VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE (15.-) 16. OKTOBER 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE (15.-) 16. OKTOBER 2009"

Transkript

1 18. september 2009 VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE (15.-) 16. OKTOBER 2009 Tekna Forskernes årsmøte avholdes på Radisson Blu Plaza hotell i Oslo i sammenheng med Teknas forskningskonferanse Oktober Den formelle årsmøtedelen arrangeres kl. 13:00-14:00 på fredag. De politiske diskusjonene gjennomføres i den forutgående seminardelen. Se egen invitasjon med påmelding. -MOBILISERING AV FORSKERE I PRIVAT SEKTOR Teknas R-møte vedtok faglige grupper, som Tekna Forskerne, skal være åpne for alle interesserte medlemmer og at slik grupper skal baseres på aktiv innmelding. Tekna Forskerne er i en prosess hvor medlemsgrunnlaget nå utvidet til å omfatte alle forskere og forskningsinteresserte i Tekna også forskere privat sektor. Dagens vedtekter gir kun etatsforeningene ved universiteter og høgskoler adgang til å sende delegater til Tekna Forskernes årsmøte. Nytt for dette årsmøte er at vi ønsker at personer fra instituttsektoren og private forskningstunge bedrifter skal delta som inviterte gjester på årsmøtet. Nye vedtekter vil formalisere en slik representasjon. Vi ser gjerne at bedriftsgruppene bidrar til å finne dyktige mennesker som både kan delta på Teknas forskningsseminar Oktober, og som kan delta på årsmøtedelen som utgjør den avsluttende delen av seminaret. PÅMELDING TIL ÅRSMØTEDELEN AV SEMINARET For spørsmål og påmelding til Tekna Forskernes årsmøtedel kontakt: - Pål-A. Lund, sekretær for Tekna Forskerne t ) ÅRSMØTEPAPIRER Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet, så nær som valgkomiteens forslag som følger som eget dokument. Saksliste... 2 Beretning... 2 Prioriterte oppgaver for neste årsmøteperiode... 4 VEDTEKTER (Gjeldende)... 6 VEDTEKTER(Forslag)... 10

2 SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Prioriterte oppgaver Styrets forslag til for neste årsmøteperiode 4. Vedtekter. Gjeldende vedtekter og forslag til nye er vedlagt 5. Innkomne saker 6. Valg Forslag fra valgkomiteen ihht gjeldende vedtekter er vedlagt. Nye vedtekter behandles på årsmøtet BERETNING Forskernes medlemsmasse er definert til å være alle Tekna-medlemmer ansatt ved universiteter og høgskoler. Dagens vedtekter gir åpning for individuelt medlemsskap også for andre, uten at dette har vært praktisert i perioden. Styret: Styret ble valgt på årsmøtet 10. Mars 2008 i Bergen og har bestått av: Leder: Dag H. Coucheron, førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø Nestleder: Lise Lyngsnes Randeberg, postdoktor, NTNU Styremedl.: Kjell Bratbergsengen, professor, NTNU John Håkon Husøy, professor, Universitetet i Stavanger Christina Charlotte Tolfsen, postdoktor, UMB Dag Waaler, førsteamanuensis, Høgskolen i Gjøvik Styret ble vinteren 2009 supplert med følgende personer fra privat sektor etter vedtak i Fagutvalget (se punkt under om utvidelsesprosess): Frøydis Bjerke, prosjektleder, Animalia fagsenteret for kjøtt Tor Neple, forsker, SINTEF IKT Kjetil Johannessen, StatoilHydros forskningssenter Roy Stenbro, seksjonsleder, IFE Styret har avholdt 9 styremøter siden forrige årsmøte 10. mars i fjor. Åse Vellene Tveit ble avløst av Pål-A. Lund som sekretær for Tekna Forskerne Forskningspolitiske saker Forskningsmeldingen Styret i Tekna Forskerne ga innspill til Teknas høringsuttalelse til forskningsmeldingen våren Øvrige diskusjonstema Styret har diskutert ulike tema og problemstillinger. Følgende kan nevnes spesielt: 2

3 - Forskernes vilkår for å forske har vært tatt opp i flere sammenehnger. Walløerapporten fra Det norske videnskapsakademi har hatt gjenklang i styrets diskusjoner og var et av utgangspunktene for innspillene til forskningsmeldingen. - Stipendiatenes situasjon og forskerrekruttering mer generelt. Temaet har vært aktuelt i innspillene til forskningsmeldingen og aktualiseres også i NTNU-rapport om forskerrekruttering og PhD-utdanning, som er diskutert i styret. - Dannelsesutvalgets rapport er blitt diskutert. Tekna Forskernes forskningspolitiske arbeidsdokument Styret har samlet seg om et internt arbeidsdokument om forskningspolitikk som utgangspunkt for videre behandling av politiske saker. Foreningspolitiske saker Tekna Forskernes miniseminar i Horten (HiVe) mai 2008 Det ble avholdt miniseminar i Horten ved Høgskolen i Vestfold som ledd i Tekna Forskernes utadrettede virksomhet. Teknaseminar om forskning, Hotel Bristol Dag Coucheron, Kjell Bratbergsengen, Christina Tolfsen og Dag Waaler deltok på seminaret. Tema for konferansen var blant annet statsbudsjettet 2009, forskningsadministrasjon og finansiering og prioritering, fokusering og samarbeid innen forskning. Kjell holdt innlegget Forskning i Norge og verden, sett fra universitetene. Dag holdt innlegget Ideen om et sterkere utdannings- og forskningspolitisk engasjement i Tekna. Det ble i tillegg diskutert at Tekna Forskerne som gruppe burde favne også privat sektor. Teknaseminar om forskning, Styret har spilt inn kommentarer til program for seminaret. Møte med Fagutvalget i Tekna Forskerne, ved Lise og Kjell hadde møte med Fagutvalget 6. januar 2009 hvor både forskningspolitiske tema og den organisatoriske prosessen mht utvidelse av medlemsgrunnlaget ble diskutert. Utvidelsesprosess Etter Bristol-seminaret i oktober 2008 ble det startet en prosess for utvidelse av ansvarsområdet og medlemsgrunnlaget for Tekna Forskerne til å omfatte hele forskningssektoren. Hovedstyret ba Fagutvalget om å ta ansvaret for dette. Styret har siden vinteren 2009 blitt supplert med representanter fra forskningsinstituttene og private virksomheter for sammen med eksisterende styre å forberede nye vedtekter og et bredere grunnlag for det videre arbeidet, samt styrke deress rolle som forskningspolitisk aktør i Tekna. Teknas R-møte vedtok i juni 2009 at medlemsskap i faggrupper, som Tekna Forskerne, skal være åpne for alle medlemmer i Tekna, baseres på aktiv innmelding og fortrinnsvis være landsomfattende. Dette betyr at dagens ordning med automatisk medlemsskap for Teknamedlemmer som er ansatt ved universiteter og høyskoler avsluttes. Ved årsmøtet høsten 2009 er det lagt opp til at nye vedtekter og et styre med representanter fra privat sektor kommer på plass. Vedtektene godkjennes av Fagutvalget. Innfasing av ordning med individuelt medlemsskap planlegges innfaset i kommende årsmøteperiode. 3

4 Faglig årsmøte januar 2009 Dag Coucheron deltok som delegat fra Tekna Forskerne. Konferanse med stipendiatgruppen, april, 2009 i Oslo Kjell deltok på internt Tekna-konferanse hvor utfordringer knyttet til stipendiatenes situasjon ble tatt opp. Representantskapsmøtet (R-møtet) juni 2009, Trondheim Dag Coucheron deltok fra Forskerne. Lise Lyngsnes Randeberg og Kjell Bratbergsengen deltok på R-møtet som delegater fra Trondheim avdeling. Lise deltok i arrangementskomiteen. Dag Waaler deltok som medlem av Fagutvalget. Samarbeid med Etisk råd i Tekna Etisk råd ved leder Sissel Eggen møtte styret 4. juni for å drøfte et mulig felles prosjekt. Kjell og Christina har sagt seg villig til å delta i prosjekt i regi av Etisk råd i Tekna kalt Etikk i undervisningen ved universiteter og høgskoler. Økonomi Tekna Forskerne har fått stilt tilgjengelig nødvendige ressurser til å gjennomføre planlagt aktivitet og til å avholde årsmøte i sammenheng med et bredt forskningsseminar for Tekna. Det er gitt signaler fra Tekna om at det stilles til disposisjon nødvendige ressurser til aktiviteter innenfor vedtatte rammer. ooo0ooo PRIORITERTE OPPGAVER FOR NESTE ÅRSMØTEPERIODE Forskningspolitiske saker Tekna forskerne vil prioritere å arbeide med følgende saker i kommende periode: - Innspill til Universitets- og høgskoleutvalg ( Handlingsromutvalget ) som skal nedsette og ledes av Marianne Harg - Innspill til bebudet evaluering av forskningsrådet - Videre arbeide med stipendiatenes situasjon og forskerrekruttering - Krav fra KD om tidsregistrering for vitenskapelige ansatte - Følge KDs utvalg om kvinner i forskning - Forskningspolitisk formidling og kontakt med medlemmene - Forskningspolitiske saker som er aktuelle for medlemmer i privat sektor Foreningspolitiske saker Tekna forskerne vil prioritere å arbeide med følgende saker i kommende periode: - Oppfølging av arbeidet med utvidet medlemsgrunnlag til å omfatte privat sektor og individuelt medlemsskap - Dialog med Fagutvalget, Hovedstyret og andre relevante organer i Tekna i aktuelle saker 4

5 , Styret 5

6 (GJELDENDE) VEDTEKTER for Tekna Forskerne Faglig gruppe i Tekna Vedtatt av årsmøtet Godkjent av Teknas Hovedstyre.. 6

7 NAVN ORGANISASJON FORMÅL 1 Foreningens navn er Tekna Forskerne, faglig gruppe i Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. 2 Foreningens formål er å: ivareta medlemmenes faglige og fagpolitiske interesser profilere Tekna Forskerne som faggruppe for Tekna-medlemmer med forskning og utdanning som arbeidsfelt utvikle ordninger for anerkjennelse og/eller belønning for god innsats i faglig dybde så vel som bredde innenfor foreningens virkeområde fremme omforente etiske synspunkter blant medlemmene i spørsmål som angår utdanning og forskning Medlemmenes interesser i lønns- og arbeidsforhold ivaretas av de aktuelle etatsforeninger under Tekna Stat og Lønnsstyret. 3 Foreningens faste organer er: Årsmøtet Styret Valgkomiteen Gruppen rapporterer til Teknas Fagutvalg, og skal holde de enkelte etatsforeningsstyrer og Tekna Stats styre orientert om sin virksomhet. MEDLEMSKAP 4 Personer som er medlemmer av Tekna og ansatt ved norske universiteter og høgskoler og andre statlige forskningsinstitusjoner er medlemmer av foreningen. Dr.gradsstudenter som er medlemmer av Tekna kan bli medlemmer av foreningen etter eget ønske. Andre medlemmer av Tekna som faglig naturlig hører til foreningen, og som ønsker det, kan bli medlemmer ved særskilt registrering. ØKONOMI 5 Gruppens virksomhet finansieres gjennom tilskudd fra Teknas kontingentmidler og særskilte prosjektbevilgninger fra interne og eksterne kilder. 5. Gruppen fører eget regnskap. 7

8 5. Gruppen kan ikke binde Tekna økonomisk utover de til enhver tid gitte tilskudd. ÅRSMØTE 6 Gruppens øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet holdes innen 1. april hvert år og innkalles med 4 ukers varsel. Sammen med innkallingen skal følge saksliste og valgkomiteens innstilling. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som står oppført på sakslisten. Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 15. februar. Alle studiesteder og statlige forskningsinstitusjoner med Tekna-medlemmer har rett til å sende delegater til årsmøtet. Ved institusjoner der Tekna har etatsforeninger er det disse som velger delegatene. Institusjonen sender en delegat med en stemme når antall medlemmer ved institusjonen er fra 1 og inntil 99. Institusjoner med 100 og flere medlemmer sender en delegat pr påbegynte 100 medlemmer. Årsmøtet skal behandle: 1. Årsmelding 2. Regnskap for foreningen 3. Budsjett og arbeidsprogram 4. Rettmessig innsendte saker 5. Valg av: a. Styre bestående av leder (særskilt valg) og fem styremedlemmer b. 3 medlemmer til valgkomité Valgene skal være skriftlige dersom noen krever det. Årsmøtet gjør sine valg og vedtak med simpelt flertall. STYRET 7 Gruppen ledes i det daglige av et styre. Det består av leder, nestleder og 4 medlemmer. Leder og styremedlemmer velges for 2 år, slik at 3 medlemmer er på valg hvert år. Lederen velges ved særskilt valg før de øvrige medlemmene. Styret velger selv nestleder og sekretær etter behov. Valgkomite velges hvert år. 8 Styret er vedtaksført når minst fire medlemmer deltar i møte alle medlemmer er innkalt til. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Det skal føres protokoll fra møtene. Styret skal: 1. Representere gruppen utad 8

9 2. Velge nestleder 3. Velge representanter til de organisasjoner griuppen samarbeider med og ivareta dens samarbeidsrelasjoner 4. Planlegge og gjennomføre faglig virksomhet 5. Forberede og legge fram for styremøtet: Årsberetning, regnskap og budsjett for foreningen og arbeidsprogram for kommende år 6. Nedsette nødvendige utvalg til arrangementer, utredninger mv. når dette er hensiktsmessig 7. Være rådgivende organ for Teknas Hovedstyre og Fagutvalg Gruppen har sitt sekretariat i NIFs sekretariat som også fører regnskap for foreningen. Vedtektsendringer 9 Vedtektene er gitt med hjemmel i NIFs lover 3 nr. 8. Vedtektsendringer kan bare vedtas på ordinært årsmøte med minst 2/3 av årsmøtets stemmer. Vedtektene skal godkjennes av NIFs Fagutvalg og må ikke være i strid med NIFs lover. 9

10 (FORSLAG) VEDTEKTER Tekna Forskerne Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Formål Tekna Forskerne skal bidra til å oppfylle Teknas formål, jf. Teknas lover 2. Tekna Forskerne har et særlig ansvar for å ivareta faglige interesser innen forskning og utvikling, inkludert utdanning og rekruttering til slikt arbeid. 2 Mandat og omfang 2.1 Mandat Tekna Forskerne skal legge til grunn Teknas foreningspolitiske mål og verdigrunnlag i sitt arbeid. Tekna Forskerne skal på eget initiativ ta opp saker som naturlig berører faggruppen til behandling. Tekna Forskerne skal gi Fagutvalget og Hovedstyret innspill og råd i relevante forskningspolitiske saker. Tekna Forskerne skal fremme etiske synspunkter blant medlemmene i spørsmål som angår forskning og utvikling, inkludert utdanning og rekruttering. Tekna Forskerne rapporterer til Teknas Fagutvalg. Tekna Forskerne skal konsultere og søke samarbeid med etatsforeningene, sektorstyrene og andre organer i Tekna i saker av felles interesse Omfang Tekna Forskerne omfatter medlemmer i Tekna som aktivt melder seg inn i faggruppen, men henvender seg primært til medlemmer som arbeider med forskning, utvikling og utdanning ved universiteter og høyskoler, offentlig forvaltning, forskningsinstituttene og i private virksomheter. 3 Organisasjon 3.1 Årsmøtet Årsmøtet er Tekna Forskernes øverste organ. Årsmøtet er Tekna Forskernes fremste møteplass. De viktigste oppgaver for Årsmøtet er: Å behandle årsberetning Å behandle foreningspolitiske saker Å behandle handlingsplan 10

11 Valg Årsmøtet avholdes årlig, og innen utgangen av første kvartal. Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret beslutter det eller dersom det kreves av 1/3 av det antall stemmer som i henhold til innkallingen hadde møterett på siste ordinære årsmøte. Varsel skal sendes ut senest seks uker før årsmøtet. Frist for innmelding av saker til behandling er fire uker før årsmøtet. Innkalling vedlagt dagsorden, saksdokumenter, eventuelle forslag til vedtektsendringer og innstilling fra valgkomiteen skal sendes representantene senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet velger ordstyrer som leder møtet. Det føres protokoll fra årsmøtet som underskrives av to representanter valgt av årsmøtet. Protokollen oversendes Fagutvalget. Årsmøtet består av: a. Én representantant fra hver virksomhet hvor medlemmer driver med forskning/utvikling og utdanning. Det kan møte 2 representanter fra virksomheter med minst 50 medlemmer som har forskning/utvikling som arbeidsfelt og 3 representanter fra virksomheter med minst 100 slike medlemmer. b. Inntil 3 representanter med vararepresentanter med interesse for forskning/utvikling, men hvor det ikke er lokal Tekna etatsforening/bedriftsgruppe. Disse oppnevnes av Teknas Fagutvalg. c. Styremedlemmer i Tekna Forskerne, varamedlemmer og valgkomiteen. Medlemmer av Fagutvalget og Hovedstyret har møterett. Medlemmer av andre organer i Tekna inviteres etter behov. Stemmerett Hver representant har en stemme. Det er ikke anledning til å stemme ved fullmakt. Styremedlemmene og varamedlemmer har ikke stemmerett. Dersom ordstyrer velges blant deltakende representanter i årsmøtet, bortfaller ikke stemmeretten. Ved valg eller andre beslutninger, kreves simpelt flertall. Se dog 5. Valg Årsmøtet velger et styre med varamedlemmer. Lederen velges først og særskilt for ett år. De øvrige styremedlemmenes funksjonstid er 2 år. Normalt velges halvparten av styremedlemmene hvert år. Varamedlemmenes funksjonstid er 1 år. Årsmøtet velger representanter og vararepresentanter til faglig årsmøte, jf Vedtekt for Teknas Fagutvalg 3.2. Årsmøtet velger en valgkomité bestående av tre personer. 3.2 Styret Styret består av leder og 5 styremedlemmer. Det nye styret velger nestleder blant styremedlemmene med funksjonstid 1 år. Styret har 2 varamedlemmer. Styret leder Tekna Forskerne i tiden mellom årsmøtene. 11

12 Styret skal forberede og innkalle til årsmøtet og rapporterer til årsmøtet om utført arbeid i valgperioden. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede, herav leder eller nestleder. Ved avstemning gjelder simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 4 Økonomi Tekna dekker utgifter for faggruppen innenfor tilgjengelig budsjett. 5 Endring av vedtekter og oppløsning Endringer i Tekna Forskernes vedtekter besluttes av årsmøtet med minst 2/3 flertall av det antall stemmer som er representert på årsmøtet, jf 3.1. Vedtektsendring må godkjennes av Fagutvalget for å være gyldig. For oppløsning av faggruppen gjelder de samme vilkår som for endring av vedtektene. Disse vedtekter er vedtatt av årsmøtet 2009 og godkjent av Fagutvalget 2009, gitt med hjemmel i Teknas lover. Vedtektene avløser vedtekter vedtatt av Tekna Forskernes årsmøte, godkjent av Hovedstyret. Endringer av vedtektene kan bare vedtas av årsmøtet i Tekna Forskerne og godkjennes av Fagutvalget, jf Fagutvalgets vedtekter. 12

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Styrets årsberetning fra 04-2007 03-2008

Styrets årsberetning fra 04-2007 03-2008 Styrets årsberetning fra 04-2007 03-2008 Styret: Styrets sammensetning har vært: Leder: Styremedl.: Dag H. Coucheron, førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø Kjell Bratbergsengen, professor, NTNU John

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 14. mai 2013. KAPITTEL

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse Årsberetning for Tekna Drammen avdeling... 3 Avdelingen...

Detaljer

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis.

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis. Vedtekter 2011 2015 Vedtekter 1 FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon På selvstendig grunnlag

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper 1 Navn Landsgruppen av helsesøstre NSF (+fylkesnavn), forkortet LaH NSF (+ fylkesnavn) 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer