PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTET"

Transkript

1 Dato: Tidsrom: Sted: AR Styrerom 4.etasje Tilstede:, Joakim Bjørnstad, Anniken Gjærum Olsen, Karl Magnus Horpestad, Olav D. Snørteland, Anine Klepp, Daniel Iniesta, Torjus Fongaard, Ida M. Sommernes, Rakhshinda Jabin Ahmad, Fariah Nur, Muhammad Waleed, Katrine Gustavson Andre med talerett: Håkon Ohren, Patrick Langeland, Nadia Heyler, Lisa Fyrileiv, Kaja Gjersem Nygaard,, Caroline Midtlien, Sverre Gaupås, Ingelin Ertresvåg, Alexander Løtvedt Andre: Konstituering - Ordstyrer: Ingelin Ertresvåg - Referent: Kaja Gjersem Nygaard Godkjenninger - Godkjenning av innkalling - ok - Godkjenning av saksliste og dagsorden - ok - Godkjenning av protokoll for forrige møte - ok - Saker under eventuelt - ok Forslag til vedtak: Innkalling, saksliste, dagsorden og protokoll godkjennes med de endringer som måtte fremkomme i møtet. Votering: Enstemmig Innkalling, saksliste, dagsorden og protokoll godkjennes med de endringer som måtte fremkomme i møtet.

2 Orienteringer: Arbeidsutvalget i StOr: Leverte skriftlige orientering Universitetsstyrerepresentantene: To møter siden sist. Styreseminar. Diskusjon om valgt vs ansatt rektor. Vedtatt nytt praksisprogram for lektorer. Nasjonal studentorganisasjon: LM i Tønsberg. Goed tilbakemeldinger. Fra LS til Sentralstyre. Mindre organ, mer effektivt pengemessig. Nytt AU i NSO. Ny leder. Representanter i nasjonale organ tilknyttet StOr Studentsamskipnaden i Stavanger Velferdstinget i Stavanger: Brukerundersøkelsen. Møte onsdag 2. mai. Arbeidsprogram. Godkjent regnskap. Komitee som skal se på tildelingen. Ny KK Amund Thommasen. Møte med Stavanger kommune ønsker liv i sentrum. Marie valgt som 1. vara NSO. Velferd og likestillingskomiteen. Høringssvar til SiS sine retningslinjer for arr. Støtte. Fadder Levert skriftlig orientering. Spm: Sonsorer hvordan ligger det an? De ligger bra an. Omtrent som i fjor. Valgkomiteen: Ikke så mange som har søkt foreløpig. Prøve å få folk til å stille. Vi starter delingskampanje på facebook i morgen.

3 Saksnr: 10/14 Gjelder: Revidering av eksamensforskriften Møtedato: Saksbehandler: Lisa Johansen Fyrileiv Arkivref: Vedlegg: Vedlegg 1 Bakgrunn Håkon Ohren og saksbehandler er denne våren studentrepresentanter ved revideringen av eksamensforskriften for UiS. AU ønsker å løfte en diskusjonssak for å få innspill og forslag fra Studentparlamentet. Dette er en utmerket mulighet for Studentparlamentet til å påvirke den videre revideringen av eksamensforskriften i en tidlig fase, og denne muligheten kommer ikke ofte. Eventuelle innspill og forslag tas med videre i prosessen. Den reviderte utgaven av forskrift vil komme på høring og StOr vil være høringsinstans for denne i løpet av høsten Spørsmål: Debatt: - Hva synes AU? Hvorfor blir det revidert? - Bakgrunnen er at helheten er dårlig. Den er heller ikke revidert på 4 år, så man ønsker å modernisere den. - Et konkret eksempel er at man ønsker å fjerne interne sensorer, og at man ønsker å minske tolkningsrommet. - Det hjelper våre representanter om dere har meninger om dette. For eksempel i forhold til klager. - Viktig regelverk. Kanskje det viktigste. Tolkningsrommet bør være lite. - Kan man komme med forslag eller innspill seinere? - Ja, det er fullt mulig. Neste møte er fredag etter påske. - Anonym under klage. Opplevd problem. - Eksamensklaging på muntlig eksamen.

4 - AU tar med seg forslaget inn i prosessen. Forslag til vedtak Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker, men AU tar med seg forslag inn i prosessen. Votering: Enstemmig Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker, men AU tar med seg forslag inn i prosessen.

5 Saksnr: 11/14 Gjelder: Internasjonalt ansvarlig PROTOKOLL Møtedato: Saksbehandler: Arkivref: Nadia Heyler Bakgrunn Som følge av utsikter for langvarig sykmelding har internasjonalt ansvarlig dessverre valgt å trekke seg fra AU. AUs erfaring fra lignende tilfeller tidligere har vært at det ikke har vært optimalt å velge et nytt AUmedlem så sent. Det krever ressurser å få til en «overlapp», slik at en ny internasjonalt ansvarlig kan gjøre en god jobb for en relativt kort periode. Den største arbeidsmengden for Internasjonalt ansvarlig ligger naturlig nok til begynnelsen av høstsemesteret og vårsemesteret, når nye studenter kommer til UiS. Den beste løsningen er slik AU ser det å ikke velge en ny internasjonalt ansvarlig før neste ordinære valg. Internasjonalt ansvarligs arbeidsoppgaver fordeles på de andre AU medlemmene frem til nytt AU begynner Spørsmål: - Må internasjonalt ansvarlig være norsk? - Det betyr ingenting. Velges av SP. Forslag til vedtak Det velges ikke ny internasjonalt ansvarlig i perioden 2013/2014. AU fordeler internasjonalt ansvarliges arbeidsoppgaver seg i mellom. Votering: Enstemmig Det velges ikke ny internasjonalt ansvarlig i perioden 2013/2014. AU fordeler internasjonalt ansvarliges arbeidsoppgaver seg i mellom.

6 Saksnr: 12/14 Gjelder: Budsjettinnspill til UiS budsjett for 2015 Møtedato: Saksbehandler: Arkivref: Håkon Ohren Vedlegg: Vedlegg 2 Bakgrunn Universitetet i Stavanger har frist for å komme med innspill til budsjettet for mai AU har behandlet saken og kommet med et innspill til denne prosessen. Innspillet bygger på allerede eksisterende saker og ønsker å bidra til en positiv utvikling for UiS. Vi har valgt å bygge opp innspillet vårt rundt saker som vi mener skal være tydelige satsningsområder, læringsmiljøfremmende tiltak, studentrepresentasjon og til slutt en del om driften av StOr. Faglig profil/ satsningsområder Studentombud Uniped Digitalisering Styrer og utvalg kurs Driftstillskuddet til StOr Spørsmål: Debatt: Forslag til vedtak - Vil dere ha en helt ny 100% stilling? - Det er vedtektsregulert, så det er en diskusjon som må løftes i etterkant. - Legge inn forslag om redaksjonell frihet. - Endringsforslag: «Studentparlamentet vedtar innspill til budsjettinnspillet til UiS. Au får redaksjonell frihet». Studentparlamentet vedtar innspill til budsjettinnspillet til UiS.

7 Votering forslag i bordet mot endringsforslag: FOR () MOT(13) BLANK () Studentparlamentet vedtar innspill til budsjettinnspillet til UiS. Au får redaksjonell frihet

8 Saksnr: 13/14 Gjelder: Orientering om Regnskapet PROTOKOLL Møtedato: Saksbehandler: Arkivref: Kaja Gjersem Nygaard Vedlegg: Vedlegg 3, 4 og 5 Bakgrunn Regnskapet for 2013 er ferdigstilt og oversendt revisor. Man vil ikke motta revisjonsberetningen før i mai. Normal praksis er å legge frem regnskap når man har fått revisjonsberetningen. Regnskapssaken vil derfor kun legges frem som en orienteringssak. Man fikk i 2013 et tilskudd fra UiS på kroner ,-. Man har også mottatt noen andre tildelinger. Det er snakk om arrangementsstøtte fra SiS, Frifond fra NSO og en donasjon. Dette utgjør ,-. Organisasjonen har hatt en samlet lønnskostnad på kroner , og andre driftskostnader på kroner ,-. Samlet går derfor StOrs regnskap for 2013, kroner ,- i mindreforbruk (overskudd). Forslag til vedtak Studentparlamentet er orientert om regnskapet for 2013 Votering: Enstemmig Studentparlamentet er orientert om regnskapet for 2013

9 Saksnr: 14/14 Gjelder: Revisjon av budsjettet for 2014 Møtedato: Saksbehandler: Arkivref: Kaja Gjersem Nygaard Vedlegg: Vedlegg 6 Bakgrunn Arbeidsutvalget har i lengre tid ønsket å investere i Ipader eller lignende. Dette for å lette arbeidet med sakspapirer etc. Man foreslår derfor å revidere budsjettet for å gi rom for dette. Man har hentet inn pristilbud, og estimerer at kostnaden vil ligge på om lag ,- Man ønsker å bruke av Egenkapitalen for å finansiere dette. Kontobeholdningen til StOr var per kroner ,-. I tillegg fremmer arbeidsutvalget et ønske om å bruke ,- mer på 20 års markeringen enn tidligere vedtatt. Dette for å kunne markere organisasjonens jubileum på en skikkelig måte. Man nedjusterer også budsjettet i forhold til at man vil være uten internasjonalt ansvarlig i tre måneder. Spørsmål: - Mye å bruke ,-. Hvor kommer tallet fra? - Hentet inn tilbud. Ønsker å kjøpe gjennom IT avdelingen. Support + lisenser. - Forventet levetid? - Tre år - Hvorfor ønsker man å bruke mer på 20 års markeringen? - Man ønsker å gi større handlingsrom. - Relativt sett, man bruker på sommeravslutningen til SP. Forslag til vedtak Studentparlamentet godkjenner det reviderte budsjettet Votering: Enstemmig vedtatt

10 Studentparlamentet godkjenner det reviderte budsjettet

11 Saksnr: 15/14 Gjelder: Høringssvar om Universitetsområdet Møtedato: Saksbehandler: Patrick Langeland Arkivref: Vedlegg Vedlegg 7 - Høringssvar Universitetsområdet Bakgrunn StOr har blitt bedt om å skrive eit høringssvar i forbindelse med kommunane Stavanger og Solas planlegging av universitetsområde. AU syns det er viktig at studentanes meining kjem fram i denne prosessen, og har derfor valt å bruke tid på å forme eit høringssvar. Høringssvaret er basert på StOr sin Visjon 2013, og då særleg tankane kring Universitetsområdet. Det er også blitt avhald møte med Universitetsleiinga for å synkroniserast med deira tankar og visjonar for Universitetsområdet. Spørsmål: Debatt: - Alt kan ikkje gjennomføres samtidig. Er det en prioriteringsliste? - Dette er en områdeplan. - Universitetssykehuset? - Man ønsker å få sykehuset opp på Universitetsområdet. - Er ikkje SuS godt nok?de har ikkje nok areal, og er i en prosess. - Området man foreslår at det settes opp på er per dags dato ikkje i bruk. - Tettere samarbeid mellom sykepleien og fagmiljøet. - Idrettshallen Delvis finansiert privat - Denne saken handlerk un om geografisk plassering - Man er ikkje her opptatt av kven som eier byggene eller hvordan de skal brukes. - Burde det ikkje ligge som en føresetnad at hele dokumentet er til det beste for studentene? - Man må tenke på at dette er en områdetplan «from the air». Altså hvordan området skal se ut. - Står at man gjennom idrettsbygget ønsker større studentaktivitet - Universitetet ville aldri vært med å finansiert et bygg de ikkje får brukt. Forslag til vedtak

12 Studentparlamentet godkjenner høringssvaret, og sender det til kommunane Sola og Stavanger, og andre det måtte angå. Votering: Enstemmig vedtatt Studentparlamentet godkjenner høringssvaret, og sender det til kommunane Sola og Stavanger, og andre det måtte angå.

13 Saksnr: 16/14 Gjelder: Orientering: NSO Landsmøte Møtedato: Saksbehandler: Patrick Langeland Arkivref: PROTOKOLL Vedlegg Vedlegg 8 - Bilde 1 Påtroppande Leiar i NSO Vedlegg 9 - Bilde 2 Påtroppande AU i NSO Bakgrunn Norsk studentorganisasjon(nso) sitt landsmøte gjekk føre seg den mars i Tønsberg. UiS var representert med ti stemmeberettige delegatar, og to studentar i landsstyret samt ein vara til delegasjonen. Nestleiar i AU var så heldig å være delegasjonsleiar for ein engasjert og oppegåande delegasjon som bidrog til mange gode debattar og delegasjonen fekk mykje skryt for å ha vert med å forma den nasjonale studentpolitikken, samt å ha vert ein bidragsytar for å knytte nærare kjennskap til dei andre medlemslaga. Me fekk også inn ein representant som 1.vara i Velferd og likestillingskomiteen(vlk). NSOs arbeidsutvalg 2014/15: Leder: Anders Kvernmo Langset Studerer ved Høgskolen i Bergen og kommer fra Tomrefjord i Møre og Romsdal Nestleder: Alexander Løtvedt Studerer ved Høgskolen i Lillehammer og kommer fra Hamar Fagpolitisk ansvarlig: Sondre Jahr Nygaard Studerer ved NTNU og kommer fra Hamar Fagpolitisk ansvarlig: Therese Eia Lerøen Studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus og kommer fra Stavanger Velferds og likestillingsansvarlig: Kristian Myhre Studerer ved Det teologiske menighetsfakultet og kommer fra Molde Internasjonalt ansvarlig: Helge Schwitters Studerer ved UiO og kommer fra Holmlia i Oslo Debatt:

14 - VT gjennom Marie ble varadelegat. Det var positivt. Når budsjettet for 2015 kommer bør det legges inn at man bør ha med en gjeste vara. Bør finansieres av oss. - Vil dere utdype noen av sakene som gikk gjennom?flere politiske dokumenter - Handlingsplan studentboliger viktigst - 2 resolusjoner - Organisatoriske endringer - Sentralstyre Forslag til vedtak Orienteringa tas til etterretning Votering: Enstemmig vedtatt Orienteringa tas til etterretning

15

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) m.k.andenas@studentparlamentet.uio.no

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 12.02.14 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 19.02.14 klokken 17:00 Møtested: Teorifagsbygget Hus 1, rom 1.343 (NB!) Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 Saksnummer Tittel Side LS5 00 Konstituering 1 LS5 00.05-14/15 Konstituering 1 LS5 01 Rapporter og orienteringer 6 LS5 01.10-14/15 Rapporter 6 LS5 01.11-14/15

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kari, Atle, Lisa Marie, Cathrine, Maria, Vibeke, Lise, Kay, Trude, Helene,

Detaljer

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer