Brukerundersøkelsen 2010 Etatsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerundersøkelsen 2010 Etatsrapport"

Transkript

1 Brukerundersøkelsen 2010 Etatsrapport Tilpasset opplæring Mobbing, vold, rasisme Kunst-/kulturopplevelser Skolebyggenes kvalitet Arbeidsmiljø - Trivsel Arbeidsmiljø - Ro og orden Oppfølging av resultater Oppfølging av lekser Leksehjelp Oppsummering (historisk utvikling) Kort brukerguide Mer om undersøkelsen Samarbeid med skolen 1

2 Mer om undersøkelsen Her finner du linker til bakgrunnsinformasjon og annen informasjon knyttet til undersøkelsen. Informasjon om feltarbeid Endringer i 2010 Forklaring til grafikken Signifikante forskjeller Forklaring til tabellene 2

3 Informasjon om feltarbeid Formål: Brukerundersøkelse for måling av definerte strategiske måleparametere. Hensikten er å fremskaffe data som skal benyttes som styringsinformasjon av Utdanningsadministrasjonen. Målgruppe: Foresatte årstrinn 2-13 i Osloskolen (for elever opp til 18 år). Feltarbeid: Pilotering i uke 40 Datainnsamling uke Datainnsamlingsmetode: Telefon (Cati) kveldstid Antall intervju: Totalt 8258 intervju. Gjennomsnittlig ca 50 intervju pr. skole. 134 grunnskoler, 24 videregående skole (inkl. 12 spesialskoler) På etatsnivåer undersøkelsen meget solid, med over 8000 intervju blant foresatte. Nedbrytningene har solide basestørrelser. På skolenivåmå tallene tolkes med større varsomhet, idet basen pr. skole i snitt er på rundt 50 intervju. Statistiske svingninger i tallene må påregnes, men disse er mindre enn for vanlige befolkningsundersøkelser da hver skole representerer et meget lite befolkningstall*. Avvik på noen få prosentpoeng bør av den grunn ikke tillegges for stor vekt. Resultatene er likevel gode nok til å gi et godt bilde av den enkelte skoles situasjon. Svarrespons: 48 % Veiemetode: Resultatene er veiet på antall elever pr. skole 2-12 trinn (opp til 18 år). Populasjon: Foresatte = totalt for elever * Feilmargintabeller ligger under Prosjektinfo på web-rapportens forside 3

4 Endringer i 2010 Følgende endringer er gjort i 2010: Målgruppen er endret til kun foresatte til elever på trinn (opp til 18 år) All historisk grafikk er endret til å gjenspeile dette Noen utsagn er endret/byttet ut Satsingsområde IKT er fjernet Indeks Samarbeid med skolen er endret (1 utsagn fjernet), og vises ikke bakover i tid Indeks Oppfølging av lekser er ny Indeks Leksehjelp er ny 4

5 Kortfattet brukerguide Bruk følgende fremgangsmåte: Klikk på det området du er interessert i Bruk venstre musetast Klikk på tasten merket og du kommer tilbake til forsiden 5

6 Forklaring til grafikken Skalaen i undersøkelsen er som følger: På en skala fra 1 til 5, der 1 er lavest dvs. dårligst og 5 er høyest dvs. best, hvilket tall vil du gi følgende utsagn? For at det skal bli enklere å tolke og sammenligne resultatene er følgende kategorier laget som gjengis i grafikken under: God (grønn) = 4-5 Middels (gul) = 3 Dårlig (rød) = 1-2 Vet ikke (grå) = 6 NB!For noen utsagn i kategorien mobbing/vold/rasismeer skalaen snudd. Grafikken blir da rekodet som: God = 1-2 Middels = 3 Dårlig = 4-5 Vet ikke = 6 God betyr da at en blir mobbet i liten grad. 6

7 Signifikante forskjeller Det er lagt inn en gul boks øverst til høyre hvor signifikante forskjeller mellom undergrupper beskrives. Det er kun resultatene fra undersøkelsen som er kommentert her. Til grunn for signifikansbetraktningene ligger en kji-kvadrat avhengighetstest med et 95% konfidensintervall. Dette betyr at man med 95% sikkerhet kan si at forskjellene mellom gruppene skyldes faktiske forhold og ikke statistiske tilfeldigheter. Eksempel: Foresatte til elever på årstrinn er overrepresentert blant dem som svarer positivt på utsagn 5.9. Foresatte til elever som ikke snakker norsk hjemme, eller fra språkgrupper spansk, tamil og arabisk, er underrepresentert. 7

8 Tilpasset opplæring 2010 Totalindeks 68 % godt fornøyd 64 % 22 % middels fornøyd 22 % 7 % lite fornøyd 9 % 4 % vet ikke 4 % 100 % total 100 % 2 av 3 er godt fornøyd med tilpasset opplæring i skolen 90 % er godt eller middels fornøyd Rangering etter godt fornøyd 2010 Utsagn 1 Hjelp av lærere når en trenger det 74 % 70 % Utsagn 2 Måten klassen arbeider med fagene passer for eleven 70 % 68 % Utsagn 5 Lærere hjelper eleven å bli bedre på skolen 68 % 64 % Utsagn 3 Hvordan skolen legger til rette for samarbeid om elevens læring 68 % 63 % Utsagn 4 Vanskelige nok oppgaver 66 % 64 % Utsagn 6 God info om hvordan eleven gjør det faglig 60 % 56 % Utvikling: Totalindeksen har holdt seg svært stabil helt siden Årets andel med fornøyde foresatte er den høyeste noensinne (66 % i 2003). Gjennomsnittsskår er konsistent over de ulike undergruppene. Signifikante forskjeller: Foresatte til elever i grunnskolen svarer gjennomgående i større grad 5 på delspørsmålene enn foresatte til elever i videregående skole. Gjennomsnittsskår er likevel konsistent over alle grupper, siden foresatte til VGS-elever i større grad bruker svarene fra 2-4 på skalaen. VGS-foresatte er noe mer tilfreds med vanskelighetsgraden på elevenes oppgaver, og betydelig mindre tilfreds med informasjon om hvordan elevene gjør det på skolen. 8

9 Totalresultat satsningsområde: Spørsmål 5 (1-6) Tilpasset opplæring Tamil

10 Utsagn 1 Spørsmål 5.1 I hvilken grad får ditt barn hjelp av lærerne når det trenger det? Trinn 2-4 Tamil Vietnamesisk

11 Utsagn 2 Somali, tamil Spørsmål 5.2 I hvilken grad synes du måten klassen arbeider på passer for ditt barn?

12 Utsagn 3 Ikke norsk hjemme Somali, tamil, arabisk Vietnamesisk Spørsmål 5.3 I hvilken grad er du fornøyd med måten skolen legger til rette for samarbeid rundt ditt barns opplæring

13 Utsagn 4 Spørsmål 5.4 I hvilken grad synes du ditt barn får vanskelige nok oppgaver på skolen? Trinn Også andre språk hjemme Engelsk, urdu, somali, tyrkisk, arabisk, annet språk

14 Utsagn 5 Tamil Trinn 8-10 Spørsmål 5.5 I hvilken grad er du fornøyd med hvordan lærerne hjelper ditt barn til å bli bedre på skolen?

15 Utsagn 6 Spørsmål 5.6 I hvilken grad får du god informasjon om hvordan ditt barn gjør det faglig gjennom hele skoleåret? Trinn 2-7 Ikke norsk hjemme Urdu, somali, vietnamesisk, tamil, annet språk Trinn Svensk/dansk

16 Mobbing, vold og rasisme (Oslo total) 2010 Totalindeks 87 % godt fornøyd 85 % 7% middels fornøyd 8 % 4 % lite fornøyd 5 % 2 % vet ikke 2 % 100% total 100 % 9 av 10 er godt fornøyd når det gjelder fraværet av mobbing, vold og rasisme på skolen 94% er godt fornøyd eller middels fornøyd Rangering etter godt fornøyd 2010 Utsagn 10 Mobbet eller ertet p.g.a. hudfarge 95 % 93 % Utsagn 7 Mobbet av lærere på skolen 93 % 89 % Utsagn 9 Utsatt for vold på skolen 91 % 89 % Utsagn 11 Føler seg trygg på skolen 90 % 88 % Utsagn 8 Mobbet av elever på skolen 85 % 84 % Utsagn 12 Skolens arbeid for å unngå m/v/r 69 % 67 % Utvikling: Andel elever som opplever mobbing, vold og rasisme på skolen holder seg stabilt lav, og har vært stabil siden Igjen er det skolens arbeid mot vold, mobbing og rasisme som har størst forbedringspotensiale. Signifikante forskjeller: På totalnivå er det i liten grad noen grupper som peker seg ut når det gjelder gjennomsnitt, men andelen som opplever mobbing, vold og rasisme er enda litt lavere i gruppen trinn. Elever med minoritetsspråklig bakgrunn er fortsatt noe mer utsatt for mobbing, vold og rasisme enn etnisk norske elever. Elever som snakker urdu, tyrkisk, vietnamesisk, tamil eller arabisk opplever at de er noe mer utsatt for mobbing, vold og rasisme enn andre. 16

17 Totalresultat satsningsområde: Spørsmål 5 (7-12) Mobbing, vold og rasisme Ikke norsk hjemme Urdu, spansk, tyrkisk, vietnamesisk, tamil, arabisk, annet språk

18 Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 7 Tyrkisk, vietnamesisk, arabisk Spørsmål 5.7 I hvilken grad blir ditt barn mobbet av lærere på skolen?

19 Utsagn 8 Spørsmål 5.8 I hvilken grad blir ditt barn mobbet av andre elever på skolen? Trinn Andre språk hjemme Urdu, spansk, tyrkisk, vietnamesisk, tamil, arabisk, annet språk

20 Utsagn 9 Spørsmål 5.9 I hvilken grad har ditt barn blitt utsatt for vold på skolen? Trinn Ikke norsk hjemme Spansk, tamil, arabisk

21 Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 10 Også andre språk hjemme Urdu, somali, tyrkisk, tamil, arabisk, annet språk Spørsmål 5.10 I hvilken grad er ditt barn blitt ertet eller mobbet fordi det har en annen hudfarge eller kommer fra et annet land?

22 Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 11 Vietnamesisk, arabisk, annet språk Spørsmål 5.11 I hvilken grad føler ditt barn seg trygg på skolen?

23 Utsagn 12 Ikke norsk hjemme Somali Spørsmål 5.12 I hvilken grad er du fornøyd med skolens arbeid for å unngå mobbing, vold og rasisme?

24 Mobbing/vold/rasisme (Minoritetsspråklig bakgrunn 37 %) 2010 Totalindeks 83 % godt fornøyd 80 % 9% middels fornøyd 11 % 5 % lite fornøyd 7 % 2 % vet ikke 2 % 100 % total 100% 83 % er godt fornøyd når det gjelder fraværet av mobbing, vold og rasisme på skolen (87 % Oslo total) 92 % er godt fornøyd eller middels fornøyd (94 % Oslo total) Forskjeller mellom Oslo total og elever / foresatte med minoritetsspråklig bakgrunn (andel fornøyd) Oslo total Minoritetsspråklig Utsagn 7-12 Indeks 87 % 83 % Utsagn 10 Mobbet eller ertet p.g.a. hudfarge 95 % 89 % Utsagn 7 Mobbet av lærere på skolen 93 % 88 % Utsagn 9 Utsatt for vold på skolen 91 % 88 % Utsagn 11 Føler seg trygg på skolen 90 % 88 % Utsagn 8 Mobbet av elever på skolen 85 % 78 % Utsagn 12 Skolens arbeid for å unngå m/v/r 69 % 70 % Utvikling: Resultatene siden 2003 viser en stabil og høy andel elever med minoritetsbakgrunn som ikke følersegutsattforformobbingogvoldpåskolen. Forskjeller mellom Oslo total og elever/foresatte med minoritetsspråklig bakgrunn: Foresatte til elever med minoritetsspråklig bakgrunn føler at deres barn er noe mer utsatt for mobbing, vold og rasisme enn Osloskolen sett som helhet. 24

25 Totalresultat satsningsområde: (filter = Minoritetsspråklig bakgrunn) Spørsmål 5 (7-12) Mobbing, vold og rasisme Arabisk

26 Rapport etatsnivå: Alle skoler i Oslo Utsagn 7 (filter = Minoritetsspråklig bakgrunn) Vietnamesisk, arabisk Spørsmål 5.7 I hvilken grad blir ditt barn mobbet av lærere på skolen?

27 Utsagn 8 (filter = Minoritetsspråklig bakgrunn) Spørsmål 5.8 I hvilken grad blir ditt barn mobbet av andre elever på skolen? Trinn 8-13 Oslo Vest Engelsk, svensk/dansk Trinn 2-7 Arabisk

28 Utsagn 9 (filter = Minoritetsspråklig bakgrunn) Trinn Svensk/dansk Trinn 2-4 Spørsmål 5.9 I hvilken grad har ditt barn blitt utsatt for vold på skolen?

29 Utsagn 10 (filter = Minoritetsspråklig bakgrunn) Trinn Engelsk, svensk/dansk Spørsmål 5.10 I hvilken grad er ditt barn blitt ertet eller mobbet fordi det har en annen hudfarge eller kommer fra et annet land?

30 Utsagn 11 (filter = Minoritetsspråklig bakgrunn) Oslo Vest Svensk/dansk Vietnamesisk Spørsmål 5.11 I hvilken grad føler ditt barn seg trygg på skolen?

31 Utsagn 12 (filter = Minoritetsspråklig bakgrunn) Ikke norsk hjemme Somali Trinn Spørsmål 5.12 I hvilken grad er du fornøyd med skolens arbeid for å unngå mobbing, vold og rasisme?

32 Kunst-og kulturopplevelser 2010 Totalindeks 52 % godt fornøyd 48 % 32 % middels fornøyd 32 % 11 % lite fornøyd 14 % 5 % vet ikke 6 % 100 % total 100 % 84 % opplever at kunst-og kulturopplevelser har betydning for læringsarbeidet på skolen. Ca. halvparten svarer 4 eller 5 (i stor grad). Utvikling etter godt fornøyd 2010 Utsagn 13 Kunst- og kulturopplevelser 52 % 48 % Utvikling: Totalt sett en positiv utvikling på 4 prosentpoeng i perioden Andelen som svarer i lav grad er redusert tilsvarende over tid. Signifikante forskjeller: Foresatte til elever i flerspråklige husstander er mer positive enn de som bare snakker norsk hjemme. Dette gjelder i hovedsak språkgruppene spansk, urdu, somali og tamil. 32

33 Totalresultat satsningsområde: Spørsmål 5 (13) Kunst- og kulturopplevelser Også andre språk hjemme Ikke norsk hjemme Urdu, spansk, somali, tamil, annet språk

34 Skolebyggenes kvalitet 2010 Totalindeks 56 % godt fornøyd 51 % 25 % middels fornøyd 27 % 15 % lite fornøyd 19 % 4 % vet ikke 15 % 100 % total 4 % 56 % er godt fornøyd med skolebyggenes kvalitet 81% er godt fornøyd eller middels fornøyd Rangering etter godt fornøyd 2010 Utsagn 16 Fornøyd med utemiljø 62 % 57 % Utsagn 14 Skolebygget er et godt sted å lære i 61 % 56 % Utsagn 15 Fornøyd med innemiljø 45 % 40 % Utvikling: Fremgang på andel fornøyde blant de foresatte siden til % fornøyd er høyeste nivå siden 2003 (53 %). Innemiljøet skiller seg ut ved å fremdeles være det største problemet selv om tilfredsheten med dette øker i takt med de to andre områdene. Signifikante forskjeller: Foresatte til elever i flerspråklige husstander er mer positive enn de som bare snakker norsk hjemme(urdu, spansk, somali, tyrkisk, tamil, arabisk). 34

35 Totalresultat satsningsområde: Spørsmål 5 (14-16) Skolebyggenes kvalitet Andre språk hjemme/ikke norsk hjemme Urdu, spansk, somali, tyrkisk, tamil, arabisk, annet språk Svensk/dansk

36 Utsagn 14 Spørsmål 5.14 I hvilken grad er skolebygget et godt sted å lære i for ditt barn? Trinn Også andre språk Urdu, somali, tyrkisk, tamil, arabisk, annet språk Trinn 8-10 Svensk/dansk

37 Utsagn 15 Spørsmål 5.15 I hvilken grad er du fornøyd med innemiljøet på skolen til ditt barn når det gjelder lys, luft og toaletter? Andre språk hjemme/ikke norsk hjemme Trinn Urdu, spansk, somali, tyrkisk, tamil, arabisk Trinn 8-10 Svensk/dansk

38 Utsagn 16 Somali, tamil, annet språk Svensk/dansk Spørsmål 5.16 I hvilken grad er du fornøyd med ditt barns utemiljø?

39 Arbeidsmiljø ro og orden 2010 Totalindeks 57 % godt fornøyd 54 % 27 % middels fornøyd 28 % 9 % lite fornøyd 11 % 6% vet ikke 7 % 100 % total 100 % Over halvparten av de foresatte er godt fornøyd med ro og orden i klassen/gruppen barna går i 84 % er godt eller middels fornøyd Utvikling etter godt fornøyd 2010 Utsagn 17 Ro og orden i klassen / gruppen ditt barn går i 57 % 54 % Utvikling Tilfredsheten med ro og orden i klassen/gruppen viser fortsatt positiv utvikling fra til Signifikante forskjeller: Det er ingen signifikante forskjeller mellom grunnskoler og videregående skoler. Foresatte på ungdomsskoletrinnet (8.-10.) er mindre fornøyd enn øvrige foresatte. Tamilske foresatte er mer fornøyde enn andre. 39

40 Totalresultat satsningsområde: Spørsmål 5 (17) Arbeidsmiljø - Ro og orden Tamil Trinn

41 Arbeidsmiljø - trivsel 2010 Totalindeks 90 % godt fornøyd 88 % 8 % middels fornøyd 9 % 2 % lite fornøyd 2 % 0 % vet ikke 0 % 100 % total 100 % 9 av 10 elever trives godt på skolen Utvikling etter godt fornøyd 2010 Utsagn 18 Trivsel på skolen 90 % 88 % Utvikling: Svaktpositivutviklingsiden.90%fornøydersammenivåsom. Signifikante forskjeller: Gjennomsnittet er konstant over alle undergruppene, men foresatte til jenter, elever på trinn 2-7 og 11-13, på Oslo vest og som kommer fra flerspråklige husstander svarer i større grad ennandre 5 Ihøyestgrad. 41

42 Totalresultat satsningsområde: Spørsmål 5 (18) Arbeidsmiljø - Trivsel Tamil

43 Samarbeid med skolen - foresatte 2010 Totalindeks 69 % godt fornøyd 21 % middels fornøyd 8 % lite fornøyd 2 % vet ikke 100% total 7 av 10 er godt fornøyd med samarbeidet med skolen. 80 % av de foresatte er godt fornøyd eller middels fornøyd med samarbeidet med skolen Rangering etter godt fornøyd 2010 Utsagn 20 Fornøyd med dialog hjem/skole 70 % 67 % Utsagn 19 Ønsker innflytelse på skolemiljø sosiale side 67 % 62 % Utvikling: På grunn av endring i indekssammensetningen i 2010 kan vi ikke sammenligne på totalnivå. Det er dog en fremgang på begge utsagn som er sammenlignbare. På begge utsagn registrerer vi høyeste målte tilfredshet (utsagn 24 er høyeste siden 2003 (69 %), utsagn 23 høyeste siden (65%)). Signifikante forskjeller: Foresatte til elever i grunnskolen er mer fornøyde med sitt samarbeid med skolen enn foresatte til elever i den videregående skolen. 43

44 Totalresultat satsningsområde: Spørsmål 5 (19-20) Samarbeid med skolen Somali, tamil Trinn % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 44

45 Utsagn 19 Somali, tamil Trinn Spørsmål 5.19 I hvilken grad ønsker du å få innflytelse på den sosiale og trivselsmessige siden ved ditt barns skolemiljø?

46 Utsagn 20 Somali, tamil, arabisk Trinn Spørsmål 5.20 I hvilken grad er du fornøyd med dialogen mellom hjem og skole?

47 Oppfølging av resultater 2010 Totalindeks 60 % godt fornøyd 57 % 26 % middels fornøyd 26 % 10 % lite fornøyd 12 % 5 % vet ikke 5 % 100 % total 100 % 83% er godt fornøyd eller middels fornøyd med kommunikasjonen mellom skolen, elever og foresatte Rangering etter godt fornøyd 2010 Utsagn 21 Får info om de resultater skolens elever oppnår 60 % 57 % Utsagn 22 Måten følger opp elevens resultater på 59 % 56 % Utvikling: Klar positiv utvikling siden (fra 50 % til 60 %). Resultatene viser en jevnt økende andel foresatte(siden ) som er godt fornøyd med måten skolen følger opp elevenes resultater på. Vi gjøroppmerksompåatutsagn22blepresisertmedordet elever i. Vetikke gruppenbleda kraftig redusert fra tidligere års resultater, noe som tyder på at presiseringen gjorde det lettere å ta standpunkt. Signifikante forskjeller: Foresatte til elever i grunnskolen er mer fornøyde med sin kommunikasjon med skolen enn foresatte til elever i den videregående skolen. 47

48 Totalresultat satsningsområde: Spørsmål 5 (21-22) Oppfølging av resultater Andre språk hjemme/ikke norsk hjemme Somali, urdu, vietnamesisk, tamil, annet språk Trinn

49 Utsagn 21 Spørsmål 5.21 I hvilken grad får du god informasjon om resultater som skolens elever oppnår? Andre språk hjemme/ikke norsk hjemme Somali, urdu, vietnamesisk, tamil, annet språk Trinn

50 Utsagn 22 Andre språk hjemme/ikke norsk hjemme Somali, urdu, vietnamesisk, tamil, annet språk Spørsmål 5.22 I hvilken grad er du fornøyd med måten skolen følger opp elevenes resultater på?

51 Oppfølging av lekser 2010 Totalindeks 60 % godt fornøyd 22 % middels fornøyd 10 % lite fornøyd 7% vet ikke 100 % total 82% er godt fornøyd eller middels fornøyd med kommunikasjonen mellom skolen, elever og foresatte Utvikling etter godt fornøyd 2010 Utsagn 23 I hvilken grad opplever du at leksene blir kontrollert av lærerne? 60 % - Utvikling: Nytt utsagn. Signifikante forskjeller: Foresatte til de yngste elevene (2.-7. trinn) opplever i større grad enn andre foresatte at lærerne kontrollerer leksene til elevene. Også foresatte til elever med annen språkbakgrunn(snakker andre språk hjemme; urdu, somali, tyrkisk og tamil) skårer litt over snittet i hele utvalget. 51

52 Totalresultat satsningsområde: Spørsmål 5 (23) Oppfølging av lekser Trinn 2-4 Ikke norsk hjemme Urdu, somali, tyrkisk, tamil Trinn % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 52

53 Leksehjelp (Filter: Benytter tilbud om leksehjelp 43 %) % godt fornøyd 23 % middels fornøyd 9 % lite fornøyd 4 % vet ikke 100 % total 87 % av de foresatte som har barn som deltar i leksehjelptilbudet er godt eller middels fornøyd med tilbudet. Utvikling etter godt fornøyd 2010 Utsagn 25 Fornøyd med leksehjelptilbudet på skolen 64 % - Utvikling: Nytt spørsmål i 2010 Signifikante forskjeller: Foresatte til elever med minoritetsspråklig bakgrunn er mer tilfreds med leksehjelptilbudet enn andre. Urdu og somali peker seg ut blant disse. 53

54 Totalresultat satsningsområde: (filter = Benytter leksehjelptilbudet Spørsmål Q8 Leksehjelp Trinn 8-13 Også andre språk hjemme Urdu, somali Trinn 2-4 Bare norsk hjemme % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 54

55 Oppsummering 55

56 Oppsummering (1:3) 56

57 Oppsummering (2:3) * Indeksen ble endret i 2010, derfor er historikk ikke tilgjengelig. 57

58 Oppsummering (3:3) 58

Brukerundersøkelsen rapport etatsnivå

Brukerundersøkelsen rapport etatsnivå Brukerundersøkelsen 2007 - rapport etatsnivå IKT Tilpasset opplæring Mobbing, vold, rasisme Kunst- og kulturopplevelser Skolebyggenes kvalitet Arbeidsmiljø - trivsel Arbeidsmiljø ro og orden Kommunikasjon

Detaljer

Brukerundersøkelsen rapport etatsnivå

Brukerundersøkelsen rapport etatsnivå Brukerundersøkelsen 2008 - rapport etatsnivå IKT Tilpasset opplæring Mobbing, vold, rasisme Kunst- og kulturopplevelser Skolebyggenes kvalitet Arbeidsmiljø - trivsel Arbeidsmiljø ro og orden Kommunikasjon

Detaljer

Brukerundersøkelsen rapport etatsnivå

Brukerundersøkelsen rapport etatsnivå Brukerundersøkelsen 2008 - rapport etatsnivå IKT Tilpasset opplæring Mobbing, vold, rasisme Kunst- og kulturopplevelser Skolebyggenes kvalitet Arbeidsmiljø - trivsel Arbeidsmiljø ro og orden Kommunikasjon

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2004 - rapport etatsnivå

Brukerundersøkelsen 2004 - rapport etatsnivå Oslo Kommune Utdanningsetaten Brukerundersøkelsen - rapport etatsnivå IKT Totalresultat Tilpasset opplæring Oppsummering Mobbing, vold, rasisme Skolebyggenes kvalitet Skolevalg og yrkesveiledning Arbeidsmiljø

Detaljer

Brukerundersøkelsen SFO 2008 - rapport etatsnivå

Brukerundersøkelsen SFO 2008 - rapport etatsnivå Brukerundersøkelsen SFO 2008 - rapport etatsnivå Samarbeid mellom skole og SFO Læring gjennom lek og aktivitet Leksehjelp Trygghet i SFO Trivsel i SFO Informasjon om feltarbeid Hvem er spurt om hva Forklaring

Detaljer

Brukerundersøkelsen Aktivitetsskolen 2010 Rapport etatsnivå

Brukerundersøkelsen Aktivitetsskolen 2010 Rapport etatsnivå Brukerundersøkelsen Aktivitetsskolen 2010 Rapport etatsnivå Trygghet i Aktivitetsskolen Trivsel i Aktivitetsskolen Aktivitetstilbudet Faglig utvikling Sosial utvikling Informasjon om feltarbeid Forklaring

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO)

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Brukerundersøkelsen 2009 Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Innholdsfortegnelse 1. Om undersøkelsen s. 4 2. IKT s. 14 3. Tilpasset opplæring s. 21 4. Mobbing/ vold /rasisme s. 31 samfunn 5. Kunst-

Detaljer

Rapport skole: Nordstrand videregående skole

Rapport skole: Nordstrand videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 54 22 8 16 55 25 10 10 49 27 10 14 49 18 14 18 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Smestad skole

Rapport skole: Smestad skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 71 19 7 2 72 20 6 3 69 21 9 2 66 22 8 4 79 14 5 1 75 17 7 1 61 26 10 3 72 19 7 2 Utsagn 1 Spm 12.1

Detaljer

Rapport skole: Gamlebyen skole

Rapport skole: Gamlebyen skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 69 21 7 2 69 22 7 2 66 23 8 3 65 23 10 2 73 18 7 2 73 19 6 2 68 17 14 1 64 21 12 3 Utsagn 1 Spm

Detaljer

Rapport skole: Rustad skole

Rapport skole: Rustad skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 69 21 7 2 69 22 7 2 66 23 8 3 65 23 10 2 68 23 7 2 78 18 4 1 79 14 6 1 81 13 4 2 Utsagn 1 Spm 12.1

Detaljer

Rapport skole: Foss videregående skole

Rapport skole: Foss videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe G 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 59 22 9 10 64 19 5 12 48 27 16 10 57 24 10

Detaljer

Rapport skole: Sollerudstranda skole

Rapport skole: Sollerudstranda skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe F 71 19 7 2 72 20 6 3 69 21 9 2 66 22 8 4 82 9 3 5 82 9 2 8 76 12 9 3 85 9 2 4 Utsagn 1

Detaljer

Rapport skole: Majorstuen skole

Rapport skole: Majorstuen skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe F 71 19 7 2 72 20 6 3 69 21 9 2 66 22 8 4 74 17 5 4 70 19 5 6 60 27 10 3 51 32 12 5 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Grindbakken skole

Rapport skole: Grindbakken skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe F 71 19 7 2 72 20 6 3 69 21 9 2 66 22 8 4 70 21 8 2 81 12 6 0 78 13 8 1 70 22 5 3 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Fagerborg videregående skole

Rapport skole: Fagerborg videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 52 24 12 11 50 26 12 12 52 26 15 7 47 18 15 19 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Sogn videregående skole

Rapport skole: Sogn videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 56 23 9 11 60 21 8 11 51 24 13 13 45 29 13 14 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Bjørnholt videregående skole

Rapport skole: Bjørnholt videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 60 21 9 11 58 23 13 6 64 22 8 6 46 33 15 7 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Nydalen videregående skole

Rapport skole: Nydalen videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 59 20 9 12 Utsagn 1 Spm 12.1 I hvilken grad får ditt

Detaljer

Rapport skole: Nordseter skole

Rapport skole: Nordseter skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 71 22 5 2 68 23 7 2 66 23 9 3 64 23 9 3 74 17 4 5 65 28 6 2 61 22 13 4 56 26 12 7 Utsagn 1 Spm

Detaljer

Rapport skole: Lambertseter videregående skole

Rapport skole: Lambertseter videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 72 18 2 8 71 17 4 8 57 19 8 16 57 28 7 9 Utsagn 1

Detaljer

Rapport skole: Abildsø skole

Rapport skole: Abildsø skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe B 69 21 7 2 69 22 7 2 66 23 8 3 65 23 10 2 69 21 5 4 73 19 6 2 63 25 9 4 74 19 5 3 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Grünerløkka skole

Rapport skole: Grünerløkka skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe D 67 22 7 3 69 22 6 2 66 22 10 2 63 23 11 3 68 23 8 1 69 25 6 0 67 21 11 1 58 24 17 1 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Voksen skole

Rapport skole: Voksen skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe F 71 19 7 2 72 20 6 3 69 21 9 2 66 22 8 4 76 19 5 1 78 16 5 2 80 14 5 1 70 21 8 1 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Elvebakken videregående skole

Rapport skole: Elvebakken videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe G 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 68 15 9 9 64 20 7 8 67 14 7 13 62 19 9 10

Detaljer

Rapport skole: Persbråten videregående skole

Rapport skole: Persbråten videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe G 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 51 26 14 10 44 32 17 6 48 26 21 5 43 32 16

Detaljer

Rapport skole: Ullern videregående skole

Rapport skole: Ullern videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe G 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 67 11 5 17 73 16 1 10 61 20 5 14 51 27 11

Detaljer

Rapport skole: Bjerke videregående skole

Rapport skole: Bjerke videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe G 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 54 24 9 13 63 21 5 12 57 21 11 11 48 30 9

Detaljer

Rapport skole: Oslo Handelsgymnasium

Rapport skole: Oslo Handelsgymnasium Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 61 19 9 12 66 17 6 12 64 19 6 11 50 27 14 9 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Oslo Katedralskole

Rapport skole: Oslo Katedralskole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe G 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 66 21 6 6 76 13 4 6 65 15 6 14 68 15 10 6

Detaljer

Rapport skole: Bogstad skole

Rapport skole: Bogstad skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe F 71 19 7 2 72 20 6 3 69 21 9 2 66 22 8 4 83 12 4 1 78 17 4 1 59 23 16 2 74 20 4 1 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Smedstua voksenopplæringssenter

Rapport skole: Smedstua voksenopplæringssenter Totalresultat for satsingsområde: Spørsmål 4 (1 3) IKT 37 23 12 28 32 22 13 34 36 17 13 35 41 18 4 37 36 17 13 35 41 18 4 37 Utsagn 1 Spørsmål 4.1 I hvilken grad bruker du PC på skolen i arbeid med fagene?

Detaljer

Rapport skole: Fagerborg vgs

Rapport skole: Fagerborg vgs Totalresultat for satsingsområde: Spørsmål 4 (1 3) IKT 37 23 12 28 32 22 13 34 35 21 3 42 47 28 1 24 35 21 3 42 47 28 1 24 Utsagn 1 Spørsmål 4.1 I hvilken grad bruker du PC på skolen i arbeid med fagene?

Detaljer

Rapport skole: Nordstrand vgs

Rapport skole: Nordstrand vgs Totalresultat for satsingsområde: Spørsmål 4 (1 3) IKT 37 23 12 28 32 22 13 34 31 25 19 26 49 31 21 33 28 0 39 49 31 21 28 22 38 13 Utsagn 1 Spørsmål 4.1 I hvilken grad bruker du PC på skolen i arbeid

Detaljer

Rapport skole: Hartvig Nissens skole

Rapport skole: Hartvig Nissens skole Totalresultat for satsingsområde: Spørsmål 4 (1 3) IKT 37 23 12 28 32 22 13 34 27 31 3 40 33 31 36 27 31 3 40 33 31 36 Utsagn 1 Spørsmål 4.1 I hvilken grad bruker du PC på skolen i arbeid med fagene? 23

Detaljer

Rapport skole: Bekkelaget

Rapport skole: Bekkelaget Totalresultat for satsingsområde: Spørsmål 4 (1 3) IKT 37 23 12 28 32 22 13 34 32 25 13 30 23 18 18 41 44 29 3 24 46 25 1 28 20 21 23 37 5 13 31 51 Utsagn 1 Spørsmål 4.1 I hvilken grad bruker du PC på

Detaljer

Rapport skole: Bredtvet vgs

Rapport skole: Bredtvet vgs Totalresultat for satsingsområde: Spørsmål 4 (1 3) IKT 37 23 12 28 32 22 13 34 37 35 11 17 25 38 1 36 43 35 3 20 25 38 1 36 32 35 19 14 Utsagn 1 Spørsmål 4.1 I hvilken grad bruker du PC på skolen i arbeid

Detaljer

Rapport skole: Stasjonsfjellet

Rapport skole: Stasjonsfjellet Totalresultat for satsingsområde: Spørsmål 4 (1 3) IKT 37 23 12 28 32 22 13 34 41 30 12 17 26 32 12 30 56 29 15 35 29 4 32 26 30 25 19 19 33 19 29 Utsagn 1 Spørsmål 4.1 I hvilken grad bruker du PC på skolen

Detaljer

Rapport skole: Oslo Voksenopplæring Smedstua

Rapport skole: Oslo Voksenopplæring Smedstua Totalresultat for satsingsområde: Spørsmål 4 (1 3) IKT 42 27 21 11 40 25 24 11 36 23 28 13 37 23 28 12 32 22 34 13 46 33 19 1 42 13 29 16 22 14 47 17 36 17 35 13 41 18 37 4 46 33 19 1 42 13 29 16 22 14

Detaljer

Rapport skole: Oslo Voksenopplæring Rosenhof

Rapport skole: Oslo Voksenopplæring Rosenhof Totalresultat for satsingsområde: Spørsmål 4 (1 3) IKT 42 27 21 11 40 25 24 11 36 23 28 13 37 23 28 12 32 22 34 13 57 15 19 8 36 29 28 7 36 9 43 12 39 27 29 5 57 15 19 8 36 29 28 7 36 9 43 12 39 27 29

Detaljer

Rapport skole: Svarttjern

Rapport skole: Svarttjern Totalresultat for satsingsområde: Spørsmål 4 (1 3) IKT 37 23 12 28 32 22 13 34 15 16 26 43 10 10 24 57 15 16 26 43 10 10 24 57 Utsagn 1 Spørsmål 4.1 I hvilken grad bruker ditt barn PC på skolen i arbeid

Detaljer

Rapport Skole: Oslo Voksenopplæring Rosenhof

Rapport Skole: Oslo Voksenopplæring Rosenhof Totaloversikt IKT Tilpasset opplæring Mobbing/Vold/Rasisme Kunst- og kulturaktiviteter Skolebyggenes kvalitet Arbeidsmiljø - trivsel Kommunikasjon skole-elev-foresat 44 18 33 5 3.1 19 42 17 35 7 3.0 24

Detaljer

Rapport skole: Bjørnholt skole (gs)

Rapport skole: Bjørnholt skole (gs) Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 71 22 5 2 68 23 7 2 66 23 9 3 64 23 9 3 61 26 7 6 54 31 12 3 56 24 15 5 62 25 8 5 Utsagn 1 Spm

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 11 BRUKERUNDERSØKELSEN 16 Svarprosent: % Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 1. mars 16, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

Rapport skole: Li skole

Rapport skole: Li skole Totalresultat for satsingsområde: Digital kompetanse 36 35 24 5 37 34 24 4 35 34 26 4 30 33 31 6 28 29 37 6 38 36 21 5 40 35 22 3 38 35 23 4 32 33 30 6 23 29 42 6 41 35 21 3 38 36 24 2 29 33 35 3 26 32

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 79 BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: 6% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars 06, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 69%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 69% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: 69% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 06 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Skolerapport Antall besvarelser: 10 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4 Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35% Skolerapport Antall besvarelser: 202 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 142 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Skolerapport Antall besvarelser: 148 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Bydelsrapport Antall besvarelser: 894 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 9% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Skolerapport Antall besvarelser: 183 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54% Skolerapport Antall besvarelser: 246 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 54% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 262 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Bydelsrapport Antall besvarelser: 80 BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 15 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 6 Svarprosent: 32% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 145 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 15 Svarprosent: 39% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 92 Svarprosent: 41% BRUKERUNDERSØKELSEN 217 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 115 Svarprosent: 43% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 06 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 135 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 109 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 25 Svarprosent: 39% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 7. juni 25, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 262 BRUKERUNDERSØKELSEN 25 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 7. juni 25,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 43% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 173 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 159 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30% Skolerapport Antall besvarelser: 46 BRUKERUNDERSØKELSEN 25 Svarprosent: 3% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 7. juni 25,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 85 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Skolerapport Antall besvarelser: 109 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30% Skolerapport Antall besvarelser: 79 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 83 BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. mai til 1. juni 015,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 8% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 7. juni 05, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Skolerapport Antall besvarelser: 65 BRUKERUNDERSØKELSEN 205 Svarprosent: 33% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 7. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 33% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 7. juni 5, og er

Detaljer

Rapport skole: Hersleb

Rapport skole: Hersleb Totalresultat for satsingsområde: Spørsmål 4 (1 3) IKT 37 23 12 28 32 22 13 34 42 23 14 20 27 22 13 38 46 26 4 24 33 25 6 36 38 20 25 17 21 20 19 40 Utsagn 1 Spørsmål 4.1 I hvilken grad bruker du PC på

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 35%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 35% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: % Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 06 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2016

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2016 Skolerapporten foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune Bilde der hodet til lærer vises! Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 016 INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: Svarprosent: 49% BRUKERUNDERSØKELSEN 7 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 7 OM UNDERSØKELSEN OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 3 Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 7. juni 5, og er

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 56% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 17 Svarprosent: % BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: Svarprosent: 6% BRUKERUNDERSØKELSEN 07 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 07 OM UNDERSØKELSEN 0 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen

Detaljer