INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING STUDENTPARLAMENTET"

Transkript

1 Dato: Tidsrom: 16:30-19:30 Sted: Styrerommet, Arne Rettedal Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 36/14 Fadderapport min Sak 37/14 Vedtektsendring: Habilitet 15 min Sak 38/14 Vedtektsendring: Årshjul for Velferdstinget 10 min Sak 39/14 Mulig UiS fusjon med Høgskolen i Stord/Haugesund 30 min Pause 15 min Sak 40/14 Prioriteringsplan for digital eksamen 20 min Sak 41/14 Handlingsplan for linjeforeninger 35 min Sak 42/14 Likestillingspolitisk plattform- kjønnsfordeling 20 min Sak 43/14 Organisasjonskonsulent: prokura og signeringsrett 5 min Eventuelt Møteevaluering Hilsen Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger Amund Thomassen Sverre Gaupås Rebecca Øglænd Leder Nestleder Tillitsvalgtsansvarlig Nadia Heyler Daniel H. Iniesta Anine Klepp Rettighetstansvarlig Internasjonalt ansvarlig Fag- og Læringsmiljøansvarlig

2 Konstituering - valg av ordstyrer, referent og bisitter INNKALLING Godkjenninger - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av saksliste og dagsorden - Godkjenning av protokoll for forrige møte - Saker under eventuelt : Innkalling, saksliste, dagsorden og protokoll godkjennes med de endringer som måtte fremkomme i møtet. Orienteringer: Arbeidsutvalget i StOr Universitetsstyrerepresentantene Nasjonal studentorganisasjon Representanter i nasjonale organ tilknyttet StOr Studentsamskipnaden i Stavanger Velferdstinget i Stavanger Fadder Eventuelt

3 Saksnr: 36/14 Gjelder: Fadderrapport 2014 Saksbehandler: Andrea Sørbøe Aarsæther Arkivref: Vedlegg: Fadderrapport 2014 Fadderrapporten skal legges frem av fadderstyrets leder på et av de to første studentparlamentsmøtene i høstsemesteret. Studentparlamentet godkjenner Fadderrapporten fra fadderutvalget 2014

4 Saksnr: 37/14 Gjelder: Vedtektsendring: Habilitet Saksbehandler: Arkivref: Nadia Heyler Slik situasjonen er i dag inneholder ikke Studentorganisasjonens vedtekter noen generell bestemmelse om habilitet. Dette kan føre til vanskelige situasjoner dersom en person med stemmerett skal stemme over en sak den selv har stor egeninteresse i utfallet av. AU foreslår et tillegg i vedtektene, to nye punkt under kapittelet 14 «diverse bestemmelser». Følgende er vårt forslag til ordlyd: «14.3 habilitet Et medlem i studentparlamentet regnes som inhabil når særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til medlemmets upartiskhet. Det skal legges vekt på om avgjørelsen kan innebære særlig fordel tap eller ulempe for medlemmet selv, eller medlemmets nærstående Tilsvarendegjelder for et medlem av Arbeidsutvalget i saker hvor medlemmet har stemmerett Avgjørelse av habilitetsspørsmål Medlemmet avgjør selv om han/hun er inhabil. Usikkerhet om habilitet diskuteres med Kontrollkomiteen Dersom et annet medlem krever det, eller medlemmet habilitetsspørsmålet omhandler ellers finner grunn til det, avgjøres spørsmålet ved avstemning uten at vedkommende medlem deltar Det voteres over hvor vidt inhabiliteten medfører tap av stemmerett, eller tap av både stemmerett og talerett i enkeltsaken inhabilitet inntrer ikke ved valg til verv og representasjon.»

5 Hovedbestemmelsen i er, så godt som ordrett, fra forvaltningslovens første punktum samt er sterkt inspirert av forvaltningslovens 8. Fremgangsmåten for offentlige kollegiale organ er plukket ut siden det er slike Studentparlamentet og Arbeidsutvalget er mest like, organisatorisk sett kan anses som en kodifikasjon av praksis når det kommer til følgene av inhabilitet i lignende organer. Denne er tatt med mest for ordens skyld. (rent teknisk vil tidligere punkt 14.3 om representasjon i ulike organ bli punkt 14.5) er hentet fra kommuneloven 40 og er tatt med slik at det kommer klart frem at man ikke er avskåret fra å stemme på seg selv til råd, utvalg og lignende. Vi tror det vil være lurt at Studentorganisasjonens vedtekter tar høyde for at inhabilitetssituasjoner faktisk kan oppstå. En slik bestemmelse kan sørge for at situasjoner som gjelder habilitet ikke blir mer kompliserte enn de allerede er, på grunn av manglende regelverk. Bestemmelsen kan også være med å bevisstgjøre personer med stemmerett i organisasjonen på problematikk rundt habilitet. Vedtektsendring krever 2/3 flertall i Studentparlamentet. Studentparlamentet vedtar de foreslåtte vedtektsendringene.

6 Saksnr: 38/14 Gjelder: Vedtektsendring: Årshjul for Velferdstinget Saksbehandler: Arkivref: Amund Thomassen Velferdstinget (VT) har vedtatt at de ønsker en endring av UiS-representantene sine perioder. Endringen vil gjøre at Velferdstingets medlemmer velges på Studentparlamentets siste møte før sommeren og representantene vil dermed fungere fra august til juni, og ikke fra januar til desember som er praksis i dag. Vedtaket fra VT lyder som følger: «Velferdstinget i Stavanger ønsker at UiS-representantene får utvidet perioden, og blir sittende frem til sommeren Velferdstinget i Stavanger ønsker at valg av UiS-representanter permanent blir flyttet til slutten av vårsemesteret.» Som det står i Velferdstingets vedtak medfører dette en forlengelse av nåværende representanters periode frem til fullmakts periode begynner i juni, altså 6 måneder. Dette medfører også en vedtektsendring som trenger et 2/3 flertall i studentparlamentet for endring. AU foreslår derfor følgende endring til vedtektene: Nåværende setning: Representanter til Velferdstinget (VT) velges på første møte i vårsemesteret. Representantene velges i rekkefølge. Forandres til: Representanter til Velferdstinget (VT) velges på siste møte i vårsemesteret. Representantene velges i rekkefølge. 1) Studentparlamentet vedtar den foreslåtte vedtektsendringen som beskrevet i saksfremlegget og endrer dermed valgpraksis for Velferdstinget 2) Studentparlamentet forlenger de nåværende Velferdstingerepresentantenes for UiS sine perioder frem til sommeren

7 Saksnr: 39/14 Gjelder: Mulig UiS fusjon med Høgskolen i Stord/Haugesund Saksbehandler: Arkivref: Mandag 27.oktober 14. hadde universitetsstyret et ekstraordinært møte for å ferdiggjøre UiS sitt svarbrev til Kunnskapsministeren om eventuelle fusjonsalternativer. Dette har vært en prosess som har vært preget av mye hastverk og ikke alle argumentene har blitt tydelig belyst utenfor styret. Tidligere har UiS sett på fire aktuelle fusjoneringsalternativer som har inkludert Høgskolen i Stord/Haugesund, Universitetet i Agder og Forskningssenteret IRIS i ulike variasjoner. Universitetet i Agder har i sitt svarbrev utrykt at de ikke ønsker en fusjon med UiS mens Høgskolen i Stord Haugesund har gjort det klart at UiS er deres mest naturlige alternativ. I sitt møte 27. Oktober 14 landet styret på UiS på følgende vedtak mot to stemmer: 1) Styret ser fram til drøftelser med IRIS om mer forpliktende samarbeid og vil holde departementet orientert om denne saken 2) Styret er åpent for å drøfte fusjon med Høgskolen Stord/Haugesund, men ønsker å få bedre innsyn i rammevilkårene før UiS innleder eventuelle forhandlinger. 3) Styret slutter seg til utkast til brev til KD som er lagt fram med de endringer som kom fram i møtet. 4) Styret ber om at funksjonstiden for styret forlenges til 31. desember Dette vil i praksis si at Kunnskapsdepartementet med stor sannsynlighet vil gå inn for en fusjon da statsråden ønsker færre institusjoner på Vestlandet. Argumentene for en fusjon med HSH er fra rektoratets og direktørens side at dette er en del av UiS sitt nasjonale ansvar. Etter deres bedømming har Stord/Haugesund har flere solide utdanningsløp som NOKUT har godkjent og kvalitetssikret ved flere anledninger.

8 Det store spørsmålet begge institusjonene, og også StOr, nå stiller seg er hvordan en eventuell fusjon skal håndteres økonomisk. Det knytter seg usikkerhet til hvor store endringer som skal gjøres over hvor langt tidsperspektiv. I verste fall vil UiS få en betydelig del av kostnaden fordelt på få år med lite fusjonsstøtte fra staten. I beste fall blir dette et spleiselag over flere år. For StOr sin del har det vært vesentlig gjennom hele prosessen og fremme studentenes rettigheter i saken. Vi har fra første dag frontet at kvalitet måtte gå foran geografi og at ingen studenter verken på UiS eller HSH må legge om sitt utdanningsløp grunnet fusjon noe vi har fått garantier for fra ledelsen. StOr er også i løpende kontakt med Studentparlamentet på Høgskolen i Stord/Haugesund i denne saken. Leder gjør også oppmerksom på at han har kritisert styreprosessen som har ledet frem mot vedtaket. Spørsmål studentparlamentet bør diskutere: - Skal et eventuelt fusjonert UiS/HSH ha flere av de samme utdanningene (for eksempel sykepleier/lærer/ingeniør) på flere campus? I en sånn modell vil UiS i praksis tilby den samme utdanningen på flere steder. - Hvordan bør StOr jobbe videre med saken? Hvilke utfordringer eller løsninger ser studentparlamentet ved UiS som Arbeidsutvalget kan ta med videre til ledelsen? - Hvordan bør studentorganisasjonene organiseres etter en eventuell fusjon? Skal plassene i studentparlamentet bli fordelt på campusene Stavanger, Haugesund og Stord? Studentparlamentet er orientert om UiS sitt svarbrev til Kunnskapsdepartementet. Arbeidsutvalget tar med studentparlamentets innspill til videre prosess.

9 Saksnr: 40/14 Gjelder: Prioriteringsplan for digital eksamen Saksbehandler: Arkivref: Anine Klepp «Digitale verktøy åpner for store muligheter for nye, og bedre, vurderingsformer, tilpasset det enkelte studium» - Norsk studentorganisasjon, 2014, «Politisk dokument om digitalisering av høyere utdanning». Digital eksamen har vært ettersøkt spesielt av nye studenter på Universitet i Stavanger. Det er ingen tvil om at studenter som kommer rett fra videregående og er lært opp å levere eksamensoppgaven digitalt blir møtt med en utdatert eksamensform når de starter ved UIS. Undersøkelse om digital eksamen: Det ble foretatt en undersøkelse om digital eksamen mai Undersøkelsen fikk inn 3299 svar, som gir en prosent på 36 %, dette er den høyeste svarprosenten Universitet i Stavanger har fått ved enkeltstående undersøkelser. Undersøkelsen viser til en spredning i respondentene sine svar ut i fra hvilket fakultet de tilhørte. Det ble også lagt til en del kommentarer til svarene som ble avgitt. Det kommer også frem i rapporten at de som kun ville ha digital eksamen viste kun til de positive virkningene, mens de som ville ha papireksamen henviste i mindre grad til positive virkninger av papireksamen. Arbeidsutvalget mener at kommentarer som bar budskap om uvitenhet rundt digital eksamen, og mangel på erfaring var med på å påvirke flere av svarene i undersøkelsen. Det burde på forhånd vært gitt studentene en større innsikt i hva digital eksamen innebærer, og hva slags teknologi som allerede er utprøvd og tilgjengelig. Hadde det vært en bredere forståelse av dette ville tallene vært annerledes. Inspera Inspera er et digitalt eksamensverktøy som er designet for å kunne levere elektronisk. Det har flere oppgavefunksjoner som er tilgjengelige for forelesere å utnytte seg av, der foreleser kan velge mellom ulike eksamensformer. Det er også et «skuddsikkert» program, som ikke kan tukles med, og som er et trygt leveringssted for studenter. Inspera har allerede blitt testet ut på Universitetet i Stavanger og på Høyskolen i Sør-Trøndelag. Resultatene fra de ulike utprøvingene har vært positive.

10 Arbeidsutvalget mener at et slikt program vil kunne være et svært effektivt tiltak, og bidra til at Universitetet i Stavanger går frem som et godt eksempel for de andre høyere utdanningsinstitusjonene i Norge. Med tanke på at Inspera allerede har blitt testet ut og er klart til bruk vil arbeidsutvalget derfor at digital eksamen skal kunne benyttes i For å sikre en mer effektiv og sikker gjennomføring av eksamen ønsker AU at innleveringer standardiseres og at It s Learning, papirinnlevering og epostinnlevering skal bli erstattet med eksamensverktøyet inspera. Studentparlamentet ønsker at alle digitale eksamener skal leveres gjennom inspera og at prosjektet med digital eksamen videreføres med hovedmål og innføre full digital eksamen ved UiS.

11 Saksnr: 41/14 Gjelder: Handlingsplan for linjeforeninger Saksbehandler: Arkivref: Rebecca Adele Øglænd Behovet for at alle studieprogram har sin egen linjeforening vokser stadig. En linjeforening vil forenkle prosessen med å få ut viktig informasjon til studenter på et studieprogram, samtidig som dette bidrar til et sterkere engasjement og samhold studentene imellom. Programspesifikke linjeforeninger er også etterlyst av administrasjonene på de ulike instituttene og fakultetene, senest HUM med ønske om en egen linjeforening for lektorstudentene. StOr ønsker å prioritere denne saken, og bistå med opprettelse av nye linjeforeninger. Videre vil dette legge et solid grunnlag for tettere samarbeid mellom institutt og linjeforeninger. Her er det nylig sendt ut idéer til fast rullering av studentrepresentanter fra linjeforening til instituttstyre til alle fagspesifikke linjeforeninger. Dette kan være et alternativ på institutt som har 1-2 linjeforeninger, hvor linjeforeningene f.eks. har én fast og én vararepresentant hver til instituttstyret. Derimot vil dette bli vanskelig på institutt hvor det er mer enn 2 linjeforeninger, da det vil bli utfordrende å få til et fast representasjonsmønster. For å få dette til, må vi også gå i dialog med både UiS og linjeforeningene for å bli enige om hvor stor tyngde linjeforeningene faktisk skal ha. Dette vil bli et omfattende, men nødvendig, skritt å ta for å sikre at alle blir hørt i prosessen. Da SiS og Velferdstinget er viktige aktører når det kommer til hvordan vi på UiS organiserer og finansierer studentorganisasjoner og linjeforeninger ser StOr det som hensiktsmessig at også disse blir hørt i prosessen. AU ser det som hensiktsmessig at man ser på ansvarsfordelingen mellom institusjonene når det kommer til linjeforeningene. 1) StOr skal prioritere arbeidet med at alle studieprogram på UiS får en egen linjeforening. 2) Det skal kartlegges om linjeforeninger kan få et større institusjonelt ansvar for studenter i råd og utvalg mot sitt institutt. 3) StOr skal gå i dialog med UiS, SiS og Velferdstinget for å se på rammene og ansvarfordelingen for linjeforeningene under StOr.

12 Saksnr: 42/14 Gjelder: Likestillingspolitisk plattform- kjønnsfordeling Saksbehandler: Vedlegg Arkivref:: Anine Klepp NSO likestilling politiske Platform og prinsipprogram I november skal likestillingspolitisk plattform opp til revidering i landsstyret til Norsk Studentorganisasjon. I prinsipprogrammet til NSO er «lik rett til utdanning» det bærende prinsippet for plattformen. I prinsipprogrammet står det også at «positiv diskriminering er et nødvendig onde for å fremme like muligheter og for å oppnå spesielt viktige samfunnshensyn. I den gjeldende likestillingspolitiske plattformen er kjønnspoeng noe som fremgår som et virkemiddel for å fremme formell likhet. Det er et velkjent fenomen at enkelte studier har en underrepresentasjon av kvinner eller menn. Samtidig vil kjønnspoeng være diskriminerende for begge parter, med tanke på at vedkommende fikk tildelt studieplassen ut i fra kjønn, og ikke innsats. Denne type diskriminering blir ansett som positiv i prinsipprogrammet, selv om det er motstridende meninger om det er en form for positiv diskriminering. Til diskusjon: Er kjønnspoeng en form for positiv diskriminering? Er det viktig å ha en jevn kjønnsbalanse? Er kjønnspoeng et riktig tiltak for å ha en balansert representasjon av begge kjønn? Hvilke tiltak kan brukes for å utjevne kjønnsbalansen på studier med en underrepresentasjon av det ene kjønn? Hvordan kan vi bidra til å sikre et læringsmiljø representert av begge kjønn? Studentparlamentet diskuterer saken

13 Saksnr: 43/14 Gjelder: Organisasjonskonsulent: prokura og signeringsrett Saksbehandler: Arkivref: Anette Faane Aasbø Brønnøysundregisteret må oppdateres med tanke på prokura og signaturrett på vegne av Studentorganisasjonen StOr. I økonomireglementet til StOr er det leder og organisasjonskonsulenten som har dette gjennom sin stilling. Det kreves en bekreftelse på dette fra organisasjonens øverste organ som er studentparlamentet. Studentparlamentet bekrefter at StOr-leder Amund Thomassen og organisasjonskonsulent Anette Faane Aasbø har signeringsrett og prokura på vegne av Studentorganisasjonen StOr.

14 Eventuelt Møteevaluering