Kompetanse og kunnskap i skolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanse og kunnskap i skolen"

Transkript

1 Kompetanse og kunnskap i skolen Rica Helsfyr hotell 17. sept Sigrun Aamodt

2 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Nettverk (hjul)i alle fylker: Fylkesmann Kommune/ Fylkeskommune Høgskole/ universitet Fokusvirksomheter Veileder og gir kompetanseheving i personaler Samarbeider med skoleledelsen om skoleutvikling Nasjonale nettverk på alle nivåer Skoleeiernettverk Strategiplan: Likeverdig opplæring i praksis! Leder prosjekter Utvikler læringsressurser Dokumenterer god praksis

3 Tiltak mot tvangsekteskap på noen fokusskoler Malakoff: Bruker IMDIs informasjonsbrosjyre og veileder Samarbeider med ungdomsskolene, krisesenter, barnevern, politi, advokatbyrå, Røde kors, UDI Rådgiver samarbeider tett med kontaktlærere Har 5-8 saker per år. Skolen opplever sakene som dramatiske. Har liten helsesøsterressurs, kun 2 timer per uke Arrangerer foreldremøter (språkhomogene for de største språkgruppene) Har ikke minoritetsrådgivere Thor Heyerdahl: Informasjonsbrosjyrer Elevtjeneste (PPT, helsestasjon, lege, rådgivere, miljøarbeidere) Tett samarbeid med avgiverskoler Rutiner på bekymringsmelding fra lærer til rådgiver, helsesøster, barnevern Tett samarbeid med Larvik læringssenter Rutiner for samtaler med elever som ber om permisjon

4 Strømmen: Rutiner utarbeidet av IMDI. Ligger på skolens digitale læringsplattform. Følges opp av rådgivere i elevstøtteteamet på skolen Deler en minoritetsrådgiver med to andre skoler Sandaker: Valgfag: Jenter kan v/mira-senteret MIRA-senteret tilstede én dag per uke Årstad Har deltatt i prosjektarbeid i samarbeid med NAFO med spesielt fokus på involvering av foreldre Rutiner for håndtering av elevsaker med frykt for tvangsekteskap Har hatt stor nytte av minoritetsrådgiver Temamøte om tvangsekteskap og æresrelatert vold (IMDI) for alle ansatte Deltar nå i nytt prosjekt om utvikling av modeller for hjemskolesamarbeid

5 FlexID - kurs for minoritetsungdom Larvik læringssenter Mål: Øke selvtillit og synliggjøre ressurser og muligheter Åtte samlinger over to år (inkl. 2 overnattingsturer separat for jenter og gutter) Foreldremøter Gjennomgå temaer fra ungdomskursene Temadager for foreldre Ungdom som har deltatt på kurs er veiledere Kombinasjonsprosjektet år

6 Tiltak 16 i Strategiplanen Likeverdig opplæring i praksis!: Samarbeid med foreldre Etablering av ressursnettverk med minoritetsspråklige foreldre Målsetting: Å etablere et nettverk av minoritetsspråklige foreldre, som kan delta aktivt i møter på skolene. Viktig med personer med ulik språklig og kulturell kompetanse, som kan utgjøre en basis i et nettverk som utvides og til slutt fungerer av seg selv. Funksjon: Informere (om skolen, hjem-skole samarbeid) Gjøre kommunikasjon lettere Motivere skolene og foreldrene til å etablere egne grupper og diverse tiltak på skolene

7 Tiltak 20 i Strategiplanen Utvikle og utprøve opplæringsmodeller for elever med liten skolebakgrunn og kort botid i Norge: Sofienberg vgs, Holtet vgs Sola videregående skole og Johannes læringssenter Fræna videregående skole Årstad videregående skole, Nygård skole Fokus på rådgivning, involvering av foreldre, samarbeid på tvers av skoleslag og andre instanser, fleksibilitet og individuell tilrettelegging

8 Familielesing Fjell skole Målgruppe: Foreldre og lærere til 22 tyrkiskspråklige 2. klassinger. Utvide til flere språkgrupper i prosjektperioden: albansk, arabisk, tamil, urdu. Tiltak: Foreldre og barn samarbeider om den første leseopplæringen på norsk og morsmålet ukentlig. Tett oppfølging av kontaktlærer. Kontaktlærer organiserer utlån av bøker, informasjon på tyrkisk til foreldre og elever og får tilbakemelding Foreldrene inviteres til skolebiblioteket fire ganger i året for å lese sammen med barna

9 Alle skal med Hagaløkka skole Mål: Øke minoritetsspråklige foreldrene kompetanse om rettigheter, forventninger og krav i samarbeide mellom hjem skole, og gjennom det muligheter til aktiv deltakelse i barnas skolegang Øke engasjement hos foresatte fra språklige minoriteter når det gjelder barns utvikling, klassemiljø og skolemiljø Tiltak: Språkhomogene foreldremøter for de største språkgruppene på skolen. Diskusjoner ledes av tospråklige lærere. Opplæring i IKT for minoritetsspråklige foreldre. Det samarbeides med Folkeuniversitetet i Asker om å arrangere datakurs. Opplæring i It s learning, som er skolens pedagogiske IKT-plattform, generell dataopplæring, e-post, matteprogrammet Multi

10 Mål: Utprøving av ulike former for foreldresamarbeid på Tøyen skole Holde fokus på leselyst og leseglede. Foreldre som aktiv ressurs i dette arbeidet. Skolen som arena for kompetanseutvikling for foreldre. Synliggjøre ulike læringsressurser. Tiltak: (Elementer fra tidligere prosjekter er med i utformingen av det nye) Barn leser for barn: Foreldre lesere for barn. Jevnlige samlinger der det leses på ulike språk. Fortellerkurs med forteller fra Fortellerhuset for personalet ved skolen, barnehagen og biblioteket Språk åpner dører: Fokusland, Nettavisen Globus: skolens nettavis på alle aktuelle språk, Fronterkurs/Nettkafé for foreldre med oppstart våren Til sammen 20 kurstimer på ettermiddags/kveldstid Markering av den internasjonale morsmålsdagen: Foreldre bidro med fortellinger på ulike morsmål. Samarbeider med kortidsbarnehagen og biblioteket om fortellerstunder

11 Elevene som ressurs i møte med foresatte Åsheim skole Mål: Skape et trygt og godt møte og samarbeid med skolen Bedre informasjonen til elever og foresatte Tiltak: Mottaksmøte: Elev med foresatte har samtale med tospråklig lærer/tolk, mottakslærer/kontaktlærer og trinnleder og rektor. Oppfølgingsmøte: I morsmåltimene. Elever informerer nye elever. Omvisning på skolen og møte med andre lærere. Felles møte for foreldre og nye elever: Etablerte elever deltar på foreldremøtet og informerer om skolens rutiner og innhold. Benytter tospråklige lærere og tolker til å snakke i språkhomogene grupper. Elev/Foreldresamtaler: Trene elevene til selv å fortelle om eget faglig ståsted og hvordan de kan forbedre læringa Møte med minoritetsspråklige 10. trinns elever og deres foresatte om overgang mellom ungdomstrinn og videregående. Omvisning i baser og mottak Elevenes arbeidsplaner og viktig informasjon oversettes til aktuelle språk av tospråklige lærere. Bokkafé: elever arrangerer bokkafé for mødre og søsken

12 Utprøving av ulike former for foreldresamarbeid på skoler med mange minoritetsspråklige elever Årstad videregående skole Mål: Utvikle en praksis som gir tettere foreldrekontakt Utvikle en praksis så elever og foresatte har en god dialog med skolen Gi foresatte kjennskap til hvilke muligheter elevene har på de ulike programområdene Tiltak: Startsamtale (info på tolv språk) E-postadresse til alle foreldre To samlinger for foreldre per halvår. Aktuelle temaer tas opp. Tospråklige lærere og tolker deltar. Vårhalvåret er det gjennomført to samlinger og foreldre har deltatt i planleggingen og gjennomføringen. Mange elever kom sammen med foreldrene. Videreutvikle skriftlige informasjonsbrosjyrer og oversette til aktuelle språk

13 Sammen på Strømmen Strømmen videregående skole Mål: Etablere et godt samarbeid mellom hjem-skole og involvere og styrke foresatte som støttespillere i sine barns læringsarbeid. Utvikle gode rutiner for foreldresamarbeid; spesielt ved skolestart og overgangen fra ungdomsskolen Tilpasse ordinær praksis for å imøtekomme minoritetsspråklige foreldres behov Benytte skolen som arena for kompetanseutvikling for foreldre - foreldreskole Tiltak: Høsten 2009: Innsamling av data om frammøte på foreldremøter, samt spørreundersøkelse om foreldres forventninger til samarbeid med skolen Vår 2010: Utarbeide plan for hjem skole samarbeid for VG1 Gjennomføring 2010/2011: 1. skoledag møter kontaktlærer på VG1 elever med foresatte individuelt. Ønske om samarbeid og tilrettelegging drøftes. Foreldremøte med tolker i september Kurs for foresatte ved VG1 og 10. klasse før innsøkning til VG1 og VG2. Tolker på aktuelle morsmål.

14 Familielæring i barnehage og skole i Tysvær