Brukerundersøkelser barnevern Om undersøkelsene Innledning Målgruppe Utvalg Rapportering...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering..."

Transkript

1 BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN

2 Brukerundersøkelser barnevern 2011 Innhold 1.0 Om undersøkelsene Innledning Forarbeider, metode og utvalg Målgruppe Utvalg Rapportering Hva måles i denne type undersøkelse? Spørreskjema Selve gjennomføringen Resultater foresatte Tilgjengelighet: Informasjon: Respektfull behandling: Pålitelighet Brukermedvirkning Samarbeid Resultat for brukerne Kommentarer Resultat barn og unge Tilgjengelighet Informasjon/ansatte Respektfull behandling Brukermedvirkning Tiltaksplan Resultat for brukerne Oppsummering

3 1.0 Om undersøkelsene 1.1 Innledning Sarpsborg kommune gjennomførte høsten 2011 brukerundersøkelser i flere tjenester, et arbeid som ble iverksatt som en del av kommunens kvalitetsmålingssystem for de ulike tjenestene. Kommuneområde utvikling oppvekst gjennomførte høsten 2011 undersøkelser blant brukere av barnehager, skolefritidsordning og barneverntjenester. Denne rapporten omhandler brukerundersøkelse i forhold til barneverntjenester. 1.2 Forarbeider, metode og utvalg Det ble gjennomført et formøte med representanter fra barnevern, enhet helse og enhet utvikling oppvekst i november 2011 for å planlegge gjennomføring av en brukerundersøkelse for barnevern. Undersøkelsen skulle gjennomføres via Barnevernet plukket ut tilfeldig utvalg av brukere. Enhet utvikling oppvekst gjennomførte telefonintervjuer og intervjuene med barn og unge i tillegg til utarbeidelse av rapport Målgruppe Målgruppen for undersøkelsene er brukere som mottar frivillige hjelpetiltak etter barnevernloven 4-4. Undersøkelsen omfatter både foresatte og deres barn og unge over 7 år. 1.4 Utvalg Det ble høsten 2011 plukket ut ett tilfeldig utvalg av barneverntjenestens brukere til å delta i undersøkelsen. Et brev med informasjon om brukerundersøkelsen og gjennomføringen signert av sjef for kommuneområde oppvekst ble sendt til de utvalgte som besto av 29 foresatte og 49 barn. 3

4 Bakgrunnsinformasjon om brukerne (i prosent) Foresatte: Kjønn Mann 16,7 Kvinne 83,3 Sivilstatus Enslig 50,0 Gift 5,6 Samboer 11,1 Skilt 33,3 Enke/enkemann 0,0 Morsmål Norsk 94,4 Annet 5,6 Hvor mange barn 1 16,7 2 50,0 3 eller flere 33,3 Barnas alder 0-6 5, , ,9 Over 18 0,0 Barn og unge: Kjønn Gutt 50,0 Jente 50,0 Alder 7-12 år 75, år 25,0 19 år eller mer 0,0 4

5 2.0 Rapportering Denne rapporten oppsummerer resultatene for barneverntjenesten. Rapporten bygger på vedlagte grafikkvedlegg som viser resultatene for alle spørsmålene som er stilt i undersøkelsen. Diagrammene viser resultater sett i forhold til et landsgjennomsnitt bestående av 19 kommuner. I kapittel 2 vil det bli en gjennomgang av resultatene fra brukerundersøkelsen. Gjennomgangen er knyttet opp til de enkelte kategorier brukerundersøkelsen er bygget opp rundt. Resultatene er vurdert opp mot et landsgjennomsnitt utregnet av 19 kommuner som har gjennomført samme undersøkelse. 2.1 Hva måles i denne type undersøkelse? Brukerundersøkelsen er designet som en tilfredshetsundersøkelse, dvs. at man ønsker å finne ut hvor fornøyd eller misfornøyd brukerne er med ulike forhold i tjenesten de mottar. Det er brukerens subjektive opplevelse og vurdering som måles i denne type undersøkelser. Når brukeren blir spurt om for eksempel sin opplevelse av tjenestens tilgjengelighet over telefon, vil vurderingen baseres på egne erfaringer. Denne erfaringen blir veid mot de forventningene brukerne har til tilgjengelighet. Hvis erfaringene tilfredsstiller forventningene eller erfaringene overgår forventningene, har man tilfredse eller meget tilfredse brukere. Dersom erfaringene ikke tilfredsstiller forventningene, får man misfornøyde brukere. Dette innebærer at det ikke er kun erfaringene som avgjør brukernes tilfredshet, men også forventningene. Forventninger skapes av flere faktorer; de påvirkes av media, de enkelte tjenesters omdømme, hva man hører av familie og bekjente og ens egen bakgrunn og livssituasjon etc. Forventningenes karakter kan også være forskjellig. Noen har diffuse, men høye forventninger. Andre har konkrete og høye forventninger. Noen har svært lave, diffuse forventninger (som ligger nær en negativ innstilling ), mens andre igjen har lave konkrete forventninger (knyttet til konkrete opplevelser ). Forventningenes karakter vil også påvirkes av hvilken kjennskap den enkelte bruker har til tjenestene. For eksempel tjenestens krav til deltakelse og egeninnsats fra brukere. En tilfredshetsundersøkelse tar først og fremst sikte på å kartlegge den subjektive kvalitetsdimensjonen, altså opplevd kvalitet hos de enkelte brukerne. I denne undersøkelsen bør det også tas høyde for at undersøkelsen ble gjennomført via telefon og at ikke brukeren satt alene og svarte på spørsmål. Dette kan føre til at intervjueren tolker svarene eller at den som svarer modererer svarene sine. 5

6 2.2 Spørreskjema Spørreskjemaet som ble benyttet ble i sin helhet utarbeidet av KS, Sarpsborg kommune hadde ikke formulert egne spørsmål I tillegg til å klargjøre enkelte bakgrunnsvariabler har de foresatte svart på 24 spørsmål knyttet til de tjenestene de mottok. Spørsmålene kartla brukernes egne vurderinger innen kategoriene; Tilgjengelighet Informasjon Respektfull behandling Pålitelighet Brukermedvirkning Samarbeid Resultat for brukerne Brukerne fikk i tillegg muligheten til å vurdere tjenesten de mottar generelt sett. Brukerne har tatt stilling til hvert av spørsmålene på en skala fra 1 til 6, hvor 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd. Det var også et svaralternativ vet ikke. Utover dette kunne brukerne komme med egne kommentarer om tjenesten de mottok. Barn og unge fikk 13 spørsmål knyttet til barnevernet. Spørsmålene omfattet følgende kategorier; Tilgjengelighet Informasjon/ansatte Respektfull behandling Brukermedvirkning Tiltaksplan Resultat for brukerne Brukerne har tatt stilling til hvert av spørsmålene på en skala fra 1 til 4, hvor 1 er helt enig og 4 er helt uenig. Det var også et svaralternativ vet ikke. Utover dette kunne brukerne komme med egne kommentarer om tjenesten de mottok. 6

7 2.3 Selve gjennomføringen Et brev med informasjon om brukerundersøkelsen og gjennomføringen ble sendt til de utvalgte foreldrene. Barnevernet sendte deretter en liste med navn og telefonnummer til Enhet utvikling oppvekst som sto for gjennomføringen av undersøkelsen. I veilederen for brukerundersøkelser barnevern fra bedrekommune.no står det tydelig i veilederen at saksbehandler/ansatt i barnevernet ikke bør være intervjuer eller behandle resultatene i brukerundersøkelsen. I tråd med anbefalinger i veilederen ble det gjennomført telefonintervju med foresatte og telefonintervju/personintervju med barna/ungdommene. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden Telefonintervju med foresatte Enhet utvikling oppvekst gjennomførte telefonintervju med foresatte i barneverntjenesten, og ringte samtlige 29 nummer vi fikk på liste fra barneverntjenesten. 17 foresatte gjennomførte telefonintervju og besvarte brukerundersøkelsen. Dette utgjør en svarprosent på 60 %. 7 av de foresatte lykkes vi ikke å komme i kontakt med etter gjentatte forsøk; tok ikke telefonen, kom rett til svarer eller hadde nummer som ikke var i bruk. 5 av de foresatte svarte på telefonen, men gav tilbakemelding på at de ikke ønsket å besvare brukerundersøkelsen. 3 av disse var tydelige på at de ikke ønsket å besvare en slik undersøkelse på grunn av misnøye med barnevernet og barnevernets arbeidsmetoder. 2 stykker ga uttrykk for at det ikke passet å besvare en slik undersøkelse, og ville heller ikke gjøre en avtale om å besvare senere. Telefonintervju/personintervju med barn og unge Når det gjelder brukerundersøkelse av barn og unge i barneverntjenesten ble det avtalt i forkant at vi skulle gjøre direkte avtaler med foresatte om telefonintervju/personintervju med barn/ungdom i forbindelse med telefonintervju av de foresatte. Foresatte ble forberedt på dette i informasjonsskriv som ble sendt ut. Det var 4 foresatte som tillot barna å svare på undersøkelsen. Disse hadde til sammen 6 barn. 4 av barna besvarte brukerundersøkelsen, mens 2 av barna var syke på avtalt tidspunkt for gjennomføringen. Dette utgjør en svarprosent på 8 %. 13 av de 17 foresatte som svarte på undersøkelsen, valgte av ulike oppgitte grunner og ikke la barna delta i undersøkelsen. 9 av disse foresatte var skeptiske til å involvere barna i en slik undersøkelse når kontakten med barnevernet i seg selv var minimal. 1 mente at det bare ville gjøre vondt verre og 7

8 rippe opp i ubehagelige hendelser, og 2 mente barna var for unge og ikke ville forstå spørsmålene likevel. En opplyste at barnet hadde diagnose som ikke samsvarte med å besvare en brukerundersøkelse. Intervjuet med barn og unge ble gjennomført i tråd med veilederens anbefalinger. Med unntak av et barn var alle alene under intervjuet. Et intervju ble foretatt på telefon. Intervjuerens opplevelse var at intervjumalen ikke var optimal i forhold til de barn og unge som ble intervjuet. Dette gikk spesielt på spørsmålsformuleringene som ble oppfattet som tunge og lite forståelig for barn. I tillegg hadde noen av barna vanskeligheter med å forstå ord som saksbehandler og tiltaksplan. Da ordene ble byttet ut og forklart ble det mer forståelig for de spurte barna. 3.0 Resultater foresatte I dette kapittelet presenteres en oppsummering innenfor de kategorier spørsmålene er bygget opp rundt. Her kommer en oversikt over alle spørsmålskategoriene sett i sammenheng med høyest og lavest kommune samt landsgjennomsnittet. 19 kommuner i snittet. Barnevern Snitt land Høyest kommune Lavest kommune Tilgjengelighet 4,6 4,8 5,7 2,6 Informasjon 4,8 4,6 5,6 2,0 Respektfull behandling 5,3 4,8 5,5 2,3 Pålitelighet 5,3 5,0 5,8 3,0 Brukermedvirkning 5,0 4,6 5,5 2,4 Samarbeid 5,1 4,7 5,5 1,5 Resultat for brukerne 4,6 4,4 5,5 2,3 Generelt 4,8 4,5 5,1 2,0 Snitt totalt: 4,9 4,7 5,5 2,3 8

9 3.1 Tilgjengelighet: Sarpsborg barneverntjeneste ligger over landsgjennomsnittet på alle kategorier med unntak av tilgjengelighet. Ved å se på tilgjengelighet for seg selv går dette ut på å komme i kontakt med barneverntjenesten og å få en time hos saksbehandler. Ut fra kommentarer ( se vedlegg )som er gitt i tillegg til å svare på spørsmål kan det se ut som om det for enkelte tar lang tid på å få tildelt saksbehandler og at dette kan være noe av årsaken til følelsen av å ikke få kontakt. Andre ønsker mer kontakt med barneverntjenesten. En bruker kommenterer følgende: Barnevernet burde vært flinkere til å ringe tilbake når man har lagt igjen beskjed om at man vil ha kontakt. Her kan det gå flere dager. 3.2 Informasjon: Spørsmålene innenfor informasjon tar for seg om brukerne opplever de mottar tilstrekkelig informasjon og om denne informasjon er forståelig for brukerne. Det kan se ut som om brukerne opplever at det er lett å forstå den informasjonen som kommer fra barnevernet, men det kan se ut som om de kunne mottatt mer informasjon. En bruker har kommentert følgende; Fikk ikke papirer i saken. 9

10 3.3 Respektfull behandling: Når det gjelder behandlingen barneverntjenesten gir sine brukere oppleves den av brukerne som respektfull og imøtekommende. I svarene kommer det også fram at de føler seg møtt med vennlighet og at de blir tatt på alvor. 3.4 Pålitelighet Pålitelighets spørsmålet går på om de ansatte overholder taushetsplikten sin slik brukeren ser det og om brukeren opplever at det som er avtalt blir fulgt opp. 10

11 Totalscore her ligger på 5.1 og 5.5 mot landsgjennomsnitt på 4.8 og 5.2 Ser man på enkeltspørsmålene i denne kategorien oppleves det minst positivt at de ansatte følger opp det brukeren opplever de har avtalt. På spørsmålet om de ansatte overholder taushetsplikten scores det 5.5. En bruker har likevel kommentert følgende: Opplevde at barnevernet brøt taushetsplikten til en lærer som ikke har noe med saken å gjøre. 3.5 Brukermedvirkning På spørsmål om brukermedvirkning har brukeren fått spørsmål om han opplever at sine ønsker, behov, påvirkning og medbestemmelse blir tatt på alvor. Det kan virke som om brukerne opplever at de får være med å bestemme og også være aktiv deltakende i utarbeidelse av tiltaksplan. Noe lavere scores det når de opplever at det blir tatt hensyn til sine ønsker og behov og påvirkning av tiltak. 3.6 Samarbeid Spørsmål om samarbeid består av to enkeltspørsmål. Det ene går på avhengighet av samarbeid i forhold til barnevernet og andre og barnevernet samarbeider godt med andre i forhold til meg og barnet mitt. Diagrammet viser et scor på 5.4 når det kommer til at brukeren er avhengig av at barnevernet samarbeider med andre. 11

12 Det andre enkeltspørsmålet har et scor på 4.8 mot landsgjennomsnittet på 4.6. Det kan virke som om barnevernet har forbedringspotensial i forhold til at brukeren skal oppleve at barnevernet samarbeider godt med andre. 3.7 Resultat for brukerne Her blir brukeren spurt om hverdagen er lettere når de har fått hjelp fra barnvernet. Best ut kommer spørsmålet om at barnevernet forstår brukerens situasjon. Lavest scor under denne kategoerien er det i forhold til om barnet utvikler seg på en god måte etter hjelp fra barnevernet. Her scores det 4,4 mot et landsgjennomsnitt på 4, Kommentarer Når det gjelder kommentarer fra de spurte kan de sammenfattes på følgende måte: Tar lang tid å få saksbehandler 12

13 Tar lang tid å få i gangsatt tiltak Terskel for å få hjelp er høy Ønsker at barnevernet ringer tilbake når bruker har ringt og også mer kontakt med barnevernet 4.0 Resultat barn og unge Med en svarprosent på 8 % er undersøkelsen liten i forhold til et godt nok resultat ut fra hvor mange som deltok. Det er derfor ikke lagt vekt på å bruke diagrammer i denne rapporten, men det er vesentlig å se på enkelte faktorer likevel. Diagrammene ligger vedlagt. 7 kommuner i snittet. Sarpsborg Snitt land Høyest kommune Lavest kommune Tilgjengelighet 3,7 3,2 3,9 2,6 Informasjon/ansatte 3,7 3,0 3,7 2,2 Respektfull behandling 3,7 3,3 3,7 1,5 Brukermedvirkning 4,0 2,9 4,0 2,2 Tiltaksplan 4,0 3,3 4,0 2,0 Resultat for brukerne 3,6 3,1 3,8 2,2 Generelt 0 Snitt totalt: 3,7 3,1 3,8 2,2 4.1 Tilgjengelighet Når det gjelder tilgjengelighet for barn og unge spørres det her om det er lett å komme i kontakt med barnevernet og om barnevernet har tid til å snakke med vedkommende. De fleste av de spurte barna opplever at det er lett å få kontakt med barnevernet og at de har tid til å snakke med dem. En av de spurte svarte vet ikke på om det er lett å komme i kontakt med barnevernet. Et av barna har likevel kommentert følgende: Har lyst til å snakke mer med barnevernet. Husker at jeg snakket med noen derfra og at det var fint. 13

14 4.2 Informasjon/ansatte På spørsmål om barnevernet har fortalt barnet hvorfor det har kontakt med barnet svarer 50% at de vet, mens 50 % svarer at de ikke vet om barnevernet har fortalt dem det. 75 % svarer likevel at de har fått informasjon om hva barnevernet kan hjelpe barna med. Det samme gjelder om barnet kjenner til hvem som er sin saksbehandler i barnevernet. Her svarer 50 % at de vet hvem som er deres saksbehandler, mens 25 % svarer vet ikke og 25 % svarer helt uenig. Alle de spurte svarer vet ikke på spørsmål om de får vite det som blir skrevet om seg i planer. 4.3 Respektfull behandling 75 % av de spurte opplever at de blir tatt på alvor av barnevernet. En svarer vet ikke. 4.4 Brukermedvirkning En svarer at han får være med på å bestemme hva han skal ha hjelp til. De resterende svarer vet ikke. Dette gir et scor på 4.0 sett opp mot landsgjennomsnittet på 2.9. På grunn av for dårlig oppslutning i undersøkelsen blir grunnlaget for dårlig til å kunne bruke som sammenligning. 4.5 Tiltaksplan Brukeren får her spørsmål om han har en tiltaksplan og om vedkommende får være med å bestemme hva som skal stå i planen. 75 % av barna vet ikke om de har en tiltaksplan, likevel svarer 100 % at de er enig i at de får være med å bestemme innholdet. Her må vi ha med oss at de fleste barna ikke hadde gjenskap til ordet tiltaksplan når spørsmålet ble stilt. Det kan likevel virke som om alle har opplevelsen av å få være med å bestemme angående sin egen situasjon. Noe som kan tyde på at barna har en følelsen av brukermedvirkning. 14

15 4.6 Resultat for brukerne Her får barnet spørsmål om de har fått det bedre etter at de kom i kontakt med barnevernet og om saksbehandleren gjør en god jobb. De aller fleste opplever at de har fått det bedre etter at de fikk kontakt med barnevernet. 3 av de spurte synes saksbehandleren gjør en god jobb, mens en svarte vet ikke. 5.0 Oppsummering I denne rapporten er det gjort en gjennomgang av resultatene av undersøkelsen for barnevernet sett i sammenheng av et landsgjennomsnitt. Brukerundersøkelsen ble informert ut på forhånd via brev til utvalgte brukere. Det kan se ut som om dette har vært en fordel i form av at telefon fra intervjueren var ventet. De fleste som tok telefonen var svært imøtekommende og hyggelige. Et få tall var ikke interessert i å delta i undersøkelsen og forklarte dette med at de ikke hadde gode erfaringer med barnevernet. Det er synd at de ikke ønsket å delta i undersøkelsen da deres erfaring hadde vært like viktig som de som svarte. Når det gjelder barn og unges side i denne undersøkelsen gav dårlig oppslutning. En av de viktigste faktorene her kan ha vært at all kontakt med barn og unge gikk gjennom foreldrene. Barn og unge fikk ikke selv muligheten til å velge eller velge bort undersøkelsen. Mange foresatte var skeptiske til at barna skulle involveres i en slik undersøkelse og tok avgjørelsen for dem. Det kan hende flere barn og unge ville ha deltatt dersom de fikk avgjøre dette selv. I selve intervjuet av barn og unge opplevdes spørsmålene som vanskelige for barna å forstå. Både begrep og spørsmålsstilling måtte forklares de spurte. Ved en senere anledning bør en slik undersøkelse gjennomføres på nytt. Både i forhold til å kunne sammenligne resultatene, men også for å se på hvordan en slik undersøkelse bør gjennomføres med vekt på å få fram barn og unges deltakelse og meninger. Dette er en viktig del i arbeidet med å få barn og unge mer på banen med tanke på sitt eget liv og sette deres brukermedvirkning på dagsorden. I forhold til resultatene kan vi trekke fram de tre svakeste og sterkeste resultatene. Tre svakeste: Tilgjengelighet; brukerne opplever at det kan være vanskelig å få kontakt med barnevernet Informasjon; brukerne opplever at informasjonen er lett å forstå, men kunne fått mer informasjon Resultat for brukerne; hjelpen fra barnevernet bidrar til at mitt barn utvikler seg på en god måte 15

16 Tre sterkeste: Respektfull behandling; de ansatte møter meg med vennlighet og respekt Pålitelighet; de ansatte overholder taushetsplikten og holder avtaler Samarbeid; brukerne er avhengig av at barnevernet samarbeider med andre Når det gjelder resultatene fra barn og unge er det viktig å peke på følgende; At barn og unge opplever at de har fått det bedre etter at barnevernet kom i kontakt med dem 75 % vet ikke hva en tiltaksplan er Alle svarer at de ikke vet hva som skrives om seg i planen Bare halvparten av de spurte vet hvem som er sin saksbehandler i barnevernet De svake sidene som her er beskrevet samt resultatene fra barn og unge bør kunne vurderes som et forbedrings område innenfor tjenestenes arbeid. 16

17 Vedlegg kommentarer: Fikk ikke papirer i saken. Barnevernet har ikke den fulle og hele innsikten hele tiden. Skulle gjerne sett at de hadde mer innsikt, kunne vært hos meg fra morgen til kveld en gang for å virkelig se hvordan vi har det. Har vært noen misforståelser underveis, som har komplisert samarbeidet innimellom. Litt kommunikasjonssvikt fordi det er flere parter. Blir vanskelig hvis man følger den parten som opplyser feil. Bør sjekke opp de opplysningene de får inn før de antar, vurderer og konkluderer. Fornøyd med saksbehandler og fått en unnskyldning for tidligere misoppfattelser, og det var veldig viktig for det videre samarbeidet og for trivsel generelt. Har en historie med barnevernet selv, og føler at det har vært en positiv utvikling. Særlig med det å kunne besøke og snakke med barna på et annet område enn hjemme. Skifte av saksbehandler, kan være vanskelig i overgangsfaser da det tar tid før ny er på plass. Bør være mer selektive i forhold besøkshjem Terskel for å få hjelp er veldig høy Ønsker mer kontakt og handling fra barneverntjeneste Synes det tar for lang tid før tiltak settes i gang Er veldig fornøyd med nåværende saksbehandler, men har hatt dårlig erfaring tidligere. Opplevde da at rapporter og observasjoner ikke stemte med virkeligheten. Det er lenge siden jeg var i kontakt med barnevernet. Vedtaket om besøkshjemmet har stått i 2 år, uten at det har vært igangsatt. Fikk ikke den hjelpen jeg trengte på det tidspunktet jeg trengte det mest, og nå skal jeg be om at den avsluttes. Jeg har slitt og det har vært en kamp å få hjelp fra barnevernet i en akutt situasjon. Har heldigvis fått god hjelp av andre instanser. Hjelpen kom til slutt via noen andre. Vanskelig å komme i gang med saken og tok tid før vi fikk tildelt saksbehandler. Vært borte i to saksbehandlere i barnevernet i Sarpsborg, og har gode erfaringer. Har møtt veldig behagelige og inkluderende saksbehandlere som gav meg en trygghet fra første stund, og tok bort den skepsisen jeg hadde på forhånd. Hele nettverket og ikke minst barnet selv er godt fornøyde og liker de to saksbehandlerne veldig godt. Positivt møte med barnevernet, ikke noe å utsette på samarbeidet. Vi fikk gjennomslag for det vi mente var riktig. Barnevernet burde vært flinkere til å ringe tilbake når man har lagt igjen beskjed om at man vil ha kontakt. Her kan det gå flere dager. Har et spørsmål: Hvorfor har mor alltid førsteretten i det hun gjør? Opplevde at barnevernet brøt taushetsplikt til en lærer som ikke har noe med saken å gjøre. 17

18 Foresatte er misfornøyd med nettverkstiltak for å bedre samarbeid med far ikke kom i gang pga innsparinger. Saksbehandlingen gikk litt sakte, det tok over et år før tiltak ble satt i gang Vedlegg diagrammer: 18

19 19

20 20

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Bruker og pårørendeundersøkelse

Bruker og pårørendeundersøkelse Bruker og pårørendeundersøkelse Institusjon og hjemmetjeneste 2015 Undersøkelsen Det har i 2015 vært mye fokus på manglende kvalitet ved sykehjem i Ringerike kommune. Kommunen har derfor engasjert AMBIO

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn Arkivsak. Nr.: /- Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd.9. Rådet for likestilling av funksjonshemmede.9. Hovedutvalg Folk.9. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg

Detaljer

Brukerundersøkelse SFO. Rapport april Nord-Aurdal barneskole. Nord-Aurdal kommune

Brukerundersøkelse SFO. Rapport april Nord-Aurdal barneskole. Nord-Aurdal kommune Brukerundersøkelse SFO Rapport april 2017 Nord-Aurdal barneskole h Nord-Aurdal kommune I Innhold Rapport brukerundersøkelse SFO 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 1 1.1 Hvorfor Nord-Aurdal kommune

Detaljer

Brukerundersøkelse Barnebolig

Brukerundersøkelse Barnebolig Brukerundersøkelse Barnebolig 010 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 1.1 Innledning... 1. Målformulering... 5 1. Metode og utvalg... 7 1..1 Målgruppe... 7 1.. Utvalg... 7 1.. Datainnsamling... 7 1..4 Spørreskjema...

Detaljer

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61%

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61% Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Fra: Rådmann Harald K.Hermansen Kopi: Dato: 12.03. Sak: 13/545 Arkivnr : A10 RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser Tromsø, 8.3.203 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Hvorfor skal kommunen gjennomføre brukerundersøkelser? For å få svar på hva brukerne synes om tjenesten.

Detaljer

Skolehelsetjenesten 3. klasse

Skolehelsetjenesten 3. klasse Arbeidslag for brukerundersøkelser Skolehelsetjenesten 3. klasse Brukerundersøkelse 2015 Side 1 08.02.2016 Brukerundersøkelse skolehelsetjenesten 2015 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Brukerundersøkelse. i dagsentertilbud for eldre

Brukerundersøkelse. i dagsentertilbud for eldre Brukerundersøkelse i dagsentertilbud for eldre Sarpsborg kommune 15 Innhold 1. OM UNDERSØKELSENE... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2 Målformulering... 5 1.3 Metode og utvalg... 6 1.3.1 Målgruppe... 6 1.3.2 Utvalg...

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Rapport 17. mars 2016 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Hovedfunn... 4 Snittverdier på kvalitetsdimensjonene... 4 Hovedfunn i undersøkelsen...

Detaljer

Skolefritidsordningene i Kongsberg

Skolefritidsordningene i Kongsberg AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Skolefritidsordningene i Kongsberg Brukerundersøkelse 2014 Side 1 24.11.2014 Brukerundersøkelse i skolefritidsordningene 2014 Undersøkelsen skal: Gi den enkelte SFO-ordning

Detaljer

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Rapport Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 07.01.10 Dokument etablert HN 0.1.0 14.01.10 Utkast til rapport ferdigstilt HN 0.9.0 05.02.10 Dokument

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKSJON OG METODE... 3 2.0 RESULTATER... 4 2.01 Demografiske data på utvalget i undersøkelsen... 4 2.02 Henvendelsesårsaker...

Detaljer

Hjemmetjenesten i Kongsberg

Hjemmetjenesten i Kongsberg AL7 Innbygger og brukerundersøkelser Hjemmetjenesten i Kongsberg Brukerundersøkelse 2013 Side 1 13.03.14 Brukerundersøkelse 2013 - Hjemmetjenetsen Side 2 13.03.14 Brukerundersøkelse i Hjemmetjenesten 2013

Detaljer

Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008

Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 20.04.2009-28/09 Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008 I henhold til barnevernlovens internkontroll-forskrift samt barneverntjenestens

Detaljer

Brukerundersøkelse 2014 LHH

Brukerundersøkelse 2014 LHH Brukerundersøkelse 2014 LHH Gjennomført Mai Juni 2014 I samarbeid med Lillehammer eldreråd Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 4. juni 30.08.2014 en brukerundersøkelse blant beboere og pårørende

Detaljer

Saksframlegg. Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen 2015

Saksframlegg. Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen 2015 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 030 Arkivsaksnr: 2015/2411-7 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 18/15 12.10.2015 Administrasjonsutvalget Komite Levekår

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Foreldreundersøkelsen i barnehagene Evenes kommune 2016

Foreldreundersøkelsen i barnehagene Evenes kommune 2016 Foreldreundersøkelsen i barnehagene Evenes kommune 2016 Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført for første gang høsten 2016, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi skal se på hvilke resultater

Detaljer

Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen kommune

Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen kommune Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen Presentert januar 2012 1. Fakta om undersøkelsen Opplegg i 2011: 1000 spørreskjema ble postlagt til brukere av kommunale tjenester i 10 soner, og 78 skjema

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Brukerundersøkelser i sykehjem

Brukerundersøkelser i sykehjem Brukerundersøkelser i sykehjem Sarpsborg kommune Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Målformulering... 4 1.3 Metode og utvalg... 6 1.3.1 Målgruppe og utvalg... 6 1.3.2 Datainnsamling...

Detaljer

Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling

Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten 2011 Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 19. september 10. oktober 2011

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2013

BRUKERUNDERSØKELSEN 2013 Vest Antall besvarelser: 18 Svarprosent: 10 BRUKERUNDERSØKELSEN 2013 INNLEDNING 01 Innhold I denne rapporten finner du resultater fra Bufetats nasjonale brukerundersøkelse blant barn og unge i statlige

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Norske kommuner tar brukerne på alvor Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Bedrekommune.no nettportal for brukerundersøkelser fra 2004 305 kommuner har lisens 17 undersøkelser på ulike

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 51%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 51% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 148 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 51% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 216 OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

Det er avtalt befaring i barnehagen i Nedre gate 3-5 etter møtet kl

Det er avtalt befaring i barnehagen i Nedre gate 3-5 etter møtet kl Oslo kommune Møteinnkalling 5/09 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Tirsdag 01. september 2009 kl. 17.00 Det er avtalt

Detaljer

Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet.

Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet. Dato: 8. september 2009 Byrådssak 360/09 Byrådet Brukerundersøkelse i syke- og aldershjem 2009 NSNY SARK-40-200909139-5 Hva saken gjelder: Bruker- og pårørendeundersøkelser i regi av Kommunenes Sentralforbund

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 92 Svarprosent: 41% BRUKERUNDERSØKELSEN 217 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 1. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 115 Svarprosent: 43% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57% Barnehagerapport Antall besvarelser: 41 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 66%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 66% Brukerundersøkelsen 06 Antall besvarelser: 0 040 BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: 66% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 06 OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 84%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 84% Barnehagerapport Antall besvarelser: 2 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 37% BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 62%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 62% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 172 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 62% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Barnehagerapport Antall besvarelser: 28 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Haukedalsmyra barnehage Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 3% BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 Haukedalsmyra barnehage OM RAPPORTEN

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 57 Svarprosent: 70% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Resultater fra foreldreundersøkelsen i barnehage 2016 Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført for første gang høsten 2016. 86 000 foreldre har svart på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Brukerundersøkelse. hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse. hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester kommune Innhold 1. OM UNDERSØKELSENE... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2 Målformulering... 5 1.3 Metode og utvalg... 6 1.3.1 Målgruppe... 6 1.3.2 Utvalg... 6 1.3.3 Datainnsamling...

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 39% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

Anders Fremming Anderssen, Vox. Karriereveiledning tilfredshet og utbytte

Anders Fremming Anderssen, Vox. Karriereveiledning tilfredshet og utbytte Anders Fremming Anderssen, Vox Karriereveiledning tilfredshet og utbytte Disposisjon Hvem er det som mottar veiledning ved karrieresentrene? Hvordan oppleves veiledningen? Hvilket utbytte kan veiledningen

Detaljer

Brukerundersøkelse for kulturskolen. Rådgiver Lisbeth Frydenlund

Brukerundersøkelse for kulturskolen. Rådgiver Lisbeth Frydenlund Brukerundersøkelse for kulturskolen Rådgiver Lisbeth Frydenlund Innhold Generelt om bedrekommune.no Spesielt om kulturskoleundersøkelsen Hvordan vi jobbet med spørsmålene Pilotkommuner og gjennomføring

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 53%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 53% Barnehagerapport Antall besvarelser: 39 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 53% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 77%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 77% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 77% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til. mars 206,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 82%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 82% Barnehagerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 1. mars 01, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 57% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 78%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 78% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 68 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 78% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 54 Svarprosent: 60% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 34% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Sandslimarka -barnehage Antall besvarelser: 64 Svarprosent: 5% BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 Sandslimarka -barnehage OM RAPPORTEN

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN Saksframlegg Arkivsak: 16/650-2 Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2015 K-kode: F47 &32 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til vedtak: Brukerundersøkelsen

Detaljer

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Eldrerådet Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Fra: Rådmann Kopi: Dato: 09.01.2013 Sak: 13/75 Arkivnr : 033 ORIENTERINGSNOTAT

Detaljer

Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012

Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012 Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012 I perioden april/mai 2012 gjennomførte avdelingen en brukerundersøkelse for offentlige

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 60%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 60% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 6 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Ofot ønsket å gjøre dette for å finne ut hva vi gjør som er bra, og hva vi kan bli bedre på for nåværende og fremtidige ungdommer.

Ofot ønsket å gjøre dette for å finne ut hva vi gjør som er bra, og hva vi kan bli bedre på for nåværende og fremtidige ungdommer. Oslo kommune Bydel Østensjø Østensjø barneverntjeneste Oppfølgingstjenesten, Ofot Resultater fra brukerundersøkelse for tiltak hybel med oppfølging. Ofot laget en brukerundersøkelse der vi ønsket å få

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Bjerknesparken barnehage Antall besvarelser: 4 Svarprosent: 9% BRUKERUNDERSØKELSEN 016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Bjerknesparken barnehage OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er

Detaljer

Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse

Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2013/143-1 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: 17.01.2013 Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse Utvalg Møtedato

Detaljer

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013 Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013 Resultater fra undersøkelsen Totalt 78 innkomne svar, av 190 planlagte. Skulle ønsket oss flere svar, men de vi har fått inn gir oss noen tendenser og signaler

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 96 Svarprosent: 9% BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 26 OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 Svarprosent: 6% BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars 06, og er

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Resultater SOK, K

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Resultater SOK, K Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Kommunestyret BRUKERUNDERSØKELSE BARNEHAGE 2014 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Resultater 10.10.2014 SOK, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Skole, oppvekst

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Intervjuskjema for brukerundersøkelsen «Utviklingshemmede Brukere»

Intervjuskjema for brukerundersøkelsen «Utviklingshemmede Brukere» Intervjuskjema for brukerundersøkelsen «Utviklingshemmede Brukere» BAKGRUNNSSPØRSMÅL Først ønsker vi at du svarer på noen bakgrunnsspørsmål Kjønn Mann Kvinne Alder 18 34 år 35 66 år 67 år og over SELVBESTEMMELSE

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 75%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 75% Barnehagerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 1. mars 01, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 74%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 74% Barnehagerapport Fana barnehage Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 7% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 Fana barnehage OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 7% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57% Barnehagerapport Antall besvarelser: 39 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 57% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 6 OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for barneverntjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for barneverntjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for barneverntjenesten Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 7 5 Analyse

Detaljer