Møteinnkalling TYDALKOMMUNE. Dato: Formannskapet s medlemmerog varamedlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDALKOMMUNE. Dato:11.11.2011. Formannskapet s medlemmerog varamedlemmer"

Transkript

1 TYDALKOMMUNE Dato: Formannskapet s medlemmerog varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall meldessnarestil ordføreren. Vararepresentantermøterkun etternærmereinnkalling. JohnPaulsby ordfører

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS84/11 PS85/11 PS86/11 Innhold REFERATER ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM ,OG ÅRSBUDSJETT2011FORTYDAL KOMMUNE. FASTSETTINGAV KOMMUNALE AVGIFTER FOR 2012 Unntatt offentlighet Arkiv - Saksnr 2011/ /969 PS87/11 UTSKRIVNING AV EIENDOMSSKATTFOR /953 PS88/11 GODTGJØRING FOLKEVALGTE /970 PS89/11 PS90/11 TYDAL KOMMUNALE ENERGIVERK- BUDSJETT,ØKONOMIPLAN OG INVESTERINGSPLAN STRØMTARIFFERFOR2012FORTYDAL KOMMUNE 2011/ /998

3

4 PS 84/11 Referater RS 97/11 Møteprotokoll Formannskapet RS 98/11 Referat fra møte med STFK 6/10 Referat fra møte med STFK 6/10 RS 99/11 Referat møte Referat møte RS 100/11 Underskrevet Avtaledokument - Ambulanser, inventar og utstyr på ambulansestasjoner. Underskrevet Avtaledokument - Ambulanser, inventar og utstyr på ambulansestasjoner. RS 101/11 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Ivaretakelse av uthus på setervollen Smedvollen gnr 167 bnr 28 i Tydal Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Ivaretakelse av uthus på setervollen Smedvollen gnr 167 bnr 28 i Tydal RS 102/11 Protokoll fra godkjenningsbefaring Ruskåsveien Protokoll fra godkjenningsbefaring Ruskåsveien RS 103/11 Rapport radiobjeller Rapport radiobjeller

5 TYDALKOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: MartheRønningGræsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 85/ Kommunestyret Økonomiplan og handlingsprogram ,og årsbudsjett 2012for Tydal kommune. Vedlegg: 1. Økonomiplanog handlingsprogram og årsbudsjett2012for Tydal kommune - Ansvarsområde5 teknikk og miljø 2. Økonomiplan/handlingsprogram og årsbudsjett2012for Tydal kommuneuttalelsefra utvalgfor helse,oppvekstog kultur. 3. Økonomiplan/handlingsprogram og årsbudsjett2012for Tydalkommuneuttalelsefra rådfor eldreog funksjonshemmede. 4. Økonomiplan/handlingsprogram2012/2015og årsbudsjett2012,uttalelsefra SUB 5. Forslagtil økonomiplan medårsbudsjettfor samarbeidsutvalget skole(sus) 6. Økonomiplanog budsjetti Tydal kommunefor perioden uttalelsefra Ungdomsrådet Dokumenter utsendt tidligere 1. Økonomiplanog handlingsprogram Årsbudsjett2012(Formannskapets forslag). 2. Vedleggtil økonomiplanoghandlingsprogram årsbudsjett2012.

6 Saksopplysninger Økonomiplan,handlingsprogramog årsbudsjettbehandlesi ett og sammedokument,og skal vedtaspr ansvar. Samletsaksfremleggfra behandlingi samarbeidsutvalg, rådfor eldreog funksjonshemmede, ungdomsråd,hok og AMT ettersendes. Rådmannensinnstilling Sakenleggesfrem uteninnstilling.

7 TYDALKOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal,miljø og teknikk Økonomiplan og handlingsprogram og årsbudsjett 2012for Tydal kommune- Ansvarsområde 5 teknikk og miljø Vedlegg: 1. Økonomiplanog handlingsprogram ogårsbudsjett2012for Tydal kommune.formannskapets forslagsomer utsendttidligere. 2. Vedleggtil økonomiplan handlingsprogram ogårsbudsjett2012for Tydal kommunesomer utsendttidligere. Saksopplysninger Formannskapets forslagtil økonomiplanfor og budsjettfor 2012er nåoversendt utvalgenetil behandlingog uttalelse. Formannskapetutarbeiderutarbeidersåsitt endeligforslagmedinnstilling somleggesfram for kommunestyret til behandling. Rådmannensinnstilling Sakenleggesfram uteninnstilling.

8 TYDALKOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: RagnhildWescheKvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse,oppvekstog kultur Økonomiplan/handlingsprogram og årsbudsjett 2012for Tydal kommune- uttalelsefra utvalg for helse,oppvekstog kultur. Vedlegg: 1. Økonomiplan/handlingsprogram og årsbudsjett2012for Tydalkommune, formannskapetsforslag(utsendttidligere). 2.Vedleggtil økonomiplan/handlingsprogram og årsbudsjett 2012for Tydal kommune(utsendttidligere). Saksopplysninger Formannskapets forslagtil økonomiplanog handlingsprogram er nåklar til behandling.førsteåreti økonomiplanener budsjettetfor 2012.Utvalg for helse,oppvekstog kultur skalgi sin uttalelsetil forslaget. Formannskapets forslagbehandlesnåi samarbeidsutvalgene, ungdomsråd,rådetfor eldreog funksjonshemmedeog utvalgenefør detgårtilbaketil formannskapet.formannskapet lagerså sin endeligeinnstilling somkommunestyret behandleri sitt møte15.desember. For øvrig visesdettil kommentarenei formannskapetsforslagtil økonomiplanog handlingsprogramfor Rådmannensinnstilling Sakenleggesfram uteninnstilling.

9 TYDALKOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: RagnhildWescheKvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådfor eldreog funksjonshemmede Økonomiplan/ handlingsprogram og årsbudsjett 2012for Tydal kommune-utt alelsefra råd for eldre og funksjonshemmede. Vedlegg: 1. Økonomiplan/handlingsprogram og årsbudsjett2012for Tydalkommune, formannskapetsforslag(utsendttidligere). 2.Vedleggtil økonomiplan/handlingsprogram og årsbudsjett2012for Tydal kommune(utsendttidligere). Saksopplysninger Formannskapets forslagtil økonomiplanog handlingsprogram er nåklar til behandling.førsteåreti økonomiplanener budsjettetfor 2012.Rådetfor eldreog funksjonshemmedeskalgi sin uttalelsetil forslaget. Formannskapets forslagbehandlesnåi samarbeidsutvalgene, ungdomsråd,rådetfor eldreog funksjonshemmedeog utvalgenefør detgårtilbaketil formannskapet.formannskapet lagerså sinendeligeinnstilling somkommunestyretbehandleri sitt møte15. desember. For øvrig visesdettil kommentarenei formannskapetsforslagtil økonomiplanog handlingsprogramfor Rådmannensinnstilling Sakenleggesfram uteninnstilling

10 TYDALKOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Unni Veiseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Samarbeidsutvalget barnehage 3/ Økonomiplan og handlingsprogram 2012/2015og årsbudsjett 2012,uttalelse fra SUB Vedlegg 1. Økonomiplanog handlingsprogram2012/2015og årsbudsjett Vedleggøkonomiplanog handlingsprogram2012/2015og årsbudsjett2012 Saksopplysninger Viser til tidligereutsendingav økonomiplanog handlingsprogram2012/2015og årsbudsjett Vurdering SUB kankommemedkommentarertil sakersomharbetydningfor barnehagen. Rådmannensinnstilling Sakenleggesfram uteninnstilling.

11 TYDALKOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Merle Svare Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Samarbeidsutvalget skole Forslag til økonomiplan med årsbudsjett for samarbeidsutvalgetskole(sus) Vedlegg: 1. Økonomiplanog handlingsprogram medårsbudsjettfor 2012 formannskapetsforslagfor kommunen(leggesfram påmøtet) 2. Forslagtil økonomiplan medårsbudsjettfor skolensforslagtil tekstdel Saksopplysninger Hvert år utarbeiderskolenet forslagtil økonomiplanog handlingsprogramog budsjettfor kommendebudsjettår.pågrunnlagav dettebudsjettforslagetutarbeiderformannskapetet budsjettforslagfor skolenogkommunensettunderett.etterpolitisk vedtaki kommunestyret underbehandlingenav budsjetteti 2010ble alle avdelingerpålagtå reduseredriftskostnadene med5 % overenperiodepåto år. For å greieå spareinntil 5 % vil skolenmåttereduserebemanningen.lønnskostnadene for vår avdelinger klart denstørstedriftskostnaden.det er derforlagt inn ennedbemanningpåinntil tre årsverkpåskole,kulturskoleog SFOfram mot 2013.Dettevil væreei utfordringfordi lønnskostnadenestadigøkerpågrunnav lønnsøkningen. I periodensomhargåttfram til åretsbudsjettbehandling,harskolenhattuforutsette lønnskostnaderpågrunnav spesialpedagogiske tiltak. Skolenharlikevel sommålå greieå innfri kommunestyretsvedtakom enreduksjoni driftskostnadenepå5 % innen2013.

12 Vurdering Pågrunnav nedgangeni elevtalletdenærmesteårenevil detværeforsvarligå nedbemannemed inntil tre årsverk.detteforutsetterimidlertid at detikke oppstårekstraordinærebehovi forhold til spesialpedagogiske tiltak. Sålangtkjennerikke skolentil slike øktebehovfor våren2012. Rådmannensinnstilling Samarbeidsutvalget anbefalerat formannskapetsforslagtil økonomiplanog handlingsprogram og årsbudsjettfor 2012vedtas.

13 TYDALKOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Olav HarryØstby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Ungdomsråd Økonomiplan og budsjett i Tydal kommune for perioden uttalelse fra Ungdomsrådet Saksopplysninger Kommunensøkonomiplanog budsjettskalbehandlesi Ungdomsrådet.Det blir viktig for medlemmeneåsepåforholdsomangårbarnogungdomsvilkår i Tydal denesteårene. Det er enforutsetningat ungdomsrådetsmedlemmersetterseginn i saken,og daspesieltde områdenesomangåraldersgrupp aller mest. Dettevil væreområdene2 og 4. Skulledetdukkeoppspørsmålsomdenenkeltegjernevil haklarlagti forkantav møtet,såta kontaktmedsekretærfor rådet. Vurdering Rådmannensinnstilling Økonomiplanfor årene ,samtårsbudsjettfor 2012,godtassomfremlagt.

14 TYDALKOMMUNE Arkiv: Arkivsaksnr: 2011/969-1 Saksbehandler: MartheRønningGræsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 86/ Kommunestyret Fastsettingav kommunale avgifter for 2012 Vedlegg: Betalingssatseroppvekstog omsorg2011 Betalingssatser teknisk2011 Dokumenter ikke vedlagt: Gebyrregulativfor byggesakog oppmåling. Saksopplysninger Formannskapet foreslårenøkningi kommunaleavgifter/betalingssatser for Avgiftsøkningener lagt inn i formannskapetsforslagtil økonomiplanog budsjett,menblir i tillegg fremmetsomegensak. Oppvekst Betalingssatsenefor SFOøkesmed5%. Betalingssatsenefor kulturskolenøkesmed5%. Omsorg Alle kommunaleegenandelssatser økesmed5 %. Teknikk og miljø Vanngebyreneøkesmed10%. Avløpsgebyreneøkesmed10%. Rådmannensinnstilling Sakenleggesfrem uteninnstilling.

15

16 BETALI NGSSATSER OPPVEKST Betalingssatseroppvekst Pris2011 SFO-tilbud før og etter skoletid4 dagerpr uke(pr mnd i 10 mnd) 875,- SFOfør og etter skoletid5 dagerpr uke(pr mnd i 10 mnd) 1089,- SFO24 t pr mnd 451,- SFO32 t pr mnd 605,- TimesatsSFO 33,- Kulturskole pr semester 935,- Barnehage helplasspr mnd 2330,- Barnehage halvplasspr mnd 1165,- BETALI NGSSATSER OMSORG Ansvar Tekst Omsorgstjenesten Inst Vaskeripr kgklær Pasienttelefon Dag/nattopphold Korttidsopphold Hj.tj Egenandelpr mnd Inntekt under < 2 G Hj.tj Egenandelpr mnd Inntekt 2-3 G Hj.tj Egenandelpr mnd Inntekt 3-4 G Hj.tj Egenandel pr mnd Inntekt 4-5 G Hj.tj Egenandelpr mnd Inntekt > 5 G Hj.tj Trygghetsalarm Forde over2 G (Gratis- under2 G 3134 Kjøkken Middag Frokost/kveldsmat hjemmeboende

17

18

19

20

21 TYDALKOMMUNE Arkiv: 232 Arkivsaksnr: 2011/953-3 Saksbehandler: MartheRønningGræsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 87/ Kommunestyret Utskrivning av eiendomsskatt for 2012 Saksopplysninger Eiendomsskatten påproduksjonsanleggskrivesut påverkerog bruk,menikke påandre eiendommer. For overførings- og distribusjonsanleggjelderfortsattbestemmelsene i dengamle byskatteloven. Rådmannensinnstilling 1. Eiendomsskattfor 2012skrivesut påverkerog bruk, menikke påandreeiendommer,jfr eiendomsskattelovens Eiendomsskatt for 2012for kraftanleggskrivesut medgrunnlagi ligningstakstenpr. 1. jan 2011,jfr skattelovens Eiendomsskattfor 2012for overførings- og distribusjonsanleggog verkerog bruk utenomkraftanleggskrivesut medgrunnlagi takstenpr 1. jan 2012,jfr byskattelovens 4og Eiendomsskattenskalskrivesut før 1. mars Eiendomsskattenskalbetalesi entermin,medforfall 1. juni 2012.

22 TYDALKOMMUNE Arkiv: Arkivsaksnr: 2011/970-1 Saksbehandler: MartheRønningGræsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 88/ Kommunestyret Godtgjøring folk evalgte2012 Vedlegg: Godtgjøringfolkevalgte- reglementfor 2011 Saksopplysninger Godtgjøringtil folkevalgtevurderesårlig i forbindelsemedøkonomiplanarbeidet. Ved desiste tre årsbehandlingav sakenble reglementetvidereførtuendret.det visestil vedlagtereglement for godtgjøring. Rådmannensinnstilling Sakenleggesfrem uteninnstilling.

23 GODTGJØRING FOLKEVALGTE ÅRLIGE GODTGJØRINGER Ordfører og varaordfører Ordførerinnehar100% stilling. Ordførerensgodtgjøringsetteslik rådmannenslønn.ordførerkanoverføreoppgaver og delerav sin godtgjørelsetil varaordfører.detteavtales mellomordførerog varaordfører. 2. MØTEGODTGJØRING Ordførertilståsikke møtegodtgjørelser Kommunestyretsmedlemmertilståsenmøtegodtgjørelsepåkr 300,- Formannskapetsmedlemmertilståsen fastgodtgjørelsepåkr ,- pr år og kr. 300,- pr møte. Lederav utvalgamt og HSOOKtilståsenfastmøtegodtgjørelsepåkr ,- pr år og kr. 300,- pr møte.medlemmerav utvalgamt og HSOOKtilståsen møtegodtgjørelsepåkr. 300,- pr møte. Lederav kontrollutvalgetog lederfor overformynderietilstås enfastmøtegodtgjørelse påkr pr år og kr. 300,- pr møte.medlemmerav kontrollutvalgetog overformynderietilståsen møtegodtgjørelsepåkr. 300,- pr møte. For møteri andrenemderog utvalgtilståsen møtegodtgjørelsepåkr. 200,- pr møte. Leder i rådfor eldreog funksjonshemmedeog lederi ungdomsrådtilståsdobbel møtegodtgjørelse. Komiteerog utvalgoppnevntav kommunestyre,formannskapeller utvalgamt og HSOOK,kansøkeformannskapetom å få godkjentbruk av dettereglementfor godtgjøring. Kommunalemøterleggesprimærttil kveldstid,medunntakav formannskapetsmøter. Lederkanvurderedagmøtervedstoresaksmengderog befaringer. 3. TAPT ARBEIDSFORTJENESTE a. Legitimerttapi arbeidsinntekt: Det godtgjøresfor dokumentertap inntil 2 000,- pr dag. b. Ulegitimerttap i arbeidsinntekt:kr. 160,- pr time, kr. 1200,- pr dag. c. Dagmøterkompenseresfor hel dag.hvis saksmengdeikke gjenspeilerbehovfor hel dag vurderesdagmøtersomunødvendig. 4. BRUKERMEDVIRKENDE UTVALG a. Bestemmelseneom møtegodtgjøringog taptarbeidsfortjenestegjelderogsåfor samarbeidsutvalgi barnehageog skole. b. For slike møtergis det godtgjøringtil de politisk valgtemedlemmeri form av møtegodtgjørelseog tapt arbeidsfortjeneste.

24 Side2 av2 5. NØDVENDIG UTGIFTER FOR UTFØRELSE AV VERV Kommunendekkerutgifter somet tillitsverv nødvendiggjør,for eksempelutgifter til stedfortrederi omsorgsarbeidfor barneller andresomer avhengigav tilsyn. Dekningen skjer innenrammenei 3b. 6. KJØRE- OG DIETTGODTGJØRELSE Kommunaleombudgis kjøre- og diettgodtgjørelsei hht dentil en hvertid gjeldende overenskomstfor tjenestemenn.det tilstrebesfelleskjøringderdeter mulig. 7. TELEFONGODTGJØRING Ordførertildelesmobiltelefonpåvanligekommunalevilkår. 8. REGISTRERINGS-/UTBETALINGSSYSTEM Alle kommunaleombudsenderfortløpenderegningtil kommunenfor rettmessigeytelser mednødvendigbilag på fastsattskjema. 9. IVERKSETTING/JUSTERING Dettereglementgjøresgjeldendefra

25 TYDALKOMMUNE Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2011/997-1 Saksbehandler: GunnbjørnBerggård Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 89/ Kommunestyret TYDAL KOMMUNALE ENERGIVERK - BUDSJETT, ØKONOMIPLAN OG INVESTERINGSPLAN Vedlegg: 1. Protokoll,budsjett,økonomiplanog investeringsplan Budsjettfor Tydal Komm.Energiverk Økonomiplanfor TydalKomm.Energiverk. Planperiode Kvartalsrapport3-2011TKE Saksopplysninger Styret for TKE harbehandletsakeni sitt møte ,og gjort et enstemmigvedtak. OU-prosjektetsomkjøresnå, medbistandfra AgendaKaupang, vil bli sluttførtfør kommunestyret behandlerdennesaken.det er naturligat endeligrapportblir gjort kjent for kommunestyret såsnartdenforeligger. Vurdering Budsjettetinneholdersentraleforslagi forhold til TKE s framtidigevirksomhet.daglig leder hargjennomgåttstatusvedforetaket,og fremmerforslagsomenkonsekvensav dette. Her ligger detnåetterrådmannensoppfatninget grunnlagfor enfellesoppfatningav statusog faktanårdetgjeldertke s situasjonpr d.d.akkurat deter sværtviktig nåreierog foretak iverksetternødvendigetiltak i planperioden.

26 Butikkenforeslåsnedlagt.Rådmannenmenerdetteer ennaturligkonsekvensav detsom framkommerav regnskaperog fakta.det er ikke mulig å drive denutenstoreunderskudd. Subsidieringvia andreforretningsområdervedtke er megetuheldig,og kanikke forekomme overtid. Her visesogsåtil vedlagterapportfor tredjekvartal2011.det anbefalesderforat eier følgeroppstyretsvedtak. Bredbåndstårogsåoverforstoreutfordringerhvaangårdrift. Detteblir utredetgjennomet eget prosjekt.vi regnermedatdetkanrapporteresforeløpigi detteprosjektetfør kommunestyrets behandlingav dennesaken. Installasjonkommenteresmedat oppdragsmengdesesikke somnoenbegrensningfor aktivitetsnivået.detteburdegi et godtgrunnlagfor drift medoversku d, mendetbetinger sterkegrepfor å få påplasskvalitet og rutiner.rådmannenforstårdetslik at dettearbeideter i gang. Nettavdelingenharstoreutfordringer.Det gjelderbådeøkonomi,planog kompetanse. Rådmannenstøtterfullt ut forslagetom stopp i investeringerpånettinntil detforeliggerenplan medgodnok kvalitet. En slik planer helt grunnleggende.daglig lederharskissertet opplegg for enslik planlegging. Det er rådmannensoppfatningat styretsforslaggir et riktig bilde av TKE s totalsituasjon.eier er avhenging avdetfor åkunneforetadestrategiskevalgeneframover.somnevntforankreves detlikevel et omfattendearbeidmedplanerog kvalitetssikringfor at eierovertid skalkunne foretadissevalgenepået forsvarliggrunnlag. Rådmannensinnstilling Tydal kommunestyresluttersegtil forslagetfra styretfor TKE til budsjettfor 2012og økonomiplanfor

27 TYDAL KOMM. ENERGIVERK 7590 TYDAL Budsjett, økonomiplan og investeringspian Sak nr.: TKE Utvalg STYRET I TYDAL KOMM. ENERGIVERK Møtedato Saksbeh.: John H. Evjen/Eirik Einum Arkivnr.: Dokumenter vedlagt: 1. Driftsbudsjett økonomiplan for TKE Bakgrunn: Det er vedtatt at i tillegg til årlig driftsbudsjett så skal TKE ha en økonomiplan for fireårsperiode som revideres årlig. Denne skal bestå av langtidsbudsjett og investeringsbudsjett. Vurdering: Driftsbuds'ett for 2012 Kraft og Nett avdelingene Inntekter og energikjøp på kraftomsetning og distribusjonsnett er basert på samme forutsetninger som foregående sak om strømtariffer. Sakspapirene for denne saken er således også bakgrunn for denne saken. Installasjonsavdeling Omsetning 02 varekjøp er bndsjetti-xt snm en dirpkte følge nv de tilgjengelige arbeidsresurser jfr. nedenstående bemanningsoversikt. Timeprisen er forutsatt økt litt til kr. 560,- (fra 550,-) Dette anses som forsvarlig i forhold til bransjen for øvrig og tilgangen på oppdrag. I budsjettforutsetningen ligger det også ett element av bedring av "prestasjoner" i forhold til oppnådde resultater hittil i 2011 Oppdragsmengde ses ikke som noen begrensning for aktivitetsnivået. Rekruttering av bemanning er derimot en risikofaktor. Butikkavdeling Da det ikke er realistisk å drive butikken i tilnærmet balanse og forventet resultat utvikling er negativ forutsettes butikkdriften avviklet. Budsjettet bygger på denne forutsetning. Det vil bli redegjort nærmere for om de vurderinger som er gjennomført av daglig leder i møtet.

28 TYDAL KOMM. ENERGIVERK 7590 TYDAL Varelagret er forutsatt solgt til anskaffelseskost i ett opphørssalg. Kostnadene er forventet å tilsvare ett halvt års drift. Personalresursene er overført andre avdelinger der det er behov for disse. Bredbåndsavdeling Det er ikke store endringer i forhold til forrige budsjett. Omsetningen er redusert noe. Lønn og personalkostnader Disse er basert på forutsetninger om bemanning. Ved nettavdelingen forutsettes en ny ingeniørstilling slik at det er to ingeniørstillinger. Videre ny lærling andre halvår. Ved installasjonsavdelingen forutsettes videreført full bemanning med fem elektrikere. Ny lærling andre halvår. øvrig er forutsatt bemanning som i dag samt overføring fra butikk til øvrige avdelinger. Total lønnsvekst fra nivå før 1/ er forutsatt 4% Driftskostnader Driftskostnadene er alt vesentlig basert på forbruk på dagens nivå. For nettavdelingen er ikke vedligeholdskostnadene betydelige da en stor del av aktiviteten er nyinvesteringer og reinvesteringer. De fleste driftskostnader er temmelig uavhengig av aktivitet og omsetning ved avdelingene. En stor og viktig post i 2012 er bistand til organisasjonsutvikling og omstilling. Dette omfatter primært nødvendig oppdatering og implementering av internkontrollsystern/kvalitetssystem og administrative rutiner, gjennomføring av nødvendige analyser (krav) og planarbeid samt ajourføring av kartdatabase Denne utgjør alene 1,5 mill hvorav 1,2 tilhører nettavdelingen. Avskrivninger Avskrivninger innen nett er basert på økonomisk levetid fastsatt av NVE. øvrige på tilsvarende praksis. Finans Finanskostnader er basert på lånebehovet i investeringsbudsjettet og ett rentenivå på 4% (kommunal sektor har lav rente da lite eller ingen risiko for lånegiver). Resultat Sluttresultatet er preget av kostnader til avvikling av butikkdriften og kostnader til organisasjonsutvilding. Årsresultatet for 2012 forventes å bli ett underskudd på 1,1 mill. Økonomiplan Investeringsbudsjettet for perioden er kommentert i eget del av økonomiplanen. I og med at TKE er inne i en endrings- og omstillingsfase og nødvendige planer og underlag er delvis under utarbeidelse eller planlagt utarbeidet, er det knyttet betydelig usikkerhet til

29 TYDAL KOMM. ENERGIVERK 7590 TYDAL planen. Det vurderes derfor som nødvendig å revidere økonorniplanen når overnevnte underlag er klart. TKE har i utgangspunktet god likviditet og egenkapital de skisserte investeringer i perioden er i midlertidig omfattende og krever ett betydelig aneopptak. Driftsbudsjettet for årene 2013, 14 og 15 er en fremskrivning av det mer gjennomarbeidede driftsbudsjettet for De ulike virksomhetsområder er fremskrevet med noe ulike forventninger til utvikling. Dette er anmerket i langtidsbudsjettet SAKSBEHANDLERS INNSTILLING: Fremlagte budsjett for 2012 og økonomiplan for vedtas. STYRETS VEDTAK: Saksbehandlers innstilling enstemmig vedtatt. Daglig leders merknad ( ): Strømtariff i denne sak endres i samsvar vedtak i sak 32-11

30 BUDSJETT FOR TYDAL KOMM. ENERGIVERK 2012

31 Tydal Kommunale Energiverk KF BUDSJETT 2012 Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010 DR1FTS1NNTEKTER Energiomsetning Nettdrift Andre driftsinntekter Sum dnftsinntekter DR1FTSKOSTNADER Energikjøp Varekostnader Lønn- og personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Stun drifiskusinader Driftsresultat FINANSINNTEKTERI-KOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinnt./-kostn Årsresultat

32 Tydal Kommunale Energiverk KF AVDELINGSBUDSJETT 2011 KRAFT NETT INST. RUTIKK BREDBÅND TOTAL Energiomsetning Nettdrift Andre inntekter SUM DR1FTSINNTEKTER Energikjøp Varekostnader Lønn og personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Tap på fordringer SUM DRIFFSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader SUM FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT

33 Tydal Kommunale Energiverk KF ANDRE DRIFTSKOSTNADER 4970 Internt kjøp 60 Arbeid utført av egne ansatte 6300 Leie Iokaler 413 Servieebygget og Berggårdsmyra 6310 Leie eiendom 29 Leie STR122 Henvola 6340 Lys, varme Renhold Andre kostnader eiendont 56 Vaktmestertjenester 6410 Leie av maskiner 0 Leie gps 6430 Leie datasystemer 62 Internettaksess, frankeringsmaskin, bankterrninal 6490 Annen leiekostnad 64 Leie fiberkabel, TEV 6510 Verktøy Maskiner 0 Større maskiner 6530 Inventar/utstyr Datateknisk utstyr Telesambandsutstyr Driftsmateriell Annet utstyr, maleinstrument Arb.klær/verneutrstyr Kontraktsarbeid 415 DLE, Energiutredning 661/ Regni ngsarbeid 250 Graving, leie av traktur 6620 Edb-tjenester 620 Programvedlikehold, lisenser, kundestøtte, leie 6710 Revisjonsbonorar Konsulenthonorar Bistand Organisasjonsutvikling I 500 Engangskostnad 6810 Kontorutgifter Annonser Telefon Porto Drivstoff Bilforsikringer Bil rekvisitafutstyr Bil vedlikehold/serviee 140 Rep. biler 7014 Årsavgift transp.midler Reisekostnader oppgave pl Reisekostnader ikke oppg Diettkostnader oppg.pl Reklame 75 Annonsering, Markedsføring 7320 Gaver og bidrag Kontingenter 229 Elfag, KSBedrift, Riks, Nelfo, Intrum Justitia, Ediel 7510 Fulsikringer 93 Bedriftsforsikring 7612 Tilsynsavgift 35 DSB NVE 7770 Bankgebyr Diverse kostnader 33 Møteservering, Avfallslevering Totalt 5 665

34 Tydal kommunale energiverk Dobbelnøkkel 2010 Dist.nett Kraftomsetning InStallaajøn: Annet Total Årsverk 6,97 0,68 6,69 0,96 0,50 8,15 15,80 44,1 % 4,3 % 42,3 % 6,1 % 3,2 % 51,6 % 100,0 % Omsetning pr : % 38,3 % 28,7 % 19,6 % 9,5 % 3,9 % 33,0 % 100,0 % Dobbelnøkkel 41 % 16 % 31 8 % 4 % 42 % 100,0 %

35 ØKONOMIPLAN FOR TYDAL KOMM. ENERGIVERK Planperiode

36 KOMMENTARER TIL FORETAKETS INVESTERINGER FOR PERIODEN LINJENETTET Bruk av ammel tra o til reserve ors nin Alternativ for bruk av 5 MVA transformator til reserveforsyning er i Græsli eller Nea. Avklares i 2012 og planlegges utført i Forn else lw s entnett Det er besluttet å lage en hovedplan for total fornyelse av hele høyspentnettet inkludert en uavhengig gjennomgang og tilstandsvurdering av dagens nett. Dette påbegynnes november 2011 og planlegges ferdigstilt våren 2012.Som en konsekvens av dette er inngått avtale om bygging fra Løvøya til Fellessetra utsatt til Planen forutsetter at hele 2012 bli benyttet til planlegging, prosjektering samt tilbudsforespørsel/kontrahering for gjennomføring og ferdigstillelse av alle arbeider "Tydal øvre" i 2013 og For "Tydal nedre" er det lagt til grunn for budsj ettet at prosjektering og tilbud/kontrahering for hele denne delen av prosjektet skjer i 2013 og bygging skjer i to etapper sommer 2014 og Følgende forutsetninger er lagt til grunn for vurderingen i budsjettet: Framdrift som beskrevet over Alt linjenett eldre enn 50 år fornyes, ca. 36,5 km Teknisk løsning er ikke vurdert så som fordeling linje/kabel m.v. Kostnadene er basert på generelle erfaringstall, kr/km. Ny trase har samme lengde som dagens trase Fornyelsen kan finansieres. Planen revideres i samband med budsjettarbeidet Det er ikke gjort vurdering av tilstand dagens linje, tekniske løsninger, ny trase m.v. Dette vil være en del av planarbeidet. På bakgrunn av planen som utarbeides vil framdrift bli vurdert på nytt. Det er betydelig usikkerhet knyttet til vurderingene. De budsjetterte kostnadene vil bli vurdert på nytt når planen foreligger. Omb in av trans ormatorarran ement i master: Dette planlegges videreført og komplett ferdigstilt i Budsjettert kostnad kr. Ilvtteområder: Det er gjort en vurdering av samlet årlig påkoplinger i hytteområder. Det er lagt til grunn 25 hytter pr. år med en kostnad på kr pr. hytte og anleggsbidrag kr pr. hytte. Utbygging i de enkelte hyttefelt er ikke vurdert spesielt. ANDRE INVESTERINGER Uts r dri tsavdelin : Lastebil med flrehjulstrekk flyttes til investering i 2012, og kostnaden er undersøkt til å bli kr Det vil bli vurdert muligheten for å anskaffe brukt utstyr for å redusere kostnaden. I

37 tillegg er det budsjettert med en bil for persontransport alle avdelinger til kr. Beredskapskabel som kan benyttes ved feilsituasjoner og arbeid i nettet, 500 m Det er også en post på til anskaffelse av større verktøy; linjekarnerat, bensindrevet vinkeisliper, batteri presstang, vinsj til ATV, løfteutstyr. Energimålere: Det er budsjettert med kr hvert år framover til innkjøp og montasje av energimålere. Avanserte måle- o s rin ss steni AMS : Innføring av toveiskommunikasjon er bestemt gjennomført innen utgangen av TKE planiegger samarbeid med Selbu E-verk om dette. Kostnadene til dette er ikke avklart. Det er lagt inn noen kostnader primært til palnlegging m.v. av dette i 2014 og Montørbiler: Det er budsjettert med kjøp av en brukt montørbil installasjon i 2012, med en kostnad anslått til kr EDB-uts r/kontoruts Det er ikke planlagt større investeringer i EDB-utstyr. Det er lagt inn et beløp pr. år for genere11 utskiffing og fornyelse Fornying av EDB-utstyr videre i planperioden, settes til kr årlig. Det er lagt inn til kjøp av kontorutstyr i Bredbåndutstvr: TKE's rolle knyttet til videre utbygging og drifting av bredbånd i Tydal er ikke avklart og vil være avhenging av konklusjonene i «Bredbåndsprosjektet» samt eiers konklusjon når det gjelder hva TKE skal drive med framover. En konklusjon på dette er forventet våren Med dette som bakgrunn er investeringer i bredbånd satt til kr de to nærmeste årene som er det samme som er blitt budsjettert tidligere. Periodiserin er o låneo tak: Planlagte investeringer i 2011 blir ikke gjennomført som planlagt. Låneopptaket kan bli mellom 1 og 2 mill. Samlet låneopptak i planperioden er 35 mill.

38 OVERSIKT OVER FORETAKETS 1NVESTERINGER FOR INVESTERINGSOBJEKT AnLbid AnLbid AnLbidr Anl.bidr Bruk av gammel trafo til reserveforsyning? Nea eller Græslifoss kv Tydal Nedre: Linje/kabel etappe 1, 8400m Linje/kabel etappe 2, 8400m Gjenstående arbeider Klüfta kv Tydal øvre: Linje/kabel Løvøya - Fellessetra, 1550 m Linje/kabel Fellessetra-Stuggusjø dam 8900m Linje/kabel Stuesjø Dam - Svarthølvika 9200 m Trafoer Ombygging av tratbarrangement i mast 800 Hytteområder: Lavspent kabelnett

39 Lavspent i gamle områder (utvid. og forst.) Utstyr nettdeling: Rep. og idriftsetting av 2 stk fjernst. HS-linje 40 Bil, persontransport 200 Lastebil Beredskapskabel 50m2 x meter 180 Utstyr 135 Diverse: Energimålere Avansert måle- og styringssystern Montørbil installasjon 200 EDB-utstyr Kontorinnredning/møbler 70 Bredbånd TOTALE INVESTERINGER FINANSIERING AV INVESTERINGER Anleggsbidrag Egne midler Låneopptak TOTAL FINANSIERING

40 Tydal Kommunale Energiverk KF Langtidsbudsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Kommentarer DR1FTSINNTEKTER Salg Kraft Årlig økning på 3 % Salg Nett Jfr. utredning nettariffer v/ Sandbakke Salg Installasjon Materiell Arlig økning på 3 % Salg Installasjon Arbeid Årlig økning på 4 % Salg Butikk Salg Bredbånd / Arlig økning på 1 % Andre driftsinntekter Åtlig økning på 1 % Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Kjøp Kraft Ärlig økning på 3 % Kjøp Nett Jfr. utredning nettariffer v/ Sandbakke Kjøp Installasjon Arlig økning på 3 % Kjøp Butikk Kjøp Bredbånd Arlig økning på 1 % Sum vareiee Personalkostnader Arlig økning på 3 % Ordinære avskrivninger Jfr investeringsplan Andre dnftskostnader Adigøkning på 3 % Tap på fordringer Årlig økning på 2 % Sum lønn- o driftskosinader Sum driftskostnader Oriftsresultat FINANSINNTEKTERI-KOSTNADER Finansinntekter Nedgang arb.kap investeres Finanskostnader økn I lån ihnt invest. plan Sum finansinntekterl-kostnader

41

42

43

44

45 TYDALKOMMUNE Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2011/998-1 Saksbehandler: GunnbjørnBerggård Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 90/ Kommunestyret STRØMTARIFFER FOR 2012FOR TYDAL KOMMUNE Vedlegg: Strømtariffer2012 Saksopplysninger Styretfor TKE behandletforslagtil tariffer for 2012i sitt møte styretvedtok enstemmigåvidereføretariffenefor kraft og nettleiefor 2011uendret. Vedleggenesomomhandleromsattmengdestrømog fordelingsnøkkeler kanskje ikke enkleå forstå.bakgrunnenfor å ta meddisseer å settefokuspåinternefordelinger,og hvordandisse påvirkerkostnadenetil strømognett.detvil ikke bli fokusertviderepådettetemaeti denne saken,mendetbørværeaktueltfor TKE å ta enevalueringpåfordelingenepået senere stadium.detkansynessomom kraft og nettbelastesenstorandel. Vurdering I sakenom tariffer for 2011var detfokusertpåtemakryss-subsidieringmellom forretningsområdene. Det var påpektat detteikke børforekomme,og at strømprisenikke bør brukestil et slikt formål. De flestee-verkharenpåplussingfor distribusjonavstrømpåca2 øre/kwh.oppsettet fra TKE viserenhøyerekostnad.her er kjøp av effektleddtatt medsomenkostnad.det synesikke å være riktig. Andrefordelingerkanogsåvurderes. Med enopprettholdelseav tariffen fra 2011på33 øre/kwh vil TKE s påslagutgjøreinntil

46 4 øre/kwh,avhengigav sentraltfastsattkonsesjonskraftprisfor Denneerpå10,28 øre/kwhfor 2011,og forventesikke å stigemye for 2012.Vi regnerdaut fra et påslagfra eier på18 øre/kwh,somfor Ut fra dissetallenekanikke styretsforslagfor 2012sieså innebæresubsidieringavandre forretningsområder. Eier skalikke påregneoverskudd/utbytte fra kraftomsetningen.eiersinntektersikresgjennom påslagetpå18 øre/kwh Dagensmarkedspriserkan, dersomdevarerovertid, innebæreenrisiko for kundeflukt.den ansesikke stor.priseneantasåstigeutovervinteren.likevelmåvi væreklaretil å foretaen nedjusteringav kommunenspåslaghvis dagensprisbildeholderseg. Nettinntekteneskalovertid gåi balansemot defastsatterammenefra NVE. Det er ikke lagt opp til at eiertar ut overskuddfra nettvirksomheten. Nettinntekteneer fastsattblantannetut fra beregningersomble foretattav eksternkonsulenti fjor. Dettegjennomgåsikke pånytt i år, menmaterialeter tilgjengeligog fåspåhenvendelsetil rådmanneneller TKE. Rådmannensinnstilling Tydal kommunestyre vedtartke-styretsforslagtil kraftpriserog nettleiefor 2012.

47 TYDAL KOMM. ENERGIVERK 7590 TYDAL Strømtariffer 2012 Sak nr.: TKE Utvalg STYRET I TYDAL KOMM. ENERG1VERK Møtedato Saksbeh.: John 1-1. Evjen/Eirik Einum Arkivnr.: Dokumenter vedlagt: I. Strømtariffer Framtidig tariffnivå for TKE av ECgroup AS v/ Svein Sandbakken 3. Saksunderlag styrebehandling 2010, sak TKE Bakgrunn: Det ble i samband med budsjettarbeidet i 2010 innhentet ekstern bistand fra ECgroup AS ved Svein Sandbakken til utredning av denne saken. Utredningen ble gjort med et perspektiv på 4 år. Denne er lagt til grunn for vurderinger av tariff for neste år. Saksutredning: Siden det ble gjennomført en relativt grundig utredningen av saken i fjor, er det ikke blitt prioritert å gjøre en ny tilsvarende vurdering i år. Etter vår vurdering kan vi ikke se at det er forhold eller at det har skjedd noe vesentlig som skulle gi grunn for å endre på de vurderinger som er gjort. Bakgrunnsmateriale er lagt ved som dokumenter i saken. Nettleie (fastledd og variabel del) holdes uendret fra 2011 til Det fo veutes at konsesjonskraftprisen kan gå noe opp med tilsvarende virkning på vår innkjøpspris på kraft. Ut fra dette økes strømprisen med 1,00 øre/kwh. SAKSBEHANDLERS 1NNSTILLING: Følgende strømtariffer fastsettes for Tydal Kornm. Energiverk for 2012: Tariff 114(husholdning og hytter) og T4 (næring) Nettleie, fastledd 3150 kr/år (2520 kr/ar ekskl. avg) Nettleie, energiledd 42,83 ørelkwh (22,05 øre/kwh ekskl. avg) Kraftpris 42,50 øre/kwh (34,00 øre/kwh ekskl. avg)

48 TYDAL KOMM. ENERGIVERK 7590 TYDAL Tariff H5 (tilleggsabbonement til H4-tariff) Minsteavgift 930 kr/år Nettleie, energiledd 87,77 ørelkwh Kraftpris 42,50 øre/kwh Tariff S5 (byggestrømstariff) Leie av skap 420 kr/mnd Nett1eie, energiledd 87,77 øre/kwh Kraftpris 42,50 øre/kwh (744 kr/år ekskl. avg) (58,00 øre/kwh ekskt avg) (34,00 øre/kwh ekskl. avg) (336 kr/mnd ekskl. avg) (58,00 øre/kwh ekski. avg) (34,00 øre/kwh ekskl. avg) Ved eventuelle endringer i offentlige avgifter endres tariff inklusive avgifter tilsvarende. Forslag til vedtak fra Knut Selboe: Gjeldende strømtariff for 2011 opprettholdes for STYRETS VEDTAK: Forslag fra Knut Selboe enstemmig vedtatt.

49 TYDAL KOMM. ENERGIVERK STRØMTARIFFER 2011 GJELDER FRA Tariff H4 husholdnin er/h tter o T4 nærin Kraftpris Nettlele Totalpris Fastledd nettleie 41,25 Øre/kWh 42,83 Øre/kWh 84,08 Øre/kWh kr/år ( 33,00 øre/kwh eks. avg.) (22,05 ørelkwh eks. avg.) (55,05 øre/kwh eks. avg.) (2 520 kr/år eks. avg.) Tariff H5 tille sabonnement til H4-tariff basert å 800 kwh Minsteavgift Kraftpris Nettiele Totalpris 910 kr/år 41,25 Øre/kWh 87,77 Øre/kWh 129,02 Øre/kWh (728 kr/år eks. avg.) (33,0 øre/kwh eks. avg.) (58,0 øre/kwh eks. avg.) (91,0 øre/kwh eks. avg.) Tariff S5 b estr mtarif Oppsett av byggestrømskap beregnes etter medgått tid. (550 kr/time eks. avg.) Leie av skap 420 kr/mnd (336 kr/mnd eks. avg.) Kraftpris Nettleie Totalpris 41,25 Øre/kWh 87,77 Øre/kWh 129,02 Øre/kWh (33,0 Øre/kWh eks. avg.) ( 58,0 øre/kwh eks. avg.) (91,0 Øre/kWh eks. avg.) Forbruksavg.: 11,21 ore/kwh ENOVA-avg.: 1,0 øre/kwh MVA.: 25 % ENOVA-avgift og Forbruksavgift er inkludert i den totale nettleieprisen. Lagrei: 74 Utari ff-20 1 i

50 TKE - avd KRAFT - Budsjett 2012 Omsetning av kraft kostnder pr KWh Omsatt mengde strøm til forbruker mwh: tusen KR Øre/KWH Kraftsalg forbruker ,0 Tap i nett og annen innt. 957 SUM INNTEKTER KJØPAV KRAFT Kjøp av effektledd * 252 1,1 Personalkostnader 414 1,8 Andre driftskostnader 527 2,3 Avskrivninger 19 0,1 Tap på fordringer 16 0,1 SUM DRIFTSKOSTNADER (inkl. effektledd) ,3 DRIFTSRESULTAT 29 *) Effektleddet forstyrret egentlig dette regnestykket burde etter min forståelse av det Sandbakken sa om dette ligget i kommunens påslag og ikke vært fakturert særskilt.

51 TKE- Fordelingsnøkler avdelinger Ikke henførbare kostnader Kraft Nett Install Butikk Br.bond "dobbelnøkkel" se vedlegg 16 % 41 % 31 % 8 % 4 % Husleie 5 % 44 % 23 % 27 % 0 % Renhold, vaktmestertj. 5 % 39 % 26 % 30 % 0 % Strøm 5 % 39 % 26 % 30 % 0 % Pensjon (jfr.lønnskost) 5 % 44 % 42 % 6 % 3 % KIS-program og innfordring av "strørnregninger" 30 % 70 % Lønn (i budsjett 2012) Daglig leder 10 % 55 % 25 % 5 % 5 % Øk.ansvarlig 15 % 50 % 25 % 5 % 5 % Butikk og br.bond ansvarlig 10 % 50 % 40 % Sekretærer 25 % 35 % 28 % 10 % 3 %

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Kari B. Aune Lars Græsli (sak 96/12) A/SV

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Kari B. Aune Lars Græsli (sak 96/12) A/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 09:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. John Inge Sørensen MEDL TL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. John Inge Sørensen MEDL TL TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 09:00-12.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201508 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 16.9.2015 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201513 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 19.1.2016 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201513 Budsjett pr 201513 Avvik Regnskap i fjor pr 201413 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5, teknikk og miljø

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5, teknikk og miljø TYDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2013/575-5 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettjustering 2013 - Ansvarsområde 5, teknikk og miljø

Detaljer

Toveiskommunikasjon og nettariffen

Toveiskommunikasjon og nettariffen Toveiskommunikasjon og nettariffen EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Trond Svartsund Rådgiver, EBL Temadag, 21.05.08 Tema Inntektsrammene Tariffnivået Ny tariffprodukter Toveiskommunikasjon

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 11.11.2016 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnhild Lyngstad Astrid Stubbe Unni Bragstad

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 32/12 7.10.13 ØKONOMIPLAN FOR 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014. Vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 32/12 7.10.13 ØKONOMIPLAN FOR 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014. Vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 32/12 7.10.13 ØKONOMIPLAN FOR 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på 365 000 for hvert av årene 2014-2017. 2. Det legges til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø TYDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2012/231-5 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Budsjettjustering 2012

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Møteinnkalling TYDALKOMMUNE. Dato: Utvalg for helse,oppvekstog kulturs medlemmerog varamedlemmer

Møteinnkalling TYDALKOMMUNE. Dato: Utvalg for helse,oppvekstog kulturs medlemmerog varamedlemmer TYDALKOMMUNE Dato:08.11.2011 Utvalg for helse,oppvekstog kulturs medlemmerog varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse,oppvekstog kultur Møtested: Øyfjellet, Rådhus2 Dato: 16.11.2011 Tidspunkt:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016. Vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016. Vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på 360 000 for hvert av årene 2016-2019. 2. Det legges til

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 13:00-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Otte Vatn SP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9.

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9. SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 40/10 Statusrapportering per august 2010 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9.2010 40/10 Saksbeh.: Økonomisjef

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012. Forslag til vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012. Forslag til vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012 Forslag til vedtak: 1. Styret forventer et besøkstall på 370 000 for 2011, som er meget bra. Styret mener

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.10.2009 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 10.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.10.2009 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 10.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.10.2009 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 10.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 134/09 09/1406 ØKONOMIRAPPORTERING NR. 9.09 PS 135/09 09/1325

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks: Arkiv: Arkivsaksnr: 2014/3903-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2015. SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpris

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas J. Skiftesvik Nestleder AP

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas J. Skiftesvik Nestleder AP MØTEPROTOKOLL Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Stabburet, 3. etg., Rådhuset Dato: 11.11.2013 Tidspunkt: 09:00 FRA SAKSNR: 13/13 TIL SAKSNR: 16/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 4

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Sørfold kommune. Saksframlegg. Betalingssatser - gebyrer Kjellaug Elise. Utvalg Utvalgssak Møtedato Driftsutvalget Formannskap Kommunestyret

Sørfold kommune. Saksframlegg. Betalingssatser - gebyrer Kjellaug Elise. Utvalg Utvalgssak Møtedato Driftsutvalget Formannskap Kommunestyret Sørfold kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2017/1751-13 Saksbehandler: Bendiksen Kjellaug Elise Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Driftsutvalget Formannskap Kommunestyret Betalingssatser - gebyrer 2018

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.09.2016 i møterom Formannskapssalen. NB: Oppmøte kl 09.30 på rådhuset for fellestransport befaring på Skillemo / Stengelsen/Vefas

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 50/10 Statusrapportering per oktober 2010 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 15.11.2010 50/10 Saksbeh.: Økonomisjef

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 16.05.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post postmottak@porsanger.kommune.no

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsmiljøutvalget Halsen, Rådhuset Dato: 26.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2010 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Navn Roy Mienna Gunnar Mauseth

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ungdomsrådet Værnes, Rådhuset Dato: 12.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan

Budsjett- og økonomiplan MARKER KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Dato: 08.11.2017 Saksmappe: 17/1059 SAKSFRAMLEGG Saksnr. Utvalg Møtedato 17/060 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret Budsjett- og økonomiplan

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen STOKKE KOMMUNE Formannskapet Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 09:00-15:00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt andre): Erlend Larsen Grethe Østgård Inga

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks: Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-1 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2014. Praktisk bistand og opplæring, SFO, kulturskolen,

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 01.11.2012 Kl: 09.00 Sørreisa, 25.10.2012 Gyldig forfall meldes til Ordfører Paul Dahlø på tlf. 99 20 46

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 kl 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Saksliste:

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 12.11.2015 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Kjell Aasebø

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Møteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : Tidspunkt : 12:00-13:30

Møteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : Tidspunkt : 12:00-13:30 Møteprotokoll Utvalg Møtested : Råd for likestilling av funksjonshemmede : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : 16.11.2016 Tidspunkt : 12:00-13:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: HAVNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 13.11.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/6843-3 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014. 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer