Møteinnkalling TYDALKOMMUNE. Dato: Formannskapet s medlemmerog varamedlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDALKOMMUNE. Dato:11.11.2011. Formannskapet s medlemmerog varamedlemmer"

Transkript

1 TYDALKOMMUNE Dato: Formannskapet s medlemmerog varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall meldessnarestil ordføreren. Vararepresentantermøterkun etternærmereinnkalling. JohnPaulsby ordfører

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS84/11 PS85/11 PS86/11 Innhold REFERATER ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM ,OG ÅRSBUDSJETT2011FORTYDAL KOMMUNE. FASTSETTINGAV KOMMUNALE AVGIFTER FOR 2012 Unntatt offentlighet Arkiv - Saksnr 2011/ /969 PS87/11 UTSKRIVNING AV EIENDOMSSKATTFOR /953 PS88/11 GODTGJØRING FOLKEVALGTE /970 PS89/11 PS90/11 TYDAL KOMMUNALE ENERGIVERK- BUDSJETT,ØKONOMIPLAN OG INVESTERINGSPLAN STRØMTARIFFERFOR2012FORTYDAL KOMMUNE 2011/ /998

3

4 PS 84/11 Referater RS 97/11 Møteprotokoll Formannskapet RS 98/11 Referat fra møte med STFK 6/10 Referat fra møte med STFK 6/10 RS 99/11 Referat møte Referat møte RS 100/11 Underskrevet Avtaledokument - Ambulanser, inventar og utstyr på ambulansestasjoner. Underskrevet Avtaledokument - Ambulanser, inventar og utstyr på ambulansestasjoner. RS 101/11 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Ivaretakelse av uthus på setervollen Smedvollen gnr 167 bnr 28 i Tydal Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Ivaretakelse av uthus på setervollen Smedvollen gnr 167 bnr 28 i Tydal RS 102/11 Protokoll fra godkjenningsbefaring Ruskåsveien Protokoll fra godkjenningsbefaring Ruskåsveien RS 103/11 Rapport radiobjeller Rapport radiobjeller

5 TYDALKOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: MartheRønningGræsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 85/ Kommunestyret Økonomiplan og handlingsprogram ,og årsbudsjett 2012for Tydal kommune. Vedlegg: 1. Økonomiplanog handlingsprogram og årsbudsjett2012for Tydal kommune - Ansvarsområde5 teknikk og miljø 2. Økonomiplan/handlingsprogram og årsbudsjett2012for Tydal kommuneuttalelsefra utvalgfor helse,oppvekstog kultur. 3. Økonomiplan/handlingsprogram og årsbudsjett2012for Tydalkommuneuttalelsefra rådfor eldreog funksjonshemmede. 4. Økonomiplan/handlingsprogram2012/2015og årsbudsjett2012,uttalelsefra SUB 5. Forslagtil økonomiplan medårsbudsjettfor samarbeidsutvalget skole(sus) 6. Økonomiplanog budsjetti Tydal kommunefor perioden uttalelsefra Ungdomsrådet Dokumenter utsendt tidligere 1. Økonomiplanog handlingsprogram Årsbudsjett2012(Formannskapets forslag). 2. Vedleggtil økonomiplanoghandlingsprogram årsbudsjett2012.

6 Saksopplysninger Økonomiplan,handlingsprogramog årsbudsjettbehandlesi ett og sammedokument,og skal vedtaspr ansvar. Samletsaksfremleggfra behandlingi samarbeidsutvalg, rådfor eldreog funksjonshemmede, ungdomsråd,hok og AMT ettersendes. Rådmannensinnstilling Sakenleggesfrem uteninnstilling.

7 TYDALKOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal,miljø og teknikk Økonomiplan og handlingsprogram og årsbudsjett 2012for Tydal kommune- Ansvarsområde 5 teknikk og miljø Vedlegg: 1. Økonomiplanog handlingsprogram ogårsbudsjett2012for Tydal kommune.formannskapets forslagsomer utsendttidligere. 2. Vedleggtil økonomiplan handlingsprogram ogårsbudsjett2012for Tydal kommunesomer utsendttidligere. Saksopplysninger Formannskapets forslagtil økonomiplanfor og budsjettfor 2012er nåoversendt utvalgenetil behandlingog uttalelse. Formannskapetutarbeiderutarbeidersåsitt endeligforslagmedinnstilling somleggesfram for kommunestyret til behandling. Rådmannensinnstilling Sakenleggesfram uteninnstilling.

8 TYDALKOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: RagnhildWescheKvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse,oppvekstog kultur Økonomiplan/handlingsprogram og årsbudsjett 2012for Tydal kommune- uttalelsefra utvalg for helse,oppvekstog kultur. Vedlegg: 1. Økonomiplan/handlingsprogram og årsbudsjett2012for Tydalkommune, formannskapetsforslag(utsendttidligere). 2.Vedleggtil økonomiplan/handlingsprogram og årsbudsjett 2012for Tydal kommune(utsendttidligere). Saksopplysninger Formannskapets forslagtil økonomiplanog handlingsprogram er nåklar til behandling.førsteåreti økonomiplanener budsjettetfor 2012.Utvalg for helse,oppvekstog kultur skalgi sin uttalelsetil forslaget. Formannskapets forslagbehandlesnåi samarbeidsutvalgene, ungdomsråd,rådetfor eldreog funksjonshemmedeog utvalgenefør detgårtilbaketil formannskapet.formannskapet lagerså sin endeligeinnstilling somkommunestyret behandleri sitt møte15.desember. For øvrig visesdettil kommentarenei formannskapetsforslagtil økonomiplanog handlingsprogramfor Rådmannensinnstilling Sakenleggesfram uteninnstilling.

9 TYDALKOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: RagnhildWescheKvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådfor eldreog funksjonshemmede Økonomiplan/ handlingsprogram og årsbudsjett 2012for Tydal kommune-utt alelsefra råd for eldre og funksjonshemmede. Vedlegg: 1. Økonomiplan/handlingsprogram og årsbudsjett2012for Tydalkommune, formannskapetsforslag(utsendttidligere). 2.Vedleggtil økonomiplan/handlingsprogram og årsbudsjett2012for Tydal kommune(utsendttidligere). Saksopplysninger Formannskapets forslagtil økonomiplanog handlingsprogram er nåklar til behandling.førsteåreti økonomiplanener budsjettetfor 2012.Rådetfor eldreog funksjonshemmedeskalgi sin uttalelsetil forslaget. Formannskapets forslagbehandlesnåi samarbeidsutvalgene, ungdomsråd,rådetfor eldreog funksjonshemmedeog utvalgenefør detgårtilbaketil formannskapet.formannskapet lagerså sinendeligeinnstilling somkommunestyretbehandleri sitt møte15. desember. For øvrig visesdettil kommentarenei formannskapetsforslagtil økonomiplanog handlingsprogramfor Rådmannensinnstilling Sakenleggesfram uteninnstilling

10 TYDALKOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Unni Veiseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Samarbeidsutvalget barnehage 3/ Økonomiplan og handlingsprogram 2012/2015og årsbudsjett 2012,uttalelse fra SUB Vedlegg 1. Økonomiplanog handlingsprogram2012/2015og årsbudsjett Vedleggøkonomiplanog handlingsprogram2012/2015og årsbudsjett2012 Saksopplysninger Viser til tidligereutsendingav økonomiplanog handlingsprogram2012/2015og årsbudsjett Vurdering SUB kankommemedkommentarertil sakersomharbetydningfor barnehagen. Rådmannensinnstilling Sakenleggesfram uteninnstilling.

11 TYDALKOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Merle Svare Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Samarbeidsutvalget skole Forslag til økonomiplan med årsbudsjett for samarbeidsutvalgetskole(sus) Vedlegg: 1. Økonomiplanog handlingsprogram medårsbudsjettfor 2012 formannskapetsforslagfor kommunen(leggesfram påmøtet) 2. Forslagtil økonomiplan medårsbudsjettfor skolensforslagtil tekstdel Saksopplysninger Hvert år utarbeiderskolenet forslagtil økonomiplanog handlingsprogramog budsjettfor kommendebudsjettår.pågrunnlagav dettebudsjettforslagetutarbeiderformannskapetet budsjettforslagfor skolenogkommunensettunderett.etterpolitisk vedtaki kommunestyret underbehandlingenav budsjetteti 2010ble alle avdelingerpålagtå reduseredriftskostnadene med5 % overenperiodepåto år. For å greieå spareinntil 5 % vil skolenmåttereduserebemanningen.lønnskostnadene for vår avdelinger klart denstørstedriftskostnaden.det er derforlagt inn ennedbemanningpåinntil tre årsverkpåskole,kulturskoleog SFOfram mot 2013.Dettevil væreei utfordringfordi lønnskostnadenestadigøkerpågrunnav lønnsøkningen. I periodensomhargåttfram til åretsbudsjettbehandling,harskolenhattuforutsette lønnskostnaderpågrunnav spesialpedagogiske tiltak. Skolenharlikevel sommålå greieå innfri kommunestyretsvedtakom enreduksjoni driftskostnadenepå5 % innen2013.

12 Vurdering Pågrunnav nedgangeni elevtalletdenærmesteårenevil detværeforsvarligå nedbemannemed inntil tre årsverk.detteforutsetterimidlertid at detikke oppstårekstraordinærebehovi forhold til spesialpedagogiske tiltak. Sålangtkjennerikke skolentil slike øktebehovfor våren2012. Rådmannensinnstilling Samarbeidsutvalget anbefalerat formannskapetsforslagtil økonomiplanog handlingsprogram og årsbudsjettfor 2012vedtas.

13 TYDALKOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Olav HarryØstby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Ungdomsråd Økonomiplan og budsjett i Tydal kommune for perioden uttalelse fra Ungdomsrådet Saksopplysninger Kommunensøkonomiplanog budsjettskalbehandlesi Ungdomsrådet.Det blir viktig for medlemmeneåsepåforholdsomangårbarnogungdomsvilkår i Tydal denesteårene. Det er enforutsetningat ungdomsrådetsmedlemmersetterseginn i saken,og daspesieltde områdenesomangåraldersgrupp aller mest. Dettevil væreområdene2 og 4. Skulledetdukkeoppspørsmålsomdenenkeltegjernevil haklarlagti forkantav møtet,såta kontaktmedsekretærfor rådet. Vurdering Rådmannensinnstilling Økonomiplanfor årene ,samtårsbudsjettfor 2012,godtassomfremlagt.

14 TYDALKOMMUNE Arkiv: Arkivsaksnr: 2011/969-1 Saksbehandler: MartheRønningGræsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 86/ Kommunestyret Fastsettingav kommunale avgifter for 2012 Vedlegg: Betalingssatseroppvekstog omsorg2011 Betalingssatser teknisk2011 Dokumenter ikke vedlagt: Gebyrregulativfor byggesakog oppmåling. Saksopplysninger Formannskapet foreslårenøkningi kommunaleavgifter/betalingssatser for Avgiftsøkningener lagt inn i formannskapetsforslagtil økonomiplanog budsjett,menblir i tillegg fremmetsomegensak. Oppvekst Betalingssatsenefor SFOøkesmed5%. Betalingssatsenefor kulturskolenøkesmed5%. Omsorg Alle kommunaleegenandelssatser økesmed5 %. Teknikk og miljø Vanngebyreneøkesmed10%. Avløpsgebyreneøkesmed10%. Rådmannensinnstilling Sakenleggesfrem uteninnstilling.

15

16 BETALI NGSSATSER OPPVEKST Betalingssatseroppvekst Pris2011 SFO-tilbud før og etter skoletid4 dagerpr uke(pr mnd i 10 mnd) 875,- SFOfør og etter skoletid5 dagerpr uke(pr mnd i 10 mnd) 1089,- SFO24 t pr mnd 451,- SFO32 t pr mnd 605,- TimesatsSFO 33,- Kulturskole pr semester 935,- Barnehage helplasspr mnd 2330,- Barnehage halvplasspr mnd 1165,- BETALI NGSSATSER OMSORG Ansvar Tekst Omsorgstjenesten Inst Vaskeripr kgklær Pasienttelefon Dag/nattopphold Korttidsopphold Hj.tj Egenandelpr mnd Inntekt under < 2 G Hj.tj Egenandelpr mnd Inntekt 2-3 G Hj.tj Egenandelpr mnd Inntekt 3-4 G Hj.tj Egenandel pr mnd Inntekt 4-5 G Hj.tj Egenandelpr mnd Inntekt > 5 G Hj.tj Trygghetsalarm Forde over2 G (Gratis- under2 G 3134 Kjøkken Middag Frokost/kveldsmat hjemmeboende

17

18

19

20

21 TYDALKOMMUNE Arkiv: 232 Arkivsaksnr: 2011/953-3 Saksbehandler: MartheRønningGræsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 87/ Kommunestyret Utskrivning av eiendomsskatt for 2012 Saksopplysninger Eiendomsskatten påproduksjonsanleggskrivesut påverkerog bruk,menikke påandre eiendommer. For overførings- og distribusjonsanleggjelderfortsattbestemmelsene i dengamle byskatteloven. Rådmannensinnstilling 1. Eiendomsskattfor 2012skrivesut påverkerog bruk, menikke påandreeiendommer,jfr eiendomsskattelovens Eiendomsskatt for 2012for kraftanleggskrivesut medgrunnlagi ligningstakstenpr. 1. jan 2011,jfr skattelovens Eiendomsskattfor 2012for overførings- og distribusjonsanleggog verkerog bruk utenomkraftanleggskrivesut medgrunnlagi takstenpr 1. jan 2012,jfr byskattelovens 4og Eiendomsskattenskalskrivesut før 1. mars Eiendomsskattenskalbetalesi entermin,medforfall 1. juni 2012.

22 TYDALKOMMUNE Arkiv: Arkivsaksnr: 2011/970-1 Saksbehandler: MartheRønningGræsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 88/ Kommunestyret Godtgjøring folk evalgte2012 Vedlegg: Godtgjøringfolkevalgte- reglementfor 2011 Saksopplysninger Godtgjøringtil folkevalgtevurderesårlig i forbindelsemedøkonomiplanarbeidet. Ved desiste tre årsbehandlingav sakenble reglementetvidereførtuendret.det visestil vedlagtereglement for godtgjøring. Rådmannensinnstilling Sakenleggesfrem uteninnstilling.

23 GODTGJØRING FOLKEVALGTE ÅRLIGE GODTGJØRINGER Ordfører og varaordfører Ordførerinnehar100% stilling. Ordførerensgodtgjøringsetteslik rådmannenslønn.ordførerkanoverføreoppgaver og delerav sin godtgjørelsetil varaordfører.detteavtales mellomordførerog varaordfører. 2. MØTEGODTGJØRING Ordførertilståsikke møtegodtgjørelser Kommunestyretsmedlemmertilståsenmøtegodtgjørelsepåkr 300,- Formannskapetsmedlemmertilståsen fastgodtgjørelsepåkr ,- pr år og kr. 300,- pr møte. Lederav utvalgamt og HSOOKtilståsenfastmøtegodtgjørelsepåkr ,- pr år og kr. 300,- pr møte.medlemmerav utvalgamt og HSOOKtilståsen møtegodtgjørelsepåkr. 300,- pr møte. Lederav kontrollutvalgetog lederfor overformynderietilstås enfastmøtegodtgjørelse påkr pr år og kr. 300,- pr møte.medlemmerav kontrollutvalgetog overformynderietilståsen møtegodtgjørelsepåkr. 300,- pr møte. For møteri andrenemderog utvalgtilståsen møtegodtgjørelsepåkr. 200,- pr møte. Leder i rådfor eldreog funksjonshemmedeog lederi ungdomsrådtilståsdobbel møtegodtgjørelse. Komiteerog utvalgoppnevntav kommunestyre,formannskapeller utvalgamt og HSOOK,kansøkeformannskapetom å få godkjentbruk av dettereglementfor godtgjøring. Kommunalemøterleggesprimærttil kveldstid,medunntakav formannskapetsmøter. Lederkanvurderedagmøtervedstoresaksmengderog befaringer. 3. TAPT ARBEIDSFORTJENESTE a. Legitimerttapi arbeidsinntekt: Det godtgjøresfor dokumentertap inntil 2 000,- pr dag. b. Ulegitimerttap i arbeidsinntekt:kr. 160,- pr time, kr. 1200,- pr dag. c. Dagmøterkompenseresfor hel dag.hvis saksmengdeikke gjenspeilerbehovfor hel dag vurderesdagmøtersomunødvendig. 4. BRUKERMEDVIRKENDE UTVALG a. Bestemmelseneom møtegodtgjøringog taptarbeidsfortjenestegjelderogsåfor samarbeidsutvalgi barnehageog skole. b. For slike møtergis det godtgjøringtil de politisk valgtemedlemmeri form av møtegodtgjørelseog tapt arbeidsfortjeneste.

24 Side2 av2 5. NØDVENDIG UTGIFTER FOR UTFØRELSE AV VERV Kommunendekkerutgifter somet tillitsverv nødvendiggjør,for eksempelutgifter til stedfortrederi omsorgsarbeidfor barneller andresomer avhengigav tilsyn. Dekningen skjer innenrammenei 3b. 6. KJØRE- OG DIETTGODTGJØRELSE Kommunaleombudgis kjøre- og diettgodtgjørelsei hht dentil en hvertid gjeldende overenskomstfor tjenestemenn.det tilstrebesfelleskjøringderdeter mulig. 7. TELEFONGODTGJØRING Ordførertildelesmobiltelefonpåvanligekommunalevilkår. 8. REGISTRERINGS-/UTBETALINGSSYSTEM Alle kommunaleombudsenderfortløpenderegningtil kommunenfor rettmessigeytelser mednødvendigbilag på fastsattskjema. 9. IVERKSETTING/JUSTERING Dettereglementgjøresgjeldendefra

25 TYDALKOMMUNE Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2011/997-1 Saksbehandler: GunnbjørnBerggård Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 89/ Kommunestyret TYDAL KOMMUNALE ENERGIVERK - BUDSJETT, ØKONOMIPLAN OG INVESTERINGSPLAN Vedlegg: 1. Protokoll,budsjett,økonomiplanog investeringsplan Budsjettfor Tydal Komm.Energiverk Økonomiplanfor TydalKomm.Energiverk. Planperiode Kvartalsrapport3-2011TKE Saksopplysninger Styret for TKE harbehandletsakeni sitt møte ,og gjort et enstemmigvedtak. OU-prosjektetsomkjøresnå, medbistandfra AgendaKaupang, vil bli sluttførtfør kommunestyret behandlerdennesaken.det er naturligat endeligrapportblir gjort kjent for kommunestyret såsnartdenforeligger. Vurdering Budsjettetinneholdersentraleforslagi forhold til TKE s framtidigevirksomhet.daglig leder hargjennomgåttstatusvedforetaket,og fremmerforslagsomenkonsekvensav dette. Her ligger detnåetterrådmannensoppfatninget grunnlagfor enfellesoppfatningav statusog faktanårdetgjeldertke s situasjonpr d.d.akkurat deter sværtviktig nåreierog foretak iverksetternødvendigetiltak i planperioden.

26 Butikkenforeslåsnedlagt.Rådmannenmenerdetteer ennaturligkonsekvensav detsom framkommerav regnskaperog fakta.det er ikke mulig å drive denutenstoreunderskudd. Subsidieringvia andreforretningsområdervedtke er megetuheldig,og kanikke forekomme overtid. Her visesogsåtil vedlagterapportfor tredjekvartal2011.det anbefalesderforat eier følgeroppstyretsvedtak. Bredbåndstårogsåoverforstoreutfordringerhvaangårdrift. Detteblir utredetgjennomet eget prosjekt.vi regnermedatdetkanrapporteresforeløpigi detteprosjektetfør kommunestyrets behandlingav dennesaken. Installasjonkommenteresmedat oppdragsmengdesesikke somnoenbegrensningfor aktivitetsnivået.detteburdegi et godtgrunnlagfor drift medoversku d, mendetbetinger sterkegrepfor å få påplasskvalitet og rutiner.rådmannenforstårdetslik at dettearbeideter i gang. Nettavdelingenharstoreutfordringer.Det gjelderbådeøkonomi,planog kompetanse. Rådmannenstøtterfullt ut forslagetom stopp i investeringerpånettinntil detforeliggerenplan medgodnok kvalitet. En slik planer helt grunnleggende.daglig lederharskissertet opplegg for enslik planlegging. Det er rådmannensoppfatningat styretsforslaggir et riktig bilde av TKE s totalsituasjon.eier er avhenging avdetfor åkunneforetadestrategiskevalgeneframover.somnevntforankreves detlikevel et omfattendearbeidmedplanerog kvalitetssikringfor at eierovertid skalkunne foretadissevalgenepået forsvarliggrunnlag. Rådmannensinnstilling Tydal kommunestyresluttersegtil forslagetfra styretfor TKE til budsjettfor 2012og økonomiplanfor

27 TYDAL KOMM. ENERGIVERK 7590 TYDAL Budsjett, økonomiplan og investeringspian Sak nr.: TKE Utvalg STYRET I TYDAL KOMM. ENERGIVERK Møtedato Saksbeh.: John H. Evjen/Eirik Einum Arkivnr.: Dokumenter vedlagt: 1. Driftsbudsjett økonomiplan for TKE Bakgrunn: Det er vedtatt at i tillegg til årlig driftsbudsjett så skal TKE ha en økonomiplan for fireårsperiode som revideres årlig. Denne skal bestå av langtidsbudsjett og investeringsbudsjett. Vurdering: Driftsbuds'ett for 2012 Kraft og Nett avdelingene Inntekter og energikjøp på kraftomsetning og distribusjonsnett er basert på samme forutsetninger som foregående sak om strømtariffer. Sakspapirene for denne saken er således også bakgrunn for denne saken. Installasjonsavdeling Omsetning 02 varekjøp er bndsjetti-xt snm en dirpkte følge nv de tilgjengelige arbeidsresurser jfr. nedenstående bemanningsoversikt. Timeprisen er forutsatt økt litt til kr. 560,- (fra 550,-) Dette anses som forsvarlig i forhold til bransjen for øvrig og tilgangen på oppdrag. I budsjettforutsetningen ligger det også ett element av bedring av "prestasjoner" i forhold til oppnådde resultater hittil i 2011 Oppdragsmengde ses ikke som noen begrensning for aktivitetsnivået. Rekruttering av bemanning er derimot en risikofaktor. Butikkavdeling Da det ikke er realistisk å drive butikken i tilnærmet balanse og forventet resultat utvikling er negativ forutsettes butikkdriften avviklet. Budsjettet bygger på denne forutsetning. Det vil bli redegjort nærmere for om de vurderinger som er gjennomført av daglig leder i møtet.

28 TYDAL KOMM. ENERGIVERK 7590 TYDAL Varelagret er forutsatt solgt til anskaffelseskost i ett opphørssalg. Kostnadene er forventet å tilsvare ett halvt års drift. Personalresursene er overført andre avdelinger der det er behov for disse. Bredbåndsavdeling Det er ikke store endringer i forhold til forrige budsjett. Omsetningen er redusert noe. Lønn og personalkostnader Disse er basert på forutsetninger om bemanning. Ved nettavdelingen forutsettes en ny ingeniørstilling slik at det er to ingeniørstillinger. Videre ny lærling andre halvår. Ved installasjonsavdelingen forutsettes videreført full bemanning med fem elektrikere. Ny lærling andre halvår. øvrig er forutsatt bemanning som i dag samt overføring fra butikk til øvrige avdelinger. Total lønnsvekst fra nivå før 1/ er forutsatt 4% Driftskostnader Driftskostnadene er alt vesentlig basert på forbruk på dagens nivå. For nettavdelingen er ikke vedligeholdskostnadene betydelige da en stor del av aktiviteten er nyinvesteringer og reinvesteringer. De fleste driftskostnader er temmelig uavhengig av aktivitet og omsetning ved avdelingene. En stor og viktig post i 2012 er bistand til organisasjonsutvikling og omstilling. Dette omfatter primært nødvendig oppdatering og implementering av internkontrollsystern/kvalitetssystem og administrative rutiner, gjennomføring av nødvendige analyser (krav) og planarbeid samt ajourføring av kartdatabase Denne utgjør alene 1,5 mill hvorav 1,2 tilhører nettavdelingen. Avskrivninger Avskrivninger innen nett er basert på økonomisk levetid fastsatt av NVE. øvrige på tilsvarende praksis. Finans Finanskostnader er basert på lånebehovet i investeringsbudsjettet og ett rentenivå på 4% (kommunal sektor har lav rente da lite eller ingen risiko for lånegiver). Resultat Sluttresultatet er preget av kostnader til avvikling av butikkdriften og kostnader til organisasjonsutvilding. Årsresultatet for 2012 forventes å bli ett underskudd på 1,1 mill. Økonomiplan Investeringsbudsjettet for perioden er kommentert i eget del av økonomiplanen. I og med at TKE er inne i en endrings- og omstillingsfase og nødvendige planer og underlag er delvis under utarbeidelse eller planlagt utarbeidet, er det knyttet betydelig usikkerhet til

29 TYDAL KOMM. ENERGIVERK 7590 TYDAL planen. Det vurderes derfor som nødvendig å revidere økonorniplanen når overnevnte underlag er klart. TKE har i utgangspunktet god likviditet og egenkapital de skisserte investeringer i perioden er i midlertidig omfattende og krever ett betydelig aneopptak. Driftsbudsjettet for årene 2013, 14 og 15 er en fremskrivning av det mer gjennomarbeidede driftsbudsjettet for De ulike virksomhetsområder er fremskrevet med noe ulike forventninger til utvikling. Dette er anmerket i langtidsbudsjettet SAKSBEHANDLERS INNSTILLING: Fremlagte budsjett for 2012 og økonomiplan for vedtas. STYRETS VEDTAK: Saksbehandlers innstilling enstemmig vedtatt. Daglig leders merknad ( ): Strømtariff i denne sak endres i samsvar vedtak i sak 32-11

30 BUDSJETT FOR TYDAL KOMM. ENERGIVERK 2012

31 Tydal Kommunale Energiverk KF BUDSJETT 2012 Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010 DR1FTS1NNTEKTER Energiomsetning Nettdrift Andre driftsinntekter Sum dnftsinntekter DR1FTSKOSTNADER Energikjøp Varekostnader Lønn- og personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Stun drifiskusinader Driftsresultat FINANSINNTEKTERI-KOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinnt./-kostn Årsresultat

32 Tydal Kommunale Energiverk KF AVDELINGSBUDSJETT 2011 KRAFT NETT INST. RUTIKK BREDBÅND TOTAL Energiomsetning Nettdrift Andre inntekter SUM DR1FTSINNTEKTER Energikjøp Varekostnader Lønn og personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Tap på fordringer SUM DRIFFSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader SUM FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT

33 Tydal Kommunale Energiverk KF ANDRE DRIFTSKOSTNADER 4970 Internt kjøp 60 Arbeid utført av egne ansatte 6300 Leie Iokaler 413 Servieebygget og Berggårdsmyra 6310 Leie eiendom 29 Leie STR122 Henvola 6340 Lys, varme Renhold Andre kostnader eiendont 56 Vaktmestertjenester 6410 Leie av maskiner 0 Leie gps 6430 Leie datasystemer 62 Internettaksess, frankeringsmaskin, bankterrninal 6490 Annen leiekostnad 64 Leie fiberkabel, TEV 6510 Verktøy Maskiner 0 Større maskiner 6530 Inventar/utstyr Datateknisk utstyr Telesambandsutstyr Driftsmateriell Annet utstyr, maleinstrument Arb.klær/verneutrstyr Kontraktsarbeid 415 DLE, Energiutredning 661/ Regni ngsarbeid 250 Graving, leie av traktur 6620 Edb-tjenester 620 Programvedlikehold, lisenser, kundestøtte, leie 6710 Revisjonsbonorar Konsulenthonorar Bistand Organisasjonsutvikling I 500 Engangskostnad 6810 Kontorutgifter Annonser Telefon Porto Drivstoff Bilforsikringer Bil rekvisitafutstyr Bil vedlikehold/serviee 140 Rep. biler 7014 Årsavgift transp.midler Reisekostnader oppgave pl Reisekostnader ikke oppg Diettkostnader oppg.pl Reklame 75 Annonsering, Markedsføring 7320 Gaver og bidrag Kontingenter 229 Elfag, KSBedrift, Riks, Nelfo, Intrum Justitia, Ediel 7510 Fulsikringer 93 Bedriftsforsikring 7612 Tilsynsavgift 35 DSB NVE 7770 Bankgebyr Diverse kostnader 33 Møteservering, Avfallslevering Totalt 5 665

34 Tydal kommunale energiverk Dobbelnøkkel 2010 Dist.nett Kraftomsetning InStallaajøn: Annet Total Årsverk 6,97 0,68 6,69 0,96 0,50 8,15 15,80 44,1 % 4,3 % 42,3 % 6,1 % 3,2 % 51,6 % 100,0 % Omsetning pr : % 38,3 % 28,7 % 19,6 % 9,5 % 3,9 % 33,0 % 100,0 % Dobbelnøkkel 41 % 16 % 31 8 % 4 % 42 % 100,0 %

35 ØKONOMIPLAN FOR TYDAL KOMM. ENERGIVERK Planperiode

36 KOMMENTARER TIL FORETAKETS INVESTERINGER FOR PERIODEN LINJENETTET Bruk av ammel tra o til reserve ors nin Alternativ for bruk av 5 MVA transformator til reserveforsyning er i Græsli eller Nea. Avklares i 2012 og planlegges utført i Forn else lw s entnett Det er besluttet å lage en hovedplan for total fornyelse av hele høyspentnettet inkludert en uavhengig gjennomgang og tilstandsvurdering av dagens nett. Dette påbegynnes november 2011 og planlegges ferdigstilt våren 2012.Som en konsekvens av dette er inngått avtale om bygging fra Løvøya til Fellessetra utsatt til Planen forutsetter at hele 2012 bli benyttet til planlegging, prosjektering samt tilbudsforespørsel/kontrahering for gjennomføring og ferdigstillelse av alle arbeider "Tydal øvre" i 2013 og For "Tydal nedre" er det lagt til grunn for budsj ettet at prosjektering og tilbud/kontrahering for hele denne delen av prosjektet skjer i 2013 og bygging skjer i to etapper sommer 2014 og Følgende forutsetninger er lagt til grunn for vurderingen i budsjettet: Framdrift som beskrevet over Alt linjenett eldre enn 50 år fornyes, ca. 36,5 km Teknisk løsning er ikke vurdert så som fordeling linje/kabel m.v. Kostnadene er basert på generelle erfaringstall, kr/km. Ny trase har samme lengde som dagens trase Fornyelsen kan finansieres. Planen revideres i samband med budsjettarbeidet Det er ikke gjort vurdering av tilstand dagens linje, tekniske løsninger, ny trase m.v. Dette vil være en del av planarbeidet. På bakgrunn av planen som utarbeides vil framdrift bli vurdert på nytt. Det er betydelig usikkerhet knyttet til vurderingene. De budsjetterte kostnadene vil bli vurdert på nytt når planen foreligger. Omb in av trans ormatorarran ement i master: Dette planlegges videreført og komplett ferdigstilt i Budsjettert kostnad kr. Ilvtteområder: Det er gjort en vurdering av samlet årlig påkoplinger i hytteområder. Det er lagt til grunn 25 hytter pr. år med en kostnad på kr pr. hytte og anleggsbidrag kr pr. hytte. Utbygging i de enkelte hyttefelt er ikke vurdert spesielt. ANDRE INVESTERINGER Uts r dri tsavdelin : Lastebil med flrehjulstrekk flyttes til investering i 2012, og kostnaden er undersøkt til å bli kr Det vil bli vurdert muligheten for å anskaffe brukt utstyr for å redusere kostnaden. I

37 tillegg er det budsjettert med en bil for persontransport alle avdelinger til kr. Beredskapskabel som kan benyttes ved feilsituasjoner og arbeid i nettet, 500 m Det er også en post på til anskaffelse av større verktøy; linjekarnerat, bensindrevet vinkeisliper, batteri presstang, vinsj til ATV, løfteutstyr. Energimålere: Det er budsjettert med kr hvert år framover til innkjøp og montasje av energimålere. Avanserte måle- o s rin ss steni AMS : Innføring av toveiskommunikasjon er bestemt gjennomført innen utgangen av TKE planiegger samarbeid med Selbu E-verk om dette. Kostnadene til dette er ikke avklart. Det er lagt inn noen kostnader primært til palnlegging m.v. av dette i 2014 og Montørbiler: Det er budsjettert med kjøp av en brukt montørbil installasjon i 2012, med en kostnad anslått til kr EDB-uts r/kontoruts Det er ikke planlagt større investeringer i EDB-utstyr. Det er lagt inn et beløp pr. år for genere11 utskiffing og fornyelse Fornying av EDB-utstyr videre i planperioden, settes til kr årlig. Det er lagt inn til kjøp av kontorutstyr i Bredbåndutstvr: TKE's rolle knyttet til videre utbygging og drifting av bredbånd i Tydal er ikke avklart og vil være avhenging av konklusjonene i «Bredbåndsprosjektet» samt eiers konklusjon når det gjelder hva TKE skal drive med framover. En konklusjon på dette er forventet våren Med dette som bakgrunn er investeringer i bredbånd satt til kr de to nærmeste årene som er det samme som er blitt budsjettert tidligere. Periodiserin er o låneo tak: Planlagte investeringer i 2011 blir ikke gjennomført som planlagt. Låneopptaket kan bli mellom 1 og 2 mill. Samlet låneopptak i planperioden er 35 mill.

38 OVERSIKT OVER FORETAKETS 1NVESTERINGER FOR INVESTERINGSOBJEKT AnLbid AnLbid AnLbidr Anl.bidr Bruk av gammel trafo til reserveforsyning? Nea eller Græslifoss kv Tydal Nedre: Linje/kabel etappe 1, 8400m Linje/kabel etappe 2, 8400m Gjenstående arbeider Klüfta kv Tydal øvre: Linje/kabel Løvøya - Fellessetra, 1550 m Linje/kabel Fellessetra-Stuggusjø dam 8900m Linje/kabel Stuesjø Dam - Svarthølvika 9200 m Trafoer Ombygging av tratbarrangement i mast 800 Hytteområder: Lavspent kabelnett

39 Lavspent i gamle områder (utvid. og forst.) Utstyr nettdeling: Rep. og idriftsetting av 2 stk fjernst. HS-linje 40 Bil, persontransport 200 Lastebil Beredskapskabel 50m2 x meter 180 Utstyr 135 Diverse: Energimålere Avansert måle- og styringssystern Montørbil installasjon 200 EDB-utstyr Kontorinnredning/møbler 70 Bredbånd TOTALE INVESTERINGER FINANSIERING AV INVESTERINGER Anleggsbidrag Egne midler Låneopptak TOTAL FINANSIERING

40 Tydal Kommunale Energiverk KF Langtidsbudsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Kommentarer DR1FTSINNTEKTER Salg Kraft Årlig økning på 3 % Salg Nett Jfr. utredning nettariffer v/ Sandbakke Salg Installasjon Materiell Arlig økning på 3 % Salg Installasjon Arbeid Årlig økning på 4 % Salg Butikk Salg Bredbånd / Arlig økning på 1 % Andre driftsinntekter Åtlig økning på 1 % Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Kjøp Kraft Ärlig økning på 3 % Kjøp Nett Jfr. utredning nettariffer v/ Sandbakke Kjøp Installasjon Arlig økning på 3 % Kjøp Butikk Kjøp Bredbånd Arlig økning på 1 % Sum vareiee Personalkostnader Arlig økning på 3 % Ordinære avskrivninger Jfr investeringsplan Andre dnftskostnader Adigøkning på 3 % Tap på fordringer Årlig økning på 2 % Sum lønn- o driftskosinader Sum driftskostnader Oriftsresultat FINANSINNTEKTERI-KOSTNADER Finansinntekter Nedgang arb.kap investeres Finanskostnader økn I lån ihnt invest. plan Sum finansinntekterl-kostnader

41

42

43

44

45 TYDALKOMMUNE Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2011/998-1 Saksbehandler: GunnbjørnBerggård Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 90/ Kommunestyret STRØMTARIFFER FOR 2012FOR TYDAL KOMMUNE Vedlegg: Strømtariffer2012 Saksopplysninger Styretfor TKE behandletforslagtil tariffer for 2012i sitt møte styretvedtok enstemmigåvidereføretariffenefor kraft og nettleiefor 2011uendret. Vedleggenesomomhandleromsattmengdestrømog fordelingsnøkkeler kanskje ikke enkleå forstå.bakgrunnenfor å ta meddisseer å settefokuspåinternefordelinger,og hvordandisse påvirkerkostnadenetil strømognett.detvil ikke bli fokusertviderepådettetemaeti denne saken,mendetbørværeaktueltfor TKE å ta enevalueringpåfordelingenepået senere stadium.detkansynessomom kraft og nettbelastesenstorandel. Vurdering I sakenom tariffer for 2011var detfokusertpåtemakryss-subsidieringmellom forretningsområdene. Det var påpektat detteikke børforekomme,og at strømprisenikke bør brukestil et slikt formål. De flestee-verkharenpåplussingfor distribusjonavstrømpåca2 øre/kwh.oppsettet fra TKE viserenhøyerekostnad.her er kjøp av effektleddtatt medsomenkostnad.det synesikke å være riktig. Andrefordelingerkanogsåvurderes. Med enopprettholdelseav tariffen fra 2011på33 øre/kwh vil TKE s påslagutgjøreinntil

46 4 øre/kwh,avhengigav sentraltfastsattkonsesjonskraftprisfor Denneerpå10,28 øre/kwhfor 2011,og forventesikke å stigemye for 2012.Vi regnerdaut fra et påslagfra eier på18 øre/kwh,somfor Ut fra dissetallenekanikke styretsforslagfor 2012sieså innebæresubsidieringavandre forretningsområder. Eier skalikke påregneoverskudd/utbytte fra kraftomsetningen.eiersinntektersikresgjennom påslagetpå18 øre/kwh Dagensmarkedspriserkan, dersomdevarerovertid, innebæreenrisiko for kundeflukt.den ansesikke stor.priseneantasåstigeutovervinteren.likevelmåvi væreklaretil å foretaen nedjusteringav kommunenspåslaghvis dagensprisbildeholderseg. Nettinntekteneskalovertid gåi balansemot defastsatterammenefra NVE. Det er ikke lagt opp til at eiertar ut overskuddfra nettvirksomheten. Nettinntekteneer fastsattblantannetut fra beregningersomble foretattav eksternkonsulenti fjor. Dettegjennomgåsikke pånytt i år, menmaterialeter tilgjengeligog fåspåhenvendelsetil rådmanneneller TKE. Rådmannensinnstilling Tydal kommunestyre vedtartke-styretsforslagtil kraftpriserog nettleiefor 2012.

47 TYDAL KOMM. ENERGIVERK 7590 TYDAL Strømtariffer 2012 Sak nr.: TKE Utvalg STYRET I TYDAL KOMM. ENERG1VERK Møtedato Saksbeh.: John 1-1. Evjen/Eirik Einum Arkivnr.: Dokumenter vedlagt: I. Strømtariffer Framtidig tariffnivå for TKE av ECgroup AS v/ Svein Sandbakken 3. Saksunderlag styrebehandling 2010, sak TKE Bakgrunn: Det ble i samband med budsjettarbeidet i 2010 innhentet ekstern bistand fra ECgroup AS ved Svein Sandbakken til utredning av denne saken. Utredningen ble gjort med et perspektiv på 4 år. Denne er lagt til grunn for vurderinger av tariff for neste år. Saksutredning: Siden det ble gjennomført en relativt grundig utredningen av saken i fjor, er det ikke blitt prioritert å gjøre en ny tilsvarende vurdering i år. Etter vår vurdering kan vi ikke se at det er forhold eller at det har skjedd noe vesentlig som skulle gi grunn for å endre på de vurderinger som er gjort. Bakgrunnsmateriale er lagt ved som dokumenter i saken. Nettleie (fastledd og variabel del) holdes uendret fra 2011 til Det fo veutes at konsesjonskraftprisen kan gå noe opp med tilsvarende virkning på vår innkjøpspris på kraft. Ut fra dette økes strømprisen med 1,00 øre/kwh. SAKSBEHANDLERS 1NNSTILLING: Følgende strømtariffer fastsettes for Tydal Kornm. Energiverk for 2012: Tariff 114(husholdning og hytter) og T4 (næring) Nettleie, fastledd 3150 kr/år (2520 kr/ar ekskl. avg) Nettleie, energiledd 42,83 ørelkwh (22,05 øre/kwh ekskl. avg) Kraftpris 42,50 øre/kwh (34,00 øre/kwh ekskl. avg)

48 TYDAL KOMM. ENERGIVERK 7590 TYDAL Tariff H5 (tilleggsabbonement til H4-tariff) Minsteavgift 930 kr/år Nettleie, energiledd 87,77 ørelkwh Kraftpris 42,50 øre/kwh Tariff S5 (byggestrømstariff) Leie av skap 420 kr/mnd Nett1eie, energiledd 87,77 øre/kwh Kraftpris 42,50 øre/kwh (744 kr/år ekskl. avg) (58,00 øre/kwh ekskt avg) (34,00 øre/kwh ekskl. avg) (336 kr/mnd ekskl. avg) (58,00 øre/kwh ekski. avg) (34,00 øre/kwh ekskl. avg) Ved eventuelle endringer i offentlige avgifter endres tariff inklusive avgifter tilsvarende. Forslag til vedtak fra Knut Selboe: Gjeldende strømtariff for 2011 opprettholdes for STYRETS VEDTAK: Forslag fra Knut Selboe enstemmig vedtatt.

49 TYDAL KOMM. ENERGIVERK STRØMTARIFFER 2011 GJELDER FRA Tariff H4 husholdnin er/h tter o T4 nærin Kraftpris Nettlele Totalpris Fastledd nettleie 41,25 Øre/kWh 42,83 Øre/kWh 84,08 Øre/kWh kr/år ( 33,00 øre/kwh eks. avg.) (22,05 ørelkwh eks. avg.) (55,05 øre/kwh eks. avg.) (2 520 kr/år eks. avg.) Tariff H5 tille sabonnement til H4-tariff basert å 800 kwh Minsteavgift Kraftpris Nettiele Totalpris 910 kr/år 41,25 Øre/kWh 87,77 Øre/kWh 129,02 Øre/kWh (728 kr/år eks. avg.) (33,0 øre/kwh eks. avg.) (58,0 øre/kwh eks. avg.) (91,0 øre/kwh eks. avg.) Tariff S5 b estr mtarif Oppsett av byggestrømskap beregnes etter medgått tid. (550 kr/time eks. avg.) Leie av skap 420 kr/mnd (336 kr/mnd eks. avg.) Kraftpris Nettleie Totalpris 41,25 Øre/kWh 87,77 Øre/kWh 129,02 Øre/kWh (33,0 Øre/kWh eks. avg.) ( 58,0 øre/kwh eks. avg.) (91,0 Øre/kWh eks. avg.) Forbruksavg.: 11,21 ore/kwh ENOVA-avg.: 1,0 øre/kwh MVA.: 25 % ENOVA-avgift og Forbruksavgift er inkludert i den totale nettleieprisen. Lagrei: 74 Utari ff-20 1 i

50 TKE - avd KRAFT - Budsjett 2012 Omsetning av kraft kostnder pr KWh Omsatt mengde strøm til forbruker mwh: tusen KR Øre/KWH Kraftsalg forbruker ,0 Tap i nett og annen innt. 957 SUM INNTEKTER KJØPAV KRAFT Kjøp av effektledd * 252 1,1 Personalkostnader 414 1,8 Andre driftskostnader 527 2,3 Avskrivninger 19 0,1 Tap på fordringer 16 0,1 SUM DRIFTSKOSTNADER (inkl. effektledd) ,3 DRIFTSRESULTAT 29 *) Effektleddet forstyrret egentlig dette regnestykket burde etter min forståelse av det Sandbakken sa om dette ligget i kommunens påslag og ikke vært fakturert særskilt.

51 TKE- Fordelingsnøkler avdelinger Ikke henførbare kostnader Kraft Nett Install Butikk Br.bond "dobbelnøkkel" se vedlegg 16 % 41 % 31 % 8 % 4 % Husleie 5 % 44 % 23 % 27 % 0 % Renhold, vaktmestertj. 5 % 39 % 26 % 30 % 0 % Strøm 5 % 39 % 26 % 30 % 0 % Pensjon (jfr.lønnskost) 5 % 44 % 42 % 6 % 3 % KIS-program og innfordring av "strørnregninger" 30 % 70 % Lønn (i budsjett 2012) Daglig leder 10 % 55 % 25 % 5 % 5 % Øk.ansvarlig 15 % 50 % 25 % 5 % 5 % Butikk og br.bond ansvarlig 10 % 50 % 40 % Sekretærer 25 % 35 % 28 % 10 % 3 %

Møteinnkalling TYDALKOMMUNE. Dato:06.01.2012. Formannskapet s medlemmerog varamedlemmer

Møteinnkalling TYDALKOMMUNE. Dato:06.01.2012. Formannskapet s medlemmerog varamedlemmer TYDALKOMMUNE Dato:06.01.2012 Formannskapet s medlemmerog varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus2 Dato: 16.01.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall meldessnarestil

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. av Oppdal E-verk AS og datterselskapet Vitnett AS

Forvaltningsrevisjon. av Oppdal E-verk AS og datterselskapet Vitnett AS Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 24-2014 Selskapskontroll Oppdal kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon i Os kommune: av Oppdal E-verk AS og datterselskapet Vitnett AS Formålet

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 DRANGEDAL KOMMUNE Foto: Malin Roalstad Kommunestyrets vedtak Dato: 11.12.2014 Endringer fra kommunestyret er innarbeidet på side 14,18,20,21,27,36,46,60 og 61 med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Årsrapport 2013 VOKKS

Årsrapport 2013 VOKKS Årsrapport 2013 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 DYRØY KOMMUNE

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 DYRØY KOMMUNE Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/386 Saksbehandler: Viktor K. Olsen/Øystein Rørslett Dato: 06.11.2014 Saksframlegg Budsjett 2015/Økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Saksgang Møtedato 03.12.12 Styret for Drangedal everk KF

Saksgang Møtedato 03.12.12 Styret for Drangedal everk KF Arkivsak-dok. 12/02379-1 Saksbehandler Jan Gunnar Thors Saksgang Møtedato 03.12.12 Styret for Drangedal everk KF Unntatt offentlighet jf. vedtektene BUDSJETT 2013 FOR DRANGEDAL EVERK KF Everksjefens innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 10.06.2014 kl. 08.30 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Oppdatert program for 10. og 11. juni er lagt på hjemmesida sammen med sakslista. Eventuelle forfall

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhuss, møterom: Skarnsundet. Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 08:30. NB! Mrk.

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhuss, møterom: Skarnsundet. Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 08:30. NB! Mrk. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 08:30 NB! Mrk. tidspunkt Inderøy Rådhuss, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Budsjett/årsplan 2014 Vedtatt av Flatanger kommunestyre den 18.12.2013 i sak PS65/13 (Justert dokument i tråd med kommunestyrets vedtak) Retningslinjer Visjon / mål Arealplan

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Sunndal Energi KF Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 6 Ytre miljø 6 Fortsatt drift 6 Fremtidig

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste MØTEINNKALLING Offentlig

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 18.08.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 18.08.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 18.08.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 25.08.2014 Tidspunkt: 09:00 Møtet starter med budsjettkonferanse

Detaljer

Kommunestyret. Styret. Daglig leder

Kommunestyret. Styret. Daglig leder Sunndal Energi KF Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 6 Ytre miljø 6 Fortsatt drift 6 Fremtidig utvikling 7 Disponering av årsresultat

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG. (offentligjort 3. november 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG. (offentligjort 3. november 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG (offentligjort 3. november 2014) I N N H O L D Samlet saksfremlegg... Saksutredning... Kap. 1 Innledning... 7 " 2 Økonomiplanen i et overordnet perspektiv...

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer