Veiledning i rapportskriving.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning i rapportskriving."

Transkript

1 Veiledning i rapportskriving. v september 1999 Arild Nybraaten INNHOLD 1 SAMMENDRAG INNLEDNING RAPPORTENS INNHOLD - OVERORDNET SYN MÅL MED RAPPORTEN... 3 Overordnet mål OVERORDNET DISPOSISJON ANDRE VIKTIGE FORUTSETNINGER SPRÅKET I RAPPORTEN RAPPORTENS UTSEENDE OPPBYGGING AV RAPPORTEN GENERELT HOVEDELEMENTENE I RAPPORTEN Forside Sammendrag, resultat, vurdering og eventuell konklusjon Resten av rapporten + Vedlegg DETALJERT OPPBYGGING AV RAPPORTEN Forside Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Teori Utførelse - referat av arbeid Resultater Vurdering - + evt konklusjon Referanseliste Ordliste/forkorteler/begrep Vedlegg OPPSETT AV TEKNISK NOTAT HVORDAN BØR DENNE VEILEGNINGEN BRUKES?... 17

2 1 SAMMENDRAG Retningslinjer for rapportskriving blir gjennomgått ved å sette opp målet for rapporten og å spesifisere oppbygging og innhold for å nå målet. Det brukes en top-down -tilnærming i veiledningen med skrittvis detaljering fra en grov overordnet disposisjon til en gjennomgang av de enkelte kapitler i rapporten Det gis veiledning for to typer rapporter ) En fullstendig teknisk rapport. Dette er en rapporttype som brukes som avslutningsrapporter i mindre og større prosjekter og som milepelsrapporter for større prosjekter med flere faser og store beslutninger ved milepelene 1 ) En forenklet rapport kalt teknisk notat. Denne rapporttypen er beregnet på delrapporter i større prosjekter, eller for små rapporter som senere skal brukes som underlagsrapporter for en større rapport - eller som navnet sier - til et enkelt notat for å orientere om et mindre arbeid. 1 F.ex. om prosjektet skal fortsettes. side 1

3 2 INNLEDNING Dette skrivet er en veiledning for rapportskriving i fagene på "nettlabben" ved HIST-IDB. Ved å følge veiledningen vil det produseres rapporter som best kan karakteriseres som tekniske rapporter. Veiledningen er ikke dekkende for generelle prosjektrapporter eller rapporter for programutviklingsprosjekter. De mest grunnleggende retningslinjene vil allikevel være allmenngyldige for all rapportskriving. Sammen med denne veiledningen hører det to eksempelrapporter en for hver av de to typene som er gjennomgått. Skrivet er en veiledning, ikke en obligatorisk standard. Denne veiledningen har følgende versjonshistorie. Versjon 0.9 skrevet som en tidlig beta høsten 1994 for bruk i klasse 2HSK i faget Nettverksdrift. Veiledningen skrevet som en nødhjelp av faglærer for å avhjelpe manglende opplæring i teknisk rapportskriving. Versjon 0.98 utkastet gjort litt mer ferdig høsten Som eneste veiledning i teknisk rapportskriving ved Institutt for databehandling blir tatt i bruk også i andre fag og av andre lærere. Versjon 1.0 høst 98 fortsatt ingen felles teknisk rapportmal ved instituttet, fortsatt manglende opplæring i teknisk rapportskriving. Versjon 0.98 oppdateres. Fjerning av mye overflødig stoff (og sikkert innsetting av annet overflødig stoff). Endring av layout og skriving av eksempelrapporter. Noe opprydding i det språklige. side 2

4 3 RAPPORTENS INNHOLD - OVERORDNET SYN 3.1 MÅL MED RAPPORTEN OVERORDNET MÅL Målet med en rapport er som navnet sier å rapportere resultatet av et arbeid. Hva betyr det? Det betyr at du skal rapportere til noen. Dette er noe rapportskriveren må ha for øye hele tiden. Du må altså: Definere en målgruppe for rapporten. Sette seg i leserens stilling og skrive slik at leseren på en best mulig måte kan sette seg inn i resultatet av arbeidet. Du skriver altså ikke for deg selv men for noen andre. ) Den du skal rapportere til forutsettes å skulle evaluere arbeidet du har gjort. Normalt er rapporten eneste grunnlag for evalueringen. ) Disposisjonen av rapporten og detaljer/innhold må ha dette som mål. 3.2 OVERORDNET DISPOSISJON Grovdisposisjonen for rapporten er enkel. Hva er gjort - og hvorfor er det gjort. Hvordan er arbeidet gjennomført. Hva er oppnådd. Hva er konklusjonen du trekker på grunnlag av det. Alle disse spørsmålene skal leseren finne svar på ved å ta utgangspunkt i rapporten. I neste trinn skal vi detaljere disposisjonen og dele opp rapporten i kapitler og avsnitt. Da vil vi tilsynelatende fravike denne disposisjonen. Blant annet vil rekkefølgen av kapitlene avvike fra disposisjonen. Dette gjør vi fordi det antas noe om leserens måte å lese rapporten på.. Vi bør heller kalle denne overordnete disposisjonen en logisk disposisjon. Legg merke til at denne logiske disposisjonen er en disposisjon av det avsnittet Sammendrag i rapporten ( se Sammendrag). 3.3 ANDRE VIKTIGE FORUTSETNINGER Det er også en del andre forutsetninger du må gjøre og krav du må følge: Rapporten er leserens eneste inngangsport til arbeidet. Du ikke kan derfor ikke anta at leseren husker fra en visning eller vet at det er gjort selv side 3

5 om det ikke står i rapporten 2. Utgangspunktet må være at det som ikke står i rapporten er ikke gjort. Leseren er travelt opptatt. Det betyr at du må fange interessen i løpet av de første 5 minutters lesing. Leseren skal da vite hva rapporten omhandler og grovt sett resultatet av arbeidet. Hvis leseren fatter interesse og ønsker å se nærmere på arbeidet skal det være lett å finne fram i rapporten. Ut fra rapporten skal leseren kunne finne nok bakgrunnskunnskap og "teori" til å kunne vurdere arbeidet og resultatene. Rapporten må også inneholde forutsetninger og bakgrunn for arbeidet. 3 Rapporten skal om nødvendig inneholde referanser eller henvisninger til mer utdypende teori eller andre kilder. Hvis leseren ønsker det skal han kunne sette seg nærmere inn i bakgrunnen for arbeidet og den underliggende teorien Rapporten skal inneholde de viktigste resultatene som er oppnådd. Disse resultatene skal så vurderes opp mot forventede eller ønskede resultater. Disse forventede eller ønskede resultatene skal angis med begrunnelse. Begrunnelsen kan være teoretisk utledet, komme fra erfaringsdata eller komme fra f.ex en kravspesifikasjon. Avvik eller overensstemmelse mellom forventede og oppnådde resultater skal kommenteres og begrunnes Forsøksbetingelsene skal dokumenteres. I tillegg skal alle resultatene være tilgjengelig, fortrinnsvis som vedlegg eller som tilgjengelige underlagsrapporter. Ut fra dette skal det være mulig å reprodusere arbeidet 3.4 SPRÅKET I RAPPORTEN. Språket i rapporten har mye å si for leserens innstilling overfor en rapport 4. Rapporten skal skrives i et nøytralt fagspråk fritt for muntlige slanguttrykk og unødige forkortelser. Unngå en for muntlig språkføring. Ta hensyn til målgruppen. Det tekniske i språket må tilpasses disse. Alle tekniske uttrykk som målgruppen ikke forutsettes å vite hva er, må forklares. Forklaringen kan være kort, eventuelt med henvisning til referanselitteratur. Legg ved en liste over akronymer 5. Overdriv ikke slike forklaringer. Forutsett en viss minstekunnskap hos målgruppen. Rapporten skal fortrinnsvis skrives i passiv tredjeperson når du refererer hva som er blitt gjort av deg/dere. I teoridel, vurdering av resultater m.v. brukes presensformer. Det gjør et dårlig inntrykk å skifte tid på verbet i ett 2 - eller andre bortforklaringer. 3 Hvorfor arbeidet er gjort, rammebetingelser m.m. 4 - og dermed arbeidet og i siste instans deg som fagperson. 5 Akronymer er tre bokstavers forkortelser ( f.ex. ADSL :-) - som datakommunikasjon og databehandling er så godt forsynt med. side 4

6 og samme avsnitt eller kapittel ( Enda være - i samme setning). "Jeg"- eller vi -formen brukes bare unntaksvis. Skriv fulle setninger. Unngå for mye fyllord og floskler. Kom til saken! RAPPORTENS UTSEENDE Hovedrapporten skal være pent formatert med gjennomført bruk av en dokumentmal. Rapporten skal være paginert og med innholdsfortegnelse. Det er en selvfølge at rapporten skal være godt korrekturlest 7. Lag en mal med nok luft mellom avsnittene. Velg en passe stor skriftstørrelse med et lettlest skriftsnitt. 11pt. er passe i de fleste skriftsnitt, 10 pt. er for lite. Bruk gjerne kapittelnummerering av juridisk type 8. Dette gir bedre oversikt og gjør kryssreferanser lettere. Ikke overdriv den hierarkiske oppdelingen. Sløyf nummerering for kapitler fra nivå 4 eller 5. Ikke bruk for mye pynt i rapporten av typen Clipart eller rammer, selv ikke på forsiden. Vedleggene er bakgrunnsstoff og kan være blandingsformaterte, kanskje håndskrevne notater, utskrifter fra matriseskriver på pysjamaspapir eller for den saks skyld vedlagt på diskett. Vedleggene er beregnet for spesielt interesserte. 6 Denne veiledningen er en versjon *.0 - og er nok ikke så godt språklig gjennomarbeidet som ønskelig. Gjør det bedre dere!-) 7 Sørg for å korrekturlese det som leveres inn. Manglende referanser med som resulterer i Bookmark not defined gir inntrykk av slurv og det inntrykket smitter over på arbeidet. 8 eksempel: Overskrift side 5

7 4 OPPBYGGING AV RAPPORTEN Vi skal så se på oppbyggingen av en rapport del for del. Vi gjør dette i to trinn Vi ser på hvordan leseren antas å bruke rapporten. Med basis i dette settes det opp hvilke kjerneelementer rapporten skal inneholde. Hvert av disse kjerneelementene kan bestå av flere deler. Ved hjelp av innholdsfortegnelse og kryssreferanser skal det være lett for leseren å finne dem. Så går vi gjennom rapporten kapittel for kapittel med kommentarer. Den rapporten som beskrives er en full teknisk rapport. Et Teknisk notat vil ikke inneholde alle disse delene. Det blir satt opp et forslag til hvordan et slikt notat kan settes opp ut fra den fulle veiledningen. 4.1 GENERELT Rapporten bygges opp slik at leseren raskt skal kunne sette seg inn i arbeidet og vurdere resultatene. Vi forutsetter da at rapporten leses i en tretrinns iterativ prosess på følgende måte 9 : 1. Leseren ser på forsiden av rapporten for å finne ut om dette tema eller arbeid er av interesse. 2. Hvis det arbeidet som rapporteres er av interesse, vil leseren ha et sammendrag av arbeidet, hovedresultatet og hovedkonklusjonen. Vurderingen av resultatet er av også interesse. 3. Dersom leseren fortsatt er interessert og ønsker å bruke resultatene til noe, vil han evaluere arbeidet nøyere for å bli trygg på arbeid og resultater. Det gjøres ved å lese rapporten helt eller delvis. Målet er å kunne gå god for arbeid og resultater for å kunne bruke dem i videre arbeid 10. For å føle seg trygg kan det være nødvendig å lese teori eller slå opp i fagbok eller annen referanselitteratur. Hvis leseren ønsker å bruke rapporten som plattform for videre arbeid eller å etterprøve eller verifisere resultatene må alle forsøksbetingelser og alle resultater være tilgjengelige. 4.2 HOVEDELEMENTENE I RAPPORTEN For å kunne tilfredsstille en slik tretrinns lesing av rapporten skal rapporten inneholde følgende kjerneelementer: FORSIDE Forsiden skal inneholde nok opplysninger til å identifisere hvem som har utført arbeidet, hva arbeidet har bestått i, hvor og når arbeidet er gjort. Hvis forsiden ikke gir de riktige opplysningene, vil rapporten raskt bli karakterisert som ikke av interesse. 9 Husk vi har forutsatt at leseren er travelt opptatt og skummer rapporter for å finne den riktige før han starter lesingen for alvår eller for å kunne la arbeidet/prosjektet fortsette eller videreføres. side 6

8 4.2.2 SAMMENDRAG, RESULTAT, VURDERING OG EVENTUELL KONKLUSJON. Neste kjerneelement består av flere deler. Disse skal samlet gi en oversikt over, hva som er gjort, hva resultatet er og en vurdering av resultatet. Disse elementene står ikke samlet i rapporten, men ved hjelp av innholdsfortegnelsen skal det være lett å finne dem. Ved å lese disse vil leseren raskt få tak i det viktigste av arbeidet og resultatet. På grunnlag av dette vil han avgjøre om dette er noe å ofre mer tid på. Regn med at leseren bruker 5 minutter på dette i første omgang. På den tiden skal leseren ha funnet ut om det er verdt å gå videre ned i arbeidet. Dersom leseren må lese videre 11, skal leseren ha fått et godt, positivt og korrekt første bilde av arbeidet på disse 5 minuttene. Sammendrag Rapportens første kapittel med "innhold" er et sammendrag av arbeidet og rapporten. Dette kan være på ca. 1/3-1/2 side. Sammendraget skal være et virkelig sammendrag av hele rapporten, ikke bare informasjon om hva arbeidet har bestått i. Hovedresultat. Hovedresultatene, eventuelt de bearbeidede hovedresultatene skal stå i et eget kapittel seinere i rapporten. Kapittelet må være lett å finne via innholdsfortegnelsen. Dette skal være resultatene, uten noen vurdering. Resultatene kan inneholde opplysninger om måle/forsøksbetingelser hvis det er nødvendig og naturlig. Resultatene skal være i kvantifiserbare (målbare) enheter. Vurdering og eventuell konklusjon. Rapporten skal inneholde en vurdering av resultatene. Vurderingen skal være opp mot de forventede resultatene. Vurderingene skal være med begrunnelse ut fra teori og andre grunnlag for forventningsverdiene. Dersom det er avvik fra forventet verdi skal dette være kommentert med en forklaring på årsaken til dette avviket. Forklaringen for avviket skal ha rot i teori, eller i tall som kan lese ut fra forsøksresultatene (eventuelt rådata). Vurderingen kan gå både på godheten av arbeidet som er gjort, vurdering av resultatet ut fra "teoretisk" forventede resultater, og vurdering av resultatene ut fra en "kravspesifikasjon". Dersom det er naturlig for arbeidet skal det være trukket en konklusjon. Konklusjonen skal være begrunnet, oftest med henvisning til vurderingen av resultatet RESTEN AV RAPPORTEN + VEDLEGG. Resten av rapporten, dvs. innholdsfortegnelse, innledning, teori, planlegging av arbeidet, beskrivelse av arbeidet som er gjort, referanselister, underskrifter 11 f.ex fordi det skal taes en beslutning på grunnlag av nettopp denne rapporten. side 7

9 m.m. utgjør største delen av rapporten. Dette vil være det leseren går gjennom i iterasjon nr 3. Deretter kommer vedlegg av forskjellige typer. Vedleggene vil bare leses dersom leseren ønsker mere dokumentasjon. eller mere bakgrunnsdata. Dersom det er naturlig - eller hvis vedleggsmengden er svært stor, kan vedleggene leveres som separat del. 12 Hva som kan og bør stå i hovedrapporten blir gjennomgått mer systematisk under. 4.3 DETALJERT OPPBYGGING AV RAPPORTEN Vi ser på rapporten - kapittel for kapittel i kronologisk rekkefølge. Hvert kapittel kommenteres med forslag til innhold og utforming. For enkelte rapporter eller typer av rapporter, kan noen av kapitlene utgå eller slås sammen med andre. Forenklede rapporter av type Tekniske notat er gjennomgått i et get kapittel med henvisning til denne gjennomgangen av en fullstendig rapport FORSIDE Forsiden skal inneholde nok opplysninger til å identifisere hvem som har utført arbeidet, hva arbeidet har bestått i, hvor og når arbeidet er gjort. I mange tilfelle vil bedriften ha en standardisert forside som skal fylles ut. Hva som er gjort skal framgå av tittelen på oppgaven. Tittelen på rapporten skal være beskrivende for arbeidet. Tittelen Øving 12 beskriver ikke hva som er gjort. Riktig tittel er f.ex. Installasjon av e- posttjener i lokalnettverk 13 Titler med ordspill hører hjemme i avisoverskrifter - ikke som tittel for en teknisk rapport. Hvem som har utført arbeidet og dato for rapportslutt skal stå på forsida. I tillegg kan forsida inneholde firma- eller institusjonsidentifikasjon. Dette gir tid og sted for arbeidet. Hvis arbeidet er del av et større prosjekt, et fag el.l kan det med fordel framgå av forsida. Forsida inneholder ofte(st) 4-5 stikkord. Dette er stikkord som bibliotekaren ved bedriften legger inn i database for søking. Velg stikkordene med omhu. Regn med at søk kan foretas på enkeltord i tittelen og stikkordene. For ovennevnte tillel kan stikkordene f.ex være Qmail, SMTP, Linux, NT-server og e-post. Brukt sammen med tittelen vil dette gi et ganske presist tilslag i et søk INNHOLDSFORTEGNELSE Rapporten skal ha innholdsfortegnelse. Bruk standard "juridisk/legal" kapittelnummerering. Husk paginering av rapporten. 12 Vedlegget kan være egen rapportdel f.ex. innbundet og mangfoldiggjort, eller som ett tilgjengelig eksemplar i ringperm forutsatt at det er det du har gjort :-) side 8

