Protokoll. Orienteringer. Innledning ved Emilie Larsen Ørneseidet, politisk nestleder i SAIH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Orienteringer. Innledning ved Emilie Larsen Ørneseidet, politisk nestleder i SAIH"

Transkript

1 Dato: 18. mars 2015 Sted: Sal 1, Folkets Hus, Stavanger Tidsrom: 16:30-19:30 Konstituering Godkjenninger Orienteringer Innledning ved Emilie Larsen Ørneseidet, politisk nestleder i SAIH 15 min 10 min Saksliste: 10/15 Etiske retningslinjer for UiS 15 min 11/15 Instruks til Studentparlamentsvalgkomiteen 10 min 12/15 Resolusjon om praksis i utdanningen ved UiS 15 min 13/15 Forslag om opprettelse av tillitvalgtforum 15 min 14/15 Omstrukturering av AU: Finansiering av ny stilling i StOr 15 min Pause 5 min 15/15 Omstrukturering av AU: Nye stillingsbeskrivelser 25 min 16/15 Komité for Arbeidsprogrammet 2015/ min 17/15 Innspill til UiS sitt budsjett min 18/15 Vedtektsendringer angående valg av leder for fadder 20 min 19/15 UiS-Studentenes prioriteringer på statsbudsjettet min Eventuelt Møteevaluering Hilsen Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger Amund Thomassen Sverre Gaupås Rebecca Øglænd Leder Nestleder Tillitsvalgtsansvarlig Nadia Heyler Daniel H. Iniesta Anine Klepp Rettighetstansvarlig Internasjonalt ansvarlig Fag- og Læringsmiljøansvarlig 1

2 Konstituering - Valg av ordstyrer: Daniel Haug Nystad - Valg av referent: Anette Faane Aasbø - Valg av bisitter: Christer Skretting Godkjenninger - Godkjenning av innkalling- godkjent - Godkjenning av saksliste og dagsorden- godkjent - Godkjenning av protokoll for forrige møte - godkjent - Saker under eventuelt : Innkalling, saksliste, dagsorden og protokoll godkjennes med de endringer som måtte fremkomme i møtet. Vedtak: Innkalling, saksliste, dagsorden og protokoll godkjennes med de endringer som måtte fremkomme i møtet. Orienteringer: Arbeidsutvalget i StOr AU har sendt ut skriftlige orienteringer. Universitetsstyrerepresentantene Nasjonal studentorganisasjon Representanter i nasjonale organ tilknyttet StOr Anine Klepp informerte om vårkonferanse i NSO. Tema var utdanningskvalitet. Studentsamskipnaden i Stavanger Velferdstinget i Stavanger Fadder Eventuelt 2

3 Sak: 10/15 Etiske retningslinjer for UiS Saksbehandler: Rettighetsansvarlig Bakgrunn Sammen med Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) i Stavanger har StOr det siste året satt fokus på UIS sitt etiske ansvar. Den internasjonale plattformen til Norsk Studentorganisasjon(NSO) krever at universiteter og høyskoler skal ha etiske retningslinjer. Dette har StOr videreformidlet til universitetsledelsen. Som respons på dette har UiS publisert sine retningslinjer på studentsidene. Dagens retningslinjene inneholder nesten kun nasjonale standarder som, etter AUs mening, blir for generelle for institusjonens virksomhet. AU mener at UiS som samfunnsaktør bør ha etiske retningslinjer som i større grad sikrer at universitetet bruker sin posisjon på en måte som sikrer menneskerettigheter og akademisk frihet. For å oppnå dette er det hensiktsmessig at retningslinjene utdypes på enkelte punkter, spesielt med tanke på samarbeid med andre aktører, og forskingsetikk. Det er også viktig for studenter, studentorganisasjoner og linjeforeninger at det kommer på plass et tydeligere regelverk, hva angår studentaktiv forsking, og samarbeid med eksterne aktører. Vi foreslår derfor å vedta følgende resolusjon: Studentparlamentet ber UiS om å utarbeide nye og klare etiske retningslinjer for institusjonens virksomhet. Prinsipper om menneskerettigheter, akademisk frihet samt retningslinjene for statstjenesten skal legges til grunn for utarbeidelsen av dokumentet. Retningslinjene skal gjelde for hele institusjonens virksomhet, inkludert forskning, undervisning og studentaktivitet. Disse skal være offentlige og lett tilgjengelige for både ansatte, studenter og eksterne. Votering: enstemmig Vedtak: Studentparlamentet ber UiS om å utarbeide nye og klare etiske retningslinjer for institusjonens virksomhet. Prinsipper om menneskerettigheter, akademisk frihet samt retningslinjene for statstjenesten skal legges til grunn for utarbeidelsen av dokumentet. Retningslinjene skal gjelde for hele institusjonens virksomhet, inkludert forskning, undervisning og studentaktivitet. Disse skal være offentlige og lett tilgjengelige for både ansatte, studenter og eksterne. 3

4 Sak: 11/15: Instruks til Studentparlamentsvalgkomiteen Saksbehandler: Nestleder Bakgrunn Moderat liste ønsket i studentparlamentets «Sak 6/15 Rapport: Studentvalget 2014» og legge frem en ekstra tilførsel om Studentparlamentsvalget Hensikten er å øke valgoppslutningen og unngå valgkampstretthet og misforståelser. Forslag til instruksjon: 1) Studentparlamentet ber Studentparlamentsvalgkomiteen inkludere studentorganisasjoner, linjeforeninger og tillitsvalgte med rekrutering av kandidater og bevisstgjøring av Studentvalget på et så tidlig stadium som mulig. 2) Valget skal avholdes tidligst en måned etter Kommunestyre- og fylkestingsvalget som avsluttes 14. september. Valget skal finne sted før eksamensavviklingen for høstsemesteret 2015 begynner. 1) Studentparlamentet ber Studentparlamentsvalgkomiteen inkludere studentorganisasjoner, linjeforeninger og tillitsvalgte med rekrutering av kandidater og bevisstgjøring av Studentvalget på et så tidlig stadium som mulig. 2) Valget skal avholdes tidligst en måned etter Kommunestyre- og fylkestingsvalget som avsluttes 14. september. Valget skal finne sted før eksamensavviklingen for høstsemesteret 2015 begynner. Votering: enstemmig. Vedtak: 1) Studentparlamentet ber Studentparlamentsvalgkomiteen inkludere studentorganisasjoner, linjeforeninger og tillitsvalgte med rekrutering av kandidater og bevisstgjøring av Studentvalget på et så tidlig stadium som mulig. 2) Valget skal avholdes tidligst en måned etter Kommunestyre- og fylkestingsvalget som avsluttes 14. september. Valget skal finne sted før eksamensavviklingen for høstsemesteret 2015 begynner. 4

5 Sak: 12/15: Resolusjon om praksis i utdanningen ved UiS Saksbehandler: Fag- og læringsmiljøansvarlig Formål «Utplasseringspraksis skal sikre at studentene møter ulike deler av den aktuelle virksomheten, et mangfold av medarbeidere og brukergrupper, ulike profesjonsrelevante problemstillinger, og gjennom samarbeid og refleksjon utvikle egen profesjonsidentitet og kompetanse» - Norsk studentorganisasjon, , «utdanningspolitisk plattform» Utdypning Ved flere høyere utdanningsinstitusjoner tilbys det i dag praksis ved et eller flere studieløp, hvor det ikke er obligatorisk praksis implementert i studieprogrammet. Det går ut på at studentene har krav om- eller har muligheten til å velge å ta studiepoeng ved å være i praksis i offentlig eller privat sektor. I slutten av praksisperioden skrives det en prosjektoppgave. Formålet er at studentene skal kunne anvende teoretisk kunnskap mot det praktiske. Praksis bidrar til at studentene knytter en tett kontakt og samarbeid mellom fagmiljøene ved utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet. Utdanningsinstitusjonene bør derfor etterstrebe løpende kontakt med arbeidslivet. Konklusjon StOr mener at langt flere studenter ved Universitetet i Stavanger skal få muligheten til å benytte seg av utplasseringspraksis, og at institusjonen skal legge til rette for dette. Studentene som velger en praksisordning vil få betalt i form av studiepoeng, og ikke i form av lønn. Studentene skal i sin praksisperiode trene på reelle arbeidssituasjoner og lære seg å arbeide kunnskapsbasert. Studentparlamentet vedtar resolusjon om praksis i utdanningen ved UiS. Votering: enstemmig. Vedtak: Studentparlamentet vedtar resolusjon om praksis i utdanningen ved UiS. 5

6 Sak: 13/15: Forslag om opprettelse av tillitvalgtforum Saksbehandler: Tillitsvalgtansvarlig Bakgrunn Det har i lang tid blitt jobbet målrettet for å få til et solid møteforum for studentorganisasjoner og linjeforeninger gjennom Engasjert, og dette fremstår i dag som velfungerende og etablert i organisasjonen. I denne forbindelse må vi nå gjøre et løft for de tillitsvalgte som sitter i styrer, råd og utvalg ved UiS. Studentrepresentantene som er oppnevnt til denne typen verv blir ikke godt nok ivaretatt av oss pr. i dag. Vi ønsker derfor å opprette et Tillitsvalgtforum i regi av StOr, med sikte på at alle skal føle seg godt mottatt og forberedt på vervet de trer inn i. Dette vil føre til økt bevissthet rundt rollen som studentrepresentant, og mer kunnskap om hvordan studentene selv kan påvirke de ulike styrene og utvalgenes arbeid. Gjennomføring Vi foreslår at det blir arrangert ett dagsseminar hvert semester, hvor organisasjonskonsulenten i samarbeid med Arbeidsutvalget har ansvar for å utarbeide opplegget rundt forumet. Vi tar sikte på et høyere aktivitetsnivå etter hvert som forumet blir etablert blant studentene. Studentparlamentet gir sin godkjenning til at arbeidet med Tillitsvalgtforum blir iverksatt, med sikte på første møte i løpet av høstsemesteret Votering: enstemmig Vedtak: Studentparlamentet gir sin godkjenning til at arbeidet med Tillitsvalgtforum blir iverksatt, med sikte på første møte i løpet av høstsemesteret

7 Sak: 14/15: Omstrukturering av AU: Finansiering av ny stilling i StOr Saksbehandler: Leder Bakgrunn Studentparlamentet ønsker å få utredet de økonomiske vilkårene for en ny nestlederstilling i Arbeidsutvalget. Den totale kostnaden for en stilling i AU er i dag kroner pr år. Ved å ta i bruk de resterende midlene fra budsjettet for utgående stillinger så blir den resterende kostnaden for resten av 2015 på litt under I Studentparlamentets vedtak ble AU bedt om å legge frem revidert budsjett. Regnskapet for 2014 er fremdeles hos revisor i tillegg til at StOr har hatt utgifter som skal enda ikke har blitt refundert fra andre hold. Vi ser også at det kan være lurt å ha de budsjettpostene vi har en stund til da det er flere prosjekter som bør ferdigstilles før vi begynner å endre på budsjettet. Med andre ord ser vi det som lite hensiktsmessig og revidere budsjettet midt i eller så tidlig i semesteret da vi trenger mer oversikt og handlingsrom for å endre på poster. Alternativet er derfor å garantere summen fra egenkapital. Det er også av StOs interesse og bruke mer egenkapital for å kunne søke om en økning av tilskudd for StOr har pr i dag mye midler på bok som skal brukes i tilfelle eventualiteter eller omstruktureringer. Det er derfor etter råd fra flere at man nå foreslår og ta hele summen på fra egenkapitalen. Det vil fremdeles være fullt mulig og justere på budsjettet men det er altså feil tidspunkt og gjøre dette på. Om det er ønskelig vil Studentparlamentet kunne føre midler fra budsjettet tilbake til egenkapital på et senere tidspunkt i året hvis de synes summen er for stor eller de ønsker og ha mer egenkapital. Studentparlamentet vedtar å sette av kr fra StOrs egenkapital for å finansiere ny nestlederstilling fra 1. Juli 2015 Votering: Enstemmig Vedtak: Studentparlamentet vedtar å sette av kr fra StOrs egenkapital for å finansiere ny nestlederstilling fra 1. Juli

8 Sak: 15/15: Omstrukturering av AU: Nye Stillingsbeskrivelser Saksbehandler: Nestleder Bakgrunn I etterkant av siste parlamentsmøte, hvor det ble vedtatt at vi legger opp til én leder og to nestledere på fulltid, har AU hatt et arbeidsmøte hvor vervbeskrivelsene ble gjennomgått. Nestleder har hatt ansvar for å utarbeide forslag til de reviderte vervbeskrivelsene. De nye vervbeskrivelsene legges med dette frem, hvor AUs innspill og endringer er implementert i vedlegget i etterkant av arbeidsmøtet. I all hovedsak er det Nestleder for Utdanning som er den nye stillingen mens oppgavene til dagens Nestleder blir implementert i stillingsbeskrivelsene til Nestleder for læringsmiljø. Nærmere presisering vil bli gitt i møtet og utarbeidet til Studentparlamentsmøtet. I den nye modellen forsvinner rollen som «leders stedfortreder». Vi ønsker ikke å legge føringer for dette men overlate til det nyvalgte AU og bestemme dette seg imellom under konstituering. Det legges opp til at dette skal skje allerede rett etter valget. Dersom det det nyvalgte AU ikke kommer til enighet kan studentparlamentet velge hvem av nestlederne som skal fungere som stedfortreder dersom leder ikke er disponibel. Studentparlamentet vedtar stillingsbeskrivelsene til leder, nestleder for utdanning og nestleder for læringsmiljø Det er 15 stemmeberettiget tilstede. Avstemming om den foreliggende vervbeskrivelsen til leder. Votering: enstemmig. Vedtak: godkjent Avstemming vedrørende dissens: om å flytte linje punkt 10 til linje 187 punkt Dissenstaker ønsker at internasjonalisering flyttes til nestleder for læringsmiljø. Votering: For ( ) Mot ( ) Blank ( ) Tilleggsforslag på linjenummer 180: Fungere som kontaktperson for internasjonale studenter. 8

9 Votering: For ( 11) Mot ( 3) Blank ( ) Vedtak: Dissensen har falt. Tilleggsforslag på linjenummer 187: Ha hovedansvar for StOrs engasjement i «orientation week». Votering: enstemmig. Endringsforslag til linje 139. Fra det opprinnelige forslaget om at nestleder skal ha et velferdspolitisk ansvar til å ha et læringsmiljøansvar i StOr. Votering: enstemmig Avstemming om alle vervbeskrivelsene: Votering: enstemmig Vedtak: Stillingsbeskrivelsene med de endringer som er fremkommet under møtet er vedtatt. 9

10 Sak: 16/15 Komité for arbeidsprogrammet 2015/2016 Saksbehandler: Rettighetsansvarlig Bakgrunn Det skal på siste møte før sommeren vedtas et arbeidsprogram for 2015/2016. Arbeidsprogrammet er Studentorganisasjonens årlige arbeidsliste, som stiller opp oppgaver og satsningsområder som skal prioriteres. Arbeidsprogrammet er en av Studentparlamentets muligheter til å legge konkrete føringer for hva Arbeidsutvalget skal jobbe med det kommende året. Dokumentet er bindene for AU, og det avlegges både halvårs og helårsrapport for hvordan arbeidet med å oppfylle punkter i arbeidsprogrammet ligger an. Det har vært vanlig å sette ned en Arbeidsprogramkomité, som skriver et forslag til det nye arbeidsprogrammet. Representanter til komiteen velges av Studentparlamentet. Det finnes ingen formelle føringer for hvor mange som kan sitte i en slik komité, men løsningen tidligere år har vært en representant fra hver liste, og en fra AU. Representanten fra AU har vanligvis vært leder for komiteen, hva angår møteinnkallinger osv. Forutsatt at Studentparlamentet ønsker en slik løsning i år også, har AU innstilt på at leder eller nestleder i StOr skal sitte fra arbeidsutvalget. Studentparlamentet velger,,, og, samt leder eller nestleder, som Arbeidsprogramkomité for Arbeidsprogrammet 2015/2016. Votering: med akklamasjon Vedtak: Studentparlamentet velger Magne Bartlett, Henrik Hanasand, Jørgen Sjøberg_, _Åpen plass fra Den Multikulturelle liste_og Åpen plass fra ISU _, samt leder eller nestleder, som Arbeidsprogramkomité for Arbeidsprogrammet 2015/

11 Sak: 17/15: Innspill til UiS sitt budsjett 2016 Saksbehandler: Leder Bakgrunn StOr skal sende inn budsjettinnspill til UiS før første mai da budsjettarbeidet begynner. Tanken er at studentparlamentet vedtar hvilke områder de ønsker en satsing så skriver AU og Fadder begrunnelsene som vedlegg sammen med konkrete tall og vedlagt regnskap. Når studentparlamentet har bestemt sine satsingsområder skriver AU innspillet og utreder kostnadene for organisasjonens del, før vi sender innspillet til studentparlamentets medlemmer og ledelsen på UiS. Dette er tatt opp med Universitetsdirektøren og han var enig i fremgangsmåten. Fra fjorårets budsjettinnspill er Uniped og Studentombud tatt ut mens internasjonalisering er lagt inn. Det vil også komme frem i innspillet at kostnader i forbindelse med den forelagte fusjonen ikke går ut over studentene eller studiekvalitet på noen som helst måte. Au foreslår følgende satsingsområder i neste budsjett: Studentorganisasjonen StOr og StOr Fadder Studentparlamentet ber om at Universitetet i Stavanger øker driftstilskuddene til StOr da organisasjonen har økt både i størrelse, omfang og arbeidsoppgaver. Dette inkluderer økning til fulltidsstilling og mer ansvar for tillitsvalgte. Med et stort antall økning av linjeforeninger og studentorganisasjoner er det viktig at UiS holder følge. Fadder har opplevd stor kostnadsvekst siden man begynte festivalmodellen for fire år siden. Når dette medregnes at antall deltakere har økt betraktelig og det stilles større krav til området og sikkerhet. Hovedsatsingsområder for Universitetet i Stavanger Digitalisering, satsing på digital infrastruktur, digital eksamen. Internasjonalisering. UiS er for dårlig på utveksling og her må det settes inn en større satsing enn det har blitt gjort tidligere. Studentparlamentet vedtar innspill til UiS sitt budsjett for

12 Innspill til budsjett fra Anine Klepp: Au får redaksjonell fullmakt. Votering: enstemmig. Vedtak: godkjent Endringsforslag fra Jørn Kyle Finnesand som gjelder digital infrastruktur. Flere undervisningsrom skal tilpasses streaming, bedre nettverksdekning, økt tilgang på ulike mobile stikkontakter på forelesningssaler og i fellesområder. Utarbeidelse av digital eksamen. Endringsforslag fra Jørn Kyle Finnesand: UiS er for dårlig på internasjonal- og nasjonalutveksling, og her må det settes inn en større satsing. Tilleggsforslag fra Jørn Kyle Finnesand: Døgnåpne lesesaler, arbeide for at de fem beste fra rettsvitenskap får plass på juss- master i UiB. Votering: enstemmig Vedtak: godkjent. Tilleggsforslag fra Zakia Ali Zade: mange laboratorier ved UiS har for gammelt utstyr. Det må settes inn større satsing på oppgradering av laboratoriene. Votering: enstemmig Vedtak: godkjent. Tilleggsforslag fra Magne Bartlett: tilby praksis innenfor flere studieretninger der det er relevant og hensiktsmessig. Votering: enstemmig Vedtak: godkjent 12

13 Sak: 18/15 Vedtektsendringer angående valg av leder for fadder Saksbehandler: Rettighetsansvarlig Vedlegg: Vedtekter for studentorganisasjonen i Stavanger Bakgrunn Arbeidsutvalget har, etter initiativ fra faddersjef Christian Pettersen, innstilt på et par endringer når det kommer til valg av leder for fadder. Vi mener at valget av leder for fadder bør flyttes til siste møte i vårsemesteret, og at valgkomiteen bør rekruttere og innstille på leder for fadder. Begge endringene krever vedtektsendring. Nytt valgtidspunkt Per dags dato velges leder for fadder i løpet av høstsemesteret. Hovedårsaken til at vi mener at leder for fadder bør velges før sommeren er at lederen for neste års faddersjef da får mulighet til å delta på årets fadderarrangement, som observatør. Dette vil føre til en mye mer hensiktsmessig overlapp for fadder. Faddersjefen for neste år vil ha større muligheter til å ha oversikt over forbedringspotensial for festivalen på et veldig tidlig tidspunkt, få kontakt med neste års potensielle fadderledere, og kandidater for et eventuelt fadderutvalg. Leder for fadder vil, også dermed velges på samme tidspunkt som nytt AU. Dette kan ha heldige konsekvenser for samarbeid, og samholdsfølelsen, mellom AU og Fadder. For at dette skal kunne gjennomføres foreslås det at dagens punkt i vedtektene endres til «Leder for fadder ved UiS på det siste studentparlamentsmøte i vårsemesteret» Valgkomiteens rolle Prosessen ved valg av ny leder for fadder omfatter, slik situasjonen er i dag, ingen formell søknadsrunde, eller intervjumulighet. Valget av faddersjef baserer seg derfor ene og alene på kandidatenes fremlegg i studentparlamentsmøte, samt eventuell vedlagt «søknad». Dersom Valgkomiteen innstiller på leder for fadder, vil man få en mer grundig, oversiktlig og gjennomtenkt valgprosess. At et konkret organ også er tillagt rekruteringsansvar vil også kunne medvirke til at en når ut til flere potensielle kandidater. V i foreslår at vedtektenes punkt som per dags dato lyder: «Valgkomiteen har som oppgave å rekruttere og innstille på kandidater til Arbeidsutvalget, UiS styret og Kontrollkomiteen» får tillegget «og leder for fadder» 13

14 Utsettelse av valg AU er ikke fremmed for at det muligens kan blir problematisk å finne kandidater over et år før neste fadderarrangement. Vi foreslår derfor å vedtektsfeste en mulighet for Valgkomiteen til å foreslå å utsette valg av leder for fadder til første møte i høstsemesteret, dersom det, etter deres skjønn, ikke er noen kvalifiserte kandidater det siste studentparlamentsmøtet i vårsemesteret. For å gjennomføre dette foreslås det å vedtas en helt ny vedtektsbestemmelse 1. Punkt i vedtektene endres til «Leder for fadder ved UiS på det siste studentparlamentsmøte i vårsemesteret» 2. Punkt vedtektene endres til «Valgkomiteen har som oppgave å rekruttere og innstille på kandidater til Arbeidsutvalget, UiS styret, Kontrollkomiteen og leder for fadder» 3. Det vedtas et nytt punkt i vedtektene «12. 3 Spesielt om leder for fadder Ved mangel på søkere, eller kvalifiserte kandidater, til vervet som leder for fadder, kan valgkomiteen velge å innstille på å utsette valget til første studentparlamentsmøte i høstsemesteret.» Votering: 1. Punkt i vedtektene endres til «Leder for fadder ved UiS på det siste studentparlamentsmøte i vårsemesteret» Votering: For (15 ) Mot ( ) Blank ( ) 2. Punkt vedtektene endres til «Valgkomiteen har som oppgave å rekruttere og innstille på kandidater til Arbeidsutvalget, UiS styret, Kontrollkomiteen og leder for fadder» Votering: For (15 ) Mot ( ) Blank ( ) 14

15 3. Det vedtas et nytt punkt i vedtektene «12. 3 Spesielt om leder for fadder Ved mangel på søkere, eller kvalifiserte kandidater, til vervet som leder for fadder, kan valgkomiteen velge å innstille på å utsette valget til første studentparlamentsmøte i høstsemesteret.» Votering: For (15 ) Mot ( ) Blank ( ) Vedtak: godkjent 15

16 Sak: 19/15: UiS-Studentenes prioriteringer på statsbudsjettet 2016 Saksbehandler: Leder Bakgrunn UiS-studentenes prioriteringer til Statsbudsjettet for Her kan det lønne seg å være tidlig ute til politikerne da statsrådene begynner å be om innspill og ha budsjettmøter allerede i mars før budsjettet ferdiggjøres i august. På dette punktet ligger politikken til StOr ganske fast. Leder foreslår at studentboliger blir hovedprioritet og kommer først på listen, 3000 studentboliger i året er hva kunnskapsdepartementet (KD) og Norsk studentorganisasjon (NSO) anslår for å være behovet for å holde tritt med boligmarkedet og veksten av antall studenter. Stavanger er et pressområde og med byggeklare prosjekter så hvis dette er ministeren prioriteringsliste, som det kan se ut til at det kan ha vært for 2015, vil Stavanger komme godt ut. Når studentparlamentet har vedtatt sine prioriteringer vil AU ta innspillene videre til politikere lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er en fordel hvis disse er korte og konkrete. AU foreslår at UiS-studentene sine hovedkrav til statsbudsjettet for 2016 blir: 1) Det skal bygges minst 3000 studentboliger i neste års statsbudsjett hvor studiesteder med stort press på leiemarkedet og byggeklare prosjekter prioriteres. 2) Øremerkede midler til oppgradering av digital infrastruktur på norske Universiteterog høgskoler. 3) Studiestøtten økes til 1,5 G 1 som fordeles over 11 måneder. Studentparlamentet vedtar statsbudsjettprioriteringer for 2016 Avstemning om det skal være prioritert liste. Votering: Enstemmig. Vedtak: Prioritering er vedtatt. 1 1,5 G tilsvarer i dag ca kr i året. I dag vil studiestøtten ligge på 1,1 G fra studiestart 2015 som tilsvarer ca kr. G= Grunnbeløpet i folketrygden. 16

17 1) Det skal bygges minst 3000 studentboliger i neste års statsbudsjett hvor studiesteder med stort press på leiemarkedet og byggeklare prosjekter prioriteres. Votering: enstemmig 2) Øremerkede midler til oppgradering av digital infrastruktur på norske Universiteterog høgskoler. Votering: enstemmig. 3) Studiestøtten økes til 1,5 G som fordeles over 11 måneder Votering: enstemmig. Vedtak: godkjent. Studentparlamentet vedtar statsbudsjettprioriteringer for Tilleggsforslag med 2 ekstra punkter: 4) Inntektsgrensen for Lånekassen heves til kr. 5) Frikortgrensen heves til kr. Votering: For (13 ) Mot ( 2) Blank ( ) Vedtak: godkjent. Eventuelt 17

18 18

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 20. 11. 2015 Tid 12:00-14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2015 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Leder i StOr, Amund Thomassen. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø. Sakspapirene ble sendt ut en dag etter fristen.

Leder i StOr, Amund Thomassen. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø. Sakspapirene ble sendt ut en dag etter fristen. Dato 02.02.2015 Tid 15001700 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Amund Thomassen Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Protokoll. Innledning ved Benedicte Brøgger fra BI Oslo om «Praksis i utdanning»

Protokoll. Innledning ved Benedicte Brøgger fra BI Oslo om «Praksis i utdanning» Dato: 11.02.15 Sted: Styrerommet, Arne Rettedal 4. etg Tidsrom: 16:30-20:00 Konstituering Godkjenninger Orienteringer Innledning ved Benedicte Brøgger fra BI Oslo om «Praksis i utdanning» 20 min 15 min

Detaljer

StOr sitt møterom, Studentenes Hus

StOr sitt møterom, Studentenes Hus Dato 11.06.2015 Tid 15:00-16:30 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr, Johannes Nordrum Bratberg og Magne Bartlett(påtroppende

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2016 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 02.07/ 2015 Tid 12:00-14.30 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.11.2014 Tidsrom: 16:30-19:30 Sted: Styrerommet, Arne Rettedal Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 36/14 Fadderapport 2014 20 min Sak 37/14 Vedtektsendring: Habilitet

Detaljer

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 27. 08. 2015 Tid 12:00 14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 22.10.2015 Tid 13:30 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Protokoll. Orienteringer. Innledning fra Alexander Løtvedt, nestleder i Norsk studentorganisasjon

Protokoll. Orienteringer. Innledning fra Alexander Løtvedt, nestleder i Norsk studentorganisasjon Dato: 8. Mai 2015 Sted: Gaffel og Karaffel, Stavanger Tidsrom: 16:00 20:00 Konstituering Godkjenninger Orienteringer Innledning fra Alexander Løtvedt, nestleder i Norsk studentorganisasjon 10 min 15 min

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Arbeidsprogram. studieåret 2016/2017. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram. studieåret 2016/2017. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprogram studieåret 2016/2017 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 13.05.2016 Arbeidsprogrammet er et styringsdokument som beskriver hva StOr skal jobbe med i perioden sommeren

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 Tid: 15.10.2014 Sted: Videokonferanse Vestfold, Kongsberg og Ringerike Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTET

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Tilstede:, Joakim Bjørnstad, Anniken Gjærum Olsen, Karl Magnus Horpestad, Olav D. Snørteland, Anine Klepp, Daniel Iniesta, Torjus Fongaard,

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Godkjent av AU, 16.02.16 Leder Leder av Studentparlamentet(SP-HiOA) har ansvaret for å sørge for at alle drar i samme retning, og skal ha hovedansvaret for

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 18. november 2014

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.05.2014 Tidsrom: Kl.15.00 18.45 Sted: Rica Forum, Gunnar Warebergsgate 17, 4002 Stavanger Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak Sak 17/14 Valg til Arbeidsutvalget 40

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Avd IR, Sarpsborg Møtedato: 02.02.06 Arkivref: wwg/02-06 Innstilling fra: - Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 02-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 24.05.13 Arbeidsprogrammet til StOr er et styringsdokument som forteller StOr hvilke oppgaver det er forventet

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon 1-1 Navn Seksjonens navn er Juristforbundet-Student, jfr. Juristforbundets (JFs) vedtekter 3-8. Navnet forkortes JF-Student eller studentseksjonen. 1-2

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2009-2010 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 9 sider Innhold ARBEIDSPROGRAM 2009-2010... 1 1. KVALITET I STUDIENE... 3 1.1. OPPGAVER... 3 1.2. ARBEIDSPRINSIPP...

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 Tid: 29.10.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli Sjøen

Detaljer

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTET

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 17.00 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Tilstede:, Joakim Bjørnstad, Jakob Lothe, Anniken Gjærum Olsen, Karl Magnus Horpestad, Olav D. Snørteland, Erling Tangen,

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016.

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.05-16 Gjelder Godkjenning av tidsplan 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til tidsplan for landsmøtet 3 GODKJENNING

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2011/2012. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2011/2012. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprogram studieåret 2011/2012 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 13.05.2011 Arbeidsprogrammet til StOr er et styringsdokument som forteller StOr hvilke oppgaver det er forventet

Detaljer

Vedtekter for studentrådet

Vedtekter for studentrådet STUDENTRÅDET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET / UNIVERSITETET I TROMSØ Vedtekter Revidert: 23.03.10 Utskrevet: 25.03.10 Ref.: Arbeidsutvalget Vedtekter for studentrådet Studentrådet ved Helsefak Vedtekter

Detaljer

REFERAT ARBEIDSUTVALGET

REFERAT ARBEIDSUTVALGET REFERAT ARBEIDSUTVALGET Tid: 27.08.14 Sted: Drammen Referent: Emma Vestli Tilstede: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Eli Kristin Sjøen Henrik Søhoel Rikke Andersen Trine Mathisen Emma Vestli Inger Lene

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Protokoll. Velferdstingmøte Tid: 18:00-22:00 Sted: ViD Stavanger, Misjonsmarka 12

Protokoll. Velferdstingmøte Tid: 18:00-22:00 Sted: ViD Stavanger, Misjonsmarka 12 Protokoll Velferdstingmøte 03.10.2017 Tid: 18:00-22:00 Sted: ViD Stavanger, Misjonsmarka 12 Saksliste Oppmøtt: AU i Velferdstinget: Anne Marie Lund og Sindre Tørudstad Johnsen Representanter: Kim Roger

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 23. september 2014

Detaljer

Valg av ordstyrer og referent, godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps.

Valg av ordstyrer og referent, godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps. SFR-LUI PROTOKOLL Studentenes fakultetsråd LUI Ekstraordinært allmøte Dato: 21.09.17 Tid: 15.30-17.00 Sted: Følg med på Facebookarrangement: Innkalt: Alle studenter ved Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

RETNINGSLINJER OG VISJONER FOR FADDER

RETNINGSLINJER OG VISJONER FOR FADDER RETNINGSLINJER OG VISJONER FOR FADDER 2011-2013 STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Sist endret i Studentparlamentet 08. 09. 2010 FORMÅL MED FADDER Fadder er en fadderordning ved studiestart

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 21. september 2016 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2015-2018 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinsippene som StOr bygger sin politikk og virksomhet på. Prinsipprogrammet er delt

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 26. mai 2015 Tid: kl. 16.00 Sted: Campus

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

FORELØPIG INNKALLING

FORELØPIG INNKALLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tid: Mandag Møtestart kl. 17:00 Servering av mat fra kl. 16:30 FORELØPIG INNKALLING Møte i Studentparlamentet, UiB Sted:

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Studentleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for studentleder,

Detaljer

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø 1. INNLEDNING Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og er vedtatt med hjemmel i 13 i Reglement for studentparlamentet

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 Siste endring av reglementet ble gjort den 29.01.15 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: 42.02.14 - Møtetid: 18.15 R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 Tid: Mandag 31. oktober 2016 Møtestart kl. 17:00,

Detaljer

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 Tid: Mandag 30. mai 2016 Det vil bli

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke Sist endret 27.01.17 Menageriet Linjeforening for studieprogrammet Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)...

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes 0.0. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag

Detaljer

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité Vedtekter 2008 2009 Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring 1 Elevorganisasjonen er en landsomfattende

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15 Menageriet Programområde for Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)... 3 3. (Generalforsamling)...

Detaljer

VEDTEKTER VALGREGLEMENT

VEDTEKTER VALGREGLEMENT VEDTEKTER OG VALGREGLEMENT STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 11.05.12 Kapittel 1 Formål og innledning 1. Formål 1) Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen

Detaljer