1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS."

Transkript

1 Vestby kommune Vangtunet Detaljregulering Planbeskrivelse Forslagstillers forslag: Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS. FORMÅL Det aktuelle området ligger innenfor reguleringsplanen for Randemjordet og er her regulert både til byggeområde for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Formålet med omreguleringen er å legge til rette for en noe høyere utnyttelse med kun konsentrert småhusbebyggelse innenfor ovennevnte område. Planforslaget er vurdert til ikke å utløse krav om planprogram eller konsekvensutredning. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Oppstart av planarbeidet ble varslet i Østlandets Blad og på kommunens nettside. Offentlige instanser, grunneiere, naboer og gjenboere ble tilskrevet med brev. I varsel ble det opplyst at man tar sikte på å kjøre parallell behandling av reguleringsplan og byggesak. Det har vært avholdt oppstartsmøte med kommunen og avholdt informasjonsmøte for naboer og andre interessert/berørte. Planforslaget ble behandlet i Plan- og miljøutvalget den 23.mars 2012, hvor det ble bestemt at saken utsettes; Se for øvrig under punkt: Behandling av planforslaget. INNSPILL TIL PLANARBEIDET Frist for innsendelse av merknader i forbindelse med varsling var satt til 16.februar Ved fristens utløp var det totalt innkommet 0 merknader, samt 2 merknader etter fristens utløp; 1. Akershus fylkeskommune, dat Innhold: Det ble gjennomført arkeologisk registrering i Det ble påvist automatisk fredet kulturminne (boplass jernalder). Disse ble undersøkt og fjernet i forbindelse med fylkeskommunens registrering. Det er ingen merknad i forhold til nyere tids kulturminner. Generelle innspill med hensyn på universell utforming. På bakgrunn av tilsendt materiale, mener fylkesrådmannen at tiltak er i samsvar med overordnete planer og har ingen ytterligere merknader. 2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, dat Innhold:

2 Fylkesmannen forutsetter at planen utarbeides i samsvar med gjeldende overordnede planer for området. Basert på tilsendt informasjon er det ingen konkrete merknader. BEHANDLING AV PLANFORSLAGET Planforslaget ble behandlet i Plan og miljøutvalget den og her gjengis innstilling og vedtak fra dette: RÅDMANNENS INNSTILLING: Forslag til detaljregulering for Vangtunet, med plankart datert: xxx, bestemmelser datert: og planbeskrivelse legges ut til offentlig ettersyn jf. Plan og bygningslovens Før planen legges ut til offentlig ettersyn skal følgende endringer gjøres - Trafikktall og vurdering innarbeides i planbeskrivelse - Sjekkliste for risiko og sårbarhet lages, og aktuelle tema vurderes under eget punkt i planbeskrivelsen. Blant annet må forholdet lekeareal/riggplass vurderes. BEHANDLING I Plan- og miljøutvalget DEN Repr. Pål Engeseth (H) fremmet følgende fellesforslag: Saken utsettes. Planutvalget ber administrasjonen gå i dialog med utbygger for å skape mer fortetting og mer luft i planen. Bør opprettholde parkeringsnormen. Lekeplass må være i rekkefølgebestemmelsene. Trafikk bør i minst mulig grad ledes inn i området. Vurdere parkering under bakken. Votering: Repr. Pål Engeseth s (H) felles forslag ble enstemmig vedtatt. Etter dette er det avholdt et dialogmøte 4. mai med administrasjonen, og forslagsstiller har utarbeidet et nytt planforslag med sikte på å imøtekomme kommunens ønsker så langt det er mulig basert på utbyggers leilighetskonsept Trysilhus flerfamilie. 2. Rammer og retningslinjer for området FORHOLD TIL GJELDENDE PLANER: Områdene Bb11 og Bb13 i reguleringsplan for Randemjordet er avsatt til byggeområde for frittliggende boligbebyggelse. Områdene Bb10, Bb12 og Bb12-a er satt av til byggeområde for konsentrert boligbebyggelse. Området inneholder ellers trafikkområder og felles leke- og oppholdsareal.

3 Administrasjonen sier i referat fra oppstartsmøte at de ser det som positivt at det legges opp til en høyere utnyttelse av området enn gjeldende reguleringsplan. Dette på grunn av områdets nærhet til Vestby sentrum og jernbanestasjonen. Ved behandling i Plan- og miljøutvalget 23.mars, ble det også påpekt at man ser positivt på/ønsker «mer fortetting». Føringer for utforming av planforslaget: Gjeldende reguleringsplan legger føringer for ny plan ved at adkomstveien inn til området er fastlagt. Videre er infrastruktur for vann og avløp inn i feltet opparbeidet i henhold til regulert veitrasé slik den ligger inne i gjeldende plan. Disse forholdene er vesentlige premisser for valg av trasé og utforming av adkomst og trafikkløsning inn i planområdet. 3. Hovedinnhold BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Planområdet utgjør ca m2, og grenser mot eks. boligbebyggelse, eks. næring/bussoppstilling samt regulert boligbebyggelse. Planområdet er i dag ubebygd og har ingen gjennomgangstrafikk. Tomten er åpen og uten høyere vegetasjon. Tomten har et lavpunkt/lavbrekk på kotehøyde ca. +73, mens terrenget stiger til henholdsvis ca.+75 langs tomtens vestside og ca.+77 langs østsiden. Området ligger gunstig plassert med hensyn på sol og vind og vurderes til å være uproblematisk for utbygging med hensyn på flom, ras og grunnforhold. Beskrivelse av nærområdet: Området ligger med gang-/sykkelavstand til Vestby sentrum og jernbanestasjon. Nytt kjøpesenter er under etablering og vil også ligge i gangavstand fra planområdet. Fortau/gang-sykkelveier sørger for trafikksikre forbindelser med omgivelsene/sentrum. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Arealbruk Planforslaget inneholder følgende formål: Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, nr.1): Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse Felles uteoppholdsareal - lekeplass ca m2 ca. 795 m2 ca m2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5, nr.2): Felles gangareal ca m2 Vegareal med tilhørende fortau/gs og grøntareal ca m2 Utnyttelse Administrasjonen sier i referat fra oppstartsmøte at det anses som positivt at det legges opp til en høyere utnyttelse enn i gjeldende plan. Det vises også til planutvalgets vedtak som gjengitt over (Behandling av planforslaget). Etter dialog med administrasjonen, er det konkludert med at %-BYA skal oppgis separat for hvert av delfeltene B1-7. Det er kun områder avsatt til boligformål som skal danne grunnlag for utregning av BYA.

4 Planforslagets utnyttelse: B1: %-BYA = 25 % B2: %-BYA = 35 % B3: %-BYA = 32 % B4: %-BYA = 45 % B5: %-BYA = 48 % B6: %-BYA = 50 % B7: %-BYA = 45 % Utnyttelse for parkeringsplass (f_g) er satt til %-BYA = 85 %. Det henvises til pkt.4.0 Virkninger for kommentarer og vurderinger knyttet til foreslått utnyttelse. Planlagt bebyggelse For beskrivelse av planlagt prosjekt, henvises det til egen prosjektbeskrivelse og illustrasjoner. Leke- og uteoppholdsarealer: Planforslaget skal tilrettelegge for opphold og lek i tråd med kommunale krav og standarder. Rekkefølgebestemmelser sikrer dokumentasjon av utearealer som en del av byggesak samt opparbeidelse. Lekearealer innen planområdet: Det er vist tre områder avsatt til felles lekeareal med totalareal ca m2. Det største arealet ligger sentralt på tomten og lett tilgjengelig fra alle byggeområder. Det vil ligge svært avskjermet fra biltrafikk. I tillegg er det avsatt to mindre arealer til lek. Lekeområdene vil ha god innbyrdes kontakt via interne gangveier. Lekearealer i nærområdet: I reguleringsplan for Randemjordet er det tilrettelagt for Balløkke 20x40, akebakke og andre lek- og oppholdsarealer i nærområdet. Adkomst og trafikkforhold: Adkomst til området baserer seg på regulert adkomst i reguleringsplan for Randemjordet med hensyn på linjeføring og dimensjoner. Regulert adkomstvei fra eks. vei og fram til planområdet vil bli realisert i forbindelse med dette prosjektet. Adkomstvei innen planområdet er foreslått som privat, felles vei (f_v). Fordi området er tenkt organisert som et boligsameie med felles ansvar for interne veier, plasser og fellesområder, er det ønskelig at alle veiarealer innen planområdet reguleres til privat, felles areal. En tinglyst rettighet vil ivareta allmenn gjennomfartsmulighet for gående/syklende. Dimensjonering regulert adkomstvei med fortau og tilliggende parkering: Parkering 5,0 + annet vegareal 2,0 + Kjørevei 4,00 + Fortau 2,50 + Annen veggrunn 1,25 = 14,75 meter Fortau langs adkomstvei f_v videreføres i gang-/sykkelvei mot planens avgrensning i sør, og sørger med dette for en separat, sammenhengende trasé for myke trafikanter gjennom

5 området. Internveier for øvrig dimensjoneres som kjørbare gangveier med asfaltert bredde 3,00 meter. Veier er dimensjonert og utformet på en slik måte at brannbil og annen nyttetrafikk skal ha tilgang/framkommelighet til alle delfelt. Etter avklaring med administrasjonen er det ikke regulert inn offentlig snumulighet for større kjøretøy innen planområdet, da det er snumulighet umiddelbart før planområdet. På planområdet vil det i tillegg være snumulighet for større kjøretøy (renovasjonsbil) i forbindelse med overganger mellom kjørevei (f_v) og interne, kjørbare gangveier. Det henvises til pkt.4.0 Virkninger for kommentarer og vurderinger knyttet til foreslått adkomst og trafikkløsninger. Parkering og dekningsgrad: Planforslaget tilrettelegger for at parkering løses i parkeringskjeller innen felt B2 og B3, samt åpen parkering samlet på felles parkeringsområde f_g. For området som helhet, er det foreslått parkeringsdekning 1,75 per boenhet inkl. besøksparkering. Det henvises til pkt.4.0 Virkninger for kommentarer og vurderinger knyttet til foreslått parkeringsdekning. Renovasjon: Planforslaget tilrettelegger for felles renovasjonsløsning for hele planområdet plassert innen felt B3 i tilknytning til adkomstområde. Annen infrastruktur: Vann/avløp: Det er tilrettelagt med overordnet, offentlig system som har kapasitet til å betjene ny bebyggelse i henhold til planforslaget. Eks. ledninger løper nord-sør over planområdet. Det er et mindre antall eks. boliger tilgrensende planområdet, som i dag ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg. Det vil være et naturlig tema at disse saneres og at det tilrettelegges for offentlig tilknytning av disse som en del av dette prosjektet i samarbeid med kommunen. Strøm: Etter avklaring med EB Nett i januar 2012, vil det ikke være behov for ny nettstasjon innenfor planområdet. Eks. nettstasjon like i nærheten av planområdet kan forsyne ny bebyggelse i henhold til planforslaget.

6 4. Virkninger Generelt: Det aktuelle planområdet er en del av eks. reguleringsplan for Randemjordet, vedtatt I forbindelse med dette planarbeidet skal aktuelle temaer være belyst og nødvendige avklaringer være gjort. Her vil vi spesielt vektlegge virkninger som går på endringer i forhold til gjeldende reguleringsplan. Det er også utarbeidet en ROS-analyse som følger prosjektet (se nærmere under punkt Virkninger for sikkerhet og beredskap). Under punktet er det også medtatt relevante vurderinger og begrunnelser for valgte løsninger i planforslaget, som beskrevet under punkt 3. Vurdering av utnyttelse: Etter dialog med administrasjonen, er det konkludert med at %-BYA skal oppgis separat for hvert av delfeltene B1-7. Det er kun områder avsatt til boligformål som danner grunnlag for utregning av BYA. Ved å beregne BYA på en slik måte for en detaljert reguleringsplan, vil man nødvendigvis få en høy utnyttelse for hvert av delområdene. Det kan i den sammenheng være illustrerende å se hvilken utnyttelse man får ved å beregne en samlet utnyttelse for planområdet. Som grunnlag for utnyttelse er det tatt utgangspunkt i bebyggelse illustrert i prosjektbeskrivelse. Alternativ 1: Samlet utnyttelse med områder avsatt til boligformål som grunnlag Planområde lagt til grunn for BYA: Totalareal B1-B7: m2 Areal fotavtrykk bygninger: m2 Dette gir en samlet utnyttelse for området på %-BYA = 33 %. Alternativ 2: Samlet utnyttelse med områder avsatt til boligformål og fellesarealer som grunnlag Planområde lagt til grunn for BYA: Totalareal B1-7 + f_ga + f_l1-3 + f_u = m2 Areal fotavtrykk bygninger (3.795) og parkering (18 m2 x 36 stk: 648) = m2 Dette gir en samlet utnyttelse for området på %-BYA = 30%. Gjeldene reguleringsplan tillater %-BYA = 35% for konsentrert bebyggelse innenfor området. Med dette som bakgrunn, mener vi at planens forslag til maksimal utnyttelse ikke avviker vesentlig fra gjeldende plan. Vurdering av parkeringsdekning: For området som helhet, er det foreslått parkeringsdekning 1,75 per boenhet inkl. besøksparkering. Kommunens parkeringsvedtekter sier at for denne type bebyggelse skal det avsettes 2,2 parkeringsplasser per boenhet inkl. besøksparkering.

7 Utbygger har erfaring fra ca leiligheter i denne form for bebyggelse i sammenliknbare omgivelser. Erfaring viser at det er svært sjelden alle boenheter har behov for 2 p-plasser hver, og at en parkeringsdekning på 1,75 gir tilfredsstillende dekning. Dette har sammenheng med størrelsen på boenhetene og type beboere. Det har vist seg at denne type prosjekt blant annet appellerer til husholdninger bestående av én voksenperson, unge par i etableringsfasen eller eldre par/enkeltpersoner. Dette er alle husholdninger som oftest disponerer kun én bil. Området ligger dessuten svært gunstig til med tanke på nærhet til sentrum, handletilbud og kollektivtransport. Det er her et reelt alternativ å gå/sykle i stedet for å måtte benytte bil. Det er også kjent at det for andre boligprosjekter i Vestby er akseptert en lavere parkeringsdekning enn det vedtektene sier. Utbygger har for å underbygge foreslått parkeringsdekning foretatt tellinger av parkerte biler i egne prosjekter med tilsvarende bebyggelse. Disse tallene gir utrykk for den faste parkering, dvs. biltettheten blant beboerne. Ved å legge til en vanlig norm for gjesteparkering på 0,25 får man et sammenlignbart tall for faktisk behov for parkeringsdekning. Rudskollen,( Sentralt i Spikkestad, 40 leiligheter og p-kjeller) kl biler kl biler kl biler Dette tilsvarer behov for parkeringsdekning inkl. gjesteparkering på ca. 1,25 Wingejordet,( Sentralt i Sande, 30 leiligheter og carporter) kl biler kl biler kl biler kl biler Dette tilsvarer behov for parkeringsdekning inkl. gjesteparkering på ca. 1,13 Støttumtunet,(Sentralt beliggende i Vestby, 30 leiligheter og p-kjeller) kl biler kl biler kl biler Dette tilsvarer behov for parkeringsdekning inkl. gjesteparkering på ca. 1,0 Brensvolltunet, (Asker, 58leiligheter, avstand ca 2,5 km til kollektivknutepkt.) 15,03.12 kl.22: 82 biler kl biler kl biler Dette tilsvarer behov for parkeringsdekning inkl. gjesteparkering på ca. 1,68 Det vises også til oversikt over parkeringskrav som er innhentet fra en del kommuner på Østlandet. Her fremgår det at kommunene som gjennomsnitt ligger på et parkeringskrav på 1,61, som kan sammenlignes med dette tilfellet.

8 Oversikt parkeringsnorm for et utvalg kommuner pr Kommune plass pr enh. Gjestepl. Sykke l HC Merknader Re 1,5 - - Pr. leilighet Tønsberg 1,2-2 Tilstr. Nes 1,5 1 5 % maks 500 m fra leil. Askim 1, Skedsmo leilighet under 60 m2 og felles p.anl Skedsmo 2 leilighet over 60 m2 og felles p.anl Vestby 2 0,2 avst. 5 m fra regulert veg Drammen 1 2 Indre sone Drammen 2 2 Ytre sone Bærum 1,8 inkl. - 4 roms leil. Bærum 1,6 inkl. - 3 roms leil. Asker 1,8-2 Asker 1,3 2 Kollektivnært < 800m fra tog/buss Ski 1,5 0,5 2 Frogn 2 Lørenskog 2 0,5 Gjelder bare utenfor regulert område Nittedal Fastsettes i reguleringsplan Snitt 1,61 Innhentet av Trysilhus AS april 2012 Med henvisning til ovenstående, mener utbygger at foreslått parkeringsdekning på 1,75 vil være godt dekkende for denne boligtypen som er forutsatt i dette prosjektet. Vurdering av adkomst og trafikksituasjon i planområdet: Utbygger oppfatter ønske fra kommunen om at biltrafikk skal løses ut med parkering tidligst mulig der man kommer inn i planområdet. Dette hensynet må veies opp mot at en stor andel av boligene med slik løsning vil få uhensiktsmessig lang vei fra parkering til sin bolig. Slik løsning vil kunne føre til problem med uønsket trafikk på kjørbare gangveier. Utbygger har endret planforslaget vesentlig for å imøtekomme dette ved å forutsette parkeringskjellere og gjesteparkering organisert slik at alle boliger vil ha et bilfritt nærmiljø ved sine inngangs og oppholdssoner. Alle fellesområder/lekeplasser er godt skjermet/adskilt fra kjørende trafikk. Utbygger viser også til gjeldende reguleringsplan som legger klare føringer for ny plan ved at adkomstveien inn til området er fastlagt. Videre er infrastruktur for vann og avløp inn i feltet opparbeidet i henhold til regulert veitrasé slik den ligger inne i gjeldende plan. Disse forholdene er vesentlige premisser for valg av trasé og utforming av adkomst og trafikkløsning inn i planområdet. Gjeldende plan legger i stor grad opp til at biltrafikk føres helt inn til den enkelte bolig og har et felles/lekeområde som er omringet av kjøreveg på alle

9 kanter. Sammenlignet med gjeldende plan gir planforslaget en vesentlig bedre løsning for trafikk og nærmiljø. Virkninger for barn og unge Lek og opphold: Området anses ikke som særskilt verdifullt med hensyn på lek og opphold i dag. Gjeldende reguleringsplan forutsetter at det avsettes områder til felles lek og opphold, og dette er videreutviklet i dette planforslaget. Det tilrettelegges for skjermede lekeområder med variert innhold. Det er tilrettelagt for balløkke, akebakke etc. i nærområdet. Skole/barnehage: Det er tilstrekkelig kapasitet ved skoler og barnehager til å betjene planområdet. Forbindelser til omgivelser: Fortau og gang-/sykkelveier besørger trafikksikre forbindelser til sentrum og offentlige tilbud. Planforslaget tilrettelegger for at det kan opparbeides allmenn tilgjengelig gang- /sykkelforbindelse fra planområdet og sørover (mot planlagt kjøpesenter etc.). Virkninger for næringsliv og sysselsetting En realisering av planforslaget vil tilføre området en økt kundegruppe for lokalt næringsliv og tjenesteyting samt potensiell arbeidskraft. Virkninger for trafikk Vi forutsetter at overordnet trafikkmønster og belastning har vært belyst og behandlet som en del av arbeidet med gjeldende reguleringsplan for området. Endret trafikkbelastning på veinettet i forhold til gjeldende reguleringsplan: En utbygging basert på gjeldende plan antas å ville gi ca.41 boenheter innen planområdet. Foreslått utnyttelse med 72 enheter innebærer da en økning på 31 enheter. Hvis man tar hensyn til at gjeldende plan kunne gi en andel ca. 14 eneboliger, anslår vi at den høyere utnyttelse tilsvarer belastningen fra ca. 25 boliger. Regulert veinett inn til området er godt dimensjonert med 5 m veibredde og fortausløsning, veiklasse Sa1. Det er angitt i håndbok 017 SVV at slik veg er dimensjonert for ÅDT inntil Det tilsvarer trafikkmengden fra inntil 400 boliger, hvilket er betydelig mer en det er regulert for i dette tilfellet. Det vurderes derfor at regulert veinett har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta den trafikkøkningen planforslaget innebærer på en god måte. Planlagt infrastruktur skal opparbeides i tråd med Husbankens og kommunens krav og sikre trafikksikre forbindelser for myke trafikanter. Med erfaring i andre prosjekter, pleier det ikke å være et stort problem med uønsket kjøring og parkering inne på boområdet. Gangavstand mellom boenheter og tilhørende parkering er ikke større enn at den anses som akseptabel og beboere ser verdien av et bilfritt bomiljø. For å understreke og markere overgangen fra kjørearealer mot interne gangveier, anlegges felt med belegningsstein som et visuelt og taktilt skille. Virkninger for støy og annen forurensning Planforslaget viderefører formål i gjeldende plan, som tilrettelegger for boligbebyggelse. Det blir et noe høyere antall boenheter ved endring fra frittliggende til konsentrert bebyggelse på

10 deler av planområdet. Økningen anses som så liten, at det vurderes til ikke å ha vesentlig innvirkning i forhold til virkninger i gjeldende plan. RADON: Det er ikke foretatt særskilte registreringer av radon i planområdet. NGUs radonkart viser moderat forekomst av Radon generelt i hele området. Bygninger bygges etter ny teknisk forskrift og det er her krav om tiltak for radonsikring dersom det ikke kan dokumenteres at forekomster er under grenseverdier. Trysilhus bygger alle sine hus med radonsikring i form av membran og luftemulighet i henhold til gjeldende krav. Virkninger for biologisk mangfold og naturressurser. Hele planarealet har tidligere vært benyttet til dyrket mark. Tilgjengelige registreringer i Naturbase og kommunens kartportal viser ikke spesielle forekomster som må hensyntas. Virkninger for friluftsliv Planen vurderes til ikke å ha innvirkning på forhold knyttet til friluftsliv. Området benyttes ikke til opphold i dag eller inneholder stier/traséer som vil påvirkes. Virkninger for kulturminnevernet Det henvises til merknad til varsel mottatt fra fylkeskommunen: Det ble gjennomført arkeologisk registrering i Det ble påvist automatisk fredet kulturminne (boplass jernalder). Disse ble undersøkt og fjernet i forbindelse med fylkeskommunens registrering. Det er ingen merknad i forhold til nyere tids kulturminner. På bakgrunn av tilsendt materiale, mener fylkesrådmannen at tiltak er i samsvar med overordnete planer og har ingen ytterligere merknader. Virkninger for kulturlandskap og estetikk Planområdet er ikke registrert til å ha særskilt verdi i dag. Ved utvikling av området, vil det bli tatt utgangspunkt i eks. terreng og etterstrebes minst mulig inngrep og endring. Planområdet ligger lavere enn sine tilgrensende naboområder. Dette gjør at bebyggelsen vil ligge lavere i terrenget enn eksisterende, omkransende bebyggelse. En utbygger for hele planområdet vil sikre en sammenhengende planlegging med tanke på blant annet terrengtilpasning, høydeproblematikk og harmonerende fargebruk/-setting av hus. Virkninger for landbruk Planen anses til ikke å ha innvirkninger for landbruk. Arealet benyttes ikke til dyrka mark i dag og er i gjeldende reguleringsplan avsatt til boligbebyggelse i tråd med overordnete planer. Virkninger for sikkerhet og beredskap Det er utarbeidet en ROS-analyse som følger prosjektet. Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (Veileder for kommunalrisiko- og sårbarhetsanalyser (1994) og Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunen (2001)).

11 Oppsummering og konklusjon i analysen viser ingen hendelser som er vurdert til «sannsynlige til svært sannsynlige» og som kan ha «alvorlige til svært alvorlige konsekvenser» og dermed krever tiltak. Utover hva som er nevnt under andre punkter kan følgende tilføyes: Ras/flom: Planområdet har grunnforhold og topografi som tilsier at området ikke er utsatt for ras eller flomfare. Oversvømmelse: Ved eventuelt ledningsbrudd vil vannet dreneres ut av området uten fare for å påføre bebyggelsen skader. Brannsikkerhet: Det utarbeides egen brannredegjørelse som sørger for å ivareta sikker varsling, rømning og tiltak mot brannsmitte mellom enheter og bygg. Veier blir dimensjonert og anlagt på en slik måte at brannbil/redningsbil skal ha tilgang/framkommelighet til alle boenheter. Virkninger for kommunens økonomi Realisering av planforslaget vil kunne øke antall brukere av offentlige tjenestetilbud noe i forhold til gjeldende plan. Økningen må anses som relativ beskjeden og de offentlige tilbud skal ha kapasitet. Planens veiarealer er primært regulert som privat, felles veiareal og vil således ikke belaste kommunen. Teknisk infrastruktur er allerede opparbeidet i henhold til gjeldende plan og vil ikke endres vesentlig som følge av nytt planforslag. Offentligrettslige virkninger Allmenn tilgang til aktuelle private, felles veiarealer, vil bli sikret ved tinglyst erklæring. Dette gjelder ferdsel for myke trafikanter langs fortau og gang-/sykkelvei som løper nord-sør gjennom planområdet. Privatrettslige og privatøkonomiske virkninger Det er et mindre antall eks. boliger tilgrensende planområdet, som i dag ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg. Det vil være et naturlig tema at disse saneres og at det tilrettelegges for offentlig tilknytning som en del av dette prosjektet. Virkninger for energibruk En realisering av planforslaget vil øke energiforbruket i området, men genererer ikke behov for ny nettstasjon. Det henvises til prosjektbeskrivelsen for ytterligere informasjon knyttet opp mot planlagt hustype. Virkninger for universell utforming Planen anses til ikke å ha negative konsekvenser. Offentlige forskrifter vil sikre at universell utforming ivaretas. Det henvises til prosjektbeskrivelsen for ytterligere informasjon knyttet opp mot planlagt hustype.

Vangtunet - Planbeskrivelse

Vangtunet - Planbeskrivelse Vestby kommune Vangtunet - Planbeskrivelse Egengodkjent av kommunestyret 14.12.2012 1. Formål Det aktuelle området ligger innenfor reguleringsplanen for Randemjordet og er her regulert både til byggeområde

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - VANGTUNET - DETALJREGULERING 1.GANGS BEHANDLING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - VANGTUNET - DETALJREGULERING 1.GANGS BEHANDLING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Vibeke Arnesen Arkiv: // 0219 Arkivsaksnr.: 11/1513-21 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -5/12 26.03.2012 PLM

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - VANGTUNET - DETALJREGULERING NY 1. GANGS BEHANDLING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - VANGTUNET - DETALJREGULERING NY 1. GANGS BEHANDLING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Vibeke Arnesen Arkiv: // 0219 Arkivsaksnr.: 11/1513-29 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM PL-5/12 26.03.2012 Plan-

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 42145/2016 Arkivnr.: 20130012/L13 Saksnr.: 2013/7290 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING TAUMARKA B2

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING TAUMARKA B2 Dokument type Planbeskrivelse for detaljregulering PLAN ID 1130201404 Dato 10-09-2014 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING TAUMARKA B2 Dato 10.09.2014 Utført av LILD Kontrollert av EDY Godkjent av AMS Beskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 BODØ KOMMUNE: FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER TIL: REGULERINGSPLAN FOR Sist revidert 10.12.2012 sfr Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 Dato for siste behandling i planutvalget den 31.01.2013

Detaljer

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Melding til utvalg for byutvikling 20.01.10-1/10 vedlegg 4 Side: 1 av 10 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FELT B14, SKAARLIA SANDNES KOMMUNE, 2003115-01 Sist revidert: 1. desember 2009, Dimensjon

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune 1.0 Innledning 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Block Watne AS. 1.2 Eiendoms og eierforhold Følgende eiendom(mer)

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013 NES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjordet. (del av gnr. 269 brn.270) Reguleringskart er datert 07.05.2013

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund.

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Plan nr. SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Block Watne AS forslag tilreguleringsendring for Hellvik

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak 05/2864 Reguleringsplan for Saga B11 Arkivkode Planid 20050043 Vedtatt Forslag ved X Offentlig ettersyn, utkast datert 23.06.09 Sluttbehandling, dato 1 Planens intensjon

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1651-37 15.04.2013 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE.

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. 1. GENERELT Planområdet disponeres i samsvar med Plan- og bygningsloven til: - Bebyggelse og anlegg, 12-5, 1 Boligbebyggelse

Detaljer

Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1

Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1 Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1 Plannummer: 201104 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 08.11.11 Dato for planutvalgets vedtak: Reguleringsplan

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 13.09.2011 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 24.09.2011

Detaljer

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningslovens 12-5, 2.ledd)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningslovens 12-5, 2.ledd) 1 DETALJREGULERING FOR RESAHAGEN STRAND KOMMUNE PLAN NR 11-4 DELFELT B2 OG B7 REGULERINGSBESTEMMELSER Utlagt til offentlig ettersyn 23.05 06.07.12 Datert 19.3.2012 Revisjon 21.5.2012 1 FORMÅL Formål med

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 07.06.2016 154/16 Kommunestyret 20.06.2016 83/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET,

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET, PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET, GNR./BNR. 35/141, 203, SURNADAL KOMMUNE Oppdragsgiver: NH Ing. Sæther AS Utarbeidet av: BESTEMMELSER FOR REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET,

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.05. 2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny- Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan. Nasjonal arealplanid:

Detaljer

Detaljregulering for Sentrumsgården, Skogn sentrum Endring for deler av gnr./bnr.:32/36, 53,134 og 502/1

Detaljregulering for Sentrumsgården, Skogn sentrum Endring for deler av gnr./bnr.:32/36, 53,134 og 502/1 LEVANGER KOMMUNE 1 Plannummer: PlanID: L2012009 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 8.1.2014 Planutvalgets vedtak: Reguleringsplan datert: 8.1.2014 Godkjent av kommunestyret, sak nr. 1 AVGRENSNING

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 01.06.2010 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune Forslag 18.2.2015 Revisjon A: 29.5.2015 Revisjon B: 22.9.2015 Revisjon C: 10.11.2015

Detaljer