10 Bruk tekstbehandleren for å generere både kapittelnummereringen og innholdsfortegnelsen. Se over resultatet. Innholdsfortegnelser med feilutskrifter av typen "bookmark missing" tar seg ikke bra ut. Innholdsfortegnelse for vedlegg kan med fordel legges først i vedlegg, eller det kan lages en egen innholdsfortegnelse for dette manuelt. Vedleggene er ofte ikke tekstbehandlet, slik at automatisk generert fortegnelse er vanskelig å få til. I stedet for paginering kan man legge inn fargede skilleark mellom de forskjellige vedleggene, og eventuelt paginere innenfor hvert vedlegg for hånd SAMMENDRAG Sammendraget skal være et fullstendig sammendrag. Du skal ikke bare fortelle hva rapporten omhandler det skal kunne leses ut av en god tittel og av stikkordene på forsiden. Her skal du fortelle noe om innholdet i rapporten, resultater og (eventuelt) vurdering/konklusjon. Hvis rapporten inneholder en teoridel skal også det angis i sammendraget. 14 Disposisjon for dette sammendraget - eller hva sammendraget skal inneholde er likt det som står i kapitlet Overordnet disposisjon. Husk å skrive fulle setninger. Passende størrelse på sammendraget er 1/3 - ½ side INNLEDNING. Innledningen skal gi bakgrunnen for arbeidet som er gjort og bakgrunnen for rapporten. Her kan det komme fram at det er en øving i et fag. Det kan også komme fram at det bygger på... eller at det er en del av en serie øvinger som skal... Her kan du også definere målgruppen for rapporten, og hvilke forutsetninger de må ha. For øvingsrapporter i fag kan målgruppen være definert i oppgaven. Hvis ikke det er gjort, regn med at leseren har et kunnskapsnivå innen faget som er dårligere enn ditt, i hvert fall for det spesielle som rapporten omhandler. Regn f.ex med at leseren står ved starten av det klassetrinnet du er på, eller ikke har det faget du tar. Innledningen skal sette rammen for arbeidet, for rapporten og angi mottakeren av rapporten TEORI. Rapporten må inneholde nok teori til at leseren er i stand til; å forstå bakgrunnen for hva som er gjort forstå hvorfor du har gjort de valgene du har gjort og å bedømme resultatene du har oppnådd 14 f.ex. Grunnleggende teori for Zen og motorsykkelreparasjoner er gjennomgått. side 9

11 Det betyr igjen at når du begrunner dine forventninger, dine konklusjoner og dine vurderinger 15, så skal det finnes teori eller referanser til teorien i dette kapitlet. Du skal selvsagt ikke skrive noen lærebok. Gi oversikt - eller enkel forklaring på teorien her. I tillegg refererer du til litteratur eller andre kilder. Referansene skal gå via referanseliste. Det finnes flere standarder for referanser til referanseliste. Vanlig er å skrive [5] eller Heywood [5] når du henviser til referanse nr. 5 i referanselista. Referanselista kan være plassert som fotnoter etterhvert. Det beste er å ha en egen referanseliste bak i rapporten som eget kapittel. Alternativt kan referansene stå som fotnoter, men dette blir lett uoversiktlig hvis samme referanse brukes flere steder i rapporten. Husk at "teori" ikke betyr "matematikk" eller lignende - men en forklaring på hva og hvorfor. Vær også kritisk med hva du tar med som teori. Det du tar med må være relevant for rapporten og for målgruppen 16. Dette kan f.ex bety: For datakommunikasjon kan det bety prinsippene for kommunikasjonsstakker - og hvordan de et brukt i din maskin. Du forutsetter da at leseren trenger en kort innføring i dette. Hvis du har installert en multiprotokollstakk - f.ex. en NDIS-stakk, så kan du forutsette at leseren kjenner prinsippene for kommunikasjonsstakker generelt 17 og forklare multiprotokollstakker og NDIS spesielt. Forklar også kort hvorfor det er behov for en slik multiprotokollstakk. For skrivere på en Netware-tjener kan det bety at du forklarer prinsippene bak spooling og skriverkøer og "printservere" i Netware. Alternativer er å anta at leseren kjenner prinsippene for spooling men at det er Netware sin måte å gjøre det på som må forklares. Er leseren en ikke-tekniker kan du kort forklare om spooling, skrive et lite avsnitt om at i Netware er dette implementert med spesielle tjenerprogrammer som står mellom skriverkøene og skriverne - kalt Print-servere. Hensvis så til Netwarebok. Hvis du har konfigurert en IP-forbindelse så kan teorien være at du forklare om IP-adresser, routere, subnett og nettmasker. Hvis dette er en rapport i en serie av rapporter, kan du ofte referere til teorien i tidligere rapporter. Du kan ikke sløyfe teorien og bare referere til en lærebok. I rapporten (eller tidligere rapporter) skal det stå nok teori til å gi grunnleggende forklaring. Det er bare hvis leseren ønsker å gå dypere ned i stoffet at læreboka brukes UTFØRELSE - REFERAT AV ARBEID Utførelsesdelen skal beskrive hva du har gjort og hva du har oppnådd. For å kunne vurdere det du har oppnådd og gjort, må du også sette opp planer for 15 og begrunne dem - det skal du 16 Regn med at leseren kan "noe" - ellers blir det lærebok. Du kan f.ex. forutsette grunnleggende kunnskaper i... og så anbefale en lærebok for de som må friske opp bakgrunnskunnskapen ( f.ex. "Stamper [1]") 17 Angi at du forutsetter og henvis evt til en lærebok. side 10

12 arbeidet, og testprosedyrer. Nedenfor er dette satt inn i "underkapitler", men i mange tilfelle vil det være naturlig å fordele stoffet annerledes. Det viktige er at du får fram: Hva planla du å gjøre og hva var målet for arbeidet i målbare verdier. Hva har du gjort Hva var resultatet Hvordan har du sammenholdt forventet og oppnådd resultat. Forutsetninger, betingelser, utstyr Her angir du rammebetingelsene for arbeidet. Eksempler på rammebetingelser er: Programvare. Nett du skal koble deg til. Krav fra "oppdragsgiver". Maskinutstyr m.m. Ett av målene med rapporten er at andre skal kunne reprodusere arbeidet. Det er derfor viktig å angi nøye data som f.ex maskinutrustningen. Sett ikke opp lange spesifikasjonslister i hovedrapporten. Nevn de viktigste data og henvis til detaljer i vedlegg eller manualer og loggmanualer/dokumentasjonsperm. Tilsvarende kan gjelde for de andre forsøksbetingelsene. Planlagt arbeid Du må sette opp hva du skal gjøre for å nå målet. Målet må også beskrives som Planlagte eller forventede resultater. En veiledning for dette er: Planlagt arbeid Beskriv hva du skal gjøre, prinsipielt NB ingen detaljer, bare sett opp hovedtrinnene. Eksempel på en slik beskrivelse kan være: 1. Installere e-posttjener på filtjener 2. Installere klienter på arbeidsstasjonene 3. Teste ut intern og ekstern post 4. Sette opp felles e-postlister og aliaslister for firmaet 5. Utarbeide rutier for vedlikehold av felles postlister og e-postkontoer 6. Skrive bruker- og systemdokumentasjon. Planlagte/Forventede resultater. side 11

13 Hvis du skal kunne bedømme eller vurdere resultatet 18, og se om du har nådd fram til målet så må du angi hvilke resultater du forventer å oppnå. Forventningene må begrunnes i teori eller krav fra oppdragsgiver. Du må angi målet slik at du seinere kan holde resultatet opp mot målet og sammenligne. Målet må være angitt i målbare verdier/enheter. I enkelte tilfelle vil du ikke kunne måle resultatet annet enn ved at det virker. Eksempelet over med installering av et e-postsystem er et slikt tilfelle. Da må du her - eller annetsteds sette opp en plan for utprøving, en sjekkliste eller en slags akseptansetest. Målet skal da angis eksakt ikke bare sjekke at systemet virker. Angi i det ovennevnte tilfelle f.ex. hvilke eksterne adresser og hvilke interne adresser 19 du skal teste. Du kan eventuelt spesifisere dette i avsnittet Testmetoder og testverktøy. Testmetoder og testverktøy. Hvis du skal teste annet enn ved å svare "Ja/Nei", så må du angi hvordan du har tenkt å måle. Begrunnn valget av måleprinsipp. Angi hvilket måleverktøy du skal bruke, gjerne også hvilke egenskaper og begrensninger verktøyet har. Et eksempel kan være at du skal måle hastigheten på et datasamband. Du kan da angi at du vil måle med filoverføring - ftp med en angitt filstørrelse, samt med ping - angitt blokkstørrelse(r). Angi også hvilke tider på dagen du vil måle - hvis hastigheten på sambandet varierer over døgnet. Begrunn gjerne valget av metode. Gjennomført arbeid og oppnådde resultater Beskriv arbeidet med "passe mye detalj". Det er viktig å få fram hva man (prinsipielt) har gjort, og prinsipielt hvordan man har gjort det. Leseren skal ikke kunne rekonstruere arbeidet ditt ut fra dette kapitlet. Hensikten er at det skal gi en god oversikt over arbeidet, hvilke deloppgaver det har bestått av, hvilke vegvalg du har gjort underveis, hvorfor du gjorde disse vegvalgene, hvilke observasjoner du har gjort m.m. Ut fra dette skal leseren kunne bedømme arbeidet, se om du har gjennomført et systematisk arbeid. Hvis arbeidet skal fortsettes skal kapitlet kunne danne grunnlag for nytt arbeid etter andre veger eller i fortsettelsen av den vegen man har gått. Det er viktig å få fram hva man har gjort, ikke i detalj hvordan. 20 Et eksempel kan være: Du skriver at du har lagt til Micro$oft TCP/IP som protokoll. Hvis målgruppen tilsier det kan du angi at det gjøres under Start Æ Innstillinger ÆKontrollpanelÆNettverk og det skal du også gjøre 19 anta f.ex. at du har noen aliaser og noen postlister, en avdelingsorientert adressestruktur, og at eksterne adresser kan være både til Internettadresser og til MHS-adresser altså ikke selve håndgrepene eller tastetrykkene. side 12

14 Du skal ikke angi at du klikker på. add og så på protokoll deretter klikker du på Microsoft i venstre etcetcetc. Det forutsettes at du har ført en loggbok eller en journal med beskrivelse av detaljene. Denne loggboka skal være tilgjengelig som vedlegg dersom man skal reprodusere forsøkene eller vil ha detaljopplysninger. Hvis det er spesielle observasjoner eller uventede/ulogiske ting som leseren bør vite for ikke å falle i samme fellen neste gang, så skal det være referert i rapporten. Eksempel på dette kan være tvetydigheter i manualen eller udokumenterte og vesentlige ting du har oppdaget. Eksempel kan f.ex være hvis man etter installasjon av nettkortdriver fra diskett må slette kortet i oppsettet og la Win95 gjenoppdage det ved PnP. Det kan være vanskelig å finne en passende detaljeringsgrad for dette kapitlet. Vurder bruken av rapporten og målgruppen. Lær deg å føre loggbok og ta vare på loggbøkene 21. Oppnådde resultater Oppgi resultatene du oppnår og observasjoner underveis. Disse kan samles etter hvert hovedtrinn i "utførelse", spredd i teksten, eller flyttes i sin helhet til kapitlet "Resultater". Hvis du får "rådata" som skal bearbeides, f.ex 10 målinger av hastigheten på nettet, eller 100 verdier for kollisjoner i løpet av 100 etterfølgende 2-minutters perioder, så legger du selve rådata i vedlegg og bearbeidede data her. Bearbeiding kan f.ex være kurve eller statistisk behandling RESULTATER Hensikten med dette kapitlet er at leseren skal finne resultatene på ett sted. De resultatene som eventuelt står i utførelsesdelen kan stå innimellom tekst og være fordelt på flere steder i kapitlet. Her skal de derimot stå oversiktlig oppsatt slik at det er lett å få oversikt. Resultatene - gjerne bearbeidet skal gjengis uten kommentarer. Resultatene skal være angitt på kvantiserbar form. For målinger av hastighet, minneforbruk og lignende er dette lett. For kontroll av at ting virker skal det angis nøyaktig hva du har prøvd. Det skal altså ikke stå testet at systemet virket med noen program. Det skal stå hvilke program du har prøvd Eksempel på dette kan være: Word 6.0/95 fra egen harddisk med utskrift av dokument på felles skriver, Excel 6.0/95 fra felles programområde på filtjener, Netscape v. xx (fra egen harddisk) mot http;//www.idb.hist.no/ og og kopiering av en ca 1Mbyte stor fil til og fra brukerens hjemmekatalog på nettet. 21 Loggboka er beregnet på degselv slik at denne er håndskrevet med forkortelser og personlig stenografi, innlimte utskrifter eller vedlegg med utskrifter fra konfigurasjoner m.m. side 13

15 Resultatene skal være bearbeidet og lett å lese. Dette kan bety tabeller el.l. Dersom det er kjørt flere forsøk 22 og disse er behandlet statistisk, så vil det her stå slike ting som middelverdi, varians o.l. Der det ikke er naturlig med tallresultater, kan tabeller med "avkryssing" og merknader være et alternativ. Vurder selv hvordan du skal "fordele" resultatene mellom "Vedlegg (rådata), resultater og observasjoner knyttet til arbeidsgangen (i "Utførelse") og de "Viktigste" data på bearbeidet form ( i "Resultat"). Når du i neste kapittel skal vurdere resultatene, så er det mot de resultatene du finner i resultat-kapittelet VURDERING - + EVT KONKLUSJON Her skal du vurdere det resultatet - og det arbeidet du har gjort. Vurderingen skjer opp mot hva du forventet og hva som er kravet/ønsket m.m. Som grunnlag for vurderingen legges teori, data/verdier oppgitt i referanser 23. I mange tilfelle kan det også trekkes en konklusjon. Hvis det er naturlig med anbefalinger, eller "råd" for hva man skal gjøre videre, så kommer det her. "Synsing" i vurderingen må underbygges med teori eller målbare data REFERANSELISTE Alle referanser i rapporten skal "peke" på referanser i denne lista. Referansene skal gis på en noenlunde standardisert form slik at målgruppen skal kunne finne dem igjen. Referansene må være til lite "flyktige" plasser. Hjemmeside på WWW er ikke helt trygg, mens f.ex. RFC-er på Internett er greie referanser. Muntlige kilder kan også refereres. I slike tilfelle må den personen som refereres identifiseres godt nok, f.ex. med navn, noenlunde dato og arbeidssted. Eksempler på referanser. Noen rett oppsatte referanser er: Referanse til bok Forfatter(e), trykkeår, tittel, forlegger, eventuelt ant. sider, eventuelt ISBN [1] Comer, D.E, 1991, Internetworking with TCP/IP, Vol 1, 2. ed., Prentice- Hall, 547 pp., ISBN Referanse til tidsskriftartikkel Forfatter(e), trykkeår,, Tittel, tidsskrift m. bind.nr etc, sider 22 Eksempel hastighet ved dataoverføring eller sammenlignende test av nettkort. 23 f.ex. i litteratur, spesifikasjoner, reklameverdier eller tidsskriftartikler side 14

16 [5] Heywood, P., 1995, Compression and Routers, Together at Last, Data Communications Innternational, April 1995, Vol 24, No. 5, Referanse til Manual. Firmanavn, trykkeår (hvis mulig), Tittel på manual, utgivelsessted, kapittel og/eller sidetall andre referansenummer - f.ex. delenummer. [6] Interlan Inc. 1989, NI5210 Installation Manual, Boxborough-USA, s. 2-6 Referanse til rapport Forfatter(e), trykkeår, Rapporttype, Tittel, Institusjon. [12] Ollum, G, 1994, Laboratorierapport i Nettverksdrift, Installasjon av Netware3.11-filtjenner, HIST/IDB-Trondheim Muntlig kilde Identifikasjon av person, Datering, Type meddelelse [13] Einstein, A., Mars 1995, HIST/IDB-Trondheim, Forelesning i relative Databaser. [14] Nymoen, O, Aug. 1995, HIST/IDB-Trondheim, Personlig meddelelse ORDLISTE/FORKORTELER/BEGREP Forkortelser og begrep som du antar at leseren ikke kjenner kan angis her. Vær kritisk - ikke ta med noe "bare for å fylle opp" VEDLEGG Vedlegg av ymse typer, eventuelt med egen innholdsfortegnelse. Dette kan være kopier, håndskrevne ting, rådata etc. etc. side 15

17 5 OPPSETT AV TEKNISK NOTAT. Her må det vel komme noe Foreløpig henvises til eksempler på tekniske rapporter. Hovedprinsippet er det samme som med fulle rapporter Finn målgruppen for notatet Finn hensikten med å skrive et notat beregnet for målgruppen Hvilken informasjon skal du overføre til målgruppen Skriv et notat som gjør at målgruppen får den informasjonen du ønsker å overføre Skriv notatet slik at informasjonsoverføringen blir mest mulig effektiv. Husk at det er bedre å skrive litt for mye enn litt for lite Men hvis det blir alt for mye orker ikke leseren å lese gjennom alt. Det som er viktig å overføre forsvinner derfor lett :-) side 16

18 6 HVORDAN BØR DENNE VEILEGNINGEN BRUKES? Det er en forutsetning at veiledningen oppfattes som det navnet sier - en veiledende rettesnor. Hovedretningslinjene vil i de alle fleste tilfelle danne en grov mal. Detaljutformingen og de enkelte "kapitlene" vil kunne variere fra arbeid til arbeid. Bruk derfor veiledningen med kritisk sans. side 17

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE Det gis ulike anbefalinger for hvordan en prosjektrapport skal se ut. Noen krav til innhold og utseende er beskrevet i forslaget nedenfor.

Detaljer

RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER

RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER FORORD Dette notatet er skrevet av Åge T. Johansen, Høgskolen i Østfold. Det er skrevet for å gi studenter en veiledning i rapportskriving. Informasjonen er ment å

Detaljer

Teknisk mal for oppgaveskriving

Teknisk mal for oppgaveskriving Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Kjeller Institutt for helse, ernæring og ledelse Fakultet for helsefag Teknisk mal for oppgaveskriving For bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Oslo

Detaljer

Veiledning til rapportskriving for elektrostudenter

Veiledning til rapportskriving for elektrostudenter Veiledning til rapportskriving for elektrostudenter 1. Forord Dette notatet er skrevet for å gi studentene veiledningen i rapportskriving på Elektroseksjonen for typiske laboratorierapporter. Notatet er

Detaljer

Evalueringsrapporten. Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort

Evalueringsrapporten. Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort Evalueringsrapporten Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort Rapportere og formidle resultatene Lage en sluttrapport som beskriver hele evalueringsprosessen Beskrive prosjektgjennomføringen

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Rapportskriving. En rettledning.

Rapportskriving. En rettledning. Rapportskriving En rettledning http://www.mal.hist.no/hovedprosjekt Rapportens innhold Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse Innledning Hoveddeler Teori Metode Resultater Avslutning Referanser/Litteratur

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

versjon 1.1 Brukermanual

versjon 1.1 Brukermanual Side 1 05.11.2004 versjon 1.1 Brukermanual Side 2 05.11.2004 Beskrivelse av IKT-verktøy for strukturering og organisering av referanser til store mengder informasjon. GrandView er et program for strukturering

Detaljer

Word 2010 Lange dokumenter

Word 2010 Lange dokumenter Word 2010 Lange dokumenter Mastergradsstudenter Magnus Haug Avdeling for IT Microsoft Word 2010 Officeproduktene har felles utforming grensesnitt Begreper Bånd, kategorier, grupper og dialogboksvelger

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

LES DETTE FØR DU STARTER

LES DETTE FØR DU STARTER LES DETTE FØR DU STARTER 1. Tekster I NILs årbok 2013, INTERIØR & MØBLER, ønsker vi å fremheve interiørarkitekturfaget enda tydeligere enn før. Det betyr at alle tekster skal begrunne fremfor å beskrive

Detaljer

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Prosjektrapporten av Kåre Sorteberg Halden mars 2008 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Prosjektrapporten... 3 Rapportstruktur... 3 Forside... 3

Detaljer

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger.

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 5 Side 7 Side 9 Side 14 Side 17 : Programforklaring : Installasjon : Registrering

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Hvis du har benyttet denne brukerveiledningen og ikke fått til å registrere prosjektet ditt, kan du få hjelp ved å ringe 23 33 24 64 eller 97 17

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 06.01.2010 Innholdsfortegnelse Installere

Detaljer

Digitale tekster og referanseverktøy i word. Sist oppdatert23.10.13/ibl

Digitale tekster og referanseverktøy i word. Sist oppdatert23.10.13/ibl Digitale tekster og referanseverktøy i word SEKSJON FOR DIGITAL KOMPETANSE UKE 46 2014/201 Sist oppdatert23.10.13/ibl Øktens emner Stiler Overskriftstil1, 2 etc Sitatstil Innholdsfortegnelse Sett inn/oppdatere

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 2. nov. 2017, Leif Erik Opland (programansvarlig Informasjonsbehandling og itfag.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition Brukermanual Quality PayBack Starter Edition Innhold 1. Kapittel 1 Innledning 1.1. Dette dokumentet 1.2. Quality PayBack 1.3. Kort oversikt over funksjoner i QPB. 2. Registering 2.1. Generelt 2.1.1. Logg

Detaljer

Brukerveiledning Pensumliste

Brukerveiledning Pensumliste Brukerveiledning Pensumliste 1. Hvordan navigere deg til pensumlisten 2 2. Hvordan opprette en pensumliste 4 3. Hvordan endre/slette elementer på en eksisterende til pensumlisten 5 5. Hvordan legge til

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

GrandView. Et dataprogram for samle, organisere og analysere mengder av ulike typer informasjon. Brukermanual

GrandView. Et dataprogram for samle, organisere og analysere mengder av ulike typer informasjon. Brukermanual GrandView Et dataprogram for samle, organisere og analysere mengder av ulike typer informasjon Brukermanual Forskningsprogrammet Concept, NTNU November 2017 1 «Forløperen til dette programmet var en enkel

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale?

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale? UTDRAG FRA FØRSTEAMANUENSIS SYNNE SÆTHER MÆHLE SIN VEILEDNING I REFERANSETEKNIKK FOR STUDENTER PÅ EX.FAC. -I LETT REVIDERT UTGAVE VED PRODEKAN FOR UNDERVISNING KNUT M. TANDE 4) REFERANSETEKNIKK 4.1 Hvorfor

Detaljer

Arbeidsplan 6. klasse

Arbeidsplan 6. klasse Arbeidsplan 6. klasse Melding fra lærer UKE 45 Videre arbeid med hjerte-og lungeredning. Elevene skal i løpet av denne uken lære opp folk hjemme i hjerte- og lungeredning (jf. skriv sendt hjem i uke 44).

Detaljer

U T S T I L L I N G S T I P S

U T S T I L L I N G S T I P S Utstillingstips På disse sidene vil du finne noen praktiske tips og ideer til hvordan du kan lage en utstilling til bruk i en forskningskonkurranse. Plakat Plakater brukes i forskningsverden mest som blikkfang

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 45 Videre arbeid med hjerte-og lungeredning. Elevene skal i løpet av denne uken lære opp folk hjemme i hjerte- og lungeredning (jf. skriv sendt hjem i uke 44).

Detaljer

Innstillinger. Endre Personalia

Innstillinger. Endre Personalia Innstillinger Endre Personalia: Her kan du endre personlige innstillinger. Tilpass it's:learning: Her kan du tilpasse utseende og endre f. eks språk. Varsling: Du kan få varslinger tilsendt både på e-post

Detaljer

Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett

Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett Versjon 2.0 / 19.01.2000 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Programvare...4 3. Tilgang til systemet...5 4. Navigering...5 5. Selskapsmelding...6 5.1 Selskap...6 5.2 Omhandler...6 5.3 Tittel på selskapsmelding...7

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Mal for rapportskriving i FYS2150

Mal for rapportskriving i FYS2150 Mal for rapportskriving i FYS2150 Ditt navn January 21, 2011 Abstract Dette dokumentet viser hovedtrekkene i hvordan vi ønsker at en rapport skal se ut. De aller viktigste punktene kommer i en sjekkliste

Detaljer

Veiledning for utarbeidelsen av økonomiske analyser som fremlegges for Konkurransetilsynet

Veiledning for utarbeidelsen av økonomiske analyser som fremlegges for Konkurransetilsynet Rev.dato: 16.12.2009 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Innhold 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 2 GENERELLE PRINSIPPER... 2 2.1 KLARHET OG TRANSPARENS... 2 2.2 KOMPLETTHET... 2 2.3 ETTERPRØVING

Detaljer

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Versjon 3.2 / 08.11.2001 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Programvare...3 3. Tilgang til systemet...4 4. Navigering...5 5. Børsmelding...5 5.1 Velg

Detaljer

Hjelp til å lage godkjente PDF-filer

Hjelp til å lage godkjente PDF-filer Tittel: Hjelp til å lage godkjente PDF-filer Utgiver: Norge digitalt Utarbeidet av: Kartverket Versjon: 1.0 Dato: 08.05.2014 1 Innhold 1. Universell utforming og PDF 1.1. Forskrift om universell utforming

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Om å skrive vitenskapelige rapporter

Om å skrive vitenskapelige rapporter Om å skrive vitenskapelige rapporter Per Åge Ljunggren (september 2002) Nysgjerrighet er utgangspunktet for all læring Anonym I den akademiske verden Den vitenskapelige angrepsmåten er viktig Alt arbeid

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

Tema: Fronterdokument

Tema: Fronterdokument Tema: Fronterdokument Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum 91 av dette

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Forklarende tekst under hvert bilde

Forklarende tekst under hvert bilde Rette / kommentere besvarelse Når en student har levert (lastet opp) en besvarelse kan lærer laste den ned, sette inn merknader i besvarelsen og laste den opp i Fronter igjen. Dokumentet med merknadene

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

Arbeidsplan 6. klasse

Arbeidsplan 6. klasse Arbeidsplan 6. klasse Melding fra lærer UKE 38 Skolens hjemmeside: http://alesund.kommune.no/sub/ellingsoyus Kartleggingsprøver blir holdt i denne uken. Siste del av kartleggingsprøven i norsk blir i uke

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Landåstorget Seniornett klubb

Landåstorget Seniornett klubb Landåstorget Seniornett klubb Dokumentasjon for klubbens "sommermøte" onsdag 12 juni. Tema: Foto- / billedbehandling Når man i dag kjøper et fotoapparat får man som regel også med: - minst en CD/DVD plate

Detaljer

Kildekritikk & Kildevern

Kildekritikk & Kildevern Kildekritikk & Kildevern Mesna videregående skole 5. sept 2007 Ulike typer fusk/plagiering Hele teksten er kopiert Teksten består av mer eller mindre avsnitt hentet fra forskjellige verk - mer eller mindre

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Installasjon Huldt & Lillevik Lønn. Innhold

Installasjon Huldt & Lillevik Lønn. Innhold Innhold Installasjon Huldt & Lillevik Lønn... 2 Installere Huldt & Lillevik Lønn mot MS SQL Server eller eksisterende MS Express... 2 Krav til maskin og operativsystem... 2 Forberede installasjonen...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN SPRÅK- OG LESEVEILEDNING - SPED4940 VÅR 2008 LOGG Relevante temaer vil være temaer som kan knyttes opp mot det innovative arbeidet som en gjennomfører. Loggskrivingen kan her

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK OG MATERIALTEKNOLOGI

INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK OG MATERIALTEKNOLOGI INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK OG MATERIALTEKNOLOGI NOEN RETNINGSLINJER FOR RAPPORTSKRIVING VED BESVARELSE AV BACHELOR- OG MASTEROPPGAVE Kommentar mottas med takk og kan sendes Hirpa.g.lemu@uis.no

Detaljer

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: Sjekk alltid med instituttet eller faget om de har særskilte krav. Hvis slike krav foreligger, følg dem, hvis ikke, kan du følge denne malen. Det fins en del

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling VURDERING I NORSK Eksempler på elevmedvirkning Mars 10 Oppgave til 1. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet (Norsk): Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at

Detaljer

Tips ved skriving av rapport Hovedprosjekt for data-linjene

Tips ved skriving av rapport Hovedprosjekt for data-linjene Tips ved skriving av rapport Hovedprosjekt for data-linjene Status pr 27. mars 2009: Forprosjekt ferdig Presentere forprosjekt for oppdragsgiver? Kommentarer må innarbeides i hovedprosjektet Hovedprosjekt

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.10

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.10 Releasenotes Visma AutoPay Versjon 3.2.10 Sist revidert: 11.11.2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOPAY 3.2.10... 1 INNLEDNING... 1 NY OG OPPDATERT BRUKERDOKUMENTASJON... 1 OPPGRADERING

Detaljer

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider 1. Logg deg inn på www.nrof.no/admin: 2. Da er du inne. Velg rediger side/artikkel follo@nrof.no Brukernavn = e-postadressen til

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 17 FORESATTE! Husk at fristen for å være med på Brukerundersøkelsen er 30.april. Vi hopper tau også denne uka. TORSDAG har vi planlagt MATEMATIKK- DAG hele dagen.

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. Administrasjonen

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. Administrasjonen Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio Administrasjonen 01.11.2017 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert

Detaljer

VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE

VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE Storetveit skole 2013 VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE For foreldre som vil lære mer om lesing Ingrid von der Lippe Einfrid Tysnes Storetveit skole 2013 Hvorfor har vi invitert dere? Hva vil

Detaljer

Grunnleggende oppgaver i Outlook 2010

Grunnleggende oppgaver i Outlook 2010 Side 1 av 5 Grunnleggende oppgaver i Outlook 2010 Her er noen grunnleggende oppgaver du kan gjøre i Microsoft Outlook 2010. Hvis du ikke finner det du ser etter her, bruker du søkeboksen ovenfor. I denne

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 09.08.2012 13:18 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: versjon 1.4, datert 20.05.2005 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 1 GODT NYTTÅR! Velkommen til skolen igjen. Skolens hjemmeside: http://alesund.kommune.no/sub/ellingsoyus Ikke svømming fra nyttår. Det vil bli kroppsøving i

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Veiledning Tittel: Veiledning for utarbeiding av økonomiske analyser Dok.nr: RL065

Veiledning Tittel: Veiledning for utarbeiding av økonomiske analyser Dok.nr: RL065 Veiledning Tittel: Dok.nr: RL065 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 Bakgrunn og formål... 2 2 Generelle prinsipper... 2 2.1 Klarhet og transparens... 2 2.2 Kompletthet...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Arbeidsplan 6. klasse

Arbeidsplan 6. klasse Arbeidsplan 6. klasse Melding fra lærer UKE 46 Vi starter med forberedelser til programmet på adventsfesten. 6.- og 7.klasse vil få ansvar for en del oppgaver på festen. Husk INNESKO til gymtimene! Ukens

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innledning Samtaleguiden er ment å være en støtte for åpne samtaler mellom lærer, elev og foreldre. Den retter oppmerksomheten mot lesevaner,

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer