Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 29. mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 29. mai 2015"

Transkript

1 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 29. mai 2015 Landsstyreseminar og landsstyremøte ble holdt ved Son Spa, Son mai. Landsstyremøtet ble avviklet 29. mai kl til Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 4 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2 Landsstyresak 5 Godkjenning av LS-protokoll fra 10. mars Godkjenning av LS-protokoll fra 12. mars AU-protokoll av 12. mai til orientering Sak 3 Landsstyresak 6 Oppfølging fra landsmøte Oversendt fra landsmøtet Tiltaksplan Egmont Publishing en kommende trend? Sak 4 Landsstyresak 7 Oppnevning av utvalg og styrer AU NJs lønnsutvalg (LU) NJs internasjonale utvalg NJs forsikringsutvalg NJs representanter i styret for IJ Sak 5 Landsstyresak 8 NJs lønnsutvalg (LU): Oppgaver og mandat Sak 6 Landsstyresak 9 Overføring fra NJs konfliktfond Sak 7 Landsstyresak 10 Forslag møteplan AU og LS 2015 Sak 8 Landsstyresak 11 Søknad konsernlag i Mentor medier Sak 9 Landsstyresak 12 Søknad om arr.støtte Global Investigative Journalism Conference 2015 Sak 10 Landsstyresak 13 Journalisten Beretning, regnskap og revisjon Valg til styret i Journalisten Sak 11 Landsstyresak 14 Orienteringssaker Høring lagringsloven Tariffoppgjør i SBS Discovery/TV Norge Avtale NJ Arb.pressens tarifforening Landsmøte-evaluering Sak 12 Landsstyresak 15 Eventuelt Protokoll fra landsstyremøte 29.mai 2015, side 1 av 12

2 Til stede Landsstyret: Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Håkon Okkenhaug, Britt-Ellen Negård, Christer Pedersen, Åsne Haugli, Toralf Sandåker, Sidsel Avlund, Stein Sneve, Katrine Strøm, Robin Mortensen. Vara tilstede med stemmerett: 1. vara Dag Idar Tryggestad, 2. vara Harald S. Klungtveit, 3. vara Julie Teresa Olsen og 4. vara Eva-Therese Grøttum Vara tilstede uten stemmerett: Anette Andresen, Monica White Martinsen, Lars Døvle Larssen, Harald Grevskott, Stein Akre, Lene Svenning og Lisa Fagerbakk. Forfall: Pål Hellesnes, Finn Våga, Anne Berit Larsen, Henrikke Helland og Harald Grevskott (vara) Ansatte: Torbjørn Brenna og Ståle Lidsheim. Sak 1 Landsstyresak 4 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent Sak 2 Landsstyresak 5 Godkjenning av LS-protokoll fra 10. mars Godkjenning av LS-protokoll fra 12. mars AU-protokoll av 12. mai til orientering LS-protokoll 10. mars Protokoll godkjennes, men punkt 9.5 tas ut og forberedes til neste LSmøte. Følgende tok til ordet: Sidsel Avlund, Åsne Haugli, Hege Iren Frantzen og Thomas Spence. Vedtak: forslaget ble vedtatt. LS-protokoll 12. mars Godkjent AU-protokoll 12. mai Tatt til orientering Protokoll fra landsstyremøte 29.mai 2015, side 2 av 12

3 Sak 3 Landsstyresak 6 Oppfølging fra landsmøte Oversendt fra landsmøtet Tiltaksplan Egmont Publishing en kommende trend? Oversendt fra landsmøtet Sakspapirer: Notat fra Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Landsstyret oversender forslaget til tariffansvarlig. Thomas Spence redegjorde for saken og foreslo å utsette saken. Vedtak: Saken utsettes Tiltaksplan Sakspapir: Tiltaksplanen vedtatt på NJs landsmøte 12. mars 2015 Thomas Spence orienterte. Landsstyret og varamedlemmene diskuterte «Tiltaksplan » i grupper under landsstyreseminaret. Gruppenes innspill ble presentert. Forslag til 4 vedtak, basert på gruppenes innspill og diskusjon i LS: 1. LS ber AU komme tilbake i neste møte med forslag til hvordan NJ skal løse de langsiktige tariffpolitikkens utfordringer. 2. LS ber AU organisere hvordan kunnskapen fra Arbeidsmiljøundersøkelsene kan benyttes til arbeidet for bedre arbeidsmiljø og utarbeide en plakat for arbeidet i redaksjonene. LS ber administrasjonen vurdere eventuelle tilsvarende veivisere for andre aktuelle tema. 3. NJs skal nedsette en arbeidsgruppe med deltagelse fra NJ Frilans, fagstab og politisk ledelse som skal fremme forslag til tiltak som kan styrke frilansernes rettigheter blant annet gjennom tariffoppgjørene. Arbeidsgruppen starter arbeidet høsten 2015 og legger frem sine forslag for LS innen utløpet av året. NJ Frilans sikres representasjon i relevante forhandlingsutvalg i NJs tariffområder. Målsettingen er å bringe inn eventuelle krav i forbindelse med hovedoppgjørene i Protokoll fra landsstyremøte 29.mai 2015, side 3 av 12

4 Gruppen skal også foreslå tiltak for å følge opp Tiltaksplanens punkt: Arbeide spesifikt for å hente igjen etterslepet i lønns- og arbeidsbetingelser for fotojournalister/pressefotografer som er lønnsfrilansere eller selvstendig næringsdrivende. 4. AU oppnevner et utvalg med bred representasjon for å forberede NJs høringsuttalelse til den varslede stortingsmeldingen om NRKs fremtid. Vedtak: forslagene ble vedtatt Egmont Publishing en kommende trend? Sakspapir: Notat fra Pål Hellesnes, Henrik Helland og Hans Grevskott. Utkast til uttalelse/kronikk i DN fra LS: Kynisk og skamløst i Egmont Publishing Thomas Spence orienterte Uttalelse/kronikk i DN 30. mai. Følgende tok til ordet: Christer Pedersen, Sidsel Avlund, Anette Andresen, Åsne Haugli, Toralf Sandåker, Katrine Strøm og Thomas Spence. Vedtak: Uttalelse/kronikk i DN 30. mai: Norsk Journalistlag: Kynisk og skamløst i Egmont Publishing Landsstyret i Norsk Journalistlag er sjokkert over hvordan ledelsen i Egmont Publishing kynisk og skamløst knuser redaksjoner og behandler ansatte. NJ forstår og bidrar sammen med ansatte og tillitsvalgte til omstillinger i mediebransjen. Vi krever til gjengjeld at ledelsen viser publisistisk ansvar, følger norsk lov og avtaleverk og behandler sine ansatte med respekt og anstendighet. Egmont Publishing har som første bedrift bevisst gått inn for "redaksjonsknusing" ved praktisk talt å fjerne redaksjonene og outsource den journalistiske produksjonen. Ansattes kompetanse, identitet og rettigheter kuttes brått og brutalt. Sterke redaksjoner reduseres til tomme skall og "merkevarekjerner" som skal være bestillere av innhold. De få gjenværende journalistene skal ikke tilhøre en bestemt redaksjon, men kun motta en bestilling som de skal levere raskest mulig, en form for "samlebåndsjournalistikk". Alle ledd i den journalistiske prosessen med redaksjonsmøter, ideutveksling, bearbeidelse, kontroll, videreutvikling av ideer og etiske diskusjoner, svekkes eller forsvinner. Modellen truer kvaliteten på journalistikken og utøvelsen av medienes samfunnsoppdrag. De gjenværende journalistene i Egmont skal konkurrere med frilanserne om å levere en bestilling. Når Egmont krever at en side levert av en fast ansatt skal koste det samme som en side levert av en Protokoll fra landsstyremøte 29.mai 2015, side 4 av 12

5 frilanser, som i en årrekke har vært svært presset på pris, vil det legge et negativt leveringspress på de ansatte. Dette er stikk motsatt av en politikk for Kvalitetsjournalistikk slik norske journalister og redaktører Har vært enig om og dokumentert gjennom kvalitetsundersøkelsene. Egmont-journalistene må i praksis levere langt mer enn en frilanser fordi en fast ansatt genererer sosiale utgifter knyttet til rettigheter som gjelder for alle arbeidstakere i Norge. Frilansere har ikke disse rettighetene og påfører følgelig ikke bedriften de samme kostnadene. Signalene tyder på at bedriften ønsker at mange av de samme journalistene skal gjøre det samme som de gjør i dag, men som frilansere og med mye større krav til levering. Kort sagt: Egmont Publishing sparker i realiteten ansatte og "tilbyr" dem som frilansere å gjøre samme jobb uten sikkerhet i form av faste leveranser og uten å ha noen sikkerhet i form av sykepenger og pensjon. Dette er et dramatisk angrep på stillingsvernet og velferdsordningene som har tjent både eiere og ansatte i mediebransjen godt i mange år. At ledelsen samtidig som fortvilte ansatte kastes på dør utlyser nye stillinger i redaksjonene er så grovt og ufølsomt at det savner sidestykke. Stillingene skulle umiddelbart vært tilbudt de mange godt kvalifiserte og lojale medarbeiderne som har tjent Egmont i mange år, og nå tvinges ut i en usikker tilværelse. NJ bistår medlemmene og vil bekjempe Egmont-modellen som både skaper et mer uorganisert, brutalt arbeidsliv og svekker vilkårene for drive uavhengig journalistikk bygget på bransjens normer for kvalitet. Signert dagens Landsstyre: Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Håkon Okkenhaug, Britt-Ellen Negård, Christer Pedersen, Åsne Haugli, Toralf Sandåker, Sidsel Avlund, Stein Sneve, Katrine Strøm, Robin Mortensen, Dag Idar Tryggestad, Harald S. Klungtveit, Julie Teresa Olsen og Eva Therese Grøttum. Protokoll fra landsstyremøte 29.mai 2015, side 5 av 12

6 Sak 4 Landsstyresak 7 Oppnevning av utvalg og styrer AU NJs lønnsutvalg (LU) NJs internasjonale utvalg NJs forsikringsutvalg NJs representanter i styret for IJ AU Thomas Spence orienterte. Landsstyret oppnevner følgende Arbeidsutvalg i perioden : Thomas Spence, leder, Oslo Journalistklubb Hege Iren Frantzen, nestleder, Oslo Journalistklubb Finn Våga, Stavanger, Stavanger Journalistlag, Stein Sneve, Bodø, Helgeland og Salten Journalistlag Varamedlemmer: Britt-Ellen Negård, Amedia og Hedmark Journalistlag Toralf Sandåker, Tønsberg, Frilansjournalistene Følgende tok ordet: Katrine Strøm, Toralf Sandåker, Sidsel Avlund, Christer Pedersen, Thomas Spence, Håkon Okkenhaug, Julie Teresa Olsen Motforslag fra Sidsel Avlund: Britt-Ellen Negård settes opp mot Stein Sneve i Arbeidsutvalget perioden Forslaget faller mot to stemmer. Vedtak: Innstillingen vedtas, med presisering av 1. og 2. vara. Thomas Spence, leder, Oslo Journalistklubb Hege Iren Frantzen, nestleder, Oslo Journalistklubb Finn Våga, Stavanger, Stavanger Journalistlag, Stein Sneve, Bodø, Helgeland og Salten Journalistlag Varamedlemmer: 1. Vara: Britt-Ellen Negård, Amedia og Hedmark Journalistlag 2. Vara: Toralf Sandåker, Tønsberg, Frilansjournalistene Protokoll fra landsstyremøte 29.mai 2015, side 6 av 12

7 04.02 NJs lønnsutvalg (LU) Thomas Spence orienterte Forslag til Lønnsutvalg : Finn Våga (Stavanger Aftenblad), leder Åsne Haugli (DN) Dag Idar Tryggestad (BT) Vedtak: Innstilling ble enstemmig vedtatt NJs internasjonale utvalg Hege Iren Frantzen orienterte. Eva Stabell, leder Finn Våga, Stavanger Aftenblad AU supplerer utvalget ved behov. Følgende tok ordet: Sidsel Avlund, Hege Iren Frantzen Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt NJs forsikringsutvalg Hege Iren Frantzen orienterte Forslag til NJs forsikringsutvalg : Torbjørn Brenna, sekr. leder Bente Sjaavik, stabsansvarlig Åsne Haugli (DN) Anette Andresen (NJ Frilans) Vedtak: innstillingen ble enstemmig vedtatt NJs representanter i styret for IJ Thomas Spence orienterte NJs representanter i styret for Institutt for journalistikk (IJ): Thomas Spence og Sidsel Avlund (NRKJ). Protokoll fra landsstyremøte 29.mai 2015, side 7 av 12

8 Vara: Trond Idås (rådgiver) og Stein Sneve (Avisa Nordland/NJA) Vedtak: innstillingen ble enstemmig vedtatt. Sak 5 Landsstyresak 8 NJs lønnsutvalg (LU): Oppgaver og mandat Sakspapirer: Notat fra Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Hege Iren Franzen orienterte. 1. Landsstyret oppnevner et lønnsutvalg i begynnelsen av hver landsstyreperiode og disse velges for to år. 2. Lønnsregulering NJs ledelse Landsstyret fastsetter etter innstilling fra lønnsutvalget lønn og andre betingelser for leder og nestleder. Lønnsregulering skjer årlig med skjæring 1.juni. Utgangspunkt for lønnsreguleringen er medlemmenes lønnsutvikling. Landsstyret kan etter særlig vurdering fravike dette Lønnsutvalget har fullmakt til å fatte endelige vedtak om lønns- og arbeidsforhold for NJs leder, nestleder og sekretariatsleder i saker av mindre administrativ og økonomisk karakter. Lønnsutvalget har ansvaret for en kompetanseplan for NJs leder, nestleder og sekretariatsleder. 3. En gang i året drøfter NJs styreleder lønns- og arbeidsbetingelsene for NJs sekretariatsleder i samråd med lønnsutvalget. Det samme gjelder for Journalisten der styreleder i Journalisten drøfter lønns- og arbeidsbetingelser for redaktøren av Journalisten i samråd med lønnsutvalget. 4. Lønnsforhandlinger med ansatte i NJ Lønnen til rådgivere, økonomisjef, organisasjonssekretærer og kontormedarbeidere fastsettes gjennom årlige forhandlinger. Forhandlingene med NJ stab ledes av NJs sekretariatsleder, som utnevner forhandlingsutvalg med representant fra lønnsutvalget og evt andre. Lønnsforhandlingene skal gjennomføres etter at de sentrale forhandlingene er avsluttet. Arbeidsutvalget i NJ gir signaler om premissene for lønnsoppgjøret i NJ stab. Forhandlingsresultatet legges frem for landsstyret til godkjenning. 5. Lønnsforhandlinger med ansatte i Journalisten Lønnen til journalistene fastsettes gjennom årlige forhandlinger. Forhandlingene med Journalisten ledes av Journalistens redaktør. Lønnsforhandlingene skal gjennomføres etter at de sentrale forhandlingene er avsluttet. Forhandlingsresultatet legges frem for styret i Journalisten til godkjenning. Protokoll fra landsstyremøte 29.mai 2015, side 8 av 12

9 6. Lønnsutvalget forbereder saker for landsstyret som gjelder lønns- og arbeidsbetingelser for andre tillitsvalgte i NJ. Landsstyret vedtar i slike saker. Følgende tok ordet: Håkon Okkenhaug, Sidsel Avlund, Åsne Haugli, Toralf Sandåker, Hege Iren Frantzen, Thomas Spence og Hege Iren Frantzen foreslår nytt punkt 3: En gang i året fastsetter lønnsutvalget lønns- og arbeidsbetingelsene for NJs sekretariatsleder i samråd med/etter innspill fra NJs styreleder. Landsstyret godkjenner forslag til vedtak. For Journalisten drøfter styreleder i Journalisten lønns- og arbeidsbetingelser for redaktøren av Journalisten i samråd med lønnsutvalget. Styret i Journalisten avgjør. Vedtak: Punkt 1: Vedtatt etter innstilling. Punkt 2: Vedtatt etter innstiling. Punkt 3: Endringsforslag fra Thomas Spence og Hege Iren Frantzen: En gang i året fastsetter lønnsutvalget lønns- og arbeidsbetingelsene for NJs sekretariatsleder i samråd med/etter innspill fra NJs styreleder. Landsstyret godkjenner forslag til vedtak. For Journalisten drøfter styreleder i Journalisten lønns- og arbeidsbetingelser for redaktøren av Journalisten i samråd med lønnsutvalget. Styret i Journalisten avgjør. Endringsforslag vedtatt. Punkt 4: Vedtatt etter innstilling Punkt 5: Vedtatt etter innstilling Punkt 6: Vedtatt etter innstilling I tillegg presiserer LS at LU presenterer skriftlige vedtak og sakspapirer for LS. Sak 6 Landsstyresak 9 Overføring fra NJs konfliktfond Sakspapirer: Notat fra AU Thomas Spence redegjorde I tråd med landsmøtets vedtak om de økonomiske retningslinjene og bruk av konfliktfondet, overføres fem millioner kroner fra NJs konfliktfond til NJs egenkapital. Følgende tok ordet: Håkon Okkenhaug, Sidsel Avlund, Toralf Sandåker, Monica White Martinsen, Hege Iren Frantzen, Stein Sneve, Dag Idar Tryggestad, Britt-Ellen Negård, Toralf Sandåker, Thomas Spence, Åsne Haugli, Motforslag fra Håkon Okkenhaug og Sidsel Avlund: I tråd med landsmøtets vedtak om de økonomiske retningslinjene og bruk av konfliktfondet, overføres 1,5 millioner kroner fra NJs konfliktfond til NJs egenkapital. Protokoll fra landsstyremøte 29.mai 2015, side 9 av 12

10 Motforslaget faller mot 4 stemmer. Vedtak: I tråd med landsmøtets vedtak om de økonomiske retningslinjene og bruk av konfliktfondet, overføres fem millioner kroner fra NJs konfliktfond til NJs egenkapital. AUs forsalg til vedtak står mot 4 stemmer. Sak 7 Landsstyresak 10 Forslag møteplan AU og LS 2015 Sakspapirer: Notat fra Thomas Spence Hege Iren Frantzen orienterte. Understreker at LS-møtet 16. september kun er et reservemøte ved eventuelle behov. Sak 8 Landsstyresak 11 Søknad konsernlag i Mentor medier Sakspapirer: Notat fra Trond Idås. Notat fra Thomas Spence. Søknad fra Mentor medier Hege Iren Frantzen orienterte. NJ oppretter konsernlag i Mentor Medier Følgende tok ordet: Katrine Strøm, Håkon Okkenhaug, Hege Iren Frantzen, Monica White Martinsen, Julie Teresa Olsen, Stein Sneve, Vedtak: forslaget ble enstemmig vedtatt. Sak 9 Landsstyresak 12 Søknad om arr.støtte Global Investigative Journalism Conference 2015 Sakspapirer: Notat fra AU. Søknad fra Stiftelsen SKUP. Hege Iren Frantzen orienterte AU innstiller overfor LS om at NJ i henhold til søknad bevilger kroner i arrangementsstøtte til SKUP som vertskap for GSIJ-konferansen i oktober Protokoll fra landsstyremøte 29.mai 2015, side 10 av 12

11 NJ støtter SKUP/GIJC med til sammen kr kr belastes #50350 (journalistfaglige konferanser) og kr belastes #50300 (Lokale tiltak). Begge tas fra Vederlagsfondet. Følgende tok ordet: Håkon Okkenhaug, Hege Iren Frantzen Vedtak: forslaget ble enstemmig vedtatt. Sak 10 Landsstyresak 13 Journalisten Beretning, regnskap og revisjon Valg til styret i Journalisten Beretning, regnskap og revisjon 2014 Sakspapirer: Styrets beretning, regnskap og revisjon 2014 Thomas Spence orienterte. Følgende tok ordet: Håkon Okkenhaug, Thomas Spence og Hege Iren Frantzen. Vedtak: LS tar orientering til etterretning Valg til styret i Journalisten Sakspapirer: Notat fra Hege Iren Frantzen Hege Irene Frantzen orienterer Innstilling nytt styret i Journalisten Styreleder: Hege Iren Frantzen velges for 2 år Styrerepresentanter: Rolf Johansen (NRK) velges for 2 år Paal Moseng Svendsen (Utdanning) velges for 2 år Katrine Strøm (Fremtiden) - velges for 2 år Ansattes representanter: Martin Huseby Jensen med vara: Paola Thoner Vararepresentant: vara Halldor Hustadnes (Dagbladet) velges for 2 år vara Martin Riber Sparre (DN) velges for 2 år vara Ellen Morland (Sykepleien) velges for 2 år Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Protokoll fra landsstyremøte 29.mai 2015, side 11 av 12

12 Sak 11 Landsstyresak 14 Orienteringssaker Høring lagringsloven Tariffoppgjør i SBS Discovery/TV Norge Avtale NJ Arb.pressens tarifforening Landsmøte-evaluering Høring lagringsloven Sakspapir: Innspill til ekspertutredningen om lagringsloven journalisters kildevern av Thomas Spence og Ine Lindahl Nyrud Tariffoppgjør i SBS Discovery/TV Norge Sakspapir: Notat og protokoll fra forhandlingene mellom SBS Discovery AS og NJ Avtale NJ Arb.pressens tarifforening Sakspapir: Avtale mellom Norsk Journalistlag og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening om opphavsrett Landsmøte-evaluering Sakspapirer: Notat fra Hilde Tretterud. Sak 12 Landsstyresak 15 Eventuelt Ingen saker under eventuelt Protokoll ved Ståle Lidsheim, Son 29. mai Protokoll fra landsstyremøte 29.mai 2015, side 12 av 12

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.-15. oktober 2015

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.-15. oktober 2015 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.-15. oktober 2015 Landsstyremøte ble gjennomført på Villa Grande (Bygdøy) kl. 10.00-18.00 14.oktober/ Torggata 5 kl. 09.00-10.15 15. oktober. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 21. oktober 2016

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 21. oktober 2016 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 21. oktober 2016 Landsstyremøte ble avviklet ved Hotel Clarion Bergen Airport 21. oktober, kl. 10-18. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 109 Åpning og godkjenning av innkalling

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. og 12. juni 2014

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. og 12. juni 2014 Dagsorden Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. og 12. juni 2014 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler fra kl. 1030 til kl. 1700 den 11. juni og fra kl. 9.00 til 14.30 den 12. juni. Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 21. mars 2017

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 21. mars 2017 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 21. mars 2017 Landsstyremøtet ble avviklet på Quality Hotel Expo, Fornebu, 21. mars klokken 10-12. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 150 Åpning og godkjenning av innkalling

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg AU-møte 8. mars 2017 Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve Sekretariatsleder Torbjørn Brenna og Hilde Tretterud

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg 12. mai 2015 kl. 10-16 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Stein Sneve, Britt-Ellen Negård og Toralf Sandåker

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 23. februar 2015 kl. 10-16 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen deltok på

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 3. februar 2016

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 3. februar 2016 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 3. februar 2016 Landsstyremøte ble gjennomført i NJs møterom Kantarellen i Torggata 5, 3. februar kl. 10.00-17.00 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 51 Åpning og godkjenning

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. mars 2013

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. mars 2013 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. mars 2013 Landsstyremøtet ble avviklet på Scandic Hotell Oslo Airport 11. mars 2013 kl. 12.30 til 16.05. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 166 Åpning og godkjenning

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag september 2017

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag september 2017 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 27.-28. september 2017 Landsstyremøte ble avviklet på Hotel Victoria på Hamar, 27. september kl.10.15-16.45 og 28. september kl. 08.30-14.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler fra kl. 1030 til kl. 1730 den 16. september og fra kl. 9.00 til 12.30 den 17.september. Dagsorden

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg AU-møte 29.-31. mai 2017 Hege Iren Frantzen, Dag Idar Tryggestad, Pål Hellesnes, Britt-Ellen Negård, Anette Andresen (ikke sak 7)

Detaljer

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Dato: 12.05.2015 Saksnummer: 15-334 Oppgaver og mandat for NJs lønnsutvalg Ved starten av hver landsmøteperiode bør landsstyret gjennomgå

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag mars 2016

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag mars 2016 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16.-17. mars 2016 Landsstyremøte ble avviklet i Torggata 5, kl. 10.00-17.00 16. mars og kl. 09.30-14.30 17. mars. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 60 Åpning og godkjenning

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag desember 2016

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag desember 2016 Dagsorden Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8.-9. desember 2016 Landsstyremøtet ble avviklet i Akersgata 55, 8. desember kl. 10.00-17.00 og 9. desember kl. 09.30-15.30 Sak 1 Landsstyresak 120 Åpning

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16.september 2015

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16.september 2015 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16.september 2015 Landsstyremøte ble gjennomført som videokonferanse/ deltagelse fra NJs møterom i Torggata 5, 16. september kl. 10.00-14.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag [møtedato]

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag [møtedato] Landsstyremøte i Norsk Journalistlag [møtedato] Landsstyremøtet ble avviklet på Garnberget, Hvaler 09.06.09 kl. 13:00 til 11.06.09 kl. 14:00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 3 Åpning av landsstyret ved Elin

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 28.mars 2012

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 28.mars 2012 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 28.mars 2012 Dagsorden Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 28.mars kl. 1000 til kl. 1630. Sak 1 Landsstyresak 74 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg 17. juni 2015 kl. 10-14 videokonferanse/njs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Stein Sneve og Britt-Ellen Negård. Sekretariatsleder

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag juni 2017

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag juni 2017 Dagsorden Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 7.-8. juni 2017 Landsstyremøte ble avviklet på Holmsbu Bad & Fjordhotell, 7. juni klokken 13.30-18.30 og 8. juni kl. 09.00-16.00 Sak 1 Landsstyresak 09 Åpning

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15.-16.02.2011 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 15.02. 10:00 til 16.02. 13:30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 154 Åpning av landsstyremøtet ved Elin Floberghagen

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. oktober 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga og Åsne Haugli. Hege Iren Frantzen hadde meldt sykdomsforfall.

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg AU-møte 15. juni kl. 10.00-13.00 Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Stein Sneve, Finn Våga, Britt-Ellen Negård og Toralf Sandåker

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 23. februar 2015 kl. 10-16 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen deltok på

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. juni 2013

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. juni 2013 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. juni 2013 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 17.-18. juni. Dagsorden: Sak 1 Landsstyresak 8 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11.og 12. desember 2014

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11.og 12. desember 2014 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11.og 12. desember 2014 Dagsorden Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler fra kl. 1030 til kl. 16.30 den 11. og fra kl. 9.30 til 14.30 den 12.desember. 1 139 Åpning

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag september 2012

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag september 2012 Dagsorden Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 18.-19.september 2012 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 18.-19.september kl. 1000 til 1500. Sak 1 Landsstyresak 109 Åpning og godkjenning av innkalling

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag september 2016

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag september 2016 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 21.-22. september 2016 Dagsorden Landsstyremøte ble avviklet i Torggata 5, 21. september kl. 10.00-17.15 og 22. september kl. 09.00-15.30. Sak 1 Landsstyresak 95 Åpning

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. desember 2007 kl. 10.00 til 7. desember kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning av Landsstyret

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 8. november kl. 10.00 til 17.00 og 9. november kl. 10.00 til kl. 14.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 26. oktober 2011 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet.

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 25. og 26. september 2008

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 25. og 26. september 2008 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 25. og 26. september 2008 Landsstyremøtet ble avviklet på hotell Neptun i Bergen 25. september 2008 kl. 11.10 til 26. september 2008 kl 15:00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. og 14. desember 2012

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. og 14. desember 2012 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. og 14. desember 2012 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 13. desember 2012 kl. 10.00 til 16.00 og 14. desember 2012 kl. 10.30 til 11.30. Dagsorden Sak 1

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg AU-møte 12. september 2018, kl. 09-17, Brugata 19. Hege Iren Frantzen, Dag Idar Tryggestad, Pål Hellesnes og Britt-Ellen Negård

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 13. januar 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag oktober 2013

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag oktober 2013 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 28.-29.oktober 2013 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 28. 29. oktober kl. 10.30 til kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 55 Åpning og godkjenning av innkalling

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag februar 2012

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag februar 2012 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15.-16. februar 2012 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 15.-16. februar kl. 1000 til 1400 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning og godkjenning av innkalling

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsutvalgets seminar

Referat fra arbeidsutvalgsutvalgets seminar Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra arbeidsutvalgsutvalgets seminar 22.-24. september 2014 i Palermo, Sicilia Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Stein Sneve, Britt Ellen Negård og

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag des 09

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag des 09 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10.-11. des 09 Landsstyremøtet ble avviklet i NRKs lokaler 10. 11. desember 2009. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 58 Åpning Sak 2 Landsstyresak 59 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 17.2.2010 kl. 10.00 til 18.2.2010 kl 14.15. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 71 Åpning av landsstyremøtet

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 28.mai 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8. september 2009 kl. 9 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga, Hege Iren Frantzen Sekretariat: Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 23.-25. november 2010 Obrestad fyr Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Jørn Wad. Jahn-Arne

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag des. 08

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag des. 08 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 9.- 10. des. 08 Dagsorden Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 9.12.08 kl. 1000 til 10.12.08 kl. 1500 Sak 1 Landsstyresak 143 Åpning ved Elin Floberghagen Sak

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. desember 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 27. november 2013 i NJs lokaler Til stede: Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Katrine Strøm, Finn Våga (forlot møtet 13.30) og Stein Sneve. Sekretariatet: Jahn-Arne

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 27. november 2013 i NJs lokaler Til stede: Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Katrine Strøm, Finn Våga (forlot møtet 13.30) og Stein Sneve. Sekretariatet: Jahn-Arne

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg AU-møte 8. november 2017, kl. 09-18, Torggata 5. Hege Iren Frantzen, Dag Idar Tryggestad, Pål Hellesnes, Britt-Ellen Negård. Sekretariatsleder

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 15-05-2006 kl. 1000 til 1300. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 148 Åpning Sak 2 Landsstyresak 149 Politisk situasjonsrapport

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 9. april 2019

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 9. april 2019 Dagsorden Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 9. april 2019 Landsstyremøtet vart avvikla i NJs lokaler i Brugata 19, kl. 09.00-16.00. Sak 1 Landsstyresak 1 Opning og godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2009 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Åsne Haugli. Sekretariat: Hilde Tretterud deltok på hele møtet. Jahn-Arne

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 28.10.2008 Landsstyremøtet ble avviklet på Hurdalsjøen Hotel 28.10.2008 kl. 0900 til 15. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 132 Opning ved Kjetil Haanes Sak 2 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag februar 2009

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag februar 2009 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10.- 11. februar 2009 Dagsorden Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 10.2.09 kl. 1100 til 11.2.08 kl 1600 Sak 1 Landsstyresak 157 Åpning ved Kjetil Haanes Sak

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 26. november 2008 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Pål Hansen Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet. Anne Hilde

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg AU-møte 31. august 10.00-16.00 Deltok: Thomas Spence, Hege Iren Frantzen (deltok på sak 7,8,9 og 14), Stein Sneve, Finn Våga og Britt-Ellen Negård Sekretariatet:

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. og 3. april 2008

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. og 3. april 2008 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. og 3. april 2008 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 2. april kl. 16.15 til 18 og 3.april kl. 09 til 15.40 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 84 Åpning av Landsstyret

Detaljer

Sak 1 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden, ( ) V. Sak 2 Protokoll 11:10

Sak 1 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden, ( ) V. Sak 2 Protokoll 11:10 Innkalling til landsstyremøte i Norsk Journalistlag Når: 8. mars kl 10:30-17:00-9. mars 08:30-15:00 Hvor: Media City Bergen, Møterom «Sporten», underetasjen. Innkalt: Samtlige faste medlemmer samt 1. vara

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. oktober 2012

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. oktober 2012 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. oktober 2012 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 17. oktober kl. 10.00 til 17.10 og 18. oktober 2012 kl. 09.00 til 14.20. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Til stede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 12. mars 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg AU-møte 20. desember 2017, kl. 10-16, Torggata 5. Hege Iren Frantzen, Dag Idar Tryggestad, Pål Hellesnes og Britt-Ellen Negård.

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6.12 kl 10.00-17.30 og 7.12.2006 kl. 9.30 til 14.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 225 Åpning av landsstyret

Detaljer

Sak 1 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden, ( ) V. Sak 2 Protokoll 10:30

Sak 1 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden, ( ) V. Sak 2 Protokoll 10:30 Innkalling til landsstyremøte i Norsk Journalistlag Når: 27.september kl 10:15-17:00-28.september 08:30-16:00 Hvor: First Hotel ictoria, Strandgata 21, Hamar. Innkalt: Samtlige faste medlemmer samt 1.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 7. april 2010 kl 10.00 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga og Hege Iren Frantzen. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg AU-møte 14. september 2017, kl. 10-17, Torggata 5. Hege Iren Frantzen, Dag Idar Tryggestad, Pål Hellesnes, Britt-Ellen Negård. Sekretariatsleder

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 16. oktober 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8-9. januar 2015 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 15. mars 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 31. jan-1.feb. 2017

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 31. jan-1.feb. 2017 Dagsorden Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 31. jan-1.feb. 2017 Landsstyremøte ble avviklet i Torggata 5, 31. januar kl. 10-17 og 1. februar kl. 09-15.30. Sak 1 Landsstyresak 134 Åpning og godkjenning

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariat: 13. mars 2008 kl. 10.00-16.00 Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Åsne Haugli. Forfall: Pål Hansen Deltok på hele møtet: Jahn-Arne

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 24. november 2011 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10. og 11. juni 2008

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10. og 11. juni 2008 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10. og 11. juni 2008 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 10. juni 2008 kl. 10.00 til 11. juni 2008 kl 15.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 101 Opning av landsstyremøtet

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007 Landsstyremøtet ble avviklet på Clarion Hotell Oslo Airport 23. april 2007 kl. 13.00 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 265 Åpning av Landsstyret ved Ann-Magrit

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 15. mars 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 10. juni 2010 kl 08.30 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga, Hege Iren Frantzen Hilde Tretterud deltok under

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 26. mars 2019

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 26. mars 2019 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 26. mars 2019 Landsstyremøtet vart avvikla på Quality Hotel Expo, Fornebu, tysdag 26. mars 2019 kl. 9.00-11.10. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 178 Opning og godkjenning

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 10. september 2008 kl. 10.00-16.00 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg, Pål Hansen (til 13.15) og Åsne Haugli. Jørn Wad møtte under

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8. mars 2005 kl. 10-16.15 i NJs lokaler Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg AU-møte 17.18. januar 2017 Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga (deltok ikke under sak 11 og 19) og Stein Sneve. Britt-Ellen

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 2.-4. oktober 2007 på Sommarøy, Tromsø Tilstede: Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg, Pål Hansen og Åsne Haugli. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på

Detaljer

Ved utgangen av 2018 er det 10 år siden medlemsnedgangen startet.

Ved utgangen av 2018 er det 10 år siden medlemsnedgangen startet. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Hilde Tretterud Dato: 15.11.2018 Saksnummer: 27 737 Skisse til «Overordnede økonomiske mål 2019 2021» Landsmøtet i mars skal etter vedtektene behandle «Overordnede økonomiske

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. mai 2011

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. mai 2011 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. mai 2011 Landsstyremøtet ble avviklet på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, mandag 23. mai 2011 fra 12.30 16.00 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 178 Åpning av

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariat: Telefonmøte 11. april 2008 kl. 11.00-12.00 Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Pål Hansen (på telefon) og Terje Eidsvåg (på telefon) Deltok på

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 22. mai 2014 i NJs lokaler Til stede: Thomas Spence, Hege Iren Frantzen og Finn Våga. Sekretariatet: Jahn-Arne Olsen (unntatt punkt 10) og Hilde Tretterud (unntatt

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 9. januar 2006 kl. 10-15.30 i NJs lokaler Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg AU-møte 15. februar 2018, kl. 10-16.30, Torggata 5. Hege Iren Frantzen, Dag Idar Tryggestad, Pål Hellesnes og Kjersti Fikse Ness.

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 06. og

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 06. og Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 06. og 07.12.2005 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 06.12. 10:00-17:00 og 07.12. kl. 09:30-14:30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 60 Behandlet Åpning av landsstyret

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 26. november 2009 kl 9.00 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga og Hege Iren Frantzen. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg 31. august 2015 kl. 10-16, Torggata 5 Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Stein Sneve og Finn Våga. Sekretariatsleder Torbjørn Brenna

Detaljer

NOTAT. Innstilling fra arbeidsutvalget for forslagene til NJs landsmøtet

NOTAT. Innstilling fra arbeidsutvalget for forslagene til NJs landsmøtet NOTAT Til: Fra: Landsstyret Arbeidsutvalget Dato: 18.01.2017 Innstilling fra arbeidsutvalget for forslagene til NJs landsmøtet Arbeidsutvalget har behandlet alle forslagene som kom inn fra organisasjonen

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Tilstede: Andre: Forfall: Martin Riber Sparre, Veslemøy Lode, Berit Aalborg,

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. januar 2006 kl. 10.00-14.30 Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Leif-Kjartan Bjørsvik og Terje Eidsvåg. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på hele

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 29. og

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 29. og Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 29. og 30.10.2009 Landsstyremøtet ble avviklet på Radisson SAS Blu Tromsø 29.oktober og 30. oktober 2009, kl. 11.00 til 17.00 torsdag og 09.30 13.30 fredag. Dagsorden

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. januar 2007 kl. 10.00-15.00 Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Eva Stabell. Forfall: Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøtet ble avviklet på Hotell Arena, Lillestrøm 2. november kl. 1400 til 1730 og 3. november kl 0900 til 1410. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariat: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg AU-seminar 15.-17. oktober 2008 i Berlin Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg, Pål Hansen, Åsne Haugli. Jørn Wad deltok til lunsj

Detaljer