Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006"

Transkript

1 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 12. september kl 1000 til kl. 1700, og 13. september kl til Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 187 Åpning Sak 2 Landsstyresak 188 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 3 Landsstyresak 189 Politisk situasjonsrapport Sak 4 Landsstyresak 190 Protokoll fra LS-møtet 13. juni 2006 Sak 5 Landsstyresak 191 Regnskap 1. halvår 2006 og revidert budsjett 2006 Sak 6 Landsstyresak 192 Sentral drift og NJs lokaler Sak 7 Landsstyresak 193 Evaluering av NJ 60 år og statusrapport Filippinene-prosjekt Sak 8 Landsstyresak 194 Tariffpolitisk debatt Sak 9 Landsstyresak 195 Lønnsutvalg MBL Sak 10 Landsstyresak 196 Hovedoppgjør TV2-oppnevning av FU og Fullmakter Sak 11 Landsstyresak 197 B-sak: streiken i NRK Sak 12 Landsstyresak 198 IJ-undersøkelse og strategiplan Sak 13 Landsstyresak 199 Nordisk Journalistcenter i Århus Sak 14 Landsstyresak 200 Landsmøte 2007 og plan for LS høst 2006 Sak 15 Landsstyresak 201 B-sak: Personalsak Sak 16 Landsstyresak 202 B-sak: Avtaleforhold Sak 17 Landsstyresak 203 Oppnevning av 3. vara til AU Sak 18 Landsstyresak 204 Orienteringssaker Til stede Landsstyret: Elin Floberghagen, Ann-Magrit Austenå, Trondar Lien, Leif-Kjartan Bjørsvik, Finn Våga, Pål Hansen, Lars Løkkebø, Eva Stabell, Solfrid Vartdal, Inger Kristin Tronstad, Renate Nedregård, Terje Eidsvåg og Espen Kragh. Forfall: Bjørn Olav Nordahl, Kari Strifeldt, Audun Solberg, Jørn Wad, Benedikte Næss og Ulf Rosenberg. Ansatte: Jahn-Arne Olsen, Aslaug Watten, Tore Sjølie, Hilde Tretterud, August Ringvold, Bente Sabel, Trond Idås, Anne Hilde Thue og Stein Svendsen. Gjester: Håkon Letvik og Kjetil Haanes under politisk situasjonsrapport. Kjetil Frugård under hovedoppgjøret i TV2. Olav Njaastad under NJC. Siri Thoresen ved Nasjonalt Protokoll fra landsstyremøte [Møtedato], side 1 av 11

2 kunnskapssenter om vold og traumatisk stress presenterte resultater fra Tsunamiundersøkelse. Protokoll fra landsstyremøte [Møtedato], side 2 av 11

3 Sak 1 Landsstyresak 187 Åpning Elin Floberghagen åpnet møtet. Ny sak til dagsorden. MBLs lønnsutvalg som behandles etter tariffpolitisk debatt. Sak 2 Landsstyresak 188 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sakspapirer: Innkalling til Landsstyremøtet og dagsorden. Følgende tok ordet: Lars Løkkebø, Pål Hansen, Elin Floberghagen, Trondar Lien, Solfrid Vartdal og Tore Sjølie. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. Sak 3 Landsstyresak 189 Politisk situasjonsrapport Eierskap: Media Norge Finn Våga la frem forslag om å lukke møtet under dette punkt. Orientering ved Håkon Letvik og Terje Eidsvåg. Følgende tok ordet: Trond Idås, Finn Våga, Eva Stabell, Solfrid Vartdal, Trondar Lien, Lars Løkkebø og Ann-Magrit Austenå. Vedtak: Tatt til orientering. Eierskap: Orkla Media og Mecom Europe. Elin Floberghagen la frem forslag om å lukke møtet. * Protokoll fra landsstyremøte [Møtedato], side 3 av 11

4 Orientering ved Ketil Haanes. Følgende tok ordet: Eva Stabell, Jahn-Arne Olsen, Tore Sjølie, Leif-Kjartan Bjørsvik, Trond Idås, Ann-Magrit Austenå, Solfrid Vartdal, Elin Floberghagen og Lars Løkkebø. Vedtak: Redegjørelsen tatt til orientering.. Sak 4 Landsstyresak 190 Protokoll fra LS-møtet 13. juni 2006 Sakspapirer: Protokoll fra LS-møtet 13.juni og til orientering AU-referatene fra møtene 21. juni og 5. september. Vedtak: Landsstyreprotokollen godkjent. Ann-Magrit Austenå tok opp en korreksjon til AU protokollen 5. september sak 8.5. Rett navn er Søren Wormslev. Sak 5 Landsstyresak 191 Regnskap 1. halvår 2006 og revidert budsjett 2006 Sakspapirer: Regnskap 1. halvår og revidert budsjett med innstilling fra AU. Innledning ved Jahn-Arne Olsen. Følgende tok ordet: Trondar Lien, Elin Floberghagen, Pål Hansen og Solfrid Vartdal. AU la frem følgende forslag til vedtak: Regnskapet for 1. halvår 2006 tas til etterretning. Forslaget til revidert budsjett for 2006 godkjennes. Sak 6 Landsstyresak 192 Sentral drift og NJs lokaler Sakspapirer: Notat av 7. september med innstilling fra AU. Protokoll fra landsstyremøte [Møtedato], side 4 av 11

5 Jan-Arne Olsen innledet. Følgende tok ordet: Leif-Kjartan Bjørsvik, Inger Kristin Tronstad, Stein Svendsen, Tore Sjølie, Pål Hansen, Lars Løkkebø, Elin Floberghagen, Solfrid Vartdal, Eva Stabell, Renate Nedregård, Espen Kragh og Ann-Magrit Austenå. AU la frem følgende forslag til vedtak: Sekretariatet bes om å legge fram en plan for en oppgradering av NJs lokaler slik at de framstår som moderne, innbydende og funksjonelle. Det legges opp til en konsentrert oppussingsperiode i Utgiftsanslaget innarbeides i NJs driftsbudsjett for Den endelige økonomiske rammen vedtas av landsstyret på budsjettmøtet i desember. Sak 7 Landsstyresak 193 Evaluering av NJ 60 år og statusrapport Filippinene-prosjekt Sakspapirer: Notat fra Hilde Tretterud av 11. september Hilde Tretterud redegjorde for prosjektet. Følgende tok ordet: Espen Kragh, Pål Hansen, Finn Våga, Elin Floberghagen, Ann-Magrit Austenå og Terje Eidsvåg. Vedtak: Evalueringen tatt til orientering Eva Stabell orienterte om innsamlingen og prosjektets framdrift. Viste til aktuell side på Følgende tok ordet: Lars Løkkebø. Vedtak: Tatt til orientering Sak 8 Landsstyresak 194 Tariffpolitisk (oppstarts) debatt Sakspapirer: Presentasjon fra Ann-Magrit Austenå utdelt i møtet. Ann-Magrit Austenå innledet til debatt. Protokoll fra landsstyremøte [Møtedato], side 5 av 11

6 Følgende tok ordet: Espen Kragh, Renate Nedregård, Inger Kristin Tronstad, Trondar Lien, Elin Floberghagen, Bente Sabel, Lars Løkkebø, Pål Hansen, Terje Eidsvåg, Jahn-Arne Olsen, Solfrid Vartdal, Finn Våga, Eva Stabell og Aslaug Watten. Sak 9 Landsstyresak 195 Lønnsutvalg MBL Sakspapirer: Notat fra Bente Sabel utdelt i møtet. Bente Sabel innledet. Bente Sabel la frem følgende forslag til vedtak: Som NJs medlemmer oppnevnes Knut Skaslien (NJ), Finn Våga (FU/LS) og Åsne Haugli (FU). Sak 10 Landsstyresak 196 Hovedoppgjør TV2 - oppnevning av FU og Fullmakter Sakspapirer: Notat fra Stein Larsen. Innledning ved Kjetil Frugård. Følgende tok ordet: Espen Kragh, Elin Floberghagen, Ann-Magrit Austenå, Jahn-Arne Olsen, Pål Hansen, Renate Nedregård, Inger Kristin Tronstad og Finn Våga. Stein Larsen la frem følgende forslag til vedtak: Som FU foreslås: Kjetil Frugård Finn-Ove Hågensen Trond Solvang Baard Zakariassen Christine Korme Åse Tynning Geir Solaas Moen Terje Dalen Ketil Heyerdahl og Stein Larsen (forhandlingsleder), med slike fullmakter: Protokoll fra landsstyremøte [Møtedato], side 6 av 11

7 1. Forhandlingsutvalget får fullmakt til å fremme forslag til krav, gjennomføre forhandlinger, vedta forhandlingsresultat med forbehold om landsstyrets godkjenning, bryte forhandlingene, melde plassoppsigelse og plassfratredelse, bryte meklingen samt gjennomføre eventuell mekling. 2. Arbeidstuvalget godkjenner kravene. 3. Landsstyret godkjenner forhandlingsresultatet og ny overenskomst. Landsstyret tar stilling til et eventuelt meklingsresultat og avgjør spørsmål om streik etter at FU har lagt frem sin innstilling til meklingsresultatet. Sak 11 Landsstyresak 197 B-sak: streiken i NRK Sakspapirer: Notat fra Ketil Heyerdahl med fire forslag til handlingsalternativer. Innledning ved Leif-Kjartan Bjørsvik. Følgende tok ordet: Ann-Magrit Austenå, Espen Kragh, Lars Løkkebø, Pål Hansen, Finn Våga, Jahn-Arne Olsen, Terje Eidsvåg, August Ringvold, Eva Stabell, Elin Floberghagen og Trondar Lien. Landsstyret fattet følgende vedtak: Vedtak: Saken utsettes inntil LO har gitt endelig tilbakemelding om deres prioriteringer. Sak 12 Landsstyresak 198 IJ-undersøkelse og strategiplan Sakspapirer: Elin Floberghagen presentasjon av undersøkelsen om strategiarbeidet ved IJ Elin Floberghagen redegjorde.. Følgende tok ordet: Trond Idås, Pål Hansen, Hilde Tretterud, Eva Stabell, Renate Nedregård, Jahn-Arne Olsen, Inger Kristin Tronstad, Finn Våga, Terje Eidsvåg og Trondar Lien. Vedtak: Tatt til orientering. Protokoll fra landsstyremøte [Møtedato], side 7 av 11

8 Sak 13 Landsstyresak 199 Nordisk Journalistcenter i Århus Sakspapirer: Notat fra Olav Njaastad om arbeidet med Nordisk Journalistcenter (NJC). Olav Njaastad redegjorde. Følgende tok ordet: Solfrid Vartdal, Ann-Magrit Austenå, Pål Hansen, Elin Floberghagen og Eva Stabell. Vedtak: Tatt til orientering. Sak 14 Landsstyresak 200 Landsmøte 2007 og plan for LS høst 2006 Sakspapirer: Notat fra Ann-Magrit Austenå som innledet om hvordan organiseringen av Landsmøtet er tenkt og hva slags arbeidsmessige prioriteringer som er gjort internt i staben. Varslet NJs internasjonale arbeid som sak på møtet i desember. AU - møte 29.nov flyttet til 27.nov. Følgende tok ordet: Renate Nedregård og Trondar Lien. AU fremmet følgende forslag til vedtak: Arbeidet med NJs landsmøte 2007 organiseres i en hovedkomité og tre underkomiteer. Hovedkomiteen består av Landsmøtesjef 07 og lederne for de tre underkomiteene. På grunnlag av debatt og innspill fra Landsstyret, får Arbeidsutvalget fullmakt til å oppnevne hovedkomité og underkomiteer på AUsamlingen på Hitra september. AU la frem følgende forslag til arbeidsmessige prioriteringer: 1. Tiltaksplan/politisk TP 1: Arbeidsliv Midlertidig likebehandling = gjennomgang av lokale avtaler TP 2: Pensjon = kursing, oppdatering av informasjon og bistand til klubbene. TP 4: Lokal forhandlinger lønnsutvikling lokalt/sentralt = bistand til klubbene og oppstart tariffpolitisk debatt. TP 7: Studentpolitikk = konkretisering og videreføring av NJs studentpolitikk I perioden fram mot LM 07 vil det også bli arbeidet med: TP 5: Frilans = Innhenting av erfaringer fra andre forbund, boikottaksjoner i regi av EFJ, avtalespørsmål og informasjons- og veiledningsarbeid overfor fotofrilansere. TP 8: Mellomledere = utvikling av innspill og forslag til LM07 Protokoll fra landsstyremøte [Møtedato], side 8 av 11

9 Viktig arbeid gjennom perioden: Medieeierskap og konsernnettverk = bistand til- og koordinering av arbeidet i klubber og blant konserntillitsvalgte og politisk lobbyarbeid. Landsmøteforberedelser Kursevaluering NJs kommunikasjonsstrategi 2. Administrasjon/økonomi/forvaltning: Etablering av NJs forsikringskontor Implementering av nytt regnskapssystem Forberedelser til LM 07 Oppussing og etablering av Pressens Hus/ Nye Torggata Digitalisering av NJs arkiv Viktig arbeid gjennom perioden: Styrking av NJs prioriterte politiske arbeid og det løpende arbeidet overfor enkeltmedlemmer, klubber, tillitsvalgte og konsernnettverk gjennom videreutvikling av service- og støttefunksjoner Sak 15 Landsstyresak 201 B-sak: Personalsak Sakspapirer: Notat fra Jan-Arne Olsen som redegjorde. Jan-Arne Olsen innledet om den tidligere frilanssekretærstillingen som nå har bortfalt og dialogen med styret i Frilansjournalistene om hvordan dette arbeidet skal organiseres i fremtiden. NJs AU går inn for at stillingen kan økes til 50 prosents stillingsandel og at arbeidsavtalen etableres med NJ som arbeidsgiver og således sorterer under generalsekretæren. Følgende tok ordet: Solfrid Vartdal, Pål Hansen, Inger Kristin Tronstad, Elin Floberghagen og Trondar Lien. AU la frem følgende forslag til vedtak: Stillingen som frilanssekretær økes til et halvt årsverk og utlyses med sikte på ansettelse fra 1. november Stillingen legges til NJs sekretariat. Utgiftene budsjetteres under budsjettområdet Organisasjonsutvikling. Lønn for 2006 dekkes delvis gjennom tilbakeføring av overførte og ubrukte lønnsmidler for 2006 fra Frilansjournalistene. Stillingen er underlagt NJs generalsekretær. Utlysningsteksten og stillingsinstruks utformes i samarbeid med Frilansjournalistene. Frilansjournalistene deltar i Protokoll fra landsstyremøte [Møtedato], side 9 av 11

10 forbindelse med stillingsintervjuer og kommer med sin innstilling overfor generalsekretæren, som foretar den endelige ansettelsen. I stillingsinstruksen skal det gjøres klart at Frilansjournalistenes styre og arbeidsutvalg vil være frilanssekretærens oppdragsgiver i det daglige. Sak 16 Landsstyresak 202 B-sak: Avtaleforhold Sakspapirer: Notat om ansattes medbestemmelsesrett med vedlegg fra Ann-Magrit Austenå. Ann-Magrit Austenå redegjorde for den historiske bakgrunnen for avtalen om ansattes medbestemmelse og den næringsmessige avgrensningen i representasjonsforskriften til aksjeloven for avisbedrifter og nyhetsbyråer. Avtalen fremstår i dag som urimelig på flere punkter. Styrerepresentanter i avisbedrifter og nyhetsbyråer er i motsetning til styrerepresentanter i andre mediebedrifter avskåret fra å stemme i saker som blant annet handler om grunnsyn og redaksjonell ledelse. Følgende tok ordet: Tore Sjølie, Pål Hansen, Eva Stabell, Hilde Tretterud, Solfrid Vartdal, Trond Idås, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og August Ringvold. Vedtak: Landsstyret ga sin tilslutning til videre kartlegging og arbeid med å fjerne det næringsmessige unntaket i representasjonsforskriften. Sak 17 Landsstyresak 203 Oppnevning av 3. og 4 vara til AU Sakspapirer: Notat fra Ann-Magrit Austenå som redegjorde. AU la frem følgende forslag til vedtak: Landsstyret oppnevner ekstraordinært en 3. og en 4. vararepresentant til NJs arbeidsutvalg i perioden september 2006 NJs landsmøte i april Egil Pettersen, TV2 og Eva Stabell, NRK oppnevnes som henholdsvis 3. og 4. vara til AU. Protokoll fra landsstyremøte [Møtedato], side 10 av 11

11 Sak 18 Landsstyresak 204 Orienteringssaker Tsunami-undersøkelsen Presentasjon av Tsunami undersøkelsen ved seniorforsker Siri Thoresen i nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Følgende tok ordet: Espen Kragh, Renate Nedregård, Trond Idås, Terje Eidsvåg, Pål Hansen, Eva Stabell, Jahn-Arne Olsen, Leif-Kjartan Bjørsvik, Elin Floberghagen, Trondar Lien, Ann- Magrit Austenå og Inger Kristin Tronstad. Forsikringskontoret Jan-Arne orienterte om forsikringskontoret som er opprettet i regi av BAFO og at arbeidet med dette er i rute. Lansering av kontoret vil skje rundt 15. oktober. Utvalg regnskapsoverføring lokallag v/kirsten Berg Mobilskatt råd til klubbene v/jahn-arne NJs internasjonale arbeid v/ann-magrit Vedtak: Tatt til orientering Protokoll ved August Ringvold. Protokoll fra landsstyremøte [Møtedato], side 11 av 11

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 16. oktober 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid

Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid g) Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid Oppsummering av Fotofrilansutvalgets arbeid Innspill fra utvalget til Landsmøtet og NJs videre arbeid i perioden 2007 09: 1. Et nytt første punkt i NJs program

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00.

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00. Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00. Til stede: Martin Riber Sparre, Baard Zakariassen, Ellen Viseth, Marianne Torp, Rolf Johansen,

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Manillastua, Rissa Helsesenter, Rissa Møtedato: 10.10. 2014 Tid: 09:30 - Innkalling er

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1 Egen organisasjon...7 2.1.1 Foreninger...7 2.1.2

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Eva Møller, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Grethe S. Tell, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen,

Detaljer

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10 FS Protokoll 01/10 Tid: Onsdag 27. januar, kl 17.00 21.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Hilde Nordahl Karterud,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09 Årsmelding 2007 www.fengselogfriomsorg.no LO Media 09.09 Årsmelding 2007 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)...7

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A TIL STEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07 www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING......................... 8 2. NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Protokoll NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13 Tid og sted Til stede Forfall Øvrig delt. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Hedi Anne Birkeland, president Freddy S.

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer