Årsmøte Nmf Utland 31. August Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Nmf Utland 31. August 2013 - Oslo"

Transkript

1 Årsmøte 31. August Oslo Tid: 31. August kl Sted: Legeneshus, Oslo 1

2 Program Oppmøte og registrering av deltagere på Legenes Hus Møtestart, Velkomst v/ Leder Behandling av årsmøtesaker Behandling av årsmøtesaker Lunsj Behandling av årsmøtesaker Pause Behandling av årsmøtesaker Avslutning Middag for Nytt og gammelt styre Det tas forbehold om mulige endringer i løpet av dagen! 2

3 SAKSLISTE 1. Valg av ordstyrer, bisitter og referent 2. Godkjenninger 2.1 Godkjenning av innkalling 2.2 Godkjenning av dagsorden 3. Gjennomgang av årsmelding for 2012/ Gjennomgang av økonomi 4.1 Regnskap Status regnskap Revidert budsjett Budsjett Arbeidsprogram for 2012/ Valg 6.1 Tellekorps 6.2 Representant til nasjonalt styre 6.3 Leder 6.4 Nestleder 6.5 Styremedlemmer og 2. vara for nasjonal styrerepresentant 6.7 Delegater og vararepresentanter til TVK3 og landsmøte 6.8 Valgkomité 3

4 ÅRSMELDING NMF UTLAND 2012/2013 Styret har bestått av: Leder: Malin flygel Nestleder-, Æsculap-, og Informasjonsansvarlig: Christian Lolland Hovedstyrerepresentant: Eivind Westrum Aabel Turnus/Lønn/Autorisasjon: Tora Mellin Olsen Heggvik Utvekslingsansvarlig: Ragnhild Bakke KP - ansvarlige: Magdalena Todorow og Lisa Lorentzen Økonomiansvarlig: Inge Marshall Trangsrud Medlemsfordeler: Anders Holen Styrearbeid har i løpet av styreperioden deltatt på en rekke arrangementer. Styret var godt representert under TVK3, landsmøtet og GUK. Lokallaget stilte med mange endring- og tilleggsforslag til årets landsmøte, hvor 7 stykker fra styret deltok. De nasjonale dokumentene ble grundig gjennomgått av lokallaget på forhånd og lokallaget stilte dermed med forberedte delegater. På årets TVK3 deltok 10 representanter fra. var og representert på ANSA Polens fagseminar i November 2012 og på AMS Det har i nåværende styreperiode blitt avholdt 9 styremøter via skype og en arbeidshelg. 5 styremedlemmer fra gammelt styre, samt 7 representanter fra nytt styre, deltok på årets overgangshelg. Denne ble avholdt i Oslo to uker etter s årsmøte og var en meget vellykket og produktiv helg. Det oppfordres at det legges mer vekt på å gjennomføre en overgangshelg for nytt og gammelt styre, da dette ikke har latt seg gjøre i år. Aktiviteten i styret har i hovedsak gått via mail, men skype er også blitt brukt hyppig til diskusjoner og planlegging. Lokallaget har hatt flere komitèer i løpet av styre perioden. PIF, Hdir turnè, mentorordningen og GNU har alle vært drevet gjennom komitèer nedsatt av styret. Komitèearbeidet har vært varierende i funksjon og effektivitet, hvor av noen har fungert bedre enn andre. Det oppfordres likevel til å fortsette med komitèfordelingen da det legger et fint grunnlag for arbeidsfordeling av oppgaver utenom styrevervet, innad i styret U.t eller nestleder har jevnlig hatt kontakt med leder i de ulike komitèene for å følge opp arbeidet. Komitèene har likevel fungert som en ekstern gruppe med fullmakt til å ta beslutninger i hva som angår komitèens arbeid, drift og organisering. Kurs har i år arrangert en rekke kurs, samt vært arrangør/økonimisk ansvarlig for en rekke andre kurs som er blitt avholdt/arrangert av og for studenter i utlandet. 4

5 har innvilget søknader om støtte til infomøter, gipsekurs, sykurs i flere ulike land. Styret har i år bedt om erfaringsrapporter fra kontaktpersoner som arrangerer dette, hvor tilbakemeldingene fra studentene er svært bra. Det har vært stort engasjement blant studentene og det har blitt avholdt informasjonsmøter om Nmf i mange ulike byer i utlandet. Arrangementer selv har arrangert i løpet av styreperioden: PIF Pasientsikkerhetsseminar med pasienten i fokus som ble avholdt i Bialystok Polen mars Hdir turnè Turnè i samarbeid med Helsedirektoratet for å opplyse våre medlemmer om sykemeldingsveilederen, trygdemedisin og Nmf. Turnèen fant sted April og besøkte følgende byer: Praha, Budapest og Szczecin Turnusforberedende kurs Kurs for våre medlemmer som omhandlet de viktigste temaer og problemstillinger i forhold til å møte den norske turnustjenesten som utenlandsstudent. Kurset ble avholdt august ved Rikshospitalet i Oslo. Akuttmedisinsk seminar har i år som i fjor arrangert Akuttmedisinsk seminar (AMS). Seminaret avholdes i Oslo hvor medisinstudenter fra inn- og utland inviteres. Akuttmedisinsk gruppe Akuttmedisinsk gruppe (AMG) har i år som i fjor avholdt kurs for medisinstudenter i flere ulike byer i utlandet, samt deltatt på mange ulike arrangementer. AMG er en instruktørgruppe underlagt ANSA og Nmf. Turnus, lønn og autorisasjonsansvarlig Som turnusansvarlig i har jeg deltatt på årsmøtet, overgangshelg, TVK3, Landsmøtet, GUK og arbeidshelg. Utenom dette har jeg og deltatt på alt styrearbeid som har hørt med til mitt verv, samt arrangert og deltatt på Pasientsikkerhets seminar i Polen og turnè med Hdir i Praha, Budapest og Szczecin. Turnus, lønn og autorisasjonsansvarlig i er ansvarlig for og holde seg oppdatert over hva som skjer innen turnus, lønn og autorisasjonsprosesser i Norge og i utland. Informasjonen skal sendes ut til styret og til våre medlemmer i utlandet via mail, facebook eller æsculap. Arbeidsoppgavene har i all hovedsak vært å holde seg oppdatert via Nasjonalt styre i Nmf, samt oppdatere styret i utland om aktuelle saker for vervet. Turnusansvarlig har og deltatt på møter med NS, turnus- og lønnsgruppen dersom dette har vært nødvendig. Gjennom vervet har det vært behov for å være i kontakt med NS turnusansvarlig, SAK, lånekasse, Hdir og HOD. Relevant info til medlemmene har 5

6 blitt publisert i nyhetsbrevet, på nettsidene og i æsculap. Det er viktig at innehaveren av dette verv har et godt samarbeid med de som innehar verv av samme karakter i NS, da dette forenkler arbeidsmengden og informasjonsinnhenting når dette trengs. Gjennom året har mye av tiden gått med til å besvare mail fra medlemmer angående ny turnusordning og overgangsordning, hatt kontakt med Turnus-representant i Nmf sentralt, besvare mail fra medlemmer angående ny turnusordning og overgangsordning, besvare spørsmål angående endring av autorisasjon, samt hatt kontakt med SAK via mail for å informere studenter som skal søke om autorisasjon. Æsculap og informasjonsansvarlig Vi har i år kjempet med litt problemer relatert til Legeforeningens overtakelse av Nmf utlands maildomene. Alle skjemaer er nå sendt inn til webmaster hos Legeforeningen, og det gjenstår nå kun innsendelse av dokumentene før overtakelsen er fullstendig. Dette betyr at fornyelse av domenet vil gå automatisk fra år til år og trekkes fra vårt kostsenter. Ellers har nettsiden vår vært brukt flittig til å informere våre medlemmer om det som foregår i Nmf, samt oppklare uklarheter bl.a i forbindelse med landsmøtet. Nmf gikk i november over til "page"-formatet på Facebook, og har per juni 2013 flere følgere enn Nmf sentralt, dette er vi veldig stolte av! Her har vi lagt ut hyppige oppdateringer om saker som ikke enten egner seg på nettsidene våre, eller korte påminnelser om f.eks billettsalg til PIF-seminaret. Det er viktig at siden overvåkes godt av nettansvarlig, da vi har opplevd at det spammes med reklame o.l. På siden. I æsculap har styret og medlemsmassen i 2012/13 havnet litt i skyggen. Dette skyldes delvis at det har vært kontaktvansker med redaksjonen i bladet, og noe dårlig informasjon på nettsider, Facebook og i infomail, dette kan enkelt forbedres kommende år med f.eks en infospalte i månedlig infomail. Styret har publisert to artikler i år, samt at vår leder og NS-rep/nestleder i Nmf har vært profilert her. Informasjonsmail har mer eller mindre regelmessig blitt sendt ut til våre medlemmer, men vi har innsett gjennom året at det er litt ambisiøst å sikte for å lege en full Mail hver måned, da vi har støtt på enkelte problemer med å produsere nok stoff til å fylle disse, derfor vil det anbefales at det diskuteres hvorvidt hyppigheten av disse reduseres til hver halvannen måned eller hver annen måned, såfremt nettside og Facebook benyttes til sitt fulle potensiale. Utveksling Utvekslingsansvarlig har ikke levert inn årsmelding 6

7 Medlemsfordeler I år har arbeidet med medlemsfordeler vært noe vanskelig. Det har blitt sendt ut spørsmål om medlemsavtale til alle de store avishusene som nå har betalingsavis, til TV2-sumo, etc. men vanskelig å få noen konkrete tilbakemeldninger. Før jul gikk mye arbeid med til å bestille nye klær til Nmf. Etter jul har mye av arbeidet gått med på å få i gang den nye mentorordningen som vi har i samarbeid med NFA. Prosjekt og internasjonalt arbeid Nmf utland har ikke opprettet noen nye prosjekter i 2012/13, men har i år bidratt med å videreformidle informasjon til våre medlemmer om eksisterende prosjekter. Hovedfokuset har ligget på å tilby assistanse til medlemmer som ønsker å opprette nye prosjekter (fast spalte i infomail), samt å hjelpe til med å finne informasjon om søknadsfrister, samt opplyse om disse både på nett og per Mail. Dette har fungert godt, da opprettelse av nye prosjekter avhenger av et bredere initiativ enn kun en person i styret. Prosjektansvarlig har også deltatt på IFMSAs generalforsamling, og deltatt i en workshop om prosjektledelse og -drift, dessverre uten at disse ferdighetene har kommet til nytte i løpet av styreåret. MedHum 2014 Sentralstyret i MedHum, ved leder Vilde Skylstad, inviterte til å delta i større grad enn tidligere i innsamlingsaksjonen MedHum Det er opprettet et styre i MedHum Utland, ved leder Christian M. Lolland, og dette styret teller per i dag to medlemmer. Det er ønskelig at styret får flere medlemmer, men det har vist seg vanskelig å engasjere medlemsmassen i en adekvat grad, tross informasjon på Mail og i sosiale media. MedHum fikk i Mai innvilget kroner av Kavli-fondet, penger som skal benyttes av styrene i studiebyene til aksjoner i September Det blir dette aksjonerte samlet inn midler til et av Leger Uten Grensers feltsykehus i Bodisktriktet i Sierra Leone, et land plaget av lange distanser mellom landsbyer og sykehus med personell som er trent opp til å håndtere fødsler og perinatal pleie. Midlene som vil bli samlet inn blir øremerket til blandt annet og finansierer økt drift av en slags ambulansetjeneste tilhørende feltsykehuset, samt oppgradering av mye utstyr pluss innkjøp av så mye nytt utstyr som mulig. Det er ønskelig fra styret i MedHum utlands side at styret i fortsetter arbeidet med å søke interessenter til styremedlemsplassene gjennom blandt annet sosiale media. Det vil gjennomføres tilsynsreise for prosjektet i medio oktober, og informasjon vil bli lagt ut i MedHum sin Facebook-side samt delt gjennom s "page" og på MedHum sine hjemmesider. Kontaktpersonansvarlig Ble gjenvalgt på Årsmøte månedsskiftet august/sept 2012.Har deltatt på TVK3, overgangsmøte, GUK og landsmøtet. Har informert /vervet nye medlemmer under Nmf s vervekonkurranse 2012, samt arrangert KP julebord i Oslo, for Nmf Utlands kontaktpersoner. Har i løpet av styreperioden skaffet 13 nye KPer, samlet inn taushetserklæringer, send ut KP info og svart på mail. Vi har fått inn/lagt ut 19 studiestedsbeskrivelser av de følgene: Pécs, Debrecen, Szeged, Praha, Martin, Riga, Aachen, Dusseldorf, Bialystok, Lublin, Krakow, Katowice, Szczecin, Poznan, Wroclaw, Warszawa, 7

8 Torun/Bydgoszcz, København og Aarhus. Har også purret på de 3 resterende beskrivelsene (Groningen, Brno og Budapest.) Har og videresendt relevant mail om ulike prosjekter og utveksling, samt lagt ut info om disse på facebook. Det har blitt sendt info om Kp-pakken til alle KPer og har hatt kontakt mellom Ellen Huber og KPne ang. dette. I år har vi sendt ut 16 KP pakker: Pecs, Szeged, Debrecen, Warszawa x 2, Szczecin, Wroclaw, Katowice, Bydgoszcz, Martin x2, Riga, Praha, Brno. København, Groningen. Har fått jevnlige oppdateringer fra statistikkansvarlig Anders Taraldset ang. medlemstall i Nmf og medlemsoppslutning i de forskjellige byene: informert byer med lave medlemstall, oppfordret disse til å holde kurs/møter, informere om Nmf. Laget attestet for aktivt arbeid i på norsk og engelsk. 2 KPer har benyttet seg av dette og mottatt attester. Oppfordret KPne til å holde venflon-sutur-gipsekurs og/eller infomøter ved sine studiesteder. F.o.m september 2012 t.o.m juni 2013 har 10 byer holdt infomøter (Budapest, Pecs, Debrecen, Brno, Praha, Martin, Katowice, Szczecin, Warszawa, Riga). I tillegg har Pecs gjennomført stikkekurs, Szczecin sutureringskurs og Praha gipsekurs. Laget en Powerpoint om Nmf som KPne kan bruke på sitt infomøte ved studiestedet; sendt denne til KPne. Samlet inn 4 erfaringsrapporter fra Pecs, Warszawa, Martin og Praha. Sendt info angående KP- møte og Årsmøtet , samt kontaktet de mest aktive KPne og oppfordret de til å stille til valg. Laget en excel oversikt over alle Kontaktpersoners aktivitet i. Svart på ulike spørsmål fra KPer via mail / tlf. BUDSJETT 2012/2013 Budsjett for 2012/2013 er ikke innsendt fra økonomiansvarlig REKNESKAP Rekgeskap er ikke innsendt fra økonomiansvarlig På vegne av styret i Malin Flygel Leder 8

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Årsberetninger ANSA-land og utvalg 2014-2015

Årsberetninger ANSA-land og utvalg 2014-2015 Årsberetninger ANSA-land og utvalg 2014-2015 Til ANSAs 59. generalforsamling ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer