Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. og 12. juni 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. og 12. juni 2014"

Transkript

1 Dagsorden Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. og 12. juni 2014 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler fra kl til kl den 11. juni og fra kl til den 12. juni. Sak 1 Landsstyresak 99 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2 Landsstyresak 100 Godkjenning av LS-protokoll fra 25. mars. AU-referatene av 26. mars, 23. april og 22. mai 2014 til orientering Sak 3 Landsstyresak 101 Politisk rapport Sak 4 Landsstyresak 102 Ansettelse ny sekretariatsleder i NJ Sak 5 Landsstyresak 103 Økonomi NJ Sak 6 Landsstyresak 104 Rapport fra Landsmøtefrekvensutvalget Sak 7 Landsstyresak 105 Status kampanjen «Hvor har du det fra?» Sak 8 Landsstyresak 106 B-sak: Tariffrapport Sak 9 Landsstyresak 107 Status for: - Arbeidet med arbeidsmiljøundersøkelsen - NJs tiltaksplan Sak 10 Landsstyresak 108 Oppnevning vedtektutvalg og mandat Sak 11 Landsstyresak 109 Oppnevnelse PFU Sak 12 Landsstyresak 110 Oppnevnelse AU i NP og nestleder i NP Sak 13 Landsstyresak 111 Orienteringssaker Sak 14 Landsstyresak 112 Eventuelt Sak 1 Landsstyresak 99 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden Til stede: Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Marius Tetlie, Åsne Haugli, Jan Børge Leirvik, Katrine Strøm, Finn Våga, Toralf Sandåker, Håkon Okkenhaug, Stein Sneve, Sidsel Avlund, Britt- Ellen Negård og Anne Berit Larsen. Møtende vara: Hans Chr. Eide, Lene Svenning etter lunsj dag 1. Møtende vara dag 2: Robin Mortensen. Forfall hele møtet: Henrikke Helland, Gunnar Kagge. Forfall dag 2: Katrine Strøm, Finn Våga, Marius Tetlie fra kl. 14. Ansatte: Jahn-Arne Olsen, Tore Sjølie, Trond Idås, Anne Hilde Thue, Gunhild Mohn, Hilde Tretterud, Stein Larsen, August Ringvold, Merete Jansen, Aslaug Watten, Ketil Heyerdahl, Karoline Ramdal. Vedtak: Innkalling godkjent. Protokoll fra landsstyremøte 11. og 12. juni 2014, side 1 av 8

2 Sak 2 Landsstyresak 100 Godkjenning av LS-protokoll, AU-referater til orientering Sakspapirer: LS-protokoll fra 25. mars 2014 AU-referat av 26. mars 2014 AU-referat av 23. april 2014 AU-referat av 22. mai 2014 Til protokollen av 25. mars: Sidsel Avlund påpekte at det var datoen for de lokale forhandlingene som ikke var satt og ikke de sentrale. Vedtak: Protokollen av 25. mars godkjent. AU-referatene tatt til orientering. Sak 3 Landsstyresak 101 Politisk rapport Dag 1: Thomas Spence orienterte om nedbemanning, moms og NRK. Følgende tok ordet: Sidsel Avlund, Hege Iren Frantzen, Jan Børge Leirvik og Toralf Sandåker. Dag 2: Kjersti Løken Stavrum innledet. Følgende tok ordet: Hege Iren Frantzen, Anne Berit Larsen, Thomas Spence, Toralf Sandåker, Jahn-Arne Olsen, Sidsel Avlund, Marius Tetlie, Åsne Haugli, Håkon Okkenhaug og Stein Sneve. Sak 4 Landsstyresak 102 Ansettelse ny sekretariatsleder i NJ Sakspapirer: Notat fra ANSU datert 2. juni Saksnummer: Thomas Spence som orienterte om arbeidet i LS, AU og ANSU. Følgende tok ordet: Åsne Haugli, Jan Børge Leirvik, Håkon Okkenhaug, Katrine Strøm, Anne Berit Larsen, Toralf Sandåker, Sidsel Avlund, Stein Sneve, Marius Tetlie, Åsne Haugli, Forslag til vedtak Protokoll fra landsstyremøte 11. og 12. juni 2014, side 2 av 8

3 Landsstyret slutter seg til ansettelsesutvalgets (ANSUs) forslag om stillingsbetegnelse, utlysningstekst og stillingsinstruks. ANSU får fullmakt til å justere tekstene i henhold til debatten og dialog med ekstern rådgiver. Vedtak: Forslaget vedtatt. Sak 5 Landsstyresak 103 Økonomi NJ Sakspapirer: Notat fra Jahn-Arne Olsen av 4. juni 2014: Tiltak for å få NJs økonomi i balanse Uttalelse fra fagstabklubben av 6. juni 2014 Notat fra Anne Hilde Thus av 2. juni 2014: NJs regnskap for 2014 NJs driftsregnskap 1. kvartal 2014 NJs konfliktfond regnskap 1. kvartal 2014 NJs vederlagsregnskap 1. kvartal 2014 Saksnummer: Jahn-Arne orienterte om NJs økonomiske situasjon. Stein Larsen orienterte om fagstabsklubbens uttalelse. August Ringvold orienterte om demokratiet i NJ. Følgende tok ordet: Marius Tetlie, Håkon Okkenhaug, Katrine Strøm, Sidsel Avlund, Jahn-Arne Olsen, August Ringvold, Jan Børge Leirvik, Anne Berit Larsen, Britt-Ellen Negård, Åsne Haugli, Toralf Sandåker, Finn Våga, Stein Sneve, Stein Larsen. Arbeidsutvalgets forslag til vedtak Med utgangspunkt i generalsekretærens forslag, vedtok AU å fremme følgende vedtaksforslag for landsstyret: 1) NJs driftskostnader reduseres varig i størrelsesorden tre millioner kroner fra 2015 ut over det som allerede er innarbeidet i langtidsbudsjettene (scenarier) for årene ) NJs bemanning reduseres varig gjennom naturlig avgang som allerede er iverksatt eller planlagt naturlig avgang. Generalsekretæren får fullmakt til å gjennomføre nødvendige oppgaveendringer for å sikre en riktig ressursbruk i sekretariatet, eventuelt også nødvendige stillingsendringer. Det åpnes for å styrke regnskapskapasiteten noe. 3) NJs kontingent til Norsk Presseforbund belastes i sin helhet vederlagsbudsjettet fra For å redusere belastningene på vederlagsbudsjettet igangsettes det en prosess for å endre vedtektene i Pressens Faglitteraturfond slik at midlene også kan brukes til kollektive formål. 4) I tillegg gjennomføres det nødvendige kostnadskutt, primært i sentral drift, for å nå innsparingsmålene. Protokoll fra landsstyremøte 11. og 12. juni 2014, side 3 av 8

4 5) Det gis ikke generelle tilbud om sluttpakker eller gavepensjon i NJ. Det åpnes for at ansatte på eget initiativ kan be om individuelle samtaler om sluttpakke/gavepensjon innen årsskiftet. 6) NJs landsstyre gir AU fullmakt til å godkjenne de samlede økonomiske rammene for sluttavtaler i Journalisten. Vedtak: Forslag 1-5 vedtatt. Nytt forslag punkt 6 fra Thomas Spence: Landsstyret har behandlet vedtak fra ekstraordinær generalforsamling i Journalisten BA, og vedtar: a) NJ stiller nødvendige midler til disposisjon for å gjennomføre omstilling og nedbemanning i Journalisten BA. b) Generalsekretæren i NJ får fullmakt til å disponere NJs økonomiske midler for å gjennomføre ovennevnte vedtak. c) AU i NJ skal godkjenne innhold og rammer for bruken av NJs økonomiske midler. Thomas Spence orienterte om bakgrunnen for forslaget. Følgende tok ordet: Marius Tetlie, Jahn-Arne Olsen, Håkon Okkenhaug, Thomas Spence. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 6 Landsstyresak 104 Rapport fra Landsmøtefrekvensutvalget Sakspapirer: Rapport fra landsmøtefrekvensutvalget Hege Iren Frantzen orienterte om utvalgets arbeid. Arbeidsutvalget anbefaler landsstyret å vedta: NJs landsmøte skal arrangeres hvert annet år. Kostnadene knyttet til mandagen før selve landsmøtet reduseres. Landsstyret ber NJs generalsekretær om å gjennomgå kostnadene til selve landsmøtet med sikte på ytterligere innsparinger, blant annet med bakgrunn i rapporten fra utvalget. Følgende tok ordet: Marius Tetlie, Sidsel Avlund, Britt-Ellen Negård, Anne Berit Larsen, Tore Sjølie, Åsne Haugli, Britt-Ellen Negård, Toralf Sandåker, Jan Børge Leirvik, Lene Svenning, Stein Sneve, Hans Chr. Eide. Åsne Haugli foreslo saken utsatt til før fristen til landsmøteforslagene går ut. Hege Iren Frantzen foreslo at saken også sendes ut på høring. Vedtak: En stemme imot. Protokoll fra landsstyremøte 11. og 12. juni 2014, side 4 av 8

5 Sak 7 Landsstyresak 105 Status kampanjen «Hvor har du det fra?» Arnt Sommerlund redegjorde. Følgende tok ordet: Hege Iren Frantzen, Åsne Haugli, Hans Chr. Eide, Arnt Sommerlund, Hilde Tretterud, Robin Mortensen og Thomas Spence. Sak 8 Landsstyresak 106 B-sak: Tariffrapport Sakspapirer: Oversikt sentrale tarifforhandlinger i 2014 (notat fra Stein Larsen). Stein Larsen, Karoline Ramdal og Sidsel Avlund redegjorde. Følgende tok ordet: Hege Iren Frantzen, Sidsel Avlund, Stein Larsen, Robin Mortensen, Ketil Heyerdahl, Håkon Okkenhaug, Lene Svenning og Åsne Haugli. Sak 9 Landsstyresak 107 Statusrapporter Arbeidet med arbeidsmiljøundersøkelsen Anne Berit Larsen og Trond Idås redegjorde. Følgende tok ordet: Hans Chr. Eide, Anne Berit Larsen, Trond Idås, Hege Iren Frantzen, Jahn-Arne Olsen, Britt-Ellen Negård, Jan Børge Leirvik, Åsne Haugli og Sidsel Avlund. NJs tiltaksplan Sakspapirer: NJs tiltaksplan Thomas Spence redegjorde. Følgende tok ordet: Sidsel Avlund, Thomas Spence, Toralf Sandåker, Hege Iren Frantzen, Håkon Okkenhaug, Hans Chr. Eide, Marius Tetlie og Åsne Haugli. Sak 10 Landsstyresak 108 Oppnevning vedtektutvalg og mandat Protokoll fra landsstyremøte 11. og 12. juni 2014, side 5 av 8

6 Sakspapirer: Notat fra arbeidsutvalget datert 22. mai 2014: Forslag til vedtektsutvalg foran landsmøtet 2015 Hege Iren Frantzen orienterte om forslagene. Følgende tok ordet: Jan Børge Leirvik, Toralf Sandåker. AUs forslag til vedtak: Landsstyret setter ned et vedtektutvalg med mandat til å foreslå endringer i NJs vedtekter og legge disse frem for landsstyret innen vedtektenes frister. Medlemmer: Hege Iren Frantzen (leder), Rolf Johansen (OJ), Dag Idar Tryggestad (BJ/BT) og Britt-Ellen Negård (AU/LS/Amedia). Vedtak: AUs forslag vedtatt. Sak 11 Landsstyresak 109 Oppnevnelse PFU Sakspapirer: Notat fra arbeidsutvalget datert 6. juni 2014: Oppnevning av PFU Saksnummer: Thomas Spence orienterte. Følgende tok ordet: Hege Iren Frantzen, Toralf Sandåker, Marius Tetlie, Sidsel Avlund, Stein Sneve, Håkon Okkenhaug, Åsne Haugli, Britt-Ellen Negård, Jan Børge Leirvik, Håkon Okkenhaug, Anne Berit Larsen, AUs forslag: Ut fra en samlet vurdering foreslås følgende oppnevnt til PFU på vegne av NJ: Alf Bjarne Johnsen (VG), ny leder Øyvind Brigg (TV 2), styremedlem. Varamedlemmer fra NJ: Liv Ekeberg (Agderposten) Ellen Ophaug (Fredriksstad Blad) Martin Riber Sparre (DN) Vedtak: AUs forslag vedtatt. Sak 12 Landsstyresak 110 Oppnevnelse AU i NP og nestleder i NP Sakapapirer: Notat fra Thomas Spence av 2. juni 2014: Oppnevning AU i NP og nestleder Protokoll fra landsstyremøte 11. og 12. juni 2014, side 6 av 8

7 Saksnummer: Thomas Spence orienterte om bakgrunnen for forslaget. Forslag til vedtak: NJ støtter opprettelsen av et arbeidsutvalg i Norsk Presseforbund. NJs nestleder Hege Iren Frantzen innstilles som ny nestleder i NP, og representerer NJ i arbeidsutvalget. Vedtak: Forslaget vedtatt. Sak 13 Landsstyresak 111 Orienteringssaker STUP-utvalg MBL/NJ Sakspapir: Notat av 9. mai 2014: Oppnevning til STUP-utvalg Rammer for bruk av vederlagsmidler Sakspapir: Retningslinjer for bruk av vederlagsmidler (Saksnummer: ) Høring: Om endring av tilskuddsordningen for ukeaviser Sakspapir: Høring om endring av tilskuddsordningen for ukeaviser (Saksnr: ) Sak 14 Landsstyresak 112 Eventuelt Regjeringens forslag til endringer av arbeidsmiljøloven Knut Skaslien redegjorde. Følgende tok ordet: Åsne Haugli, Jan Børge Leirvik, Toralf Sandåker, Lene Svenning, Håkon Okkenhaug og Thomas Spence. Invitasjon til nasjonal komite for markering av Aasmund Olavsson Vinjes 200-årsdag Thomas Spence redegjorde. Protokoll fra landsstyremøte 11. og 12. juni 2014, side 7 av 8

8 Følgende tok ordet: Toralf Sandåker, Jahn-Arne Olsen og Jan Børge Leirvik Møtene hevet kl dag 1. og kl dag 2. Protokoll dag en ved Tore Sjølie, dag to ved Ketil Heyerdahl. Protokoll fra landsstyremøte 11. og 12. juni 2014, side 8 av 8

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 28.mai 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg 12. mai 2015 kl. 10-16 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Stein Sneve, Britt-Ellen Negård og Toralf Sandåker

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8-9. januar 2015 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 16. oktober 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8. mars 2005 kl. 10-16.15 i NJs lokaler Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøtet ble avviklet på Hotell Arena, Lillestrøm 2. november kl. 1400 til 1730 og 3. november kl 0900 til 1410. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 12. september kl 1000 til kl. 1700, og 13. september kl. 0930 til 1445. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 14. februar kl. 10:00 til [møteslutt]. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 81 Åpning av Landsstyret ved Ann-Magrit Austenå

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariat: 13. mars 2008 kl. 10.00-16.00 Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Åsne Haugli. Forfall: Pål Hansen Deltok på hele møtet: Jahn-Arne

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. januar 2006 kl. 10.00-14.30 Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Leif-Kjartan Bjørsvik og Terje Eidsvåg. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på hele

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet.

Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet. FORSLAGS- OG VEDTAKSPROTOKOLL NJs LANDSMØTE SANDEFJORD, 6.- 8. MAI 2003 Tirsdag 6. mai Sak 1: Åpning Landsmøtet ble åpnet ved NJs leder Olav Njaastad. Sak 2: Konstituering Sak 2a: Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 11. mars 2009 Saksnummer: 09-146 Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi Det

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

NJs beretning 2013-2015 Innhold

NJs beretning 2013-2015 Innhold NJs beretning 2013-2015 Innhold Gode tider for dårlig nytt... 3 Situasjonen i mediebransjen... 5 Kampanje for journalistikken Hvor har du det fra?... 9 Økonomiske tilpasninger også i NJ... 11 Medlemsutviklingen...

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Tilstede: Andre: Forfall: Martin Riber Sparre, Veslemøy Lode, Berit Aalborg,

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00.

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00. Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00. Til stede: Martin Riber Sparre, Baard Zakariassen, Ellen Viseth, Marianne Torp, Rolf Johansen,

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Trondheim 11. desember 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Ådne Røkkum, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Olve Morken, Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg Forfall: Frode

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 RKN

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 RKN Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 RKN Sak 2016-05: Kampanjen for journalistikken I styremøtet 3. desember 2013 orienterte sekretariatet om kampanjen for journalistikken. På bakgrunn av orienteringen

Detaljer

PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta

PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta Tilstede: Ole Gladsø, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder Unni Sletvold, medlem/regionleder Mjøs Karin L. Christiansen, medlem/ regionleder

Detaljer

DEL 1 ORGANISASJONEN. 1. Formål. 1. Formål. 2. Organisasjonen. 2. Organisasjonen. Gjeldende tekst Forslag til ny tekst Kommentar DEL 1 ORGANISASJONEN

DEL 1 ORGANISASJONEN. 1. Formål. 1. Formål. 2. Organisasjonen. 2. Organisasjonen. Gjeldende tekst Forslag til ny tekst Kommentar DEL 1 ORGANISASJONEN Norsk Journalistlags vedtekter arbeidsdok 2 21. januar 2009 Bruksanvisning: I kolonne 1 skal original tekst stå. I kolonne to skal utkast til ny komplett tekst stå med formattert tekst slik: Ny tekst:

Detaljer

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo Protokoll 04/12 Tid: Fredag 4. mai 2012, kl. 17:00-19:30 Lørdag 5. mai 2012, kl. 09:00-14:30 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Rica Ishavshotell, Tromsø Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg,

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer