Styrets årsberetning fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning fra 04-2007 03-2008"

Transkript

1 Styrets årsberetning fra Styret: Styrets sammensetning har vært: Leder: Styremedl.: Dag H. Coucheron, førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø Kjell Bratbergsengen, professor, NTNU John Håkon Husøy, professor, Universitetet i Stavanger Lise Lyngsnes Randeberg, postdoktor, NTNU Christina Charlotte Tolfsen, postdoktor, UMB Dag Waaler, førsteamanuensis, Høgskolen i Gjøvik Styret valgte Lise Lyngsnes Randeberg som nestleder, jf vedtektenes 8 pkt 2. Styret skal iflg. vedtektenes 8 pkt 3 velge representanter til de organisasjoner foreningen samarbeider med og ivareta dens samarbeidsrelasjoner. Akademikerne: Kjell Bratbergsengen ble gjenoppnevnt som Tekna forskernes representant i eventuelle forsknings- og utdanningspolitiske saker i Akademikerne. Bratbergsengen ble også gjenoppnevnt som kontaktperson mot Tekna stat. Dag Coucheron ble gjenoppnevnt som kontaktperson mot Realistene. For øvrig ble det besluttet at styremedlemmene samarbeider med ulike organisasjoner/grupper etter som det passer. Det har vært holdt 6 styremøter og 4 konferanser. Konferanser / debattmøter Naturvitenskap og teknologi det som virkelig teller! Minikonferansene har vært positive, og vi har derfor fortsatt møterundene ved landets læresteder. Hensikten har vært å profilere Tekna forskerne, skape debatt og synlighet innen teknisk-/ naturvitenskapelig forskning og utdanning. Gjennom disse konferansene har styret i Tekna forskerne truffet både medlemmer og ikke-medlemmer, noe som har ført til gode diskusjoner og verdifulle tilbakemeldinger og korreksjoner. I 2007 ble minikonferansen holdt ved - Høgskolen i Buskerud 16. april - Universitetet i Agder, Grimstad, 3. september - Høgskolen i Nord-Trøndelag avd. Steinkjer, 15. oktober Hver konferanse har hatt lokale/regionale tilsnitt i programmet. Ansvarlig for den lokale delen av programmet i Buskerud, var Kjell Inge Daae. Ved universitetet i Agder, Torleiv Moseid og ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Dag Ystad.

2 Framtidens utdanning innen naturvitenskap og teknologi Hvilke tiltak er nødvendig for å sikre samfunnets behov? Konferansen ble holdt v/ntnu 29. mars Blant innlederne/paneldeltakere var bl.a Kathrine Skretting og Jens Maseng fra Stjernøutvalget samt rektorene ved NTNU, HiST og HiNT. Konferansen som var åpen for alle interesserte, samlet mange engasjerte deltakere. Politisk påvirkning Stjernøutvalget I forbindelse med president Marianne Hargs deltakelse i Stjernøutvalget, ble det opprettet et referanseutvalg i Tekna. I referanseutvalget var Forskernes faste representanter Dag H. Coucheron, Lise Lyngsnes Randeberg og Dag Waaler. Ved forfall har andre styremedlemmer deltatt. Tekna forskerne vil komme med uttalelse i forhold til utvalgets innstilling. Utfordringer og problemstillinger knyttet til denne, vil også bli diskutert på årsmøtet til Tekna forskerne 10. mars. Kommune- og fylkestingsvalget Forskerne arrangerte politisk debattmøte i Trondheim 29. august i samarbeid med Trondheim avdeling og etatsforeningen ved NTNU. Tema var Samfunnet byen - NTNU: Hva skal til for å utvikle teknologi i verdensklasse?. Fra politisk hold deltok fylkesordføreren (Ap), Trondheims ordførerkandidater fra Høyre og FrP samt politisk rådgiver i Fornyingsdepartementet (SV). Stortingets KUF-komite Lise Lyngsnes Randeberg deltok som Tekna-representant i Akademikernes møte med Stortingets KUF-komite Rekruttering til forskning var hovedsaken. I tillegg deltok hun i møte med KUFfraksjonen i SV, som ble holdt på NTNU Aktuelle dokumenter, høringssaker med mer. Forskernes ideologiske grunnlag Forskerne har det siste året arbeidet med et manifest. Dette er inntil videre et internt dokument. Beregning av indirekte kostnader for forskning Forskerne har lest og diskutert rapporten vedr. modeller for indirekte kostnader til forskning ved universitetene i Norge. Rapporten er utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe. IR-politikk Forskerne har sett på og diskutert utkast til nasjonale retningslinjer til politikk for intellektuelle rettigheter. Aktuell sak som det vil bli sett nærmere på.

3 Vedr. rekruttering til forskning: Kommentarer til NIFU-Step rapport 12/2007: Forskerrekrutteringsbehov i Norge. Tekna forskerne v/lise Lyngsnes Randeberg gikk grundig gjennom rapporten og uttalelse ble sendt til Samfunnsavdelingen 29. juni Samfunnsavdelingen sørget for at viktige synspunkter her ble brukt i forhold til både statsbudsjettet og innspill til Akademikerne i forhold til kommende Stortingsmelding om forskerutdanning og rekruttering. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning Forskerne hadde høringssaken på dagsorden, men valgte ikke å sende uttalelse. Årsaken var dokumentets manglende fokus på behovet som lå til grunn for forslaget. Akademikernes policydokument om høyere utdanning og forskning I forbindelse med revisjon av Akademikernes policydokumenter om høyere utdanning, ga Forskerne innspill. Bl.a gjaldt dette sikring av kvalitet, betydningen av forskningsbasert undervisning og rammebetingelser. Innspillene ble gitt til Samfunnsavdelingen, som etter også å ha fått innspill fra bl.a studentene og lønns-/interessesiden, sendte en samlet versjon til Akademikerne innen fristen 3. oktober Mesteparten av innspillene til Forskerne var tatt med. Når det gjaldt Akademikernes forslag til forskningspolicy, fikk vi dette for seint til å komme med innspill. Spesielt gjaldt dette da man følte at hele dokumentet måtte omskrives. Generelt har Forskerne tidligere kommet med forslag til det vi mener bør være Teknas policy for forskning og utdanning. Vi mener det er viktig at utdanning og forskning må ses på samlet. Innspill til rekruttering av kvinner i akademia I forbindelse med møte mellom Akademikerne, minister for høyere utdanning og forskning, Tora Aasland og barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen m.fl. 28. januar 2008, sendte Lise Lyngsnes Randeberg et notat basert på innspill fra etatsforeningen ved NTNU og Forskerne. Henvendelsen kom som en hastesak. Det meste av Teknas synspunkter kom med i Akademikernes presentasjon. Internasjonal rekruttering (St.melding) Kunnskapsdepartementet arbeider med Stortingsmelding om internasjonalisering. Foreløpig har vi gitt uformelle innspill i forhold til eksempler på aktuelle fagmiljø som eventuelt kan kontaktes. Vi vil gi høringsuttalelse når meldingen kommer til våren Foreningspolitikk Representantskapsmøtet (R-møtet) juni 2007, Oslo Dag Coucheron og Kjell Bratbergsengen deltok fra Forskerne. Lise Lyngsnes Randeberg deltok på R- møtet som delegat fra Trondheim avdeling. 24. mai deltok Forskernes delegater på Fagutvalgets forberedende R-møte. Tekna stats konferanse for universitetssektoren, november 2007, Gardermoen John Håkon Husøy, Lise Lyngsnes Randeberg og Dag Waaler deltok på hele seminaret. Dag Coucheron deltok første dag. Tema for konferansen var spørsmålet om Tekna kan anbefale sine medlemmer å jobbe i UH-sektoren. Intervju/artikkel i Aftenposten i etterkant, søndag 18.11: Gryende opprør blant Tekna-forskere.

4 Vedtekter og ressurser for Tekna forskerne Forskerne hadde møte med Fagutvalget 3. januar Etter dette møtet sendte Forskerne et notat i forhold til konkrete vedtektsformuleringer og nødvendige ressurser. Vedtektene vil bli endelig behandlet av Hovedstyret. Hovedsaker i vedtektene er navneendringen (Tekna forskerne, fagpolitisk gruppe for ansatte i UH-sektoren) og automatisk medlemskap. Ellers gjelder det bl.a representasjon på årsmøtene og økonomiske ressurser til å dekke deltakelsen. Faglig årsmøte januar 2008 Dag Coucheron deltok. Møte i stipendiatgruppen, 7. februar 2008, Universitetet i Oslo Tekna forskerne deltar i arbeidsutvalget som består av stipendiatrepresentanter fra universitetene og styret i Tekna stat. Forskerens representant er Lise Lyngsnes Randeberg. Formålet er å ta opp viktige saker av betydning for midlertidig vitenskapelig ansatte innen teknologi og naturvitenskap. Det siste møtet ble holdt v/uio. Åpent opplysningsmøte/miniseminar ble arrangert. Egen web-side og brosjyre er under arbeid. Intern kommunikasjon Det er viktig med kommunikasjon med andre grupperinger i Tekna. Forskerne har derfor hatt dialog med bl.a Realistene og leder av Studentutvalget for å finne mulige felles satsningsområder. Når det gjelder Studentutvalget, vil vi samarbeide om prosjekt vedr. rekruttering til forskning. Stikkord er bl.a karriereløp/anseelse, betydningen av dr.grad, begynnerlønnsanbefaling for personer med dr.grad. I forbindelse med MNT-forum (Realistene), har Lise Lyngsnes Randeberg deltatt på møte i forhold til revitalisering av forumet i Trondheim. For å få en bred og representativ forskningspolitisk debatt i Tekna, har Forskerne bedt Fagutvalget om igjen å arrangere Forskningspolitisk forum. (Dette ble arrangert i oktober 2006). Vi ønsker samtidig å bidra i programkomiteen. Synlighet i media: Uengasjerte veiledere eller systemfeil Leserinnlegg v/lise Lyngsnes Randeberg i Morgenbladet (svar på artikkel i samme avis 2. mars 2007). Statsbudsjettet: Fredag 10. oktober: Lise Lyngsnes Randeberg ble intervjuet på NRKs nyhetssending kl like etter offentliggjøringen av statsbudsjettet. Senere på dagen kom et lenger innslag under Her og nå.

5 Diverse møter/deltakelse: UHR-seminar om etikk 19. september 2007, Oslo John Håkon Husøy deltok. Forskerforbundets seminar 6. november 2007, Oslo Lise Lyngsnes Randeberg og Dag Waaler deltok fra Tekna forskerne. Tekna var ellers synlige i forbindelse med Marianne Hargs fordrag. Rektor v/ntnu, Torbjørn Digernes, viste bl.a til aktuell statistikk fra Karl V. Høiseth, leder av Teknas etatsforening ved NTNU. Tekna-seminar om etikk i fag og fag i etikk, 13. november 2007, Oslo Dag Coucheron, Christina C. Tolfsen og Kjell Bratbergsengen (siste del) deltok. Frokostmøte vedr. Stjernøutvalget, 23. januar 2008, Oslo John Håkon Husøy og Christina C. Tolfsen deltok. oo00oo Forskerne har pr. dd 1920 medlemmer (ansatte Tekna-medlemmer i UH-sektoren) Regnskap for Arbeidsgiveravgift 19,05 Reisekostnader styret ,58 Møte- og arrangementskostnader ,00 Annonser 7 114,63 Gaver/profileringsartikler ,37 Deltakeravgift konferanser 1 750, , Styret