HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012"

Transkript

1 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende langtidsleverandør av kvalitetssikrede supplytjenester til offshoreselskaper både nasjonalt og internasjonalt. HAVILA SHIPPING ASA Quarterly report 3 / Kvartalsrapport

2 This is Havila Shipping ASA The objective of Havila Shipping is to be a leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally as well as internationally. This will be achieved through a focus on solid earnings, safe operations and human resources. DETTE ER HAVILA SHIPPING ASA Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende leverandør av kvalitetssikrede supplytjenester til offshoreselskap, både nasjonalt og internasjonalt. Dette skal oppnås ved å ha fokus på god inntjening, sikre operasjoner og menneskelige ressurser. Havila Shipping operates 28 vessels within subsea construction, anchor handling, platform supply vessels and multi-field rescue recovery vessels. Havila Shipping ASA driver 28 fartøyer innen subsea, ankerhåndtering, plattformforsyningsskip og områdeberedskapsfartøy. Havila Shipping was listed on Oslo Stock Exchange in May Through its principle shareholder, Havila AS, the company has a long tradition and high competency in the maritime sector and over the past 30 years the company has been an important key player in the offshore supply sector. Havila Shipping ASA ble børsnotert i mai Gjennom sin hovedeier, Havila AS, har selskapet lange tradisjoner og høy kompetanse innenfor maritim virksomhet, og har de siste 30 årene vært en viktig aktør innenfor offshore supply sektoren. OUR CORE VALUES ARE TRANSPARENCY SENSE OF RESPONSIBILITY EQUAL OPPORTUNITY VÅRE KJERNEVERDIER ER ÅPENHET ANSVARSBEVISSTHET LIKEBEHANDLING 2

3 General information The interim accounts are prepared in accordance with IFRS regulations and are unaudited. The report should be read together with the annual report for Figures in parentheses relate to corresponding periods for Generell informasjon Delårsregnskapet er utarbeidet i henhold til IFRS regler og er ikke revidert. Rapporten bør ved lesing sammenholdes med årsrapporten for Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i RESULT FOR 3RD QUARTER 2012 Summary Havila Shipping ASA achieved a profit before tax of NOK 21.2 m in Q3 2012, compared with NOK -4.2 m in Q3 last year. Year to date, the profit before tax was NOK 6.8m, compared with NOK -82.4m per 30/09/11. Total operating income and gains was NOK 360,7m in Q3 of Total operating income for corresponding period last year was NOK 383.7m. Year to date, total operating income and gain was NOK 1,071.9 m compared with NOK 991.9m per 30/09/11, whereof NOK 54.0m was profit from sale of vessel. The group had 28 vessels in operation per 30/09/2012. It also includes the vessel Seven Havila which is owned by the 50 % owned company Acergy Havila Limited where Subsea7 leases the vessel through a bareboat contract. Four of the vessels are operated by the 50 % owned company in Singapore, Posh Havila Pte Ltd. Three vessels are still leased through a bareboat contract. RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2012 Sammendrag Havila Shipping ASA hadde et resultat før skatt på NOK 21,2 mill i 3.kvartal 2012, mot NOK -4,2 mill i 3. kvartal Hittil i år utgjorde resultat før skatt NOK 6,8 mill, mot NOK -82,4 mill pr Totale inntekter og gevinster var NOK 360,7 mill i 3. kvartal 2012 mot NOK 383,7 mill for tilsvarende periode i fjor. Hittil i år utgjorde totale inntekter NOK 1 071,9 mill mot NOK 991,9 mill pr , hvorav gevinst fra salg av fartøy da utgjorde NOK 54,0 mill. Rederiet hadde 28 fartøy i drift pr Det inkluderer også fartøyet Seven Havila som eies av det 50 % eide selskapet Acergy Havila Limited som leier ut fartøyet på bareboat kontrakt til Subsea 7. Fire av fartøyene opereres av det 50 % eide selskapet Posh Havila Pte Ltd i Singapore. Fortsatt er tre fartøyer innleid på bareboat. An unsecured bond loan of NOK 500m is raised in Q3 with maturity of 4 years, of which NOK 284m was used to partly repayment of the bond loan with maturity date in July The spot market for offshore service vessels has in the third quarter been nearly on the same level as in the second quarter. The activity has been good, but the rates have not been as expected since there are too many available vessels in the market. The utilisation was 93% in Q3 for the fleet, with average day rates for vessels in the spot market almost in line with the average market rates. Et usikret obligasjonslån på NOK 500 mill er tatt opp i 3. kvartal med løpetid på 4 år, hvorav NOK 284 mill er brukt til delvis nedbetaling av obligasjonslånet med forfall i juli Spotmarkedet for offshore service fartøyer har i tredje kvartal vært omtrent på samme nivå som i andre kvartal. Aktiviteten har vært god, men ratene har ikke vært som forventet siden det er for mange tilgjengelige fartøyer i markedet. Utnyttelsen var 93 % i 3. kvartal for flåten totalt, med snittrater for fartøyer i spotmarkedet omtrent på høyde med gjennomsnittet i markedet. Results 3rd quarter 2012 Total operating income and gains for Q amounted to NOK 360.7m (NOK 383.7m). The decrease in income and gains for Q3 this year compared with same period last year, is mainly because of a worse spot market this year. Total operating expenses for Q were NOK 211.9m (NOK 209.6m). The operating profit before depreciation in the quarter was NOK 148.6m (NOK 174.2m). Depreciation for Q was NOK 39.3m (NOK 55.6m). Net financial items in the quarter were NOK -87.7m (NOK m). The reduction in financial items in Q3 this year compared with last year, is mainly because of unrealised foreign exchange items. The profit before tax for Q was NOK 21.2m (NOK -4.2m). Tax is calculated as 28% of the tax base of companies in the group that is subject to taxation. Tax income for Q amounted to NOK 17.3m mainly because two vessels were subjected to shipping tax regime. Resultat 3. kvartal 2012 Totale inntekter og gevinster for 3. kvartal i 2012 var NOK 360,7 mill (NOK 383,7 mill). Nedgangen i inntekter og gevinster for 3. kvartal i år i forhold til samme periode i fjor, er hovedsakelig som følge av et dårligere spot marked i år. Totale driftskostnader for 3. kvartal var på NOK 211,9 mill (NOK 209,6 mill). Driftsresultat før avskriving ble NOK 148,8 mill for 3. kvartal (NOK 174,2 mill). Avskrivninger for 3. kvartal 2012 var på NOK 39,3 mill (NOK 55,6 mill). Netto finansposter i kvartalet var NOK -87,7 mill (NOK -129,9 mill). Reduksjonen i netto finansposter i 3. kvartal i år i forhold til i fjor, er i hovedsak som følge av urealiserte valutaposter. Resultat før skatt ble NOK 21,2 mill for 3. kvartal 2012 (NOK -4,2 mill). Skatt beregnes som 28 % av skattegrunnlaget i selskaper i konsernet som er underlagt skatteplikt. Skatteinntekt i 3. kvartal utgjorde NOK 17,3 mill hovedsakelig som følge av at to fartøy ble underlagt rederibeskatningsordningen. Result year to date 2012 Year to date, total operating income and gain was NOK 1,071.9 m (NOK 991.9m included profit from sale of vessels of NOK 54.0 m). Total operating expenses amounted to NOK m year to date (NOK 654.2m). The operating profit year to date before depreciation was NOK 425.0m (NOK 337.6m). Net financial items year to date was NOK m (NOK m). Resultat hittil i år 2012 Totale inntekter og gevinster hittil i år endte på NOK 1 071,9 mill (NOK 991,9 mill inkludert gevinst fra salg av fartøy på NOK 54,0 mill). Totale driftskostnader utgjorde NOK 646,9 mill hittil i år (NOK 654,2 mill). Driftsresultat før avskriving utgjorde NOK 425,0 mill hittil i år (NOK 337,6 mill). Netto finansposter hittil i år utgjorde NOK -287,2 mill (NOK-276,9 mill). 3

4 Profit before tax was NOK 6.8 m year to date (NOK -82.4m). The improved profit before tax year to date compared with same period last year is mainly because of an improved EBITDA as a consequence of increased number of vessels and fewer hired vessels. Balance and liquidity per 30/09/12 Based on the estimates of brokers dated 30/06/12, the fleet had a market value of NOK m at the end of June. This is equivalent to a value per share of NOK 125. The book value of the fleet excluding new buildings was NOK m. Book equity per share is NOK 85. Total current assets amounted to NOK 896.7m on 30/09/12, whereof bank deposits were NOK m (of this NOK 1.7m restricted). On 30/09/11, total current assets amounted to NOK m, whereof bank deposits amounted to NOK 464.0m (of this NOK 9.7m restricted). Net cash flow from operations per was NOK 128,8 m (NOK m). Cash flow from investing activities was NOK m (NOK m). Payment of instalments and raising loans constitute a net change from financing activities of NOK m (NOK m). Total interest-bearing debt at is NOK m. This includes bond loans of NOK m, hereof NOK 784.7m secured. An unsecured bond loan of NOK 500m is raised in Q3 with maturity of 4 years, of which NOK 284m was used to partly repayment of the bond loan with maturity date in July Of interest-bearing debt, 2.9% is loan in USD, while the remainder is nominated in NOK. Next year s repayment of debt is classified as current liability in conformity with IFRS, and amounts to NOK 727.5m, whereof approximate NOK 400m. are ordinary annual instalments on loans. Resultat før skatt endte på NOK 6,8 mill hittil i år (NOK -82,4 mill). Forbedring av resultat før skatt hittil i år i forhold til i fjor, er i hovedsak forbedring av EBITDA som følge av økning i antall fartøy og færre innleide fartøy. Balanse og likviditet pr Basert på megleranslag pr hadde flåten ved utgangen av juni en markedsverdi på NOK 7 722,6 mill. Dette gir en verdijustert egenkapitalverdi på NOK 125 pr aksje. Bokført verdi på flåten unntatt nybygg var NOK 6 861,6 mill. Bokført egenkapital pr aksje er NOK 85. Sum omløpsmidler var NOK 896,7 mill pr , hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 415,0, mill (herav NOK 1,7 mill bundne). Pr var sum omløpsmidler NOK 1 022,1 mill, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 464,0 mill (hvorav NOK 9,7 mill bundne). Netto kontantstrøm fra drift pr var NOK 128,8 mill (NOK -102,1mill). Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK -39,7 mill (NOK -635,0 mill). Betaling av ordinære avdrag og opptak av lån utgjør nettoendring fra finansieringsaktiviteter på NOK -27,3 mill (NOK 387,7 mill). Total rentebærende gjeld pr er NOK 5 684,5 mill. Dette inkluderer obligasjonslån på NOK 1 850,8 mill herav NOK 784,7 mill sikret. Et usikret obligasjonslån på NOK 500 mill er tatt opp i 3. kvartal med løpetid på 4 år, hvorav NOK 284 mill er brukt til delvis nedbetaling av obligasjonslånet med forfall i juli Av rentebærende gjeld er 2,9 % USD lån, mens resterende lån er nominert i NOK. Neste års avdrag på gjeld er klassifisert som kortsiktig forpliktelse i henhold til IFRS, og beløper seg til NOK 727,5 mill, hvorav ca. NOK 400 mill er årlige ordinære avdrag på lån. Fleet Per today, Havila Shipping ASA operates 28 vessels. Four of the vessels are operated by the joint-venture company in Singapore, Posh Havila Pte. Ltd. Three vessels are hired on a bareboat. One vessel is under construction which will be operated under management agreement. Flåte Havila Shipping ASA driver pr i dag 28 fartøyer. Fire av fartøyene opereres av joint-venture selskapet, Posh Havila Pte Ltd, i Singapore. Tre fartøy er leid inn på bareboat. Et fartøy er under bygging som vil bli driftet under management avtale. The fleet comprises: Flåten fordeler seg slik; Segment/segment Existing fleet/dagens flåte New builds/nybygg PSV 13 1 AHTS 9 SubSea 4 Rescue/Beredskap 2 Employees Havila Shipping ASA has around 600 maritime employees and 35 administrative staff at the office in Fosnavåg. The Board of Havila Shipping ASA 31 October 2012 Ansatte Havila Shipping ASA har i dag ca 600 sjøfolk og 35 ansatte i administrasjonen i Fosnavåg. Styret i Havila Shipping ASA 31. oktober 2012 Per Sævik Chairman of the Board of Directors Styrets leder Anders Talleraas Deputy Chairman Styrets nestleder Janicke W. Driveklepp Board member Styremedlem Roger Granheim Board member Styremedlem Hege Sævik Rabben Board member Styremedlem Jill Aasen Board member Styremedlem Helge Aarseth Board member Styremedlem Njål Sævik Managing director Administrerende direktør 4

5 PROFIT AND LOSS ACCOUNT RESULTATREGNSKAP IFRS NOK P & L ACCOUNT NOK 1000 RESULTAT NOK 1000 Q3 12 Q3 11 YTD 2012 YTD 2011 Freight income Fraktinntekter Net foreign currency gain/loss Netto valutagevinst/tap Gain on sale of fixed assets Gevinst ved avgang anleggsmidler Other income Andre inntekter Crew expenses Mannskapskostnader Vessel expenses Fartøykostnader Hire expenses Leiekostnader Other operating expenses Andre driftskostnader Operating profit before depreciation Driftsresultat før avskrivning Depreciation Avskrivninger Operating result Driftsresultat Financial income Finansinntekter Financial expenses Finanskostnader Net financial items Netto finansposter Joint venture companies Felleskontrollert virksomhet Profit before tax Resultat før skatt Tax Skatt Currency translation differences Omregningsdifferanser valuta Total profit for the period Periodens totalresultat Total profit distributed by: Totalresultatet tilordnes: Controlling interest Eier av morforetaket Non-controlling interest Ikke-kontrollerende eierinteresser Total Sum

6 Balance sheet Balanse IFRS NOK Assets Eiendeler 30/09/12 30/09/11 31/12/11 Fixed assets Anleggsmidler Vessels Fartøy Buildings, office equipment etc Bygninger, kontorutstyr mv New building contracts Nybyggingskontrakter 0 0 Fixed assets Varige driftsmidler Financial fixed assets Finansielle eiendeler Investments in joint venture company Investering i felleskontrollert virksomhet Derivatives Derivater Deferred tax assets Utsatt skattefordel Shares Aksjer Net pension assets Netto pensjonsmidler Long term receivables Langsiktige fordringer Total financial fixed assets Totale finansielle eiendeler Total fixed assets Sum anleggsmidler Current assets Omløpsmidler Bunkers and other stocks Bunkers og annet lager Trade receivables and other receivable Kundefordringer og andre fordringer Derivatives Derivater Trading portfolio Handelsportefølgje Bank deposit Bankinnskudd Total current assets Sum omløpsmidler Total assets Sum eiendeler Equity and liabilities Egenkapital og gjeld 30/09/12 30/09/11 31/12/11 Equity Egenkapital Share capital Aksjekapital Share premium fund Overkursfond Other equity Annen egenkapital Non-controlling interest equity Minoritets egenkapital Total equity Sum egenkapital Non-current liabilities Langsiktig gjeld Borrowings Lån Derivatives Derivater Deferred tax Utsatt skatt Allocation liability in joint ventures Avsetning av forpliktelser i felleskontrollert virksomhet Other non-current liabilities Annen langsiktig gjeld Total long-term debt Sum langsiktig gjeld Current liabilities Kortsiktig gjeld Trade payable Leverandørgjeld Tax payable Betalbar skatt Derivatives Derivater Other current liabilties Annen kortsiktig gjeld Total current liabilities Sum kortsiktig gjeld Total equity and liabilities Sum egenkapital og gjeld

7 Notes to the interim report Note 1. Accounting principles The accounting principles and valuation of assets and liabilities are the same for the interim accounts as in the annual accounts for The interim report is based on IAS 34. Noter til delårsrapport Note 1. Regnskapsprinsipper Benyttede regnskapsprinsipper og verdsettelsesmetoder for eiendeler og gjeld er de samme som for årsregnskapet for Delårsrapporten er avgitt i henhold til IAS 34. Note 2. Seasonal variations The market for offshore service vessels has been variable throughout the year. This is associated with normal seasonal variations in offer and demand for such services. Note 2. Sesongmessige svingninger Markedet for offshore service fartøyer har variert gjennom året knyttet til normale sesongmessige variasjoner i tilbud og etterspørsel etter slike tjenester. Note 3. Special transactions There are no special transactions in Q Note 3. Spesielle transaksjoner Det er ingen spesielle transaksjoner i 3. kvartal Note 4. Estimates During year to date there have been no changes in estimates for valuation of items in the balance sheet or income and expenses in profit & loss account. Note 4. Estimater Det har i hittil i år ikke vært endringer i estimater som er benyttet ved verdsettelsen av balanseposter eller for inntekts- og kostnadsposter. Note 5. Borrowing and payment of long term debt In 2009, the group repurchased a bond loan in Iceland after the foreign exchange and interest rate swap agreement, with a bank in Iceland, was considered valueless. Based on a legal opinion, the group considers the value of the contractual obligations under the swap agreement to be zero. Instalments on long-term debt amounted to NOK 577.3m as of 30/09/12. In Q2, a short-term loan of NOK 50m is raised. An unsecured bond loan of NOK 500m is raised in Q3 with maturity of 4 years, of which NOK 284m was used to partly repayment of the bond loan with maturity date in July Note 5. Opptak og nedbetaling av langsiktig gjeld I 2009 kjøpte konsernet tilbake et obligasjonslån på Island etter at en renteog valutaswapavtale som skulle sikre lånet ble ansett som verdiløs. Med utgangspunkt i en juridisk uttalelse, anser konsernet verdien av forpliktelsen under swapavtalen til å være null. Ordinære avdrag på langsiktig gjeld utgjør NOK 577,3 mill pr I 2. kvartal ble det tatt opp et kortsiktig lån på NOK 50 mill. Et usikret obligasjonslån på NOK 500 mill er tatt opp i 3. kvartal med løpetid på 4 år, hvorav NOK 284 mill er brukt til delvis nedbetaling av obligasjonslånet med forfall i juli Note 6. Share capital changes The General Meeting held 7th May authorized the Board of Directors to acquire own shares corresponding up to 10 % of the share capital, and to increase the share capital with up to NOK 125 m by emission of up to 10 m new shares. Note 6. Kapitalendringer Ordinær generalforsamling 7. mai vedtok fullmakt til styret til å erverve egne aksjer tilsvarende 10 % av aksjekapitalen, samt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 125 mill ved utstedelse av inntil 10 mill nye aksjer. Note 7. Dividend The General meeting at 7th May decided no dividend for Note 7. Aksjeutbytte Generalforsamlingen vedtok 7. mai å ikke betale utbytte for Note 8. Segment reporting Note 8. Resultat per segment NOK /01-30/09/12 Vessel segment Fartøysegment *) Total freight income AHTS - anchorhandling vessel AHTS - anchorhandling vessel Asia Totale fraktinntekter *) Other income Andre driftsinntekter Net foreign currency gain/loss Adjustments of unreal. FX gain/loss Justering for ureal. valuta gevinst/tap Operating expenses Netto valutagevinst/tap Driftskostnader *) Operating profit Driftsresultat EBITDA margin Ankerhandteringsfartøy % Ankerhandteringsfartøy Asia % PSV - platform supply vessel RRV - rescue recovery vessel Plattform forsyningsskip % Beredskapsfartøy % SubSea vessel SubSea konstruksjonsfartøy % Management etc Administrasjon etc Total Sum *) Excl. profit from sale of vessels Ekskl. salgsgevinster 7

8 Note 9. Foreign exchange effects Change in exchange rates for important foreign currencies gives partly large impact on the company result. Weaker Krone increases the company s income from contracts payable in foreign currencies. Increased exchange rates will reduce the value of existing forward contracts. Stronger Norwegian Krone will result in surplus. Large changes of the exchange rates give large fluctuations in the financial expenses. Havila Shipping has in comprehensive extent hedged the income in foreign exchange from long-term charter contracts through foreign exchange contracts. This means that the change in value of foreign exchange contracts has been recorded through profit and loss accounts. Transactions in foreign currency are translated at the exchange rate at the time of transaction. Monetary items in foreign currency are translated to Norwegian Kroner at the exchange rate on balance day. Non-monetary items measured at fair value expressed in foreign currency are translated at the exchange rate on balance day. Exchange rate changes are recognized. Net foreign exchange gains / losses related to accounts receivable is shown as revenue. For accounts payable are classified under the impact finance. Other exchange rate changes are included in the financial records. On consolidation of subsidiaries, joint ventures and associated companies in different functional currency is the exchange rate used for balance sheet items and average exchange rate for income items. Exchange differences resulting from the change in course from beginning of the period are recorded directly to retained earnings and included in comprehensive income for the year. Note 9. Effekt av valutasvinginger Endring i valutakurser for viktige valutaer gir til dels store utslag på selskapets resultater. Svakere norske kroner øker selskapets inntekter fra kontrakter i valuta. Stigende kurser gir verdifall på terminkontrakter som er inngått for å sikre framtidige inntekter. Sterkere norske kroner gir tilsvarende gevinst. Havila Shipping har i utstrakt grad sikret sine valutainntekter fra lange charterkontrakter gjennom terminkontrakter. Dette innebærer at endringer i verdien av terminkontraktene løpende har vært resultatført. Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende. Netto valutagevinst/-tap knyttet til kundefordringer vises som driftsinntekt. For leverandørgjeld klassifiseres virkningen under driftskostnader. Øvrige valutakursendringer inngår i finanspostene. Ved konsolidering av datterselskap, felleskontrollert virksomhet og tilknyttet selskap i annen funksjonell valuta blir balansedagens kurs benyttet for balanseposter og gjennomsnittskurs benyttet for resultatposter. Omregningsdifferanser som følge av endring i kurs fra periodens begynnelse er bokført direkte mot annen egenkapital, samt inngår i totalresultatet for året. Note 10. Intangible assets and liabilities The group has intangible assets. Intangible liabilities consist of deferred tax and pension liabilities. Tax and deferred tax are calculated annually. For the interim accounts a simplified method is used. Tax is calculated as 28% of tax basis for the taxable companies in the group. Pension liability is calculated annually by actuary. Note 10. Betingede eiendeler og forpliktelser Konsernet har betingede eiendeler i balansen. Betingede forpliktelser består av utsatt skatt og pensjonsforpliktelse. Skatt og utsatt skatt beregnes årlig. Ved delårsrapporteringen benyttes forenklet metode hvor skatten beregnes som 28% av skattegrunnlaget i selskaper i konsernet som er underlagt skatteplikt. Pensjonsforpliktelsen beregnes av aktuar årlig. Note 11. Main accounting estimates Main accounting estimates are connected to the valuation and the period of use of the company s vessels which is linked to uncertainty. The market value is based on independent estimates from three different brokers. Note 11. Viktige regnskapsestimater Vesentlige regnskapsestimater er knyttet til verdien og brukstiden for selskapets skip som er forbundet med usikkerhet. Benyttet markedsverdi baseres på anslag innhentet fra 3 uavhengige meglere. Note 12. Financial risk management The main financial risks are marked risk because of exposure in foreign currencies as the freight income mostly are in other currency than the costs, assets and liability. Note 12. Finansiell risikostyring Konsernets vesentlige finansielle risikoer er markedsrisiko knyttet til valuta ettersom selskapets inntekter i betydelig grad er i annen valuta enn kostnader, eiendeler og gjeld. 8

9 Note 13. Cash Flow Statement Note 13. Kontantstrømsoppstilling NOK Q3 12 Q3 11 YTD 2012 YTD 2011 Profit before tax Resultat før skattekostnad Depreciation Avskrivninger Change in value of derivatives verdienderinger derivater/agio Profit with decrease in tangible fixed assets Gevinst ved avgang driftsmidler Net financial expenses Netto finanskostnader Share of result in joint venture companies Andel resultat i tilknyttede selskaper Accounts receivables, other receivables and derivatives Kundefordringer, andre fordringer og derivater Trade payables and other current liabilities Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Cash flow from operating activity: Kontantstrømmer fra driften Paid interests Betalte renter Paid taxes Betalte skatter Net cash flow from operating activity Netto kontantstrømmer fra driften Cash flow from investing activity: Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investments Investeringer Sale of fixed assets Salg av varige driftsmidler Issue of non-current loan Ytet langsiktig lån Repayment of loans Tilbakebetaling av lån Interests income Mottatte renter Grant income Mottatte tilskudd Net cash flow from investing activity Cash flow from financing activity: Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter New long- term loans Opptak av lån Repayment on loans Nedbetaling av lån Distributions from KS company to noncontrolling interests Utdeling fra KS selskapet til ikkekontrollerende eierinteresser Repurchase of own shares Tilbakekjøp av egne aksjer Net transfer of cadh from acquisitions Netto tilførsel av kontanter ved oppkjøp Net cash flow from financing activity Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Net changes in cash and cash equivalents Endring i kontanter, kontantekvivalenter Cash and cash equivalents in beginning of the period Net currency exchange differences Kontanter, kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Valutagevinst/(-tap) på kontanter, kontantekvivalenter Cash and cash equivalents Kontanter, kontantekvivalenter Note 14. Change in equity Note 14. Endring i egenkapital NOK 1000 Aksjekapital Share capital Overkursfond Share premium fund Annen EK Other equity Total Total Equity Egenkapital per Total profit for the period Periodens totalresultat Currency translation difference Omregningsdifferanse Equity Egenkapital per

10 Note 15. Key figures Note 15. Nøkkeltall Q3 12 Q3 11 YTD 2012 YTD 2011 Number of shares Antall aksjer Average number of shares Gjennomsnittlig antall aksjer Earnings per share Fortjeneste per aksje 1,80-0,10 0,52-6,66 Diluted earnings per share Utvannet fortjeneste per aksje 1,80-0,10 0,52-5,41 Book equity per share Bokførte egenkapital per aksje Value adjusted equity per share Verdijustert egenkapital per aksje Operating profit before depreciation Driftsresultat før avskrivning Adjustments of unrealized FX gain/loss *) Justering for urealisert valuta gevinst/tap *) EBITDA EBITDA Operating profit excl gains from sale Driftsresultat eksklusiv gevinst ved salg EBITDA margin excl gains Driftsmargin eksklusiv gevinster 40 % 49 % 38 % 34 % Note 16. Financial items Note 16. Finansposter NOK 1000 Q3 12 Q3 11 YTD 2012 YTD 2011 Interest on bank deposits on non-current receivables Renteinntekt bankinnskudd og langsiktige fordringer Net realised and unrealised agio gains Netto realisert og urealisert agiogevinster Change in value of derivatives Verdiendring derivater Change in value of financial investments Verdiendring finansiell plasseringer Other financial income Annen Finansinntekt Total financial income Sum finansinntekt Interest on loans * Rentekostnad på lån * Net realised and unrealised agio losses Netto realisert og urealisert agiotap Change in value of derivatives Verdiendring derivater Change in value of financial investments Verdiendring finansielle plasseringer Other financial expenses Andre finanskostnader Total * Includes financial guarantee expenses fee Sum * Inkluderer finanskostnader garantiprovisjon Net financial items Netto finansposter * Includes guarantee fee * Inkluderer garantiprovisjon Note 17. Interest-bearing debt Note 17. Rentebærende gjeld NOK /09/12 30/09/11 31/12/11 Long-term debt Langsiktig gjeld Next years instalments Neste års avdrag Total interest-bearing debt Total rentebærende gjeld Interest-bearing financial fixed assets Rentebærende finansiell anleggsmidler Interest-bearing current assets Rentebærende omløpsmidler Bank deposit Bankinnskudd Net interest-bearing debt Netto rentebærende gjeld Note 18. Essential transactions with close related companies Contracts for construction of vessels are entered into with Havyard Ship Technology AS. The contractual partner for the leaseback transaction for Havila Mars and Havila Mercury is the Havila Ariel Group. The rental contract for the premises is with Havila AS. All the agreements with close related companies are entered into on market terms. Note 18. Vesentlige transaksjoner med nærstående Kontrakter om bygging av fartøyer er inngått med Havyard Ship Technology AS. Tilbakeleieavtale av Havila Mars og Havila Mercury er inngått med Havila Ariel konsernet. Leiekontrakten for kontorlokalet er inngått med Havila AS Alle avtaler med nærstående parter er inngått på markedsmessige vilkår. Note 19. Events after the balance sheet date There are no events after the balance sheet date with effect on considerations regarding the Group s accounts. Note 19. Hendelser etter balansedagen Det er ingen hendelser etter balansedagen med betydning for vurdering av konsernets stilling. 10

11 Shares and shareholders Market value of the company per 30/09/12 was approximately NOK 706,5m based on a share price of NOK There is 617 shareholders whereof 39 from outside Norway. Havila AS owns 51.2 % of the company. At the end of September 2012, the company has no own shares. The share capital amounts to NOK 267.6m, comprising shares at NOK a share. Havila Shipping ASA has one class of shares, where each share gives one vote at the company s general meeting. Aksjer og aksjonærer Selskapets markedsverdi var ca NOK 706,5 mill per basert på en aksjekurs på NOK 33,00. Selskapet har 617 aksjonærer hvorav 39 med adresse utenfor Norge. Havila AS eier 51,2 % av selskapet. Ved utgangen av september 2012 eier selskapet ingen egne aksjer. Aksjekapital er NOK 267,6 mill fordelt på aksjer pålydende NOK 12,50. Havila Shipping ASA har èn aksjeklasse, der hver aksje gir èn stemme på selskapets generalforsamling. 20 largest shareholders 20 største aksjonærer Shareholder/Aksjonær Address/Adresse Aksjer/Shares Andel/Interest HAVILA AS FOSNAVÅG ,2 % ODIN OFFSHORE OSLO ,9 % TORGHATTEN ASA BRØNNØYSUND ,7 % PARETO AKSJE NORGE OSLO ,5 % PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS OSLO ,4 % MAVI XV AS TRONDHEIM ,3 % PARETO AKTIV OSLO ,4 % PARETO VERDI OSLO ,3 % KS ARTUS ÅLESUND ,0 % CARVALLO INTERNATIONAL LTD SINGAPORE ,9 % PACIFIC CARRIERS LTD SINGAPORE ,9 % BAKKELY INVEST A/S ULSTEINVIK ,8 % PARETO OFFSHOREINVEST AS OSLO ,8 % HUSTADLITT A/S MOLDE ,8 % TVEITÅ OLAV MAGNE HORNNES ,7 % TVEITÅ EINAR KRISTIAN HORNES ,5 % DNB NOR BANK ASA BERGEN ,5 % PARETO SICAV LUXEMBOURG ,4 % RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST STORBRITANNIA ,4 % DNB NOR SMB OSLO ,4 % 20 STØRSTE ,7 % ØVRIGE ,3 % ,0 % 11

12 PROFIT AND LOSS ACCOUNT IFRS RESULTATREGNSKAP - IFRS P & L ACCOUNT NOK 1000 RESULTAT NOK 1000 Q3 12 Q2 12 Q1 12 Q4 11 Q3 11 Freight income Fraktinntekter Net foreign currency gain/loss Netto valutagevinst/tap Gain on sale of fixed assets Gevinst ved avgang anleggsmiddel Other income Andre inntekter Crew expenses Mannskapskostnader Vessel expenses Driftskostnader skip Hire expenses Leiekostnader Other operating expenses Andre driftskostnader Operating profit before depreciation Driftsresultat før avskrivning Depreciation Avskrivninger Operating profit Driftsresultat Financial income Finansinntekter Financial expenses Finanskostnader Net financial items Netto finansposter Joint venture companies Felleskontrollert virksomhet Profit before tax Resultat før skatt Tax Skatt Currency translation differences Omregningsdifferanser valuta Total profit for the period Periodens totalresultat Total profit distributed by: Totalresultatet tilordnes: Controlling interest Eier av morforetaket Non-controlling interest Ikke-kontrollerende eierinteresser Total Sum

13 BALANCE SHEET PER QUARTER BALANSE PR. KVARTAL Assets Eiendeler 30/09/12 30/06/12 31/03/12 31/12/11 30/09/11 Fixed assets Anleggsmidler Vessels Fartøy Buildings, office equipment etc Bygninger, kontorutstyr mv New building contracts Nybyggingskontrakter Fixed assets Varige driftsmidler Financial fixed assets Investments in joint venture company Finansielle eiendeler Investering i felleskontrollert virksomhet Derivatives Derivater Deferred tax assets Utsatt skattefordel Shares Aksjer Net pension assets Netto pensjonsmidler Long term receivables Langsiktige fordringer Total financial fixed assets Totale finansielle eiendeler Total fixed assets Sum anleggsmidler Current assets Omløpsmidler Bunkers and other stocks Bunkers og annet lager Trade receivables Kundefordringer Assets held-for-sale Eiendeler tilgjengelig for salg Derivatives Derivater Trading portfolio Handelsportefølgje Bank deposit Bankinnskudd Total current assets Sum omløpsmidler Total assets Sum eiendeler Equity and liabilities Egenkapital og gjeld 30/09/12 30/06/12 31/03/12 31/12/11 30/09/11 Equity Egenkapital Share capital Aksjekapital Own shares Egne aksjer Share premium fund Overkursfond Other equity Annen egenkapital Non-controlling interest equity Minoritets egenkapital Total equity Sum egenkapital Non-current liabilities Langsiktig gjeld Borrowings Lån Derivatives Derivater Deferred tax Utsatt skatt Allocation liability in joint ventures Avsetning av forpliktelser i felleskontrollert virksomhet Other non-current liabilities Annen langsiktig gjeld Total long-term debt Sum langsiktig gjeld Current liabilities Kortsiktig gjeld Trade payable Leverandørgjeld Tax payable Betalbar skatt Derivatives Derivater Other current liabilties Annen kortsiktig gjeld Total current liabilities Sum kortsiktig gjeld Total equity and liabilities Sum egenkapital og gjeld

14 FLEET AND CONTRACT STATUS / FLÅTEOVERSIKT OG KONTRAKTSDEKNING PSV Building year Design Options Havila Fortress 1996 VS 483 Havila Faith 1998 VS 483 Havila Favour 1999 VS 483 Havila Princess 2005 VS 470 Until July 2016 Until June 2013 Until September 2014 Until August 2013 Havila Foresight 2008 VS 483 Until July x1 year Havila Herøy 2009 Havyard 832 Until January x1 year Havila Fanø 2010 Havyard 832 Until September x1 year Havila Clipper 2011 Havyard 832 Until March 2013 Havila Commander 2010 VS 485 Until April x1 year Havila Crusader 2010 VS 485 Havila Aurora 2009 MT 6009 MKII Until March x1 year Havila Borg 2009 Havyard 832 Until July 2013 Havila Fortune 2008 MT 6009 MKII Until February days Havila Charisma 2012 Until January x1 year RRV Havila Runde 1997 Kleven Until November 2012 Havila Troll 2003 UT 527 Until December x2 years AHTS Havila Mars 2007 UT 786 Havila Mercury 2007 UT 786 Until July 2013 Until December 2013 Havila Neptune 2008 Havyard 842 Havila Venus 2009 Havyard 845 Havila Jupiter 2010 Havyard 845 AHTS ASIA Posh Viking 2008 Focal Marine Posh Vibrant 2008 Focal Marine Posh Virtue 2009 Focal Marine Posh Venture 2009 Focal Marine Until January 2014 Until May 2014 Until July 2014 Until February 2014 SUBSEA Havila Harmony 2005/2007 MT 6010 Until March x1 year Havila Phoenix 2009 Havyard 858 Until March x2 months Seven Havila 2011 Havyard 858 DSV Until February 2021 Havila Subsea 2011 Havyard 855 Until February x14 days Contract Option New building Spot 14

15 15

16 Havila Shipping ASA - Annual report 2007 Retur: HAVILA SHIPPING ASA P.O. Box 215, N-6099 Fosnavåg Tel.: Fax.: Foto: Yann Aker, istockphoto, Havila Shipping. 16

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 1 Reach Subsea ASA - KONSERNRAPPORT KVARTAL HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 // HØYDEPUNKT REACH leverer positivt resultat for tredje kvartal 2013 som et resultat av vellykket oppstart av offshore operasjoner

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 1st quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47 23

Detaljer

1. halvår. 2001 1st half year

1. halvår. 2001 1st half year 1. halvår 2001 1st half year REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2001 hatt en omsetning på NOK 839,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 122,0

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA To the bondholders in: ISIN NO 1 37392.1-1.5

Detaljer

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 >> 2000 Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 SCHIBSTED KONSERN SCHIBSTED GROUP DELÅRSRAPPORT / INTERIM REPORT >> Resultatregnskap / Income statement SCHIBSTED KONSERN / SCHIBSTED GROUP 1.10.-31.12.99

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA

Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA Norgani Hotels ASA mid-quarter update NORSK ENGLISH Norgani inngikk 10. juni avtaler om kjøp av en portefølje på tilsammen 35 hotelleiendommer

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report_Årsrapport 2006 Key figures_nøkkeltall (usd 1000) (usd 1000) Contents_Innhold: Key figures/nøkkeltall 3 The Year 2006 5 Building strength to meet the future 8 Shareholders information 10

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2015. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2015. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q1 2015 QUARTERLY REPORT Q1 2015 KVARTALSSRAPPORT Q1 2015 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2015 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

Årsrapport 2004 Annual report 2004

Årsrapport 2004 Annual report 2004 Årsrapport 2004 Annual report 2004 Et naturlig valg i fisk og sjømat A natural choice in fish and seafood Innhold Contents To sterke merkevarer Two strong brands 3 Dette er Domstein i dag Domstein today

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 4. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 4. kvartal 2013... 4 Regnskap 4. kvartal 2013... 9 Konsernets sammendratte resultatregnskap...9

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2015 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2015 4 Regnskap 2. kvartal 2015 - management rapportering 11 Konsernets

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2013... 4 Regnskap 2. kvartal 2013... 8 Konsernets sammendratte resultatregnskap...8

Detaljer

Prospectus. Havyard Group ASA

Prospectus. Havyard Group ASA Prospectus Havyard Group ASA (a Norwegian public company limited by shares organised under the laws of Norway) Initial public offering of between 4,200,000 and 6,250,000 Offer Shares at an Application

Detaljer

Innhold. TONOs årsapport 2013. TONOs regnskap 2013. Directors' Report for 2013

Innhold. TONOs årsapport 2013. TONOs regnskap 2013. Directors' Report for 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Innhold TONOs årsapport 2013 Virksomhet og fremtidig utvikling 5 Økonomiske forhold 5 TONOs personale 6 TONOs styre, komiteer og utvalg 8 Stipendmidler 9 Utfyllende informasjon om virksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa V I K T I G E H E N D E LS E R F Ø R S T E H A LVÅ R 2 0 1 0 Overtagelse av Far Shogun AHTS Far Shogun ble overlevert

Detaljer

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013 THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 213 Thon Holding Halvårsrapport 213 Ill. Diagonale, Bjørvika - Oslo Lund/Hagem Arkitekter og Atelier Oslo Side 2 Thon Holding Halvårsrapport 213 Thon Holding Første halvår 213

Detaljer

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2011 NRP Juni 2011 Markedsrapport 2011 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer