på restauranten «Mother India» og sommeravslutning ble arrangert i forbindelse med augustmøtet. Lokallaget har brukt google groups (grupp ) til intern korrespondanse. Leder har besvart Nmf Oslo- mailen. Alle har hatt redigeringstilgang til Facebook-siden. Tillitsvalgtopplæring: TVK1: Alle medlemmene fullførte denne hjemme før TVK2. Diskusjon om innholdet i TVK1 på TVK2.TVK2: Samling hos Christine og gjennomgang av styrearbeid, utfordringer og plan videre. Training rettet mot styrearbeid i Nmf var ledet av Ida Susanna Fattah. TVK3: Samtlige tillitsvalgte, med unntak av Camilla Lytomt deltok på hele eller deler av TVK3. Her ble det gjennomgått vervsrettet opplæring med tillitsvalgte i andre lokallag. Andre møter: Turnusmøter : Har blitt arrangert to informasjonsmøter om turnus ( høst og vår) med representanter fra Ahus og Ylf. Møte om midlertidig lisens: Representanter fra Oslo Legeforening, Ylf og en student fra 12.semester var invitert for å holde foredrag om ordningen med midlertidig lisens for medisinstudenter. Landsmøte: seks representanter fra Nmf Oslo deltok på Landsmøte i Bergen. Styremøter i Oslo Legeforening: Nmf Oslo har vært representert på alle styremøter i Oslo Legeforening enten ved leder eller vara, med unntak av sommeravslutningen. Leder og nestleder deltok også på julebord i desember. Regionsutvalg Helse Sør-Øst: leder har deltatt på et møte i RESØ, det har ellers vært utfordrende å finne vara til de andre møtene. Andre møter/konferanser der Nmf Oslo har vært representert: NoPSA- konferansen, Generalforsamling i IFMSA, mars og august 2014 (tre representanter på augustmøte), debatter arrangert av Oslo Legeforening, debatt om mentorordninger arrangert av Polyteknisk forening, MFU- møte, møte med MedLink og møter med Veterinærstudentforeningen. Rekrutteringsmøter: Det ble arrangert medlemskveld på Legenes Hus i februar 2014 med oppmøte på ca 70 stk. Det

27 har også blitt arrangert verveuker både i januar og i september Satsningsområder for styreperioden: Samarbeidsprosjekter: Nmf startet i januar et samarbeid med DNV-S ( Veterinærstudentforeningen) angående helgeseminar, One Health Weekend, som ble arrangert i april NoPSA: samarbeid med farmasistudentforeningen har blitt forsøkt styrket gjennom deltakelse på NoPSA-konferansen og felles prosjekt om training for medisin og farmasistudenter. Andre Lokallag: Dette året har det vært utstrakt samarbeid mellom lokallagene, særlig i forbindelse med Landsmøtet. Samarbeid om bestilling av promomateriell og journalkort har også fungert godt. Synlighet og medlemsinvolvering: Stille protest mot innføring av karakterer ble arrangert i september 2013 i forbindelse med fakultetsstyremøte der denne saken skulle avgjøres. Planlegging i samarbeid med MFU. Protesten var begrunnet i misnøye med dårlig kommunikasjon og manglende forsøk på samarbeid med studentene i denne saken og for å støtte studentrepresentantene i fakultetsstyret. Aksjonen hadde svært godt oppmøte og fikk oppmerksomhet på facebook og i media. Kommunikasjonsansvarlig sendte ut nyhetsbrev hver måned, som i år har fått fornyet profil. Planlegging av nyhetsbrev og Nmf-mail har skjedd i samarbeid med leder og på styremøter og har måttet følge restriksjon på en mail i uken satt av fakultetet. I desember ble det sendt ut spørreundersøkelse om reservasjonsrett/adgang for fastleger mot å henvise til abort. 409 av medlemmene i Oslo svarte på undersøkelsen. Resultatene fra spørreundersøkelse utført i alle lokallag ble kommentert i et skriv fra Nmf leder i desember. Undersøkelsen ble også kommentert i Aftenposten i januar. I februar arrangerte eventgruppen debatt om reservasjonsrett for å belyse saken ytterligere. Nmf vedtok politisk standpunkt imot reservasjonsadgang mot henvisning til abort på Landsmøtet i mars. I forkant av Landsmøtet i mars ble det arrangert Allmøte for å diskutere landsmøtesaker. Nestleder Christian Lolland og Ylf-tillitsvalgt Kristin Utne innledet Allmøtet. Saker som ble diskutert var Nmf Oslo sine meninger om dimensjonering og kvalitet i turnusordningen, hospiteringssaken og forhold til farmasøytisk industri. Allmøtet hadde dårlig oppmøte utenfor styret. Nasjonalt styrerepresentant : mars 2014 Fokuset for lønn og turnus var våren 2013 preget av hovedforhandlingene, av at søknadsbasert turnusordning nå er begynt og påfølgende tilpasning fra studentene side, samt av en arbeidslivsgruppe som etter et par perioder med arbeidsomme tillitsvalgte og god kunnskapsoverføring ønsket å få til mye.

28 Blant de konkrete tingene som ble gjort for lønn- og turnusområdet i begynnelsen av 2014 var gjennomføring av undersøkelse om tilstanden i arbeidslivet blant medisinstudenter. Til sammen litt over 1000 medlemmer svarte. Vi fikk hjelp av sekretariatet i legeforeningen til gjennomføringen og alle de lokale lønn- og turnusansvarlige reklamerte for den, mens noen brukte store deler av vervtiden sin på undersøkelsen. I begynnelsen av mars ble det gjennomført et erfaringsseminar med arbeidsgiverforeningen Spekter. Temaet var ny turnusordning, og Nmf møtte sammen med representanter fra Ylf og sekretariatet i legeforeningen. Fokus fra Nmf var situasjonen for medisinstudenter med lisens. Fem personer fra arbeidslivsgruppen deltok. De første månedene i året ble også brukt til forberedelse til hovedforhandlingene. Hva vi ønsket å kreve ble tatt opp både i i utvidet nasjonal styremøte og i arbeidslivsgruppen, samt i forhandlingsutvalget i legeforeningen. Informasjonsvirksomheten fra lønn- og turnus besto av oppdateringer på Nmfs nettside og facebook, samt svar på henvendelser. Nettsideoppdateringene manglet noe systematikk og enkelte eldre deler ble dessverre ikke endret. Henvendelser fra medlemmer og andre kom med ujevne mellomrom, men det var noen hver uke. Alle medlemmer av arbeidslivsgruppen svarte på flere hver. Det var ønsket å få til en form for lagring av tidligere henvendelser og svar for å bygge kompetanse og minske dobbeltarbeid, også over tid. På grunn av personvernhensyn og prioritering fant vi ikke ut hvordan dette skulle gjøres i perioden. Lønn og turnus var også synlige i mediene, både gjennom leder, nasjonalt ansvarlig og et par lokallagsrepresentanter. Dette ble vellykket. Det ble brukt noe ressurser på å tenke retning videre for arbeidsliv, uten at det ble funnet noe klart mål og løsning for å få gjort alt vi ønsket og samtidig ha nok tid og en god arbeidsdeling. Nasjonalt styrerepresentant : fra april 2014 Ansvarsområde i Nasjonalt styre ble bestemt å være «Turnus» i begynnelsen av mai. Handover og overgangsperiode med Even Rustad og Christine Carlsen i mai. Arbeidslivsgruppen har i perioden mai-juni 2014 arbeidet med lønnsforhandlinger, behandling av henvendelser fra medlemmer og fulgt opp saker med Legeforeningen og Hdir relatert til konsekvenser av endret turnusordning og ESA- godkjennelse av Norsk medisinstudium. Forberedelsesarbeid til Arbeidslivs- opplæring på TVK3, turnusrapport og spørreundersøkelse om ansettelsesforhold som del av større undersøkelse som fagavdelingen i Legeforeningen har ansvar for. Det arbeides med forbedring av kontaktskjema og datalagringssystem. I slutten av mai var arbeidet rettet mot forberedelser til Landsstyremøte i Legeforeningen. Tett samarbeid med Nmf Oslo leder om organisering av styremøter, årsrapport, årsmøte, TVK2 og handoverperiode. Nestleder/Sekretær Sekretær: Booket rom for styremøter, kjøpt inn mat og drikke til styremøtene. Også bidratt ved flere prosjekter og eventer i regi av Nmf ift bestilling av rom og pizza. Også gjort større innkjøp

29 på vegne av lokallaget av varer som skulle brukes ved større anledninger. Nestleder: - Var hovedansvarlig under arrangeringen av medlemskvelden som var på Legenes hus 19.februar. Var bl a. ansvarlig for å hente inn stand-up komiker, kjøpe inn mat og holde kontakt med de ulike gruppene som skulle tale under programmet. Var også konferansier under programmet. Var et oppmøte på ca 70 stk. - Deltok som delegat for Nmf Oslo både på TVK og Landsmøte. - Bistått i arrangering av andre prosjekter og eventer av andre fra lokallagsstyret - Holdt et innlegg under Oslo Legeforenings debattmøte om rett til helsjehjelp for papirløse, et samarbeidsprosjekt med Jusbuss. - Sammen med turnusansvarlig vært ansvarlig for møte om midlertidig lisens. Tok da kontakt med Oslo Legeforening, Ylf og en student fra 12.semester for å snakke under programmet. Studenter fra 8.,9. og 10. semester ble da invitert. - Ledet gruppen av medisinstudenter fra lokallagsstyret som bidro under planlegging og gjennomføring av One Health Weekend, et samarbeidsprosjekt med Veterinærforeningen. Dette var første gang Nmf og DNV-S hadde samarbeidet, og begge parter ser frem til neste års seminar. Var også konferansier under seminaret sammen med leder for Veterinærstudentforeningen. Var over 100 stk som deltok, og både medisinstudenter, veterinærstudenter, farmasistudenter, bioingeniørstudenter var representert. Grunnutdanningsansvarlig september 2013 februar 2014 Ved overtagelse høsten 2013 besto grunnutdanningsvervet av mentorordningen. Mentorordningen hadde da vært i en rolig periode, og det ble prioritert å få den løpende igjen. På grunn av eget ønske, samt ønske fra lokallaget om å være mer delaktig i de mer politiske sidene av grunnutdanningen i Oslo, ble det forsøkt å gjøre noe mer direkte knyttet til utdanningen også. På senhøsten valgte lokallaget å splitte grunnutdanningsvervet til et grunnutdanningsverv og et mentorordningsverv. Konkrete saker som ble gjort i grunnutdanningsbiten: Tok i starten av perioden kontakt med MFU, avtalte med MFU-leder at Nmf sin representant skulle bli invitert på relevante møter som gjaldt grunnutdanning. Var to ganger på møte i MFU. For mentorordningen var de konkrete sakene som ble gjort: - Fikk gitt tilbud om mentorgruppe til de som hadde meldt seg på av studenter siden sist det hadde blitt tildelt grupper. - Tok kontakt med de aktive mentorene gjennom epost og fikk svar på en del spørsmål om hvordan det hadde vært og hva de så for seg videre. - Tok kontakt med aktive studenter gjennom epost. - Snakket med andre mentorordninger. - Fikk, gjennom strålende hjelp fra lokallagsstyret, tak i informasjon om hvilke leger som hadde meldt interesse for å være mentor og fikk ført opp i liste. - Begynte reklamering for mentorordningen gjennom facebook og nyhetsbrev til studenter. Det var mer utfordrende å finne interesserte studenter enn forventet. - Startet opp to nye mentorgrupper. Februar 2014 Jeg har ikke fått gjort så mye, da jeg bare har hatt vervet en halv periode. Som grunnutdanningsansvarlig har jeg:

30 - Deltatt på styremøter i Nmf Oslo - Deltatt på landsmøtet til Nmf og vært med på både forarbeidet og etterarbeidet knyttet til landsmøtet. - Begynt å kartlegge undervisning på de ulike sykehusene tilknyttet Universitetet i Oslo - Sett så vidt på eksamensavvikling ved medisinsk fakultet- Deltatt på allmøte på medisinsk fakultet - Vært mye i kontakt med medisinsk fagutvalg og medisinsk studentutvalg og dekanatet Mentoransvarlig Januar 2014: -Tiltrådte vervet -Deltok på styremøtet Februar: -Startet nye mentorgrupper -Fylte opp studenter i eksisterende grupper -Oppdaterte lister for studenter og mentorer -Deltok på styremøtet Mars: -Kontaktet mentorer og studenter -Deltok på styremøtet April: -Jobbet med promotering av ordningen -Deltok på styremøtet Mai: -Lagde innmeldingsskjema som skal sendes ut i alle kull i løpet av høsten. -Jobbet med årsmøte komiteen -Deltok på styremøtet -Vervet studenter Turnusansvarlig Faste oppgaver:- Fullført TVK3 opplæring - Har arrangert 2 infomøter om turnus (høst og vår) for 12. semester. Inviterte Grethe Kolloen fra Ahus og Anja Fog Heen fra YLF til å snakke på begge møtene og hadde veldig god erfaring med det. Rundt stk møtte opp på hvert av møtene. - Har sammen med nestleder i Nmf Oslo arrangert infomøte om medisinsk lisens for 8. og 9. Semester høsten Leder av Oslo Legeforening, Svein Aarseth gav generell informasjon om regelverket rundt arbeid med lisens. I tillegg inviterte vi en student fra 12. semester til å snakke om hans arbeidserfaring med lisens. Ca 30 stk møtte opp til dette møtet.

31 - Lokallagsarbeid i Oslo, blant annet angående hospiteringssaken, kartlagt mulig arbeidslivsmesse og samarbeid med MedLink. - Besvart henvendelser fra medlemmer ang turnus og arbeidsliv Frivillige oppgaver: - Vært delegat på TVK3 og Landsmøtet. Jobbet mye med nye forslag i forkant av landsmøtet som gikk på turnus, arbeidsliv, hospitering. - Deltatt på GUK- Deltatt på erfaringsseminar med Spekter i forkant av vårens lønnsoppgjør- Vært intervjuet i Dagens Medisin i forbindelse med den nye turnusordningen- Blitt valgt som Nmf-representant i turnusrådet, Den Norske Legeforening Kurskoordinator Som kurskoordinator har jeg passet på at alle kurs som er i regi av NMF-Oslo har gått som de skal. Har blant annet skaffet inn nye kursarrangører til kurs som mangler kursledere via søknadsprosess, vært med utvikle eksisterende kurs, men har dessverre ikke kommet med nye kurs. Årsaken til dette er at Nmf har allerede fire gode kurs og det ville ha blitt vanskelig med å koordinere tid slik at det ikke overlapper med de fire andre eksisterende Nmf-kursene og mange andre kurs fra ulike foreninger. Dessuten å få nok deltakere til melde seg på kurset slik at det ikke går i underskudd har vært en problem tidligere på enkelte faste kurs som arrangeres hvert semester. Det har blitt arrangert felles kursmøter der alle i kursgruppen har vært tilstede hvert semester for å sørge for at de praktiske og tekniske av kursene går problemfritt. Dette har gitt muligheten til å utveksle gode ideer og tips når det gjelder arrangering av kursene og ikke minst for å unngå at kursene overlapper. Mange av kursene har vært god oppmøte av deltakere, dermed har regnskapet sjelden avviket vesentlig fra kursbudsjettet. Kursene som blir arrangert, har vært et slags supplement til studieplanen der vi blant annet har hatt kurs som tilpasser alt fra ferske medisinstudenter til høyere målgruppe av medisinstudenter. Ettersom det har vært en rullende kursplan hvert semester, måtte jeg bruke tid på delegering av oppgaver, men samtidig har jeg fokusert på at belastningen på enkelte kursarrangører ikke har blitt for stor. Derfor måtte jeg assistere kursarrangørene etter behov og vært kursmedhjelper på alle kursene. Økonomiansvarlig Arbeidet med økonomi har gått jevnt hele året ble et overskuddsår med ca kr. Dette ble overført til neste års budsjett. Overskuddet skyldtes at lokallaget mot slutten av året fikk et uventet tilskudd, som vi ikke klarte å bruke opp. Nytt i 2014 er at man må oppgi navn på honorarer/ de som mottar gaver under NMFs arrangementer. De betales ikke tilbake dersom navn ikke oppgis. Det er et stadig tilbakevendende problem at Nmfs økonomiske system er tungvint for lokallagsmedlemmene, særlig ved spesielle tilfeller som krever at Nmf betaler en faktura som for eksempel ikke står i foreningens navn, ved betaling av husleie for utvekslingsstudenter, eller ved

32 lønning av medhjelpere på Nmfs prosjekter. Dette fører ofte til at undertegnede eller styremedlemmer må legge ut store summer i de tilfellene systemet svikter, fordi Nmf bare opererer med tilbakebetaling av penger som allerede er brukt. Det er også et problem at vi ikke har tilgang på kortterminal, da det er mye kontanter i omløp hver gang vi arrangerer kurs. Det er viktig at alle refusjoner som tilhører NMF Oslo går gjennom økonomiansvarlig i Oslo, og ikke direkte til vår sekretær. Dette medfører tap av kontroll og gjør det vanskeligere å holde oversikt over økonomien. Derfor bør kun økonomiansvarlig, leder eller nestleder kunne sende refusjonsskjemaer direkte til sekretæren. Dersom andre i lokallaget vil sende refusjoner direkte, må et scannet versjon sendes til økonomiansvarlig. Det samme gjelder faktura som sendes direkte til vår sekretær (må sendes en kopi til økonomiansvarlig slik at regnskapet holdes oppdatert). Kommunikasjonsansvarlig - Hovedansvarlig for Nmf Oslo sine nettsider - La ut informasjon og styrereferater fra lokallaget. Noe innholdsproduksjon av relevante saker. -Var lokallagets kontaktperson opp mot foreningens nettredaktør -Ansvarlig for at Nmf Oslo sine nettsider fulgte retningslinjene til Legeforeningen -Hovedansvarlig for drift av og oppdateringer på Nmf Oslo sine informasjonskanaler på sosiale medier -Driftet Facebook-siden og sørget for jevnlige oppdateringer -Oppdaterte Google calendar med oversikt over aktiviteter i regi av lokallaget og Nmf sentralt -Ansvarlig for Nmfs informasjonstavle på Domus Medica -Oppdaterte tavlen og fjernet gammel informasjon -Ansvarlig for promoteringsmaterial (innebar innkjøp av promoteringsmateriale som giveaways, flyers og informasjonshefter, samt nye profileringsplakater for Nmf til bruk i alle lokallag). -Promoterte arrangementer i regi av Nmf Oslo -Bidro til å planlegge og stå på stand i verveukene og eventuelle andre anledninger - Bidro med planleggingen og gjennomføringen av One Health Weekend, et samarbeid mellom Nmf Oslo og DNV-S Klinisk utvekslingsansvarlig Arbeidet med klinisk utveksling har vært relativt jevnt gjennom året, med unntak av noen sykliske topper. Høsten 2013 mobiliserte vi for å informere studentmassene om tilbudet om klinisk sommerutveksling et medlemsfordel i Nmf.

33 Videre arbeidet vi rett før og etter nyttår med praktiske dokumenter for studentene som skulle reise ut på klinisk sommerutveksling og håndterte alle henvendelsene som kom i denne sammenheng. Vinteren 2014 var en relativt rolig periode. Våren 2014 var preget av en del arbeid med tanke på arrangering av pre-departure training for de studentene som skulle reise på klinisk utveksling, sommeren Hele vårparten var preget av mail-skriving naturlig nok da studenter, både innreisende og utreisende henvendte seg til oss med spørsmål. I april 2014 startet vi med å rekruttere aktivitets- og kontaktfaddere for de utenlandske studentene som skulle hospitere i Oslo sommeren I hele perioden har vi arbeidet med forskjellige typer forarbeid, slik at den fire uker lange hospiteringen skal bli så lærerik og hyggelig som mulig. Dette betyr at vi har vært i jevnlig kontakt med våre kontaktpersoner på OUS, det være seg kantinepersonell til ansatte i administrasjonen og ansatte ved de forskjellige avdelingene. Da vi startet som nye i vervet jobbet vi en periode mye med å prøve å organisere MRSAhurtigtest for de utenlandske studentene som skulle komme å hospitere her i Oslo, sommeren Dette viste seg å være et tema som stadig er oppe til diskusjon. LOKAL FORSKNINGSUTVEKSLINGSANSVARLIG (LORE) Disse oppgavene har vi gjennomført styreåret : Opplyst om og promotert forskningsutveksling for medisinstudenter som tilhører Universitetet Oslo via ulike media og gjennom utvekslingsmøte på høsten. Laget budsjett for forskningsutveksling i samråd med retningslinjer fra nasjonalt styre. Signert avtaler med og opprettet prosjekter for innkommende forskningsutvekslingsstudenter med forskere på fakultetet. Vi klarte i år å signere avtaler med 4 forskere og deres prosjekter. Dette ga oss mulighet til å kunne motta 6 utvekslingsstudenter. Sendt inn prosjektbeskrivelser til IFMSA for godkjenning, og revidert eventuelle prosjektbeskrivelser som ikke har blitt godkjent. Følge opp endte avtaler og gi diplom til forskere som har mottatt studenter. Dette er ennå ikke utført, men er planlagt å få utført så snart vi har fått underskrift fra nasjonalt styreleder, Even Holth Rustad, på diplomet. Søkt økonomisk støtte til gjennomføring av forskningsutveksling. Til tross for utallige søknader har vi ikke fått innvilget støtte fra noen andre aktører enn vårt eget lokallag. Sørget for husing av innkomne studenter. Vi har dessverre ikke lykkes i å finne en permanent og bærekraftig løsning for neste år, til tross for at dette har vært en av våre viktigste saker. Fulgt prosedyrene som beskrevet i Manual of Research Exchange (MoRE) i vedtektene til IFMSA. Rapportert og holdt jevnlig kontakt med nasjonal forskningsutvekslingsansvarlig. Vurdert søknader og motivasjonsbrev fra søkere til forskningsutvekslingsprogrammet, utreisende. Assistert utgående og studenter med å fylle ut AF. Avholdt «Pre departure» training for utgående forskningsutvekslingsstudenter, delt ut loggbok og informert om vilkår for å få tilbakebetalt depositum. Vurdert søknader fra innkommende forskningsutvekslingsstudenter. Vært ansvarlig for at Card of Acceptance for innkommende studenter blir sendt senest 8 uker før

34 starten av utvekslingen. Har vært tilgjengelig og assistert utreisende studenter i forkant og under oppholdet. Rekruttert kontakt- og aktivitetsfaddere og sosialt ansvarlig til sosialt program for innkommende studenter. Planlagt og gjennomført sosialt program for de innkommende forskningsutvekslingsstudentene. Fulgt opp utfylling av loggbok. Sjekk av at loggbok er fylt ut og godkjent er ikke ennå utført, men skal gjøres før nye forskningsutvekslingsansvarlige inntrer vervet. Vi har fremdeles ikke mottatt reisebrev fra alle de utreisende utvekslingsstudentene, men dette vil følges opp av nåværende forskningsutvekslingsansvarlige. Vi skal dele ut Certificate til innkommende forskningsutvekslingsstudenter etter at evalueringsskjema i Loggboken er fylt ut. Skrevet regnskap for forskningsutveksling fortløpende ila hele styreåret. Tidsbruk på to personer: Delta på styremøter: ca. 4 timer hver 3 uke. Mail: ca. 5 timer/uke Kontakt med forskere, søknadskriving og møter relatert til forskningsutveksling: 1-2 timer/uke Arrangering av utvekslingsmøte og «Pre departure» training ca. 7 timer. Delta på konferanser og kurs (inkl GA): ca. 14 dager/år Kontortid: 2-4 x 2 timer/semester Opplæring og handover v/tiltredelse og v/fratredelse: ca 8 timer Det har vært jevnt med arbeid hele styreåret, men med noen arbeidstopper før jul, sommer og på slutten av sommeren (pga sosialt program for innkommende studenter og spørsmål fra disse).

35 Årsrapport fra klinisk utvekslingsansvarlige 2013/2014 Vi har arbeidet jevnt gjennom året med å tilrettelegge klinisk utveksling for 12 innreisende og 12 utreisende studenter. Som tidligere år har det vært mest arbeid på vårparten, i sommerferien og ved starten på høstsemesteret (i selve utvekslingsperioden). Det har naturlig nok var mest arbeid knyttet til de innkommende studentene. I hele perioden har vi arbeidet med forskjellige typer forarbeid, slik at den fire uker lange hospiteringen skal bli så lærerik og hyggelig som mulig. Dette betyr at vi har vært i jevnlig kontakt med våre kontaktpersoner på OUS og Lovisenberg. Høsten 2013 hadde vi hand-over med gamle LEOer, deltok på TVK3 og evalueringsmøte med OUS, satte oss inn i IFMSA-databasen og mobiliserte for å informere studentmassene om tilbudet om klinisk sommerutveksling en populær medlemsfordel i Nmf. I samarbeid med ansvarlige for forskningsutveksling arrangerte vi informasjonskveld om utveksling, lagde promoteringsplakater etc. Videre arbeidet vi rett før og etter nyttår med praktiske dokumenter for studentene som skulle reise ut på klinisk sommerutveksling, håndterte alle henvendelsene som kom i denne sammenheng, og tok imot depositum. Vi hadde en del kontakt med NEO- UT i denne perioden. På nyåret 2014 søkte vi om midler fra Medisinsk Fakultet ved UiO, MSU og diverse fond og legater. Vi fikk innvilget kr fra med.fak. og kr fra MSU. I tillegg skrev vi budsjett for utvekslingsperioden, og sendte ut søknader til OUS og Lovisenberg om å ta imot henholdsvis 10 og 2 studenter, noe vi fikk positivt svar på. Våren 2014 arrangerte vi pre-departure training med utdeling av loggbøker for utreisende studenter. Vi jobbet med CA og CC for alle utvekslere, både inn og ut. Hele vårparten var preget av mye e-post-korrespondanse med både innreisende og utreisende studenter, sykehusene og NEO ene. Vi hadde god dialog med våre kontaktpersoner ved OUS og Lovisenberg angående planlegging av årets utvekslingsperiode, særlig med tanke på testing av TB og MRSA, og studentenes avdelingsønsker. Vi bisto kontaktpersonen vår ved OUS i å fordele studentene på avdelingene, og sørget for at losji ble booket fra 13. august til 13. september. I april 2014 startet vi med å rekruttere aktivitets- og kontaktfaddere for de utenlandske studentene. Vi jobbet også for å finne en som kunne være sosialt ansvarlig for det sosiale programmet under fadderperioden. Tiden fram mot sommeren var en hektisk periode. Vi planla det sosiale programmet i samarbeid med forskningsutvekslingsansvarlige, og hadde tett dialog med alle innreisende studenter om avdeling, bolig, MRSA-testing etc. Vi booket bolig for de 2 studentene på Lovisenberg. Sommeren 2014 kontaktet vi Fredensborg Leiligheter for å avtale nøkkelhenting og kontrollere at alt var i orden med boligene. Vi fordelte kontaktfaddere på fadderbarn, satte sosialt ansvarlig inn i sine arbeidsoppgaver, booket time for MRSA- og TB-testing, kontaktet ansvarlige i kantinene for å skaffe matkuponger, organiserte henting og innlosjering av alle innkommende studenter på ankomstdagen deres etc. Det gikk en del tid til å følge opp kontaktfaddere og fadderbarn. Dagene august gikk fullstendig med til å sørge for at innlosjering hos Fredensborg gikk etter planen med tanke på fordeling av rom og senger, test av MRSA og TB, og introdusjonsmøte med OUS.

36 Da vi startet som nye i vervet jobbet vi en periode mye med å prøve å organisere MRSAhurtigtest for de utenlandske studentene som skulle komme å hospitere her i Oslo sommeren Dette viste seg å være et tema som stadig er oppe til diskusjon. Smittevernoverlege Egil Lingaas ga tillatelse til at vi kunne ta hurtigtest mot at studentene kunne fremvise negativ MRSA-test fra hjemlandet, og at kostnadene på ca. kr per student ville bli dekket av NMF. Vi hadde ikke satt av kr i budsjettet vårt til dette, og valgte å gå for vanlig dyrkningsprøve, mot at vi «purret» på prøvesvarene ved å ringe SiO Legekontor Blinderen og Furst for at informasjon om prøvesvar skulle komme raskere fram. Vi ba studentene komme 5 dager før hospiteringsstart for å ha nok tid til å vente på prøvesvarene. Dessverre ødela SiO Blinderen Legekontor prøvene våre ved å bruke feil transportmedium, slik at nye prøver måtte tas, og studentene måtte vente ytterligere ca. 4 dager på svarene. Dette var et stort frustrasjonsmoment både for oss og de internasjonale studentene. Èn student ble funnet MRSA-positiv, og forhindret fra hospitering, noe vedkommende tok svært tungt. Vi jobber nå aktivt med å følge opp studenten med tanke på behandling og oppmuntring. Vi har utført de oppgavene som sto på vår kjøreplan da vi tok over vervet høsten Vi har arbeidet jevnt for å tilrettelegge utvekslingen både for innreisende og utreisende studenter. Det har vært et krevende år, men samtidig givende. Bortsett fra forsinkelsen med MRSAprøvene som ble ødelagt, noe vi ikke rådde over, har alt stort sett gått etter planen.

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 1 Innkalling til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens 7. Generalforsamlingen avholdes i

Detaljer

Innhold. NSFs formål side 4. En hilsen fra studentstyret side 6. Årsmøtesak 1 Oppnevning av ordstyrere og protokollførere side 9

Innhold. NSFs formål side 4. En hilsen fra studentstyret side 6. Årsmøtesak 1 Oppnevning av ordstyrere og protokollførere side 9 Innhold NSFs formål side 4 En hilsen fra studentstyret side 6 Årsmøtesak 1 Oppnevning av ordstyrere og protokollførere side 9 Årsmøtesak 2 Årsberetning for NSF Student 2014-2015 side 16 Årsmøtesak 3 Internasjonalt

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Årsmøte Nmf Utland 31. August 2013 - Oslo

Årsmøte Nmf Utland 31. August 2013 - Oslo Årsmøte 31. August 2013 - Oslo Tid: 31. August. 2013 kl. 10.00 Sted: Legeneshus, Oslo 1 Program 09.30 10.00 Oppmøte og registrering av deltagere på Legenes Hus 10.00 10.10 Møtestart, Velkomst v/ Leder

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15 Protokoll Vårens Generalforsamling 16.04.15 1 Dagsorden Generalforsamling Vår 2015 18:00 Generalforsamlingen åpnes - Sak 1: Godkjennelse av innkalling - Sak 2: Valg av ordstyrer, bisitter, referenter og

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av innkalling Adresse: Kolstadgata 1 SAK 1, FORBEREDT AV MARCUS SÆTHERSHAGEN Godkjenning av innkalling Vedtektene definerer fristen for å kalle inn til årsmøte til å være minst fire uker før den avholdes, som i dette

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen.

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen. 1. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer