World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "World leading Offshore company- Founded on a boy s dream"

Transkript

1 World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT

2 THIS IS HAVILA SHIPPING ASA The objective of Havila Shipping is a leading international supplier of quality assured supply services to the offshore companies worldwide. This will be achieved through a focus on solid earnings, safe operations and human resources. DETTE ER HAVILA SHIPPING ASA Havila Shipping ASAs er en ledende internasjonal leverandør av kvalitetssikrede supplytjenester til offshoreselskap over hele verden. Dette skal oppnås ved å ha fokus på god inntjening, sikre operasjoner og menneskelige ressurser. Havila Shipping operates 27 vessels within subsea construction, anchor handling, platform supply vessels and multi-field rescue recovery vessels. Havila Shipping ASA driver 27 fartøyer innen subsea, ankerhåndtering, plattformforsyningsskip og område-beredskap. Havila Shipping was listed on Oslo Stock Exchange in May Through its principle shareholder, Havila Holding AS, the company has a long tradition and high competency in the maritime sector and over the past 30 years the company has been an important key player in the offshore supply sector. Havila Shipping ASA ble børsnotert i mai Gjennom sin hovedeier, Havila Holding AS, har selskapet lange tradisjoner og høy kompetanse innenfor maritim virksomhet, og har de siste 30 årene vært en viktig aktør innenfor offshore supply sektoren. OUR CORE VALUES ARE TRANSPARENCY SENSE OF RESPONSIBILITY EQUAL OPPORTUNITY VÅRE KJERNEVERDIER ER ÅPENHET ANSVARSBEVISSTHET LIKEBEHANDLING 2

3 General information Generell informasjon The interim accounts are prepared in accordance with IFRS regulations and are unaudited. The report should be read together with the annual report for Figures in parentheses relate to corresponding periods for Delårsregnskapet er utarbeidet i henhold til IFRS regler og er ikke revidert. Rapporten bør ved lesing sammenholdes med årsrapporten for Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i RESULT FOR 3 RD QUARTER 2013 Summary Havila Shipping ASA achieved a profit before tax of NOK 75.8 m in 3rd quarter of 2013, compared with NOK 21.2 m in 3rd quarter of Year to date, the profit before tax was NOK 89.2m, compared with NOK 6.8m per. 30/09/2012. RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2013 Sammendrag Havila Shipping ASA hadde et resultat før skatt på NOK 75,8 mill i 3.kvartal 2013, mot NOK 21,2 mill i 3. kvartal Hittil i år utgjorde resultat før skatt NOK 89,2 mill, mot NOK 6,8 mill pr Total operating income and gains was NOK 401.5m in the 3rd quarter of 2013, compared with NOK 360.7m for corresponding period last year. Year to date, total operating income and gains were NOK m, compared with NOK m per 30/09/12. Totale inntekter og gevinster var NOK 401,5 mill i 3. kvartal 2013 mot NOK 360,7 mill for tilsvarende periode i fjor. Hittil i år utgjorde totale inntekter og gevinster NOK 1 099,0 mill mot NOK 1 071,9 mill pr The group had 27 vessels in operation during the 3rd quarter of 2013, compared to 28 vessels in the 3rd quarter of Four of the vessels are operated by the 50 % owned company in Singapore, Posh Havila Pte Ltd. One vessel is still leased through a bareboat contract. Rederiet hadde 27 fartøy i drift gjennom 3. kvartalet 2013, mot 28 fartøy i 3. kvartal Fire av fartøyene opereres av det 50 % eide selskapet Posh Havila Pte Ltd i Singapore. Fortsatt er ett fartøy innleid på bareboat kontrakt. The Group has already entered into refinancing agreements related to balloon repayment during 2014 for 6 of 7 vessels. Rederiet har allerede inngått refinansieringsavtaler knyttet til ballongforfall i 2014 for 6 av 7 fartøyer. The spot market for offshore service vessel in the 3rd quarter has been better than the previous quarter the activity has been good, but particularly for AHTS at times characterized by many available vessels in parts of the quarter. The utilisation was 95% in 3rd quarter for the fleet, with average day rates for vessels in the spot market almost in line with the average market rates. Spotmarkedet for offshore service fartøyer har i 3. kvartal har vært bedre enn foregående kvartal. Aktiviteten har vært god, men særlig for AHTS likevel preget av mange tilgjengelige fartøyer i deler av kvartalet. Utnyttelsen var 95 % i 3. kvartal for flåten totalt, med snittrater for fartøyer i spotmarkedet omtrent på høyde med gjennomsnittet i markedet. Result for 3 RD quarter 2013 Total operating income and gains for 3rd quarter of 2013 amounted to NOK 401.5m (NOK 360.7m). Total operating expenses for 3rd quarter of 2013 were NOK 234.0m (NOK 251.2m). Reduction in operating costs from 3rd quarter of 2012 to 3rd quarter of 2013 is mainly due to fewer leased vessels. The operating profit in the 3rd quarter of 2013 was NOK 167.5m (NOK 109.5m). Net financial items in the 3rd quarter of 2013 were NOK m (NOK -87.7m). The profit before tax 3rd quarter of 2013 was NOK 75.8m (NOK 21.2m). Tax is calculated as 28% of the tax base of companies in the group that is subject to taxation. Tax expense for 3rd quarter of 2013 amounted to NOK 8.8m. Resultat 3. kvartal 2013 Totale inntekter og gevinster for 3. kvartal i 2013 var NOK 401,5 mill (NOK 360,7 mill). Totale driftskostnader for 3. kvartal i 2013 var på NOK 234,0 mill (NOK 251,2 mill). Reduksjon i driftskostnader fra 3 kvartal 2012 til 3. kvartal 2013 er hovedsakelig som følge av færre innleide fartøy. Driftsresultat ble NOK 167,5 mill for 3. kvartal i 2013 (NOK 109,5 mill). Netto finansposter for 3. kvartalet var NOK -91,4 mill i 2013 (NOK -87,7 mill). Resultat før skatt ble NOK 75,8 mill for 3. kvartal i 2013 (NOK 21,2 mill). Skatt beregnes som 28 % av skattegrunnlaget i selskaper i konsernet som er underlagt skatteplikt. Skattekostnaden i 3. kvartal i 2013 utgjorde NOK 8,8 mill. Result year to date 2013 Year to date, total operating income and gains was NOK m (NOK m). There has been one vessel less in operation in 2013 than in 2012 after Havila Runde was sold in first quarter. Total operating expenses, amounted to NOK 703.5m (NOK 766.0m). Net financial items year to date were NOK m (NOK m). The profit before tax was NOK 89.2m year to date (NOK 6.8m). The improved profit before tax year to date compared with same period last year is mainly because of an improved of the market and the acquisition of previously hired vessels. Tax is calculated as 28% of the tax base of companies in the group that is subject to taxation. Tax expense year to date was amounted to NOK 24.4m. Resultat hittil i år 2013 Totale inntekter og gevinster for hittil i år var NOK 1 099,0mill (NOK 1 071,9 mill). Det har vært ett fartøy mindre i drift i 2013 enn i 2012 etter at Havila Runde ble solgt i 1. kvartal. Totale driftskostnader utgjorde NOK 703,5 mill (NOK 766,0 mill). Netto finansposter hittil i år utgjorde NOK -305,2 mill (NOK -287,2 mill). Resultat før skatt ble NOK 89,2 mill hittil i år (NOK 6,8 mill). Forbedring av resultat før skatt hittil i år i forhold til i fjor, er i hovedsak forbedring av markedet og overtagelse av tidligere innleide fartøy. Skatt beregnes som 28 % av skattegrunnlaget i selskaper i konsernet som er underlagt skatteplikt. Skattekostnaden hittil i år utgjorde NOK 24,4 mill. 3

4 Balance and liquidity per 30/09/13 Based on the estimates of brokers dated 30/06/13, the fleet had a market value of NOK 8,394.5m at the end of September. This is equivalent to a value per share of NOK 98. The book value of the fleet was NOK 7,524.6m. Book equity per share is NOK 69. Balanse og likviditet pr Basert på megleranslag pr hadde flåten ved utgangen av september en markedsverdi på NOK 8 394,5 mill. Dette gir en verdijustert egenkapitalverdi på NOK 98 pr aksje. Bokført verdi på flåten var NOK 7 524,6 mill. Bokført egenkapital pr aksje er NOK 69. Total current assets amounted to NOK 840.9m on 30/09/13, whereof bank deposits were NOK 389.5m (of this NOK 1.8m restricted). On 30/09/12, total current assets amounted to NOK 896.7m, whereof bank deposits amounted to NOK 415.0m (of this NOK 1.7m restricted). Net cash flow from operations per was NOK m (NOK 123,8m). Cash flow from investing activities was NOK -9.1 m (NOK 39.7m). Payment of instalments, raising loans and proceeds from subsequent offering constitute a net change from financing activities of NOK m (NOK m). Sum omløpsmidler var NOK 840,9 mill pr , hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 389,5 mill (herav NOK 1,8 mill bundne). Pr var sum omløpsmidler NOK 896,7 mill, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 415,0 mill (hvorav NOK 1,7 mill bundne). Netto kontantstrøm fra drift pr var NOK 145,0 mill (NOK 123,8 mill). Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK-9,1 mill (NOK-39,7 mill). Betaling av ordinære avdrag, nedbetaling av lån, opptak av lån og proveny fra reparasjonsemisjon utgjør nettoendring fra finansieringsaktiviteter på NOK -243,5 mill (NOK- 27,4 mill). Total interest-bearing debt per is NOK m. This includes bond loans of NOK m, whereof NOK 736.9m is secured. Of interestbearing debt, 11.3% is loan in USD, while the remainder is nominated in NOK. Next year s repayment of debt is classified as current liability in conformity with IFRS, and amounts to NOK 697.6m, whereof NOK m is annual ordinary instalments on loans. Total rentebærende gjeld pr er NOK 6 038,4 mill. Dette inkluderer obligasjonslån på NOK 1 786,9 mill hvorav NOK 736,9 mill er sikret. Av rentebærende gjeld er 11,3 % USD lån, mens resterende lån er nominert i NOK. Neste års avdrag på gjeld er klassifisert som kortsiktig forpliktelse i henhold til IFRS, og beløper seg til NOK 697,6 mill, hvorav NOK 459,4 mill er årlige ordinære avdrag på lån. The Group has already entered into refinancing agreements related to balloon repayment during 2014 for 6 of 7 vessels. Fleet Per today, Havila Shipping ASA operates 27 vessels. Four of the vessels are operated by the joint-venture company in Singapore, Posh Havila Pte Ltd. One vessel is hired on a bareboat contract. Rederiet har allerede inngått refinansieringsavtaler knyttet til ballongforfall i 2014 for 6 av 7 fartøyer. Flåte Havila Shipping ASA driver pr i dag 27 fartøyer. Fire av fartøyene opereres av joint-venture selskapet, Posh Havila Pte Ltd., i Singapore. Ett fartøy er leid inn på bareboat. The fleet comprises: Flåten fordeler seg slik; Segment/segment Fleet / Flåte PSV 13 AHTS 10 SubSea 3 Rescue/Beredskap 1 Employees Havila Shipping ASA has around 800 maritime employees and 40 administrative staff at the office in Fosnavåg and Brazil. Ansatte Havila Shipping ASA har i dag ca 800 sjøfolk og 40 ansatte i administrasjonen i Fosnavåg og Brasil. The Board of Havila Shipping ASA Fosnavåg, 22. October 2013 Styret i Havila Shipping ASA Fosnavåg, 22. oktober 2013 Per Sævik Chairman of the Board of Directors Styrets leder Anders Talleraas Deputy Chairman Styrets nestleder Janicke W. Driveklepp Board member Styremedlem Roger Granheim Board member Styremedlem Hege Sævik Rabben Board member Styremedlem Jill Aasen Board member Styremedlem Helge Aarseth Board member Styremedlem Njål Sævik CEO Administrerende direktør 4

5 PROFIT AND LOSS ACCOUNT RESULTATREGNSKAP P & L ACCOUNT NOK 1000 RESULTAT NOK 1000 Q3 13 Q3 12 YTD 2013 YTD 2012 Freight income Fraktinntekter Net foreign currency gain/loss Netto valutagevinst/tap Other income Andre inntekter Total operating income including other income Sum driftsinntekter og andre inntekter Profit on sale of fixed assets Gevinst ved avgang anleggsmiddel Total operating income and profit on sale Sum driftsinntekter og gevinst ved salg anleggsmiddel Crew expenses Mannskapskostnader Vessel expenses Driftskostnader skip Hire expenses Leiekostnader Other operating expenses Andre driftskostnader Depreciation Avskrivninger Total operating expenses Sum driftskostnader Operating result Driftsresultat Financial income Finansinntekter Financial expenses Finanskostnader Net financial items Netto finansposter Share of profit (loss) of a joint venture Andel resultat felleskontrollert selskap Profit before tax Resultat før skatt Tax Skatt Profit after tax Resultat etter skatt Profit for the period Periodens resultat Profit distributed by: Periodens resultat tilordnes: Controlling interest Eier av morforetaket Total Sum Other comprehensive income Utvidet resultat Actuarial gains and losses, net of tax Aktuarielle gevinster og tap, netto etter skatt Other comprehensive income that will not be Øvrige resultatelementer som ikke vil bli reklassifisert reclassified to profit or loss, net of tax til resultat, etter skatt Exchange differences on translation of foreign operations Valutakurseffekt ved omregning av utenlandsk virksomhet Total profit for the period Periodens totalresultat Total profit distributed by: Periodens totalresultat tilordnes: Controlling interest Eier av morforetaket Total Sum

6 BALANCE SHEET BALANSE IFRS NOK Assets Eiendeler 30/09/13 30/09/12 31/12/12 Fixed assets Anleggsmidler Intangible assets Immaterielle eiendeler Deferred tax assets Utsatt skattefordel Total intangible assets Sum immaterielle eiendeler Tangible fixed assets Varige driftsmidler Vessels Fartøy Buildings, movables and fixtures Bygninger, drifsløsøre og inventar Total fixed assets Sum varige driftsmidler Financial fixed assets Finansielle eiendeler Investments in joint venture company Investering i felleskontrollert virksomhet Derivatives Derivater Shares Aksjer Net pension assets Netto pensjonsmidler Long term receivables Langsiktige fordringer Total financial fixed assets Totale finansielle eiendeler Total fixed assets Sum anleggsmidler Current assets Omløpsmidler Bunkers and other stocks Bunkers og annet lager Trade receivables and other receivable Kundefordringer og andre fordringer Derivatives Derivater Trading portfolio Handelsportefølgje Bank deposit Bankinnskudd Total current assets Sum omløpsmidler Total assets Sum eiendeler

7 Equity Egenkapital 30/09/13 30/09/12 31/12/12 Paid in equity Inskutt egenkapital Share capital Aksjekapital Share premium fund Overkursfond Total paid-in-equity Sum innskutt egenkapital Retained earnings Opptjent egenkapital Retained earings Opptjent egenkapital Total retained earnings Sum opptjent egenkapital Total equity Sum egenkapital Liabilities Gjeld Provision for liabilities Avsetning for forpliktelser Deferred tax Utsatt skatt Allocation liability in joint ventures Avsetning av forpliktelser i felleskontrollert virksomhet Total provisions for liabilites Sum avsetning for forpliktelser Other non-current liabilities Annen langsiktig gjeld Borrowings Lån Derivatives Derivater Other non-current liabilities Annen langsiktig gjeld Total other non-current liabilities Sum annen langsiktig gjeld Total non-current liabilities Sum langsiktig gjeld Current liabilities Kortsiktig gjeld Trade payable Leverandørgjeld Tax payable Betalbar skatt Derivatives Derivater Current liabilities of long term debt Kortsiktig del av langsiktig gjeld Other current liabilties Annen kortsiktig gjeld Total current liabilities Sum kortsiktig gjeld Total liabilities Sum gjeld Total equity and liabilities Sum egenkapital og gjeld

8 Notes to the interim report Note 1. Accounting principles The accounting principles and valuation of assets and liabilities are the same for the interim accounts as in the annual accounts for The interim report is based on IAS 34. Noter til delårsrapport Note 1. Regnskapsprinsipper Benyttede regnskapsprinsipper og verdsettelsesmetoder for eiendeler og gjeld er de samme som for årsregnskapet for Delårsrapporten er avgitt i henhold til IAS 34. Note 2. Seasonal variations The market for offshore service vessels has been variable throughout the year. This is associated with normal seasonal variations in offer and demand for such services. Note 2. Sesongmessige svingninger Markedet for offshore service fartøyer har variert gjennom året knyttet til normale sesongmessige variasjoner i tilbud og etterspørsel etter slike tjenester. Note 3. Special transactions The bond loan of NOK 216 million were settled on 19 July and refinancing of a vessel were conducted. This will reduce future interest costs. Note 3. Spesielle transaksjoner Obligasjonslånet på NOK 216 mill ble innløst 19. juli samtidig som refinansiering av et fartøy ble gjennomført. Dette vil redusere rentekostnadene framover. Note 4. Estimates During year to date there have been no changes in estimates for valuation of items in the balance sheet or income and expenses in profit & loss account. Note 4. Estimater Det har i hittil i år ikke vært endringer i estimater som er benyttet ved verdsettelsen av balanseposter eller for inntekts- og kostnadsposter. Note 5. Borrowing and payment of long term debt In 2009, the group repurchased a bond loan in Iceland after the foreign exchange and interest rate swap agreement, with a bank in Iceland, was considered valueless. Based on a legal opinion, the group considers the value of the contractual obligations under the swap agreement to be zero. Payment of instalments on long-term debt amounted to NOK 302.7m per 30/09/13. Note 5. Opptak og nedbetaling av langsiktig gjeld I 2009 kjøpte konsernet tilbake et obligasjonslån på Island etter at en rente- og valutaswapavtale som skulle sikre lånet ble ansett som verdiløs. Med utgangspunkt i en juridisk uttalelse, anser konsernet verdien av forpliktelsen under swapavtalen til å være null. Betaling av ordinære avdrag på langsiktig gjeld utgjør NOK 302,7 mill pr Note 6. Share capital changes The General Meeting held 22th April authorized the Board of Directors to acquire own shares corresponding up to 10 % of the share capital. In February a share capital increase of 436,156 shares, with a subscription price of NOK 24,00 per share, was completed. The new share capital in NOK 377, 244, 987, 50 divided into 30,179,599. Note 6. Kapitalendringer Ordinær generalforsamling 22. april vedtok fullmakt til styret til å erverve egne aksjer tilsvarende 10 % av aksjekapitalen. I februar ble det gjennomført en kapitalforhøyelse på aksjer til en emisjonskurs på NOK 24,00 per aksje. Den nye aksjekapitalen er NOK ,50 fordelt på aksjer. Note 7. Dividend The General meeting at 22th April decided no dividend for Note 7. Aksjeutbytte Generalforsamlingen vedtok 22. april og ikke å betale utbytte for Note 8. Segment reporting Note 8. Resultat pr. segment NOK /01-30/09/13 Vessel segment Fartøysegment *) Total freight income Totale fraktinntekter *) Other income Andre driftsinntekter Net foreign currency gain/ loss Netto valutagevinst/tap Adjustments of unreal. FX gain/loss Justering for ureal. valuta gevinst/tap Total operating expenses exclusive depreciation Sum driftskostnader ekskusive avskriving *) Operating profit Driftsresultat AHTS - anchorhandling vessel Ankerhandteringsfartøy % AHTS - anchorhandling vessel Asia Ankerhandteringsfartøy Asia % PSV - platform supply vessel Plattform forsyningsskip % RRV - rescue recovery vessel Beredskapsfartøy % SubSea vessel SubSea konstruksjonsfartøy % Management etc Administrasjon etc Total Sum *) Excl. profit from sale of assets Ekskl. salgsgevinster EBITDA margin 8

9 Note 9. Foreign exchange effects Change in exchange rates for important foreign currencies gives variable impact on the company result. Weaker Krone increases the company s income from contracts payable in foreign currencies. Increased exchange rates will reduce the value of existing forward contracts. Stronger Norwegian Krone will result in surplus. Large changes of the exchange rates give large fluctuations in the financial expenses. Havila Shipping has to some extent hedged the income in foreign exchange from longterm charter contracts through foreign exchange contracts. This means that the change in value of foreign exchange contracts continuing recorded through profit and loss accounts. Transactions in foreign currency are translated at the exchange rate at the time of transaction. Monetary items in foreign currency are translated to Norwegian Kroner at the exchange rate on balance day. Non-monetary items measured at fair value expressed in foreign currency are translated at the exchange rate on balance day. Exchange rate changes are recognized. Net foreign exchange gains / losses related to accounts receivable is shown as revenue. For accounts payable are classified under the impact finance. Other exchange rate changes are included in the financial records. On consolidation of subsidiaries, joint ventures and associated companies in different functional currency is the exchange rate used for balance sheet items and average exchange rate for income items. Exchange differences resulting from the change in course from beginning of the period are recorded directly to retained earnings and included in comprehensive income for the year. Note 9. Effekt av valutasvinginger Endring i valutakurser for viktige valutaer gir varierende utslag på selskapets resultater. Svakere norske kroner øker selskapets inntekter fra kontrakter i valuta. Stigende kurser gir verdifall på terminkontrakter som er inngått for å sikre framtidige inntekter. Sterkere norske kroner gir tilsvarende gevinst. Havila Shipping har i noen grad sikret sine valutainntekter fra lange charterkontrakter gjennom terminkontrakter. Dette innebærer at endringer i verdien av terminkontraktene løpende resultatføres. Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende. Netto valutagevinst/-tap knyttet til kundefordringer vises som driftsinntekt. For leverandørgjeld klassifiseres virkningen under driftskostnader. Øvrige valutakursendringer inngår i finanspostene. Ved konsolidering av datterselskap, felleskontrollert virksomhet og tilknyttet selskap i annen funksjonell valuta blir balanse dagens kurs benyttet for balanseposter og gjennomsnittskurs benyttet for resultatposter. Omregningsdifferanser som følge av endring i kurs fra periodens begynnelse er bokført direkte mot annen egenkapital, samt inngår i totalresultatet for året. Note 10. Intangible assets and liabilities The group has intangible assets. Intangible liabilities consist of deferred tax and pension liabilities. Tax and deferred tax are calculated annually. For the interim accounts a simplified method is used. Tax is calculated as 28% of tax basis for the taxable companies in the group. Pension liability is calculated annually by actuary. Changes in the scheme are incorporated with effect from 1. January Note 10. Betingede eiendeler og forpliktelser Konsernet har betingede eiendeler i balansen. Betingede forpliktelser består av utsatt skatt og pensjonsforpliktelse. Skatt og utsatt skatt beregnes årlig. Ved delårsrapporteringen benyttes forenklet metode hvor skatten beregnes som 28 % av skattegrunnlaget i selskaper i konsernet som er underlagt skatteplikt. Pensjonsforpliktelsen beregnes av aktuar årlig. Det er innarbeidet endringer av ordningen med virkning fra 01. januar Note 11. Main accounting estimates Main accounting estimates are connected to the valuation and the period of use of the company s vessels which is linked to uncertainty. The market value is based on independent estimates from three different brokers. Note 11. Viktige regnskapsestimater Vesentlige regnskapsestimater er knyttet til verdien og brukstiden for selskapets skip som er forbundet med usikkerhet. Benyttet markedsverdi baseres på anslag innhentet fra 3 uavhengige meglere. Note 12. Financial risk management The main financial risks are marked risk because of exposure in foreign currencies as the freight income mostly are in other currency than the costs, assets and liability. Note 12. Finansiell risikostyring Konsernets vesentlige finansielle risikoer er markedsrisiko knyttet til valuta ettersom selskapets inntekter i betydelig grad er i annen valuta enn kostnader, eiendeler og gjeld. 9

10 Note 13. Cash Flow Statement Note 13. Kontantstrømsoppstilling NOK Q3 13 Q3 12 YTD 2013 YTD 2012 Cash flow from operating activity Kontantstrømmer fra driften Profit before tax Resultat før skattekostnad Depreciation Avskrivninger Change in value of derivatives Verdienderinger derivater/agio Profit with decrease in tangible fixed assets Gevinst ved avgang driftsmidler Net financial expenses Netto finanskostnader Share of result in joint venture companies Andel resultat i tilknyttede selskaper Accounts receivables, other receivables and derivatives Kundefordringer, andre fordringer og derivater Trade payables and other current liabilities Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Cash flow from operating activity: Kontantstrømmer fra driften Paid interests Betalte renter Paid taxes Betalte skatter Net cash flow from operating activity Netto kontantstrømmer fra driften Cash flow from investing activity Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investments Investeringer Sale of fixed assets Salg av varige driftsmidler Share purchases Kjøp av aksjer Sale of share in joint venture companies Salg av andeler i felleskontrollert virksomhet Issue of non-current loan Ytet langsiktig lån Repayment of loans Tilbakebetaling av lån Interests income Mottatte renter Net transfer of cash from acquisitions Netto tilførsel av kontanter for oppkjøp Net cash flow from investing activity Netto kontantstrømmer brukt til investeringsaktiviteter Cash flow from financing activity Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Private placement Rettet emisjon New long- term loans Opptak av lån Repayment on loans Nedbetaling av lån Net transfer of cash from acquisitions Netto tilførsel av kontanter for oppkjøp Net cash flow from financing activity Netto kontantstrømmer brukt til finansieringsaktiviteter Net changes in cash and cash equivalents Endring i kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter Cash and cash equivalents Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter Net currency exchange differences on cash and cash equivalents Valutagevinst/(-tap) på kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter Cash and cash equivalents Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter

11 Note 14. Change in equity Note 14. Endring i egenkapital NOK 1000 Aksjekapital / Share capital Overkursfond / Share premium fund Annen EK / Other equity Annen EK / Other equity Equity per Egenkapital per Profit for the year Perioderesultat Actuarial gains and losses Aktuarielle gevinster og tap Exchange differences on translation of Valutakurseffekt ved omregning foreign operations av utenlandsk virksomhet Private placement Rettet emisjon Issue expenses Emisjonskostnader Effect of acquisitions Effekt av oppkjøp Equity per Egenkapital per Total / Total Note 15. Key figures Note 15. Nøkkeltall Q3 13 Q3 12 YTD 2013 YTD 2012 Number of shares Antall aksjer Average number of shares Gjennomsnittlig antall aksjer Diluted number of shares Utvannet antall aksjer Earnings per share Fortjeneste per aksje 2,22 1,80 2,15 0,52 Diluted earnings per share Utvannet fortjeneste per aksje 2,22 1,80 2,15 0,52 Book equity per share Bokførte egenkapital per aksje Value adjusted equity per share Verdijustert egenkapital per aksje Operating profit before depreciation Driftsresultat før avskrivning Adjustments of unrealized FX gain/loss Justering for urealisert valuta gevinst/tap EBITDA EBITDA Operating profit excl gains from sale Driftresultat eksklusiv gevinst ved salg EBITDA margin excl gains Driftsmargin eksklusiv gevinster 53 % 40 % 49 % 38 % Note 16. Financial items Note 16. Finansposter NOK 1000 Q3 13 Q3 12 YTD 2013 YTD 2012 Interest on bank deposits on non-current receivables Renteinntekt bankinnskudd og langsiktige fordringer Net realised and unrealised agio gains Netto realisert og urealisert agiogevinster Change in value of financial investments Verdiendring finansielle plasseringer Change in value of derivatives Verdiendring derivater Total financial income Sum finansinntekt *Interest on loans *Rentekostnad på lån Net realised and unrealised agio losses Netto realisert og urealisert agiotap Change in value of derivatives Verdiendring derivater Change in value of financial investments Verdiendring finansielle plasseringer Other financial expenses Andre finanskostnader Total financial expenses Sum finanskostnader Net financial items Netto finansposter *Include guarantee fee *inkluderer garantiprovisjoner 11

12 Note 17. Interest-bearing debt Note 17. Rentebærende gjeld NOK /09/13 30/09/12 31/12/12 Long-term debt Langsiktig gjeld Next years instalments Neste års avdrag Total interest-bearing debt Total rentebærende gjeld Interest-bearing financial fixed assets Rentebærende finansiell anleggsmidler Interest-bearing current assets Rentebærende omløpsmidler Bank deposit Bankinnskudd Net interest-bearing debt Netto rentebærende gjeld Note 18. Essential transactions with close related companies The contractual partner until 01/10/12 for the lease of the AHTS vessels Havila Mars and Havila Mercury was the Havila Ariel AS. The rental contract for the premises is with Havila Holding AS. All the agreements with close related companies are entered into on market terms. Note 18. Vesentlige transaksjoner med nærstående Leieavtale frem til for ATHS fartøyene Havila Mars og Havila Mercury var inngått med Havila Ariel AS. Leiekontrakten for kontorlokalet er inngått med Havila Holding AS. Alle avtaler med nærstående parter er inngått på markedsmessige vilkår. Note 19. Events after the balance sheet date There are no events after the balance sheet date with effect on considerations regarding the Group s accounts. Note 19. Hendelser etter balansedagen Det er ingen hendelser etter balansedagen med betydning for vurdering av konsernets stilling. 12

13 Shares and shareholders Aksjer og aksjonærer Market value of the company per 30/09/13 was approximately NOK m based on a share price of NOK Selskapets markedsverdi var ca NOK 1 026,1 mill per basert på en aksjekurs på NOK 34, shareholder owns the company, whereof 41 shareholders from outside Norway. Havila Holding AS owns 50.5 % of the company. The company has no own shares. 668 aksjonærer eier selskapet hvorav 41 med adresse utenfor Norge. Havila Holding AS eier 50,5 % av selskapet. Selskapet eier ikke egne aksjer. The share capital amounts to NOK 377.2m, comprising 30,179,599 shares at NOK a share. Havila Shipping ASA has one class of shares, where each share gives one vote at the company s general meeting. Aksjekapital er NOK 377,2 mill fordelt på aksjer pålydende NOK 12,50. Havila Shipping ASA har en aksjeklasse, der hver aksje gir en stemme på selskapets generalforsamling. 20 largest shareholders 20 største aksjonærer Shareholder/Aksjonær Address/Adresse Shares/Aksjer Interest/Shares HAVILA HOLDING AS FOSNAVÅG ,5 % ODIN OFFSHORE OSLO ,8 % PARETO AKSJE NORGE OSLO ,6 % PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS OSLO ,4 % TORGHATTEN ASA BRØNNØYSUND ,1 % SPAREBANKEN MIDT-NORGE INVEST AS TRONDHEIM ,0 % PARETO AKTIV OSLO ,4 % JEKI PRIVATE LIMITED SINGAPORE ,7 % CARVALLO INTERNATIONAL LTD SINGAPORE ,3 % PARETO VERDI OSLO ,2 % ODIN MARITIM OSLO ,9 % PARETO OFFSHOREINVEST AS OSLO ,8 % HUSTADLITT A/S MOLDE ,8 % BAKKELY INVEST A/S ULSTEINVIK ,7 % TVEITÅ OLAV MAGNE HORNNES ,7 % KS ARTUS FOSNAVÅG ,7 % PACIFIC CARRIERS LTD SINGAPORE ,6 % VERDIPAPIRFONDET DNB SMB OSLO ,6 % LOMA INVEST AS OSLO ,5 % SÆVIK ARTHUR FOSNAVÅG ,5 % 20 largest/20 største ,5 % OTHER/ANDRE ,5 % Total number of shares/antall aksjer totalt ,0 % 13

14 PROFIT AND LOSS ACCOUNT IFRS RESULTATREGNSKAP - IFRS P & L ACCOUNT NOK 1000 RESULTAT NOK 1000 Q3 13 Q2 13 Q1 13 Q4 12 Q3 12 Freight income Fraktinntekter Net foreign currency gain/loss Netto valutagevinst/tap Other income Andre inntekter Total operating income including other income Sum driftsinntekter og andre inntekter Profit on sale of fixed assets Gevinst ved avgang anleggsmiddel Total operating income and profit on sale Sum driftsinntekter og gevinst ved salg anleggsmiddel Crew expenses Mannskapskostnader Vessel expenses Driftskostnader skip Hire expenses Leiekostnader Other operating expenses Andre driftskostnader Depreciation Avskrivninger Total operating expenses Sum driftskostnader Operating result Driftsresultat Financial income Finansinntekter Financial expenses Finanskostnader Net financial items Netto finansposter Share of profit (loss) of a joint venture Andel resultat felleskontrollert selskap Profit before tax Resultat før skatt Tax Skatt Profit after tax Resultat etter skatt Profit for the period Periodens resultat Profit distributed by: Periodens resultat tilordnes: Controlling interest Eier av morforetaket Total Sum Other comprehensive income Utvidet resultat Actuarial gains and losses, net of tax Aktuarielle gevinster og tap, netto etter skatt Other comprehensive income that will not be Øvrige resultatelementer som ikke vil bli reklassifisert reclassified to profit or loss, net of tax til resultat, etter skatt Exchange differences on translation of foreign operations Valutakurseffekt ved omregning av utenlandsk virksomhet Total profit for the period Periodens totalresultat Total profit distributed by: Periodens totalresultat tilordnes: Controlling interest Eier av morforetaket Total Sum

15 15

16 BALANCE SHEET BALANSE IFRS NOK Assets Eiendeler 30/09/13 30/06/13 31/03/13 31/12/12 30/09/12 Fixed assets Anleggsmidler Intangible assets Immaterielle eiendeler Deferred tax assets Utsatt skattefordel Total intangible assets Sum immaterielle eiendeler Tangible fixed assets Varige driftsmidler Vessels Fartøy Buildings, movables and fixtures Bygninger, drifsløsøre og inventar Total fixed assets Sum varige driftsmidler Financial fixed assets Finansielle eiendeler Investments in joint venture company Investering i felleskontrollert virksomhet Derivatives Derivater Shares Aksjer Net pension assets Netto pensjonsmidler Long term receivables Langsiktige fordringer Total financial fixed assets Totale finansielle eiendeler Total fixed assets Sum anleggsmidler Current assets Omløpsmidler Bunkers and other stocks Bunkers og annet lager Trade receivables and other receivable Kundefordringer og andre fordringer Derivatives Derivater Trading portfolio Handelsportefølgje Bank deposit Bankinnskudd Total current assets Sum omløpsmidler Total assets Sum eiendeler

17 Equity Egenkapital 30/09/13 30/06/13 31/03/13 31/12/12 30/09/12 Paid in equity Inskutt egenkapital Share capital Aksjekapital Share premium fund Overkursfond Total paid-in-equity Sum innskutt egenkapital Retained earnings Opptjent egenkapital Retained earings Opptjent egenkapital Total retained earnings Sum opptjent egenkapital Total equity Sum egenkapital Liabilities Gjeld Provision for liabilities Avsetning for forpliktelser Deferred tax Utsatt skatt Allocation liability in joint ventures Avsetning av forpliktelser i felleskontrollert virksomhet Total provisions for liabilites Sum avsetning for forpliktelser Other non-current liabilities Annen langsiktig gjeld Borrowings Lån Derivatives Derivater Other non-current liabilities Annen langsiktig gjeld Total other non-current liabilities Sum annen langsiktig gjeld Total non-current liabilities Sum langsiktig gjeld Current liabilities Kortsiktig gjeld Trade payable Leverandørgjeld Tax payable Betalbar skatt Derivatives Derivater Current liabilities of long term debt Kortsiktig del av langsiktig gjeld Other current liabilties Annen kortsiktig gjeld Total current liabilities Sum kortsiktig gjeld Total liabilities Sum gjeld Total equity and liabilities Sum egenkapital og gjeld

18 FLEET AND CONTRACT STATUS / FLÅTEOVERSIKT OG KONTRAKTSDEKNING Building year Design Options PSV Havila Fortress 1996 VS 483 Havila Faith 1998 VS 483 Havila Favour 1999 VS 483 Havila Princess 2005 VS 470 Until July 2016 Until August 2017 Until September 2014 Until September 2017 Havila Foresight 2008 VS 483 5x1 year Until July 2016 Havila Herøy 2009 Havyard 832 3x1 year Until January 2015 Havila Fanø 2010 Havyard 832 3x1 year Until September 2015 Havila Clipper 2011 Havyard 832 4x1 month Until August 2013 Havila Commander 2010 VS 485 2x1 year Until April 2017 Havila Crusader 2010 VS months Until December 2013 Havila Aurora 2009 MT 6009 MKII 2x1 year Until March 2016 Havila Borg 2009 Havyard 832 4x1 year Until July 2014 Havila Fortune 2008 MT 6009 MKII 4x1,5 months Until August 2014 Havila Charisma x1 year Until January 2018 RRV Havila Troll 2003 UT 527 Until December x2 years AHTS Havila Mars 2007 UT 786 Until July year Havila Mercury 2007 UT 786 Until November x1 year Havila Neptune 2008 Havyard 842 Havila Venus 2009 Havyard 845 Havila Jupiter 2010 Havyard 845 AHTS ASIA Posh Viking 2008 Focal Marine Posh Vibrant 2008 Focal Marine Posh Virtue 2009 Focal Marine Posh Venture 2009 Focal Marine Until January 2014 Until May 2014 Until July 2014 Until February 2014 SUBSEA Havila Harmony 2005/2007 MT 6010 Until May x1 year Havila Phoenix 2009 Havyard 858 Until March x1 year Havila Subsea 2011 Havyard 855 Until December x1 year Contract Option New building Spot 18

19 19

20 Havila Shipping ASA - Annual report 2007 Retur: HAVILA SHIPPING ASA P.O. Box 215, N-6099 Fosnavåg Tel.: Fax.: Foto: Yann Flatval, Havila Shipping, Tomas Østberg-Jacobsen. 20

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2013 THIS IS HAVILA SHIPPING ASA Havila shipping is a leading international provider

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

World leading Offshore company. Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4/KVARTALSRAPPORT 4

World leading Offshore company. Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4/KVARTALSRAPPORT 4 World leading Offshore company Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4/KVARTALSRAPPORT 4 2013 This is Havila Shipping ASA The objective of Havila Shipping is to be a leading supplier

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2015 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

Rapport 2. Kvartal 2013. Q2 - Report 2013. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. Kvartal 2013. Q2 - Report 2013. Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. Kvartal 2013 Q2 - Report 2013 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 242,9 (MNOK 315,3 i samme periode

Detaljer

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport Q2 Report Hovedpunkter i : Eidesvik Offshore ASA hadde i samlede driftsinntekter på kr 308,5 mill (kr 245,7 mill i samme periode i ). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 2015 Q1 Report 2015 Hovedpunkter i 2015: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill (kr 220,5 mill i samme periode i 2014).

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2011 Q1 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 247,5 (MNOK 266,8 i samme periode i 2010), driftsresultat

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no 2015 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT 1ST QUARTER www.solstad.no RAPPORT REPORT 1. KVARTAL 2015 1ST QUARTER 2015 - Driftsinntektene for 1. kvartal ble NOK 909 mill (NOK 870 mill) - Kontantstrøm

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2014 REPORT 3RD QUARTER 2014 Driftsinntekter for 3. kvartal ble NOK 1.127 mill (NOK

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA Rapport TITTELEN 4. kvartal STÅR HER 2013 Q4 Report 2013 Hovedpunkter i 4. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 237,9 (MNOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2014 REPORT 4TH QUARTER 2014 Driftsinntekter for 2014 ble NOK 3.834 mill (NOK 3.601

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010 www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2010 / 1. HALVÅR 2010 FINANCIAL REPORT 2ND QUARTER 2010 / 1ST HALF YEAR 2010 Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Financial Report 2nd quarter 2011

Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Financial Report 2nd quarter 2011 Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Financial Report 2nd quarter 2011 www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2011 FINANCIAL REPORT 2ND QUARTER 2011 Driftsinntekter for 2. kvartal ble NOK 702

Detaljer

EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR

EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR 2015 2 Regnskap for 1. halvår Financial statements for the first half year 2015 REGNSKAP FOR 1. HALVÅR REPORT FOR THE FIRST HALF YEAR 2015 Hovedtall / Key figures Q2

Detaljer

www.olympic.no OLYMPIC SHIP AS BEST OPERATING PRACTICES ANNUAL REPORT 2014

www.olympic.no OLYMPIC SHIP AS BEST OPERATING PRACTICES ANNUAL REPORT 2014 www.olympic.no OLYMPIC SHIP AS 1 ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES 1 2 ANNUAL REPORT 2014 INNHALD / CONTENT 04 SLIK BYRJA DET 04 HISTORY 06 STYRETS ÅRSBERETNING 06 ANNUAL REPORT

Detaljer

Interim report To 30 june 2012 tts group asa

Interim report To 30 june 2012 tts group asa kvartalsrapport 2. KVARTAL 2012 Interim report To 30 june 2012 tts group asa 2 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Status per 30.06.2012 Oppsummering - TTS konsernet inngikk 17. april 2012 en avtale om salg

Detaljer

30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA

30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA 2TO 30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA Norwegian version English version OPPSUMMERING 2. Kvartal 2014 Hovedpunktene for kvartalet var: Resultat per aksje (EPS) for

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 År - Year Uten sikringsbokføring

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_innhold: Annual Report/Årsrapport 2011 Key figures_nøkkeltall (USD 1000) (USD 1000) From consolidated accounts 2011 2010 Fra konsernregnskapet Contents_innhold: Key figures/nøkkeltall 3 The Year 2011 4 Shareholders

Detaljer

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA 3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA REGNSKAP PER 3. KVARTAL 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: per 3. kvartal 3. kvartal

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report/Årsrapport 2010 Key figures_nøkkeltall (USD 1000) (USD 1000) From consolidated accounts 2010 2009 Fra konsernregnskapet STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT Operating

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP FOR 2012 PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2012 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: Hele året 4.

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2012 1 CONTENT / INNHOLD DEAR HAVILA SHAREHOLDER Key events Viktige hendelser Key figures Nøkkeltall

Detaljer