Ullensaker kommune Årsregnskap 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullensaker kommune Årsregnskap 2012"

Transkript

1

2 Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERINGSREGNSKAPET REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING ØKONOMISK OVERSIKT - BALANSE NOTER TIL REGNSKAPET REGNSKAPSPRINSIPPER ENDRING I ARBEIDSKAPITAL ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER FOND (AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER) PRINSIPPENDRINGER KAPITALKONTO GARANTIER GITT AV KOMMUNEN FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER AKSJER OG ANDELER PENSJON KLP PENSJON SPK SPESIFIKASJON AV VESENTLIGE POSTER I REGNSKAPET ANLEGGSMIDLER FINANSIELLE OMLØPSMIDLER GJELDSFORPLIKTELSER AVDRAG PÅ GJELD TILSAGN PÅ VIDEREUTLÅN, ETABLERINGSTILSKUDD OG FORDRINGER OG GJELD TIL INTERKOMMUNALT SAMARBEID VESENTLIGE FORPLIKTELSER ANDRE FORHOLD SELVKOSTTJENESTER ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET ÅRSVERK GODTGJØRELSE TIL RÅDMANN OG ORDFØRER REVISJONSHONORAR KONTROLLUTVALGET

3 1 sskjema 1A Driftsregnskapet i 1000 kr. FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Just budsj Oppr budsj 2011 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte/indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Sum netto finansinntekter/-utgifter Kalkulatoriske finanskostnader VAR NETTO AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Sum netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) smessig mer-/mindreforbruk *) Spesifikasjon andre generelle statstilskudd: 2011 Justert budsjett Opprinnelig budsjett 2011 Merverdiavgiftskompensasjon fra investering Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger / sykehjem Kompensasjonstilskudd skole- og kirkebygg Grunnskolereform

4 2 sskjema 1B Driftsregnskapet Enheter Justert budsjett Opprinnelig budsjett utgift FOREBYGGENDE BARN OG UNGE (FBU) inntekt netto utgift BARNEHAGEN inntekt netto utgift KULTUR inntekt netto utgift GYSTADMARKA SKOLE inntekt netto utgift ALGARHEIM SKOLE inntekt netto utgift BAKKE SKOLE inntekt netto utgift BORGEN SKOLE inntekt netto utgift DØLI SKOLE inntekt netto utgift HOVIN SKOLE inntekt netto utgift JESSHEIM SKOLE OG RESSURSSENTER inntekt netto utgift MOGREINA SKOLE inntekt netto utgift NORDKISA SKOLE inntekt netto utgift ÅREPPEN SKOLE inntekt netto utgift SKOGMO SKOLE inntekt netto utgift ALLERGOT UNGDOMSSKOLE inntekt netto utgift NORDBY UNGDOMSSKOLE inntekt netto utgift VESONG UNGDOMSSKOLE inntekt netto utgift VOKSENOPPLÆRINGEN inntekt netto utgift GRUNNSKOLE FELLES inntekt netto utgift HSBK STAB inntekt netto SUM HOVEDUTVALG SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR

5 Enheter Justert budsjett Opprinnelig budsjett utgift PRO KLØFTA inntekt netto utgift PRO JESSHEIM VEST inntekt netto utgift REHABILITERING, UTREDNING OG FOREBYGGING inntekt netto utgift HELSEVERN inntekt netto utgift NAV ULLENSAKER inntekt netto utgift BOLIG MED BISTAND (BMB) inntekt netto utgift PRO JESSHEIM ØST inntekt netto utgift HS STAB inntekt netto SUM HOVEDUTVALG HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG Enheter Justert budsjett Opprinnelig budsjett utgift KOMMUNALE EIENDOMMER inntekt netto utgift BRANN OG REDNING inntekt netto utgift VANN, AVLØP, RENOVASJON OG VEG inntekt netto utgift UTBYGGING inntekt netto utgift SELVFINANSIERENDE BOLIGPROSJEKTER inntekt netto utgift PET STAB inntekt netto SUM HOVEDUTVALG EIENDOM OG TEKNISK

6 Enheter Justert budsjett Opprinnelig budsjett utgift AREAL OG LANDBRUK inntekt netto utgift PERSONAL OG SERVICE inntekt netto utgift ØKONOMI inntekt netto utgift PLAN OG NÆRING (PLN) inntekt netto utgift estab inntekt netto utgift RÅDMANNENS STAB inntekt netto SUM HOP ORDINÆRE ENHETER utgift IKT inntekt netto utgift POLITISKE STYRINGSORGANER inntekt netto utgift TILSKUDD TIL INTERKOMMUNALE SELSKAPER inntekt netto utgift SENTRALE RESERVER/FELLES AVSETNINGER inntekt netto utgift SKATT, RAMMETILSKUDD, FINANS inntekt netto SUM HOP FELLESPOSTER SUM TOTAL

7 3 sskjema 2A Investeringsregnskapet i 1000 kr. Just budsj Oppr budsj 2011 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

8 4 sskjema 2B Investeringsregnskapet Investeringsområde Tall i hele 1000 Justert Budsjett Opprinnelig budsjett 2011 Helse og Sosial Utbygging Helsebygg Barnehage Nordkisa ny skole Bakke skole utvidelse til 3-parallell (inkl. parkering) K-bygget rehabilitering Øvrige utbyggingsprosjekter grunnskole Flerbrukshall/ishall Nytt Stadionanlegg Øvrige utbyggingsprosjekter Sum Utbygging Veg Tverrforbindelsen Ringveien Parkering Mogreina skole Idrettsanlegg Gystadmarka - Veg Forsterkninger veger og asfalt Øvrige investeringsprosjetker VEG Jessheim byutvikling, veg anleggsbidragsmodell Jessheim stadion bygg, veg anleggsbidragsmodell Vederlagsfri overtakelse veganlegg Sum Veg Vann og Avløp Vannanlegg Avløpsanlegg Nytt vannverk Jessheim byutvikling, VA anleggsbidragsmodell Jessheim stadion bygg, VA anleggsbidragsmodell Vederlagsfri overtakelse VA anlegg Sum Vann og Avløp Selvfinansierende boliger Kommunale eiendommer Skoletilpasninger Rehabilitering kommunale bygg Park, idrett og uteanlegg Ombygging Rådhus Øvrige investeringsprosjekter kommunale eiendommer Sum Kommunale eiendommer Kultur Kino Oppgradering kulturhus med utstyr Sum Kultur Administrasjon IKT Øvrige administrative investeringsprosjekter Sum Administrasjon Investering inventar og utstyr skoler og barnehager Kirkelig fellesråd SUM

9 5 Økonomisk oversikt Drift i 1000 kr. Note Just budsj Oppr budsj 2011 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter 8.9, Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 8.18, Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 8.18, Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat AVSETNINGER Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger smessig merforbruk/mindreforbruk

10 6 Økonomisk oversikt Investering i 1000 kr. Note Just budsj Oppr budsj 2011 INVESTERINGSINNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekterog utbytte Sum inntekter INVESTERINGSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSUTGIFTER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSUTGIFTER Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekket / udisponert

11 7 Økonomisk oversikt - Balanse i 1000 kr. Note 2011 EIENDELER (A) Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler 8.9, Sum anleggsmidler (B) Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik 8.9, Aksjer og andeler Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER (A + B)

12 EGENKAPITAL OG GJELD (C) EGENKAPITAL Note 2011 Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) smessig mindreforbruk smessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital (D) GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser 8.9, Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik 8.9, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) (E) MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene SUM MEMORIAKONTI 0 0 Jessheim 14. februar 2013 Arne Bruknapp Rådmann Pål Chr. Jakobsen Økonomisjef 12

13 8 Noter til regnskapet 8.1 sprinsipper et er utarbeidet i samsvar med kommuneloven, forskrift om årsregnskap og god kommunal regnskapsskikk. sprinsipper: Tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet går fram av driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Det regnskapsføres ikke tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet. Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger regnskapsføres brutto. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er ført i årsregnskapet, uavhengig av inn- og utbetalingstidspunkt. For lån er kun den delen som faktisk er brukt i året, ført i investeringsregnskapet. Ubrukt del av lån memoriaføres. I de tilfeller enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, avsettes et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje, er omløpsmidler. Påkostninger på eksisterende anleggsmidler som øker verdien av anleggsmidlene, og kostnader til nye anleggsmidler aktiveres i samsvar med kommunal regnskapsstandard nr 4 Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Utgifter som påløper for å opprettholde kvalitetsnivået til anleggsmiddelet, føres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving føres i investeringsregnskapet. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år, er klassifisert som omløpsmiddel. Klassifisering av gjeld: Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekk/likviditetslån, jf kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Vurderingsregler: Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden i samsvar med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Anleggsmidler som har hatt verdifall, nedskrives til virkelig verdi hvis verdifallet forventes å ikke være forbigående, jf kommunal regnskapsstandard nr 9 Nedskriving av anleggsmidler. Langsiktige leieavtaler vurderes til finansiell leasing i samsvar med kommunal regnskapsstandard nr 8 Leieavtaler. Leieavtalene er aktivert som anleggsmiddel til nåverdi med tilhørende gjeldspost under langsiktig gjeld. Leie belastes henholdsvis renteutgifter og avdragsutgifter. 13

14 Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Selvkostberegninger: Der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger, beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet. Merverdiavgift og kompensasjon av merverdiavgift: Kommunen følger reglene i lov om merverdiavgift for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. Det kreves kompensasjon for merverdiavgift på øvrig virksomhet. Investeringsregnskapet: Kommunal- og regionaldepartementet presiserte i brev av 7. april 2010 at investeringsbudsjettet er ettårig og ikke årsuavhengig. Omlegging til ettårig investeringsbudsjett ble derfor foretatt i 2011, og investeringsregnskapet for er avsluttet i samsvar med dette. Ubenyttede investeringsbevilgninger ved årets slutt vil ikke lenger kunne overføres til neste år uten at dette vedtas inn i påfølgende års investeringsbudsjett. 14

15 8.2 Endring i arbeidskapital i 1000 kr Omløpsmidler Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler Endring ihendehaverobl og sertifikater 0 0 Endring betalingsmidler Sum endring omløpsmidler (A) Kortsiktig gjeld Endring kortsiktig gjeld (B) Endring premieavvik (C) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A+B+C) Anskaffelse og anvendelse av midler i 1000 kr Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger

16 8.4 Fond (avsetninger og bruk av avsetninger) i 1000 kr. Disposisjonsfond 2011 Disposisjonsfond pr Avsatt til disp.fond i driftsregnskapet Bruk av disp.fond i driftsregnskapet Bruk av disp.fond i investeringsregnskapet 0 0 Disposisjonsfond pr Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond pr Avsatt til ubundne investeringsfond Bruk av ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond pr Bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr Avsatt til bundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr Bundne driftsfond Bundet driftsfond pr Avsatt til bundne driftsfond Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskap Bundet driftsfond pr

17 8.5 Prinsippendringer Spesifikasjon av konti for prinsippendringer: Feriepenger Renter investering 385 Renter drift Momskompensasjon Materialbeholdning 216 Tilskudd ress.krevende brukere Saldo konto for prinsippendringer Konto for prinsippendring drift Konto for prinsippendring investering 385 Sum prinsippendringer Tall i 1000 kr 8.6 Kapitalkonto Balanse (kapital) pr Reduserte anleggsmidler: Økte anleggsmidler: Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Salg anleggsmidler 981 Egenkapitaltilskudd KLP Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 30 Kjøp av aksjer og andeler 30 Avdragsinntekter på videreutlån (Husbankmidler) Videreutlån (Husbankmidler) Avdragsinntekter på andre utlån Økning pensjonsmidler Avdragsinntekter på sosiallån 64 Nedskrivning og korreksjon utlån Økt langsiktig gjeld (korrigert for ubrukte lånemidler): Redusert langsiktig gjeld: Økning pensjonsforpliktelser Avdrag på eksterne investeringslån Arb g avgift av netto pensjonsforpliktelser Avdrag på lån til videreutlån (Husbanken) Bruk av lånemidler til finansiering av investeringer Bruk av utlånsmidler fra Husbanken til videreutlån Balanse pr (kapital) Sum debetposter i året Sum kreditposter i året

18 8.7 Garantier gitt av kommunen Konto Person/ firma/ organisasjon Tall i 1000 kr Garantiansvar pr Garantiansvar pr Opprinnelig garanti beløp Utløp av garanti ansvar Låneinstitusjon Depositumsgarantier - NAV Div. Div. *) Døli barnehage (fra 1990) Husbanken Bakkedalen Foreldrelagsbarnehage Ba Husbanken Gardermoen Park Barnehage Husbanken Gardermoen Park Barnehage Total garanti vist over 2015 DnBNOR Romsaas Barnehage Husbanken Romsaas Barnehage Total garanti vist over 2017 DnBNOR Sørholtet Andelsbarnehage Husbanken Olstadmoen foreldrelagsbarnehage Husbanken Mogreina Foreldrelagsbarnehage - Nå VIFO Husbanken Nordbyhagen barnehage (VIFO) Husbanken Trygge Barnehager AS - Borgen Husbanken Læringsverkstedet Gystad vest KLP Film & Kino digitalisering kino DNB *) Låneramme kr Sum

19 8.8 Finansielle anleggsmidler aksjer og andeler Noten viser aksjer og andeler i selskaper som er ført opp som anleggsmidler, spesifisert etter selskap: AKSJER OG ANDELER Balanseført Andel Pr Balanseført verdi av sel- andel verdi skapet gj.snitt 2011 Andel egenkap.tilsk. KLP sykepleierordningen Andel egenkap.tilsk. KLP fellesordningen Livsforsikr. Mv (Inkl. komm.pensj.) OrbitArena AS Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS Øvre Romerike Industriservice AS Viken Skog, andeler Aksjer og andeler i selskaper Ull. Borettslag Myrtangen Borettslag Tangen Borettslag Hilton Borettslag Gjestadbo Borettslag Ringen Borettslag Myrgrenda Borettslag Haugan Borettslag Sørenstuen Borettslag Hannestad borettslag Bakkeli Borettslag Andeler i Borettslag Sum aksjer og andeler

20 8.9 Pensjon KLP Årets netto pensjonskostnad tall i 1000 kr Balanse Pensjonsposter Årets pensjonsopptjening, nåverdi Brutto påløpt forpliktelse Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonsforpliktelse Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets premieavvik Årets pensjonspremie til betaling Premieavvik tidligere år Årets premieavvik Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger Forventet avkastning 5,50 % Diskonteringsrente 4,50 % Forventet årlig lønnsvekst 3,16 % Forventet G- og pensjonsregulering 3,16 % Forutseteninger turn-over: 20% under 20 år, synkende til 0% over 50 år Uttaksandel i AFP-felles kom.pensjonsordning: 20% 62 år, økende til 60% 66 år Estimatavvik Midler Forpliktelser Netto Estimert Ny beregning Årets estimatavvik (01.01.) Estimatavvik fra tidligere år Amortisering Akkumulert estimatavvik Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Årets netto pensjonskostnad Tall i 1000 kr Balanse Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Årets pensjonsopptjening, nåverdi Brutto påløpt forpliktelse Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonsforpliktelse Administrasjonskostnader 651 Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets premieavvik Årets pensjonspremie til betaling Premieavvik tidligere år Årets premieavvik 352 Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger Forventet avkastning 4,85 % Diskonteringsrente 4,50 % Forventet lønnsvekst 3,16 % Forventet G- og pensjonsregulering 3,16 % Forutsetninger turn-over: Inntil 50 år, 3%. Over 50 år, 0% Uttaksandel i AFP-felles kom.pensjonsordning: 62 år, 50% Estimatavvik Midler Forpliktelser Netto Estimert Ny beregning Årets estimatavvik (01.01.) Estimatavvik fra tidligere år 0 Amortisert Akkumulert estimatavvik

21 8.11 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet Det vises til rådmannens årsrapport Anleggsmidler Anleggsnote Ikke avskr.bare IT-utstyr, prog.vare Inventar, utstyr,maskiner Utstyr maskiner Anlegg Anlegg Fast eiendom, Fast eiendom, Tall i 1000 kr anlegg 5 år 10 år 20 år 20 år 30 år anlegg 40 år anlegg 50 år SUM Anskaffelseskost Akkumulert avskr pr Bokført verdi pr Tilgang Avgang Årets avskr Nedskriving i året Bokført verdi Herav anleggsmidler finansiell leasing Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 20 år 30 år 40 år 50 år Avskrivningsplan Ikke avskrivbar Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Sum tilgang på 352 mill kr er samlet aktiverte investeringer for. I tillegg kommer investeringsmidler som er overført til Ullensaker kirkelig fellesråd på 3,0 mill kr, noe som gir samlede investeringsutgifter på 355 mill kr, jf sskjema 2B Investeringsregnskapet Finansielle omløpsmidler Storebrand ASA 2011 Storebrand ASA Norske Skogindustrier ASA 2011 Norske Skogindustrier ASA Tall i 100 kr Markedsverdi Markedsverdi Verdiendring i året Utbytte

22 8.14 Gjeldsforpliktelser Restgjeld Restgjeld Type lån Obligasjonslån DnBNOR Sum obligasjonslån Sertifikatlån Nordea Nordea Nordea Nordea Nordea Nordea Nordea DnBNOR DnBNOR Sum sertifikatlån Andre Investeringslån Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken KLP Kommunekreditt KLP KLP KLP Sum andre investeringslån Husbanklån Husbanken boliger Husbanken lån til startlån Sum lån Husbanken Statlig lån Gardermoutbyggingen Sum statlig lån Finansiell leasing Gystadmyr Gjestad Sum finansiell leasing Kommunens samlede lånegjeld Tall i 1000 kr 22

23 Tall i 1000 kr Øvre låneramme til selskapene Eierandel 2011 Kommunens samlede gjeldsforpliktelser i IKS og interkommunale samarbeid ( 27) Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) 90 mill kr 46,55 % Digitale Gardermoen IKS 91 mill kr 33,63 % Gardermoreg. interkommunale brannvesen 10 mill kr 63,93 % Ullensaker og Nannestad interkommunale vannverk (UniVann) 35 mill kr 80,00 % ØRU kommunenes andel av gjeldsforpliktelsene i ØRAS og DGI er basert på befolkningen pr DGI eies av alle ØRU-kommunene. ØRAS eies av Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal. Andelene ovenfor er beregnet etter befolkningen pr pga at befolkningstallene pr ikke er offentlige før etter regnskapsavleggelsen. Ullensaker kommunes eierandel i UniVann er 80 %. Ullensaker kommune hefter kun for sin andel i alle selskapene Avdrag på gjeld Det er i driftsregnskapet totalt utgiftsført avdrag på lånegjeld med kr 62,149 mill kr. Utgiftsførte avdrag består av beregnet minimumsavdrag etter kl 50 nr 7. Boligregnskapet er belastet med 4,328 mill kr i minimumsavdrag. I beregningen er videreutlån holdt utenfor. Regelverket tillater bruk av to ulike modeller ved beregning av minimumsavdrag. Bokført minimumsavdrag ovenfor er beregnet etter regnearkmodellen. Denne modellen beregner avdraget ut fra vektet gjenstående økonomisk levetid på kommunens anleggsmidler. Alternativ forenklet beregningsmodell, som er anbefalt av NKRF, beregner avdraget ut fra forholdet mellom årets avskrivninger og anleggsmidlenes bokførte verdi. Minimumsavdrag beregnet etter forenklet modell ville for gitt et avdrag ca 12,8 mill kr høyere enn det som er belastet regnskapet for. 23

24 8.16 Tilsagn på videreutlån, etableringstilskudd og utbedringstilskudd Tall i 1000 kr Tilsagnenes varighet Totale tilsagn lån Totale tilsagn tilskudd Forhåndstilsagn videreutlån mai Forhåndstilsagn etableringstilskudd 500 Tilsagn konkret bolig 445 Etableringstilskudd konkret bolig 910 Utbedringstilskudd desember Sum gitte tilsagn Gjenstående midler til videreutlån pr er kr 5,6 mill kr. Gjenstående midler til etableringstilskudd pr er på kr 1,2 mill kr, og gjenstående midler til utbedringstilskudd er kr 0,3 mill kr Fordringer og gjeld til interkommunalt samarbeid Kommunen har sammen med andre kommuner i regionen etablert interkommunale samarbeid som er organisert etter kommuneloven 27. For ytterligere kommentarer se rådmannens årsrapport. Ullensaker og Nannestad interkommunale vannverk (UNIVANN) Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike Øvre Romerike Utvikling (ØRU) Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) Pr har kommunen samlet følgende mellomværende med selskapene: Kortsiktige fordringer på kr og kortsiktig gjeld på kr 0. 24

25 8.18 Vesentlige forpliktelser Type avtale Varighet Årlig driftsutgift Leverandør Leasing av biler til PRO enhetene, rammeavtale inngått av IIØR Toyota Romerike/Autoplan/Leaseplan Tjenester, ressurskrevende brukere 3) Omsorgspartner AS Tjenester, ressurskrevende brukere 3) Alerins Ungplan Tjenester, ressurskrevende brukere 3) OP Rehab AS Tjenester, ressurskrevende brukere 3) Incita AS Tjenester, ressurskrevende brukere 3) SIGNI VIVO Tjenester, ressurskrevende brukere 3) ULOBA Tjenester, ressurskrevende brukere 3) Assistermeg Tjenester, ressurskrevende brukere 3) Stiftelsen Nordre Aasen Tjenester, ressurskrevende brukere 3) Prosjekt Felles Framtid AS Leie av Gystadmyr og deler av Gjestad bo- og aktivitetssenter 2) S.G. Finans AS Driftsavtale Gystadmyr og Gjestad bo- og aktivitetssenter YIT Building Systems AS Driftsavtale snørydding Ullensaker Bygdeservice AS, Tore Jødahl AS, Gardermoen Eiendomsservice AS Driftsavtale renhold på rådhuset og kulturhuset Østlandske Rengjøring AS Driftsavtale renovasjon, rammeavtale, innsamling og transport av husholdningsavfall Norsk Gjenvinning Renovasjon AS Vinterdrift institusjoner 1) Gardermoen Eiendoms Service AS, Tore 800 Jødahl AS Behandling av husholdningsavfall Løpende, oppsigelsesfrist 3 år Øvre Romerike Avfallsselskap Løpende, Kjøp av vann oppsigelsesfrist 1 år ) Årlige driftsutgifter er basert på antall utkallinger i et gjennomsnittsår UniVann 2) I henhold til kommunal regnskapsskikk nr. 8, er avtalen ansett å være en finansiell leasingavtale. som er gitt i KRS 8. Det vises videre til note anleggsmidler. Beløpet ovenfor er kontantstrøm for ) Disse avtalene gjøres pr. person som defineres som ressurskrevende bruker. For hver enkelt leverandør er ført opp summen av vesentlige enkeltkontrakter. 25

26 8.19 Andre forhold Alfhallen Finansieringsbidrag fra Borgen IL ble vedtatt finansiert med kommunale lånemidler, tippemidler, dugnad samt et finansieringsbidrag fra Borgen IL. Kommunal- og regionaldepartementet legger til grunn at en medfinansiering fra et idrettslag skal avkorte kommunens momskompensasjon. Kommunestyret vedtok imidlertid den 4. februar 2013 (KST 13/14) å frafalle finansieringsbidraget fra Borgen IL. En eventuell avkorting av momskompensasjonen på dette grunnlag er derfor ikke lenger aktuelt. Spillemidler: Kommunens klage på avslag på spillemidler for Alfhallen ble i behandlet av Kongen i statsråd, og avslaget på spillemidler til hallen ble der opprettholdt. Dette innebærer at eneste gjenværende mulighet vil være å prøve saken sivilrettslig. Det er ved tidspunktet for regnskapsavleggelse ikke tatt stilling til hvorvidt saken skal forfølges videre. Driftstilskudd til private barnehager Ny finansieringsordning for private barnehager fra 2011 tilsier at driftstilskuddene skal endelig beregnes med utgangspunkt i kommunens faktiske regnskapstall, dvs faktiske utgifter knyttet til kommunale barnehager. Foreløpig etterberegning tilsier at tilskudd til private barnehager skal reduseres med 9,9 mill kr kr i forhold til det som er utbetalt gjennom året. Det er foretatt en regnskapsmessig avsetning for dette. Det skal fattes vedtak om etterjustering av tilskuddene i forbindelse med kommunestyrets behandling av årsregnskapet. 26

27 8.20 Selvkosttjenester Selvkostområde VANN (tall i 1000 kr) Justert budsjett 2011 Sum inntekter Sum kostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel -104 % -107 % -107 % Bundet fond VANN pr Avsetning til fond Renter avsatt til fond -93 Bundet fond VANN pr Selvkostområde AVLØP (tall i 1000 kr) Justert budsjett 2011 Sum inntekter Sum kostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel -103 % -98 % -100 % Bundet fond AVLØP pr Bruk av fond Renter avsatt til fond -164 Bundet fond AVLØP pr Selvkostområde SEPTIK (tall i 1000 kr) Justert budsjett 2011 Sum inntekter Sum kostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel -83 % -147 % -68 % Bundet fond SEPTIK pr Bruk av fond -312 Renter avsatt til fond -14 Bundet fond SEPTIK pr Akkumulert merforbruk SEPTIK pr smessig merforbruk dekkes av kommuneregnskapet for, men vil kreves inn av selvkostområdet septik i Selvkostområde RENOVASJON (tall i 1000 kr) Justert budsjett 2011 Sum inntekter Sum kostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel -95 % -97 % -105 % Bundet fond RENOVASJON pr Avsetning til fond Renter avsatt til fond 51 Bundet fond RENOVASJON pr

28 Selvkostområde FEIING (tall i 1000 kr) Justert budsjett 2011 Sum inntekter Sum kostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel -94 % -97 % -96 % Bundet fond FEIING pr Bruk av fond -189 Renter avsatt til fond -2 Bundet fond FEIING pr Akkumulert merforbruk FEIING pr smessig merforbruk dekkes av kommuneregnskapet for, men vil kreves inn av selvkostområdet feiing i Selvkostområde BYGGESAK (tall i 1000 kr) Justert budsjett 2011 Sum inntekter Sum kostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel -99 % -95 % -117 % Bundet fond BYGGESAK pr Avsetning til fond 69 Renter avsatt til fond -50 Bundet fond BYGGESAK pr Selvkostområde OPPMÅLING (tall i 1000 kr) Justert budsjett 2011 Sum inntekter Sum kostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel -107 % -132 % -110 % Bundet fond OPPMÅLING pr Avsetning til fond -243 Renter avsatt til fond -40 Bundet fond OPPMÅLING pr

29 8.21 Organisering av kommunens virksomhet Det henvises til rådmannens årsrapport Årsverk 2011 Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner Antall menn % andel menn Antall kvinner høyere* stillinger % andel kvinner i høyere stillinger Antall menn i høyere stillinger 7 7 % andel menn i høyere stillinger * Rådmannens ledergruppe og enhetsledere Andel deltidsstillinger 2011 Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger 10 9 Likestilling: Likestilling omhandler hvordan kommunen sikrer likeverdig behandling av kommunens ansatte uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturbakgrunn. Ullensaker kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver for både kvinner og menn i alle aldersgrupper, også de med nedsatt funksjonsevne og ulik kulturbakgrunn. Ullensaker kommune skal sikre at alle ansatte gis mulighet til å utnytte sine ressurser og blir rettferdig belønnet for dette. Ullensaker kommune skal ta hensyn til likestilling i alt personalarbeid. 29

30 8.23 Godtgjørelse til rådmann og ordfører 2011 Rådmann, lønn og annen godtgjørelse Rådmann, lønn og annen godtgjørelse som medlem av rådmannsutvalget i Akershus KS 2 5 Ordfører, lønn og annen godtgjørelse *) Ordfører, godtgjørelse nestleder fylkesstyret i KS *) Møtegodtgjørelse for UniVann på kr er inkludert 8.24 Revisjonshonorar Tall i 1000 kr 2011 Revisjonshonorar, Ullensaker kommune Revisjonshonorar til Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS er fakturert ut i fra innbyggertallet i revisjonsdistriktets kommuner. Revisjonstjenestene består av regnskapsrevisjon herunder også revisjon av overformynderi- og hjelpevergeregnskap, pasient- og beboerregnskap, attestasjonsoppgaver, prosjekt- og investeringsregnskap, forvaltningsrevisjon, selskapsrevisjon, rådgiving og informasjon Kontrollutvalget Tall i 1000 kr 2011 Sekretær Kontrollutvalget Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) ivaretar sekretariatsfunksjonen i Kontrollutvalget. 30

ÅRSREGNSKAP 2013. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Nordkisa skole

ÅRSREGNSKAP 2013. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Nordkisa skole ÅRSREGNSKAP Nordkisa skole Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Ullensaker kommune Årsregnskap Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 3 2 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune Årsregnskap Eidsvoll kommune INNHOLD: Økonomisk oversikt drift Side 3 Økonomisk oversikt investering Side 4 Hovedoversikt balanse Side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Side 6 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet

Detaljer

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2013 1 Økonomiske oversikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Balanseregnskapet Driftsregnskapet

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25 ÅRSREGNSKAPET 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema 2a og 2b - investeringsregnskapet...4 2.3 Balanseregnskapet...5

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Årsregnskap 2013 1 Økonomisk oversikt drift Revidert Opprinnelig budsjett budsjett Regnskap Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 122 467 126 087 128 364 115 497 Andre salgs-

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18734/2014 2014/1911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/57 Formannskapet 23.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer