Protokoll. Orienteringer. Innledning fra Alexander Løtvedt, nestleder i Norsk studentorganisasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Orienteringer. Innledning fra Alexander Løtvedt, nestleder i Norsk studentorganisasjon"

Transkript

1 Dato: 8. Mai 2015 Sted: Gaffel og Karaffel, Stavanger Tidsrom: 16:00 20:00 Konstituering Godkjenninger Orienteringer Innledning fra Alexander Løtvedt, nestleder i Norsk studentorganisasjon 10 min 15 min Saksliste: 20/15 Valg av leder til arbeidsutvalget (AU) 2015/ min 21/15 Report Inclusion of International Students at UiS 5 min 22/15 Valg av nestleder for læringsmiljø og valg av nestleder for utdanning 25 min 23/15 Prinsipprogram 20 min Pause 24/15 Revidert budsjett for Fadder min 25/15 Valg av leder for fadder min 26/15 Varierte undervisnings og evalueringsformer 10 min 27/15 Valg til institusjonelle utvalg 10 min 28/15 Valg til fakultetsstyrene 10 min Pause 29/15 Regnskap med revisors beretning 10 min 30/15 Prinsipper for fusjon mellom StOr og Studentparlamentet ved HSH 15 min 31/15 Kontrollkomiteens halvårsrapport for våren min 32/15 Arbeidsprogrammet 2015/ min 33/15 Arbeidsutvalgets halvårsrapport for våren min 34/15 Sommerfullmakt 5 min Eventuelt Møteevaluering Hilsen Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger Amund Thomassen Sverre Gaupås Rebecca Øglænd Leder Nestleder Tillitsvalgtsansvarlig Nadia Heyler Daniel H. Iniesta Anine Klepp Rettighetstansvarlig Internasjonalt ansvarlig Fag og Læringsmiljøansvarlig 1

2 Konstituering Valg av ordstyrer: Alexander Løtvedt Referent: Anette Faane Aasbø Bisitter: Christer Skretting. Godkjenninger Godkjenning av innkalling: godkjent Godkjenning av saksliste og dagsorden: sak 30 blir behandlet etter sak 22. Godkjent Godkjenning av protokoll for forrige møte: godkjent. Saker under eventuelt: Forslag til vedtak: Innkalling, saksliste, dagsorden og protokoll godkjennes med de endringer som måtte fremkomme i møtet. Vedtak: Innkalling, saksliste, dagsorden og protokoll godkjennes med de endringer som måtte fremkomme i møtet. Orienteringer: Arbeidsutvalget i StOr Orienteringene er sendt ut. Universitetsstyrerepresentantene Eirik f. Sakariassen orienterte om fusjonen. Informasjon om valg av rektor. Nasjonal studentorganisasjon Alexander Løtvedt informerte om strukturreformen. Representanter i nasjonale organ tilknyttet StOr Anine Klepp informerte om Landstyret 4 og 5. Studentsamskipnaden i Stavanger Anders Nordin informerte om boligsituasjonen for studenter. BAS. Velferdstinget i Stavanger Caroline Midtlien informerte om at helseundersøkelsen blir lagt frem 21. mai. I tillegg blir det valg av nytt styre i VT, den 22 mai. Fadder Christian Pettersen informerte om blant annet situasjonen rundt sponsorinntekter i forbindelse med fadderuke. 2

3 Sak: 20/15 Valg av leder til Arbeidsutvalget 2015/ 2016 Saksbehandler: Nestleder Studentparlamentet skal velge en leder for Arbeidsutvalget 2015/2016. Valgkomiteen har bestått av Farhia Nur, Bjørn Ole Gjersdal og Erik Andre Nordeide. Før valget vil valgkomiteen presentere sin innstilling og søkere som ønsker å opprettholde sitt kandidatur vil få mulighet til å presentere seg etter at innstillingen er lagt frem. Kontrollkomiteen vil forklare preferansevalg og hvordan det foregår. Forslag til vedtak: Studentparlamentet velger til leder for Arbeidsutvalget til StOr 2015/2016 Vedtak: Studentparlamentet velger Anine Klepp til leder for Arbeidsutvalget til StOr 2015/2016 3

4 Sak: 21/15 Report Inclusion of International Students at UiS Saksbehandler: Internasjonalt Ansvarlig Vedlegg: Report Inclusion of International Students at UiS A central point in creating an international university is student exchange. An international university is not created only by having a high number of students with a foreign citizenship, what is also needed is to facilitate the exchange of ideas and views between students of different nationalities, students cooperating with their studies and the forming of friendships, and work towards a positive inclusion in the student community. From 1.july when I have started my job as Internasjonalt Ansvarlig at Stor until today, I have been focusing on working towards a positive inclusion of international students at UiS (new and older ). It has become very important to focus on social inclusion at student community, because for students coming from different countries and cultures, the arrival and stay in a different country as Norway represents, it represents a big cultural shock. It is believed also, that a positive social inclusion will help to lift up the academicals potential international students brings from their home countries (prior their admission at UiS, international students need to pass official English exams as TOEFL or IELTS, provide documentation of related studies with their application as bachelor studies when apply to a master, experience, letters of recommendation, etc.). The purpose of the present report is to inform the Student Parliament at UiS, about the main problems observed and faced by approximately 10% of international students at UiS, during my term as Internasjonalt Ansvarlig, and the importance to work towards a positive social inclusion into student community at UiS, where all students no matter origin feel included. It is important that Student Parliament knows those problems since represents all students at UiS. Also will be a very good opportunity for next StOr Arbeidsutvalget , to know which problems to work on during their mandate by understanding actual situation. Working to solve those inclusion problems, will offer also a value added as a positive inclusion of international students at UiS for the following years. Forslag til vedtak: Studentparlamentet tar rapporten Inclusion of International Students at UiS til orientering. Vedtak: Studentparlamentet tar rapporten Inclusion of International Students at UiS til orientering. 4

5 Sak: 22/15 Valg av nestleder for læringsmiljø og nestleder for utdanning Saksbehandler: Nestleder Studentparlamentet velger medlemmer til nytt Arbeidsutvalg, hvor begge kjønn skal være representert. Studentparlamentet velger nestleder for læringsmiljø og nestleder for utdanning. Valgkomiteen har bestått av Farhia Nur, Bjørn Ole Gjersdal og Erik Andre Nordeide. Før valget vil valgkomiteen presentere sin innstilling og søkere som ønsker å opprettholde sitt kandidatur vil få mulighet til å presentere seg etter at innstillingen er lagt frem. Kontrollkomiteen vil forklare preferansevalg og hvordan det foregår. Nyvalgt Arbeidsutvalg konstituerer hvem som skal være leders stedfortreder. Forslag til vedtak: Studentparlamentet velger til nestleder for læringsmiljø og til nestleder for utdanning Vedtak: Studentparlamentet velger _Johannes Bratberg til nestleder for læringsmiljø og Magne Bartlet til nestleder for utdanning 5

6 Sak: 23/15 Prinsipprogram Saksbehandler: Rettighetsansvarlig Vedlegg: Prinsipprogramkomiteens forslag til prinsipprogram og dokument med endringer illustrert med fargekoder. Prinsipprogramkomiteen har hatt som oppgave å revidere prinsipprogrammet. Det ble vedtatt av Studentparlamentet at komiteen skulle bestå av en representant fra hver liste, samt en fra AU. Komiteen har bestått av Zakia Ishaq Ali, Magne Bartlett, Ilya Murashov, Antonia Kvalsvik, Jørn Kyle Finnesand og Nadia Heyler. Om arbeidet Det var utfordrende å finne tidspunkt hvor alle i komiteen kunne møte. Av denne grunn, og på grunn av liten interesse for flere møter, ble det kun avholdt ett møte. Dette møte var til gjengjeld veldig produktivt. Arenaen for ytterligere forslag og meningsutveksling ble en fellesgruppe på Facebook. Dette er en utradisjonell måte å gjøre ting på, men det ble vurdert til å være den beste løsningen, av de grunner nevnt ovenfor. Vi har sett til andre studentdemokratier sine prinsipprogram som eksempler, og ser at StOr i forhold til mange har et veldig langt prinsipprogram. Vi har også funnet inspirasjon til punkter som vårt prinsipprogram ikke sier noe om, men som vi mener det er viktig at organisasjonen har et klart prinsipielt standpunkt til. Om forslaget Det er vedlagt et dokument med fargekoder hvor rødt illustrer ting som er foreslått strøket, og grønt som er forslag til ny tekst. Flere av endringene innebærer at en god del detaljer og forklaringer er foreslått kuttet ut, slik at det som oppfattes som prinsipper og grunnleggende meninger står igjen. Velferdskapittelet er blitt foreslått kuttet en god del. Her er det foreslått å legge til noen setninger om vårt standpunkt til ansvarsfordelingen med tanke på velferd, fremfor å gå inn i detaljer. Kapittelet om utdanningskvalitet og forskning er foreslått forenklet. Det er også foreslått to nye korte kapitler, et om miljø og et om likestilling. Forslag til vedtak Studentparlamentet vedtar det reviderte Prinsipprogrammet for ) Endringsforslag fra Sverre Gaupås vedrørende kapittel 4, linje : StOr mener studentersamfunnene er viktige for studentkulturen. Studentkulturen er en del av dannelsen og er viktig for at Stavangerregionen skal få identitet som en studentregion. Vedtak: godkjent 6

7 2) Endringsforslag fra Mikael Johnsen vedrørende linje 24 26: StOr skal representere alle studenter, studentorganisasjoner og linjeforeninger ved UiS, og være et talerør for disse i alle saker som ikke er direkte fagrelaterte. Vedtak: godkjent 3) Endringsforslag fra Daniel Iniesta vedrørende linje : Ingen studenter skal diskrimineres på bakgrunn av nasjonalitet, religion, etnisitet, alder, kjønn, kjønnsuttrykk, seksualitet, språk eller funksjonshemming. Vedtak: godkjent 4) Dissens fra Jørn Kyle Finnesand representert ved Nadia Heyler vedrørende kapittel 6, linje 209: Universitetets profil skal bygges rundt petroleumsforskning og relaterte studier. Vedtak: ikke godkjent Vedtak for sak 23/15: Helheten er vedtatt. 7

8 Sak: 24/15 Revidert budsjett for Fadder 2015 Saksbehandler: Leder for Fadder 2015 Vedlegg: Forslag til revidert budsjett for Fadder 2015 Arbeidsutvalget ønsker denne saken behandlet i henhold til StOrs vedtekter. Arbeidsutvalget har ikke på utsendingstidspunktet rukket å behandle revidert budsjett for Fadder 2015 men åpner for behandling etter ettersending. Dersom Studentparlamentet samtykker behandles saken etter normal praksis. Faddersjefen presenterer sitt reviderte budsjett og tar imot spørsmål. Forslag til vedtak: Studentparlamentet godkjenner forslag til revidert budsjettet slik det foreligger Vedtak: godkjent 8

9 Sak: 25/15 Valg av leder for Fadder 2016 Saksbehandler: Fag og læringsmiljøansvarlig Det skal ifølge vedtektene velges ny faddersjef på siste møte før sommeren. Valgkomiteen har fått et ekstra arbeid i år med å innstille på kandidater, etter at Studentparlamentet vedtok å endre vedtektene om valg av fadderleder i forrige møte. Parlamentet har mulighet til å utsette valg av fadderleder til første møte i høstsemesteret. Innstillingen til faddersjef for 2016 vil bli presentert i møtet. Fadderstyret supplerer seg selv Valgkomiteen har som oppgave å rekruttere og innstille på kandidater til Arbeidsutvalget, UiS styret, Kontrollkomiteen og Leder for Fadder Spesielt om leder for Fadder Ved mangel på søkere, eller kvalifiserte kandidater, til vervet som leder for fadder, kan valgkomiteen velge å innstille på å utsette valget til første studentparlamentsmøte i høstsemesteret. Forslag til vedtak Studentparlamentet velger til faddersjef 2016 Vedtak: Studentparlamentet velger Christian Pettersen til faddersjef

10 Sak: 26/15 Studiekvalitet: Varierte undervisnings og evalueringsformer Saksbehandler: Fag og læringsmiljøansvarlig Den nåværende regjeringen har satt kvalitet i høyere utdanning i fokus. Dette har blant annet gitt utslag i Strukturmeldingen som ble lagt frem i mars. Regjeringen har også varslet om en langtidsplan for forskning og utdanning neste år. Det er viktig at StOr har politikk på områder som fremmer studiekvalitet. Fag og læringsmiljøansvarlig har valgt å ta utgangspunkt i varierte undervisnings og evalueringsformer og trenger et vedtak fra studentparlamentet for å få en større tyngde når StOr skal fremme dette. Anders MaltheSørenssen, som vant pris for fremragende undervisning sa følgende «Når vi vet at endringer i undervisningen kan endre resultater, er det nærmest umoralsk og ikke gjøre det». I dag finnes det en rekke undervisnings og evalueringsformer, og StOr mener det er viktig at undervisning og evaluering gjenspeiler det studentene vil møte i arbeidslivet. Samtidig opplever studentene at deres studiehverdag ikke bærer preg av varierte undervisnings og evalueringsformer, og at dette i større grad bør tilstrebes. Det er viktig at studiehverdagen bærer preg av ulike undervisningsformer, og at sluttevalueringen gjenspeiler det studentene møter når de er uteksaminerte. Konklusjon Med utgangspunkt i dette er det viktig for studentene ved UiS at de opplever en variert studiehverdag, og at dette vil bidra til å fremme kvalitet i utdanningen. Forslag til vedtak Studentparlamentet mener at: Varierte undervisnings og evalueringsformer fremmer god studiekvalitet UiS må i større grad tilstrebe en høyere grad av varierte undervisnings og evalueringsformer. Vedtak: godkjent 10

11 Sak: 27/15 Valg til institusjonelle utvalg Saksbehandler: Tillitsvalgtansvarlig Det skal velges representanter og vararepresentanter til følgende råd og utvalg på UiS, og det skal tilstrebes lik kjønnsfordeling til de ulike vervene. På grunn av fusjonen med Høgskolen Stord/Haugesund har perioden til Universitetsstyret blitt forlenget, noe som medfører at studentenes styrerepresentanter og vararepresentanter, ikke vil bli valgt denne våren. Utdanningsutvalget har også blitt forlenget av samme årsak, slik at det følger den utvidede rektorperioden. På grunn av usikkerhet rundt fremtidig struktur, må vi i denne omgang foreta et suppleringsvalg av vararepresentanter til UU. Vararepresentantene som velges vil tiltre dersom det er behov. F.eks. at sittende representanter flytter, trekker seg, eller ikke lenger studerer ved UiS. Dette for å sikre at studentene er fulltallige i UU ved oppstart etter sommerferien. Studentrepresentanter til Kvalitets og læringsmiljøutvalget velges på vanlig måte. På grunn av fusjonen, er det mulig at funksjonstiden kun blir ett semester. Det er fortsatt usikkert om klagenemda, skikkethetsnemda og valgstyret forlenges, men det foretas ordinært valg til disse. UTDANNINGSUTVALGET supplering av vararepresentanter Utdanningsutvalget skal på vegne av styret ved UiS bidra til god kvalitet i utdanning og studieadministrasjon ved UiS, samt gi retningslinjer for universitetets utdanningsvirksomhet slik at kvalitet settes i fokus. Utvalget skal bidra til at de krav NOKUT og institusjonen selv setter til sitt kvalitetsarbeid oppfylles. Utvalget har fire faste studentrepresentanter. Medlemmene blir kompensert etter Statens regulativer. 4 vararepresentanter, supplering KVALITET OG LÆRINGSMILJØUTVALGET Kvalitets og læringsmiljøutvalget er lovfestet og skal bidra til at Universitets og høgskolelovens bestemmelser blir gjennomført. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljøet og det skal følge nøye med i utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Utvalget har fem faste studentrepresentanter. Medlemmene blir kompensert etter Statens regulativer. Leder i StOr har fast plass iht. vervinstruks. Derfor velges kun 4 av fem studentrepresentanter. 4 representanter 4 vararepresentanter 11

12 KLAGENEMDA Klagenemnda tar opp relevante klagesaker fra studenter. Klagenemda har to faste studentrepresentanter, en mann og en kvinne. Klagenemdas medlemmer blir kompensert etter Statens regulativer. En kvinnelig representant En kvinnelig vararepresentant En mannlig representant En mannlig vararepresentant SKIKKETHETSNEMDA Skikkethetsnemda skal vurdere studenters skikkethet ved tvilsmelding. Nemdens arbeid er reguleres av «Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning». Det skal velges to representanter. Ved Universitetet i Stavanger er det følgende studieretninger som er underlagt denne vurderingen: Førskolelærerutdanning Grunnskolelærerutdanning 1.7. trinn Grunnskolelærerutdanning trinn Praktiskpedagogisk utdanning (PPU) Barnevernspedagog Sosialt arbeid (sosionom) Sykepleie 2 representanter 2 vararepresentanter VALGSTYRET Valgstyret skal blant annet forberede og administrere valget og utarbeide og godkjenne framdriftsplan for valgene. Dette gjelder valg som både er knyttet til UiS og studentvalget. Valgstyret har to faste studentrepresentanter. 2 representanter 1 vararepresentant Forslag til vedtak Studentparlamentet supplerer følgende vararepresentanter til Utdanningsutvalget: Studentparlamentet velger følgende studentrepresentanter til Kvalitets og læringsmiljøutvalget: 12

13 Studentparlamentet velger følgende studentrepresentanter til Klagenemda: Studentparlamentet velger følgende studentrepresentanter til Skikkethetsnemda: Studentparlamentet velger følgende studentrepresentanter til Valgstyret: Endringsforslag fra Henrik Hanasand: På grunn av stor usikkerhet rundt hvem som skal forlenge vervene sine, og om aktuelle kandidater er blitt spurt, foreslås det å utsette valg til neste møte. AU gis fullmakt til å supplere dersom utvalgene mangler studentrepresentanter. Votering: enstemmig Vedtak: godkjent 13

14 Sak: 28/15 Valg til fakultetsstyrene Saksbehandler: Tillitsvalgtansvarlig Beskrivelse av vervet Formålet med fakultetsstyrene er å styrke studentenes og ansattes innflytelse på utviklingen av Universitetet og eget fakultet. Styrene skal primært ha et fagstrategisk ansvar, herunder et overordnet budsjettansvar, og fatter vedtak i slike saker. Det eneste kravet til å bli valgt til studentrepresentant i fakultetsstyrene, er at man tar studiepoeng ved fakultetet. Fakultetsstyrets mandat Fakultetsstyret har ansvar for å fastsette mål for fakultet, prioriteringer og strategier for enheten innenfor rammer gitt i regelverk og overordnete nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at Fakultetsstyret selv tar stilling til: a. Enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer b. Budsjett og hovedfordeling, med vekt på strategiske prioriteringer c. Saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning d. Oppnevne eksterne medlemmer til egne institutt/senterstyrer Fakultetsstyret vil også inngå i institusjonelle prosesser rundt universitetets overordnede strategier. Møtefrekvens Fakultetsstyret har rundt 46 møter i året. Styrets møtefrekvens er knyttet opp mot årshjulet og viktige prioriteringer og vedtak. Fakultetsstyrerepresentantene blir også invitert til seminarer og uformelle møter i kraft av sitt verv hvor det er frivillig oppmøte. Sammensetning Fakultetsstyrene har 9 medlemmer: 4 vitenskapelige ansatte 2 studenter 1 tekniskadministrativ ansatt 2 eksterne medlemmer, hvorav 1 kan være fra en annen intern enhet Det skal velges to faste og to vararepresentanter til hvert fakultetsstyre. Forslag til vedtak 14

15 Studentparlamentet velger følgende representanter til fakultetsstyret på Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Studentparlamentet velger følgende representanter til fakultetsstyret på Det humanistiske fakultet: Studentparlamentet velger følgende representanter til fakultetsstyret på Det teknisknaturvitenskapelige fakultet: Endringsforslag fra Rebecca Adele Øglærnd: På grunn av stor usikkerhet rundt hvem som skal forlenge vervene sine, og om aktuelle kandidater er blitt spurt, foreslås det å utsette valg til neste møte. AU gis fullmakt til å supplere dersom det er mangel på studentrepresentanter i fakultetsstyrene. Votering: enstemmig Vedtak: godkjent 15

16 Sak: 29/15 Regnskap med revisors beretning Saksbehandler: Anette Faane Aasbø Vedlegg: Regnskap og revisors beretning StOrs regnskap er ferdigstilt i henhold til vedtektene og godkjent av revisor. Forslag til vedtak Studentparlamentet godkjenner regnskapet med revisors beretning og oversender det til UiSledelsen. Vedtak: Studentparlamentet godkjenner regnskapet med revisors beretning og oversender det til UiS ledelsen. 16

17 Sak: 30/15 Prinsipper for fusjon mellom StOr og Studentparlamentet ved HSH Saksbehandler: Leder Det er blitt bestemt av styrene til UiS og Høgskolen i Stord Haugesund skal fusjonere fra 01. Januar 2016 som følge av strukturmeldingen. Det legges med dette til grunn at Studentdemokratiene ved UiS (StOr) og HSH (SP HSH) må slås i sammen som følge av fusjonen. Arbeidsutvalget ønsker at Studentparlamentet legger til grunn noen prinsipper og foreslår derfor følgende uttalelse: StOr og SP HSH er enige om følgende grunnlag for samarbeid: StOr og SP HSH har et felles mål om å bygge videre på nåværende organisasjonsmodeller hvor det er gjensidig åpenhet for endringer for å sikre studentenes representasjon mot den nye institusjonens ledelse, fakulteter og enheter. Studentene på UiS og HSH skal ha et felles beslutningsorgan etter at fusjonen formelt er igangsatt. Det skal være et mål at det gjennomføres felles studentvalg fra høsten 2016 med en interim periode gjennom StOr og SP HSH skal påse at det studentrepresentasjon fra begge institusjoner i alle ledd av fusjonen mellom UiS og HSH. Det skal ikke kuttes i støtten til studentdemokratiene før, under eller etter fusjonen og de administrative ressursene skal være tilsvarende dagens ordning med to fulltidsstillinger. Den nye organisasjonen skal ha felles navn og felles profil Det skal være fungerende studentdemokrati på alle campus på ledelse, fakultet og instituttnivå. Med disse prinsippene til grunn nedsettes det en fusjonsgruppe med lik representasjon fra begge AU med fullmakter til å forhandle på vegne av Studentparlamentene. Forslag til vedtak Studentparlamentet vedtar prinsippene for fusjon med Studentparlamentet ved HSH og videresender forslagene til SP HSH. 17

18 Tilleggsforslag fra Henrik Hanasand: den nye organisasjonen skal ha felles navn og felles profil og navnet skal være studentorganisasjonen StOr. Vedtak: ikke godkjent Opprinnelig forslag til vedtak: Studentparlamentet vedtar prinsippene for fusjon med Studentparlamentet ved HSH og videresender forslagene til SP HSH. Vedtak: godkjent. 18

19 Sak: 31/15 Kontrollkomiteens halvårsrapport for våren 2015 Saksbehandler: Kontrollkomiteen Vedlegg: Rapport fra Kontrollkomiteen for vårsemesteret 2015 Kontrollkomiteen legger frem sin rapport. Forslag til vedtak Studentparlamentet godkjenner Kontrollkomiteens rapport for vårsemesteret 2015 Vedtak: Studentparlamentet godkjenner Kontrollkomiteens rapport for vårsemesteret

20 Sak: 32/15 Arbeidsprogrammet 2015/2016 Saksbehandler: Nestleder Vedlegg: Arbeidsprogrammet 2015/2016 Arbeidsprogrammet til StOr er et styringsdokument som legger føringer for Arbeidsutvalget og øvrige organers arbeid i StOr. Arbeidsprogrammet gjelder for et år om gangen og skal ifølge vedtektene punkt c, vedtas av Studentparlamentet i siste møte på vårsemesteret. Studentparlamentet vedtok på møte 2/2015 å nedsette følgende komite hvor noen plasser var åpne til listene som de selv kunne supplere inn da de ikke hadde en kandidat klar på valgtidspunktet. Alle listene har vært representert i arbeidet. Komiteen har bestått av følgende personer 1. Nestleder/Leder i AU Sverre Gaupås/Amund Thomassen 2. DML Zakia Ali 3. ISU Vedat Kocak 4. Moderat liste Henrik Hanasand 5. Velferdslista Jørgen Sjøberg 6. Liberal Liste Magne Bartlett Komiteens arbeid har foregått både igjennom elektronisk kommunikasjon og møter. Forslagene og endringene som har fremkommet av møtet har blitt innarbeidet i det endelige dokumentet og komiteen har gitt sin godkjenning til det. Det foreligger foreløpig to dissenser i forslaget til arbeidsprogrammet. Disse to har motstridende meningsinnhold. Forslag til vedtak Studentparlamentet vedtar arbeidsprogrammet 2015/2016 Forslag om å sette de to dissensene opp mot hverandre som er som følger: 1) flere avgiftsfrie parkeringsplasser og 2) arbeide for at ansatte som har reservert parkeringsplass skal betale parkeringsavgift. Votering: enstemmig. Vedtak: Dissens 1 som omhandler flere avgiftsfrie parkeringsplasser skal inn i arbeidsprogrammet. 20

21 1) Tilleggsforslag fra Anine Klepp vedrørende en ny linje nummer 78: jobbe for en større grad av varierte undervisnings og evalueringsformer ved UiS. Vedtak: godkjent 2) Tilleggsforslag fra Carina Lund vedrørende linje 115: StOr skal jobbe for å bli synlig blant studenter, ansatte og ellers i regionen. Vedtak: godkjent 3) Tilleggsforslag til linje 145: å skape miljø som oppmuntrer studenter til å lære norsk, tilegne seg praksis ved andre Universiteter og tilrettelegge for gratis norskkurs. Vedtak: godkjent Vedtak for sak 32/15: Studentparlamentet vedtar arbeidsprogrammet 2015/

22 Sak: 33/15 Arbeidsutvalgets Halvårsrapport vår 2015 Saksbehandler: Leder Vedlegg: Arbeidsutvalgets halvårsrapport for våren 2015 Arbeidsutvalget legger frem sin halvårsrapport for studentparlamentet i henhold til vedtektene: Kapittel 6 Arbeidsutvalget 6.3 Oppgaver f. Utarbeide to årlige rapporter basert på arbeidsprogrammet. Rapportene legges frem for Studentparlamentet på siste studentparlamentsmøtet i høst og vårsemesteret StOrleder vil i møtet presentere hovedpunktene i rapporten. Forslag til vedtak Studentparlamentet godkjenner Arbeidsutvalgets halvårsrapport for våren 2015 Vedtak: Studentparlamentet godkjenner Arbeidsutvalgets halvårsrapport for våren

23 Sak: 34/15 Sommerfullmakt for Arbeidsutvalget Saksbehandler: Rettighetsansvarlig Dette er Studentparlamentets siste møte før sommeren. Første ordinære Studentparlamentsmøte vil være i august/ september, etter at nyvalgt Arbeidsutvalg(AU) har kommet på plass. Dette innebærer at det blir et opphold i møtene på tre til fire måneder. Av den grunn er det ønskelig med en sommerfullmakt for at AU skal kunne håndtere saker i den aktuelle perioden. Fullmakten angår saker som normalt ville blitt send sendt til Studentparlamentet, men som må håndteres i den perioden Studentparlamentet ikke er aktivt. Det foreslåtte vedtaket innebærer ikke at Arbeidsutvalget skal ta tunge prinsipielle avgjørelser. Ved veldig viktige og presserende saker må AU vurdere om det skal innkalles til ekstraordinært studentparlamentsmøte. Alle saker som blir vedtatt på bakgrunn av sommerfullmakten må legges fram for Studentparlamentet som orienteringssak på første møte høsten Kontrollkomiteen blir inkludert i Arbeidsutvalgets behandling av sakene hvor fullmakten kommer til anvendelse. Forslag til vedtak Arbeidsutvalget i StOr gis fullmakt til å vedta saker som ikke kan utsettes, og som ikke krever at det blir innkalt til ekstraordinært Studentparlamentsmøte, i perioden 8. mai til første ordinære Studentparlamentsmøte høsten Kontrollkomiteen skal inkluderes i behandling av saker hvor fullmakten kommer til anvendelse. Vedtak fattet etter denne fullmakten blir lagt fram for Studentparlamentet ved det første møtet høsten Vedtak: godkjent 23

24 Eventuelt Møteevaluering 24

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

StOr sitt møterom, Studentenes Hus

StOr sitt møterom, Studentenes Hus Dato 24.04.2015 Tid 13:00-15:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Amund Thomassen Organisasjonskonsulent,

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.05.2014 Tidsrom: Kl.15.00 18.45 Sted: Rica Forum, Gunnar Warebergsgate 17, 4002 Stavanger Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak Sak 17/14 Valg til Arbeidsutvalget 40

Detaljer

StOr sitt møterom, Studentenes Hus

StOr sitt møterom, Studentenes Hus Dato 11.06.2015 Tid 15:00-16:30 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr, Johannes Nordrum Bratberg og Magne Bartlett(påtroppende

Detaljer

Protokoll. Innledning ved Benedicte Brøgger fra BI Oslo om «Praksis i utdanning»

Protokoll. Innledning ved Benedicte Brøgger fra BI Oslo om «Praksis i utdanning» Dato: 11.02.15 Sted: Styrerommet, Arne Rettedal 4. etg Tidsrom: 16:30-20:00 Konstituering Godkjenninger Orienteringer Innledning ved Benedicte Brøgger fra BI Oslo om «Praksis i utdanning» 20 min 15 min

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 20. 11. 2015 Tid 12:00-14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 27. 08. 2015 Tid 12:00 14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.11.2014 Tidsrom: 16:30-19:30 Sted: Styrerommet, Arne Rettedal Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 36/14 Fadderapport 2014 20 min Sak 37/14 Vedtektsendring: Habilitet

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Leder i StOr, Amund Thomassen. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø. Sakspapirene ble sendt ut en dag etter fristen.

Leder i StOr, Amund Thomassen. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø. Sakspapirene ble sendt ut en dag etter fristen. Dato 02.02.2015 Tid 15001700 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Amund Thomassen Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Protokoll. Orienteringer. Innledning ved Emilie Larsen Ørneseidet, politisk nestleder i SAIH

Protokoll. Orienteringer. Innledning ved Emilie Larsen Ørneseidet, politisk nestleder i SAIH Dato: 18. mars 2015 Sted: Sal 1, Folkets Hus, Stavanger Tidsrom: 16:30-19:30 Konstituering Godkjenninger Orienteringer Innledning ved Emilie Larsen Ørneseidet, politisk nestleder i SAIH 15 min 10 min Saksliste:

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2016 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2015-2018 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinsippene som StOr bygger sin politikk og virksomhet på. Prinsipprogrammet er delt

Detaljer

Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 02.07/ 2015 Tid 12:00-14.30 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

VEDTEKTER VALGREGLEMENT

VEDTEKTER VALGREGLEMENT VEDTEKTER OG VALGREGLEMENT STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 11.05.12 Kapittel 1 Formål og innledning 1. Formål 1) Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen

Detaljer

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 22.10.2015 Tid 13:30 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTET

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 17.00 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Tilstede:, Joakim Bjørnstad, Jakob Lothe, Anniken Gjærum Olsen, Karl Magnus Horpestad, Olav D. Snørteland, Erling Tangen,

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon 1-1 Navn Seksjonens navn er Juristforbundet-Student, jfr. Juristforbundets (JFs) vedtekter 3-8. Navnet forkortes JF-Student eller studentseksjonen. 1-2

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2009-2010 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 9 sider Innhold ARBEIDSPROGRAM 2009-2010... 1 1. KVALITET I STUDIENE... 3 1.1. OPPGAVER... 3 1.2. ARBEIDSPRINSIPP...

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 Tid: Mandag 30. mai 2016 Det vil bli

Detaljer

STUDENTPARLAMENTSMØTE

STUDENTPARLAMENTSMØTE Side 0 av 5 UNIVERSITET I OSLO STUDENTPARLAMENTSMØTE Møte nr. 1 b) for Studentparlamentet 16/17 Mandag 6. juni 2016 Rådssalen, Lucy Smiths hus Klokken 17:00 18:30 NAVN:. Side 1 av 5 TIL: Studentparlamentet

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 Tid: Mandag 31. oktober 2016 Møtestart kl. 17:00,

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

Detaljer

FORELØPIG INNKALLING

FORELØPIG INNKALLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tid: Mandag Møtestart kl. 17:00 Servering av mat fra kl. 16:30 FORELØPIG INNKALLING Møte i Studentparlamentet, UiB Sted:

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for informatikk, Remmen Møtedato: 19.10.06 Arkivref: jg/69-06 Innstilling fra: Nestleder Saksbehandler: Jørgen Grannes Saksnr: 69-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2015 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

Studentparlamentet Høgskolen i Oslo og Akershus

Studentparlamentet Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen til: Parlamentsmøte /0 i SP-HiOA Tirsdag 0.0 0 kl. :00 Pilestredet, rom S Alternativt oppmøte: Studentparlamentskontorene i Pilestredet kl :, så går vi sammen opp! Velkommen til det første ordinære

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 24.05.13 Arbeidsprogrammet til StOr er et styringsdokument som forteller StOr hvilke oppgaver det er forventet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Sak nr.: 5/2010 Fra: Fakultetsdirektøren Møtedato: 16.4.2010 Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr.: Notat: 9.4.2010, Inger-Johanne Ullern

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg 1 Formål Medisinsk- odontologisk Studentutvalg (MOSU) er det høyeste studentpolitiske organ ved Det medisinsk- odontologiske fakultet (MOF) ved (UiB),

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 02/14-15 den 29.september 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 19/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2011/2012. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2011/2012. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprogram studieåret 2011/2012 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 13.05.2011 Arbeidsprogrammet til StOr er et styringsdokument som forteller StOr hvilke oppgaver det er forventet

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Avd IR, Sarpsborg Møtedato: 02.02.06 Arkivref: wwg/02-06 Innstilling fra: - Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 02-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

Vedtekter for studentrådet

Vedtekter for studentrådet STUDENTRÅDET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET / UNIVERSITETET I TROMSØ Vedtekter Revidert: 23.03.10 Utskrevet: 25.03.10 Ref.: Arbeidsutvalget Vedtekter for studentrådet Studentrådet ved Helsefak Vedtekter

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget (20.01.2017) Læringsmiljøutvalget Dato: 20.01.17 Sted: Brevmøte Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Arkivsak-dok.

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Valgreglement STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 13.12.13

Valgreglement STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 13.12.13 Valgreglement STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 13.12.13 Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1.1 Innledning Dette valgreglementet gjelder for valg til alle

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTET

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTET Dato: 2.12.15 Sted: 4.Etasje, AR Tid: 16:30-19:40 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: 56/15 Fadder sitt budsjett for 2016 15 min 57/15 Valg av Universitetsstyrerepresentanter 15

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

Vedtekter. Sak GF 05/17. Om dokumentet

Vedtekter. Sak GF 05/17. Om dokumentet Vedtekter Sak GF 05/17 Om dokumentet Vedtektene er de reglene som organisasjonen jobber etter og er organisasjonens «grunnlov». Det ble meldt inn to endringsforslag til Unge funksjonshemmedes vedtekter.

Detaljer

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTET

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Tilstede:, Joakim Bjørnstad, Anniken Gjærum Olsen, Karl Magnus Horpestad, Olav D. Snørteland, Anine Klepp, Daniel Iniesta, Torjus Fongaard,

Detaljer

Vedtekter for SDSN. Innholdsfortegnelse. Forkortelser:

Vedtekter for SDSN. Innholdsfortegnelse. Forkortelser: Vedtekter for SDSN Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Navn, formål og virksomhet... 1 Kapittel 2: Sammensetning... 1 Kapittel 3: Parlamentsforsamlingen (PF)... 1 Kapittel 4: Arbeidsutvalget (AU)... 2 Kapittel

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 23. september 2014

Detaljer