ÅRSREGNSKAP Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Jessheim friidrettsstadion

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP 2011. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Jessheim friidrettsstadion"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP Jessheim friidrettsstadion Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

2 Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERINGSREGNSKAPET REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING ØKONOMISK OVERSIKT - BALANSE NOTER TIL REGNSKAPET REGNSKAPSPRINSIPPER ENDRING I ARBEIDSKAPITAL ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER FOND (AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER) PRINSIPPENDRINGER KAPITALKONTO GARANTIER GITT AV KOMMUNEN FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER AKSJER OG ANDELER PENSJON VITAL PENSJON KLP PENSJON SPK SPESIFIKASJON AV VESENTLIGE POSTER I REGNSKAPET ANLEGGSMIDLER FINANSIELLE OMLØPSMIDLER GJELDSFORPLIKTELSER AVDRAG PÅ GJELD TILSAGN PÅ VIDEREUTLÅN, ETABLERINGSTILSKUDD OG UTBEDRINGSTILSKUDD FORDRINGER OG GJELD TIL INTERKOMMUNALT SAMARBEID VESENTLIGE FORPLIKTELSER ANDRE FORHOLD SELVKOSTTJENESTER ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET ÅRSVERK GODTGJØRELSE TIL RÅDMANN OG ORDFØRER REVISJONSHONORAR KONTROLLUTVALGET

3 1 sskjema 1A Driftsregnskapet i 1000 kr. Just budsj Oppr budsj 2010 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte/indirekte skatter Andre generelle statstilskudd *) Sum frie disponible inntekter NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Sum netto finansinntekter/-utgifter Kalkulatoriske finanskostnader VAR NETTO AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Sum netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) smessig mer-/mindreforbruk *) Spesifikasjon andre generelle statstilskudd: Justert budsjett Opprinnelig budsjett 2010 Merverdiavgiftskompensasjon fra investering Merverdiavgiftskompensasjon fra krisepakkemidler Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger / sykehjem Kompensasjonstilskudd skole- og kirkebygg Grunnskolereform

4 2 sskjema 1B Driftsregnskapet Enheter Justert budsjett Opprinnelig budsjett 2010 utgift FOREBYGGENDE BARN OG UNGE (FBU) inntekt netto utgift BARNEHAGEN inntekt netto utgift KULTUR inntekt netto utgift GYSTADMARKA SKOLE inntekt netto utgift ALGARHEIM SKOLE inntekt netto utgift BAKKE SKOLE inntekt netto utgift BORGEN SKOLE inntekt netto utgift DØLI SKOLE inntekt netto utgift HOVIN SKOLE inntekt netto utgift JESSHEIM SKOLE OG RESSURSSENTER inntekt netto utgift MOGREINA SKOLE inntekt netto utgift NORDKISA SKOLE inntekt netto utgift ÅREPPEN SKOLE inntekt netto utgift SKOGMO SKOLE inntekt netto utgift ALLERGOT UNGDOMSSKOLE inntekt netto utgift NORDBY UNGDOMSSKOLE inntekt netto utgift VESONG UNGDOMSSKOLE inntekt netto utgift VOKSENOPPLÆRINGEN inntekt netto utgift GRUNNSKOLE FELLES inntekt netto utgift HSBK STAB inntekt netto SUM HOVEDUTVALG SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR

5 Enheter Justert budsjett Opprinnelig budsjett 2010 utgift PRO KLØFTA inntekt netto utgift PRO JESSHEIM VEST inntekt netto utgift REHABILITERING, UTREDNING OG FOREBYGGING inntekt netto utgift HELSEVERN inntekt netto utgift NAV ULLENSAKER inntekt netto utgift BOLIG MED BISTAND (BMB) inntekt netto utgift PRO JESSHEIM ØST inntekt netto utgift HS STAB inntekt netto SUM HOVEDUTVALG HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG Enheter Justert budsjett Opprinnelig budsjett 2010 utgift GRØNT, IDRETTS- OG VEGANLEGG inntekt netto utgift KOMMUNALE EIENDOMMER inntekt netto utgift BRANN OG REDNING inntekt netto utgift VANN, AVLØP, RENOVASJON OG VEG inntekt netto utgift UTBYGGING inntekt netto utgift SELVFINANSIERENDE BOLIGPROSJEKTER inntekt netto utgift PET STAB inntekt netto SUM HOVEDUTVALG EIENDOM OG TEKNISK

6 Enheter Justert budsjett Opprinnelig budsjett 2010 utgift AREAL OG LANDBRUK inntekt netto utgift PERSONAL OG SERVICE inntekt netto utgift ØKONOMI inntekt netto utgift PLAN OG NÆRING (PLN) inntekt netto utgift estab inntekt netto utgift RÅDMANNENS STAB inntekt netto SUM HOP ORDINÆRE ENHETER utgift IKT inntekt netto utgift POLITISKE STYRINGSORGANER inntekt netto utgift TILSKUDD TIL INTERKOMMUNALE SELSKAPERinntekt netto utgift SENTRALE RESERVER/FELLES AVSETNINGERinntekt netto utgift SKATT, RAMMETILSKUDD, FINANS inntekt netto SUM HOP FELLESPOSTER SUM TOTAL

7 3 sskjema 2A Investeringsregnskapet i 1000 kr. Just budsj Oppr budsj 2010 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

8 4 sskjema 2B Investeringsregnskapet Investeringsområde Tall i 1000 kr Justert budsjett Opprinnelig budsjett 2010 Helse og Sosial Utbygging Helsebygg Barnehage Nordkisa ny skole Bakke skole utvidelse til 3-parallell (inkl. parkering) K-bygget rehabilitering Algarheim ny modul Skogmo skole 2.etg. Modul Øvrige utbyggingsprosjekter grunnskole Nytt Stadionanlegg Flerbrukshall / ishall Gystadmarka Utbygging øvrige idrettsanlegg Øvrige utbygggingsprosjekter SUM UTBYGGING Selvfinansierende boligprosjekter Veg Trafikksikringstiltak i forbindelse med fylkesveier Kommunale gangveiprosjekter Tverrforbindelsen Forsterkning veier, plasser, asfalt Hovin skole parkeringsplass Åreppen skole parkeringsplass Ringveien Idrettsanlegg Gystadmarka - veg-anlegg Øvrige veg-prosjekter Jessheim Byutvikling, veg anleggsbidragsmodell Vederlagsfri overtakelse veganlegg SUM VEG VAR Vannføringsanlegg Avløpsanlegg Nytt vannverk Jessheim Byutvikling, VA anleggsbidragsmodell Vederlagsfri overtakelse VA anlegg SUM VAR Kommunale eiendommer Rehabilitering Kommunale bygninger Avsetning skoletilpasninger Park, idrett og uteanlegg Lokalisering kommunal tjenesteproduksjon (ombygging Rådhus) Øvrige investeringer kommunale eindommer SUM KOMMUNALE EIENDOMMER Kultur Kino Oppgradering kulturhus med utstyr Øvrige investeringsprosjekter kultur SUM KULTUR Administrasjon IKT Øvrige administrative investeringsprosjekter SUM ADMINISTRASJON Investering inventar og utstyr skolene Kirkelig fellesråd SUM

9 5 Økonomisk oversikt Drift i 1000 kr. Note Just budsj Oppr budsj 2010 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 8.20, Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 8.19, Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 8.19, Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat AVSETNINGER Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger smessig merforbruk/mindreforbruk

10 6 Økonomisk oversikt Investering i 1000 kr. Note Just budsj Oppr budsj 2010 INVESTERINGSINNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekterog utbytte Sum inntekter INVESTERINGSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSUTGIFTER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSUTGIFTER Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekket / udisponert

11 7 Økonomisk oversikt - Balanse i 1000 kr. Note 2010 EIENDELER (A) Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler (B) Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER (A + B)

12 EGENKAPITAL OG GJELD (C) EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) smessig mindreforbruk smessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet Kapitalkonto Sum egenkapital (D) GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) (E) MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene SUM MEMORIAKONTI 0 0 Jessheim 13. februar 2012 Arne Bruknapp Rådmann Pål Chr. Jakobsen Økonomisjef 12

13 8 Noter til regnskapet 8.1 sprinsipper et er utarbeidet i samsvar med kommuneloven, forskrift om årsregnskap og god kommunal regnskapsskikk. sprinsipper: Tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet går fram av driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Det regnskapsføres ikke tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet. Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger regnskapsføres brutto. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er ført i årsregnskapet, uavhengig av inn- og utbetalingstidspunkt. For lån er kun den delen som faktisk er brukt i året, ført i investeringsregnskapet. Ubrukt del av lån memoriaføres. I de tilfeller enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, avsettes et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje, er omløpsmidler. Påkostninger på eksisterende anleggsmidler som øker verdien av anleggsmidlene, og kostnader til nye anleggsmidler aktiveres i samsvar med kommunal regnskapsstandard nr 4 Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Utgifter som påløper for å opprettholde kvalitetsnivået til anleggsmiddelet, føres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving føres i investeringsregnskapet. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år, er klassifisert som omløpsmiddel. Klassifisering av gjeld: Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekk/likviditetslån, jf kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Vurderingsregler: Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden i samsvar med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Anleggsmidler som har hatt verdifall, nedskrives til virkelig verdi hvis verdifallet forventes å ikke være forbigående, jf kommunal regnskapsstandard nr 9 Nedskriving av anleggsmidler. Langsiktige leieavtaler vurderes til finansiell leasing i samsvar med kommunal regnskapsstandard nr 8 Leieavtaler. Leieavtalene er aktivert som anleggsmiddel til nåverdi med tilhørende gjeldspost under langsiktig gjeld. Leie belastes henholdsvis renteutgifter og avdragsutgifter. 13

14 Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Selvkostberegninger: Der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger, beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet. Merverdiavgift og kompensasjon av merverdiavgift: Kommunen følger reglene i lov om merverdiavgift for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. Det kreves kompensasjon for merverdiavgift på øvrig virksomhet. Investeringsregnskapet: Kommunal- og regionaldepartementet presiserte i brev av 7. april 2010 at investeringsbudsjettet er ettårig og ikke årsuavhengig. En har i Ullensaker tidligere hatt relativt stor ubrukte bevilgninger ved inngangen og utgangen av regnskapsåret, og i praksis ansett investeringsbudsjettet som årsuavhengig. Omlegging til ettårig investeringsbudsjett er foretatt i, og investeringsregnskapet for er avsluttet i samsvar med dette. Ubenyttede investeringsbevilgninger ved årets slutt vil ikke lenger kunne overføres til neste år uten at dette vedtas inn i påfølgende års investeringsbudsjett. 14

15 8.2 Endring i arbeidskapital i 1000 kr Omløpsmidler Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler Endring ihendehaverobl og sertifikater 0 0 Endring betalingsmidler Sum endring omløpsmidler (A) Kortsiktig gjeld Endring kortsiktig gjeld (B) Endring premieavvik (C) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A+B+C) Anskaffelse og anvendelse av midler i 1000 kr Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år -850 Netto avsetninger

16 8.4 Fond (avsetninger og bruk av avsetninger) i 1000 kr. Disposisjonsfond 2010 Disposisjonsfond pr Avsatt til disp.fond i driftsregnskapet Bruk av disp.fond i driftsregnskapet Bruk av disp.fond i investeringsregnskapet 0-11 Disposisjonsfond pr Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond pr Avsatt til ubundne investeringsfond Bruk av ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond pr Bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr Avsatt til bundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr Bundne driftsfond Bundet driftsfond pr Avsatt til bundne driftsfond Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskap Bundet driftsfond pr

17 8.5 Prinsippendringer Spesifikasjon av konti for prinsippendringer: Feriepenger Renter investering 385 Renter drift Momskompensasjon Materialbeholdning 216 Tilskudd ress.krevende brukere Saldo konto for prinsippendringer Konto for prinsippendring drift Konto for prinsippendring investering 385 Sum prinsippendringer Tall i 1000 kr 8.6 Kapitalkonto (tall i 1000 kr) Balanse (kapital) pr Reduserte anleggmidler: Økte anleggsmidler: Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Salg av aksjer og andeler 111 Andel egenkapitaltilskudd KLP 315 Salg anleggsmidler 320 Videreutlån (Husbankmidler) Avdragsinntekter på videreutlån (Husbankmidler) Sosiale utlån 86 Avdragsinntekter på sosiallån 98 Andre utlån Nedskrivning og korreksjon utlån Økning pensjonsmidler Økt langsiktig gjeld (korrigert for ubrukte lånemidler): Redusert langsiktig gjeld: Økning pensjonsforpliktelser Avdrag på eksterne investeringslån Arb g avgift av netto pensjonsforpliktelser Avdrag på lån til videreutlån (Husbanken) Bruk av lånemidler til finansiering av investeringer Bruk av utlånsmidler fra Husbanken til videreutlån Balanse pr (kapital) Sum debetposter i året Sum kreditposter i året

18 8.7 Garantier gitt av kommunen Konto Person/ firma/ organisasjon Tall i 1000 kr Garanti- ansvar pr Garanti ansvar pr Opprinnelig garanti beløp Utløp av garanti ansvar Låneinstitusjon Depositumsgarantier - NAV Div. Div. *) Døli barnehage (fra 1990) Husbanken Bakkedalen Foreldrelagsbarnehage Ba Husbanken Bakkedalen Foreldrelagsbarnehage Ba Total garanti vist over 2023 DnBNOR Gardermoen Park Barnehage Husbanken Gardermoen Park Barnehage Total garanti vist over 2015 DnBNOR Romsaas Barnehage Husbanken Romsaas Barnehage Total garanti vist over 2017 DnBNOR Sørholtet Andelsbarnehage Husbanken Olstadmoen foreldrelagsbarnehage Husbanken Mogreina Foreldrelagsbarnehage - Nå VIFO Husbanken Nordbyhagen barnehage (VIFO) Husbanken Trygge Barnehager AS - Borgen Husbanken Læringsverkstedet Gystad vest KLP Film & Kino digitalisering kino DNB *) Låneramme kr Sum

19 8.8 Finansielle anleggsmidler aksjer og andeler Noten viser aksjer og andeler i selskaper som er ført opp som anleggsmidler, spesifisert etter selskap: AKSJER OG ANDELER Balanseført Andel Pr Balanseført verdi av sel- andel verdi skapet gj.snitt 2010 Andel egenkap.tilsk. KLP sykepleierordningen Livsforsikr. Mv (Inkl. komm.pensj.) OrbitArena AS Øvre Romerike Næringsutbygging AS* Øvre Romerike Industriservice AS Viken Skog, andeler Aksjer og andeler i selskaper Ull. Borettslag Myrtangen Borettslag Tangen Borettslag Hilton Borettslag Gjestadbo Borettslag Ringen Borettslag Myrgrenda Borettslag Haugan Borettslag Sørenstuen Borettslag Hannestad borettslag Bakkeli Borettslag Andeler i Borettslag Sum aksjer og andeler * Selskapet er avviklet i 19

20 8.9 Pensjon Vital Årets netto pensjonskostnad Tall i 1000 kr Balanse Årets pensjonsopptjening, nåverdi Brutto påløpt forpliktelse Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonsforpliktelse Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets premieavvik Årets pensjonspremie til betaling Premieavvik tidligere år Årets premieavvik Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger Forventet avkastning 5,50 % Diskonteringsrente 4,50 % Forventet lønnsvekst 2,96 % Forventet G- og pensjonsregulering 2,96 % Forutseteninger turn-over: 20% under 20 år, synkende til 0% over 50 år Forutsetninger uttak AFP: 20% 62 år, økende til 60% 66 år Estimatavvik Midler Forpliktelser Netto Estimert Ny beregning Årets estimatavvik (01.01.) (7 663) Estimatavvik fra tidligere år Amortisering ( ) (75 195) Akkumulert estimatavvik Pensjon KLP Pensjons- Årets netto pensjonskostnad Tall i 1000 kr Balanse poster Årets pensjonsopptjening, nåverdi Brutto påløpt forpliktelse Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonsforpliktelse Administrasjonskostnader 400 Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets premieavvik Årets pensjonspremie til betaling Premieavvik tidligere år Årets premieavvik Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger Forventet avkastning 5,50 % Diskonteringsrente 4,50 % Forventet årlig lønnsvekst 2,96 % Forventet G- og pensjonsregulering 2,96 % Forutseteninger turn-over: 20% under 20 år, synkende til 0% over 50 år Uttaksandel i AFP-felles kom.pensjonsordning: 20% 62 år, økende til 60% 66 år Estimatavvik Midler Forpliktelser Netto Estimert Ny beregning Årets estimatavvik (01.01.) Estimatavvik fra tidligere år Amortisering (23 582) Akkumulert estimatavvik

21 8.11 Pensjon SPK Årets netto pensjonskostnad Tall i 1000 kr Balanse Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Årets pensjonsopptjening, nåverdi Brutto påløpt forpliktelse Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonsforpliktelse Administrasjonskostnader 560 Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets premieavvik Årets pensjonspremie til betaling Premieavvik tidligere år Årets premieavvik Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger Forventet avkastning 4,85 % Diskonteringsrente 4,50 % Forventet lønnsvekst 2,96 % Forventet G- og pensjonsregulering 2,96 % Forutseteninger turn-over: Inntil 50 år, 3%. Over 50 år, 0% Uttaksandel i AFP-felles kom.pensjonsordning: 62 år, 50% Estimatavvik Midler Forpliktelser Netto Estimert Ny beregning Årets estimatavvik (01.01.) (6 484) (25 308) Estimatavvik fra tidligere år (15 061) (57 139) Amortisering (60 902) Akkumulert estimatavvik Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet Det vises til rådmannens årsrapport Anleggsmidler Anleggsnote Ikke avskr.bare IT-utstyr, prog.vare Inventar, utstyr,maskiner Utstyr maskiner Anlegg Anlegg Fast eiendom, Fast eiendom, (enhet 1000) anlegg 5 år 10 år 20 år 20 år 30 år anlegg 40 år anlegg 50 år Sum Anskaffelseskost Akkumulert avskr pr Bokført verdi pr Tilgang Avgang Årets avskr Nedskriving i året Bokført verdi Herav anleggsmidler finansiell leasing Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 20 år 30 år 40 år 50 år Avskrivningsplan Ikke avskrivbar Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Sum tilgang på 220,7 mill kr er samlet aktiverte investeringer for. I tillegg kommer investeringsmidler som er overført til Ullensaker kirkelig fellesråd på 0,5 mill kr, noe som gir samlede investeringsutgifter på 221,2 mill kr, jf sskjema 2B Investeringsregnskapet. 21

22 8.14 Finansielle omløpsmidler Storebrand ASA 2010 Storebrand ASA Norske Skogindustrier ASA 2010 Norske Skogindustrier ASA Tall i 100 kr Markedsverdi Markedsverdi Verdiendring i året Utbytte Gjeldsforpliktelser Restgjeld Restgjeld Type lån Obligasjonslån DnBNOR Sum obligasjonslån Sertifikatlån Nordea Nordea Nordea Nordea Nordea Nordea DnBNOR Sum sertifikatlån Andre Investeringslån Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken KLP Kommunekreditt KLP KLP KLP KLP Sum andre investeringslån Husbanklån Husbanken boliger Husbanken lån til startlån Sum lån Husbanken Statlig lån Gardermoutbyggingen Sum statlig lån Finansiell leasing Gystadmyr Gjestad Sum finansiell leasing Kommunens samlede lånegjeld Tall i 1000 kr 22

23 Låneporteføljens gjennomsnittlige bindingstid for rentene (WAL) pr er 3,01. Kommunens finansreglement setter krav til at gjennomsnittlig bindingstid for rentene skal ligge mellom 1,0 og 4,0. Statlig lån i forbindelse med Gardermoutbyggingen, finansielle leasingavtaler og lån til startlån er ikke tatt med i beregningene. Tall i 1000 kr Øvre låneramme til selskapene Eierandel 2010 Kommunens samlede gjeldsforpliktelser i IKS og interkommunale samarbeid ( 27) Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) 50 mill kr 46,31 % Digitale Gardermoen IKS 91 mill kr 33,43 % Gardermoreg. interkommunale brannvesen 10 mill kr 63,73 % Ullensaker og Nannestad interkommunale vannverk (UniVann) 35 mill kr 80,00 % ØRU kommunenes andel av gjeldsforpliktelsene i ØRAS og DGI er basert på befolkningen pr DGI eies av alle ØRU-kommunene. ØRAS eies av Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal. Andelene ovenfor er beregnet etter befolkningen pr pga at befolkningstallene pr ikke er offentlige før etter regnskapsavleggelsen. Ullensaker kommunes eierandel i UniVann er 80 %. Ullensaker kommune hefter kun for sin andel i alle selskapene Avdrag på gjeld Det er i driftsregnskapet totalt utgiftsført avdrag på lånegjeld med kr 60,593 mill kr. Totalt utgiftsførte avdrag består av beregnet minimumsavdrag etter kl 50 nr 7 med 55,893 mill kr samt vedtatt tilleggsavdrag 4,700 mill kr vedrørende nedbetaling av Gardermolånet. Faktisk avdrag på Gardermolånet er for kr 11,920 mill kr. Boligregnskapet er belastet med 3,778 mill kr i minimumsavdrag. I beregningen er videreutlån holdt utenfor. Regelverket tillater bruk av to ulike modeller ved beregning av minimumsavdrag. Bokført minimumsavdrag ovenfor er beregnet etter regnearkmodellen. Denne modellen beregner avdraget ut fra vektet gjenstående økonomisk levetid på kommunens anleggsmidler. Alternativ forenklet beregningsmodell, som er anbefalt av NKRF, beregner avdraget ut fra forholdet mellom årets avskrivninger og anleggsmidlenes bokførte verdi. Minimumsavdrag beregnet etter forenklet modell ville for gitt et avdrag ca 9,3 mill kr høyere enn det som er belastet regnskapet for. 23

24 8.17 Tilsagn på videreutlån, etableringstilskudd og utbedringstilskudd Tall i 1000 kr Tilsagnenes varighet Totale tilsagn lån Totale tilsagn tilskudd Forhåndstilsagn videreutlån mai Forhåndstilsagn etableringstilskudd 300 Tilsagn konkret bolig Etableringstilskudd konkret bolig 900 Utbedringstilskudd juni Sum gitte tilsagn Gjenstående midler til videreutlån pr er kr 12,0 mill kr. Gjenstående midler til etableringstilskudd pr er på kr 1,9 mill kr, og gjenstående midler til utbedringstilskudd er kr Fordringer og gjeld til interkommunalt samarbeid Kommunen har sammen med andre kommuner i regionen etablert interkommunale samarbeid som er organisert etter kommuneloven 27. For ytterligere kommentarer se rådmannens årsrapport. Ullensaker og Nannestad interkommunale vannverk (UNIVANN) Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike Øvre Romerike Utvikling (ØRU) Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) Pr har kommunen samlet følgende mellomværende med selskapene: Kortsiktige fordringer på kr og kortsiktig gjeld på kr

25 8.19 Vesentlige forpliktelser Type avtale Varighet Årlig driftsutgift Leverandør Leasing av biler til PRO enhetene, rammeavtale inngått av IIØR Eidsvoll Bilforretning AS/Autolease Tjenester, ressurskrevende brukere 3) Omsorgspartner AS Tjenester, ressurskrevende brukere 3) Alerins Ungplan Tjenester, ressurskrevende brukere 3) OP Rehab AS Tjenester, ressurskrevende brukere 3) Incita AS Tjenester, ressurskrevende brukere 3) Solhaugen Tjenester, ressurskrevende brukere 3) ULOBA Tjenester, ressurskrevende brukere 3) Nøkkelbo Tjenester, ressurskrevende brukere 3) Stiftelsen Nordre Aasen Tjenester, ressurskrevende brukere 3) Prosjekt Felles Framtid AS Leie av Gystadmyr og deler av Gjestad bo- og aktivitetssenter 2) S.G. Finans AS Driftsavtale Gystadmyr og Gjestad bo- og aktivitetssenter YIT Building Systems AS Driftsavtale snørydding Ullensaker Bygdeservice AS, Tore Jødahl AS, Gardermoen Eiendomsservice AS Driftsavtale renhold på rådhuset og kulturhuset Østlandske Rengjøring AS Driftsavtale renovasjon, rammeavtale, innsamling og transport av husholdningsavfall Reno Norge AS kontrak avsluttes Ny avtale fra med Norsk Gjenvinning Driftsavtale renovasjon, formålsbygg RagnSells Vinterdrift institusjoner 1) Gardermoen Eiendoms Service AS, Tore 800 Jødahl AS Behandling av husholdningsavfall Løpende, oppsigelsesfrist 3 år Øvre Romerike Avfallsselskap Løpende, Kjøp av vann oppsigelsesfrist 1 år ) Årlige driftsutgifter er basert på antall utkallinger i et gjennomsnittsår UniVann 2) I henhold til kommunal regnskapsskikk nr. 8, er avtalen ansett å være en finansiell leasingavtale. Avtalen er derfor lagt inn som anleggsmiddel i kommunens regnskap pr. 1/1-2007, etter de retningslinjer som er gitt i KRS 8. Det vises videre til note anleggsmidler. Beløpet ovenfor er kontantstrøm for. 3) Disse avtalene gjøres pr. person som defineres som ressurskrevende bruker. For hver enkelt leverandør er ført opp summen av vesentlige enkeltkontrakter. 25

26 8.20 Andre forhold Alfhallen Avkorting av momskompensasjon Kommunen krever momskompensasjon for investerings- og driftsutgifter når kommunen står som eier av et anleggsmiddel, og formålet er kommunens egen bruk. Etter gitte regler skal momskompensasjon avkortes ved inntektsgivende arrangementer og kommersiell virksomhet. For Alfhallen som ble åpnet i juni 2010, gjenstår det ytterligere avklaringer med Skatteetaten på hva som legges i begrepene kommersiell virksomhet sett i fht idrettsklubbers normale bruk av kafeteria og sosiale rom. Det kan ligge en forpliktelse i regnskapet som det ved regnskapsavleggelsen ikke er mulig å tallfeste. Momskompensasjon skal videre avkortes i fht idrettslagets salg av reklameplass. Også på dette området gjenstår det ytterligere avklaringer med Skatteetaten om hvordan en slik avkorting skal beregnes. Kommunen har ikke hatt direkte investeringsutgifter til reklameplass. Alfhallen er vedtatt finansiert med kommunale lånemidler, tippemidler, dugnad fra Borgen IL og en gave. I brev fra Skatteetaten går det fram at en gave fra en utenforstående ikke vil avkorte kommunens momskompensasjon, mens Kommunal- og regionaldepartementet legger til grunn at en medfinansiering fra et idrettslag skal avkorte kommunens momskompensasjon. Det er Borgen IL som er mottaker av gaven, og dermed ser det ut til at kommunen må avkorte momskompensasjon på investeringsutgifter tilsvarende verdien av gaven. Kommunen vil be om ytterligere avklaring og presisering fra Skatteetaten for dette spesielle tilfellet. På tidspunktet for avleggelsen av regnskapet for er ikke størrelsen på gaven fra Borgen IL kjent, og det er ikke mulig å tallfeste avkorting av momskompensasjon. Det ligger dermed en mulig forpliktelse i kommunens regnskap pr. Spillemidler: Kommunens klage på avslag på spillemidler for Alfhallen ble behandlet av fylkeskommunens hovedutvalg for kultur, folkehelse og næring i møte , og utvalget fattet følgende vedtak: Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse frafaller sitt avslag gitt i møte den i sak 31/11 på søknad om spillemidler til flerbrukshallen i Ullensaker kommune. Kulturdepartementet har i brev av omgjort dette vedtaket. Rådmannen vil fremme sak om klage på dette vedtaket til HOP's møte Anordning av variable lønnsutgifter Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) fastslår i et notat om tidspunkt for regnskapsføring (datert desember ) at også lønnsutgifter skal anordnes til det regnskapsår de faktisk har påløpt. I Ullensaker har praksis vært at lønnsutgifter utgiftsføres på utbetalingstidspunktet. Etterskuddsvis variabel lønn utbetalt i januar 2012 er nå anordnet til regnskapet. Driftsregnskapet for er dermed belastet med variabel lønn for 13 perioder. Dette er en ikke budsjettert merutgift. Tilleggsbelastning grunnet denne praksisendringen utgjør 8,5 mill inkl arbeidsgiveravgift. 26

27 Driftstilskudd til private barnehager Etter klage fra de private barnehagene vedrørende kommunalt driftstilskudd for årene 2009 og 2010, er tilskuddene for disse årene gjennomgått og reberegnet. I tillegg er det gjennomført en detaljert gjennomgang av kommunens videreformidling av statlig tilskudd for disse årene. Ved avleggelse av årsregnskapet for er denne saken ikke endelig avsluttet, ettersom nye beregninger etter utsendelse av vedtak gir nye klagefrister for barnehagene. Resultatet av klagebehandlingen gir en anslått tilleggsutgift for kommunen på 10,5 mill kr. Denne tilleggsutgiften er belastet driftsregnskapet for. Ny finansieringsordning for private barnehager fra tilsier at driftstilskuddene skal endelig beregnes med utgangspunkt i kommunens faktiske regnskapstall, dvs faktiske utgifter knyttet til kommunale barnehager. Foreløpig etterberegning tilsier at tilskudd til private barnehager skal reduseres med 5,4 mill kr i forhold til det som er utbetalt gjennom året. Det er foretatt en regnskapsmessig avsetning for dette. Det skal fattes vedtak om etterjustering av tilskuddene i forbindelse med kommunestyrets behandling av årsregnskapet. 27

28 8.21 Selvkosttjenester Selvkostområde VANN (tall i 1000 kr) Justert budsjett 2010 Sum inntekter Sum kostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel -107 % -96 % -84 % Bundet fond VANN pr Avsetning til fond Renter avsatt til fond -66 Bundet fond VANN pr Selvkostområde AVLØP (tall i 1000 kr) Justert budsjett 2010 Sum inntekter Sum kostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel -100 % -95 % -91 % Bundet fond AVLØP pr Bruk av fond 81 Renter avsatt til fond -159 Bundet fond AVLØP pr Selvkostområde SEPTIK (tall i 1000 kr) Justert budsjett 2010 Sum inntekter Sum kostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel -68 % -116 % -90 % Bundet fond SEPTIK pr Bruk av fond 283 Renter avsatt til fond 2 Bundet fond SEPTIK pr Akkumulert merforbruk SEPTIK pr smessig merforbruk dekkes av kommuneregnskapet for, men vil kreves inn av selvkostområdet septik i Selvkostområde RENOVASJON (tall i 1000 kr) Justert budsjett 2010 Sum inntekter Sum kostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel -105 % -106 % -110 % Bundet fond RENOVASJON pr Avsetning til fond Renter avsatt til fond -60 Bundet fond RENOVASJON pr

29 Selvkostområde FEIING (tall i 1000 kr) Justert budsjett 2010 Sum inntekter Sum kostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel -96 % -95 % -95 % Bundet fond FEIING pr Bruk av fond 113 Renter avsatt til fond -2 Bundet fond FEIING pr Akkumulert merforbruk FEIING pr smessig merforbruk dekkes av kommuneregnskapet for, men vil kreves inn av selvkostområdet feiing i Selvkostområde BYGGESAK (tall i 1000 kr) Justert budsjett 2010 Sum inntekter Sum kostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel -117 % -93 % -93 % Bundet fond BYGGESAK pr Avsetning til fond Renter avsatt til fond -43 Bundet fond BYGGESAK pr Selvkostområde OPPMÅLING (tall i 1000 kr) Justert budsjett 2010 Sum inntekter Sum kostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel -110 % -100 % -98 % Bundet fond OPPMÅLING pr Avsetning til fond -616 Renter avsatt til fond -33 Bundet fond OPPMÅLING pr

30 8.22 Organisering av kommunens virksomhet Det henvises til rådmannens årsrapport Årsverk 2010 Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner Antall menn % andel menn Antall kvinner høyere* stillinger % andel kvinner i høyere stillinger Antall menn i høyere stillinger 7 12 % andel menn i høyere stillinger * Rådmannens ledergruppe og enhetsledere Andel deltidsstillinger 2010 Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger 9 9 Likestilling: Likestilling omhandler hvordan kommunen sikrer likeverdig behandling av kommunens ansatte uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturbakgrunn. Ullensaker kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver for både kvinner og menn i alle aldersgrupper, også de med nedsatt funksjonsevne og ulik kulturbakgrunn. Ullensaker kommune skal sikre at alle ansatte gis mulighet til å utnytte sine ressurser og blir rettferdig belønnet for dette. Ullensaker kommune skal ta hensyn til likestilling i alt personalarbeid. 30

31 8.24 Godtgjørelse til rådmann og ordfører 2010 Rådmann, lønn og annen godtgjørelse Rådmann, lønn og annen godtgjørelse som medlem av rådmannsutvalget i Akershus KS 5 5 Ordfører, lønn og annen godtgjørelse *) Ordfører, lønn og annen godtgjørelse som styremedlem i ØRN, leder fylkesstyre i KS *) Møtegodtgjørelse for UniVann på kr er inkludert 8.25 Revisjonshonorar Tall i 1000 kr 2010 Revisjonshonorar, Ullensaker kommune Revisjonshonorar til Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS er fakturert ut i fra innbyggertallet i revisjonsdistriktets kommuner. Revisjonstjenestene består av regnskapsrevisjon herunder også revisjon av overformynderi- og hjelpevergeregnskap, pasient- og beboerregnskap, attestasjonsoppgaver, prosjekt- og investeringsregnskap, forvaltningsrevisjon, selskapsrevisjon, rådgiving og informasjon Kontrollutvalget Tall i 1000 kr 2010 Sekretær Kontrollutvalget Østre Romerike Revisjonsdistrikt ivaretar sekretariatsfunksjonen i Kontrollutvalget. 31

Ullensaker kommune Årsregnskap 2012

Ullensaker kommune Årsregnskap 2012 Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 3 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET... 4 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERINGSREGNSKAPET... 7 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET... 8 5 ØKONOMISK

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Nordkisa skole

ÅRSREGNSKAP 2013. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Nordkisa skole ÅRSREGNSKAP Nordkisa skole Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Ullensaker kommune Årsregnskap Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 3 2 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune Årsregnskap Eidsvoll kommune INNHOLD: Økonomisk oversikt drift Side 3 Økonomisk oversikt investering Side 4 Hovedoversikt balanse Side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Side 6 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet

Detaljer

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014 Forskriftsmessig Agdenes kommune Årsregnskap 2014 Årsberetning Hovedoversikt Regnskapsskjema 1A og 1B, driftsregnskap Regnskapsskjema 2A og 2B, investeringsregnskapet Balanseregnskapet

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2014

EVJE OG HORNNES KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2014 EVJE OG HORNNES KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2014 1 Innhold EVJE OG HORNNES KOMMUNE... 1 Økonomisk oversikt Drift... 4 Økonomisk oversikt investering... 6 Regnskapsskjema 1a Driftsregnskapet... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2013 1 Økonomiske oversikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Balanseregnskapet Driftsregnskapet

Detaljer

Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling

Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling Fosnes kommune ÅRSREGNSKAP 2008 Økonomiske oversikter med noter Rådmannens innstilling FOTO: KNUT DYPVIK ÅRSREGNSKAP 2008 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e: Økonomiske oversikter og noter Økonomiske

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Årsregnskap 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsregnskap 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsregnskap 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsregnskap 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Innhold Hovedtall...4 Hovedoversikt

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25 ÅRSREGNSKAPET 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema 2a og 2b - investeringsregnskapet...4 2.3 Balanseregnskapet...5

Detaljer

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Årsregnskap 2013 1 Økonomisk oversikt drift Revidert Opprinnelig budsjett budsjett Regnskap Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 122 467 126 087 128 364 115 497 Andre salgs-

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18734/2014 2014/1911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/57 Formannskapet 23.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer