HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international."

Transkript

1 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende langtidsleverandør av kvalitetssikrede supplytjenester til offshoreselskaper både nasjonalt og internasjonalt. Quarterly report Kvartalsrapport

2 THIS IS HAVILA SHIPPING ASA DETTE ER HAVILA SHIPPING ASA The objective of Havila Shipping is to be a leading supplier of quality Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende leverandør av assured supply services to the offshore industry, nationally as well as kvalitetssikrede supplytjenester til offshoreselskap, både nasjonalt og internationally. This will be achieved through a focus on solid earnings, internasjonalt. Dette skal oppnås ved å ha fokus på god inntjening, safe operations and human resources. sikre operasjoner og menneskelige ressurser. During 2011 Havila Shipping will operate 28 vessels within subsea Havila Shipping ASA vil i løpet av 2011 drive 28 fartøyer innen subsea, construction, anchor handling, platform supply vessels and multi-field ankerhåndtering, plattformforsyningsskip og områdeberedskapsfartøy. rescue recovery vessels. Havila Shipping was listed on Oslo Stock Exchange in May Havila Shipping ASA ble børsnotert i mai Gjennom sin hovedeier, Through its principle shareholder, Havila AS, the company has a long Havila AS, har selskapet lange tradisjoner og høy kompetanse innenfor tradition and high competency in the maritime sector and over the maritim virksomhet, og har de siste 30 årene vært en viktig aktør past 30 years the company has been an important key player in the innenfor offshore supply sektoren. offshore supply sector. 2 OUR CORE VALUES ARE VÅRE KJERNEVERDIER ER TRANSPARENCY ÅPENHET SENSE OF RESPONSIBILITY ANSVARSBEVISSTHET EQUAL OPPORTUNITY LIKEBEHANDLING

3 General information The interim accounts are prepared in accordance with IFRS regulations and are unaudited. The report should be read together with the annual report for Figures in parentheses relate to corresponding periods for Generell informasjon Delårsregnskapet er utarbeidet i henhold til IFRS regler og er ikke revidert. Rapporten bør ved lesing sammenholdes med årsrapporten for Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i RESULTS FOR 1ND ST QUARTER 2011 Summary Havila Shipping ASA achieved a result before tax of NOK -25,5m in Q1 2011, compared with NOK -14,8m in Q1 last year. Total revenue amounted to NOK million in the 1st quarter of 2011 of which NOK 51.4 is profit from sale of Havila Saturn. Total revenues for corresponding period last year were NOK million. RESULTATER FOR 1. KVARTAL 2011 Sammendrag Havila Shipping ASA hadde et resultat før skatt på NOK -25,5 mill i 1. kvartal 2011, mot NOK -14,8 mill i 1. kvartal Totale inntekter endte på NOK 309,6 mill i 1. kvartal 2011 hvorav NOK 51,4 er gevinst ved salg av Havila Saturn. Totale inntekter for tilsvarende periode i fjor var NOK 222,3 mill. The group had 27 vessels in operation per 31/03/2011. This includes a management agreement for three vessels that are owned by companies outside the group. Four of the vessels are operated by the joint venture company in Singapore, Posh Havila Pte Ltd. Havila Clipper was delivered in January and Havila Seven in February. Seven Havila were directly sold to joint venture company Acergy Havila Limited who rent the vessel on bareboat contract. The market for offshore service vessels is nearly on the same level in the first quarter as in the fourth quarter of Day rates have been fluctuating low, but increasing at the end of the quarter. The spot market has been better for PSV vessels than for AHTS vessels. Of owned vessels, the group had three AHTS vessel in the spot marked during the quarter until February when Havila Saturn was sold. The utilisation has been acceptable, with average day rates in line with the average market rates. Rederiet hadde 27 fartøy i drift pr inklusiv driftsavtale for tre fartøyer som er eid av selskap utenfor konsernet. Fire av fartøyene opereres av joint venture selskapet, Posh Havila Pte Ltd, i Singapore. Havila Clipper ble levert i januar og Seven Havila i februar. Seven Havila ble direkte solgt til joint venture selskapet Acergy Havila Limited som leier ut fartøyet på bareboat kontrakt. Spotmarkedet for offshoreservice fartøyer er omtrent på samme nivå i første kvartal som i fjerde kvartal Dagratene har vært varierende lave, men økende på slutten av kvartalet. Spotmarkedet har vært bedre for PSV fartøyer enn for AHTS fartøyer. Av egne fartøyer var tre AHTS fartøyer i spotmarkedet gjennom kvartalet fram til salg av Havila Saturn i februar. Utnyttelsen har vært akseptabel, med snittrater på høyde med gjennomsnittet i markedet. Q results Total income for Q amounted to NOK 309.6m (NOK 222.3m). Total operating expenses for Q were NOK 219.6m (NOK 135.4m). Increase in operating expenses is mainly a consequence of increased number of vessels, and lease of five vessels in 2011 compared to two vessels in The operating profit before depreciation in the period was NOK 90.0m (NOK 86.9 m). Net financial items in the period amount to NOK -63.3m (NOK -50,7m). The profit before tax for Q was NOK -25.5m (NOK -14.8m). Tax is calculated as 28% of the tax base of companies in the group that is subject to taxation. Taxes for first quarter of NOK 29.8 million are mainly related to the sale of a vessel and financial items. Resultat 1. kvartal 2011 Totale inntekter for 1. kvartal endte på NOK 309,6 mill (NOK 222,3 mill) Totale driftskostnader for 1. kvartal var på NOK 219,6 mill (NOK 135,4 mill). Økning i driftskostnader er hovedsakelig som følge av økning i antall fartøy, samt innleie av fem fartøy i 2011 mot to fartøyer i Driftsresultat før avskriving ble NOK 90,0 mill for perioden, (NOK 86.9 mill). Netto finansposter i kvartalet er NOK -63,3 mill (NOK -50,7mill). Resultat før skatt ble NOK -25,5 mill for 1. kvartal 2011 (NOK -14,8mill). Skatt beregnes som 28% av skattegrunnlaget i selskaper i konsernet som er underlagt skatteplikt. Skattekostnad for 1 kvartal på NOK 29,8 mill er i hovedsak knyttet til salg av et fartøy og finansielle poster. Balance and liquidity per Based on the estimates of several independent brokers dated , the fleet had a market value of NOK at the end of March. This is equivalent to a value per share of NOK 142. The book value of the fleet excluding new buildings is NOK 4 716m. Book equity per share is NOK 103. Capitalized advance payments on new buildings total NOK 224.5m and NOK 612.8m on and , respectively. Total current assets amount to NOK m on , whereof bank deposits are NOK 1.182,0m (of this NOK 598.7m restricted). On , total current assets amounted to NOK 1,178.4m, whereof bank deposits amounted to NOK 603.4m (of this NOK 245.9m restricted). Net cash flow from operations for Q1 11 is NOK m (NOK 67.4m). Cash flow from investing activities for Q1 11 is NOK 279.1m (NOK m). This primarily relates to delivery of Havila Clipper and sale of Havila Saturn. Raising and repayment of loans and payment of instalments constitute a net change from financing activities of NOK 483.7m (NOK 415.4m). This is mainly related to issuance of a new bond loan and repayment of loan for Havila Saturn. Balanse og likviditet per Basert på uavhengige megleranslag pr har flåten ved utgangen av mars en markedsverdi på NOK mill. Dette gir en verdijustert egenkapitalverdi på NOK 142 pr aksje. Bokført verdi på flåten eksklusiv nybygg er NOK mill. Bokført egenkapital pr aksje er NOK 103. Forskuddsutbetalinger på nybygg er henholdsvis NOK 224,5mill per og NOK 612,8 mill per Sum omløpsmidler er NOK 1.759,5 mill pr , hvorav bankbeholdning utgjør NOK 1.182,0 mill (herav NOK 598,7 mill bundne). Pr var sum omløpsmidler NOK 1.178,4 mill, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 603,4 mill (hvorav NOK 245,9 mill bundne). Netto kontantstrøm fra drift for 1. kvartal 2011 er NOK -184,1 mill (NOK 67,4 mill). Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter for 1. kvartal er NOK 279,1 mill (NOK -618,8 mill), og er hovedsakelig relatert til levering av Havila Clipper og salg av Havila Saturn. Opptak og nedbetaling av lån samt betaling av avdrag utgjør nettoendring fra finansieringsaktiviteter på NOK 483,7 mill (NOK 415,4 mill). Dette er i hovedsak opptak av nytt obligasjonslån og nedbetaling av gjeld knyttet til Havila Saturn. 3

4 Total interest-bearing debt at is NOK 4,780.2m. This includes bond loans of NOK m. Of interest-bearing debt, 4.2% is loan in USD, while the remainder is nominated in NOK. Next year s repayment of debt is classified as current liability in conformity with IFRS, and amounts to NOK 465.5m included a bond loan of NOK 183m. Total rentebærende gjeld per er NOK 4.780,2mill. Dette inkluderer obligasjonslån på NOK 1 808,0 mill. Av rentebærende gjeld er 4,2% USD lån, mens resterende lån er nominert i NOK. Neste års avdrag på gjeld er klassifisert som kortsiktig forpliktelse ihht IFRS, og beløper seg til NOK 465,6mill inkludert et obligasjonslån på NOK 183 mill. Market The spot market for offshore service vessels was in first quarter nearly on the same level as in the fourth quarter when it comes to capacity utilization and day rates for both PSV and AHTS vessels. Number of vessels operating in the North Sea has increased and the demand for vessels has not absorbed all the capacity increase. The group s total fleet utilisation, for vessels that are operating from Norway, has been 92% in the first quarter, an increase from 91% in the fourth quarter. The rate level for longer contracts is better than in the short term market. Increased subsea activity, will result in an increased demand for vessels specially designed for such operations. Strict requirements for tonnage quality, emissions and technical competence will be key factors in the period ahead. Markedet Spotmarkedet for offshoreservice fartøy var i første kvartal omtrent på samme nivå som i fjerde kvartal når det gjelder kapasitetsutnyttelse og dagrater både for PSV og AHTS. Antall fartøyer som opererer i Nordsjøen øker og etterspørselen i markedet har ikke tatt unna hele kapasitetsøkningen. Konsernets samlede flåteutnyttelse for fartøy som opereres fra Norge var 92 % i første kvartal, en oppgang fra 91% i fjerde kvartal. Ratenivået for lengre kontrakter holder seg oppe og er bedre enn i det korte markedet. Økt aktivitet på havbunnen ventes å føre til økt behov for spesialfartøy forberedt for denne type operasjoner. Strenge krav til tonnasjekvalitet, miljøutslipp og faglig kompetanse vil være nøkkelfaktorer i tiden fremover. Financing The group has in the first quarter raised a bond loan of NOK 600 million related to financing of Havila Subsea. Finansiering Konsernet har i første kvartal tatt opp et obligasjonslån på NOK 600 mill knyttet til finansiering av Havila Subsea. Fleet Per today, Havila Shipping ASA operates 27 vessels. This includes a management agreement for three vessels owned by companies outside the group. Four of the vessels are operated by the joint-venture company in Singapore, Posh Havila Pte. Ltd. Five vessels are hired on a bareboat. Havila Clipper was delivered in January and Havila Seven in February. Seven Havila were directly sold to joint venture company Acergy Havila Limited who rent the vessel on bareboat contract. Further one vessel is under construction. The fleet comprises: Flåte Havila Shipping ASA driver pr i dag 27 fartøyer inklusiv driftsavtale for tre fartøy som er eid av selskap utenfor konsernet. Fire av fartøyene opereres av joint-venture selskapet, Posh Havila Pte Ltd, i Singapore. Fem fartøy er leid inn på bareboat. Havila Clipper ble levert i januar og Seven Havila i februar. Seven Havila ble direkte solgt til joint venture selskapet Acergy Havila Limited som leier ut fartøyet på bareboat kontrakt. Ytterligere et fartøy er under bygging. Flåten fordeler seg slik; Segment/segment Existing fleet/dagens flåte New builds/nybygg PSV 13 AHTS 9 SubSea 3 1 Rescue/Beredskap 2 Employees Havila Shipping ASA has around 537 maritime employees and 30 administrative staff at the office in Fosnavåg. Ansatte Havila Shipping ASA har i dag ca 537 sjøfolk og 30 ansatte i administrasjonen i Fosnavåg. The Board of Havila Shipping ASA 28 April 2011 Styret i Havila Shipping ASA 28. april 2011 Per Sævik Chairman of the Board of Directors Styrets leder Anders Talleraas Deputy Chairman Styrets nestleder Janicke W. Driveklepp Board member Styremedlem Roger Granheim Board member Styremedlem Hege Sævik Rabben Board member Styremedlem Jill Aasen Board member Styremedlem Helge Aarseth Board member Styremedlem Njål Sævik Managing director Administrerende direktør 4

5 PROFIT AND LOSS ACCOUNT - IFRS RESULTATREGNSKAP - IFRS NOK 1000 Q1 11 Q Freight income Fraktinntekter Net foreign currency gain/loss Netto valutagevinst/tap Other income Andre inntekter Total operating income Sum driftsinntekter Gain on sale of fixed assets Gevinst ved avgang anleggsmidler Total income and gains Sum driftsinntekter og gevinst ved salg av anleggsmidler Crew expenses Mannskapskostnader Vessel expenses Fartøykostnader Hire expenses Leiekostnader Other operating expenses Andre driftskostnader Total operating expenses Totale driftskostnader Operating profit before depr. Driftsresultat før avskrivning Depreciation Avskrivninger Operating profit Driftsresultat Financial income Finansinntekter Financial expenses Finanskostnader Net financial items Netto finansposter Joint venture companies Felleskontrollert virksomhet Profit before tax Resultat før skatt Tax Skatt Profit after tax Resultat etter skatt Other income and expenses Andre inntekter og kostnader Currency translation differences Omregningsdifferanser valuta Total compreh. income for the period Periodens totalresultat Attributable to: Totalresultatet tilordnes: Non-controlling interest Ikke-kontrollerende eierinteresser Controlling interest Eier av morforetaket Total Sum

6 BALANCE SHEET BALANSE Assets Eiendeler 31/03/11 31/03/10 31/12/10 Fixed assets Anleggsmidler Vessels Fartøy Buildings, office equipment etc Bygninger, kontorutstyr mv New building contracts Nybyggingskontrakter Fixed assets Varige driftsmidler Financial fixed assets Finansielle eiendeler Investments in joint venture company Investering i felleskontrollert virksomhet 620 Derivatives Derivater Deferred tax assets Utsatt skattefordel Shares Aksjer Net pension assets Netto pensjonsmidler Long term receivables Langsiktige fordringer Total financial fixed assets Totale finansielle eiendeler Total fixed assets Sum anleggsmidler Current assets Omløpsmidler Bunkers and other stocks Bunkers og annet lager Trade receivables and other receivable Kundefordringer og andre fordringer Other short-term receivables Andre kortsiktige fordringer Assets held-for-sale Eiendeler tilgjengelig for salg Derivatives Derivater Trading portfolio Handelsportefølgje Bank deposit Bankinnskudd Total current assets Sum omløpsmidler Total assets Sum eiendeler EQUITY AND LIABILITIES EGENKAPITAL OG GJELD Equity and liabilities Egenkapital og gjeld 31/03/11 31/03/10 31/12/10 Equity Egenkapital Share capital Aksjekapital Own shares Egne aksjer Share premium fund Overkursfond Other equity Annen egenkapital Non-controlling interest equity Minoritets egenkapital Total equity Sum egenkapital Non-current liabilities Langsiktig gjeld Borrowings Lån Bond loan Obligasjonslån Derivatives Derivater Deferred tax Utsatt skatt Allocation liability in joint ventures Avsetning av forpliktelser i felleskontrollert virksomhet Other non-current liabilities Annen langsiktig gjeld Total long-term debt Sum langsiktig gjeld Current liabilities Kortsiktig gjeld Trade payable Leverandørgjeld Tax payable Betalbar skatt Derivatives Derivater Other current liabilties Annen kortsiktig gjeld Total current liabilities Sum kortsiktig gjeld Total equity and liabilities Sum egenkapital og gjeld

7 NOTES TO THE INTERIM REPORT Note 1. Accounting principles The accounting principles and valuation of assets and liabilities are the same for the interim accounts as in the annual accounts for The interim report is based on IAS 34. Note 2. Seasonal variations The market for offshore service vessels has been variable throughout the year. This is associated with normal seasonal variations in offer and demand for such services. Note 3. Special transactions The vessel Havila Saturn was sold by the end of February with a gain before tax of NOK 51.4 million. Note 4. Estimates During year to date there have been no changes in estimates for valuation of items in the balance sheet or income and expenses in profit & loss account. Note 5. Borrowing and payment of long term debt In 2009, the group repurchased a bond loan in Iceland after the foreign exchange and interest rate swap agreement, with a bank in Iceland, was considered valueless. Based on a legal opinion, the group considers the value of the contractual obligations under the swap agreement to be zero. A secured loan of NOK 600 million was raised in first quarter. Net proceeds from the secured bond is deposited in a blocked account until delivery of the vessel. Repayment of loans in connection with the sale of a vessel and installments on long-term debt amounted to NOK million for Q1 11. Note 6. Share capital changes The General Meeting held 28. April authorized the Board of Directors to acquire own shares corresponding up to 10 % of the share capital, and to increase the share capital with up to 50 % by emission of up to 7.6m new shares. Note 7. Dividend The General meeting at 28th April decided no dividend for NOTER TIL DELÅRSRAPPORT Note 1. Regnskapsprinsipper Benyttede regnskapsprinsipper og verdsettelsesmetoder for eiendeler og gjeld er de samme som for årsregnskapet for Delårsrapporten er avgitt i henhold til IAS 34. Note 2. Sesongmessige svingninger Markedet for offshore service fartøyer har variert gjennom året knyttet til normale sesongmessige variasjoner i tilbud og etterspørsel etter slike tjenester. Note 3. Spesielle transaksjoner Fartøyet Havila Saturn ble solgt ved utgangen av februar med en gevinst før skatt på NOK 51,4 mill. Note 4. Estimater Det har i hittil i år ikke vært endringer i estimater som er benyttet ved verdsettelsen av balanseposter eller for inntekts- og kostnadsposter. Note 5. Opptak og nedbetaling av langsiktig gjeld I 2009 kjøpte konsernet tilbake et obligasjonslån på Island etter at en renteog valutaswapavtale som skulle sikre lånet ble ansett som verdiløs. Med utgangspunkt i en juridisk uttalelse, anser konsernet verdien av forpliktelsen under swapavtalen til å være null. Det er tatt opp et sikret obligasjonslån på NOK 600 mill. i 1 kvartal. Netto provenyet fra det sikrede obligasjonslånet er innestående på sperret konto inntil levering av fartøyet. Nedbetaling av lån i forbindelse med salg av et fartøy og ordinære avdrag på langsiktig gjeld utgjør NOK 223,4 mill for 1. kvartal Note 6. Kapitalendringer Ordinær generalforsamling 28. april vedtok fullmakt til styret til å erverve egne aksjer tilsvarende 10 % av aksjekapitalen, samt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 50 % ved utstedelse av inntil 7,6 mill nye aksjer. Note 7. Aksjeutbytte Generalforsamlingen vedtok 28. april å ikke betale utbytte for Note 8. Segment reporting Note 8. Resultat per segment Vessel segment Fartøysegment *) Total income Net foreign currency gain/loss NOK 1000 Totale inntekter Netto valutagevinst/ tap Operating expenses Driftskostnader 01/01-31/03/11 *) Operating profit EBITDA Driftsresultat AHTS - anchorhandling vessel Ankerhandteringsfartøy % AHTS - anchorhandling vessel Asia Ankerhandteringsfartøy Asia % PSV - platform supply vessel Plattform forsyningsskip % RRV - rescue recovery vessel Beredskapsfartøy % SubSea vessel SubSea konstruksjonsfartøy % Management etc Administrasjon etc Total Sum *) Excl. profit from sale of vessels Ekskl. salgsgevinster Margin Note 9. Foreign exchange effects Change in exchange rates for important foreign currencies gives partly large impact on the company result. Weaker Krone increases the company s income from contracts payable in foreign currencies. Increased exchange rates will reduce the value of existing forward contracts. Stronger Norwegian Krone will result in surplus. Large changes of the exchange rates give large fluctuations in the financial expenses. Havila Shipping has in comprehensive extent hedged the income in foreign exchange from long-term charter contracts through foreign exchange contracts. This gives a predictable cash flow in NOK for the contract period. This means that the change in value of foreign exchange contracts has been recorded through profit and loss accounts. Transactions in foreign currency are translated at the exchange rate at the time of transaction. Monetary items in foreign currency are translated to Norwegian Kroner at the exchange rate on balance day. Non-monetary items measured at fair value expressed in foreign currency are translated at the exchange rate on balance day. Exchange rate changes are recognized. Net foreign exchange gains / losses related to accounts receivable is shown as revenue. For accounts payable are classified under the impact finance. Other exchange rate changes included in the financial records. Note 9. Effekt av valutasvinginger Endring i valutakurser for viktige valutaer gir til dels store utslag på selskapets resultater. Svakere norske kroner øker selskapets inntekter fra kontrakter i valuta. Stigende kurser gir verdifall på terminkontrakter som er inngått for å sikre framtidige inntekter. Sterkere norske kroner gir tilsvarende gevinst. Havila Shipping har i utstrakt grad sikret sine valutainntekter fra lange charterkontrakter gjennom terminkontrakter. Dette gir en forutsigbar kontantstrøm i norske kroner i kontraktsperioden. Dette innebærer at endringer i verdien av terminkontraktene løpende har vært resultatført. Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende. Netto valutagevinst/-tap knyttet til kundefordringer vises som driftsinntekt. For leverandørgjeld klassifiseres virkningen under drifskostnader. Øvrige valutakursendringer inngår i finanspostene. 7

8 On consolidation of subsidiaries, joint ventures and associated companies in different functional currency is the exchange rate used for balance sheet items and average exchange rate for income items. Exchange differences resulting from the change in course from beginning of the period are recorded directly to retained earnings and included in comprehensive income for the year. The company will consider to use hedging accounting from 2011 for any new foreign exchange forward contracts. Note 10. Impact from changes Lease of vessels from Starling Shipping Pte Ltd with purchase option is classified as financial leasing. Discounted value of the price converted to NOK at the start of the leasing period, is capitalised as vessels. The obligation in USD is converted to NOK at the exchange rate on the balance sheet day, and the obligation which falls due within a year is classified as other short term debt, and the remaining as other long term debt. The lease is recorded partly as repayment of the obligation and financial expenses. The Group acquired two of these vessels in the 1st and 2nd quarter 2009, respectively. The third vessel was delivered from yard in the 3rd quarter, and was leased until the purchase option was executed in 4th quarter Note 11. Intangible assets and liabilities The group has intangible assets. Intangible liabilities consist of deferred tax NOK 2.7 m and pension liabilities. Tax and deferred tax are calculated annually. For the interim accounts a simplified method is used. Tax is calculated as 28% of tax basis for the taxable companies in the group. Pension liability is calculated annually by actuary. Note 12. Main accounting estimates Main accounting estimates are connected to the valuation and the period of use of the company s vessels which is linked to uncertainty. The market value is based on independent estimates from three different brokers. Note 13. Financial risk management The main financial risks are marked risk because of exposure in foreign currencies as the freight income mostly are in other currency than the costs, assets and liability. Ved konsolidering av datterselskap, felleskontrollert virksomhet og tilknyttet selskap i annen funksjonell valuta blir balansedagens kurs benyttet for balanseposter og gjennomsnittskurs benyttet for resultatposter. Omregningsdifferanser som følge av endring i kurs fra periodens begynnelse er bokført direkte mot annen egenkapital, samt inngår i totalresultatet for året. Selskapet vil vurdere å bruke sikringsbokføring fra 2011 for eventuelle nye valutaterminkontrakter. Note 10. Effekten av endringer i virksomheten Leie av fartøy fra Starling Shipping Pte Ltd med kjøpsopsjon er klassifisert som finansiell leasing. Neddiskontert verdi av kjøpspris omregnet til NOK ved leieperiodens start, er balanseført under fartøy. Forpliktelsen i USD er omregnet til NOK til balansedagskurs, og forpliktelsen som forfaller til betaling innen 1 år er klassifisert som annen kortsiktig gjeld, og resterende forpliktelse som annen langsiktig gjeld. Leien bokføres dels som nedbetaling av forpliktelsen og dels som finanskostnader. Konsernet overtok to av disse fartøyene henholdsvis i 1. og 2. kvartal Det tredje fartøyet ble levert fra verft i 3. kvartal 2009, og ble innleid inntil kjøpsopsjonen ble utøvd i 4 kvartal Note 11. Betingede eiendeler og forpliktelser Konsernet har betingede eiendeler i balansen. Betingede forpliktelser består av utsatt skatt NOK 2,7m og pensjonsforpliktelse. Skatt og utsatt skatt beregnes årlig. Ved delårsrapporteringen benyttes forenklet metode hvor skatten beregnes som 28% av skattegrunnlaget i selskaper i konsernet som er underlagt skatteplikt. Pensjonsforpliktelsen beregnes av aktuar årlig. Note 12. Viktige regnskapsestimater Vesentlige regnskapsestimater er knyttet til verdien og brukstiden for selskapets skip som er forbundet med usikkerhet. Benyttet markedsverdi baseres på anslag innhentet fra 3 uavhengige meglere. Note 13. Finansiell risikostyring Konsernets vesentlige finansielle risikoer er markedsrisiko knyttet til valuta ettersom selskapets inntekter i betydelig grad er i annen valuta enn kostnader, eiendeler og gjeld. Note 14. Cash Flow Statement NOK Note 14. Kontantstrømsoppstilling Q1 11 Q Cash flow from operating activity Kontantstrøm fra drift Cash flow from investing activity Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Cash flow from financing activitly Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Net Change in cash Nettoendring i likvider Liquid assets at start of period Likvidier i starten av perioden Liquid assets at end period Likvidier i slutten av perioden Note 15. Change in equity NOK Share capital/ Aksjekapital Egne aksjer/ Own shares Share premium fund/ Overkursfond Other equity/ Annen egenkapital Ikke- kontrollerende eierinteresser/ Non-controlling interest Equity per Egenkapital per Total profit for the period Periodens totalresultat Currency translation difference Note 15. Endring i egenkapital Omregningsdifferanse Equity per Egenkapital per Total Note 16. Key figures Note 16. Nøkkeltall Q1 11 Q Number of shares Antall aksjer Earnings per share Fortjeneste per aksje -3,46-0,95-0,57 Book equity per share Bokførte egenkapital per aksje Value adjusted equity per share Verdijustert egenkapital per aksje EBITDA margin excl gains Driftsmargin eksklusiv gevinster 15 % 39 % 50 % EBIT margin excl gains Drifsmargin etter avskrivning eks gev. -3 % 20 % 19 % 8

9 Note 17. Financial items Note 17. Finansposter NOK 1000 Q1 11 Q Interest on bank deposits on non-current receivables Renteinntekt bankinnskudd og langsiktige fordringer *Net realised and unrealised agio gains * Netto realisert og urealisert agiogevinster Change in value of derivatives Verdiendring derivater Change in value of financial investments Verdiendring finansiell plasseringer Other financial income Annen Finansinntekt 588 Total financial income Sum finansinntekt Interest on loans Rentekostnad på lån Net realised and unrealised agio losses Netto realisert og urealisert agiotap Change in value of derivatives Verdiendring derivater Change in value of financial investments Verdiendring finansielle plasseringer Loss on sale of bonds/bond funds Tap ved salg av fond Other financial expenses Andre finanskostnader Total financial expenses Sum finanskostnader Net financial items Netto finansposter Note 18. Interest-bearing debt Note 18. Rentebærende gjeld NOK /03/11 31/03/10 31/12/10 Long-term debt Langsiktig gjeld Next years instalments Neste års avdrag Interest-bearing short-term debt Rentebærende kortsiktig gjeld Total interest-bearing debt Total rentebærende gjeld Interest-bearing financial fixed assets Rentebærende finansiell anleggsmidler Interest-bearing current assets Rentebærende omløpsmidler Bank deposit Bankinnskudd Net interest-bearing debt Netto rentebærende gjeld Note 19. Essential transactions with close related companies Contracts for construction of vessels are entered into with Havyard Leirvik AS. The contractual partner for the leaseback transaction for Havila Mars and Havila Mercury is the Havila Ariel Group. The rental contract for the premises is with Havila AS and management agreements are entered into with the Havship-companies. Bareboat agreements have been signed for two vessels with Havila PSV III KS and Havila PSV AS, respectively. All the agreements with close related companies are entered into on market terms. Note 20. Events after the balance sheet date There are no events after the balance sheet date with effect on considerations regarding the company accounts. Note 19. Vesentlige transaksjoner med nærstående Kontrakter om bygging av fartøyer er inngått med Havyard Leirvik AS. Tilbakeleieavtale av Havila Mars og Havila Mercury er inngått med Havila Ariel konsernet. Leiekontrakten for kontorlokalet er inngått med Havila AS og disponentavtaler for tre fartøy er inngått med Havship-selskapene. Det er inngått bareboatavtaler for to fartøy med henholdsvis Havila PSV III KS og Havila PSV AS. Alle avtaler med nærstående parter er inngått på markedsmessige vilkår. Note 20. Hendelser etter balansedagen Det er ingen hendelser etter balansedagen med betydning for vurdering av selskapets stilling. SHARES AND SHAREHOLDERS Market value of the company per was approximately NOK 973.5m based on a share price of NOK 61.There is 497 shareholders whereof 41 from outside Norway. Havila AS owns 50.32% of the company. At the end of June 2009 the company sold 1,052,000 own shares, corresponded to 6.59% of total share capital, at a price of NOK per share. After the sale, the company s own shareholding is 155,000 shares corresponded to 0.97%. The company has entered into a TRS (Total Return Swap) agreement for all the sold shares. The TRS agreement was renewed on 3 January 2011 and is in force until 7 July The share capital amounts to NOK 199.5m, comprising shares at NOK a share. Havila Shipping ASA has one class of shares, where each share gives one vote at the company s general meeting. AKSJER OG AKSJONÆRER Selskapets markedsverdi var ca NOK 973,5mill per basert på en aksjekurs på NOK 61. Selskapet har 497 aksjonærer hvorav 41 med adresse utenfor Norge. Havila AS eier 50,32 % av selskapet. I slutten av juni 2009 solgte selskapet egne aksjer, tilsvarende 6,59% av aksjekapitalen, til en pris på NOK 47,50 pr. aksje. Selskapets beholdning ev egne aksjer er etter dette , tilsvarende 0,97%. Selskapet har inngått en TRS (Total Return Swap) avtale for alle de solgte aksjene. TRS avtalen ble fornyet 3. januar i 2011 og løper til 7. juli Aksjekapital er NOK 199,5 mill fordelt på aksjer pålydende NOK 12,50. Havila Shipping ASA har èn aksjeklasse, der hver aksje gir èn stemme på selskapets generalforsamling. 9

10 20 LARGEST SHAREHOLDERS 20 STØRSTE AKSJONÆRER Havila AS Fosnavåg ,3 % Torghatten ASA Brønnøysund ,7 % DnBNOR Markets ASA Oslo ,7 % Verdipapirfondet Odin Offshore Oslo ,3 % Pareto Aksje Norge Oslo ,5 % Pareto Aktiv Oslo ,5 % RBC Dexia Investor Services Trust Storbritania ,3 % KS Artus Ålesund ,3 % Pareto Verdi Oslo ,2 % Bakkely Invest AS Ulsteinvik ,1 % Einar Kristian Tveitå Hornnes ,7 % Wilh. Wilhelmsen ASA Lysaker ,7 % Olav Magne Tveitå Hornnes ,7 % Hustadlitt AS Molde ,6 % Verdipapirfondet DnB NOR SMB Oslo ,5 % Pacific Carriers Ltd Singapore ,5 % Carvallo International Ltd Singapore ,5 % Havsulen AS Ålesund ,4 % Jan Amund Edvardsen Godvik ,4 % Stig Ulstein AS Ulsteinvik ,4 % 20 largest/20 største ,2 % Own shares/egne aksjer ,0 % Other/Andre ,8 % PROFIT AND LOSS ACCOUNT PER QUARTER RESULTATREGNSKAP PR. KVARTAL NOK 1000 Q1 11 Q4 10 Q3 10 Q2 10 Q1 10 Freight income Fraktinntekter Net foreign currency gain/loss Netto valutagevinst/tap Other income Andre inntekter Total operating income Sum driftsinntekter Gain on sale of fixed assets Gevinst ved avgang anleggsmiddel Total income and gains Sum driftsinntekter og gevinst ved salg anleggsmiddel Crew expenses Mannskapskostnader Vessel expenses Driftskostnader skip Hire expenses Leiekostnader Other operating expenses Andre driftskostnader Total operating expenses Totale driftskostnader Operating profit before depreciation Driftsresultat før avskrivning Depreciation Avskrivninger Operating profit Driftsresultat Financial income Finansinntekter Financial expenses Finanskostnader Net financial items Netto finansposter Joint venture companies Felleskontrollert virksomhet Profit before tax Resultat før skatt Tax Skatt Profit after tax Resultat etter skatt Other income and expenses Andre inntekter og kostnader Currency translation differences Omregningsdifferanser valuta Total compreh. income for the period Periodens totalresultat Attributable to: Totalresultatet tilordnes: Non-controlling interest Ikke-kontrollerende eierinteresser Controlling interest Eier av morforetaket Total Sum

11 BALANCE SHEET PER QUARTER BALANSE PR. KVARTAL Assets Eiendeler 31/03/11 31/12/10 30/09/10 30/06/10 31/03/10 Fixed assets Anleggsmidler Vessels Fartøy Buildings, office equipment etc Bygninger, kontorutstyr mv New building contracts Nybyggingskontrakter Fixed assets Varige driftsmidler Financial fixed assets Investments in joint venture company Finansielle eiendeler Investering i felleskontrollert virksomhet Derivatives Derivater Deferred tax assets Utsatt skattefordel Shares Aksjer Net pension assets Netto pensjonsmidler Long term receivables Langsiktige fordringer Total financial fixed assets Totale finansielle eiendeler Total fixed assets Sum anleggsmidler Current assets Omløpsmidler Bunkers and other stocks Bunkers og annet lager Trade receivables Kundefordringer Other short-term receivables Andre kortsiktige fordringer Assets held-for-sale Eiendeler tilgjengelig for salg Derivatives Derivater Trading portfolio Handelsportefølgje Bank deposit Bankinnskudd Total current assets Sum omløpsmidler Total assets Sum eiendeler Equity and liabilities Egenkapital og gjeld 31/03/11 31/12/10 30/09/10 30/06/10 31/03/10 Equity Egenkapital Share capital Aksjekapital Own shares Egne aksjer Share premium fund Overkursfond Other equity Annen egenkapital Non-controlling interest equity Minoritets egenkapital Total equity Sum egenkapital Non-current liabilities Langsiktig gjeld Borrowings Lån Bond loan Obligasjonslån Derivatives Derivater Deferred tax Utsatt skatt Allocation liability in joint ventures Avsetning av forpliktelser i felleskontrollert virksomhet Other non-current liabilities Annen langsiktig gjeld Total long-term debt Sum langsiktig gjeld Current liabilities Kortsiktig gjeld Trade payable Leverandørgjeld Tax payable Betalbar skatt Derivatives Derivater Other current liabilties Annen kortsiktig gjeld Total current liabilities Sum kortsiktig gjeld Total equity and liabilities Sum egenkapital og gjeld

12 Retur: HAVILA SHIPPING ASA Havilahuset P.O. Box 215, N-6099 Fosnavåg Tel.: Fax.: FLEET AND CONTRACT STATUS / FLÅTEOVERSIKT OG KONTRAKTSDEKNING Building year Design Options PSV Havila Foresight 2008 MT 6010 Until July x1 year Havila Favour 1999 VS 483 Havila Faith 1998 VS 483 Havila Princess 2005 VS 470 Havila Fortress 1996 VS 483 Until October 2014 Until June 2013 Until August 2013 Until May 2011 Havila Herøy 2009 Havyard 832 Until December x1 year Havila Fanø 2010 Havyard 832 Until August x1 year Havila Clipper 2011 Havyard 832 Until March x6 months Havila Commander 2010 VS 485 5x1 months Havila Crusader 2010 VS 485 Until Dec x6 months RRV Havila Troll 2003 UT 527 Until January x2 years Havila Runde 1997 Kleven Until July x1 year AHTS Havila Mars 2007 UT 786 Until July x1 year Havila Mercury 2007 UT 786 Until December x1 year Havila Saturn 2008 Havyard 842 Sold Havila Neptune 2008 Havyard 842 Until September x6 months Havila Venus 2009 Havyard 845 Havila Jupiter 2010 Havyard 845 Until July months AHTS ASIA Posh Viking 2008 Focal Marine Until May x2 months Posh Vibrant 2008 Focal Marine Until February 2015 Posh Virtue 2009 Focal Marine Until May x2 months Posh Venture 2009 Focal Marine Until April 2011 SUBSEA Havila Harmony 2005/2007 MT 6010 Until April x1 year Havila Phoenix 2009 Havyard 858 Until October x6 months Seven Havila 2010 Havyard 858 DSV Until Feb 2021 Havila SubSea 2011 Havyard 855 Delivery Q Until Jan x2 years Contract Option New building Spot

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 1 Reach Subsea ASA - KONSERNRAPPORT KVARTAL HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 // HØYDEPUNKT REACH leverer positivt resultat for tredje kvartal 2013 som et resultat av vellykket oppstart av offshore operasjoner

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA

Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA Norgani Hotels ASA mid-quarter update NORSK ENGLISH Norgani inngikk 10. juni avtaler om kjøp av en portefølje på tilsammen 35 hotelleiendommer

Detaljer

1. halvår. 2001 1st half year

1. halvår. 2001 1st half year 1. halvår 2001 1st half year REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2001 hatt en omsetning på NOK 839,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 122,0

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 1st quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47 23

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report_Årsrapport 2006 Key figures_nøkkeltall (usd 1000) (usd 1000) Contents_Innhold: Key figures/nøkkeltall 3 The Year 2006 5 Building strength to meet the future 8 Shareholders information 10

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2015 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2015 4 Regnskap 2. kvartal 2015 - management rapportering 11 Konsernets

Detaljer

Årsrapport 2004 Annual report 2004

Årsrapport 2004 Annual report 2004 Årsrapport 2004 Annual report 2004 Et naturlig valg i fisk og sjømat A natural choice in fish and seafood Innhold Contents To sterke merkevarer Two strong brands 3 Dette er Domstein i dag Domstein today

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2013... 4 Regnskap 2. kvartal 2013... 8 Konsernets sammendratte resultatregnskap...8

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2011 NRP Juni 2011 Markedsrapport 2011 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2015. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2015. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q1 2015 QUARTERLY REPORT Q1 2015 KVARTALSSRAPPORT Q1 2015 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2015 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa V I K T I G E H E N D E LS E R F Ø R S T E H A LVÅ R 2 0 1 0 Overtagelse av Far Shogun AHTS Far Shogun ble overlevert

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Prospectus. Havyard Group ASA

Prospectus. Havyard Group ASA Prospectus Havyard Group ASA (a Norwegian public company limited by shares organised under the laws of Norway) Initial public offering of between 4,200,000 and 6,250,000 Offer Shares at an Application

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

IMPORTANT INFORMATION

IMPORTANT INFORMATION Prospectus Prospectus for the listing of 22,695,227 New Shares on Oslo Axess, each with a nominal value of NOK 0.20 per share, issued through a Private Placement at a Subscription Price of NOK 0.50 per

Detaljer

Innhold. TONOs årsapport 2013. TONOs regnskap 2013. Directors' Report for 2013

Innhold. TONOs årsapport 2013. TONOs regnskap 2013. Directors' Report for 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Innhold TONOs årsapport 2013 Virksomhet og fremtidig utvikling 5 Økonomiske forhold 5 TONOs personale 6 TONOs styre, komiteer og utvalg 8 Stipendmidler 9 Utfyllende informasjon om virksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

Årsberetning. Lufthavnen ble i 2000 kåret til Europas mest punktlige lufthavn med gjennomsnittlig 87,9 prosent punktlighet.

Årsberetning. Lufthavnen ble i 2000 kåret til Europas mest punktlige lufthavn med gjennomsnittlig 87,9 prosent punktlighet. 20 00 Å R S R A P P O R T Årsberetning År 2000 var det andre fulle driftsåret for Oslo Lufthavn (OSL). Fortsatt står de driftsmessige forholdene i fokus. Det har vært foretatt store investeringer for å

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer