Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim"

Transkript

1 Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Produsert av KBL september 2014

2 Forord Denne rapporten er en evaluering av Kommunale boligadministrasjoners landsråd sin Boligkonferansen Evalueringen er produsert av styret i Kommunale boligadministrasjoners landsråd. Evalueringen skal gi grunnlag for å styrke og ivareta konferansens positive sider og bøte på de negative sidene. Målet er at evalueringen skal bidra til å heve nivået på fremtidige boligkonferanser. Kommunale boligadministrasjoners landsråd er av den oppfatning av at evalueringen har interesse for konferansens deltakere, foredragsholdere og andre bidragsytere. Resultatene er derfor publisert i nærværende rapport. Oslo, den 1. september Laila B. Finkenhagen Leder KBL

3 1. Om boligkonferansen KBL arrangerer en årlig boligkonferanse med deltakere fra kommunenorge, staten og andre aktører innenfor boligpolitikk og boligmarked. Formålet med konferansen er å skape økt kunnskap blant aktører innenfor boligpolitikken og bidra til nettverksbygging. Konferansen er i hovedsak basert på fordrag med beslutningstakere av boligpolitikk, utøvere av bolivirkemidler samt forskere innenfor boligfaget. Det legges opp til at deltakerne kan stille spørsmål og til dels diskutere problemstillinger. Nettverksbygging blir ivaretatt i form av sosiale begivenheter som felles utflukt på kveldstid, og mingling i pauser og ved måltider har formodentlig også en betydning her. Boligkonferansen går over tre dager og Boligkonferansen 2014 ble gjennomført i Trondheim i perioden mai. Deltakere på Boligkonferansen 2014 fikk utdelt et utlevert et spørreskjema i papir der det skulle gis tilbakemelding på konferansen. Denne rapporten oppsummerer de resultater som fremkommer av deltakernes spørreskjema. Det ble også levert spørreskjema ved de tidligere boligkonferansene 2011, 2012 og 2013, men resultater fra disse undersøkelsene har hittil ikke blitt publisert i rapports form. I denne evalueringen av 2014-konferansen gjøres det imidlertid en sammenlikning med hovedfunn fra disse konferansene. 2. Metode for innsamling og bearbeidelse av data Tilbakemeldinger for boligkonferansen 2014 ble gitt i form av et spørreskjema som deltakerne fylte ut. Spørreskjemaet ble utlevert som en del av konferansemappen som deltakerne fikk tildelt når de kom på konferansen og på konferansens siste dag ba arrangørene om innlevering av disse skjemaene. For de tidligere konferansene 2012 og 2013 ble det sendt ut elektronisk spørreskjema i etterkant av konferansen, mens det i 2011 ble benyttet pairskjema som i Vi har ingen formodninger om endringer i innsamlingsmetode har påvirket resultatene, og derav sammenliknbarheten over tid. Totalt deltok 361 personer på konferansen og blant disse var 47 personer styremedlemmer eller foredragsholdere. Styremedlemmer gir ikke tilbakemeldinger og blant foredragsholderne er det mange som bare deltar under sitt eget foredrag og som følgelig heller ikke gir tilbakemelding. Dessuten kan deltakerne velge å være med på ulike dager. Den siste dagen da skjemaene ble innlevert, ble det registrert 325 deltakere. Det var 126 deltakere som leverte skjema og dersom dette holdes opp mot et totalt deltakerantall på 361 deltakere, utgjør dette en svarandel på 35 prosent. Svarene fra papirskjemaene for undersøkelsen ble punchet i et elektronisk regneark og bearbeidet. Resultater er gjengitt som vanlig (aritmetisk) gjennomsnitt. Der resultater er presentert som samlede tall er det benyttet såkalte uvektede verdier. Det betyr at hvert

4 enkelt delkomponent (eksempelvis foredrag) vektes like mye inn samletallene, uavhengig av hvor mange respondenter som har svart innenfor hvert enkelt komponent. 2. Totalvurdering sammenliknet med historiske tall Respondentene har i skjema gitt karakterer på en skala fra 1 (svært dårlig) til 6 (svært bra) og evalueringen er tematisk todelt i en generell vurdering og i en vurdering av selve programmet. I den generelle vurdering av konferansen har respondentene gitt tilbakemeldinger om selve gjennomføringen av boligkonferansen. Dette gjelder innfrielse av forventninger, informasjon i forkant av konferansen, møteledelse, kulturelle innslag og muligheten for nettverksbygging. På den generelle vurderingen har respondentene i gjennomsnitt gitt karakteren 4,8. I vurderingen av programmet skal respondenten vurdere det faglige innholdet. Her settes det karakter på valg av tema for konferansen og dernest for hvert enkelt foredrag. På den vurderingen av program med foredrag har respondentene i gjennomsnitt gitt karakteren 4,5. En sammenlikning av innenfor perioden viser svært små variasjoner i deltakernes tilbakemeldinger over tid. Vurderingen av programmet har ligget rundt 4,5, mens den generelle vurderingen har ligget noe høyere. Når det gjelder den generelle vurderingen presiseres det at spørsmålsstillingen har vært den samme innenfor gjeldende periode. År Totalt Haugesund Lillehammer Sarpsborg Trondheim Snitt generell vurdering 4,8 5 4,9 4,8 4,9 Snitt vurdering av programmet 4,5 4,6 4,4 4,5 4,5 Snitt samlet 4,7 4,8 4,7 4,7 4,7 3. Nærmere om tilbakemeldingene Som nevnt over ga deltakerne i gjennomsnitt karakteren 4,8 for den generelle vurderingen av konferansen og 4,5 for selve programmet (forelesningsrekken). Blant de 126 respondentene representerte 96 personer kommune, 6 personer Husbanken, 1 person annen instans, mens for 26 personer var dette ikke oppgitt.

5 For det generelle programmet ga representanter fra kommunene i gjennomsnitt karakteren 4,8, mens deltakerne fra Husbanken ga karakteren 4,7. Når det gjelder selve programmet ga deltakerne fra kommunene karakteren 4,4, mens deltakerne fra Husbanken ga karakteren 4,2. Deltakerne fra kommunene var således litt mer fornøyd enn deltakerne fra Husbanken. Deltakerne som ikke hadde fylt ut hvem de representerte var jevnt over mest fornøyd. I denne rapporten er det ikke gjengitt resultater fra enkeltvis for forelesningene (programmet), men tabellen nedenfor gjengir de delkomponentene som inngår i den generelle vurderingen. Det er ingen større variasjoner. Selve gjennomføringen av konferansen scorer høyest med karakteren 5. Lavest score er gitt spørsmålet om konferansen svarte til forventningene. Spørsmål Karakter Hvordan synes du gjennomføringen av konferansen har vært? 5 Svarte konferansen til dine forventninger? 4,6 Hva synes du om informasjonen i forkant av konferansen? 4,8 Hva synes du om møteledelsen under felles øktene? 4,8 Hva synes du om møteledelsen under delseminarene? 4,8 Hva synes du om de kulturelle innslagene under konferansen? 4,9 Synes du konferansen er en god arena for nettverksbygging? 5 Gjennomsnitt totalt 4,8 I evalueringsskjemaet gis respondenten mulighet til å gi sine kommentarer knyttet både til den generelle vurderingen og vurderingen av programmet. I praksis glir svarene over i hverandre og i denne rapporten er det valgt en generell gjengivelse av de kommentarene som opptrer hyppigst. Noen kommentarer var positive, men andre fremmet forbedringsområder. En del innslag eller momenter som av noen ble oppfattet som positive, ble av andre oppfattet som negative. Eksempelvis ble det gitt både klare negative og positive tilbakemeldinger på utflukten. Det ble gitt en del generelle positive tilbakemeldinger på det faglige og praktiske opplegget, og de fysiske rammene for konferansen. Som nevnt over ble den laveste karakteren gitt for konferansen innfrielse av forventninger. En forklaringsfaktor kan være tilbakemeldinger fra deltakerne som har opplevd manglende samsvar mellom tittel på foredraget og det faktiske innholdet av foredraget. Videre ble det av en del respondenter pekt på at foredragene i større grad burde bli mer innrettet mot det daglige virke i boligforvaltningen (jus, kontraktskriving, effektivisering, boligsøknader m.v.) fremfor å fokusere på enkeltstående prosjekter. Når det gjelder selve gjennomføringen ble det pekt på at den tekniske (IT) beredskapen ikke var tilstrekkelig slik at dette ga forstyrrelser den første dagen. *

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Oppdragsgiver Statens bygningstekniske etat Rapporttype Rapport - spørreundersøkelse 211-4-8 SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Foto: Nye Stokkan ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening Hjemmekompostering i kommunal regi NRF medlemsundersøkelse Rapport nr 5/2005 NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport nr: 5/05 Distribusjon: Fri Dato:

Detaljer

Rapport. Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009. Dato: 26.10.09

Rapport. Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009. Dato: 26.10.09 Rapport Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009 Dato: 26.10.09 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Forberedelse... 3 3. Gjennomføring... 5 4. Evaluering og tilbakemeldinger fra deltakerne...

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Kongsvinger kommune En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Gjennomføring og resultater RAPPORT 17. februar 2010 PS! Rapporten er underlagt sperrefrist til mandag 8. mars 2010 kl. 08:00 Oppdragsgiver:

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Oppsummering fra brukerundersøkelse juni 2010

Oppsummering fra brukerundersøkelse juni 2010 Dato: 08-11-2010 Oppsummering fra brukerundersøkelse juni 2010 Bakgrunn Brukerundersøkelsen som ble gjennomført i juni 2010 føyer seg inn i rekken av tre tidligere brukerundersøkelser på Mølla; gjennomført

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

Konkurransekraften til norske finansinstitusjoner

Konkurransekraften til norske finansinstitusjoner SNF-RAPPORT NR. 26/00 Konkurransekraften til norske finansinstitusjoner Kriterier som norske bedrifter vektlegger ved valg av norske eller utenlandske leverandører av finansielle tjenester av Leif E. Hem

Detaljer

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi 1 Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi Programleder professor Grete Botten og studiekonsulent Birthe Neset Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Rapport: Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuner

Rapport: Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuner Statlig samarbeid om utvikling av kompetanseprogram for universell utforming i kommuner og fylker. Forprosjekt om kompetanseutvikling om universell utforming regionalt og lokalt i fylker og kommuner. Rapport:

Detaljer

Evaluering av Statens grunnkurs for verne- og helsepersonale

Evaluering av Statens grunnkurs for verne- og helsepersonale Evaluering av Statens grunnkurs for verne- og helsepersonale Arve Lie Kirsti Jacobsen Inger Helene Gudding Odd Bjørnstad Arne Svartis Terje Pettersen Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Grunnkursets

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Undersøkelse om utenlandsstudier

Undersøkelse om utenlandsstudier Undersøkelse om utenlandsstudier 2 Innhold Kapittel 1 Forord... 4 Om rapporten... 4 Kapittel 2 Sammendrag... 5 Kapittel 3 Metode for datainnsamling... 6 Utvalg og svarprosent... 6 Eksterne sekundærdata...

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

MOTIVERT TIL INNSATS Fokus på rusforebygging i konfirmasjonsundervisningen

MOTIVERT TIL INNSATS Fokus på rusforebygging i konfirmasjonsundervisningen MOTIVERT TIL INNSATS Fokus på rusforebygging i konfirmasjonsundervisningen Christian Wendelborg Trøndelag Forskning og Utvikling as Steinkjer 2007 Tittel Forfatter Notat : 2007:6 Prosjektnummer : 1781

Detaljer