World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "World leading Offshore company- Founded on a boy s dream"

Transkript

1 World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT

2 THIS IS HAVILA SHIPPING ASA Havila shipping is a leading international provider of quality assured services to offshore companies across the globe. Our human resources, our focus on safe operations and profitability are key to our success. DETTE ER HAVILA SHIPPING ASA Havila Shipping ASA er en ledende internasjonal leverandør av kvalitetssikrede tjenester til offshoreselskaper over hele verden. Dette får vi til ved hjelp av selskapets store menneskelige ressurser, fokus på sikre operasjoner og lønnsomhet. Havila Shipping operates 27 vessels within subsea construction, anchor handling, platform supply vessels and multi-field rescue recovery vessels. Havila Shipping ASA driver 27 fartøyer innen subsea, ankerhåndtering, plattformforsyningsskip og område-beredskap. Havila Shipping was listed on Oslo Stock Exchange in May Through its principle shareholder, Havila AS, the company has a long tradition and high competency in the maritime sector and over the past 30 years the company has been an important key player in the offshore supply sector. Havila Shipping ASA ble børsnotert i mai Gjennom sin hovedeier, Havila AS, har selskapet lange tradisjoner og høy kompetanse innenfor maritim virksomhet, og har de siste 30 årene vært en viktig aktør innenfor offshore supply sektoren. OUR CORE VALUES ARE TRANSPARENCY SENSE OF RESPONSIBILITY EQUAL OPPORTUNITY VÅRE KJERNEVERDIER ER ÅPENHET ANSVARSBEVISSTHET LIKEBEHANDLING 2

3 General information Generell informasjon The interim accounts are prepared in accordance with IFRS regulations and are unaudited. The report should be read together with the annual report for Figures in parentheses relate to corresponding periods for Delårsregnskapet er utarbeidet i henhold til IFRS regler og er ikke revidert. Rapporten bør ved lesing sammenholdes med årsrapporten for Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i RESULT FOR 1 st QUARTER 2013 Summary RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2013 Sammendrag Havila Shipping ASA achieved a profit before tax of NOK m in Q1 2013, compared with NOK -3.5 m in Q1 last year. Havila Shipping ASA hadde et resultat før skatt på NOK -19,6 mill i 1. kvartal 2013, mot NOK -3,5 mill i 1. kvartal Total operating income and gains was NOK 330.4m in the Q1 of Total operating income for corresponding period last year was NOK 357.5m. The reduction is mainly related to the decrease in net foreign exchange gains. Totale inntekter og gevinster var NOK 330,4 mill i 1. kvartal 2013 mot NOK 357,5 mill for tilsvarende periode i fjor. Nedgangen er hovedsakelig knyttet opp i mot lavere netto valutagevinst. The group had 27 vessels in operation per 31/03/2013. RRV vessel Havila Runde was sold in Q1. Four of the vessels are operated by the 50 % owned company in Singapore, Posh Havila Pte Ltd. One vessel is still leased through a bareboat contract. Rederiet hadde 27 fartøy i drift pr RRV fartøyet Havila Runde ble solgt i 1 kvartal. Fire av fartøyene opereres av det 50 % eide selskapet Posh Havila Pte Ltd i Singapore. Fortsatt er ett fartøy innleid på bareboat. The market for offshore service vessels in the 1 st quarter at times been better than expected. Activity has been good, but at times characterized by many available vessels. The utilisation was 90% in Q1 for the fleet, with average day rates for vessels in the spot market almost in line with the average market rates. Spotmarkedet for offshore service fartøyer har i 1. kvartal til tider vært bedre enn forventet. Aktiviteten har vært god, men til dels preget av mange tilgjengelige fartøyer. Utnyttelsen var 90 % i 1. kvartal for flåten totalt, med snittrater for fartøyer i spotmarkedet omtrent på høyde med gjennomsnittet i markedet. Result for 1 st quarter 2013 Resultat 1. kvartal 2013 Total operating income and gains for Q amounted to NOK 330.4m (NOK 357.5m). Totale inntekter og gevinster for 1. kvartal i 2013 var NOK 330,4 mill (NOK 357,5 mill). Total operating expenses for Q were NOK 190.2m (NOK 216.8m). Totale driftskostnader for 1. kvartal var på NOK 190,2 mill (NOK 216,8 mill). The operating profit before depreciation in the quarter was NOK 140.2m (NOK 140.6m). Driftsresultat før avskriving ble NOK 140,2 mill for 1. kvartal (NOK 140,6 mill). Depreciation for Q was NOK 51.2m (NOK 40.0m). Avskrivninger for 1. kvartal 2013 var på NOK 51,2 mill (NOK 40,0 mill). Net financial items in the quarter were NOK m (NOK -89.1m). Netto finansposter i kvartalet var NOK -108,5 mill (NOK -89,1mill). The profit before tax for Q was NOK -19.6m (NOK -3.5m). Resultat før skatt ble NOK- 19,6 mill for 1. kvartal 2013 (NOK -3,5 mill). Tax is calculated as 28% of the tax base of companies in the group that is subject to taxation. Tax expense for Q amounted to NOK 8.9m. Skatt beregnes som 28 % av skattegrunnlaget i selskaper i konsernet som er underlagt skatteplikt. Skattekostnadene i 1. kvartal utgjorde NOK 8,9 mill. Balance and liquidity per 31/03/13 Balanse og likviditet pr Based on the estimates of brokers dated 31/12/12, the fleet had a market value of NOK 8,427.8m at the end of March. This is equivalent to a value per share of NOK 95. The book value of the fleet was NOK 7,551.8m. Book equity per share is NOK 66. Basert på megleranslag pr hadde flåten ved utgangen av mars en markedsverdi på NOK 8 427,8 mill. Dette gir en verdijustert egenkapitalverdi på NOK 95 pr aksje. Bokført verdi på flåten var NOK 7 551,8 mill. Bokført egenkapital pr aksje er NOK 66. Total current assets amounted to NOK 830.6m on 31/03/13, whereof bank deposits were NOK m (of this NOK 1.8m restricted). On 31/03/12, total current assets amounted to NOK 811.6m, whereof bank deposits amounted to NOK 343.6m (of this NOK 1.6m restricted). Sum omløpsmidler var NOK 830,6 mill pr , hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 381,9 mill (herav NOK 1,8 mill bundne). Pr var sum omløpsmidler NOK 811,6 mill, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 343,6 mill (hvorav NOK 1,6 mill bundne). 3

4 Net cash flow from operations per was NOK m (NOK 54.8m). Cash flow from investing activities was NOK 55.3 m (NOK 6.5m). Payment of instalments, raising loans and proceeds from the subsequent offering constitute a net change from financing activities of NOK m (NOK m). Netto kontantstrøm fra drift pr var NOK -12,3 mill (NOK 54,8 mill). Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK 55,3 mill (NOK 6,5 mill). Betaling av ordinære avdrag, nedbetaling av lån, opptak av lån og proveny fra reperasjonsemisjon utgjør nettoendring fra finansieringsaktiviteter på NOK -162,8 mill (NOK- 73,4 mill). Total interest-bearing debt per is NOK m. This includes bond loans of NOK m, whereof NOK 762.7m is secured. Of interestbearing debt, 2.6% is loan in USD, while the remainder is nominated in NOK. Next year s repayment of debt is classified as current liability in conformity with IFRS, and amounts to NOK 730.3m, whereof approximate NOK m is annual ordinary instalments on loans. Total rentebærende gjeld pr er NOK 6 101,3 mill. Dette inkluderer obligasjonslån på NOK 1 878,7 mill hvorav NOK 762,7 mill er sikret. Av rentebærende gjeld er 2,6 % USD lån, mens resterende lån er nominert i NOK. Neste års avdrag på gjeld er klassifisert som kortsiktig forpliktelse i henhold til IFRS, og beløper seg til NOK 730,3 mill, hvorav ca NOK 470,0 mill er årlige ordinære avdrag på lån. Fleet Flåte Per today, Havila Shipping ASA operates 27 vessels. Four of the vessels are operated by the joint-venture company in Singapore, Posh Havila Pte Ltd. One vessel is hired on a bareboat contract. Havila Shipping ASA driver pr i dag 27 fartøyer. Fire av fartøyene opereres av joint-venture selskapet, Posh Havila Pte Ltd, i Singapore. Ett fartøy er leid inn på bareboat. The fleet comprises: Flåten fordeler seg slik; Segment/segment Fleet / Flåte PSV 13 AHTS 10 SubSea 3 Rescue/Beredskap 1 Employees Ansatte Havila Shipping ASA has around 800 maritime employees and 38 administrative staff at the office in Fosnavåg. Havila Shipping ASA har i dag ca 800 sjøfolk og 38 ansatte i administrasjonen i Fosnavåg. The Board of Havila Shipping ASA Styret i Havila Shipping ASA Fosnavåg, 22. April 2013 Fosnavåg, 22. april 2013 Per Sævik Chairman of the Board of Directors Styrets leder Anders Talleraas Deputy Chairman Styrets nestleder Janicke W. Driveklepp Board member Styremedlem Roger Granheim Board member Styremedlem Hege Sævik Rabben Board member Styremedlem Jill Aasen Board member Styremedlem Helge Aarseth Board member Styremedlem Njål Sævik CEO Administrerende direktør 4

5 PROFIT AND LOSS ACCOUNT RESULTATREGNSKAP IFRS NOK NOK 1000 Q1 13 Q Freight income Fraktinntekter Net foreign currency gain/loss Netto valutagevinst/tap Gain on sale of fixed assets Gevinst ved avgang anleggsmidler Other income Andre inntekter Crew expenses Mannskapskostnader Vessel expenses Fartøykostnader Hire expenses Leiekostnader Other operating expenses Andre driftskostnader Operating profit before depreciation Driftsresultat før avskrivning Depreciation Avskrivninger Operating result Driftsresultat Financial income Finansinntekter Financial expenses Finanskostnader Net financial items Netto finansposter Joint venture companies Felleskontrollert virksomhet Profit before tax Resultat før skatt Tax Skatt Currency translation differences Omregningsdifferanser valuta Actuarial loss and gain* Aktuarielt tap og gevinst* Total profit for the period Periodens totalresultat Total profit distributed by: Totalresultatet tilordnes: Controlling interest Eier av morforetaket Non-controlling interest Ikke-kontrollerende eierinteresser Total Sum *Preliminiary figures *Foreløpige tall 5

6 BALANCE SHEET BALANSE IFRS NOK Assets Eiendeler 31/03/13 31/03/12 31/12/12 Fixed assets Anleggsmidler Vessels Fartøy Buildings, office equipment etc Bygninger, kontorutstyr mv Fixed assets Varige driftsmidler Financial fixed assets Finansielle eiendeler Investments in joint venture company Investering i felleskontrollert virksomhet Derivatives Derivater Deferred tax assets Utsatt skattefordel Shares Aksjer Net pension assets Netto pensjonsmidler Long term receivables Langsiktige fordringer Total financial fixed assets Totale finansielle eiendeler Total fixed assets Sum anleggsmidler Current assets Omløpsmidler Bunkers and other stocks Bunkers og annet lager Trade receivables and other receivable Kundefordringer og andre fordringer Derivatives Derivater Trading portfolio Handelsportefølgje Bank deposit Bankinnskudd Total current assets Sum omløpsmidler Total assets Sum eiendeler Equity and liabilities Egenkapital og gjeld 31/03/13 31/03/12 31/12/12 Equity Egenkapital Share capital Aksjekapital Share premium fund Overkursfond Other equity Annen egenkapital Total equity Sum egenkapital Non-current liabilities Langsiktig gjeld Borrowings Lån Derivatives Derivater Pension liabilitities Pensjonsforpliktelse 0 Deferred tax Utsatt skatt Allocation liability in joint ventures Avsetning forpliktelser i felleskontrollert virksomhet Other non-current liabilities Annen langsiktig gjeld Total long-term debt Sum langsiktig gjeld Current liabilities Kortsiktig gjeld Trade payable Leverandørgjeld Tax payable Betalbar skatt Derivatives Derivater Current liabilities of long term debt Kortsiktig del av langsiktig gjeld Other current liabilties Annen kortsiktig gjeld Total current liabilities Sum kortsiktig gjeld Total equity and liabilities Sum egenkapital og gjeld

7 Notes to the interim report Note 1. Accounting principles The accounting principles and valuation of assets and liabilities are the same for the interim accounts as in the annual accounts for The interim report is based on IAS 34. Noter til delårsrapport Note 1. Regnskapsprinsipper Benyttede regnskapsprinsipper og verdsettelsesmetoder for eiendeler og gjeld er de samme som for årsregnskapet for Delårsrapporten er avgitt i henhold til IAS 34. Note 2. Seasonal variations The market for offshore service vessels has been variable throughout the year. This is associated with normal seasonal variations in offer and demand for such services. Note 2. Sesongmessige svingninger Markedet for offshore service fartøyer har variert gjennom året knyttet til normale sesongmessige variasjoner i tilbud og etterspørsel etter slike tjenester. Note 3. Special transactions There are no special transactions in Q1 13. Note 3. Spesielle transaksjoner Det er ingen spesielle transaksjoner i Q1 13. Note 4. Estimates During year to date there have been no changes in estimates for valuation of items in the balance sheet or income and expenses in profit & loss account. Note 4. Estimater Det har i hittil i år ikke vært endringer i estimater som er benyttet ved verdsettelsen av balanseposter eller for inntekts- og kostnadsposter. Note 5. Borrowing and payment of long term debt In 2009, the group repurchased a bond loan in Iceland after the foreign exchange and interest rate swap agreement, with a bank in Iceland, was considered valueless. Based on a legal opinion, the group considers the value of the contractual obligations under the swap agreement to be zero. Payment of instalments on long-term debt amounted to NOK 69.6m. per 31/03/13. Note 5. Opptak og nedbetaling av langsiktig gjeld I 2009 kjøpte konsernet tilbake et obligasjonslån på Island etter at en rente- og valutaswapavtale som skulle sikre lånet ble ansett som verdiløs. Med utgangspunkt i en juridisk uttalelse, anser konsernet verdien av forpliktelsen under swapavtalen til å være null. Betaling av ordinære avdrag på langsiktig gjeld utgjør NOK 69,6 mill. per Note 6. Share capital changes The General Meeting held 22th April authorized the Board of Directors to acquire own shares corresponding up to 10 % of the share capital. In February a share capital increase of 436,156 shares, with a subscription price of NOK 12,50 per share, was completed. The new share capital in NOK 377,244,987,50 divided into 30,179,599 shares. Note 6. Kapitalendringer Ordinær generalforsamling 22. april vedtok fullmakt til styret til å erverve egne aksjer tilsvarende 10 % av aksjekapitalen. I februar ble det gjennomført en kapitalforhøyelse på aksjer til en emisjonskurs på NOK 12,50 per aksje. Den nye aksjekapitalen er NOK ,50 fordelt på aksjer. Note 7. Dividend The General meeting at 22th April decided no dividend for Note 7. Aksjeutbytte Generalforsamlingen vedtok 22. april og ikke å betale utbytte for Note 8. Segment reporting Note 8. Resultat per segment NOK /01-31/03/13 Vessel segment Fartøysegment *) Total freight income Totale fraktinntekter *) Other income Andre driftsinntekter Net foreign currency gain/ loss Adjustments of unreal. FX gain/loss Justering for ureal. valuta gevinst/tap Operating expenses Netto valutagevinst/tap Driftskostnader *) Operating profit Driftsresultat AHTS - anchorhandling vessel Ankerhandteringsfartøy % AHTS - anchorhandling vessel Asia EBITDA Ankerhandteringsfartøy Asia % PSV - platform supply vessel Plattform forsyningsskip % RRV - rescue recovery vessel Beredskapsfartøy % SubSea vessel SubSea konstruksjonsfartøy % Management etc Administrasjon etc Total Sum *) Excl. profit from sale of vessels Ekskl. salgsgevinster margin 7

8 Note 9. Foreign exchange effects Change in exchange rates for important foreign currencies gives partly large impact on the company result. Weaker Krone increases the company s income from contracts payable in foreign currencies. Increased exchange rates will reduce the value of existing forward contracts. Stronger Norwegian Krone will result in surplus. Large changes of the exchange rates give large fluctuations in the financial expenses. Havila Shipping has in comprehensive extent hedged the income in foreign exchange from long-term charter contracts through foreign exchange contracts. This means that the change in value of foreign exchange contracts has been recorded through profit and loss accounts. Transactions in foreign currency are translated at the exchange rate at the time of transaction. Monetary items in foreign currency are translated to Norwegian Kroner at the exchange rate on balance day. Non-monetary items measured at fair value expressed in foreign currency are translated at the exchange rate on balance day. Exchange rate changes are recognized. Net foreign exchange gains / losses related to accounts receivable is shown as revenue. For accounts payable are classified under the impact finance. Other exchange rate changes are included in the financial records. On consolidation of subsidiaries, joint ventures and associated companies in different functional currency is the exchange rate used for balance sheet items and average exchange rate for income items. Exchange differences resulting from the change in course from beginning of the period are recorded directly to retained earnings and included in comprehensive income for the year. Note 9. Effekt av valutasvinginger Endring i valutakurser for viktige valutaer gir til dels store utslag på selskapets resultater. Svakere norske kroner øker selskapets inntekter fra kontrakter i valuta. Stigende kurser gir verdifall på terminkontrakter som er inngått for å sikre framtidige inntekter. Sterkere norske kroner gir tilsvarende gevinst. Havila Shipping har i utstrakt grad sikret sine valutainntekter fra lange charterkontrakter gjennom terminkontrakter. Dette innebærer at endringer i verdien av terminkontraktene løpende har vært resultatført. Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende. Netto valutagevinst/-tap knyttet til kundefordringer vises som driftsinntekt. For leverandørgjeld klassifiseres virkningen under driftskostnader. Øvrige valutakursendringer inngår i finanspostene. Ved konsolidering av datterselskap, felleskontrollert virksomhet og tilknyttet selskap i annen funksjonell valuta blir balanse dagens kurs benyttet for balanseposter og gjennomsnittskurs benyttet for resultatposter. Omregningsdifferanser som følge av endring i kurs fra periodens begynnelse er bokført direkte mot annen egenkapital, samt inngår i totalresultatet for året. Note 10. Intangible assets and liabilities The group has intangible assets. Intangible liabilities consist of deferred tax and pension liabilities. Tax and deferred tax are calculated annually. For the interim accounts a simplified method is used. Tax is calculated as 28% of tax basis for the taxable companies in the group. Pension liability is calculated annually by actuary. The changes are incorporated with effect from 1 January 2013 with preliminary figures. Note 10. Betingede eiendeler og forpliktelser Konsernet har betingede eiendeler i balansen. Betingede forpliktelser består av utsatt skatt og pensjonsforpliktelse. Skatt og utsatt skatt beregnes årlig. Ved delårsrapporteringen benyttes forenklet metode hvor skatten beregnes som 28 % av skattegrunnlaget i selskaper i konsernet som er underlagt skatteplikt. Pensjonsforpliktelsen beregnes av aktuar årlig. Det er innarbeidet endringer av ordningen med virkning fra 01. januar 2013 med foreløpige tall. Note 11. Main accounting estimates Main accounting estimates are connected to the valuation and the period of use of the company s vessels which is linked to uncertainty. The market value is based on independent estimates from three different brokers. Note 11. Viktige regnskapsestimater Vesentlige regnskapsestimater er knyttet til verdien og brukstiden for selskapets skip som er forbundet med usikkerhet. Benyttet markedsverdi baseres på anslag innhentet fra 3 uavhengige meglere. Note 12. Financial risk management The main financial risks are marked risk because of exposure in foreign currencies as the freight income mostly are in other currency than the costs, assets and liability. Note 12. Finansiell risikostyring Konsernets vesentlige finansielle risikoer er markedsrisiko knyttet til valuta ettersom selskapets inntekter i betydelig grad er i annen valuta enn kostnader, eiendeler og gjeld. 8

9 Note 13. Cash Flow Statement Note 13. Kontantstrømsoppstilling NOK Q1 13 Q Profit before tax Resultat før skattekostnad Depreciation Avskrivninger Change in value of derivatives verdienderinger derivater/agio Profit with decrease in tangible fixed assets Gevinst ved avgang driftsmidler Net financial expenses Netto finanskostnader Share of result in joint venture companies Andel resultat i tilknyttede selskaper Accounts receivables, other receivables and derivatives Kundefordringer, andre fordringer og derivater Trade payables and other current liabilities Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Cash flow from operating activity: Kontantstrømmer fra driften Paid interests Betalte renter Paid taxes Betalte skatter Net cash flow from operating activity Netto kontantstrømmer fra driften Cash flow from investing activity: Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investments Investeringer Sale of fixed assets Salg av varige driftsmidler Purchase in shares in joint venture companies Kjøp andeler i felleskontrollert virksomhet Issue of non-current loan Ytet langsiktig lån Repayment of loans Tilbakebetaling av lån Sale of shares in joint venture companies Salg andeler i felleskontrollert virksomhet Interests income Mottatte renter Grant income Mottatte tilskudd Net cash flow from investing activity Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Cash flow from financing activity: Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter New long- term loans Opptak av lån Repayment on loans Nedbetaling av lån Private placement Rettet emisjon Distributions to non-controlling interests Utdeling til ikke kontrollerende eierintresser Net cash flow from financing activity Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Net changes in cash and cash equivalents Endring i kontanter, kontantekvivalenter Cash and cash equivalents in beginning of the period Kontanter, kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Net currency exchange differences Valutagevinst/(-tap) på kontanter, kontantekvivalenter Cash and cash equivalents Kontanter, kontantekvivalenter Note 14. Change in equity Note 14. Endring i egenkapital NOK 1000 Aksjekapital / Share capital Overkursfond / Share premium fund Annen EK / Other equity Annen EK / Other equity Equity per Egenkapital per Repair private placement Reprasjons emisjon Issue expenses Emisjonskostnader Total profit for the period Periodens totalresultat Currency translation difference Omregningsdifferanse Actuarial loss and gain Aktuarielt tap og gevinst* Equity per Egenkapital per *Premliminary figures *Foreløpige tall Total / Total 9

10 Note 15. Key figures Note 15. Nøkkeltall Q1 13 Q Number of shares Antall aksjer Average number of shares Gjennomsnittlig antall aksjer Diluted number of shares Utvannet antall aksjer Earnings per share Fortjeneste per aksje -0,60 0,11 0,76 Diluted earnings per share Utvannet fortjeneste per aksje -0,60 0,11 0,75 Book equity per share Bokførte egenkapital per aksje Value adjusted equity per share Verdijustert egenkapital per aksje Operating profit before depreciation Driftsresultat før avskrivning Adjustments of unrealized FX gain/loss *) Justering for urealisert valuta gevinst/tap *) EBITDA EBITDA Operating profit excl gains from sale Driftsmargin eksklusiv gevinst ved salg EBITDA margin excl gains Driftsmargin eksklusiv gevinster 43 % 33 % 43 % Note 16. Financial items Note 16. Finansposter NOK 1000 Q1 13 Q Interest on bank deposits on non-current receivables Renteinntekt bankinnskudd og langsiktige fordringer Net realised and unrealised agio gains Netto realisert og urealisert agiogevinster Change in value of derivatives Verdiendring derivater Total financial income Sum finansinntekt Interest on loans * Rentekostnad på lån * Net realised and unrealised agio losses Netto realisert og urealisert agiotap Change in value of derivatives Verdiendring derivater Change in value of financial investments Verdiendring finansielle plasseringer Other financial expenses Andre finanskostnader Total financial expenses Sum finanskostnader Net financial items Netto finansposter * Includes guarantee fee * Inkluderer garantiprovisjon Note 17. Interest-bearing debt Note 17. Rentebærende gjeld NOK /03/13 31/03/12 31/12/12 Long-term debt Langsiktig gjeld Next years instalments Neste års avdrag Total interest-bearing debt Total rentebærende gjeld Interest-bearing financial fixed assets Rentebærende finansiell anleggsmidler Interest-bearing current assets Rentebærende omløpsmidler Bank deposit Bankinnskudd Net interest-bearing debt Netto rentebærende gjeld Note 18. Essential transactions with close related companies The contractual partner until 01/10/12 for the lease of the AHTS vessels Havila Mars and Havila Mercury was the Havila Ariel AS.The rental contract for the premises is with Havila Holding AS. All the agreements with close related companies are entered into on market terms. Note 18. Vesentlige transaksjoner med nærstående Leieavtale frem til for ATHS fartøyene Havila Mars og Havila Mercury var inngått med Havila Ariel AS. Leiekontrakten for kontorlokalet er inngått med Havila Holding AS. Alle avtaler med nærstående parter er inngått på markedsmessige vilkår. Note 19. Events after the balance sheet date There are no events after the balance sheet date with effect on considerations regarding the Group s accounts. Note 19. Hendelser etter balansedagen Det er ingen hendelser etter balansedagen med betydning for vurdering av konsernets stilling. 10

11 Shares and shareholders Aksjer og aksjonærer Market value of the company per 31/03/13 was approximately NOK 851.1m based on a share price of NOK shareholder owns the company, whereof 40 shareholders from outside Norway. Havila Holding AS owns 50.5 % of the company. The company has no own shares. Selskapets markedsverdi var ca NOK 851,1 mill per basert på en aksjekurs på NOK 28, aksjonærer eier selskapet hvorav 40 med adresse utenfor Norge. Havila Holding AS eier 50,5 % av selskapet. Selskapet eier ikke egne aksjer. The share capital amounts to NOK 371.8m, comprising 30,179,599 shares at NOK a share. Havila Shipping ASA has one class of shares, where each share gives one vote at the company s general meeting. Aksjekapital er NOK 371,8 mill fordelt på aksjer pålydende NOK 12,50. Havila Shipping ASA har en aksjeklasse, der hver aksje gir èn stemme på selskapets generalforsamling. 20 largest shareholders 20 største aksjonærer Shareholder/Aksjonær Address/Adresse Shares/Aksjer Interest/Shares HAVILA HOLDING AS FOSNAVÅG ,5 % ODIN OFFSHORE OSLO ,8 % PARETO AKSJE NORGE OSLO ,6 % PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS OSLO ,4 % TORGHATTEN ASA BRØNNØYSUND ,1 % MAVI XV AS TRONDHEIM ,0 % PARETO AKTIV OSLO ,4 % JEKI PRIVATE LIMITED SINGAPORE ,7 % CARVALLO INTERNATIONAL LTD SINGAPORE ,3 % PARETO VERDI OSLO ,2 % ODIN MARITIM OSLO ,9 % PARETO OFFSHOREINVEST AS OSLO ,8 % HUSTADLITT A/S MOLDE ,8 % BAKKELY INVEST A/S ULSTEINVIK ,7 % OLAV MAGNE TVEITÅ HORNNES ,7 % KS ARTUS FOSNAVÅG ,7 % LØREN HOLDING AS OSLO ,7 % PACIFIC CARRIERS LTD SINGAPORE ,6 % VERDIPAPIRFONDET DNB OSLO ,6 % ARTHUR SÆVIK FOSNAVÅG ,5 % 20 largest/20 største ,7 % OTHER/ANDRE ,3 % Total number of shares / Antall aksjer totalt ,0 % 11

12 PROFIT AND LOSS ACCOUNT IFRS RESULTATREGNSKAP - IFRS P & L ACCOUNT NOK 1000 RESULTAT NOK 1000 Q1 13 Q4 12 Q3 12 Q2 12 Q1 12 Freight income Fraktinntekter Net foreign currency gain/loss Netto valutagevinst/tap Gain on sale of fixed assets Gevinst ved avgang anleggsmiddel Other income Andre inntekter Crew expenses Mannskapskostnader Vessel expenses Driftskostnader skip Hire expenses Leiekostnader Other operating expenses Andre driftskostnader Operating profit before depreciation Driftsresultat før avskrivning Depreciation Avskrivninger Operating profit Driftsresultat Financial income Finansinntekter Financial expenses Finanskostnader Net financial items Netto finansposter Joint venture companies Felleskontrollert virksomhet Profit before tax Resultat før skatt Tax Skatt Currency translation differences Omregningsdifferanser valuta Actuarial loss and gain* Aktuarielt tap og gevinst* Total profit for the period Periodens totalresultat Total profit distributed by: Totalresultatet tilordnes: Controlling interest Eier av morforetaket Non-controlling interest Ikke-kontrollerende eierinteresser Total Sum *Preliminary figures *Foreløpige tall 12

13 BALANCE SHEET PER QUARTER BALANSE PR. KVARTAL Assets Eiendeler 31/03/13 31/12/12 30/09/12 30/06/12 31/03/12 Fixed assets Anleggsmidler Vessels Fartøy Buildings, office equipment etc Bygninger, kontorutstyr mv New building contracts Nybyggingskontrakter Fixed assets Varige driftsmidler Financial fixed assets Investments in joint venture company Finansielle eiendeler Investering i felleskontrollert virksomhet Derivatives Derivater Deferred tax assets Utsatt skattefordel Shares Aksjer/Andeler Net pension assets Netto pensjonsmidler Long term receivables Langsiktige fordringer Total financial fixed assets Totale finansielle eiendeler Total fixed assets Sum anleggsmidler Current assets Omløpsmidler Bunkers and other stocks Bunkers og annet lager Trade receivables Kundefordringer Derivatives Derivater Trading portfolio Handelsportefølgje Bank deposit Bankinnskudd Total current assets Sum omløpsmidler Total assets Sum eiendeler Equity and liabilities Egenkapital og gjeld 31/03/13 31/12/12 30/09/12 30/06/12 31/03/12 Equity Egenkapital Share capital Aksjekapital Own shares Egne aksjer Share premium fund Overkursfond Other equity Annen egenkapital Total equity Sum egenkapital Non-current liabilities Langsiktig gjeld Borrowings Lån Derivatives Derivater Deferred tax Utsatt skatt Allocation liability in joint ventures Avsetning forpliktelser i felleskontrollert virksomhet Other non-current liabilities Annen langsiktig gjeld Total long-term debt Sum langsiktig gjeld Current liabilities Kortsiktig gjeld Trade payable Leverandørgjeld Tax payable Betalbar skatt Derivatives Derivater Current liabilities of long term debt Kortsiktig del av langsiktig gjeld Other current liabilties Annen kortsiktig gjeld Total current liabilities Sum kortsiktig gjeld Total equity and liabilities Sum egenkapital og gjeld

14 FLEET AND CONTRACT STATUS / FLÅTEOVERSIKT OG KONTRAKTSDEKNING Building year Design Options PSV Havila Fortress 1996 VS 483 Havila Faith 1998 VS 483 Havila Favour 1999 VS 483 Havila Princess 2005 VS 470 Havila Foresight 2008 VS 483 5x1 year Havila Herøy 2009 Havyard 832 3x1 year Havila Fanø 2010 Havyard 832 3x1 year Havila Clipper 2011 Havyard 832 4x1 month Havila Commander 2010 VS 485 2x1 year Havila Crusader 2010 VS 485 2x3 months Havila Aurora 2009 MT 6009 MKII 2x1 year Havila Borg 2009 Havyard 832 Havila Fortune 2008 MT 6009 MKII Until July 2016 Until June 2013 Until September 2014 Until September 2017 Until July 2016 Until January 2015 Until September 2015 Until August 2013 Until April 2017 Until October 2013 Until March 2016 Until July 2013 Until April 2013 Havila Charisma x1 year Until January 2018 RRV Havila Runde 1997 Kleven Sold in March 2013 Havila Troll 2003 UT 527 Until December x2 years AHTS Havila Mars 2007 UT year Havila Mercury 2007 UT 786 3x1 year Havila Neptune 2008 Havyard 842 Havila Venus 2009 Havyard 845 Havila Jupiter 2010 Havyard 845 Until July 2014 Until November 2016 AHTS ASIA Posh Viking 2008 Focal Marine Posh Vibrant 2008 Focal Marine Posh Virtue 2009 Focal Marine Posh Venture 2009 Focal Marine Until January 2014 Until May 2014 Until July 2014 Until February 2014 SUBSEA Havila Harmony 2005/2007 MT x1 year Havila Phoenix 2009 Havyard 858 4x1 year Havila Subsea 2011 Havyard 855 Until May 2017 Until March 2021 Until December 2013 Contract Option New building Spot

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no 2015 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT 1ST QUARTER www.solstad.no RAPPORT REPORT 1. KVARTAL 2015 1ST QUARTER 2015 - Driftsinntektene for 1. kvartal ble NOK 909 mill (NOK 870 mill) - Kontantstrøm

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010 www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2010 / 1. HALVÅR 2010 FINANCIAL REPORT 2ND QUARTER 2010 / 1ST HALF YEAR 2010 Driftsinntekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2014 REPORT 3RD QUARTER 2014 Driftsinntekter for 3. kvartal ble NOK 1.127 mill (NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2014 REPORT 4TH QUARTER 2014 Driftsinntekter for 2014 ble NOK 3.834 mill (NOK 3.601

Detaljer

EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR

EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR 2015 2 Regnskap for 1. halvår Financial statements for the first half year 2015 REGNSKAP FOR 1. HALVÅR REPORT FOR THE FIRST HALF YEAR 2015 Hovedtall / Key figures Q2

Detaljer

Interim report To 30 june 2012 tts group asa

Interim report To 30 june 2012 tts group asa kvartalsrapport 2. KVARTAL 2012 Interim report To 30 june 2012 tts group asa 2 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Status per 30.06.2012 Oppsummering - TTS konsernet inngikk 17. april 2012 en avtale om salg

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 År - Year Uten sikringsbokføring

Detaljer

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA 3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA REGNSKAP PER 3. KVARTAL 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: per 3. kvartal 3. kvartal

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report/Årsrapport 2010 Key figures_nøkkeltall (USD 1000) (USD 1000) From consolidated accounts 2010 2009 Fra konsernregnskapet STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT Operating

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP FOR 2012 PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2012 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: Hele året 4.

Detaljer

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 1 Reach Subsea ASA - KONSERNRAPPORT KVARTAL HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 // HØYDEPUNKT REACH leverer positivt resultat for tredje kvartal 2013 som et resultat av vellykket oppstart av offshore operasjoner

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

Fjerde kvartal 2009. Fourth quarter 2009. side (sider) 1 (19) page (pages)

Fjerde kvartal 2009. Fourth quarter 2009. side (sider) 1 (19) page (pages) Fjerde kvartal 2009 Fourth quarter 2009 side (sider) 1 (19) page (pages) Hovedpunkter Bjørge ASA hadde i fjerde kvartal driftsinntekter på 344,5 millioner kroner mot 480,8 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway Building a long-term future in Norway About Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Marathon Petroleum Norge AS

Marathon Petroleum Norge AS Årsrapport/Annual Report 2010 Om Marathon er en del av Marathon-konsernet ( Marathonkonsernet ) der konsernspissen er Marathon Oil Corporation, som er nummer 41 på 2010-listen til bladet Fortune over de

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation. Årsrapport/Annual Report

Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation. Årsrapport/Annual Report Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation Årsrapport/Annual Report 2010 Om Marathon er en del av Marathon-konsernet ( Marathon-konsernet ) der konsernspissen er Marathon

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 4 th quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 4 th quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 4 th quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47

Detaljer

Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994

Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994 Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994 Simrad Optronics gjennomfører sitt beste driftsår noensinne. Bare 2% av leveransene går til det norske forsvar. Simrad Optronics styrker sin posisjon innen

Detaljer

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS ANNUAL REPORT 2013 NORWEGIAN ELECTRIC SYSTEMS AS Dear all, It is a pleasure for me to announce that 2013 has been another successful year for NES. The turnover increased

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer