1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS."

Transkript

1 Vestby kommune Vangtunet Detaljregulering Planbeskrivelse Forslagstillers forslag: Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS. FORMÅL Det aktuelle området ligger innenfor reguleringsplanen for Randemjordet og er her regulert både til byggeområde for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Formålet med omreguleringen er å legge til rette for en noe høyere utnyttelse med kun konsentrert småhusbebyggelse innenfor ovennevnte område. Planforslaget er vurdert til ikke å utløse krav om planprogram eller konsekvensutredning. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Oppstart av planarbeidet ble varslet i Østlandets Blad og på kommunens nettside. Offentlige instanser, grunneiere, naboer og gjenboere ble tilskrevet med brev. I varsel ble det opplyst at man tar sikte på å kjøre parallell behandling av reguleringsplan og byggesak. Det har vært avholdt oppstartsmøte med kommunen og avholdt informasjonsmøte for naboer og andre interessert/berørte. Planforslaget ble behandlet i Plan- og miljøutvalget den 23.mars 2012, hvor det ble bestemt at saken utsettes; Se for øvrig under punkt: Behandling av planforslaget. INNSPILL TIL PLANARBEIDET Frist for innsendelse av merknader i forbindelse med varsling var satt til 16.februar Ved fristens utløp var det totalt innkommet 0 merknader, samt 2 merknader etter fristens utløp; 1. Akershus fylkeskommune, dat Innhold: Det ble gjennomført arkeologisk registrering i Det ble påvist automatisk fredet kulturminne (boplass jernalder). Disse ble undersøkt og fjernet i forbindelse med fylkeskommunens registrering. Det er ingen merknad i forhold til nyere tids kulturminner. Generelle innspill med hensyn på universell utforming. På bakgrunn av tilsendt materiale, mener fylkesrådmannen at tiltak er i samsvar med overordnete planer og har ingen ytterligere merknader. 2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, dat Innhold:

2 Fylkesmannen forutsetter at planen utarbeides i samsvar med gjeldende overordnede planer for området. Basert på tilsendt informasjon er det ingen konkrete merknader. BEHANDLING AV PLANFORSLAGET Planforslaget ble behandlet i Plan og miljøutvalget den og her gjengis innstilling og vedtak fra dette: RÅDMANNENS INNSTILLING: Forslag til detaljregulering for Vangtunet, med plankart datert: xxx, bestemmelser datert: og planbeskrivelse legges ut til offentlig ettersyn jf. Plan og bygningslovens Før planen legges ut til offentlig ettersyn skal følgende endringer gjøres - Trafikktall og vurdering innarbeides i planbeskrivelse - Sjekkliste for risiko og sårbarhet lages, og aktuelle tema vurderes under eget punkt i planbeskrivelsen. Blant annet må forholdet lekeareal/riggplass vurderes. BEHANDLING I Plan- og miljøutvalget DEN Repr. Pål Engeseth (H) fremmet følgende fellesforslag: Saken utsettes. Planutvalget ber administrasjonen gå i dialog med utbygger for å skape mer fortetting og mer luft i planen. Bør opprettholde parkeringsnormen. Lekeplass må være i rekkefølgebestemmelsene. Trafikk bør i minst mulig grad ledes inn i området. Vurdere parkering under bakken. Votering: Repr. Pål Engeseth s (H) felles forslag ble enstemmig vedtatt. Etter dette er det avholdt et dialogmøte 4. mai med administrasjonen, og forslagsstiller har utarbeidet et nytt planforslag med sikte på å imøtekomme kommunens ønsker så langt det er mulig basert på utbyggers leilighetskonsept Trysilhus flerfamilie. 2. Rammer og retningslinjer for området FORHOLD TIL GJELDENDE PLANER: Områdene Bb11 og Bb13 i reguleringsplan for Randemjordet er avsatt til byggeområde for frittliggende boligbebyggelse. Områdene Bb10, Bb12 og Bb12-a er satt av til byggeområde for konsentrert boligbebyggelse. Området inneholder ellers trafikkområder og felles leke- og oppholdsareal.

3 Administrasjonen sier i referat fra oppstartsmøte at de ser det som positivt at det legges opp til en høyere utnyttelse av området enn gjeldende reguleringsplan. Dette på grunn av områdets nærhet til Vestby sentrum og jernbanestasjonen. Ved behandling i Plan- og miljøutvalget 23.mars, ble det også påpekt at man ser positivt på/ønsker «mer fortetting». Føringer for utforming av planforslaget: Gjeldende reguleringsplan legger føringer for ny plan ved at adkomstveien inn til området er fastlagt. Videre er infrastruktur for vann og avløp inn i feltet opparbeidet i henhold til regulert veitrasé slik den ligger inne i gjeldende plan. Disse forholdene er vesentlige premisser for valg av trasé og utforming av adkomst og trafikkløsning inn i planområdet. 3. Hovedinnhold BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Planområdet utgjør ca m2, og grenser mot eks. boligbebyggelse, eks. næring/bussoppstilling samt regulert boligbebyggelse. Planområdet er i dag ubebygd og har ingen gjennomgangstrafikk. Tomten er åpen og uten høyere vegetasjon. Tomten har et lavpunkt/lavbrekk på kotehøyde ca. +73, mens terrenget stiger til henholdsvis ca.+75 langs tomtens vestside og ca.+77 langs østsiden. Området ligger gunstig plassert med hensyn på sol og vind og vurderes til å være uproblematisk for utbygging med hensyn på flom, ras og grunnforhold. Beskrivelse av nærområdet: Området ligger med gang-/sykkelavstand til Vestby sentrum og jernbanestasjon. Nytt kjøpesenter er under etablering og vil også ligge i gangavstand fra planområdet. Fortau/gang-sykkelveier sørger for trafikksikre forbindelser med omgivelsene/sentrum. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Arealbruk Planforslaget inneholder følgende formål: Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, nr.1): Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse Felles uteoppholdsareal - lekeplass ca m2 ca. 795 m2 ca m2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5, nr.2): Felles gangareal ca m2 Vegareal med tilhørende fortau/gs og grøntareal ca m2 Utnyttelse Administrasjonen sier i referat fra oppstartsmøte at det anses som positivt at det legges opp til en høyere utnyttelse enn i gjeldende plan. Det vises også til planutvalgets vedtak som gjengitt over (Behandling av planforslaget). Etter dialog med administrasjonen, er det konkludert med at %-BYA skal oppgis separat for hvert av delfeltene B1-7. Det er kun områder avsatt til boligformål som skal danne grunnlag for utregning av BYA.

4 Planforslagets utnyttelse: B1: %-BYA = 25 % B2: %-BYA = 35 % B3: %-BYA = 32 % B4: %-BYA = 45 % B5: %-BYA = 48 % B6: %-BYA = 50 % B7: %-BYA = 45 % Utnyttelse for parkeringsplass (f_g) er satt til %-BYA = 85 %. Det henvises til pkt.4.0 Virkninger for kommentarer og vurderinger knyttet til foreslått utnyttelse. Planlagt bebyggelse For beskrivelse av planlagt prosjekt, henvises det til egen prosjektbeskrivelse og illustrasjoner. Leke- og uteoppholdsarealer: Planforslaget skal tilrettelegge for opphold og lek i tråd med kommunale krav og standarder. Rekkefølgebestemmelser sikrer dokumentasjon av utearealer som en del av byggesak samt opparbeidelse. Lekearealer innen planområdet: Det er vist tre områder avsatt til felles lekeareal med totalareal ca m2. Det største arealet ligger sentralt på tomten og lett tilgjengelig fra alle byggeområder. Det vil ligge svært avskjermet fra biltrafikk. I tillegg er det avsatt to mindre arealer til lek. Lekeområdene vil ha god innbyrdes kontakt via interne gangveier. Lekearealer i nærområdet: I reguleringsplan for Randemjordet er det tilrettelagt for Balløkke 20x40, akebakke og andre lek- og oppholdsarealer i nærområdet. Adkomst og trafikkforhold: Adkomst til området baserer seg på regulert adkomst i reguleringsplan for Randemjordet med hensyn på linjeføring og dimensjoner. Regulert adkomstvei fra eks. vei og fram til planområdet vil bli realisert i forbindelse med dette prosjektet. Adkomstvei innen planområdet er foreslått som privat, felles vei (f_v). Fordi området er tenkt organisert som et boligsameie med felles ansvar for interne veier, plasser og fellesområder, er det ønskelig at alle veiarealer innen planområdet reguleres til privat, felles areal. En tinglyst rettighet vil ivareta allmenn gjennomfartsmulighet for gående/syklende. Dimensjonering regulert adkomstvei med fortau og tilliggende parkering: Parkering 5,0 + annet vegareal 2,0 + Kjørevei 4,00 + Fortau 2,50 + Annen veggrunn 1,25 = 14,75 meter Fortau langs adkomstvei f_v videreføres i gang-/sykkelvei mot planens avgrensning i sør, og sørger med dette for en separat, sammenhengende trasé for myke trafikanter gjennom

5 området. Internveier for øvrig dimensjoneres som kjørbare gangveier med asfaltert bredde 3,00 meter. Veier er dimensjonert og utformet på en slik måte at brannbil og annen nyttetrafikk skal ha tilgang/framkommelighet til alle delfelt. Etter avklaring med administrasjonen er det ikke regulert inn offentlig snumulighet for større kjøretøy innen planområdet, da det er snumulighet umiddelbart før planområdet. På planområdet vil det i tillegg være snumulighet for større kjøretøy (renovasjonsbil) i forbindelse med overganger mellom kjørevei (f_v) og interne, kjørbare gangveier. Det henvises til pkt.4.0 Virkninger for kommentarer og vurderinger knyttet til foreslått adkomst og trafikkløsninger. Parkering og dekningsgrad: Planforslaget tilrettelegger for at parkering løses i parkeringskjeller innen felt B2 og B3, samt åpen parkering samlet på felles parkeringsområde f_g. For området som helhet, er det foreslått parkeringsdekning 1,75 per boenhet inkl. besøksparkering. Det henvises til pkt.4.0 Virkninger for kommentarer og vurderinger knyttet til foreslått parkeringsdekning. Renovasjon: Planforslaget tilrettelegger for felles renovasjonsløsning for hele planområdet plassert innen felt B3 i tilknytning til adkomstområde. Annen infrastruktur: Vann/avløp: Det er tilrettelagt med overordnet, offentlig system som har kapasitet til å betjene ny bebyggelse i henhold til planforslaget. Eks. ledninger løper nord-sør over planområdet. Det er et mindre antall eks. boliger tilgrensende planområdet, som i dag ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg. Det vil være et naturlig tema at disse saneres og at det tilrettelegges for offentlig tilknytning av disse som en del av dette prosjektet i samarbeid med kommunen. Strøm: Etter avklaring med EB Nett i januar 2012, vil det ikke være behov for ny nettstasjon innenfor planområdet. Eks. nettstasjon like i nærheten av planområdet kan forsyne ny bebyggelse i henhold til planforslaget.

6 4. Virkninger Generelt: Det aktuelle planområdet er en del av eks. reguleringsplan for Randemjordet, vedtatt I forbindelse med dette planarbeidet skal aktuelle temaer være belyst og nødvendige avklaringer være gjort. Her vil vi spesielt vektlegge virkninger som går på endringer i forhold til gjeldende reguleringsplan. Det er også utarbeidet en ROS-analyse som følger prosjektet (se nærmere under punkt Virkninger for sikkerhet og beredskap). Under punktet er det også medtatt relevante vurderinger og begrunnelser for valgte løsninger i planforslaget, som beskrevet under punkt 3. Vurdering av utnyttelse: Etter dialog med administrasjonen, er det konkludert med at %-BYA skal oppgis separat for hvert av delfeltene B1-7. Det er kun områder avsatt til boligformål som danner grunnlag for utregning av BYA. Ved å beregne BYA på en slik måte for en detaljert reguleringsplan, vil man nødvendigvis få en høy utnyttelse for hvert av delområdene. Det kan i den sammenheng være illustrerende å se hvilken utnyttelse man får ved å beregne en samlet utnyttelse for planområdet. Som grunnlag for utnyttelse er det tatt utgangspunkt i bebyggelse illustrert i prosjektbeskrivelse. Alternativ 1: Samlet utnyttelse med områder avsatt til boligformål som grunnlag Planområde lagt til grunn for BYA: Totalareal B1-B7: m2 Areal fotavtrykk bygninger: m2 Dette gir en samlet utnyttelse for området på %-BYA = 33 %. Alternativ 2: Samlet utnyttelse med områder avsatt til boligformål og fellesarealer som grunnlag Planområde lagt til grunn for BYA: Totalareal B1-7 + f_ga + f_l1-3 + f_u = m2 Areal fotavtrykk bygninger (3.795) og parkering (18 m2 x 36 stk: 648) = m2 Dette gir en samlet utnyttelse for området på %-BYA = 30%. Gjeldene reguleringsplan tillater %-BYA = 35% for konsentrert bebyggelse innenfor området. Med dette som bakgrunn, mener vi at planens forslag til maksimal utnyttelse ikke avviker vesentlig fra gjeldende plan. Vurdering av parkeringsdekning: For området som helhet, er det foreslått parkeringsdekning 1,75 per boenhet inkl. besøksparkering. Kommunens parkeringsvedtekter sier at for denne type bebyggelse skal det avsettes 2,2 parkeringsplasser per boenhet inkl. besøksparkering.

7 Utbygger har erfaring fra ca leiligheter i denne form for bebyggelse i sammenliknbare omgivelser. Erfaring viser at det er svært sjelden alle boenheter har behov for 2 p-plasser hver, og at en parkeringsdekning på 1,75 gir tilfredsstillende dekning. Dette har sammenheng med størrelsen på boenhetene og type beboere. Det har vist seg at denne type prosjekt blant annet appellerer til husholdninger bestående av én voksenperson, unge par i etableringsfasen eller eldre par/enkeltpersoner. Dette er alle husholdninger som oftest disponerer kun én bil. Området ligger dessuten svært gunstig til med tanke på nærhet til sentrum, handletilbud og kollektivtransport. Det er her et reelt alternativ å gå/sykle i stedet for å måtte benytte bil. Det er også kjent at det for andre boligprosjekter i Vestby er akseptert en lavere parkeringsdekning enn det vedtektene sier. Utbygger har for å underbygge foreslått parkeringsdekning foretatt tellinger av parkerte biler i egne prosjekter med tilsvarende bebyggelse. Disse tallene gir utrykk for den faste parkering, dvs. biltettheten blant beboerne. Ved å legge til en vanlig norm for gjesteparkering på 0,25 får man et sammenlignbart tall for faktisk behov for parkeringsdekning. Rudskollen,( Sentralt i Spikkestad, 40 leiligheter og p-kjeller) kl biler kl biler kl biler Dette tilsvarer behov for parkeringsdekning inkl. gjesteparkering på ca. 1,25 Wingejordet,( Sentralt i Sande, 30 leiligheter og carporter) kl biler kl biler kl biler kl biler Dette tilsvarer behov for parkeringsdekning inkl. gjesteparkering på ca. 1,13 Støttumtunet,(Sentralt beliggende i Vestby, 30 leiligheter og p-kjeller) kl biler kl biler kl biler Dette tilsvarer behov for parkeringsdekning inkl. gjesteparkering på ca. 1,0 Brensvolltunet, (Asker, 58leiligheter, avstand ca 2,5 km til kollektivknutepkt.) 15,03.12 kl.22: 82 biler kl biler kl biler Dette tilsvarer behov for parkeringsdekning inkl. gjesteparkering på ca. 1,68 Det vises også til oversikt over parkeringskrav som er innhentet fra en del kommuner på Østlandet. Her fremgår det at kommunene som gjennomsnitt ligger på et parkeringskrav på 1,61, som kan sammenlignes med dette tilfellet.

8 Oversikt parkeringsnorm for et utvalg kommuner pr Kommune plass pr enh. Gjestepl. Sykke l HC Merknader Re 1,5 - - Pr. leilighet Tønsberg 1,2-2 Tilstr. Nes 1,5 1 5 % maks 500 m fra leil. Askim 1, Skedsmo leilighet under 60 m2 og felles p.anl Skedsmo 2 leilighet over 60 m2 og felles p.anl Vestby 2 0,2 avst. 5 m fra regulert veg Drammen 1 2 Indre sone Drammen 2 2 Ytre sone Bærum 1,8 inkl. - 4 roms leil. Bærum 1,6 inkl. - 3 roms leil. Asker 1,8-2 Asker 1,3 2 Kollektivnært < 800m fra tog/buss Ski 1,5 0,5 2 Frogn 2 Lørenskog 2 0,5 Gjelder bare utenfor regulert område Nittedal Fastsettes i reguleringsplan Snitt 1,61 Innhentet av Trysilhus AS april 2012 Med henvisning til ovenstående, mener utbygger at foreslått parkeringsdekning på 1,75 vil være godt dekkende for denne boligtypen som er forutsatt i dette prosjektet. Vurdering av adkomst og trafikksituasjon i planområdet: Utbygger oppfatter ønske fra kommunen om at biltrafikk skal løses ut med parkering tidligst mulig der man kommer inn i planområdet. Dette hensynet må veies opp mot at en stor andel av boligene med slik løsning vil få uhensiktsmessig lang vei fra parkering til sin bolig. Slik løsning vil kunne føre til problem med uønsket trafikk på kjørbare gangveier. Utbygger har endret planforslaget vesentlig for å imøtekomme dette ved å forutsette parkeringskjellere og gjesteparkering organisert slik at alle boliger vil ha et bilfritt nærmiljø ved sine inngangs og oppholdssoner. Alle fellesområder/lekeplasser er godt skjermet/adskilt fra kjørende trafikk. Utbygger viser også til gjeldende reguleringsplan som legger klare føringer for ny plan ved at adkomstveien inn til området er fastlagt. Videre er infrastruktur for vann og avløp inn i feltet opparbeidet i henhold til regulert veitrasé slik den ligger inne i gjeldende plan. Disse forholdene er vesentlige premisser for valg av trasé og utforming av adkomst og trafikkløsning inn i planområdet. Gjeldende plan legger i stor grad opp til at biltrafikk føres helt inn til den enkelte bolig og har et felles/lekeområde som er omringet av kjøreveg på alle

9 kanter. Sammenlignet med gjeldende plan gir planforslaget en vesentlig bedre løsning for trafikk og nærmiljø. Virkninger for barn og unge Lek og opphold: Området anses ikke som særskilt verdifullt med hensyn på lek og opphold i dag. Gjeldende reguleringsplan forutsetter at det avsettes områder til felles lek og opphold, og dette er videreutviklet i dette planforslaget. Det tilrettelegges for skjermede lekeområder med variert innhold. Det er tilrettelagt for balløkke, akebakke etc. i nærområdet. Skole/barnehage: Det er tilstrekkelig kapasitet ved skoler og barnehager til å betjene planområdet. Forbindelser til omgivelser: Fortau og gang-/sykkelveier besørger trafikksikre forbindelser til sentrum og offentlige tilbud. Planforslaget tilrettelegger for at det kan opparbeides allmenn tilgjengelig gang- /sykkelforbindelse fra planområdet og sørover (mot planlagt kjøpesenter etc.). Virkninger for næringsliv og sysselsetting En realisering av planforslaget vil tilføre området en økt kundegruppe for lokalt næringsliv og tjenesteyting samt potensiell arbeidskraft. Virkninger for trafikk Vi forutsetter at overordnet trafikkmønster og belastning har vært belyst og behandlet som en del av arbeidet med gjeldende reguleringsplan for området. Endret trafikkbelastning på veinettet i forhold til gjeldende reguleringsplan: En utbygging basert på gjeldende plan antas å ville gi ca.41 boenheter innen planområdet. Foreslått utnyttelse med 72 enheter innebærer da en økning på 31 enheter. Hvis man tar hensyn til at gjeldende plan kunne gi en andel ca. 14 eneboliger, anslår vi at den høyere utnyttelse tilsvarer belastningen fra ca. 25 boliger. Regulert veinett inn til området er godt dimensjonert med 5 m veibredde og fortausløsning, veiklasse Sa1. Det er angitt i håndbok 017 SVV at slik veg er dimensjonert for ÅDT inntil Det tilsvarer trafikkmengden fra inntil 400 boliger, hvilket er betydelig mer en det er regulert for i dette tilfellet. Det vurderes derfor at regulert veinett har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta den trafikkøkningen planforslaget innebærer på en god måte. Planlagt infrastruktur skal opparbeides i tråd med Husbankens og kommunens krav og sikre trafikksikre forbindelser for myke trafikanter. Med erfaring i andre prosjekter, pleier det ikke å være et stort problem med uønsket kjøring og parkering inne på boområdet. Gangavstand mellom boenheter og tilhørende parkering er ikke større enn at den anses som akseptabel og beboere ser verdien av et bilfritt bomiljø. For å understreke og markere overgangen fra kjørearealer mot interne gangveier, anlegges felt med belegningsstein som et visuelt og taktilt skille. Virkninger for støy og annen forurensning Planforslaget viderefører formål i gjeldende plan, som tilrettelegger for boligbebyggelse. Det blir et noe høyere antall boenheter ved endring fra frittliggende til konsentrert bebyggelse på

10 deler av planområdet. Økningen anses som så liten, at det vurderes til ikke å ha vesentlig innvirkning i forhold til virkninger i gjeldende plan. RADON: Det er ikke foretatt særskilte registreringer av radon i planområdet. NGUs radonkart viser moderat forekomst av Radon generelt i hele området. Bygninger bygges etter ny teknisk forskrift og det er her krav om tiltak for radonsikring dersom det ikke kan dokumenteres at forekomster er under grenseverdier. Trysilhus bygger alle sine hus med radonsikring i form av membran og luftemulighet i henhold til gjeldende krav. Virkninger for biologisk mangfold og naturressurser. Hele planarealet har tidligere vært benyttet til dyrket mark. Tilgjengelige registreringer i Naturbase og kommunens kartportal viser ikke spesielle forekomster som må hensyntas. Virkninger for friluftsliv Planen vurderes til ikke å ha innvirkning på forhold knyttet til friluftsliv. Området benyttes ikke til opphold i dag eller inneholder stier/traséer som vil påvirkes. Virkninger for kulturminnevernet Det henvises til merknad til varsel mottatt fra fylkeskommunen: Det ble gjennomført arkeologisk registrering i Det ble påvist automatisk fredet kulturminne (boplass jernalder). Disse ble undersøkt og fjernet i forbindelse med fylkeskommunens registrering. Det er ingen merknad i forhold til nyere tids kulturminner. På bakgrunn av tilsendt materiale, mener fylkesrådmannen at tiltak er i samsvar med overordnete planer og har ingen ytterligere merknader. Virkninger for kulturlandskap og estetikk Planområdet er ikke registrert til å ha særskilt verdi i dag. Ved utvikling av området, vil det bli tatt utgangspunkt i eks. terreng og etterstrebes minst mulig inngrep og endring. Planområdet ligger lavere enn sine tilgrensende naboområder. Dette gjør at bebyggelsen vil ligge lavere i terrenget enn eksisterende, omkransende bebyggelse. En utbygger for hele planområdet vil sikre en sammenhengende planlegging med tanke på blant annet terrengtilpasning, høydeproblematikk og harmonerende fargebruk/-setting av hus. Virkninger for landbruk Planen anses til ikke å ha innvirkninger for landbruk. Arealet benyttes ikke til dyrka mark i dag og er i gjeldende reguleringsplan avsatt til boligbebyggelse i tråd med overordnete planer. Virkninger for sikkerhet og beredskap Det er utarbeidet en ROS-analyse som følger prosjektet. Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (Veileder for kommunalrisiko- og sårbarhetsanalyser (1994) og Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunen (2001)).

11 Oppsummering og konklusjon i analysen viser ingen hendelser som er vurdert til «sannsynlige til svært sannsynlige» og som kan ha «alvorlige til svært alvorlige konsekvenser» og dermed krever tiltak. Utover hva som er nevnt under andre punkter kan følgende tilføyes: Ras/flom: Planområdet har grunnforhold og topografi som tilsier at området ikke er utsatt for ras eller flomfare. Oversvømmelse: Ved eventuelt ledningsbrudd vil vannet dreneres ut av området uten fare for å påføre bebyggelsen skader. Brannsikkerhet: Det utarbeides egen brannredegjørelse som sørger for å ivareta sikker varsling, rømning og tiltak mot brannsmitte mellom enheter og bygg. Veier blir dimensjonert og anlagt på en slik måte at brannbil/redningsbil skal ha tilgang/framkommelighet til alle boenheter. Virkninger for kommunens økonomi Realisering av planforslaget vil kunne øke antall brukere av offentlige tjenestetilbud noe i forhold til gjeldende plan. Økningen må anses som relativ beskjeden og de offentlige tilbud skal ha kapasitet. Planens veiarealer er primært regulert som privat, felles veiareal og vil således ikke belaste kommunen. Teknisk infrastruktur er allerede opparbeidet i henhold til gjeldende plan og vil ikke endres vesentlig som følge av nytt planforslag. Offentligrettslige virkninger Allmenn tilgang til aktuelle private, felles veiarealer, vil bli sikret ved tinglyst erklæring. Dette gjelder ferdsel for myke trafikanter langs fortau og gang-/sykkelvei som løper nord-sør gjennom planområdet. Privatrettslige og privatøkonomiske virkninger Det er et mindre antall eks. boliger tilgrensende planområdet, som i dag ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg. Det vil være et naturlig tema at disse saneres og at det tilrettelegges for offentlig tilknytning som en del av dette prosjektet. Virkninger for energibruk En realisering av planforslaget vil øke energiforbruket i området, men genererer ikke behov for ny nettstasjon. Det henvises til prosjektbeskrivelsen for ytterligere informasjon knyttet opp mot planlagt hustype. Virkninger for universell utforming Planen anses til ikke å ha negative konsekvenser. Offentlige forskrifter vil sikre at universell utforming ivaretas. Det henvises til prosjektbeskrivelsen for ytterligere informasjon knyttet opp mot planlagt hustype.

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.02.2009 11853/2009 2007/5289 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/12 Komite for plan, næring og miljø 19.03.2009 09/33 Planutvalget 24.03.2009

Detaljer

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne PLAN ID: 01061097 PLANBESKRIVELSE 05.06.2015 1. Sammendrag ROM Eiendom AS ønsker å tilrettelegge for utbygging av Jernbanebrygga felt

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304

DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304 DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304 FET KOMMUNE 10.07.14, rev 06.10.14 ARCASA arkitekter AS Sagveien 23 C III 0459 OSLO Tlf 22 71 70 70 arcasa@arcasa.no

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 12.03.2015, saksnr. 35/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015 Bentley AS FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015 Plannr: P. 6134.00.00. Saksnr: 200907663 BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr. 34, bnr 53 m.fl Søreide/Dolviken

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Dette planforslag fremmes av SMS-arkitekter AS og Siv.ing. A. Reinertsen på vegne av Konsmohus AS.

Dette planforslag fremmes av SMS-arkitekter AS og Siv.ing. A. Reinertsen på vegne av Konsmohus AS. PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for Sånum, felt A/B9. Plan ID 170 Dato: 05.02.2014 BAKGRUNN Dette planforslag fremmes av SMS-arkitekter AS og Siv.ing. A. Reinertsen på vegne av Konsmohus AS. Formålet

Detaljer