0rientering Radisson Blue Royal Hotel,Bryggen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "0rientering. 090414 Radisson Blue Royal Hotel,Bryggen"

Transkript

1 0rientering Radisson Blue Royal Hotel,Bryggen Bergen Katedralskole Tanks videregående skole Bergen Handelsgymnas Senter for voksenopplæring og realkompetansevurdering Rådgiver Hallgeir Utne Hatlevik 1

2 Bestilling Kommunen har ansvaret for å vurdere om søkjaren har tilsvarande realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring etter bokstav c. Kommunen gjennomfører ei vurdering av realkompetansen til søkjaren og gjer eit enkeltvedtak der det går fram om søkjaren oppfyller vilkåret i bokstav c etter krava i 4-33, jf. opplæringslova 4A-1, eller om søkjaren treng meir grunnskoleopplæring. Epost fra Jon Fjeldstad : «I tillegg vil vi gjerne ha noen fra dere som kan vise i praksis hvordan dette kan foregå. For kommunene vil det stort sett bare være relevant å realkompetansevurdere fellesfag som norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag m.m. «NB :Kompetanse forstås som «evnen til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer». 2

3 Opplæringsloven 4A-3. Rett til vidaregåande opplæring for vaksne Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad rett til vidaregåande opplæring. Første punktum gjeld vaksne frå og med det året dei fyller 25 år. Opplæringa for vaksne skal tilpassast behovet til den enkelte. Retten kan oppfyllast mellom anna ved fjernundervisningstilbod. Departementet gir nærmare forskrifter, mellom anna om kven retten omfattar, om inntak, rangering og førerett... Vaksne som har rett til vidaregåande opplæring har rett til vurdering av realkompetansen sin og til kompetansebevis. Personar som ikkje har rett til vidaregåande opplæring, skal få vurdert realkompetansen sin om dei blir vist til dette av kommune eller Arbeids- og velferdsetaten. Departementet kan gi nærmare forskrifter. 3

4 Forskrift til opplæringslova Realkompetansevurdering Vurderinga av realkompetansen til den vaksne skal gjerast i forhold til kompetansemåla i læreplanen for fag i læreplanverket. Vurderinga skal vise at realkompetanse er likeverdig med kompetansen som er oppnådd gjennom grunnskoleopplæringa eller vidaregåande opplæring. Det er ikkje mogleg å få godkjend fag i Vg3 i yrkesfaglege utdanningsprogram gjennom ei vurdering av realkompetansen som sluttvurdering. Vurderinga skal vere godkjend eller ikkje godkjend realkompetanse i heile eller delar av faget. Kommunen har ansvaret for at vurderinga av realkompetanse i grunnskolen blir utført på forsvarleg grunnlag og utan ugrunna opphald. Fylkeskommunen har ansvaret for at vurderinga av realkompetanse i vidaregåande opplæring blir utført på forsvarleg grunnlag og utan ugrunna opphald. Realkompetansevurderinga er eit enkeltvedtak og kan påklagast til Fylkesmannen, jf Bruk av realkompetansevurdering til å avklare kva slags opplæring den vaksne har behov for er regulert i opplæringslova 4A-3 og forskrift til opplæringslova Se forøvrig presisering 4

5 Studiespesialisering Fullført 3-årig videregående Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse. Mer om 3-årig videregående B Yrkesfag med påbygging Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene. Mer om yrkesfag med påbygging C 23/5-regelen Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått de 6 studiekomptansefagene og har minst 5 års utdanning eller yrkespraksis. Mer om 23-5 regelen D Realkompetanse Du fyller minst 25 år i søknadsåret og har relevant erfaring innen fagfeltet du ønsker å studere. Mer om realkompetanse 5

6 Vurdering av retten Vurdering av retten Vaksenretten er oppfylt dersom den vaksne: er busett i fylket (forskrift 13-3) har lovleg opphald i landet (busettings-, arbeids- og opphaldsløyve) (forskrift 6-9) er fylt 25 år det året dei søkjer. (Opplæringslova 4A-3) ikkje har fullført vidaregåande skule eller tilsvarande. (Opplæringslova 4A-3) har fullført eller fått godkjent grunnskole. (Opplæringslova 4A-3) Ufravikelig krav at en behersker norsk og engelsk Inntak av deltakarar skal gjerast etter desse prioriteringane: Vaksen med rett etter 4A-3 Ungdom med rett etter 3-1, 10. ledd der særlege grunnar finst (Jf. Opplæringslova. 4A-3 gir ikkje rett til spesialundervisning, omval, skoleskyss eller bistand frå oppfølgingstenesta.) Søkjarar utan rett på grunn av alder eller utdanning. Dei som ikkje har rett, skal prioriterast bak dei som har rett jf i forskrift til Opplæringslova. I tillegg skal søkjarar rangerast etter søknadsdato. 6

7 Presisering Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A 10 Dette rundskrivet inneholder informasjon om voksnes rett til grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne etter opplæringsloven kapittel 4A, og hvordan loven skal forstås på dette området. I del I omhandles spørsmålet om hvem som har rett til grunnskoleopplæring etter 4A-1 og innholdet i dette opplæringstilbudet. I del II behandles retten til spesialundervisning etter 4A-2. 7

8 Godkjenning-av-tidligere-bestatt-videregaende-opplaring-i-Norgeog-utlandet/ I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer knyttet til godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet. Udir Forståelsen av gjeldende regelverk om voksnes rett til videregående opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A 42 Rundskriv ( ) Voksne Hovedinnhold Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for å tilby grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne som har rett til det. Voksne har rett til grunnskoleopplæring dersom de trenger det videregående opplæring fra og med det året de fyller 25 år, dersom de ikke har gjennomført tidligere realkompetansevurdering, om de har rett til grunnskoleopplæring eller videregående opplæring 8

9 Hvem er vi? Bergen Katedralskole, senter for voksenopplæring : Skoleåret : 413 elever 1100 søkere for skoleåret nye søkere for nye søkere for med voksenrett 589 søkere pr for nye søkere pr for

10 Hva gjør vi? Avklare voksenrett fullføringsrett ikke rett Avklare om tilstrekkelig dokumentasjon er levert Avklare sluttkompetanseønske : studiekompetanse vs yrkeskompetanse/delkompetanse Avklare opplæringsbehov Avklare ønske om vurdering i enkeltfag Gi opplæringstilbud 10

11 Våre erfaringer : Tall - Bergen Katedralskole, realkompetansevurdering Antall fag gitt opplæring i m/standp unktkarr. antall fag periode godkjent Sum Med forbehold 11

12 Tall Fordeling fag: Periode med karakter «GK», Godkjent Samfunnsfag 459 Norsk Vg1 stsp/vg2 yf 140 Norsk Vg3 1/2/M 159 Matematikk Grk,VG1,VG2 alle stud.ret. 241 Engelsk 5/140 t mx 2 3mx 5 Naturfag 2/5 t 237 Kroppsøving alle årstrinn 115 Nyere historie 26 Historie 3. årstrinn 8 Fysikk 2Fy 4 Fysikk 3 Fy 2 Biologi 4 Kjemi 4 Hybelmat/valgfag 1 ikke sporbare

13 Utfordringer for BKS Dataflyt : -HFK har 4 registreringssystem 1. -epost-system 2. -webside : episerver- linket mot e-post 3. -VigoVoksen/ søkeside 4. -IST Extens Har ikke hatt kostnadseffektive og sikre søkerprosedyrer. Skolen har eget pdf-basert elevregistreringssystem - papirløst 13

14 Utfordringer for BKS Forvaltningslovens tidsfrister gjelder absolutt. Fortløpende inntak/søknad til opplæring fra desember til oktober. Opplæring følger i hovedsak skoleåret. Sårbar organisasjon Utfordrende å få på plass fagkonsulenter Sikre at søkere har de nødvendige faglige forutsetninger- veiledning 14

15 Reform 94 - perioden Akershusmodellen : Fagplaner ble «oversatt» til forståeleg norsk. Det ble laget lærerveiledning og elevveiledning. Naturfag : DAG 1 Muntlig samtale ( minutter) Du avtaler med faglærerne tidspunkt for en muntlig samtale som skal holdes tidligst en uke etter at du har fått egenvurderingsskjemaet. Da skal du og faglærerne sammen se igjennom egenvurderingsskjemaet for å kartlegge hva du har besvart, og klargjøre områder som er uklart. Spørsmålene skal ta utgangspunkt i læreplanmålene og hovedmomentene, og faglærerne kommer til å diskutere innholdet i disse og eksemplene fra egenvurderingen med deg. DAG 2 Arbeid med oppgavesettene Du skal få utdelt et oppgavesett til hvert av målene. Du får maksimum 3 timer på å se igjennom oppgavene og notere. Notatene skal leveres til faglærer når du er ferdig eller når forberedelsestiden er slutt. Alle hjelpemidler er tillatt (du kan godt sitte sammen med andre elever som også vurderes i realkompetanse denne dagen). Disse oppgavene er laget slik at du kan vise en mer helhetlig forståelse av læreplanmålet framfor detaljkunnskap. Notatene danner grunnlag for den neste samtalen. Muntlig samtale (ca. 90 minutter) Du skal nå inn til ny samtale, og oppgavesettet brukes for å få frem din helhetlige forståelse av faget samt likeverdige kunnskap. Du kan bruke dine notater som hjelp. Etter samtalene (dag 1 og dag 2) skal faglærerne ha grunnlag for å utstede et dokument som viser din realkompetanse i faget. 15

16 K-06 Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne i videregående opplæring slanguage=no Nærmere om analyse av læreplanene For å kunne gjennomføre en realkompetansevurdering er det nødvendig at den som gjennomfører kartleggingen, har høy læreplanfaglig kompetanse og gjør grundige analyser av de aktuelle lære- planene for å komme fram til hva som er den samlede kompetansen i faget. Den samlede kompetansen i faget avdekkes gjennom en tolkning av læreplanen som helhet hvor man ser på formålet for faget hovedområder og grunnleggende ferdigheter kompetansemål S

17 K-06 Læreplaner har målformuleringer. Historie påbygg : eks : gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter 1945 gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på og 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken undersøke en eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver finne eksempler på hendelser som har formet et ikke-europeisk lands historie etter 1900, og reflektere over hvordan landet kunne ha utviklet seg hvis disse hendelsene ikke hadde funnet sted undersøke bakgrunnen for en pågående konflikt, og drøfte reaksjoner i det internasjonale samfunnet gi eksempler på hvordan forskjellige uttrykk innenfor musikk, arkitektur eller bildekunst i en tidsperiode kan ses i sammenheng med utviklingen på andre samfunnsområder Det blir til at lærebøker definerer fagene. 17

18 HIS1003 Historie Vg3 påbygning for kandidat Ola Nordmann, Alle hovedområder og kompetansemål i læreplanen er med til eksamen Læreplan for faget 18

19 Mine valg der læreplanen stiller spesielle krav Hovedområde: Historieforståelse og metoder Kompetansemål: Presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger Valgt historisk person: Hovedområde: Samfunn og mennesker i tid Kompetansemål: Sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst Valgte antikke samfunn: Kompetansemål: Presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder Valgt emne fra middelalderen: Kompetansemål: Undersøke en eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver Valgt internasjonale konflikter: 19

20 K-06 : Norsk : vg1 : Skriftlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og sidemål skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål med bruk av ulike språklige virkemidler innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett 20

21 Engelsk Anita : 21

22 Erfaring så langt : Voksenrett eller ikke forvaltningsvedtak. Krever grundig dokumentasjon av alder, tidligere skolegang, og evt gyldig oppholdstillatelse. Fram til 2014 realkompetansevurdering i enkeltfag på grunnlag av dokumentasjon, og /eller kartleggingssamtaler. 22

23 Fra 2014: Opplæringstilbud etter gjennomgang av dokumentasjon, evt samtale. Realkompetansegodkjenning etter kartleggingsamtaler /dokumentasjon Økt bruk av rektors mulighet til å gi fritatt «F» på grunnlag av tilsvarende eller mer omfattende opplæring i faget 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 Flyktninger Flyktninger med mangelfull dokumentasjon Hvis du ikke har dokumentasjon på utdanningen din, eller har fått beskjed om at dokumentasjonen ikke fyller kravene til å få godkjenning, kan du følge en spesiell godkjenningsordning for flyktninger. Du kan søke lærestedene om å få en slik godkjenning hvis du: Har en formell høyere utdanning fra universitet eller høgskole i utlandet Er flyktning, forvist person eller person i en flyktninglignende situasjon Mangler all dokumentasjon for utdanningen eller har fått beskjed om at dokumentasjonen ikke fyller kravene for generell godkjenning Har en utdanning fra et land der den politiske situasjonen per i dag gjør verifisering av utdanningsdokumenter umulig Send en skriftlig søknad til det aktuelle lærestedet. 29

30 Flyktninger Flyktninger med mangelfull dokumentasjon Hvis du ikke har dokumentasjon på utdanningen din, eller har fått beskjed om at dokumentasjonen ikke fyller kravene til å få godkjenning, kan du følge en spesiell godkjenningsordning for flyktninger. Du kan søke lærestedene om å få en slik godkjenning hvis du: Har en formell høyere utdanning fra universitet eller høgskole i utlandet Er flyktning, forvist person eller person i en flyktninglignende situasjon Mangler all dokumentasjon for utdanningen eller har fått beskjed om at dokumentasjonen ikke fyller kravene for generell godkjenning Har en utdanning fra et land der den politiske situasjonen per i dag gjør verifisering av utdanningsdokumenter umulig Send en skriftlig søknad til det aktuelle lærestedet. 30

31 Kandidat skal på univ/høyskole Søker inntak direkte til U/H på grunnlag: norsk/utenlandsk utdanning evt. Realkompetanse 3-1. Ønsker realkomp.vurdering Status : Vioksenrett Egenbetaling /NAV Kandidat har dokumenterbar kompetanse Kandidat mener å ha realkompetanse i fag Kandidat har ikke nødvendig realkompetanse Validitetsproblem: prinsipp: -må kunne bekreftes av utsteder -godkjent oversetting-time / fagfordeling kjent Tilbud om kartlegging Tilbud om opplæring Språkkrav for opptak til opplæring i vgs Alt. Grunnleggende norsk for s-m. 31

32 Kandidaten mener å ha realkompetanse uten dokumentasjon Kandidaten har utenlandsk dokumentasjon Kandidaten blir orientert om læreplankrav NOKUT har vurdert utdanning Kandidaten forberedes seg til møte med fagkonsulent RK- senteret vurderer evt. enkeltfag godkjenner /godkjenner ikke Fagkonsulent har kartleggingssamtale Muntlig Skriftlig Tilbud om opplæring Kandidaten får kompetansebevis av koordinator i enkeltfag Kandidaten får ikke godkjent Kandidaten får tilbud om ny kartlegging Kandidaten får tilbud om opplæring 32

33 Prinsipper for kartlegging og vurdering av realkompetanse Kartlegging og vurdering av realkompetanse startar hos koordinator og slutter hos koordinator Prosessen bør ikkje overstige ei total ramme på fire timar Prosessen er ein kombinasjon av vurdering av dokumentasjon, og intervju Vurderinga skal omfatte alle nivå i opplæringa 33

34 Prinsipper, forts. Ei realkompetansevurdering skal skje i forhold til læreplanar Vurderinga baserar seg på skjønn Skriftleg dokumentasjon skal ikkje overprøvast Realdok er eit verktøy Intervjuet skal ta utgangspunkt i kandidaten sin kompetanse i forhold til læreplanen 34

35 Prinsipper, forts. All vurdering skal vere gjennomført av to personar Vurderinga skal vere på fag / modulnivå Dei som skal utføre vurderinga skal ha fått naudsynt opplæring 35

36 Formelt plikt til å veilede, jf. 11 realkompetansevurderingen skal gjennomføres uten ugrunnet opphold, jf. 11 a og forskriften 4-13 fjerde ledd plikt til å gi foreløpig svar dersom det ikke gjøres et enkeltvedtak innen en måned, jf. 11a krav til forsvarlig utredning av saken i 17 rett til partsinnsyn, jf. 18 og 19 krav til skriftlig enkeltvedtak og begrunnelse av enkeltvedtaket i 23, 24 og 25 krav om underretning av vedtaket etter 27 plikt til å opplyse om klagerett i enkeltvedtaket etter 27 36

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen Endringslogg Dato Endring Godkjent 18.01.11 1. utgave KAT 30.01.12

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 22.02.2011 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Vurdering i innføringstilbud, retningslinjer

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir.

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir. Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til. Oppdatert 14.09.2012 Innledning Dette regnearket håper vi kan være en hjelp i forbindelse med registrering av voksne som blir realkompetansevurdert,

Detaljer

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN Emnekode: HI-108/ III 109 Emnenavn: Fagdidaktikk i historie i PPU Dato: 18. mai 2012 Varighet: 09.00 14.00 Antall sider inkl. forside

Detaljer

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon 7. september 2009 Side 2 av 21 1. INNLEDNING 3 2. ELEVER I ALDEREN 6-16 ÅR 4 2.1 OPPLÆRINGSLOVEN 4 2.2 BARNEVERNLOVEN

Detaljer

Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til opplæringsloven Inntak og formidling

Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til opplæringsloven Inntak og formidling Side 1 av 44 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Styringsdokument. Gjeldende fra august 2014. Minoritetsspråklige elever i videregående opplæring

Styringsdokument. Gjeldende fra august 2014. Minoritetsspråklige elever i videregående opplæring Styringsdokument Minoritetsspråklige elever i videregående opplæring Gjeldende fra august 2014 Styringsdokument, minoritetsspråklige elever i videregående opplæring 2 Innledning I de videregående skolene

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei 1 Fra Utdanningsdirektoratet: Eli Karin Flagtvedt Hilde Austad Ellen Marie Bech Frode Midtgård Unni Teien Program Kl.

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Veileder Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Innhold Innledning 3 Hvem er nyankomne elever? 3 Kap. 1 Regelverk 4 Grunnskoleopplæring 4 Videregående opplæring 5 Innføringstilbud 6

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting av timer... 2 1.2 Omdisponering av inntil 25 prosent

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-012-06 Rev. 07.08.2007 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Prosedyrer 2010-11. Når eleven er under 18 år skal foresatte ha relevant informasjon ut fra gjeldende lov- og regelverk

Prosedyrer 2010-11. Når eleven er under 18 år skal foresatte ha relevant informasjon ut fra gjeldende lov- og regelverk Prosedyrer 2010-11 Revisjonshistorie... 2 1. HVA GJØRES NÅR ELEVEN VIL SLUTTE?... 3 Søknad om bortvalg av fag og status som deltidsselev... 4 Sjekkliste som skal brukes når elever slutter på Nesbru...

Detaljer

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: 10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: Udir Føring av VM/KB (Brev av 30.04.2012) 1. Pkt. 1.1 (side 2) Samme vitnemål kan gi både studiekompetanse og

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer