Norsk Medisinstudentforening Landsmøte 2015 Saksdokumenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Medisinstudentforening Landsmøte 2015 Saksdokumenter"

Transkript

1 Norsk Medisinstudentforening Landsmøte 2015 Saksdokumenter NH Hotel, Budapest, Ungarn mars 2015

2

3 Til landsmøtet Sak 1 Godkjenning av: 1.1 Innkalling Innkalling til ordinært landsmøte er bekjentgjort i Tidsskrift for Den norske legeforening og på foreningens nettsider i henhold til foreningens lover. Invitasjon og foreløpig dagsorden er sendt til lokallagene. Nasjonalt styre anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak: Innkallingen godkjennes. 1.2 Dagsorden Landsmøtet kan kun fatte vedtak i de saker som var satt på dagsorden ved innkallingen til Landsmøtet. Nasjonalt styre anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak: Vedlagt dagsorden som godkjennes, med de endringer i rekkefølge som måtte framkomme under møtet. 1.3 Sakspapir Nasjonalt styre anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak: Vedlagte dokument godkjennes som sakspapirer til ordinært landsmøte For Nmfs nasjonale styre Rasmus Bakken Leder

4 Sak 1.2 Dagsorden for Nmfs landsmøte mars 2015 Sak 1 Sak 2 Sak 3 Godkjenning av: 1.1 Innkalling 1.2 Dagsorden 1.3 Sakspapirer Valg av ordstyrere, referent, protokollsignatører og tellekorps Forretningsorden Sak 4 Nmfs årsmelding Behandle Nmfs årsmelding Til orientering: - Lokallagenes årsmeldinger Æsculaps årsmelding 2014 Sak 5 Godkjenning av Nmfs regnskap for 2014 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Behandling av endringsforslag til vedtekter Politisk måldokument Arbeidsprogram Sak 9 Revisjon av Nmfs budsjett 2015 Sak 10 Budsjett 2016, Valg av revisor for 2016 Sak 11 Behandling av MedHums statutter Sak 12 Kontingent Sak 13 Utvekslingsavgift for Sak 14 Fastsetting av tidspunkt for valgmøte 2015 og ordinært landsmøte 2016.

5 Sak 2 Valg av ordstyrere, referent, tellekorps og protokollsignatører

6 Til landsmøtet Sak 2 Valg av ordstyrere, referent, tellekorps og protokollsignatører Nasjonalt styre anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak: Som ordstyrer velges Eivind Westrum Aabel, og som bisetter Sigrid Vikjord. Som referent velges Martin Smalberget Hansen. Vibeke Risvold og Torfinn Støve Madssen velges til å signere protokoll. Som tellekorps velges Ida Tylleskär, Tonje Reitan Forbregd og Fatemeh Zangeneh. For Nmfs nasjonale styre Rasmus Bakken Leder

7 Sak 3 Forretningsorden

8 Til landsmøtet Sak 3 Forslag til forretningsorden Nasjonalt styre foreslår vedlagte foretningsorden for Landsmøtet Foreslåtte endringer fra forretningsorden brukt av Landsmøtet i 2014 er markert i rødt. Nasjonalt styre anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak: Nasjonalt styres forslag til forretningsorden vedtas for møtet. For Nmfs nasjonale styre Rasmus Bakken Leder

9 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN Nmfs landsmøte mars REGISTRERING Endringer i representasjonen må meddeles til møtelederen. 2. TALE-, FORSLAGS- OG STEMMERETT Landsmøtets delegater har tale-, forslags- og stemmerett. Alle Nmfs medlemmer har tale- og forslagsrett. Inviterte gjester har talerett. 3. VOTERING Det er stemmeplikt. Ved valg kan det stemmes blankt. Møteleder tilkjennegir når en sak er tatt opp til votering. Fra dette tidspunkt har ingen møtedeltakere krav på å få ordet til saken. Møteleder refererer alle innkomne forslag etter at saken er tatt opp til votering. Som hovedregel stemmes det ved håndsopprekning. Ved personvalg til verv med en funksjonstid ut over Landsmøtet, gjennomføres urnevalg. Hvor annet ikke er bestemt, fattes vedtak ved simpelt flertall. 4. TALETID Med landsmøtets godkjenning kan møtelederen innføre begrensning av taletid. Med landsmøtets godkjenning kan møtelederen innføre begrensinger i antallet innlegg den enkelte kan fremføre til samme sak. 5. REPLIKK Det er kun tillatt med korte replikker direkte til siste ordinære innlegg. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskiftet. 6. FORSLAG Forslag skal føres inn i forslagsskjema og sendes til møteledelsen på oppgitt epostadresse. Det er ikke adgang til å fremme forslag etter at strek er satt, men likevel tillatt å opprettholde forslag som trekkes. Forslag som ikke har sammenheng med de oppførte saker på saklisten, behandles ikke. 7. STREK Møtelederen kan foreslå at det settes strek for debatt. Strek settes når en sak anses tilstrekkelig belyst. Når strek er satt, refereres talelisten. Det settes strek for all debatt ved møteslutt lørdag kveld.

10 Sak Behandle Nmfs årsmelding Til orientering: - Lokallagenes årsmeldinger Æsculaps årsmelding 2014

11 Til landsmøtet Sak 4.1 Behandling av Nmfs årsmelding 2014 Vedlagt er Nmfs årsmelding for Enkelte kapitler er per ikke fullført. Oppdatert årsmelding vil bli ettersendt. Nasjonalt styre anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak: Landsmøtet godkjenner Nmfs årsmelding for For Nmfs nasjonale styre Rasmus Bakken Leder

12 Årsmelding for Norsk medisinstudentforening 2014 er vedlagt som separat dokument.

13 Til landsmøtet Sak 4.2 Til orientering Vedlagt følger lokallagenes årsmeldinger Bergen - Oslo - Tromsø - Trondheim - Utland Vedlagt følger Æsculaps årsmelding for For Nmfs nasjonale styre Rasmus Bakken Leder

14 ÅRSMELDINGNMFBERGEN 2013/2014 Styretharbeståttav:Navnogansvarsområde Navn% Verv% Leder% LillSofieFoss Nestleder% LeneØstensen Økonomiansvarlig% EivindNondal Grunnutdanningsansvarlig% TubaAhmad Nasjonal%styrerepresentant% LivHeleneDolvaSagedal Lønn9%og%turnusansvarlig% ToreBorkhus Prosjektansvarlig% MartheSunde Mentoransvarlig% MehmaPannu Kursansvarlig% KristinMøystadMichelet Utvekslingsansvarlig% MariellStikholmen % TorunnHjøllo Web9%og%informasjonsansvarlig% NarviniRajakulendren Medlemsansvarlig% TrineMorken MedHum%leder%Bergen% IngerMo % Leder%ballkommitè% TonjeReitanForbregd Æsculapansvarlig% BeatheRønning

15 Styretsarbeid Styretharhatt10styremøteristyreåretoggjennomførttillitsvalgtkurstrinn1,2 og3,itilleggtildeltakelsepåguk.styretharsendtdelegasjonogobservatører tillandsmøtet,samtbrukttodagertilgjennomgangavsakspapirerfør landsmøtet.styrethartattinitiativtilstarteenballkomitéogetvellykketnmf Vinterballbleresultatet.Kommunikasjonenmellomstyremøteneharforegåttpå etpost.styretharogsåmarkertsemestersluttmedjultogsommeravslutning. Økonomi SomøkonomiansvarligforNmfBergen2013T2014harjeg: Førtogholdtoversiktoverregnskapogbudsjettjevnlig Tattimotrekvisisjonsskjemaogkopi,sendtoriginalenevideretilsentralt forutbetaling,ogsattkopieninniperm,samtførtbeløpeneinni regnskapet Svartpåmailomøkonomiskespørsmål Opplystomdenøkonomiskesituasjonenpåstyremøter SjekketpostentilNmfBergenjevnlig Kurs Pleiemedhjelperkurs14.N16.oktober Tfastkurs T60deltagere T2dagers(10timers)kursmedenteoridag+enpraksisdag T250krdeltakeravgift. TSværtgodetilbakemeldinger,fornøydedeltagere TpublisertiÆsculapT>andrelokallagenebleinspirert Foredragsserien Minspesialitet,franovemberNapril Tsamarbeidmedprosjektgruppa T5foredragpå1timeog15mininkludertspørsmålfrasalen Tspesialitetene:Pediatri,nevrokirurg,ortopedi,anestesiolog,plastiskkirurg Tgittinspirasjonoginnblikkiulikelegehverdager,negativeogpositivesiderved ulikespesialiteter Tpopulært,særligblant1T3.klassinger. Kommunikasjonskurs Tåretskurs:Kommunikasjonmedbarn TforedragsholderKristianSommerfelt Tkursavgift50kr.Tilådekkeforgavertilbarnasamtte/kaffe+snacks. Tfokuspåmyepraktiskøvelsemedbarn. Tsværtgodetilbakemeldinger

16 Grunnutdanning Detteharjeggjortogværtmedpåmensjegharhattgrunnutdanningsvervet: Jegkominnistyretlittsenereenndeandre.Fikkvervetmittengangisluttenav september/begynnelsenavoktober. Detstorearbeidsområdetmeddettevervetsomjegsynesvarspennendeåsette seginnivardennyestudieplanen.iforholdtildettevarjegpåenrekkemfut møterogderesallmøteromdette.jegbegynteåarbeidemeddennye studieplanenlikeetteratjegfikkvervetmitt.sluttresultatetavdettekanlesespå UiBsinenettsider,undernystudieplan.Detblesendtinnetdetaljerthøringssvar franmfbergensomdetblesattprispåfrafakultetet.bleselvveldigfornøyd meddet. Jegdeltokpågrunnutdanningskonferansenoglandsmøtet. JegharsåvidtbegyntåkartleggehospiteringiBergen.Mestsannsynligvilden nyegrunnutdanningsansvarligetaover,fordijegharveldigmyeskolefremover ogvilikkehatidtilåfullføredette.detkreverendeltidogarbeidforåfådette gjort,ogjegtenkeratdetteblirdetstorearbeidsområdetforden grunnutdanningsansvarligesomnystudieplanvarformeg. Prosjektansvarlig Prosjektgruppahari2013/2014beståttavca15aktivemedlemmergjennom høsttogvårsemesteret.detharværtetgodtsamarbeidmedkursansvarlig,og gruppavalgteåfokuseremerpålokalhelseennåhaetmerinternasjonaltfokus detteåret.«minspesialitet»ogfolkehelseukaharværtpopulæreprosjekteriår, ogfleremindrearrangementerharblittgjennomførtgjennomåret.itilleggtil punkteneunder,hardetværtmånedligeprosjektgruppemøter. Prosjektgruppearbeid2013/2014,månedformåned: AugustTÅrsmøteiNmf,overtakelseavverv September - 18.septemberTOppstartsmøte.Vihaddeenidémyldringoglagrovplanen forhvavivillefåtililøpetavheleåret - 24.septemberTTVK2del1 Oktober - 4.T6.oktoberTTVK2del2medhytteturpåKramboden - 11T13oktoberTTVK3TOppstartsmøteforminspesialitetTforedragene - 24.oktober+lørdagTMarkeringavorgandonasjonsdagenpåUiBog Åsanesenter - 31.oktoberTUtvekslingskveldisamarbeidmedutvekslingsansvarlige, Kenyaprosjektet,MobileMedsogNorPalSAWA

17 November - 18.novemberTMinspesialitetTplastiskkirurg - 28.novemberTOppstartsmøtefolkehelseukekomitéen Desember - 4.desemberTJuleavslutningsammenmedNmfTstyret Januar - 16.januarTMinspesialitetTAnestesiologT - 27.januarTMinspesialitetTBarnelege Februar - 6.februarTMinspesialitetTNevrokirurgT - 19.februarTProsjektgruppahjalptilmedkommunikasjonskursetmed KristianSommerfeldt. MarsT3.marsTMinspesialitetTBarnelegeTFolkehelseuka 31.marsT«Åblimittbestejeg»TforedragmedTrondHaukedal AprilTFolkehelseuka" 1.aprilTForedrag«TreningogkostholdThvordanpåvirkerdetmental helseogoverskudd?»" 2.aprilTLøpoppFløyen«FløyenoppThelsapåtopp»" 3.aprilTStressmestringskursisamarbeidmedSiBRådgivning"4.aprilT Morgenyoga Lønn NmfBergenskal: Informeresinemedlemmeromlønnsforhandlingene. o IårerdethovedforhandlingermellomLegeforeningenogSpekter. Spektersaoppavtalenhøsten2013,ogsåvidtmegbekjenterdet ikkekommettilenighetomsentralavtale,ogdermederdetheller ikkegjortnoenlokaleforhandlingerennå. Hjelpemedlemmenemedspørsmålsomomhandlerlønnog arbeidsforhold. o Detteblirgjortviamail,samtendeluformellesamtaleravmer tilfeldigart.stortsettlikmengdesomtidligereår.itillegghar kompetanseogaktivitetiforeningensomhelhettattsegopp,ogvi harhjulpethverandreideforskjelligelokallageneistorgrad. OpprettholdekontaktenmedYlfogLegeforeningensineorganforå synliggjøremedisinstudentenesinekravilønnsforhandlingene.

18 o DetharværtnyetillitsvalgteforYlfogOFiHelseBergen,og samarbeidetharfortsattværtgodther. Særskiltjobbeforbedrelønnsvilkårformedisinstudenterutenlisens. o Detteerspiltinntillokaleogsentraleforhandlinger.Nmfharde sistetoårenelagtbetydeligmertrykkpålønnsforhold,utenatvi haroppnådddestoretingene. Turnus NmfBergenskalværeenpådriverforatBergensstudentenessynskalkomme fremisakersomangårturnus.iforbindelsemeddettevilvi: Informeremedlemmeneomendringeriturnusordningen Følgeopputviklingenihelsemyndighetenesineplanerforturnustjenesten. Informeremedlemmeneomendringersomblirgjortførdennyeordningenblir implementert. Fellesfordissepunkteneeratturnusihøygradharblittløftetopppånasjonalt nivå.nåværendelederharfortsattsittengasjementfraførjul,dahanvar ansvarligforturnusinmf.isambandmedsamarbeidetinnenforlønnharviogså samarbeidetgodtmellomstudiebyene.turnusansvarligibergenharhatt samtalermedpersonalavdelingenforåvisetilstedeværelseogdialog.nmfer imidlertidikkepartiansettelsesprosessen,deterylfsomeransattrepresentanti dette. Medlemsansvarlig Detteharjeggjortiløpetavstyreåret13/14. OppdatertNmfsinnettsideformedlemsfordeler(september) AvholdtkundedagpåGTsport(november) Arrangertballmedegenballkomite(septemberTjanuar) Arrangertutdelingeravjournalkortigjennomåret Arrangertvervstandogjournalkortstand(april) Besvartpåspørsmålframedlemmeneommedlemsskap,medlemskort, medlemsgoder. ReklamertformedlemsgodeneviakullmailogvedNmfTarrangementer Lagetnysamarbeidsavtalemedlegebutikken.no(marsTmai) ReforhandletsamarbeidsavtalenmedDNB(maiTjuni) Lederballkomité Ballkomiteenblesamletforførstegangioktober2013.Vibestodavseks komitemedlemmer,samtmedlemsansvarligfranmfbergensstyre.arbeidet begyntemedåfåinnfleresponsoravtaler,noesomvistesegåværevanskelig.vi endtetilsluttoppmeddnb,legeforeningenognmf(bådesentraltognmf Bergen)somsponsorer.Dissesponsoravtalenevistesegåværenoktilåfå fullførtetvellykketball. Vibegyntepromoteringidesemberoghaddebillettsalgenukestidetter promoteringen.visolgtebillettersomvarmehvetebrødoghadde150 deltagendepåballet,noevihaddesattsomgrense.dogtrorjegdetkunnevært muligmedfleregjester.ballettokstedpåscandichotellbergen25.januar2014. Scandicgaossetypperliglokaleogdetokossveldiggodtimot.

19 DetbleserverttoTrettersmiddag,tovalgfrieenheter,samtvelkomstdrink(både medogutenalkohol)tilallegjestene.dettevarinkludertibilletten.detvarogså enbarilokaletfordesomønsketåhandlemer.vihaddebådebandogdjsom sørgetforgodstemningettermiddagen. ArbeidetmedNmfsVinterTball2014varutroliggøyoglærerikt.Somlederav ballkomiteenvardetmittansvaråholdeoversiktoveraltsomskjeddemedde ulikeoppgavenetilenhvertid.jegdeltokpåmøtermedsponsorerogmed ScandichotellBergenogsørgetforataltgikkslikdetskulleunderselve middagen. WebNogPRNansvarlig Årsmelding+for+web0+og+informasjonsansvarlig+i+Nmf+Bergen+2013/2014+ Lagtuttilsendtesakerfrastyret/oppdatertinformasjonomlokallagetpå nmfbergen.no Administrertenaktivitetskalenderpånettsiden HattdelvisansvarforFacebookTgruppaMedisinUiB KjøpogSalgog FacebookTsidentilNmfBergen SendtinnreferatpåeTpostsomblirskrevetavenistyretetterhvertstyremøte tilsekretæridnlf LagetinformasjonsbrosjyreomNmfBergenogstyret13/14inovember Sendtutnyhetsbrevpåkullmailinovemberogfebruar Værtmedpåstandvedsemesterstartiaugust Generelt:SvartpåeTpost,værtmedpåstyremøter Mentorordningen Utoverhøstenstartetovergangenfragammelttilnyttstyre,ogdetblebrukttil pååfåoversiktoverdeulikementorgruppene,oppdaterelistenemed mentorgrupper,setteoppventelisteoginformereallenyeinteresserteelever. Videreskulledetrekrutteresnyementorertilventelistenmedelever.Detteviste segåværenoeutfordrende.etteretinnleggiparaplyenogmange telefonsamtalermedaktuelleleger,vardettilsluttendellegersomvervetsegtil ordningen.iløpetavhøsten2013ogvåren2014bledetopprettet3(nylig4)nye mentorgrupper,ogca.60nyeeleverharfåttplassienmentorgruppe. Motsluttenavåretvirketdetsomenpassendeanledningtilåtakkementorene, somgjørdennefrivilligeinnsatsenfoross.detblesendtuthåndskrevnejulekort ogflaksloddsomjulehilsentilalledaværendementorerimidtenavdesember. Utovervårenbledetbrukttidtilåorganisereettetikkseminarsombleavholdt pålegeneshusikalfarlien.detblearrangertendebattomhvorvidtdeteretisk forsvarligåomskjæreguttebarn.vivarheldigeoghaddebesøkavtrond Markestad(professoripediatri)ogOleFritjofNordheim(professorietikk)som stårpåhversinsideidebatten.detbleengoddebatt,derpublikumvaraktive. HordalandLegeforeningstøtterosshvertår,ogbetalteiårbådeleieavlokaleog godmat.motsluttenavåretbledetlagetenspørreundersøkelsesomblesendt uttilallemedlemmeravmentorordningen.detteforåkunnegitilbakemeldinger tilmentorene,ogutviklementorordningeniriktigretning.tilbakemeldingene

20 fradenneundersøkelseneranonym,menlagretpå googledisk,ogkandermedbrukesiforbindelsemedviderearbeidmed mentorordningen. ItilleggharuniversitetetogProfesjonalitetskomiteendetsisteåretstartetopp ettnyttfag,pasientkontakt.iforbindelsemeddettefagetskaldetopprettes mentorgrupperforettogetttrinndenesteårene.iforholdtildettehardet dukketoppspørsmålomdetlengereretbehovformentorordningenvitilbyr. NmfBergenharsammenkommetfremtilatvifortsetterarbeidetmed mentorordningenviharsålengedeterforespørselhosvåremedlemmer. Dermedvilmentorordningenfortsettesålengemedlemmeneønskerdette. Utveksling Høsten2013bledetholdtenprosjektTogutvekslingskveld,derviinviterte medlemmenevåretilåkommeoghøreomkliniskutveksling, forskningsutvekslingogprosjektutveksling.viholdtpresentasjoneromdeulike utvekslingeneogsvartepåspørsmålfravåremedlemmeromsøknadsprosessen. Medlemmenekunnesøkeomplassfremtilsøknadsfristen15.desember.Iårvar det3stykkersomsøkteomåfåreisepåforskningsutveksling,mengrunnet dårligkommunikasjonmednasjonaltansvarligforforskningsutveksling,vardet tilsluttbareensomreiste.10avmedlemmeneinmfbergenfikktilbudomplass påkliniskutveksling,deresterendesøkernefikktilbudomåsøkepårestplasser. Enavdemsomfikktilbudomkliniskutvekslingsasenerefrasegplassensin. Påvårenprøvdeviiherdigåskaffesponsorertilsommerutvekslingen,dessverre utenhell.hordalandlegeforeningstøttetosstilsluttmed5000kr,noesomvar sårttrengt.etterjulbegynteviprosessenmedåskaffeprosjektertil forskningsutvekslingen,ogfikktilslutt5prosjekter.vitokogsåkontaktmed bådehaukelanduniversitetssykehusogharaldsplassdiakonalesykehusforå skaffehospiteringsplassertildekliniskeutvekslingsstudentene,ogerstoltoverå siatvigreideåoppfylleønskeneomavdelingtil9/10avdeinnreisende studentene.viskaffetogsådeinnreisendekliniskeutvekslingsstudentene bosted,ogforågjøredettebilligstmuligvalgteviåleie3sengeriprivate leiligheterog7rompåhaukelandsbakkenstudenthjem.tilstudentenesom skullepåstudenthjemmåtteviogsåskaffedyner,puterogsengetøy,noevileide frasengesentralenpåhaukelanduniversitetssykehus.utvekslingsstudentene hadderettpålunsjiukedagene,ogforåsørgeforatdefikkdetteinngikkvien avtalemedkantinenepåhusogharaldsplass.itilleggharvibruktmyetid søknadenefrastudentenepååsvarepåmailfrade. Ijulikomde10kliniskeutvekslingsstudentene,ogvimøttedaallestudentenei sentrumogfulgtedetildetstedetdeskullebo.studentenekomfralandsom blantannettaiwan,rwanda,brasil,frankrike,usaogcanada.dageneetter visteviderundtisentrum,hjalpdemedåkjøpebusskort,skaffetde Haukelandskort,ogvistederundtpåHaukelandogHaraldsplass.Vihaddeogså planlagtetsosialtoppleggforstudentene,ognoeavdetsosialeprogrammet innebarblantannetvelkomstfest,nfdp(nationalfoodanddrinkparty),

21 hytteturtilhardangerviddenviahardangerfjordenogrestaurantbesøkunder TallShipRaces.Studentenevargodtfornøydmeddette. ImidtenavaugustkomforskningsutvekslingsstudentenfraTyskland.Ogsåtil hanharvileidetromienprivatleilighet.sidenhankompåsammetidspunkt somdenyestudentenestartetheribergen,ordnetvidetslikathanfikken faddergruppe.viharikkenoefastsattsosialtoppleggfor forskningsutvekslingsstudenten,menvikommertilåfinnepåulikeaktiviteter medhanogså. Økonomiskvardetlittuklarthvordandennyeordningenvarmentåvære,men ettersamtalermeddenasjonaltutvekslingsansvarligefikkviordenpådettetil slutt.vifikk,somnevntover,også5000kroneristøttefrahordaland Legeforening,noesomgjordeatvifikktilendameridetsosialeprogrammet. FornesteårharvisagtatNmfBergenervilligtilåtaimotogsende10studenter påkliniskutvekslingogsendeogmotta3studenterpåforskningsutveksling, ettervedtakfrastyret. MedHum Styreti2014harbeståttav: AnneHøgsethTøkonomiansvarlig DyvekeHatling bamsesykehusansvarlig StineVollAasenTbøsseansvarlig KristinaFyllingenTarrangementansvarlig ErikBråtveitTarrangementansvarlig TaranGrønvik arrangementansvalrig LinnTharaldsenTSponsorandvarlig GrudrunKristineBugge sponsoransvarlig TheaHelm PRansvarlig IngeborgThuneTHolmTPRansvarlig ChristinaStavland Nestleder IngerMarieSølverødMo Leder Høstsemesteret2013: Arbeidmedvektpååøkestyretsogundergruppeneseierskaptilprosjektet gjennominternkveldermedbildetogfilmvisning.detbleholdt4styremøter. Tiljulbledetarrangertjulemarked,salgavjulekortoginnsamlingpå julekonsertenmedguttetogjentekoretframedisin. LedervardelegatpåårsmøtettilNmfogreistepåtilsynsreiseinovember,med representanterfraalledeandreaksjonsbyene.turenblebrukttilåsamleinn bilderogprofilersombrukesvidereiaksjonen. Nasjonaltbledetholdt3styremøter.Aksjonensammenkjøresmellombyene. DetblejobbetmedåbyggeetmerkerundtMedHumsomkanbrukesisenere aksjoner. Vårsemesteret2014: Internkveldmedhistorierfratilsynsreisenforstyretogundergruppper. ForedragMedLegerUtenGrenser,standpåHUSmedsalgavkortogkake.

22 Mestepartenavengasjementethargåttmedtilåplanleggehøstsemesteret. Planleggingavfadderukenemedhomecoming,ogutvidelseavaksjonsukamed enkonsertertingsomhartattmyetid.snorresæveraashartattmyeansvar sammenmedarrangementgruppenforåfåtilfestkveld. Nasjonalterdetblittholdtfirestyremøter.Viderearbeidmedpromomateriell, planleggingogsamkjøringavaksjonenideulikebyene.nasjonaltprtstuntmed sykkelturfratromsøtilosloblepromotertpåfakultetetogdebletattimotpå Torgallmenningen. LederdeltoksomdelegatpålandsmøtettilNmf. Høstsemesteret2014 Oppstartmedfadderukerogrekrutteringavnyemedlemmer.Vivartilstedepå MiBinfodag,rebusløpogarrangerteforedragmedLegerUtenGrenserog boksalg.salgavbilletteroggjennomføringavhomecoming.videreleggesalle krefterinnmotaksjonsuka13t20september. Nasjonalterdetblittholdtettstyremøte.Deterdistribuertpromomaterielltil byene.ibergenharvifåttgensere,ttskjorter,bærenett,flyers,smstkort,bøsser, klistermerkerogmagasiner. Budsjettogregnskap: " " Budsjett% " Regnskap%per%30/03% " Regnskap%per%30/06% " Inn:% Overføring"fra"2013" 60593" 0" NMF"sentralt" 7500" 7500" % % " " % % " Sum%inn:% " 68093" % 7500" % 0" " Ut:% " " " Styremøte"januar,"mat" 238,82" 238,82" Styremøte"april,"mat" 169,98" 0" " Medisinerrevyen" 5000" 5000" " Sommeravslutning" 2500" 1141" " " " Sum%ut:% " 7908,8" " 6379,82" " 0" " " " " " Resultat:% " 60184,2" " 1120,18" " 0"

23 Oversiktoverinnsamledemidler: Hva:% Inn:% Boksalg,"høst"2013" 3950" Armbånd/kakesalg," " 3237" Julemarked," " 10411" Julekonsert," " 10687" Salg"av"julekort" 8305" Innsamling""medisinerrevyen" 7802" Kakesalg" 2929" Sum%inn:% 47321" Målsetning%2014:% " Differanse:% " Sentralt" " Prosentvis"" 9,464"%" " " Franestleder Iskoleåret2013/2014harLeneØstensenværtnestlederforNmflokallag Bergen.Iløpetavdenneperiodenharfølgendeblittutført: Kapittel1iarbeidsprogrammettilNmfBergenblirdetbl.a.beskrevetatman skaldeltapåinformasjonsmøter,ogværeenpådriverforåinformereomnmf. NestlederhardeltattpåetikkseminarogandretilstelningerhvorNmfharblitt representert.itilleggharnestlederværtmedpååinformereomnmfbergenvia facebookblantannet,ogpostetbådebilderoganneninfo. o Deterforbedringspotensialerher.Nestestyrekanforsøkeåinformere endalittmerogoftere.samtprøveåengasjereendafleremedlemmerog eventuellenyemedlemmer.dettekangjøresbl.a.vedåværemersynlige formedlemsmassenforeksempelpåfacebookoghjemmesidene. Kapittel9tarforsegbl.a.atmanskalsørgeforopplæringavnyetillitsvalgte. Detteblittutførtigodtsamarbeidmedleder.Lederognestlederharplanlagtog gjennomførttvk2i2013,ogplanleggertvk o TVK2bleholdtutengammeltstyre,mentrossdettegikkTVK2veldig bra.tvk22014kandetkanskjeværelittmerfokuspåsosialtopplegg, detteblirenkleredadeterplanlagt2nettermedovernatting.samter detetforbedringspotensialatnyttoggammeltstyremedlemfårlitttidtil åhaetovergangsmøtepåtvk2. NestlederhararrangertNmfTQuiz/Pilspåkvarteret.Engangpåhøstsemesteret, ogengangpåvårsemesteret. o Detteharværtvellykket.Deterogsåforbedringspotensialeher.Prøveå engasjereendafleremedlemmertilåværemedogdeltapånmftquiz. DetteerengøyalkveldhvorNmffaktorensenkes,ogdetfokuseresmest pådetsosialesomogsåerenavhovedansvarenetilnmffor medlemmeneibergen.mankanpromoteredissearrangementeneenda littmer,ogskapelittblestomdem.

24 Nestlederharfungertsomenpotetellersistyret,oghjulpettilderhvordethar værtnødvendig. o Detteharfungert.Nestlederharhjulpettilhosbl.amentoransvarlig, medlemsansvarligogutvekslingsansvarlige.hererdet forbedringspotensialerforbeggeparter.nestlederkanbliflinkeretilå spørreflereistyretomdetrengerhjelp.samtidigkanandre styremedlemmersenketerskelenforåspørreomhjelp. Nestlederharhattettettoggodtsamarbeidmedleder,ogsteppetinnforleder hvorlederharmåttetmeldefrafall. o Detteharfungert.Herogkankanskjebeggeparterbliflinkeretilåspør hverandre. Årsmeldingslutt

25 Styret har bestått av: Årsrapport Nmf-Oslo Leder Elisabeth Holven ( september april 2014), Imon Barua ( april 2014 ) Nestleder/Sekretær - Imon Barua ( september 2013 april 2014) Nasjonalt styrerepresentant- Camilla Lytomt ( 2013), Sofyan Raja (september- november 2013), Christine Carlsen ( november april 2014), Elisabeth Holven ( april 2014 ) Grunnutdanningsansvarlig Christine Carlsen ( september november 2013), Ane Vassbotn ( februar ) Mentoransvarlig Faisal Qureshi ( februar ) Økonomiansvarlig Sakshi Sharma Lønn- og medlemsfordelsansvarlig Thomas Jensen Forskningsutvekslingsansvarlig Vivian Amundsen og Liva Klingen Prosjektansvarlig Pallavi Puri Kurskoordinator Sara Namek Turnusansvarlig Sarah Løvdahl Klinisk utvekslingsansvarlig Nikoline Gamst og Eric Tande Kommunikasjonsansvarlig Gudrun Tokle Grene

26 Styrearbeid: Styremøter: 2013: ekstraordinært lokallagsstyremøte. 2014: 6 styremøter Juleavslutning ble arrangert som eget julebord på restauranten «Mother India» og sommeravslutning ble arrangert i forbindelse med augustmøtet. Lokallaget har brukt google groups (grupp ) til intern korrespondanse. Leder har besvart Nmf Oslo- mailen. Alle har hatt redigeringstilgang til Facebook-siden. Tillitsvalgtopplæring: TVK1: Alle medlemmene fullførte denne hjemme før TVK2. Diskusjon om innholdet i TVK1 på TVK2.TVK2: Samling hos Christine og gjennomgang av styrearbeid, utfordringer og plan videre. Training rettet mot styrearbeid i Nmf var ledet av Ida Susanna Fattah. TVK3: Samtlige tillitsvalgte, med unntak av Camilla Lytomt deltok på hele eller deler av TVK3. Her ble det gjennomgått vervsrettet opplæring med tillitsvalgte i andre lokallag. Andre møter: Turnusmøter : Har blitt arrangert to informasjonsmøter om turnus ( høst og vår) med representanter fra Ahus og Ylf. Møte om midlertidig lisens: Representanter fra Oslo Legeforening, Ylf og en student fra 12.semester var invitert for å holde foredrag om ordningen med midlertidig lisens for medisinstudenter. Landsmøte: seks representanter fra Nmf Oslo deltok på Landsmøte i Bergen. Styremøter i Oslo Legeforening: Nmf Oslo har vært representert på alle styremøter i Oslo Legeforening enten ved leder eller vara, med unntak av sommeravslutningen. Leder og nestleder deltok også på julebord i desember. Regionsutvalg Helse Sør-Øst: leder har deltatt på et møte i RESØ, det har ellers vært utfordrende å finne vara til de andre møtene. Andre møter/konferanser der Nmf Oslo har vært representert: NoPSA- konferansen, Generalforsamling i IFMSA, mars og august 2014 (tre representanter på augustmøte), debatter arrangert av Oslo Legeforening, debatt om mentorordninger arrangert av Polyteknisk forening, MFU- møte, møte med MedLink og møter med Veterinærstudentforeningen. Rekrutteringsmøter: Det ble arrangert medlemskveld på Legenes Hus i februar 2014 med oppmøte på ca 70 stk. Det

27 har også blitt arrangert verveuker både i januar og i september Satsningsområder for styreperioden: Samarbeidsprosjekter: Nmf startet i januar et samarbeid med DNV-S ( Veterinærstudentforeningen) angående helgeseminar, One Health Weekend, som ble arrangert i april NoPSA: samarbeid med farmasistudentforeningen har blitt forsøkt styrket gjennom deltakelse på NoPSA-konferansen og felles prosjekt om training for medisin og farmasistudenter. Andre Lokallag: Dette året har det vært utstrakt samarbeid mellom lokallagene, særlig i forbindelse med Landsmøtet. Samarbeid om bestilling av promomateriell og journalkort har også fungert godt. Synlighet og medlemsinvolvering: Stille protest mot innføring av karakterer ble arrangert i september 2013 i forbindelse med fakultetsstyremøte der denne saken skulle avgjøres. Planlegging i samarbeid med MFU. Protesten var begrunnet i misnøye med dårlig kommunikasjon og manglende forsøk på samarbeid med studentene i denne saken og for å støtte studentrepresentantene i fakultetsstyret. Aksjonen hadde svært godt oppmøte og fikk oppmerksomhet på facebook og i media. Kommunikasjonsansvarlig sendte ut nyhetsbrev hver måned, som i år har fått fornyet profil. Planlegging av nyhetsbrev og Nmf-mail har skjedd i samarbeid med leder og på styremøter og har måttet følge restriksjon på en mail i uken satt av fakultetet. I desember ble det sendt ut spørreundersøkelse om reservasjonsrett/adgang for fastleger mot å henvise til abort. 409 av medlemmene i Oslo svarte på undersøkelsen. Resultatene fra spørreundersøkelse utført i alle lokallag ble kommentert i et skriv fra Nmf leder i desember. Undersøkelsen ble også kommentert i Aftenposten i januar. I februar arrangerte eventgruppen debatt om reservasjonsrett for å belyse saken ytterligere. Nmf vedtok politisk standpunkt imot reservasjonsadgang mot henvisning til abort på Landsmøtet i mars. I forkant av Landsmøtet i mars ble det arrangert Allmøte for å diskutere landsmøtesaker. Nestleder Christian Lolland og Ylf-tillitsvalgt Kristin Utne innledet Allmøtet. Saker som ble diskutert var Nmf Oslo sine meninger om dimensjonering og kvalitet i turnusordningen, hospiteringssaken og forhold til farmasøytisk industri. Allmøtet hadde dårlig oppmøte utenfor styret. Nasjonalt styrerepresentant : mars 2014 Fokuset for lønn og turnus var våren 2013 preget av hovedforhandlingene, av at søknadsbasert turnusordning nå er begynt og påfølgende tilpasning fra studentene side, samt av en arbeidslivsgruppe som etter et par perioder med arbeidsomme tillitsvalgte og god kunnskapsoverføring ønsket å få til mye.

28 Blant de konkrete tingene som ble gjort for lønn- og turnusområdet i begynnelsen av 2014 var gjennomføring av undersøkelse om tilstanden i arbeidslivet blant medisinstudenter. Til sammen litt over 1000 medlemmer svarte. Vi fikk hjelp av sekretariatet i legeforeningen til gjennomføringen og alle de lokale lønn- og turnusansvarlige reklamerte for den, mens noen brukte store deler av vervtiden sin på undersøkelsen. I begynnelsen av mars ble det gjennomført et erfaringsseminar med arbeidsgiverforeningen Spekter. Temaet var ny turnusordning, og Nmf møtte sammen med representanter fra Ylf og sekretariatet i legeforeningen. Fokus fra Nmf var situasjonen for medisinstudenter med lisens. Fem personer fra arbeidslivsgruppen deltok. De første månedene i året ble også brukt til forberedelse til hovedforhandlingene. Hva vi ønsket å kreve ble tatt opp både i i utvidet nasjonal styremøte og i arbeidslivsgruppen, samt i forhandlingsutvalget i legeforeningen. Informasjonsvirksomheten fra lønn- og turnus besto av oppdateringer på Nmfs nettside og facebook, samt svar på henvendelser. Nettsideoppdateringene manglet noe systematikk og enkelte eldre deler ble dessverre ikke endret. Henvendelser fra medlemmer og andre kom med ujevne mellomrom, men det var noen hver uke. Alle medlemmer av arbeidslivsgruppen svarte på flere hver. Det var ønsket å få til en form for lagring av tidligere henvendelser og svar for å bygge kompetanse og minske dobbeltarbeid, også over tid. På grunn av personvernhensyn og prioritering fant vi ikke ut hvordan dette skulle gjøres i perioden. Lønn og turnus var også synlige i mediene, både gjennom leder, nasjonalt ansvarlig og et par lokallagsrepresentanter. Dette ble vellykket. Det ble brukt noe ressurser på å tenke retning videre for arbeidsliv, uten at det ble funnet noe klart mål og løsning for å få gjort alt vi ønsket og samtidig ha nok tid og en god arbeidsdeling. Nasjonalt styrerepresentant : fra april 2014 Ansvarsområde i Nasjonalt styre ble bestemt å være «Turnus» i begynnelsen av mai. Handover og overgangsperiode med Even Rustad og Christine Carlsen i mai. Arbeidslivsgruppen har i perioden mai-juni 2014 arbeidet med lønnsforhandlinger, behandling av henvendelser fra medlemmer og fulgt opp saker med Legeforeningen og Hdir relatert til konsekvenser av endret turnusordning og ESA- godkjennelse av Norsk medisinstudium. Forberedelsesarbeid til Arbeidslivs- opplæring på TVK3, turnusrapport og spørreundersøkelse om ansettelsesforhold som del av større undersøkelse som fagavdelingen i Legeforeningen har ansvar for. Det arbeides med forbedring av kontaktskjema og datalagringssystem. I slutten av mai var arbeidet rettet mot forberedelser til Landsstyremøte i Legeforeningen. Tett samarbeid med Nmf Oslo leder om organisering av styremøter, årsrapport, årsmøte, TVK2 og handoverperiode. Nestleder/Sekretær Sekretær: Booket rom for styremøter, kjøpt inn mat og drikke til styremøtene. Også bidratt ved flere prosjekter og eventer i regi av Nmf ift bestilling av rom og pizza. Også gjort større innkjøp

29 på vegne av lokallaget av varer som skulle brukes ved større anledninger. Nestleder: - Var hovedansvarlig under arrangeringen av medlemskvelden som var på Legenes hus 19.februar. Var bl a. ansvarlig for å hente inn stand-up komiker, kjøpe inn mat og holde kontakt med de ulike gruppene som skulle tale under programmet. Var også konferansier under programmet. Var et oppmøte på ca 70 stk. - Deltok som delegat for Nmf Oslo både på TVK og Landsmøte. - Bistått i arrangering av andre prosjekter og eventer av andre fra lokallagsstyret - Holdt et innlegg under Oslo Legeforenings debattmøte om rett til helsjehjelp for papirløse, et samarbeidsprosjekt med Jusbuss. - Sammen med turnusansvarlig vært ansvarlig for møte om midlertidig lisens. Tok da kontakt med Oslo Legeforening, Ylf og en student fra 12.semester for å snakke under programmet. Studenter fra 8.,9. og 10. semester ble da invitert. - Ledet gruppen av medisinstudenter fra lokallagsstyret som bidro under planlegging og gjennomføring av One Health Weekend, et samarbeidsprosjekt med Veterinærforeningen. Dette var første gang Nmf og DNV-S hadde samarbeidet, og begge parter ser frem til neste års seminar. Var også konferansier under seminaret sammen med leder for Veterinærstudentforeningen. Var over 100 stk som deltok, og både medisinstudenter, veterinærstudenter, farmasistudenter, bioingeniørstudenter var representert. Grunnutdanningsansvarlig september 2013 februar 2014 Ved overtagelse høsten 2013 besto grunnutdanningsvervet av mentorordningen. Mentorordningen hadde da vært i en rolig periode, og det ble prioritert å få den løpende igjen. På grunn av eget ønske, samt ønske fra lokallaget om å være mer delaktig i de mer politiske sidene av grunnutdanningen i Oslo, ble det forsøkt å gjøre noe mer direkte knyttet til utdanningen også. På senhøsten valgte lokallaget å splitte grunnutdanningsvervet til et grunnutdanningsverv og et mentorordningsverv. Konkrete saker som ble gjort i grunnutdanningsbiten: Tok i starten av perioden kontakt med MFU, avtalte med MFU-leder at Nmf sin representant skulle bli invitert på relevante møter som gjaldt grunnutdanning. Var to ganger på møte i MFU. For mentorordningen var de konkrete sakene som ble gjort: - Fikk gitt tilbud om mentorgruppe til de som hadde meldt seg på av studenter siden sist det hadde blitt tildelt grupper. - Tok kontakt med de aktive mentorene gjennom epost og fikk svar på en del spørsmål om hvordan det hadde vært og hva de så for seg videre. - Tok kontakt med aktive studenter gjennom epost. - Snakket med andre mentorordninger. - Fikk, gjennom strålende hjelp fra lokallagsstyret, tak i informasjon om hvilke leger som hadde meldt interesse for å være mentor og fikk ført opp i liste. - Begynte reklamering for mentorordningen gjennom facebook og nyhetsbrev til studenter. Det var mer utfordrende å finne interesserte studenter enn forventet. - Startet opp to nye mentorgrupper. Februar 2014 Jeg har ikke fått gjort så mye, da jeg bare har hatt vervet en halv periode. Som grunnutdanningsansvarlig har jeg:

30 - Deltatt på styremøter i Nmf Oslo - Deltatt på landsmøtet til Nmf og vært med på både forarbeidet og etterarbeidet knyttet til landsmøtet. - Begynt å kartlegge undervisning på de ulike sykehusene tilknyttet Universitetet i Oslo - Sett så vidt på eksamensavvikling ved medisinsk fakultet- Deltatt på allmøte på medisinsk fakultet - Vært mye i kontakt med medisinsk fagutvalg og medisinsk studentutvalg og dekanatet Mentoransvarlig Januar 2014: -Tiltrådte vervet -Deltok på styremøtet Februar: -Startet nye mentorgrupper -Fylte opp studenter i eksisterende grupper -Oppdaterte lister for studenter og mentorer -Deltok på styremøtet Mars: -Kontaktet mentorer og studenter -Deltok på styremøtet April: -Jobbet med promotering av ordningen -Deltok på styremøtet Mai: -Lagde innmeldingsskjema som skal sendes ut i alle kull i løpet av høsten. -Jobbet med årsmøte komiteen -Deltok på styremøtet -Vervet studenter Turnusansvarlig Faste oppgaver:- Fullført TVK3 opplæring - Har arrangert 2 infomøter om turnus (høst og vår) for 12. semester. Inviterte Grethe Kolloen fra Ahus og Anja Fog Heen fra YLF til å snakke på begge møtene og hadde veldig god erfaring med det. Rundt stk møtte opp på hvert av møtene. - Har sammen med nestleder i Nmf Oslo arrangert infomøte om medisinsk lisens for 8. og 9. Semester høsten Leder av Oslo Legeforening, Svein Aarseth gav generell informasjon om regelverket rundt arbeid med lisens. I tillegg inviterte vi en student fra 12. semester til å snakke om hans arbeidserfaring med lisens. Ca 30 stk møtte opp til dette møtet.

31 - Lokallagsarbeid i Oslo, blant annet angående hospiteringssaken, kartlagt mulig arbeidslivsmesse og samarbeid med MedLink. - Besvart henvendelser fra medlemmer ang turnus og arbeidsliv Frivillige oppgaver: - Vært delegat på TVK3 og Landsmøtet. Jobbet mye med nye forslag i forkant av landsmøtet som gikk på turnus, arbeidsliv, hospitering. - Deltatt på GUK- Deltatt på erfaringsseminar med Spekter i forkant av vårens lønnsoppgjør- Vært intervjuet i Dagens Medisin i forbindelse med den nye turnusordningen- Blitt valgt som Nmf-representant i turnusrådet, Den Norske Legeforening Kurskoordinator Som kurskoordinator har jeg passet på at alle kurs som er i regi av NMF-Oslo har gått som de skal. Har blant annet skaffet inn nye kursarrangører til kurs som mangler kursledere via søknadsprosess, vært med utvikle eksisterende kurs, men har dessverre ikke kommet med nye kurs. Årsaken til dette er at Nmf har allerede fire gode kurs og det ville ha blitt vanskelig med å koordinere tid slik at det ikke overlapper med de fire andre eksisterende Nmf-kursene og mange andre kurs fra ulike foreninger. Dessuten å få nok deltakere til melde seg på kurset slik at det ikke går i underskudd har vært en problem tidligere på enkelte faste kurs som arrangeres hvert semester. Det har blitt arrangert felles kursmøter der alle i kursgruppen har vært tilstede hvert semester for å sørge for at de praktiske og tekniske av kursene går problemfritt. Dette har gitt muligheten til å utveksle gode ideer og tips når det gjelder arrangering av kursene og ikke minst for å unngå at kursene overlapper. Mange av kursene har vært god oppmøte av deltakere, dermed har regnskapet sjelden avviket vesentlig fra kursbudsjettet. Kursene som blir arrangert, har vært et slags supplement til studieplanen der vi blant annet har hatt kurs som tilpasser alt fra ferske medisinstudenter til høyere målgruppe av medisinstudenter. Ettersom det har vært en rullende kursplan hvert semester, måtte jeg bruke tid på delegering av oppgaver, men samtidig har jeg fokusert på at belastningen på enkelte kursarrangører ikke har blitt for stor. Derfor måtte jeg assistere kursarrangørene etter behov og vært kursmedhjelper på alle kursene. Økonomiansvarlig Arbeidet med økonomi har gått jevnt hele året ble et overskuddsår med ca kr. Dette ble overført til neste års budsjett. Overskuddet skyldtes at lokallaget mot slutten av året fikk et uventet tilskudd, som vi ikke klarte å bruke opp. Nytt i 2014 er at man må oppgi navn på honorarer/ de som mottar gaver under NMFs arrangementer. De betales ikke tilbake dersom navn ikke oppgis. Det er et stadig tilbakevendende problem at Nmfs økonomiske system er tungvint for lokallagsmedlemmene, særlig ved spesielle tilfeller som krever at Nmf betaler en faktura som for eksempel ikke står i foreningens navn, ved betaling av husleie for utvekslingsstudenter, eller ved

32 lønning av medhjelpere på Nmfs prosjekter. Dette fører ofte til at undertegnede eller styremedlemmer må legge ut store summer i de tilfellene systemet svikter, fordi Nmf bare opererer med tilbakebetaling av penger som allerede er brukt. Det er også et problem at vi ikke har tilgang på kortterminal, da det er mye kontanter i omløp hver gang vi arrangerer kurs. Det er viktig at alle refusjoner som tilhører NMF Oslo går gjennom økonomiansvarlig i Oslo, og ikke direkte til vår sekretær. Dette medfører tap av kontroll og gjør det vanskeligere å holde oversikt over økonomien. Derfor bør kun økonomiansvarlig, leder eller nestleder kunne sende refusjonsskjemaer direkte til sekretæren. Dersom andre i lokallaget vil sende refusjoner direkte, må et scannet versjon sendes til økonomiansvarlig. Det samme gjelder faktura som sendes direkte til vår sekretær (må sendes en kopi til økonomiansvarlig slik at regnskapet holdes oppdatert). Kommunikasjonsansvarlig - Hovedansvarlig for Nmf Oslo sine nettsider - La ut informasjon og styrereferater fra lokallaget. Noe innholdsproduksjon av relevante saker. -Var lokallagets kontaktperson opp mot foreningens nettredaktør -Ansvarlig for at Nmf Oslo sine nettsider fulgte retningslinjene til Legeforeningen -Hovedansvarlig for drift av og oppdateringer på Nmf Oslo sine informasjonskanaler på sosiale medier -Driftet Facebook-siden og sørget for jevnlige oppdateringer -Oppdaterte Google calendar med oversikt over aktiviteter i regi av lokallaget og Nmf sentralt -Ansvarlig for Nmfs informasjonstavle på Domus Medica -Oppdaterte tavlen og fjernet gammel informasjon -Ansvarlig for promoteringsmaterial (innebar innkjøp av promoteringsmateriale som giveaways, flyers og informasjonshefter, samt nye profileringsplakater for Nmf til bruk i alle lokallag). -Promoterte arrangementer i regi av Nmf Oslo -Bidro til å planlegge og stå på stand i verveukene og eventuelle andre anledninger - Bidro med planleggingen og gjennomføringen av One Health Weekend, et samarbeid mellom Nmf Oslo og DNV-S Klinisk utvekslingsansvarlig Arbeidet med klinisk utveksling har vært relativt jevnt gjennom året, med unntak av noen sykliske topper. Høsten 2013 mobiliserte vi for å informere studentmassene om tilbudet om klinisk sommerutveksling et medlemsfordel i Nmf.

33 Videre arbeidet vi rett før og etter nyttår med praktiske dokumenter for studentene som skulle reise ut på klinisk sommerutveksling og håndterte alle henvendelsene som kom i denne sammenheng. Vinteren 2014 var en relativt rolig periode. Våren 2014 var preget av en del arbeid med tanke på arrangering av pre-departure training for de studentene som skulle reise på klinisk utveksling, sommeren Hele vårparten var preget av mail-skriving naturlig nok da studenter, både innreisende og utreisende henvendte seg til oss med spørsmål. I april 2014 startet vi med å rekruttere aktivitets- og kontaktfaddere for de utenlandske studentene som skulle hospitere i Oslo sommeren I hele perioden har vi arbeidet med forskjellige typer forarbeid, slik at den fire uker lange hospiteringen skal bli så lærerik og hyggelig som mulig. Dette betyr at vi har vært i jevnlig kontakt med våre kontaktpersoner på OUS, det være seg kantinepersonell til ansatte i administrasjonen og ansatte ved de forskjellige avdelingene. Da vi startet som nye i vervet jobbet vi en periode mye med å prøve å organisere MRSAhurtigtest for de utenlandske studentene som skulle komme å hospitere her i Oslo, sommeren Dette viste seg å være et tema som stadig er oppe til diskusjon. LOKAL FORSKNINGSUTVEKSLINGSANSVARLIG (LORE) Disse oppgavene har vi gjennomført styreåret : Opplyst om og promotert forskningsutveksling for medisinstudenter som tilhører Universitetet Oslo via ulike media og gjennom utvekslingsmøte på høsten. Laget budsjett for forskningsutveksling i samråd med retningslinjer fra nasjonalt styre. Signert avtaler med og opprettet prosjekter for innkommende forskningsutvekslingsstudenter med forskere på fakultetet. Vi klarte i år å signere avtaler med 4 forskere og deres prosjekter. Dette ga oss mulighet til å kunne motta 6 utvekslingsstudenter. Sendt inn prosjektbeskrivelser til IFMSA for godkjenning, og revidert eventuelle prosjektbeskrivelser som ikke har blitt godkjent. Følge opp endte avtaler og gi diplom til forskere som har mottatt studenter. Dette er ennå ikke utført, men er planlagt å få utført så snart vi har fått underskrift fra nasjonalt styreleder, Even Holth Rustad, på diplomet. Søkt økonomisk støtte til gjennomføring av forskningsutveksling. Til tross for utallige søknader har vi ikke fått innvilget støtte fra noen andre aktører enn vårt eget lokallag. Sørget for husing av innkomne studenter. Vi har dessverre ikke lykkes i å finne en permanent og bærekraftig løsning for neste år, til tross for at dette har vært en av våre viktigste saker. Fulgt prosedyrene som beskrevet i Manual of Research Exchange (MoRE) i vedtektene til IFMSA. Rapportert og holdt jevnlig kontakt med nasjonal forskningsutvekslingsansvarlig. Vurdert søknader og motivasjonsbrev fra søkere til forskningsutvekslingsprogrammet, utreisende. Assistert utgående og studenter med å fylle ut AF. Avholdt «Pre departure» training for utgående forskningsutvekslingsstudenter, delt ut loggbok og informert om vilkår for å få tilbakebetalt depositum. Vurdert søknader fra innkommende forskningsutvekslingsstudenter. Vært ansvarlig for at Card of Acceptance for innkommende studenter blir sendt senest 8 uker før

34 starten av utvekslingen. Har vært tilgjengelig og assistert utreisende studenter i forkant og under oppholdet. Rekruttert kontakt- og aktivitetsfaddere og sosialt ansvarlig til sosialt program for innkommende studenter. Planlagt og gjennomført sosialt program for de innkommende forskningsutvekslingsstudentene. Fulgt opp utfylling av loggbok. Sjekk av at loggbok er fylt ut og godkjent er ikke ennå utført, men skal gjøres før nye forskningsutvekslingsansvarlige inntrer vervet. Vi har fremdeles ikke mottatt reisebrev fra alle de utreisende utvekslingsstudentene, men dette vil følges opp av nåværende forskningsutvekslingsansvarlige. Vi skal dele ut Certificate til innkommende forskningsutvekslingsstudenter etter at evalueringsskjema i Loggboken er fylt ut. Skrevet regnskap for forskningsutveksling fortløpende ila hele styreåret. Tidsbruk på to personer: Delta på styremøter: ca. 4 timer hver 3 uke. Mail: ca. 5 timer/uke Kontakt med forskere, søknadskriving og møter relatert til forskningsutveksling: 1-2 timer/uke Arrangering av utvekslingsmøte og «Pre departure» training ca. 7 timer. Delta på konferanser og kurs (inkl GA): ca. 14 dager/år Kontortid: 2-4 x 2 timer/semester Opplæring og handover v/tiltredelse og v/fratredelse: ca 8 timer Det har vært jevnt med arbeid hele styreåret, men med noen arbeidstopper før jul, sommer og på slutten av sommeren (pga sosialt program for innkommende studenter og spørsmål fra disse).

35 Årsrapport fra klinisk utvekslingsansvarlige 2013/2014 Vi har arbeidet jevnt gjennom året med å tilrettelegge klinisk utveksling for 12 innreisende og 12 utreisende studenter. Som tidligere år har det vært mest arbeid på vårparten, i sommerferien og ved starten på høstsemesteret (i selve utvekslingsperioden). Det har naturlig nok var mest arbeid knyttet til de innkommende studentene. I hele perioden har vi arbeidet med forskjellige typer forarbeid, slik at den fire uker lange hospiteringen skal bli så lærerik og hyggelig som mulig. Dette betyr at vi har vært i jevnlig kontakt med våre kontaktpersoner på OUS og Lovisenberg. Høsten 2013 hadde vi hand-over med gamle LEOer, deltok på TVK3 og evalueringsmøte med OUS, satte oss inn i IFMSA-databasen og mobiliserte for å informere studentmassene om tilbudet om klinisk sommerutveksling en populær medlemsfordel i Nmf. I samarbeid med ansvarlige for forskningsutveksling arrangerte vi informasjonskveld om utveksling, lagde promoteringsplakater etc. Videre arbeidet vi rett før og etter nyttår med praktiske dokumenter for studentene som skulle reise ut på klinisk sommerutveksling, håndterte alle henvendelsene som kom i denne sammenheng, og tok imot depositum. Vi hadde en del kontakt med NEO- UT i denne perioden. På nyåret 2014 søkte vi om midler fra Medisinsk Fakultet ved UiO, MSU og diverse fond og legater. Vi fikk innvilget kr fra med.fak. og kr fra MSU. I tillegg skrev vi budsjett for utvekslingsperioden, og sendte ut søknader til OUS og Lovisenberg om å ta imot henholdsvis 10 og 2 studenter, noe vi fikk positivt svar på. Våren 2014 arrangerte vi pre-departure training med utdeling av loggbøker for utreisende studenter. Vi jobbet med CA og CC for alle utvekslere, både inn og ut. Hele vårparten var preget av mye e-post-korrespondanse med både innreisende og utreisende studenter, sykehusene og NEO ene. Vi hadde god dialog med våre kontaktpersoner ved OUS og Lovisenberg angående planlegging av årets utvekslingsperiode, særlig med tanke på testing av TB og MRSA, og studentenes avdelingsønsker. Vi bisto kontaktpersonen vår ved OUS i å fordele studentene på avdelingene, og sørget for at losji ble booket fra 13. august til 13. september. I april 2014 startet vi med å rekruttere aktivitets- og kontaktfaddere for de utenlandske studentene. Vi jobbet også for å finne en som kunne være sosialt ansvarlig for det sosiale programmet under fadderperioden. Tiden fram mot sommeren var en hektisk periode. Vi planla det sosiale programmet i samarbeid med forskningsutvekslingsansvarlige, og hadde tett dialog med alle innreisende studenter om avdeling, bolig, MRSA-testing etc. Vi booket bolig for de 2 studentene på Lovisenberg. Sommeren 2014 kontaktet vi Fredensborg Leiligheter for å avtale nøkkelhenting og kontrollere at alt var i orden med boligene. Vi fordelte kontaktfaddere på fadderbarn, satte sosialt ansvarlig inn i sine arbeidsoppgaver, booket time for MRSA- og TB-testing, kontaktet ansvarlige i kantinene for å skaffe matkuponger, organiserte henting og innlosjering av alle innkommende studenter på ankomstdagen deres etc. Det gikk en del tid til å følge opp kontaktfaddere og fadderbarn. Dagene august gikk fullstendig med til å sørge for at innlosjering hos Fredensborg gikk etter planen med tanke på fordeling av rom og senger, test av MRSA og TB, og introdusjonsmøte med OUS.

36 Da vi startet som nye i vervet jobbet vi en periode mye med å prøve å organisere MRSAhurtigtest for de utenlandske studentene som skulle komme å hospitere her i Oslo sommeren Dette viste seg å være et tema som stadig er oppe til diskusjon. Smittevernoverlege Egil Lingaas ga tillatelse til at vi kunne ta hurtigtest mot at studentene kunne fremvise negativ MRSA-test fra hjemlandet, og at kostnadene på ca. kr per student ville bli dekket av NMF. Vi hadde ikke satt av kr i budsjettet vårt til dette, og valgte å gå for vanlig dyrkningsprøve, mot at vi «purret» på prøvesvarene ved å ringe SiO Legekontor Blinderen og Furst for at informasjon om prøvesvar skulle komme raskere fram. Vi ba studentene komme 5 dager før hospiteringsstart for å ha nok tid til å vente på prøvesvarene. Dessverre ødela SiO Blinderen Legekontor prøvene våre ved å bruke feil transportmedium, slik at nye prøver måtte tas, og studentene måtte vente ytterligere ca. 4 dager på svarene. Dette var et stort frustrasjonsmoment både for oss og de internasjonale studentene. Èn student ble funnet MRSA-positiv, og forhindret fra hospitering, noe vedkommende tok svært tungt. Vi jobber nå aktivt med å følge opp studenten med tanke på behandling og oppmuntring. Vi har utført de oppgavene som sto på vår kjøreplan da vi tok over vervet høsten Vi har arbeidet jevnt for å tilrettelegge utvekslingen både for innreisende og utreisende studenter. Det har vært et krevende år, men samtidig givende. Bortsett fra forsinkelsen med MRSAprøvene som ble ødelagt, noe vi ikke rådde over, har alt stort sett gått etter planen.

Årsrapport Nmf-Oslo

Årsrapport Nmf-Oslo Styret har bestått av: Årsrapport Nmf-Oslo 2013-2014 Leder Elisabeth Holven ( september 2013- april 2014), Imon Barua ( april 2014 ) Nestleder/Sekretær - Imon Barua ( september 2013 april 2014) Nasjonalt

Detaljer

Årsmøte Nmf- Oslo

Årsmøte Nmf- Oslo NmfOslo Årsmøte NmfOslo 02.09.2013 Tid: 18:00 Sted: Rødt auditorium RH 1 NmfOslo SAKSLISTE 1. Valg av ordstyrer, bisitter og referent 2. Godkjenninger 2.1 Godkjenning av innkalling 2.2 Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Referat fra NMF OSLOS STYREMØTE Tirsdag 22. april :00-18:30

Referat fra NMF OSLOS STYREMØTE Tirsdag 22. april :00-18:30 Referat fra NMF OSLOS STYREMØTE Tirsdag 22. april 2014 17:00-18:30 Til stede: Elisabeth Holven (EH), Imon Barua (IB), Sarah Løvdahl (SL), Sakshi Sharma (SS), Gudrun Grene (GG), Sara Namek (SN), Liva Klingen

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

NMF-OSLO STYREMØTE Tirsdag 29. oktober 2013

NMF-OSLO STYREMØTE Tirsdag 29. oktober 2013 Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE Tirsdag 29. oktober 2013 Til stede:! Sarah Løvdahl (SL), Christine Carlsen (CC), Sakshi Sharma (SS), Gudrun!! Grene (GG), Vivian Amundsen (VA), Sara Namek (SN), Sofyan Raja

Detaljer

Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015

Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015 Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015 Nmf Bergens hovedoppgave er å arbeide for de faglige, økonomiske og sosiale interessene til medisinstudentene i Bergen, samt sette fokus på internasjonal forståelse,

Detaljer

Protokoll - Valgmøtet 2015

Protokoll - Valgmøtet 2015 Protokoll - Valgmøtet 2015 Soria Moria kurs- og konferansehotell, Oslo, 11. oktober 2015 Mikal Thomas Dworak Protokollsignatør Hanne Hope Protokollsignatør Synne Lofstad Referent Cathrine Rath Pedersen

Detaljer

Styremøte i Norsk medisinstudentforening

Styremøte i Norsk medisinstudentforening Styremøte i Norsk medisinstudentforening Stad: Skype Tid: Torsdag 13 februar, 20:00 23:00 Innkalte: Nasjonalt styre: Christine Carlsen (CC), Liv Helene Dolva Sagedal (LH), Liv Reidun Tverelv (LT), Christian

Detaljer

Styremøte Nmf Oslo!".$".%!

Styremøte Nmf Oslo!.$.%! Styremøte Nmf Oslo ".$".% Norsk Medisinstudentforening Styremøte i Nmf- Oslo Referat Rikshospitalet M- etasjen, Oslo Tirsdag 28. august 2012 kl 17.00 Styremøte Nmf Oslo ".$".% VEDTAK Vedtatt: 1500,- i

Detaljer

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Mandag 28. Januar 2013, kl 18:00 20:30. M-etasjen på Rikshospitalet

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Mandag 28. Januar 2013, kl 18:00 20:30. M-etasjen på Rikshospitalet Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE Mandag 28. Januar 2013, kl 18:00 20:30 M-etasjen på Rikshospitalet Til stede : Forfall : Bart Baekelandt (BB), Ida Fattah (IF), David Grimaldi (DG), Marte Hansen (MH), Tuva

Detaljer

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Tirsdag 19. mars 2013, kl 17.00 18.30, M-etasjen på Rikshospitalet

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Tirsdag 19. mars 2013, kl 17.00 18.30, M-etasjen på Rikshospitalet Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE Tirsdag 19. mars 2013, kl 17.00 18.30, M-etasjen på Rikshospitalet Til stede: Forfall: Asad Ali (AA), Bart Baekelandt (BB), Sukhjeet Kaur Bains (SB), David Grimaldi (DG),

Detaljer

Årsmelding Norsk medisinstudentforening Trondheim. Styreperioden 2014/2015

Årsmelding Norsk medisinstudentforening Trondheim. Styreperioden 2014/2015 Årsmelding Norsk medisinstudentforening Trondheim Styreperioden 2014/2015 Innledning Norsk medisinstudentforening (Nmf) Trondheim er lokallaget for medisinstudenter som studerer i Trondheim. Nmf Trondheim

Detaljer

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Mandag 25. februar 2013, kl 17:00 19:00. M-etasjen på Rikshospitalet

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Mandag 25. februar 2013, kl 17:00 19:00. M-etasjen på Rikshospitalet Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE Mandag 25. februar 2013, kl 17:00 19:00 M-etasjen på Rikshospitalet Til stede: Asad Ali (AA), Bart Baekelandt (BB), Ida Fattah (IF), David Grimaldi (DG), Marte Hansen (MH),

Detaljer

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Mandag 8. april 2013, kl , M-etasjen på Rikshospitalet

Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE. Mandag 8. april 2013, kl , M-etasjen på Rikshospitalet Referat fra NMF-OSLO STYREMØTE Mandag 8. april 2013, kl 18.00 21.00, M-etasjen på Rikshospitalet Til stede: Asad Ali (AA), Bart Baekelandt (BB), Sukhjeet Kaur Bains (SB), David Grimaldi (DG), Marte Hansen

Detaljer

Årsmelding. Norsk medisinstudentforening Trondheim. Styreperioden 2015/2016. Nmf Trondheim: Med.post 193 Medisinsk Teknisk Senter 7489 Trondheim

Årsmelding. Norsk medisinstudentforening Trondheim. Styreperioden 2015/2016. Nmf Trondheim: Med.post 193 Medisinsk Teknisk Senter 7489 Trondheim Årsmelding Norsk medisinstudentforening Trondheim Styreperioden 2015/2016 Innledning Norsk medisinstudentforening (Nmf) Trondheim er lokallaget for medisinstudenter som studerer i Trondheim. Nmf Trondheim

Detaljer

Vedtekter for Norsk medisinstudentforening

Vedtekter for Norsk medisinstudentforening Vedtekter for Norsk medisinstudentforening Sist vedtatt: 10. april 2016, Tromsø Norsk medisinstudentforening (Nmf) sine vedtekter definerer og beskriver foreningen, dens arbeidsmåte og dens struktur. Vedtektene

Detaljer

Vedtekter for Norsk medisinstudentforening

Vedtekter for Norsk medisinstudentforening Vedtekter for Norsk medisinstudentforening Sist vedtatt: 26. Mars 2017, Trondheim Norsk medisinstudentforening (Nmf) sine vedtekter definerer og beskriver foreningen, dens arbeidsmåte og dens struktur.

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE

INNKALLING TIL STYREMØTE Inviterte: INNKALLING TIL STYREMØTE NORSK MEDISINSTUDENTFORENING UTLAND Cathrine Sevre (CS) Leder Nina Norum (NN) Nestleder Ingrid Dyvik (ID) NS 2016 Martine Magnussen (MM) Økonomiansvarlig Anne Sandvik

Detaljer

Saksdokumenter - Valgmøtet 2017

Saksdokumenter - Valgmøtet 2017 Saksdokumenter - Valgmøtet 2017 Quality Airport Værnes, Stjørdal, 15. Oktober 2017 Oslo, 16.09.2017 Kjære Landsstyre! Valgmøtet gir oss mulighet til å rette blikket fremover. På møtet velges både arbeidsprogram

Detaljer

Norsk Medisinstudentforening. Valgmøte 2012. Saksdokumenter

Norsk Medisinstudentforening. Valgmøte 2012. Saksdokumenter Norsk Medisinstudentforening Valgmøte 2012 Saksdokumenter Soria Moria Kurs- og konferansehotell, Oslo 19. -21. oktober 2012 Sak 1 Godkjenning av: 1.1 Innkalling Innkalling til valgmøtet er bekjentgjort

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Referat styremøte Nmf Trondheim 20. oktober 2015

Referat styremøte Nmf Trondheim 20. oktober 2015 Referat styremøte Nmf Trondheim 20. oktober 2015 Tid: 19.00-20.30 Sted: MTG23 Tilstede: Kristina, Johanne, Inga, Øystein, Tora, Hanna, Knut, Martin og Ida Dagsorden: 1. GODKJENNING AV INNKALLING a. Godkjent

Detaljer

Referat fra styremøte Nmf Trondheim 23. oktober

Referat fra styremøte Nmf Trondheim 23. oktober Referat fra styremøte Nmf Trondheim 23. oktober Tid: 16.00-1800 Sted: MTG23 Tilstede: Inger, Ida T., Helene, Miriam, Marte- Stine, Øystein, Susanne, Rannei, Ida J., Thian, Marie Møteleder: Inger Heimdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg 1 Formål Medisinsk- odontologisk Studentutvalg (MOSU) er det høyeste studentpolitiske organ ved Det medisinsk- odontologiske fakultet (MOF) ved (UiB),

Detaljer

Referat fra styremøte i Nmf Oslo 6. oktober 2015

Referat fra styremøte i Nmf Oslo 6. oktober 2015 Referat fra styremøte i Nmf Oslo 6. oktober 2015 Tilstede: Vivian Shubira Amundsen (VA), Synne Lofstad (SL), Line Stensland (LS), Ole Marius Gaasø (OG), Emma Lengle (EL), Keely Mullally (KM), Marit Rønning

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Årsmøte Nmf Utland 31. August 2013 - Oslo

Årsmøte Nmf Utland 31. August 2013 - Oslo Årsmøte 31. August 2013 - Oslo Tid: 31. August. 2013 kl. 10.00 Sted: Legeneshus, Oslo 1 Program 09.30 10.00 Oppmøte og registrering av deltagere på Legenes Hus 10.00 10.10 Møtestart, Velkomst v/ Leder

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Referat fra Norsk medisinstudentforening styremøte 12.april 2016

Referat fra Norsk medisinstudentforening styremøte 12.april 2016 Referat fra Norsk medisinstudentforening styremøte 12.april 2016 Tilstede: Emma Lengle (EL), Synne Lofstad (SL), Marit Skårn (MS), Hakan Foss (HF), Fatemeh Zangeneh (FZ) frem til kl.18, Katja Eliassen

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

R E F E R A T NM F U T L A ND ST Y R E M Ø T E

R E F E R A T NM F U T L A ND ST Y R E M Ø T E R E F E R A T NM F U T L A ND ST Y R E M Ø T E 01.05.2013 Sted: Skype Tid: 01.05.2013 kl.20.00 Inviterte: Anders Holen (AH) Christian Markar Lolland (CML) Eivind Westrum Aabel (EWA) Inge Marshall Trangsrud

Detaljer

REFERAT NMF UTLAND STYREMØTE

REFERAT NMF UTLAND STYREMØTE REFERAT NMF UTLAND STYREMØTE 11.02.2013 Sted: Skype Tid: 11.02.2013 kl.20.00 Inviterte: Anders Holen (AH) Christian Markar Lolland (CML) Eivind Westrum Aabel (EWA) Inge Marshall Trangsrud (IMT) Lisa Lorentzen

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Vervsbeskrivelser. Nasjonalt tillitsvalgte - Norsk medisinstudentforening

Vervsbeskrivelser. Nasjonalt tillitsvalgte - Norsk medisinstudentforening Vervsbeskrivelser Nasjonalt tillitsvalgte - Norsk medisinstudentforening Dette dokumentet innholder en beskrivelse av Norsk medisinstudentforenings verv og deres ansvarsområder og oppgaver. Nasjonalt styre

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Sak 01 Godkjenning av:

Sak 01 Godkjenning av: Årsmøte 2015 Tid: lørdag 7. februar 2015, kl 16.00 18.00. Sted: Senter for Fredsstudier, Universitet i Tromsø. Til Årsmøtet i Flerkulturelt Forum Tromsø (FFT) Åpning av årsmøtet ved FFTs styreleder 2014-2015,

Detaljer

Nyhetsbrev Nmf Bergen

Nyhetsbrev Nmf Bergen Nyhetsbrev Nmf Bergen Hei Nmf ere! Her kommer vinterens nyhetsbrev fra Nmf Bergen. I dette nyhetsbrevet vil du få noen smakebiter av hva som skjer i ditt lokallag, og aktiviteter som vil finne sted i nærmeste

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Endring av saksrekkefølge: Tar sak 17 etter sak 14 slik at TØ kan dra etter diskusjonen av sak 17.

Endring av saksrekkefølge: Tar sak 17 etter sak 14 slik at TØ kan dra etter diskusjonen av sak 17. Referat fra styremøte i Nmf Oslo 17.feb 2016 Tilstede: Tord Øverås (TØ), Line Stensland(LS), Øyvind Rustan (ØR), Synne Lofstad (SL), Emma Lengle (EL), Katja Eliassen (KE), Kenan Santic (KS), Fatemeh Zangeneh

Detaljer

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik.

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 09.11.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 31.10.2014 kl. 08.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen,

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 TIDSRAMME/VARIGHET Lørdag 1. Mars 2014, kl1100-1315. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Vervbevskrivelser Nmf Trondheim

Vervbevskrivelser Nmf Trondheim Vervbevskrivelser Nmf Trondheim Lokallagsleder Lokallagsleder er styreleder i Trondheim, og har ansvar for å organisere styrets arbeid og følge opp styremedlemmer. Leder har også ansvaret for driften i

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Vedtatt av fakultetsstyret 10. oktober 2017 Dokumentet

Detaljer

STATUTTER TIL MEDISINSTUDENTENES HUMANITÆRAKSJON

STATUTTER TIL MEDISINSTUDENTENES HUMANITÆRAKSJON STATUTTER TIL MEDISINSTUDENTENES HUMANITÆRAKSJON 1. GENERELT 1.1. Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) er en humanitær innsamlingsaksjon som arrangeres av Norsk Medisinstudentforening (Nmf). Nmf

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene Vedtekter Vedtatt på Landsmøtet 4.-6. April 2014 NITO Studentene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

REFERAT STYREMØTE

REFERAT STYREMØTE REFERAT STYREMØTE 31.03.16 NORSK MEDISINSTUDENTFORENING UTLAND Inviterte: Cathrine Sevre (CS) Leder Nina Norum (NN) Nestleder Ingrid Dyvik (ID) NS 2016 Martine Magnussen (MM) Økonomiansvarlig Ikke møtt

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten (NFKH) -24. ordinære Generalforsamling

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten (NFKH) -24. ordinære Generalforsamling Norsk Forum for kvalitet i helsetjenesten FORSLAG GENERALFORSAMLING I NFKH 6. JUNI 2016 SAKSLISTE 1. Åpning og konstituering av møtet Sigrid J. Askum 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av saksliste

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Forslag til endringer i vedtektene for den norske veterinærforenings studentforening: Vedtekter for Den norske veterinærforenings studentforening

Forslag til endringer i vedtektene for den norske veterinærforenings studentforening: Vedtekter for Den norske veterinærforenings studentforening Forslag til endringer i vedtektene for den studentforening: Vedtekter for Den studentforening 1. Formål 1.1. Foreningens offisielle navn er den Studentforening (DNV-S), kan også kalles veterinærforeningens

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

Styremøte Nmf Oslo 1.februar 2012

Styremøte Nmf Oslo 1.februar 2012 Styremøte Nmf Oslo 1.februar 2012 Dato: 01.02.12. Tidspunkt: 17.00 Sted: B1.1017 SAK 1 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Møteinnkalling og saksliste godkjent. SAK 2 Vervarbeid siden sist. Erfaringer

Detaljer

Vedtekter for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA)

Vedtekter for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) Vedtekter for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) Sist oppdatert juli 2015 1 Innhold 1 Navn og tilhørighet... 3 2 Formål... 3 3 Organisasjon... 4 4 Sekretariat... 4 5 Styremøter... 4 6 LSAs tillitsvalgte

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

Arbeidsprogram 2015 Norsk medisinstudentforening Vedtatt: 23. mars 2015, Budapest

Arbeidsprogram 2015 Norsk medisinstudentforening Vedtatt: 23. mars 2015, Budapest Arbeidsprogram 2015 Norsk medisinstudentforening Vedtatt: 23. mars 2015, Budapest Nmf sekretariat: Nmf Bergen: Nmf Oslo: Nmf Tromsø: Nmf Trondheim: Nmf Utland: Legenes Hus Akersgt. 2 Studenthuset Gade

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

c. å arbeide for gode vilkår for medisinsk ledelse i institusjonshelsetjenesten.

c. å arbeide for gode vilkår for medisinsk ledelse i institusjonshelsetjenesten. Forslag til vedtektsendringer til behandling 15.4.2015: VEDTEKTER FOR NORSK OVERLEGEFORENING Foreningen er av landsstyret i Dnlf godkjent som yrkesforening. Vedtektene er fastsatt av landsrådet 15.04.2015

Detaljer