RAPPORTERING AV OPPDRAGSVERKSEMDA 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORTERING AV OPPDRAGSVERKSEMDA 2008"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 106 Saksh. Viken, Karl Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato RAPPORTERING AV OPPDRAGSVERKSEMDA 2008 SAMANDRAG 22 vidaregåande skular hadde oppdragsverksemd i Totalt var omsetnaden på 28,02 millionar kroner. Overskotet samla sett vart på 5,68 millionar kroner. Aktiviteten innan oppdragsverksemd varierer frå år til år etter økonomiske konjunkturar, spesifikk etterspurnad i marknaden og skulane sin kapasitet til å drive med oppdragsverksemd. Verksemda krev ressursar, og ei omfattande verksemd er avhenging av faste tilsette. Dei største skulane når det gjeld oppdragsverksemd har ein dagleg leiar. Skulane har ulike motiv for å drive med oppdragsverksemd. Det viktigaste motivet for skulane er økonomisk gevinst som kjem den ordinære skuledrifta til gode. Dette set skulane i stand til å løyse ei rekkje naudsynte behov for vedlikehald og fornying av inventar og utstyr. Skulane driv og oppdragsverksemd for å styrke kompetansen ved skulane. I tillegg er det eit poeng for skulane å kunne bruka overtallige lærarar. FORSLAG TIL INNSTILLING Fylkesutvalet tek saka til orientering. Vedlegg: Paul M. Nilsen Svein- Erik Fjeld

2 FYLKESRÅDMANNEN, : Skulane fekk i brev av 27. mars 2009 melding om å fylle ut spørjeskjema om oppdragsverksemda for Det er om lag dei same spørsmåla som har vore stilt dei siste åra. Eit samandrag av svara frå skulane vert presentert i denne saka. Undersøking av oppdragsverksemd Samla omsetnad i 2008 var 28,02 millionar kroner. Dette utgjer ein nedgang i omsetninga på 4,65 millionar frå Samla overskot i 2008 var på 5,68 millionar kroner, ein auke på 0,2 millionar frå Det var dei skulane med lengst erfaring innan oppdragsverksemd som hadde størst omsetnad i Bergen Maritime videregående skole omsette for 5,7 millionar kroner. Stord opplæringssenter ved Stord vidaregåande skule omsette for omlag 5,6 millionar kroner. Tabellen under syner omsetnaden ved skulane. Skule Omsetnad/ i 1000 kr Bergen Maritime videregåande skole 5694 Stord vidaregåande skule 5602 Bergen Handelsgymnasium 2868 Laksevåg videregående skole 2792 Os vidaregåande skule 2527 Lønborg videregående skole 1763 Bergen Tekniske Fagskole 1728 Voss Jordbruksskule 819 Stend vidaregåande skule 762 Åsane videregående skule 687 Hjeltnes gartnarskule 570 Rubbestadneset vidaregåande skule 410 Austevoll vidaregåande skule 405 Årstad Vidaregåande skule 354 Arna Yrkesskule 307 Bjørgvin videregående skole 240 Knarvik vidaregåande skule 211 Sandsli videregående skole 134 I tillegg hadde kvar av skulane Austrheim vidaregåande skule, Øystese gymnas, Odda vidaregåande skule og Olsvikåsen videregåande skole ein omsetnad under kr Det er framleis slik at overskot frå oppdragsverksemda medverkar til at skulane er i stand til å løysa nokre påtrengjande oppgåver innan vedlikehald og fornying av inventar og utstyr. Har skulen hatt oppdragsverksemd i 2008? Ja 22 Nei 24 Totalt Vi hadde 46 vidaregåande skular i 2008, inkludert Bjørk som er eit samarbeid mellom Fusa vidaregåande skule, Os vidaregåande skule og Os gymnas. 2

3 22 skular eller 48 % av skulane har rapportert at dei har hatt oppdragsverksemd i Aktiviteten innan oppdragsverksemd i 2008 er på noko lågare nivå i høve til aktiviteten som var i Dette i og med at omsetnaden har gått noko ned, og at talet på skular som har hatt oppdragsverksemd har gått ned frå 26 i 2007 til 22 i Skular som har oppdragsverksemd kan variere noko frå år til år. Dette kan vera eit teikn på at det er vanskeleg å etablere seg på denne marknaden. Skular som vil starte opp med oppdragsverksemd må ha disponible midlar til å starte opp med. Skular med liten omsetnad og lågt eller manglande overskot fell lett ut av marknaden for oppdragsverksemda. Dersom nei, kvifor ikkje? Mange av skulane som ikkje har hatt oppdragsverksemd forklarer dette med sine prioriteringar. Den vanlege skuledrifta vert prioritert, og difor set ein ikkje i gang med oppdragsverksemd. Andre skular har begrunna fråværet av oppdragsverksemd med at dette ikkje har vore etterspurd i nærmiljøet, samstundes med at desse skulane ikkje har hatt ressursar til å marknadsføre eit eventuelt tilbod. Ein del skular har også vore inne i ei omorganisering eller har ny skuleleiing som gjer at oppdragsverksemd vert nedprioritert. Til sist er det skular utan oppdragsverksemd som ikkje vil starte opp med dette fordi dei tviler på at det vil vera lønnsamt. I resten av rapporten er det berre svara frå dei skulane som rapporterar å ha hatt oppdragsverksemd i 2008 som er teke med. Kva for målsetjingar har skulen for oppdragsverksemda? Betre kvaliteten på skulen si ordinære undervisning 2 Sikre drifta ved skulen 9 Sikre næringslivet i lokalmiljøet 2 Tene pengar 5 Utvide tilbodet til skulen sine ordinære elevar 0 Andre målsetjingar 1 Ikkje avmerka 3 Vi går ut frå at det er hovudmålsetjinga som kjem fram i tabellen over. 14 av 22 skular legg økonomiske målsetjingar til grunn for oppdragsverksemda; 9 skular vil sikre skuledrifta og 5 gjer det for å tene pengar. Dette viser at skulane ser på oppdragsverksemda som gunstig i høve til sitt økonomiske handlingsrom, og dette er verdt å merka seg for dei skulane som ikkje har oppdragsverksemd. 2 skular gjer dette for å sikre næringslivet i lokalmiljøet og 2 andre for å betre kvaliteten på anna undervisning. Ein skule har kryssa av for andre målsetjingar. Har skulen sett opp spesielle mål for oppdragsverksemda for 2008? Ikkje avmerka 0 Ja 5 Nei 17 Om lag 22% av dei skulane som har hatt oppdragserksemd hadde sett opp mål for Det er ein reduksjon frå 27% i Måla for året som skulane har sett opp har samanheng med skulen si målsetjing for oppdragsverksemda. Stikkordsmessig kan svara kategoriserast slik: 3

4 Gjera tilbodet kjent i lokalmiljøet Sysselsetje personalet på avdelinga Styrke skulen sitt budsjett Styrke kontakten med næringslivet. Styrke kompetansen til eige personale I kva grad har aktivitetane i rapporteringsåret oppfylt dei målsetjingar skulen har for oppdragsverksemda? Ikkje avmerka 4 Ikkje i det heile 2 Delvis 3 Godt 10 Fullt ut 3 13 skular eller 59% av dei som har oppdragsverksemd melder at skulen sine målsetjingar for oppdragsverksemda er godt eller fullt ut oppfylt. 2 skular melder at dei ikkje har oppfylt målsetjingane sine i det heile. Kva for målgrupper arbeidar skulen mot? Ikkje avmerka 2 Privat næringsliv 5 Kommunar 5 Stat 0 Arbeidsmarknadsetaten 6 Privatpersonar 3 Andre 1 Ingen spesiell målgruppe 0 Talet på skular (5) som primært arbeider mot privat næringsliv har gått ned i høve til det som var tilfelle i 2007 (9). I 2006 var dette talet 10 skular. Talet på skular som har stat og kommune som sine primære målgrupper er same som for 2007 (5). 3 skular har privatpersonar som viktigaste målgruppe. Oppdragsverksemda fører til eit viktig samarbeid på tvers av skule, næringsliv, kommune og fylkeskommune. Erfaringsutveksling på tvers er nyttig for alle partar. Har skulen rutinar for å sikre/vurdere kvaliteten for oppdragsverksemda? Ja 16 Nei 5 Ikkje avmerka 1 16 skular, eller 73 % av skulane med oppdragsverksemd har rutinar for å sikre/vurdere kvaliteten på oppdragsverksemda. Det tyder på at skulane tek denne aktiviteten på alvor på lik linje med anna undervisning ved skulen. Fleire skular skriv også at dei evaluerer denne verksemda på same måte som anna undervisning. I tillegg svarar dei aller fleste at deltakarane evaluerer kursa i etterkant. Nokre har i tillegg evaluering undervegs og evalueringssamtalar med oppdragsgjevar. 4

5 Kven har ansvaret for organiseringa av oppdragsverksemda? Rektor 8 Fagleiar 4 Avd. leiar 5 Studieinspektør 1 Anna ordning 1 Ikkje avmerka 3 Rektorane har i større grad teke ansvaret for oppdragsverksemda. I 2007 var det berre 3 rektorar som hadde ansvaret for organiseringa, i 2008 var talet 8. Elles ser ein at oppdragverksemda er ulikt organisert ved skulane, og at det er ulike personar som har ansvaret. Ved skular som har oppdragsverksemd som eit satsingsområde er det viktig med ein dagleg leiar. Dette kan vera vanskeleg å setje av ressursar til i oppbyggingsfasen av oppdragsverksemda. I kommentarane er det nokre skular som skriv at ansvaret for oppdragsverksemda er delt på fleire personar i skuleleiinga. Har den som har det daglege ansvaret fast ressurs? Ja 5 Nei 16 Ikkje avmerka 1 Det er 5 skular som har gjeve fast ressurs til den som har det daglege ansvaret for oppdragsverksemda. Dette er ein nedgang i høve til 2007 (9) og 2006 (10). Viktigaste årsak til at det ikkje er gjeve fast ressurs er truleg økonomiske omsyn. Det er nærliggjande å tru at det er økonomiske årsaker til at ikkje fleire skular har dagleg leiar med fast ressurs. Tabellen under syner stillingsprosent til den som har det daglege ansvaret. Stillingsprosent Tal på skular 5% 1 10% 1 50% % % 1 Totalt 5 Vurdering av det økonomiske resultatet av oppdragsverksemda. Ikkje avmerka 4 Dårlig 3 Bra 14 Svært godt 1 Det var 68 % av skulane som vurderte det økonomiske resultatet som bra eller svært bra. Dette er om lag likt som i 2007 (69 %). 14 % vurderer resultatet til å vera dårleg. 5

6 Dei av skulane som har meldt om dårlege resultat kommenterer dette mellom anna med at etterspurnaden for kurs er varierande, at dei fekk for få deltakarar og at kursa var prisa for lågt. Kva vil ein nytte overskotet av oppdragsverksemda frå 2008 til? Ikkje avmerka 6 Kjøp av utstyr 2 Oppussing av kursrom 0 Dekking av underskot 3 Lønskostnader 1 Avsetje til fond/overføring til neste år 0 Kompetanseheving 2 Undervisningsmateriell 0 Støtte den daglege drifta ved skulen 6 Andre 2 Langt dei fleste vil som i tidlegare år nytta midlane til å støtte den daglege drifta ved skulen, kjøp av utstyr eller dekking av underskot. Å nytte overskotet til å oppgradere utstyret og anna ved skulen har vore svært positivt for både lærarar og elevar. Lager skulen årsbudsjett for oppdragsverksemda? Ikkje avmerka 3 Ja 10 Nei 9 10 skular eller 45 % av skulane lager årsbudsjett for oppdragsverksemda. Dette samsvarar med tala for 2007 (48 %). Fylkesrådmannen ønskjer at alle skal budsjettere oppdragsverksemda, men forstår at dette kan vere vanskeleg. Dersom nei kvifor ikkje Ikkje avmerka 0 Vanskeleg å vite kva kurs som er aktuell 9 Har ikkje tid 0 Har ikkje gode nok budsjettverktøy 0 Totalt 9 Alle skulane som ikkje lagar årsbudsjett gjev same grunngjeving for dette, nemleg at det er fordi det er vanskeleg å vite kva kurs som er aktuelle på førehand. Kva kurs blei gjennomført Lista under viser kva kurs som blei gjennomført i AMO- kurs Rekneskap AMO- kurs Service og samferdsel Kurs "varmt arbeid" Kurs veileder i sjukehuspraksis/ hjelpepleiarutdanning Brannvernkurs Fagprøve motormannlærlingar Teorikurs Vg2 Transport- og logistikk Teorikurs Vg2 Produksjons- og industriteknikk Hydraulikk- kurs 6

7 IKT- kurs Kurs kjemiprosess Teorikurs til fagprøve i barne- og ungdomsarbeidarfag Kurs omsorgsfag Helsearbeidarfag Kurs tømrarfag Teorikurs med praksis for Toro- tilsette/ Industrimekanikarfag AMO- kurs i apotekteknikerfag Teorikurs lærlingar elektronikk Byggfag VG2 Byggfag VG3 Kurs sal- og service Teknikk og industriell produksjon Kurs i spansk - nybegynnar og vidarekomne. Kurs i leksehjelp gjennom NAV Repetisjonskurs fagprøve motormann Maskin- og motorverkstedkurs Fagprøve elektro Tverrfagleg borekurs Grunnkurs hydraulikk ADK- kurs for kommunar og private. Yrkessjåføropplæring for framandspråklege gjennom NAV Transport- og anleggskurs Inntekt ved utleige av utstyr. Praktisk helsesekretærarbeid Laboratoriekurs Grunnleggande kurs bore- og brønnteknikk Maritim elektro Kurs lastesikring skip Kurs lasting olje- og kjemikalietanker VK1 og VK2 Hjelpepleier VG1 Helse- og sosialfag Vg2 Helsearbeidarfag Anleggsgartnardagar Hjeltnesdagane Modulkurs gartnar Jegerprøve Ridekurs Kurs ufaglært helsepersonell Sveisekurs Industrirøyrkurs Jobbsøkekurs Kven rettar oppdragsverksemda seg mot: % Omsetnad % Omsetnad Kommunar 29% 23% Stat 21% 35% Private verksemder 50% 42% Skulane har meldt inn kor stor prosentdel av omsetnaden som gjeld oppdrag frå kommunar, stat og private verksemder. Omsetninga til skulane har vorte vridd meir i retning av statleg verksemd på bekostning av kommunar og private verksemder. Skulane henta 35 % av omsetninga si frå statleg verksemd i 2008, mot 21 % i Dette er kanskje ikkje overraskande med tanke på finanskrisa som 7

8 råka private verksemder relativt hardt hausten Likevel står privat næringsliv enno for størsteparten av omsetninga med 42 %. Har skulen hatt ulike typar konsulentoppdrag? Ikkje avmerka 5 Ja 3 Nei 14 Tre skular seier at dei har hatt konsulentoppdrag, ein skule meir enn i Dette er eit område der skulane har mykje å tilføre både privat næringsliv og det offentlege. Difor hadde det vore ønskjeleg med ein større aktivitet og omsetjing. Dei tre skulane som har hatt konsulentoppdrag har hatt desse innanfor IKT, beplantning og sveiseteknikk. Talet på skular som driv med konsulentoppdrag tyder anten på at det er eit område skulane ikkje har satsa på eller at det er vanskeleg å kome inn på denne marknaden. Kor mange av skulen sine lærarar har vore engasjerte med oppdragsverksemda? Skulane har nytta frå 1 til 20 eigne lærarar i oppdragsverksemda. Nokre skular har svært stor oppdragsverksemd og nyttar ein stor del av lærarstaben sin. Definisjonen av involverte i oppdragsverksemda kan sjølvsagt variere. Det totale talet på personar som har teke del i oppdragsverksemda har gått mykje ned, frå 165 i 2007 til 131 i Kor mange lærarar/personar utanfrå har vore engasjert? I 2008 har 9 skular engasjert til saman 29 eksterne lærarar i si oppdragsverksemd. Dette er ein nedgang frå 2007 der 12 skular hadde engasjert 67 eksterne lærarar. Av dette og føregåande spørsmål ser vi at størstedelen av undervisninga innan oppdragsverksemda er utført av eigne lærarar. Det er positivt at skulane utnyttar eigne ressursar og at mange lærarar får vere med å undervise i oppdragverksemda. Dei fleste opplever dette som utfordrande og lærerikt. Kva fag underviste dei eksterne lærarane i? Lista under viser kva fag dei eksterne lærarane har undervist i. Det er ikkje nemnt noko om kor mange timar dei eksterne lærarane har undervist. Byggteknikk VG2 Dataopplæring Praktisk rekneskapsføring Hydraulikk Omsorgsfag Helsearbeidarfag Praktisk verkstadsopplæring Anleggsfag. Laboratoriearbeid Grunnleggande kurs i bore- og brønnteknikk Fagkurs Riding Jobbsøking Språkfag 8

9 Har oppdragsverksemda ført til overtid for skulen sine lærarar? Ikkje avmerka 6 Ja 6 Nei 10 6 skular har hatt overtid som følgje av oppdragsverksemda, medan 10 skular ikkje har hatt overtid grunna denne verksemda. Overtida kan vera ein konsekvens av at det kan vera vanskeleg å rekruttera kompetent personale på kort tid, og ein må då bruka det fast tilsette personale på skulen som ofte er fulltidstilsette. Har overtallige lærarar hatt sysselsetjing gjennom denne verksemda? Ikkje avmerka 5 Ja 5 Nei 12 Fem skular har sysselsett overtallige lærarar ved oppdragsverksemda i Det er to fleire enn i Desse fem skulane har sysselsett til saman ti lærarar. Dette er eit særs positivt element ved oppdragsverksemda. Overtallige lærarar kan vera ei utfordring, og ved å nytta desse i oppdragsverksemd kan skule og lærarar verte sparde for eventuelle opprivande oppseiingar. Kva effektar har oppdragsverksemda hatt for skulen? Ikkje avmerka 6 Utviding av kunnskapar innan eit eller fleire fagområde 7 Undervisninga generelt har betra seg 1 Utvida kunnskapar i einskilde fag 3 Andre effektar 5 Skulane meiner at utviding av kunnskapar innan eit eller fleire fagområde eller i einskilde fag er den viktigaste effekten av oppdragsverksemda. Dette er ein god synergieffekt, som vil kunne komme både skulane og deira elevar til gode. Dette kan også samanliknast med etterutdanning. Dei som valde andre effektar over nemnde dette; Lærarar får erfaring i å undervise vaksne elevar (aldersgruppa år). Betre økonomisk resultat, færre overtallige lærarar Profilering av skulen. God reklameeffekt for skulen. Elevane får delta på fagsamlingar som vi arrangerer, og får knytt kontaktar til næringsliv. Kor mange prosent av dei påmelde sluttar før kursslutt? Ikkje avmerka % % % 0 Meir enn 45% 0 9

10 I 2007 var det ingen skular som melde om fråfall over 15 %. I 2008 hadde ein skule over 15 %, medan dei resterande hadde under 15 %. Ein kan konkludere med at fråfallet er stabilt særs lågt, og noko som sannsynlegvis indikerer at undervisninga held høg kvalitet og er interessant for elevane. Andre kommentarar generelt om oppdragsverksemda i 2008: Under følgjer eit utdrag av andre generelle kommentarar om oppdragsverksemda: Oppsummering Prøvar til Datakort har vore på omlag same nivået kvart år, også Frå 2009 vert tilbodet utvida. Fråfallet siste år har vore i underkant av 5 %. Oppdragsverksemda er ei særs nyttig erfaring med tanke på yrkesrelevans i opplæringa. Vår skule tilbyr no realkompetansekartlegging. I tillegg har vi fått i gang to klasser - studiekompetanse for vaksne og fagopplæring for vaksne. Rektor og assisterande rektor sit i styret for opplæringskontoret på Voss, og planlegg no kurs for neste år. Skulen ønskjer å utvida og auke aktiviteten innan oppdragsverksemda. Skulen har i samråd med tillitsvalde lagt opp til at inntekter ved oppdragsverksemd skal nyttast til 1). Innkjøp av kostbart utstyr som skulen elles ikkje kunne ha skaffa seg 2). Etterutdanning av lærarar 3). Internasjonalisering. Vi har hatt realkompetansekurs, men eg reknar ikkje dette som oppdrag. Har blitt ein stor del av skulen si verksemd. Rekneskapen for 2008 viser at oppdragsverksemda har hatt ein omsetning på totalt 28,02 millionar kroner, det er ein nedgang i høve til 2007 på 4,6 millionar. Det er også ein nedgang frå 26 til 22 skular som har hatt inntekter frå oppdragsverksemda. Denne nedgangen kan ein gå ut ifrå har samanheng med den generelle nedgangskonjunkturen i økonomien. Det er difor særs positivt at overskotet på denne verksemda samla sett for alle skulane er gått opp med i høve til Overskota vert ofte pløyd tilbake igjen til skulen i form av nytt utstyr eller andre oppgraderingar ved skulen. Utover det økonomiske tillegget som oppdragsverksemda genererer for skulane, gjev denne verksemda positive ringverknader som kjem både lærarar og elevar til gode. Fleire skular nemnar den positive profileringa som skulen får i nærmiljø og blant lokalt næringsliv. Ein anna viktig fordel med oppdragsverksemd er at den gjev mogelegheit for bruk av overtallige lærarar. Mange lærarar vert også inspirert og får motivasjon av å det å undervise vaksne og godt motiverte elevar. Det gjev fin avveksling frå ordinær undervisning. I 2008 har det vore særs hard konkurranse på undervisningsmarknaden, og omsetnaden har som nemnt gått ned. I tillegg har ein del vidaregåande skular i 2008 måtte gjera økonomiske prioriteringar for å komma i balanse. Oppdragsverksemd som er ein ressurskrevjande aktivitet for skulen vil då kunne verte nedprioritert, og dette igjen til at omsetninga innan oppdragsverksemd har gått ned. 10

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

RAPPORTERING AV OPPDRAGSVERKSEMD 2010

RAPPORTERING AV OPPDRAGSVERKSEMD 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201106446-1 Arkivnr. 106 Saksh. Berdal, Odd-Bjarne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 31.05.2011 23.06.2011 RAPPORTERING AV

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200911238-1 Arkivnr. 523 Saksh. Haugland, Kjersti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Yrkesopplæringsnemnda Møtedato 02.12.2009 16.12.2009

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209024-1 Arkivnr. 5 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Elev- og lærlingombod i HFK

Elev- og lærlingombod i HFK OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22610-3 Saksbehandlar: Laila Christin Kleppe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Y-nemnda 25.05.16 Utval for opplæring og helse 02.06.16 Fylkesutvalet 23.06.16

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

TILBODSSTRUKTUR FOR FAGSKULANE I HORDALAND FOR SKULEÅRET 2012/13

TILBODSSTRUKTUR FOR FAGSKULANE I HORDALAND FOR SKULEÅRET 2012/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift og utviklingsseksjonen Arkivsak 201013633-100 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Av: Jorunn Furuberg Samandrag Dersom framtidige generasjonar vel utdanning og tilpassing på arbeidsmarknaden slik tilsvarande personar gjorde

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov.

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Svar: Formidlinga av søkjarar til læreplass i 2012 pågår framleis, og endelege tal ligg enno ikkje føre. I 2011

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201108485-2 Arkivnr. 500 Saksh. Nina Ludvigsen Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 04.10.2011 13.10.2011 HØYRING - FORSLAG TIL

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

INNEKLIMA VED SKULAR OG VEDLIKEHALDSETTERSLEP PÅ FYLKESKOMMUNALE SKULAR.

INNEKLIMA VED SKULAR OG VEDLIKEHALDSETTERSLEP PÅ FYLKESKOMMUNALE SKULAR. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200804221-7 Arkivnr. 015 Saksh. Moe, Eivind Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 02.12.2008 INNEKLIMA VED SKULAR OG VEDLIKEHALDSETTERSLEP

Detaljer

HØYRING AV FORSLAG OM ENDRINGAR I FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR 2013-2014

HØYRING AV FORSLAG OM ENDRINGAR I FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR 2013-2014 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201210128-2 Arkivnr. 143 Saksh. Roksvåg, Berit Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 12.02.2013 20.02.2013-21.02.2013 HØYRING

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-74 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 20.11.2012 REVIDERING AV REGLEMENTET

Detaljer

ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1

ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201113465-25 Arkivnr. 111 Saksh. Orvedal, Roald Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1 SAMANDRAG

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

HØRINGSUTTALE NOU 2007 : 11 STUDIEFORBUND - LÆRING FOR LIVET

HØRINGSUTTALE NOU 2007 : 11 STUDIEFORBUND - LÆRING FOR LIVET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200606870-3 Arkivnr. 201 Saksh. Mørk Karlsen, Per Willy Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 29.01.2008 13. - 14.02.2008 HØRINGSUTTALE

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 526. Vurdering av prognoseinntaket til dei vidaregåande skolane, skoleåret 2009/2010

Kopi til: Arkivnr.: 526. Vurdering av prognoseinntaket til dei vidaregåande skolane, skoleåret 2009/2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Inntakskontoret NOTAT Til: Fylkesrådmannen Dato: 16. mars 2009 Frå: Opplæringdirektøren Arkivsak: 200902532-1/NSKA Kopi til: Arkivnr.: 526 Vurdering av prognoseinntaket

Detaljer

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Elevar i grunnskulen 2004/2005 og vidaregåande skule 2005/2006 Juni 2007 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Innleiing: Føremålet med analysen er

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

1 Innleiing. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Relevant regelverk. 1.3 Normering og dekningsgrad

1 Innleiing. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Relevant regelverk. 1.3 Normering og dekningsgrad Side 1 av 10 1 Innleiing 1.1 Bakgrunn I Opplærings- og helseutvalet 14.11.12 vart det bestilt ny sak vedrørande skulehelsetenesta. Bakgrunn for saka er at det i 2010 vart gjennomført ei kartlegging av

Detaljer

INNEKLIMATILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 2

INNEKLIMATILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201113465-17 Arkivnr. 111 Saksh. Orvedal, Roald Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012-26.04.2012 INNEKLIMATILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

TILTAK FOR Å BETRE KVALITETEN I OPPLÆRING I BEDRIFT

TILTAK FOR Å BETRE KVALITETEN I OPPLÆRING I BEDRIFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201202258-3 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 07.05.2013

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

RAPPORT FRÅ FORSØK MED ANONYME PRØVAR

RAPPORT FRÅ FORSØK MED ANONYME PRØVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 200903324-42 Arkivnr. 520 Saksh. Langaas, Eva Melvær Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.08.2011 RAPPORT FRÅ FORSØK MED ANONYME PRØVAR SAMANDRAG

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

ELEVTALSUTVIKLINGA

ELEVTALSUTVIKLINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200810207 Arkivnr. 111 Saksh. Haukeli,Per Viken,Karl Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 02.12. 2008 04.12.2008. ELEVTALSUTVIKLINGA

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200405151-13 Arkivar. 171.52 Saks. Haavardtun, Helge Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 07.02.2006

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINGTILBODET FOR SKOLÅRET 2012-2013

JUSTERING AV UNDERVISNINGTILBODET FOR SKOLÅRET 2012-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201109531-40 Arkivnr. 100 Saksh. Skavhellen, Nils. Haugen, Birthe. Kirkevik, Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr

Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Notat Dato: 17.11.2014 Arkivsak: 2014/23411-1 Saksbehandlar: roaorv Til: HAMU Frå: Fylkesrådmannen Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr. 15.11.14 Denne

Detaljer

SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM

SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201011666-7 Arkivnr. 171 Saksh. Ziem, Øydis Rydland Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 SKULESTRUKTUREN

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/12978-72 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 28.04.2016 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande:

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande: Elevanes val av framandspråk i vidaregåande skule Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 6/216 Utdanningsdirektoratet har publisert fagvala til elevar i vidaregåande skule for skuleåret

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/416-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 07.02.2017 Høyring- endringar i opplæringslova Direkte

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

AVTALE OM MUSIKKSAMARBEID NOREG KINA 2013

AVTALE OM MUSIKKSAMARBEID NOREG KINA 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201209179-1 Arkivnr. 643 Saksh. Skaar, Ronny B. Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.11.2012 21.11.2012-22.11.2012 AVTALE

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Spørjeundersøking på oppdrag frå Kultur og idrettsavdelinga AUD-rapport nr. 11-2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført

Detaljer

Opplæring av faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter

Opplæring av faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/862-15 Saksbehandlar: Trond-Harald Alvær Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 09.09.2014 Opplærings- og helseutvalet 16.09.2014 Opplæring

Detaljer

Redusert eigendel elev-pc

Redusert eigendel elev-pc OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3598-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Redusert eigendel elev-pc Samandrag Under

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2011 Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer