Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg"

Transkript

1 Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8-9. januar 2015 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok på hele møtet. XX deltok under sine saker. Sak 1 Sak 214 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2 Sak 215 AU-referat 1. desember 2014 Sak 3 Sak 216 Lagstildelinger 2015: Lokallag Sak 4 Sak 217 Lagstildelinger Konsernlag Sak 5 Sak 218 Tildelinger journalistfaglige konferanser 2015 Sak 6 Sak 219 Innkomne forslag til landsmøtet Sak 7 Sak 220 Innstilling Vedtekter Sak 8 Sak 221 Innstilling Program Sak 9 Sak 222 Innstilling Tiltaksplan Sak 10 Sak 223 Innstilling økonomiske hovedmål og vederlagsforvaltning Sak 11 Sak 224 Andre landsmøtesaker Sak 12 Sak 225 Prioritering og fordeling av arbeidet i NJs ledelse Sak 13 Sak 226 Fullmakt Storm Geo Sak 14 Sak 227 Fullmakt Filmtekst Norge Sak 15 Sak 228 B-sak: Søknad rettslig bistand Sak 16 Sak Orienteringssaker - Merverdiavgift for Journalisten og NJ Sak 17 Sak Eventuelt - Angrepet på Charlie Hebdo - Søknad fra NRKJ om midlertidigsamling Det finnes et eget B-saksreferat fra dette møtet. Saker behandlet på e-post etter 9. januar 2015 XX. xxx XX. xxx Sak 1. Sak Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent. Nye saker: For sent innkomne forslag fra OJ til landsmøtet tas under landsmøtebehandlingen. Orientering om merverdiavgift for NJ og Journalisten behandles under orienteringssaker. Angrepet på Charlie Hebdo og søknad fra NRKJ om midler til samling for midlertidigkontakter behandles under eventuelt.

2 Sak 2. Referat 1. desember 2014 Referatet ble godkjent. Sakspapir: AU-referat fra 1. desember 2014 Sak 3. Lagstildelinger 2015: Lokallag Gunhild Laland Mohn innledet. AU vedtok innstillingen med følgende endringer og kommentarer (se tabell under): AU ønsker ikke å bevilge ekstraordinære midler til lokale verveprosjekter eller spredte undersøkelser før landsmøtet og landsstyret har vedtatt planer og økonomiske rammer for det videre arbeidet. AU mener at det løpende vervearbeidet er en kjerneoppgave som primært må løses innenfor de økonomiske rammene lagene har fått. Helgeland og Salten får kr støtte til prosjektet Flyplassjournalistikk, og kan eventuelt komme tilbake med søknad om ytterligere midler dersom dette er nødvendig for å realisere prosjektet i Nord-Trøndelag innvilges kroner over vederlagsbudsjettet til debattmøter. Oslo: Det bevilges kroner til frikjøp med henvisning til vedtaket foran om verving. Søknaden om honorar til det tredje AU-medlemmet avvises med henvisning til diskusjonen og vedtaket i AU slutter seg til den foreslåtte bevilgningen til en Nordnorsk klubbledersamling. Pengene kanaliseres via de fire lagene. Trondhjems: NJs linje er at man skal bruke egne krefter fra bransjen som foredragsholdere og bare unntaksvis betale honorarer. Dersom laget ønsker foredragsholdere som krever honorar, kan det søkes i konkrete tilfeller. Landsstyret bør få en orientering om hvor mye som bevilges til de enkelte formål over lokallagsbevilgningene.

3 Drift Arrangement Vederlag Totalt Innstilling Drift Innstilling medl. Innstilling vederl. Innstiling 2015 Agder Akershus Bergen Buskerud Finnmark Frilansjournalistene Haugesund Hedmark Helgeland og Salten Hålogaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Oppland Oslo Sogn og Fjordane Stavanger Telemark Troms Trondhjems Vestfold Østfold Sakspapir: Notat av 19. desember 2014 (14-934)fra Gunhild Laland Mohn: Innstilling til lokallagstildelinger Søknader fra lokallagene. Ettersendt søknad fra Nord- Trøndelag. Sak 4. Lagstildelinger 2015: Konsernlag Innstillingen ble vedtatt: Årsbudsjett Styret Frikjøp Søker Antall klubber Klubblederkonferanse Årsmøte drift/styremøter Styrehonorar Prosjekter Kurs Budsjett Vedtatt budsjett NJ i Amedia NJ i Polaris NJ i Schibsted NRKJ Totalt Sakspapir: Notat av 2. januar 2015 (14-877) fra Trond Idås: Innstilling til konsernlagsbevilgninger 2015.

4 Sak 5. Tildelinger journalistfaglige konferanser 2015 Gunhild Land Mohn innledet. AU sluttet seg til forslaget til vedtak med følgende merknader (se tabell under): AU ber NRKJ avklare med arbeidsgiver adgang til fri med lønn for å arrangere journalistfaglige konferanser, og gi en tilbakemelding til AU. Generalsekretæren bør vurdere størrelsen på overføringene til Presseveteranene ved neste tildeling. AU ber generalsekretæren gjennomgå den løpende oppfølgingen av konferansens økonomiforvaltningen, herunder egenkapitalen. Bevilgningene til DOK og Årets bilde bør splittes. Arrangementsstøtte Temastøtte Reisestøtte Frikjøp Totalt Konferanse Søker Innstilling Søker Innstilling Søker Innstilling Søker Innstilling Søker Innstilling Interne Gull og Gråstein Sommerkonferansen Hellkonferansen Svarte Natta Hauststormen FJ Sum Eksterne Presseveteranene PK/DOK SKUP Puff Tidsskriftforeningen Nordiske Mediedager Sum Totalt Sakspapir: Notat av 5. januar 2015 (15-11) fra Gunhild Mohn: Tildeling journalistfaglige konferanser.

5 Sak 6. Innkomne forslag til landsmøtet Thomas Spence og Hege Iren Frantzen innledet. OJs forslag er kommet inn etter fristen og kan formelt ikke behandles. Forslagene oversendes til vedtektsutvalget og landsstyret til informasjon. For ordens skyld minner AU om at forslag til programpunkter og tiltaksplan kan fremmes på landsmøtet, og at man også kan fremme endringsforslag til vedtektparagrafer som er tatt opp til behandling. Med utgangspunkt i debatten i AU utarbeider politisk ledelse innstillinger til alle innkomne forslag til landsstyret. Sakspapir: Forslag fra NRKJ: Fast ansatte vikarer Klassekampen: Språklig frihet Finnmark: Om samiske aviser, distribusjonstilskudd og betalt journalistikk FJ: Opphavsrett FJ: Kollektive avtaler FJ: Rammebetingelser Fire for sent innkomne forslag fra Oslo Journalistklubb Sak 7. Innstilling vedtekter Innstilling oversendes direkte fra vedtektsutvalget til landsstyret. Sak 8. Innstilling program Thomas Spence innledet. AU slutter seg til endringsforslagene. Sakspapir: Notat av 15. desember 2014 (14-861) fra Thomas Spence: Forslag til endringer i NJs program

6 Sak 9. Innstilling tiltaksplan Thomas Spence innledet. Thomas Spence utarbeider endelig innstilling for landsstyret med utgangspunkt i debatten i AU. Sakspapir: Notat av 15. desember 2014 (14-858) fra Thomas Spence: Tiltaksplan Sak 10. Innstilling økonomiske hovedmål og vederlagsforvaltning Jahn-Arne Olsen innledet. Jahn-Arne Olsen utarbeider endelig innstilling for landsstyret med utgangspunkt i debatten i AU. Sakspapir: Notat av 5. januar 2015 (15-13) fra Jahn Arne Olsen: Utkast til Økonomiske retningslinjer Sak 11. Andre landsmøtesaker Hege Iren Frantzen og Hilde Tretterud innledet. Ordstyrere: Politisk ledelse kontakter aktuelle kandidater i tråd med diskusjonen i AU. Redaksjonskomiteen for vedtektene: AU anbefaler at vedtektsutvalget foreslås som redaksjonskomite og suppleres med to personer. Hege Iren Frantzen innstilles som komiteleder og August Ringvold som komitesekretær. Endelig forslag legges frem for landsstyremøtet i mars. Redaksjonskomiteen for tiltaksplanen, programmet og uttalelser: AU innstiller Stein Sneve som komiteleder og Stein Larsen som komitesekretær. Endelig forslag legges frem for landsstyremøtet i mars. Protokollførere: AU innstiller på Stein Svendsen og Knut Skaslien. Valgkomiteen: Forslag legges frem for landsstyremøtet i mars. Forslag til program for landsmøtet: AU tar det foreløpige forslaget program og tidsplan til orientering. Saksliste: Innstillingen oversendes til landsstyret. Forslag til forretningsorden/valgreglement oversendes til landstyremøtet i mars. Trymprisen: Vedtak fattes senere.

7 Sakspapir: Notat av 5. januar 2015 (13-779) fra Hilde Tretterud: Forslag til saksliste på LM Notat av 5. januar 2015 (15-12) fra Jahn Arne Olsen og Tore Sjølie: Forslag til forretningsorden og valgreglement. Notat av 5. januar 2015 (15-10) fra Jahn Arne Olsen: LM 2015 protokollførere og komitesekretærer. Sak 12. Prioritering og fordeling av arbeidet i NJs ledelse De tillitsvalgte hadde egne samtaler om arbeidsfordelingen.?? Sakspapir: Notat av 5. januar 2015 (15-22) fra Jahn Arne Olsen: Styreverv i Kopinor og Norwaco. Sak 13. Fullmakt Storm Geo Forhandlingsutvalg: Ketil Heyerdahl (forhandlingsleder) Desta Marie Beeder Ane Nyrerød Fullmakter: Forhandlingsutvalget vedtar NJs krav. Forhandlingsutvalget har fullmakt til å akseptere et forhandlingsresultat - og inngå ny tariffavtale - på vegne av NJ. LS orienteres om forhandlingsresultatet. Forhandlingsutvalget har fullmakt til å bryte forhandlingene, si opp tariffavtalen og gjennomføre mekling. LS tar stilling til meklingsresultatet - herunder om det skal gjennomføres arbeidskamp. FU skal avgi innstilling før LS-behandling. Sakspapir: Forslag til fullmakt og forhandlingsutvalg; StormGeo. Sak 14. Fullmakt Filmtekst Norge Forhandlingsutvalg: Ketil Heyerdahl (forhandlingsleder) Helene Lie Fullmakter: Forhandlingsutvalget vedtar NJs krav. Forhandlingsutvalget har fullmakt til å akseptere et forhandlingsresultat - og inngå ny tariffavtale - på vegne av NJ. LS orienteres om forhandlingsresultatet.

8 Forhandlingsutvalget har fullmakt til å bryte forhandlingene, si opp tariffavtalen og gjennomføre mekling. LS tar stilling til meklingsresultatet - herunder om det skal gjennomføres arbeidskamp. FU skal avgi innstilling før LS-behandling. Sakspapir: Forslag til fullmakt og forhandlingsutvalg; Filmtekst Norge. Sak 15. B-sak: Søknad rettslig bistand Se B-referat. Sak 16. Orienteringssaker Merverdiavgift NJ og Journalisten Jahn-Arne Olsen orienterte mva-problematikk knyttet til salg av pressekort og husleie etter sammenslåing av NJ og Journalisten. AU tok orienteringen til etterretning. Sak 16. Eventuelt Angrepet på Charlie Hebdo AU vedtok en uttalelse som oversendes til de franske søsterorganisasjonene. Søknad fra NRKJ om midlertidigsamling Landsstyret har allerede bevilget til to kurs. AU foreslår at midlertidigsamlingen blir ett av kursene og ber NRKJ implementere videregåendekurset i Styrkeløftet. Sakspapir: Notat av 8. Januar 2015 fra Gunhild Laland Mohn (15-35): Midlertidigsamling NRKJ med søknad fra NRKJ av 7. Januar Landsstyreseminaret AU går inn for at landsstyreseminaret gjennomføres over tre dager, og at det planlagte dagsseminaret om tariff i april avlyses. Forslaget legges frem for landsstyret. Referat: Jahn-Arne Olsen

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 16. oktober 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8. mars 2005 kl. 10-16.15 i NJs lokaler Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg 12. mai 2015 kl. 10-16 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Stein Sneve, Britt-Ellen Negård og Toralf Sandåker

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøtet ble avviklet på Hotell Arena, Lillestrøm 2. november kl. 1400 til 1730 og 3. november kl 0900 til 1410. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Tilstede: Andre: Forfall: Martin Riber Sparre, Veslemøy Lode, Berit Aalborg,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 12. september kl 1000 til kl. 1700, og 13. september kl. 0930 til 1445. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet.

Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet. FORSLAGS- OG VEDTAKSPROTOKOLL NJs LANDSMØTE SANDEFJORD, 6.- 8. MAI 2003 Tirsdag 6. mai Sak 1: Åpning Landsmøtet ble åpnet ved NJs leder Olav Njaastad. Sak 2: Konstituering Sak 2a: Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

DEL 1 ORGANISASJONEN. 1. Formål. 1. Formål. 2. Organisasjonen. 2. Organisasjonen. Gjeldende tekst Forslag til ny tekst Kommentar DEL 1 ORGANISASJONEN

DEL 1 ORGANISASJONEN. 1. Formål. 1. Formål. 2. Organisasjonen. 2. Organisasjonen. Gjeldende tekst Forslag til ny tekst Kommentar DEL 1 ORGANISASJONEN Norsk Journalistlags vedtekter arbeidsdok 2 21. januar 2009 Bruksanvisning: I kolonne 1 skal original tekst stå. I kolonne to skal utkast til ny komplett tekst stå med formattert tekst slik: Ny tekst:

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00.

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00. Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00. Til stede: Martin Riber Sparre, Baard Zakariassen, Ellen Viseth, Marianne Torp, Rolf Johansen,

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 TIDSRAMME Lørdag 11. april kl. 10.00-16.00 Søndag 12. april kl. 10.00-16.00 Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Seksjonsrådet

Detaljer

Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte 17.-19. november 2014

Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte 17.-19. november 2014 Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte 17.-19. november 2014 1. Organisasjon 1.1 Forbundets navn er Norsk Ergoterapeutforbund. 1.2 Forbundet er tilsluttet Unio. 1.3 Forbundet er medlem av World

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsmøte 20.-21. august 2015 Vedlegg 5 26. juni 2015 Til landsmøtet Fra landsstyret Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsstyret fremmer med dette forslag til landsmøte

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2011

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING FOR 2011 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Kompetanseutvalgets rapport

Kompetanseutvalgets rapport NOTAT Til: Fra: Landsstyret Kompetanseutvalget Dato: 03.04.2013 Saksnummer: 12-785 Kompetanseutvalgets rapport Landsstyret nedsatte i oktober 2012 et utvalg som fikk følgende mandat: Kompetanseutvalget

Detaljer

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

33/07 Referat fra sentralstyremøte 19.-21. oktober

33/07 Referat fra sentralstyremøte 19.-21. oktober 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 21.11.07/Ref. 81613 Sentralstyremøte 30. november - 2. desember

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer