Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes"

Transkript

1 0.0. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes Forslag til vedtak Referatet godkjennes Møte: Sakspapirer parlamentsforsamling 00 Side:

2 0 Forslag til saksliste INNKALLING, SAKSLISTE, OG REFERAT a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste VEDTAKSSAKER Sak 0/0 Sak /0 Sak /0 Sak /0 Sak /0 Sak /0 Sak /0 Sak /0 Sak /0 ORIENTERINGSSAKER Valg av internasjonalt ansvarlig AU Møtekultur Årsmøte SBV Studentombud Høgskolen i Telemark Fusjon SiBu og Siv Uniformsvettregler Møteplan Suppleringsvalg Studentleders orienteringer Informasjon fra AU Studiestart 0 PKO Informasjon fra Studentsamskipnadene (vedlagt) Informasjon fra studentrådene Informasjon fra høgskolestyret (vedlagt) Informasjon fra Norsk studentorganisasjon (NSO) (vedlagt) Eventuelt Møte: Sakspapirer parlamentsforsamling 00 Side:

3 Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: 0/0 Gjelder: Valg av internasjonalt ansvarlig Sak: Valg av internasjonalt ansvarlig i Arbeidsutvalget. Informasjon om de ulike kandidatene vil bli ettersendt når fristen for søknad på verv går ut.0.. Møte: Sakspapirer parlamentsforsamling 00 Side:

4 Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Trine M. og Eli S. Saksnr: 0/ Gjelder: Møtekultur Sak: Møtekulturregler opprettet av AU: Møt forberedt til møtene AU er enige om at man møter med sakspapirer i papirformat, penn og papir, slik at man slipper å bruke PC. Respekt for talelisten. Åpne opp for flere pauser når det trengs. Ikke utøv hersketeknikker (kroppspråk, påføring av skyld, usynliggjøring, latterliggjøring, tilbakeholding av informasjon) Når du tegner deg til talelisten, vær obs på kroppspråk. Forslag til vedtak: AU har vedtatt retningslinjer for møtekultur. Parlamentsforsamlingen vedtar retningslinjer for møtekultur. Møte: Sakspapirer parlamentsforsamling 00 Side:

5 Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Henrik Søhoel Saksnr: 0/ Gjelder: Årsmøte SBV Sak: På bakgrunn av motstridende vedtekter ønsker arbeidsutvalget at parlamentsforsamlingen tar stilling til hvordan de skal tolke. Au har ikke mandat til å tolke vedtektene, dette må parlamentsforsamling ta for seg. Følgende står om årsmøte i Studentparlamentet i Buskerud og Vestfolds (SBV) vedtekter: Under kapittel er Parlamentsforsamlingens oppgaver beskrevet:. Parlamentsforsamlingen vedtar strategiske planer, årsplaner, fastlegger organets politikk og prinsipper for arbeidet.. Parlamentsforsamlingen forvalter studentenes felles interesser og rettigheter, saker som omhandler læringsmiljøet ved HBV på tvers av fakulteter, saker som er felles for institusjonen og nasjonale saker.. Parlamentsforsamlingen er valgorgan til styremedlemmer i Samskipnadene tilknyttet Under kapittel står vedtektsendringer omtalt:. Parlamentsforsamlingen forplikter seg til enhver tid å holde vedtektene oppdatert.. Vedtekter må endres dersom dette kreves ved endring av struktur ved HBV, eller endringer i andre lover og regler som berører parlamentets virksomhet.. Forslag til vedtektsendringer skal sendes AU senest uker før ordinært årsmøte.. AU skal innstille på forslag til vedtektsendringer senest uker før årsmøtet og sende innstillingen ut på høring til studentrådene senest uker før årsmøtet.. Høringssvar skal være AU i hende senest uker før årsmøtet.. Vedtektsendringer skjer ved kvalifisert flertall av de fremmøtte stemmeberettigede på årsmøte. Årsmøte. Årsmøtet arrangeres av AU. Alle studentrådstyrer har møteplikt med tale- og forslagsrett samt stemmerett til årsmøte.. Au skal innkalle til årsmøte minimum [uker] før årsmøtet og sakspapirer skal sendes minimum uker før møtet.. Forslagsstiller til årsmøte har tale- og forslagsrett.. Årsmøtet skal avholdes siste dag av overlappseminar i april.. Parlamentsforsamlingen skal revidere og vedta styringsdokumenter (se pkt ene under) etter behov eller fastsatte sykluser. Saker som skal rullere til årsmøtet i parlamentet: * Vedtekter (årlig) * Samarbeidsavtale med HBV (årlig) * Politiske plattformer (årlig) * Godkjenne budsjett og regnskap (årlig) Møte: Sakspapirer parlamentsforsamling 00 Side:

6 0 0 0 * Revidere vervs beskrivelse (årlig) * Stillingsbeskrivelse for organisasjonskonsulent (årlig) * Årsrapport for Studentparlamentet og studentrådsstyrene (årlig) * Årsplan for Arbeidsutvalget (årlig). Årsmøtet kan vedta prinsipprogram og politiske plattformer med flere års varighet. Under kapittel står følgende om årsmøte:. AU kan innkalle til ekstraordinært årsmøte.. På ekstraordinære møter skal kun de saker som det innkalles til behandles. Møte: Sakspapirer parlamentsforsamling 00 Side:

7 Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: 0/ Gjelder: Studentombud 0 0 AU ønsker at Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) skal få sitt eget studentombud. Vi ser det kan være verdifullt innenfor en så geografisk spredt institusjon som det HBV er å ha en person som jobber på heltid med å hjelpe studentene i for eksempel klagesaker. Et studentombud kan være et ledd innen kvalitetssystemet til HBV; sikre likebehandling av studentene uavhengig av campus. Grunnene til at vi ønsker at HBV skal få sitt eget studentombud er som følger: - Et studentombud som sitter i samme stilling over flere år vil ha en bedre oversikt over ulike saksprosedyrer ved HBV enn det SBV som velges for et år av gangen vil ha. I SBV vil det alltid være perioder der de tillitsvalgte, primært de fagkomiteen, ikke innehar all den kunnskapen en student som henvender seg til oss vil ha behov for. Det er ikke dermed sagt at SBV ikke skal hjelpe studenter som henvender seg til oss. - Slik HBV er organisert med fire campus ser SBV et enda større behov for et studentombud som kan sikre at studentene ved alle fire campus, og alle fire fakultet, skal være sikret lik behandling. Det har vist seg allerede at det til tider er tilfeldig hvilket fakultet, hvilken campus og «hvem man kjenner» som ligger til grunn for saksbehandling og tolkning av studieforskrift og lignende. Dette ønsker SBV at HBV skal jobbe for at ikke forekommer i fremtiden, og da kan et studentombud være med på å sikre rettferdig behandling. Etter at Universitetet i Oslo(UiO) fikk Norges første studentombud i 0 har også Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø også vedtatt at de ønsker studentombud. Følgende sitat er hentet fra studentombudet ved UiOs rapporter: «Studentombudet er en uavhengig bistandsperson for studenter ved universitetet, og kan i utgangspunktet ta imot alle typer henvendelser. Studentombudet skal påse at studenter får en korrekt og forsvarlig saksbehandling, og at deres rettigheter blir ivaretatt. Studentombudet jobber også overordnet med å vurdere rettssikkerheten til studentene ved universitetet.» «Studentombudet er et gratis lavterskeltilbud. Hensikten er at ingen skal føle seg alene ovenfor universitetet. Studenter kan få råd og bistand fra en uavhengig instans i saker som angår relasjonen til universitetet i kraft av å være student.» Her kan dere lese mer om studentombudet ved UiO: Her kan dere lese hva NSO mener om nasjonale studentombud: side side Møte: Sakspapirer parlamentsforsamling 00 Side:

8 0 0 0 Forslag til vedtak: SBV mener at HBV skal opprette et eget studentombud i 0% stilling etter modell fra UiO, men tilpasset HBV. SBV mener at et studentombud skal tiltre så snart som mulig etter styrevedtak, men senest ved studiestart 0. Møte: Sakspapirer parlamentsforsamling 00 Side:

9 Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Anne Marte Holand Saksnr: 0/ Gjelder: Høgskolen i Telemark 0 0 I høgskolestyremøtet den 0. juni informerte rektor om etatsstyringsmøtet som ble holdt. juni. I etatsstyringsmøtet hadde Kunnskapsdepartementet (KD) utfordret Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) på hva HBV mener om en eventuell fusjonsprosess med Høgskolen i Telemark (HiT). Rektor informerte om dette var ikke en tanke som er fremmed for HBV, men på tidspunktet for etatsstyringsmøtet var HiT inne i sluttfasen av fusjonsutredningene med Universitetet i Agder (UiA). Siden 0 har det vært fusjonsutredninger mellom UiA og HiT, som resulterte i en sluttrapport der det står svart på hvitt at en mer naturlig samarbeidspartner for HiT er HBV. Etter en lang prosess der alle instanser i de respektive institusjonene og de respektive fylkene, og deres kommuner, har blitt hørt, ble det i styremøtene ved både UiA og HiT stemt nei til en fusjon mellom disse to institusjonene. Etter disse styremøtene har både rektor og styreleder ved HiT hatt samtaler med Petter Aasen angående hvor veien går videre nå, da begge institusjonene har en holdning som tilsier at de foretrekker å sitte i førersetet i en eventuell fusjon mellom HBV og HiT, fremfor at KD skal styre prosessen for dem. Regjeringen Solberg, med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, har varslet at de ønsker å endre dagens struktur på høyere utdanning, da først og fremst at det skal bli færre institusjoner enn det er i dag. Kunnskapsministeren sa i sin tale på Kontaktkonferansen regjeringen er villig til å ta de grepene som trengs for å endre sektoren, men før dette skal institusjonene få mulighet til å uttale seg. «Strukturmeldingen» som er ventet våren 0 kan komme til å si at HBV og HiT må fusjonere. HBV og HiT har flere lignende studier innenfor både økonomi, lærerutdanning og ingeniør. Eventuelle grep en eventuelt fusjonert institusjon skal se på er på dette tidspunktet ikke der fokuset bør ligge, men heller om HBV og HiT skal starte samtalene før det foreligger klare signal/retningslinjer fra KD. Slik AU vurderer det så foreligger det ikke helt klare signal fra KD, men klare incentiver om at HBV og HiT kan komme til å måtte fusjoneres. Når dette er sagt er det viktig å påpeke at ingenting er bestemt, og det er fortsatt usikkert om det blir en fusjon mellom HBV og HiT. På nåværende tidspunkt er derfor viktig at Studentparlamentet i Buskerud og Vestfold tar stilling til en eventuell fusjonsprosess, og Arbeidsutvalget (AU) har derfor utarbeidet forslag til vedtak i denne saken på nåværende tidspunkt med den informasjonen som foreligger per dags dato. For AU er det viktig å påpeke at Parlamentsforsamlingen må velge et av forslagene siden det er to motstridende forslag. Det tredje forslaget kan vedtas uavhengig av utfallet av de to første vedtakene. ekstraordinaert/s-sak---fellesprosjektet-mellom-hoegskolen-i-telemark-og-universitetet-i-agdersluttrapport-fra-prosjektstyret-opplegg-for-hoeringsprosess Vedlegg Sluttrapport for fellesprosjektet, side og se under overskriften «Strukturmelding kvalitet i utdanning» Møte: Sakspapirer parlamentsforsamling 00 Side:

10 0 0 Forslag til vedtak:. SBV mener at på nåværende tidspunkt er det lurt at HBV innleder samtaler med HiT angående en eventuell fusjon. SBV mener videre at dette kun skal dreie seg om samtaler, da det ennå ikke foreligger klare signaler fra KD angående en fusjon mellom HBV og HiT. SBV mener med dette at HBV ikke skal starte en fusjonsprosess på eget initiativ på nåværende tidspunkt.. SBV mener at HBV ikke skal innlede samtaler med HiT på det grunnlag at det ikke foreligger helt klare signal fra KD angående en fusjon mellom HBV og HIT. HBV må selv finne fotfestet før de innleder nye fusjonssamtaler med en annen institusjon.. Parlamentsforsamlingen mener det er lurt at Arbeidsutvalget tar kontakt med Studentorganisasjonene i Telemark (SOT), for å informere om hvor SBV står når det gjelder fusjonssamtaler mellom våre to respektive institusjoner. To samsnakkede studentorganisasjoner taler med en sterkere stemme enn to som står alene. Møte: Sakspapirer parlamentsforsamling 00 Side:

11 Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: 0/ Gjelder: Fusjon Samskipnadene SiBu og SiV 0 0 Sak: Våren 0 ble det klart at Studentsamskipnaden i Buskerud (SiBu) og Studentsamskipnaden i Vestfold (SiV) skal fusjoneres. Denne fusjonen er initiert av Kunnskapsdepartementet (KD), og en prosjektgruppe er satt ned og blir ledet av Ida Huitfeldt. I anledning av denne fusjonsprosessen har AU utarbeidet et forslag til en resolusjon som sier litt om hvilke forventninger Studentparlamentet i Buskerud og Vestfold (SBV) har til fusjonsprosessen og den nyfusjonerte studentsamskipnaden. Forslag til resolusjon: Den nært forestående fusjonen mellom Studentsamskipnaden i Buskerud (SiBu) og Studentsamskipnaden i Vestfold (SiV) ønskes velkommen av Studentparlamentet i Buskerud og Vestfold (SBV). For SBV er det særs viktig at det er noen prinsipp blir holdt under denne fusjonsprosessen: - Fusjonen skal fremme kvalitet i velferdstilbudene til studentene ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). - Studentene skal ikke, hverken direkte eller indirekte, betale for denne fusjonen mellom SiBu og SiV. Dette kan være økt semesteravgift, økte priser i kantinene eller lignende. - Studentene skal heller ikke miste noen av de velferdstilbudene som de har i dag. SBV håper videre at det på et så tidlig tidspunkt som mulig avklares hvem som får hvilke stillinger i den fusjonerte studentsamskipnaden. Dette først og fremst for de ansattes del, men også for at usikkerheten som kan forplante seg nedover i de respektive studentsamskipnadene ikke skal gå utover tilbudet til studentene. SBV håper at både SiBu og SiV vil spille med åpne kort under denne fusjonsprosessen slik at det ikke kommer noen ubehagelige overraskelser etter at fusjonen er gjennomført som potensielt kan gå utover tilbudet til studentene. SBV ber også om at det, så fort det lar seg gjøre etter at fusjonen har funnet sted, jobbes for like velferdstilbud ved alle fire campus, med et spesielt fokus på det psykososiale tilbudet. SBV ønsker til slutt å ønske lykke til med fusjonsprosessen. Forslag til vedtak: Forslag til resolusjon vedtas med de eventuelle endringer som kommer frem under behandlingen i møtet. Resolusjonen sendes til SiBu, SiV og prosjektgruppen. Møte: Sakspapirer parlamentsforsamling 00 Side:

12 Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: 0/ Gjelder: Uniformsvettregler Sak: Studentparlamentet har 0 tillitsvalgte over fire campus, det kan derfor være lurt å ha felles retningslinjer for bruk av uniformen. AU ønsker at parlamentsforsamlingen ser på ulike retningslinjer slik at vi kan bli synliggjort som en felles organisasjon. Forslag til vedtak Parlamentsforsamlingen delegerer jobben til markedsføringskomite som legger frem dette på neste parlamentsforsamling. Møte: Sakspapirer parlamentsforsamling 00 Side:

13 Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: 0/ Gjelder: Møteplan Følgende står om møteplan i vedtektene: Møteplan. Studentrådsstyrene foreslår møteplanen for påfølgende semester innen utgangen av inneværende semester. Forslaget sendes AU før semesterets slutt.. AU innstiller på felles møteplan for alle studentorganene.. Møteplaner fastsettes for et semester om gangen. Alle møteplaner vedtas av parlamentsforsamlingen på første og siste møte i høstsemesteret.. Studentleder og ledere av studentrådene sørger for at det holdes møter iht. til møteplan, minimum to ganger per semester. Så vidt jeg vet er ikke dette gjort, derfor har jeg utarbeidet følgende forslag til møteplan for Parlamentet: Månedens møter fordelt på onsdager (dette er normalen, endringer kan forekomme):. Studentrådsstyrer og Arbeidsutvalget. Komitemøter. Studentrådsmøter og Arbeidsutvalget. Åpen og/eller Parlamentsforsamling Enkelte måneder er vi heldig nok til å ha onsdager, og da vil jeg foreslå at vi legger Parlamentsforsamling til disse. I desember avholdes det møter etter behov. Forslag til vedtak: Møteplan vedtas slik den foreligger. Møte: Sakspapirer parlamentsforsamling 00 Side:

14 Innstilling fra: Faglig ansvarlig Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: 0/ Gjelder: Suppleringsvalg 0 0 Sak: SBV må ha suppleringsvalg. Forslag til vedtak: AU foreslår at Markedsføringskomiteen får ansvar for suppleringsvalget høsten 0. Møte: Sakspapirer parlamentsforsamling 00 Side:

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.11.2014 Tidsrom: 16:30-19:30 Sted: Styrerommet, Arne Rettedal Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 36/14 Fadderapport 2014 20 min Sak 37/14 Vedtektsendring: Habilitet

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 17. februar 2015 Tid: kl.

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

Kapittel 1 Navn og formål

Kapittel 1 Navn og formål Kapittel 1 Navn og formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik. 1.2 Definisjoner Høgskolen: Høgskolen i Gjøvik (HiG) Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik: Er

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14 Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Sakspapirer Velferdstingsmøte, kl.17.00-21.00, 15. mars 2010, Rådssalen, Administrasjonsbygningen, Blindern.

Sakspapirer Velferdstingsmøte, kl.17.00-21.00, 15. mars 2010, Rådssalen, Administrasjonsbygningen, Blindern. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo

Detaljer

Studentarbeidsplasser på psykologisk fakultet (C12)

Studentarbeidsplasser på psykologisk fakultet (C12) SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 Tid: kl 16:15-18:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 7/13: Sak 8/13: Faste orienteringer

Detaljer

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

Elevrådskokeboka. Nyttige tips til deg som driver med elevråd

Elevrådskokeboka. Nyttige tips til deg som driver med elevråd Elevrådskokeboka Nyttige tips til deg som driver med elevråd Elevrådet er elevenes eget organ på skolen, og står fritt til å ta opp saker av interesse for elevene. Ingen andre enn elevrådet selv kan bestemme

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 Innkalling til Velferdsseminaret 2013 16.-17. februar 7 8 9 10 11 Sted: Randsvangen hotell på Hadeland 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter! 1 19 20

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 (Realfagsbygget) Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15 Protokoll Vårens Generalforsamling 16.04.15 1 Dagsorden Generalforsamling Vår 2015 18:00 Generalforsamlingen åpnes - Sak 1: Godkjennelse av innkalling - Sak 2: Valg av ordstyrer, bisitter, referenter og

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innhold 1.0. Organisasjon... 5 1.1 Navn... 5 1.2 Visjon og formål... 5 1.3 Misjon... 5 1.4. Medlemskap... 5 1.4.1. NKS Nettstudier... 5 1.5.

Innhold 1.0. Organisasjon... 5 1.1 Navn... 5 1.2 Visjon og formål... 5 1.3 Misjon... 5 1.4. Medlemskap... 5 1.4.1. NKS Nettstudier... 5 1.5. Vedtekter 1 Innhold 1.0. Organisasjon... 5 1.1 Navn... 5 1.2 Visjon og formål... 5 1.3 Misjon... 5 1.4. Medlemskap... 5 1.4.1. NKS Nettstudier... 5 1.5. Oppløsning... 5 1.6. Suspensjon... 5 1.7 Organisasjonskart...

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her Vår dato 13.03.14 Telefon Vår ref. SP-møte 02-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer