Campus Vestfold. Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur NOTAT. Sigrid Stokke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Campus Vestfold. Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur NOTAT. Sigrid Stokke"

Transkript

1 Campus Vestfold Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur Sigrid Stokke Asplan Viak AS - Kjelleveien 21, 2 etg Tønsberg asplanviak.no

2 Oppdragsgiver: Horten Kommune Oppdrag: Bakkenteigen Nord, områderegulering Del: Campusutviklingsplan Dato: Skrevet av: Sigrid Stokke Kvalitetskontroll: Hilde Hanson og Tore Rolf Lund, Horten kommune SLUTTDOKUMENT ARBEIDSGRUPPE SAMFUNNSUTVIKLING OG INFRASTRUKTUR INNHOLD Oppsummering Innledning Campusutviklingsplan for Campus Vestfold Arbeidsgruppa Oppgave Føringer Horten kommune kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune - Kommuneplanens arealdel «Veivalg for Vestfold» Regional planstrategi Regional plan for bærekraftig arealpolitikk RUV (videreført 2010) Vestfold fylkeskommunes strategi for næringsutvikling Campus Vestfold i dag Planstatus Kommuneplanen Reguleringsplaner Bygge- og delingsforbud Verneområder og automatisk fredete kulturminner Høgskolens Rolle og ambisjoner Stedets kvaliteter og muligheter Arbeidsgruppa prosess og bidrag til planleggingen Oversikt over møter og arbeidsform Prosess Visjon Mål for tiltaket Prinsipper for det videre planarbeidet Sted og miljø Suksesskriterier Kulturminner utfordringer og muligheter Infrastruktur Hovedpunkter fra arbeidsgruppa til CUP Campus Vestfold Hva må til? Vedlegg...36 Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 1

3 OPPSUMMERING Arbeidsgruppa konklusjon: For at Campus Vestfold skal lykkes og bidra til styrket regional utviklinger to hovedområder det må arbeides videre med. Helhetlig bærekraftig områdeplan Mobilitet- infrastruktur Funksjonsprogram Stedsutviklingen inkluderer Borre Satse på framtidsrettet utvikling, med særpreg, kvalitet og mangfold! Prosess og organisering Felles visjon forankres i Vestfoldsamfunnet Merkevarebygging av Campus Vestfold, - over tid! Mobilisering av lokal samfunnet og Vestfoldsamfunnet Samspill med 3 fylke og flere byer Tørre å tenke stort og ha ambisjoner Asplan Viak AS - Kjelleveien 21, 2 etg Tønsberg asplanviak.no

4 1 INNLEDNING 1.1 Campusutviklingsplan for Campus Vestfold Denne rapporten er en del av campusutviklingsplanen for Campus Vestfold. Planarbeidet ledes av Statsbygg på oppdrag fra Høgskolen i Vestfold. Arbeidet gjennomføres i tre arbeidsgrupper; gruppe for samfunnsutvikling og infrastruktur, gruppe for næringsliv og lokalmiljø og intern gruppe for høgskolen. Dette er innspillet fra den første gruppa. 1.2 Arbeidsgruppa Horten kommune Tore Rolf Lund Hilde Hanson Staffan Landsmann-Wiwe Vestfold fylkeskommune Bente Brekke, Plan Trine Flagstad, Samferdsel Ragnar Orten Lie, Kulturarv Statsbygg Gro Stalsberg Opplysningsvesenets fond Tor Lundteigen VKT Arne Naas Fylkesmannen i Vestfold Roar Rabbevåg Statens vegvesen Tore Kaurin Jernbaneverket Marit Synnes Lindseth Borre velforening Anne Berit Skarestad Asplan Viak AS - Kjelleveien 21, 2 etg Tønsberg asplanviak.no

5 1.3 Oppgave Målene for arbeidsgruppens oppgaver er punktvis satt opp av prosjektledelsen: Arealplanlegging Legge til rette for fremtidig utvikling av høgskolen og samarbeidspartnere Sikre areal i kjerneområdet Regulere for å muliggjøre utvikling i randsonen Samferdselsløsning og parkering Fagsamarbeid HiVe som leverandør av kompetent arbeidskraft til kommunene og offentlig sektor Kommunene som samarbeidspart i utviklingen av studietilbud Utvikle Horten til en attraktiv studentby Kultur- og aktivitetstilbud ved Høgskolen Boligbygging, plan for studentboliger Sentrumsmiljø, urbanitet Transportløsninger Samspill begge veier Gjøre byen attraktiv for Høgskolen og studentene Høgskolen og studentene attraktive for byen Denne delrapporten beskriver gruppas arbeid og er et innspill til styringsgruppen for prosjektet, Høgskolen i Vestfold, Statsbygg, Vestfold fylkeskommune og Horten kommune. Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 4

6 2 FØRINGER 2.1 Horten kommune kommuneplanens samfunnsdel 2.2 Horten kommune - Kommuneplanens arealdel 2011 Horten kommune vedtok å sende på høring og legge ut til offentlig ettersyn forslag planprogram for -Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum Høyskolen i Vestfold er satt opp som et viktig tema i dette planarbeidet. Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 5

7 2.3 «Veivalg for Vestfold» Regional planstrategi Regional planstrategi definerer fem regionale planer som skal utarbeides i planperioden. En av disse er Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Dette tydeliggjør vektleggingen av 2.4 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Planen er blitt til gjennom et tett samarbeid mellom kommunene i Vestfold, fylkesmannen og Vestfold fylkeskommune. Et hovedgrep er at planen viser langsiktige utviklingsgrenser i et tidsperspektiv fram til 2040 for byer og en rekke tettsteder i Vestfold. Innenfor disse langsiktige utviklingsgrensene er det avklart nye arealer som kan omdisponeres til byggeformål, gitt at øvrige retningslinjer i RPBA følges. Planens mål, strategier og retningslinjer er delt i 8 kapitler, som hver har et overordnet samfunnsmål: Mål nr 4. Næringsliv og arbeidsplasser: Vestfold er konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt, og trekker til seg kompetent arbeidskraft og nyskapende virksomheter. En av strategiene er å gi Høgskolen i Vestfold og andre kompetansetunge miljøer, bl. A offentlige virksomheter som sykehus, må gis gode arealløsninger. Høgskoleområdet er vist som avklaringsområde på plankartet. Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 6

8 2.5 RUV (videreført 2010) Vestfold skal være en del av en bærekraftig vinnerregion i den globale økonomien. Dette er det overordnete målet for Regional utviklingsstrategi Vestfold (videreført 2010) har fire hovedstrategier. 1. Arbeidsliv 1.1 Etablere universitet og verdensledende spisskompetanse Vestfold fylkeskommune har startet opp arbeidet med Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Planprogrammmet er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill er 20.september Regionalisering 4.2 Skape en vekstkraftig region sør for Oslo Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 7

9 2.6 Vestfold fylkeskommunes strategi for næringsutvikling På samme måte som for strategien for næringsutvikling, vil Universitets- og teknologibyen Borre bidra til bedre måloppnåelse på alle de fire prioriterte målområdene: Høyere kompetansenivå Økt utveksling av kompetanse mellom akademia, næringsliv og forvaltning Effektiv utnyttelse av internasjonale, nasjonale og regionale finansieringskilder Høyere innovasjonstakt- kultur for kreativitet og nyskaping Kilde: Helge Etnestad og Tore R. Lund Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 8

10 3 CAMPUS VESTFOLD I DAG Området består i dag av «sentre», høgskoleområdet og Borre. Borre tettsted var kommunesenter for Borre kommune fram til kommunesammenslåingen i Borre har derfor en sammensatt bygningsmasse og fortsatt en rekke funksjoner som ungdomsskole, idrettshall, sosiale institusjoner som omsorgsboliger og barnehage. Næringslivet har også tatt området i bruk. I høgskoleområdet dominerer selvfølgelig Høgskolen i Vestfold med alle sine funksjoner. Flere av disse fungerer og er tilgjengelige for alle. Det gjelder kultursalen, det flotte biblioteket, idrettshall mm. FOU-næringer er knyttet spesielt til FINNsenteret. Vestfold Innovation Park huser flere bedrifter, NCE MNT, FOU aktører samt lab-fasiliteter som SIMSAM og renrom. Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 9

11 Hovedgruppe Antall bedrifter Sysselsatte Annen tjenesteyting 2 18 Bygg og anlegg Detaljvarehandel 2 18 Eiendomsdrift 4 3 Forretning. Tjenesteyting Helse og sosiale tjenester Hotell og restaurant 2 15 Industri 2 1 IT 3 7 Jordbruk 1 0 Kunst og underholdning 1 5 Media 2 16 Off. adm 1 10 Transport og kommunikasjon 2 4 Undervisning Studenter 4200 Sum Borre har preg som et lite tettsted med historisk kontinuitet, relativt små bygninger og tradisjonelle boliggater Høgskoleområdet er bygget ut over de siste 25 år. Første byggetrinn ble fullført i 1991, det fjerde i De første studentboligene Samskipnadens første studentboliger sto ferdig i fjor og ligger helt i sør. Nye er under planlegging. Høyskoleområdet har ikke samme småskala tettstedsstrukturen som Borre. Her dominerer store moderne bygg og parkeringsplassene. Næringslivet er til stede på høgskoleområdet med bedrifter knyttet til flere bransjer: Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 10

12 4 PLANSTATUS 4.1 Kommuneplanen Kommuneplanens arealdel ble vedtatt Her er det lagt til rette for en utvidelse av høgskoleområdet, FOU miljøet og boliger. Den foreslåtte avlastningsvegen forbi Kirkebakken er det fortsatt sikret areal til. Arealstørrelser: 196 daa til høyskole og forskningspark (Offentlig formål) 189 daa med område som er planlagt til høgskolerettet næring (Nærings formål) 29 daa med Glenne senter og Faun barneverninstitusjon (Offentlig formål) 214 daa til planlagt boligbebyggelse (Boligformål) Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 11

13 4.2 Reguleringsplaner Borre tettsted er dekket av reguleringsplaner av ulik alder. Det gjelder også høgskoleområdet. Omleggingen av RV19 er også gjort som reguleringsplan. Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 12

14 4.3 Bygge- og delingsforbud Kommunestyret i Horten vedtok midlertidig forbud mot tiltak innenfor Borre vest slik som vist på kartutsnittet til venstre. Det midlertidige forbudet omfatter alle tiltak etter plan- og bygningsloven 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre utarbeiding av områdereguleringen. Hortn kommune kan derfor la være å behandle søknader om tillatelser før etter reguleringsplanen er vedtatt. Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 13

15 4.4 Verneområder og automatisk fredete kulturminner Kulturmiljø Verneområder Adalstjern og Fogdeskogen er vernet med hjemmel i Naturvernlovenn Fjukstad, edelløvskog vernet med hjemmel i Naturvernloven Området vernet med hjemmel i kulturminneloven Områdene knyttet til Nasjonalparken, Borre kirke og Midgard er vernet med hjemmel i kulturminnelovgivningen. De er vist til høyre i modellen. Arkeologisk kulturminne. Unesco søknad Vestfold fylkeskommune og kommunene samarbeider om utarbeiding av søknad om å komme med på Unescos liste over viktige områder for verdensarven. Områdene mellom Oslofjorden og Hortensveien inngår i området det utarbeides søknad for. Automatisk kjente/ikke kjente automatiske fredete kulturminner og Sefrak-registrerte bygg mm På grunn av områdets betydning gjennom historien inneholder området en rekke kjente og ukjente automatisk fredete kulturminner slik. Også gamle bygg og tekniske installasjoner er det Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 14

16 4.4.2 Vernet med hjemmel i naturvernloven Adalstjern og Fogdeskogen Området er vernet som naturreservat med hjemmel i naturvernloven med formål å bevare et avsnitt av Vestfoldraet som fortsatt har mye av sitt opprinnelige preg med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Fjugstad Området er vernet som naturreservat med hjemmel i naturvernloven med formål å bevare en edellauvskog med et uvanlig stort og rik bestand med ask. Store eiker Hule eiker og eiketrær med minst en diameter på 63 cm eller omkrets 200 cm er vernet med hjemmel i forskrift til naturvernloven. Misteltein Mistelteinen og deres levested er også vernet med hjemmel i naturvernloven for å bevare en art som både regionalt og nasjonalt er svært sjelden, og er av stor naturvitenskapelig interesse. Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 15

17 5 HØGSKOLENS ROLLE OG AMBISJONER Rektor Petter Aasen poengterte det tette samspillet mellom universitet/høyskole og samfunnet med denne. Mulighetene for gode synergieffekter synliggjøres gjennom positivt samspill og god, gjensidig utnytting av mulighetene. Begge disse figurene ble vist av ham på oppstartsseminaret for campusutviklingsplanen 9. november Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 16

18 Godt samspill utdanning, forskning og nyskaping, dvs mellom Høgskolen i Vestfold, offentlige myndigheter og privat virksomhet styrker regional utvikling. Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 17

19 6 STEDETS KVALITETER OG MULIGHETER Fra steds- og landskapsanalysene: Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 18

20 Den videre planleggingen skal gi ett felles tettsted Høgskoleområdet, Borre og Tonsåsen utvikles til ett tettsted. Campus Vestfold skal være motor i utviklingen av tettstedet Borre revitaliseres. «Professorbyen» realiseres. Nytt landemerke markerer Campus Vestfold - der de naturlige bevegelseslinjene mellom Høgskoleområdet, Tonsåsen og Borre møtes, Tettstedet defineres av de klare yttergrensene som veger og verneområdet danner. Topografi og infrastruktur kan bli barrierer og hindre utvikling av ett felles tettsted. Tettstedet skal ikke konkurrer med Horten som by Det nye tettstedets identitet henter inspirasjon fra Global spisskompetanse innen mikro-nanoteknologi Fra vikingmakt og kunnskapsmakt Naturkvaliteter; Adalstjernet og bøkeskogen Det nye tettstedets karakter utvikles I møtet mellom «Borrebyens» småskala karakter og høgskoleområdets punktbebyggelse i en annen skala Med attraktive møteplasser for Vestfolds befolkning, studenter, ansatte og nærmiljø Med utgangspunkt i menneskelige dimensjoner tilrettelagt for gange, sykkel og kollektivtransport I samspill med historiske landemerker som Borre kirke, gårdsanlegg og store trær- Med et landemerke som framhever Campus Vestfold som et senter for utvikling. Gjerne synlig på lang avstand Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 19

21 7 ARBEIDSGRUPPA PROSESS OG BIDRAG TIL PLANLEGGINGEN 7.1 Oversikt over møter og arbeidsform Dato Møte Tema Informasjon om Campusutviklingsplanen for alle gruppene. Motivasjon og oppdragsgivernes bestillinger Arbeidsgruppe møte Arbeidsgruppe møte Arbeidsgruppe møte Arbeidsgruppe møte Oppstartsseminar Midtveisseminar Arbeidsgruppe møte Arbeidsgruppe møte Avsluttende seminar Deltakernes visjoner for Campus Vestfold. Orienteringer fra Horten kommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Plan for arbeidet fra til Inspirerende innlegg om bærekraftig by- og stedsutvikling av Sissel Engblom. Videre bearbeiding av visjonene Aktørenes bidrag til planarbeidet, Visjon for utviklingen. Gjennomgang av steds- og landskapsanalysen ved Sigrid Stokke. Jobbing med tiltak på kort (5-10år) og lang (20 års) sikt. Inspirerende innlegg om bærekraftig by- og stedsutvikling, framtid ved Sissel Engblom, Matthias Øhra og Walter Kvam. Statusrapport fra gruppene. Omdømmebygging, Infrastruktur og kollektivbetjening, oppdrag til Statens vegvesen, Jernbaneverket og Vestviken kollektivtrafikk. Suksesskriterier. Innføring i områdets kulturhistorie og forvaltning i forhold ved Ragnar Orten Moe. Risikovurdering av utfordringene for campus-utviklingen Rapport fra gruppene og oppsummering av prosjektledelsen Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 20

22 7.2 Prosess Arbeidsgruppas har benyttet idedugnader og verksteder som metode i arbeidet. Staffan Landsmann-Wiwe ledet disse på en engasjerende og positiv måte. Det ga omfattende, gode og konstruktive innspill som ble bearbeidet videre i prosessen. Etter hvert ble de sortert på forhold som knyttet seg enten til konkrete fysiske strukturer eller til mer konseptuelle strukturer. Bærekraft står bokstavelig talt i sentrum både konseptuelt og strukturelt. De fysiske strukturene bygger på de eksisterende ressursene og skal utvikles slik at de legger til rette for en den ønskede utviklingen. Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 21

23 7.3 Visjon Visjonen er videre knyttet til fire deler; Innhold og aktiviteter o Næring o Læring o Forskning o Andre funksjoner Campus Vestfold er et ledende kunnskapssenter med et levende Campusområde og et helhetlig tilbud. Mobilitet o Transport o Tilgjengelighet Campus Vestfold er lett tilgjengelig med jernbane/buss og et velutviklet knutepunkt By- og stedsutvikling o Fysiske strukturer Campus Vestfold har tydelig egenart og sterk identitet. Utgjør et felles tettsted med Borre og er tilknyttet Horten. Urbant og landlig. Omverdenen o Samhandling og relasjoner o Global og lokal møteplass Arbeidsgruppas visjon for Campus Vestfold bygger på den samme logikken, men attraktivitet er tydeliggjort og poengtert som kjernen i arbeidsgruppas visjon for Campus Vestfold. Campus Vestfold samarbeider med andre kunnskapsmiljøer. Det er innovasjon i all utvikling, fysisk og konseptuelt. Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 22

24 7.4 Mål for tiltaket Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 23

25 Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 24 NOTAT

26 7.5 Prinsipper for det videre planarbeidet Sted og miljø Fra det lokale til det globale perspektivet- Campus Vestfold en global møteplass for kunnskap og innovasjon Bærekraftperspektivet o By og arealplangrep, det grunnleggende har størst effekt o Utvikle klimavennlig arealbruk og transportstruktur o Breeam Community som ambisjon Campusutvikling = stedsutvikling = regional utvikling o Teknologi- og universitetsbyen Horten o Horten Borre Campus o De lokale/nære: uterom og bygg Sted- og miljø er viktig for valg av bosted, også studie- og arbeidssted Figur 1 «Horten-Borre» Figur 2 Campus Vestfold i regionen Figur 3 Det lokale, uterom og bygg Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 25

27 7.6 Suksesskriterier Bærekraftig byutvikling Beliggenhet gangavstand til city og stasjon for skinnegående transport 1 Prioritering av gående, syklende og lekende Bilveier holdes utenfor nabolag, bilparkering under bakken Mangfold av flere gode møteplasser med lekeplasser i by-veven Attraktive byrom av høy kvalitet, landskap og vann Variasjon i høyden på bebyggelsen, type og funksjon, unngå monotonitet Fleksibilitet i leilighetstyper kan deles opp eller slås sammen Mangfold av leilighetstyper- attraherer ulike aldersgrupper og økonomiske klasser Gangavstand til tog Gå, sykle, leke Bil utenfor nabolag Møteplasser, lekeplasser, byrom Variasjon i bebyggelse 1 Dette er foredragsholders Sissel Engbloms påstand og ikke arbeidsgruppas. Hun refererer til svenske erfaringer. Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 26

28 7.7 Kulturminner utfordringer og muligheter Som en følge av områdets lange historie, finnes en rekke kjente automatisk fredete kulturminner i området. Det gjelder bla et stort område med rydningsrøyser. Disse er delvis uavklarte og delvis avklarte automatisk fredete arkeologiske kulturminner. I forbindelse med utviklingen av Campus Vestfold vil det bli nødvendig å avklare hvordan disse skal behandles i forhold til kulturminnelovgivingen. Det finnes to muligheter: Vern med hensynssone Utgraving Kulturarv anbefaler utgraving, men godtar også hensynssone. Det vil være viktig ikke å få en hensynssone som hemmer videre utvikling i området Figur 4 Det store rydningsrøysfeltet ligger her i samme nivå som gammel strandlinje Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 27

29 7.8 Infrastruktur Veg Hensikt med ny veg vest for Borre Avlaste Kirkebakken sentrum Ny atkomstveg for høgskolen og næringsområdet mot nord Atkomst til kollektivknutepunktjernbanestasjon Utfordringer Utvikle campus i en bærekraftig retning med mennesker i sentrum (ikke bilen) Finne gode kollektivløsninger inne på området Hvordan unngå barriereeffekten? Hvordan kan ny veg styrke og forbedre campus? Er det bedre med tiltak som tilrettelegger for miljøprioritert gjennomkjøring på Kirkebakken og en lokalvei fra høgskolen mot nord? Ny rundkjøring ved Kimestadvegen er viktig for å løse trafikkproblemene fra sør biler kjører til og fra campus hver dag. Det er derfor en forutsetning og et viktig mål å redusere biltrafikk og styrke kollektivtrafikken. Figur 5 Omkjøringsveg i kommuneplanens arealdel. Skal avlaste Kirkebakken Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 28

30 7.8.2 Jernbane Arbeidet med dobbeltspor på Vestfoldbanen har pågått siden tallet. Nasjonal transportplan (NTP årstall) behandles i Stortinget 18. juni i år. I planforslaget inngår parsellen Nykikre Barkåker. På strekningen er det tre alternativer. Bakkenteigen Skoppum øst Skoppum vest Bakkenteigen og Skoppum øst er vist på kartskissen. Endelig avklaring i løpet av to til tre år Foreløpig skisse for jernbanen ved Campus Vestfold Bro inn mot området fra nord Stasjon rett nord for forskningsparken Tunnel under høgskoleområdet Figur 6 Første skisse mulige ernbanetraseer Asplan Viak AS - Kjelleveien 21, 2 etg Tønsberg asplanviak.no

31 7.8.3 Kollektivtrafikk, gang og sykkel 2 Tilgjengelighet er avgjørende for en framtidig campusutvikling. Det er forutsatt at et bærekraftig perspektiv legges til grunn. Det betyr at det må planlegges for at store deler av transporten foregår med kollektive transportmidler, med sykkel eller til fots. Tilgjengelighet med buss Campusområdet ligger ved en av Vestfolds best trafikkerte busslinjer. Buss er et godt tilbud for de korte reisene. Strekningen Horten Tønsberg har kvarters frekvens i begge retninger. Strekningen Horten Åsgårdstrand Tønsberg har halvtimesfrekvens i begge retninger. Det er dermed god bussforbindelse til jernbanestasjonene i Tønsberg og Holmestrand, men de ligger relativt langt 2 Innspill fra Trine Flagstad, Vfk/ Arne Naas, VKT unna. Nærmeste jernbanestasjon ligger på Skoppum, 2-3 km unna. Høgskolen har i egen regi satt opp gratis shuttlebuss fra stasjonen daglig en avgang om morgenen og til stasjonen en gang på ettermiddagen. Mellom Horten og Skoppum går det timesavgang, med halvtimestilbud i rush. Det er korrespondanse med nordgående tog fram til ca kl 15 og korrespondanse fra Skoppum til Horten med tog fra Oslo fra ca Busstilbudet på Bakkenteigen har 500 påstigere om dagen, pr måned. Suksessfaktorer for å få flere til å reise kollektivt Det er mange faktorer som påvirker den enkeltes valg av transportmiddel. Suksesskriterier for å få flere til å reise kollektivt er blant annet: God tilgjengelighet Rask framføringshastighet Høy frekvens Reisende har stor motstand mot å bytte transportmiddel underveis. Ventetid knyttet til bytte av transportmiddel øker motstanden. Konkurranseflaten mellom kollektivtransport og bil påvirkes sterkt av tilgjengelighet med bil. Tilgang på gratis P- plass i umiddelbar nærhet er en suksessfaktor for valg av bil som transportmiddel. Busstilbudet kan gjøres mer attraktivt ved å oppgradere «holdeplassen» på Bakkenteigen i et samarbeid mellom Høgskolen, kommunen, vegvesenet, fylkeskommunen og VKT. I Vestfold prioriteres kollektivsatsing der potensialet for overgang mellom bil og buss er størst. Tilgjengelighet med sykkel Sykkel kan være et egnet transportmiddel for reiser fra Tønsberg (ca 12 km) og Horten(ca 8 km). Det er god sykkelveg til begge byene. Kirkebakken ligger i gangavstand fra campus. Trygg sykkelparkering, tilgang til garderobe- og dusjfasiliteter, tilgang til servicefunksjoner Asplan Viak AS - Kjelleveien 21, 2 etg Tønsberg asplanviak.no

32 for sykkel og diverse motiveringstiltak kan gi flere reisende med sykkel. Sykkel og buss kompletterer hverandre som transportmiddel. Med eller uten jernbanestasjon? En eventuell jernbanestasjon ved campus vil neppe stå ferdig på minst ti år. Plassering av stasjonen vil være avgjørende for tilgjengeligheten til campus for de lange reisene. Et trasèvalg med stasjon ved campus vil gi et større rekrutteringsområde for studenter og ansatte, samt direkte forbindelse til flyplass. Dette kan gi området et betydelig konkurransefortrinn både som studiested, for forskning og for næringsliv. Horten stasjon ved Bakkenteigen vil gi et attraktivt kollektivtilbud til/fra byene i Vestfold, Nedre Telemark, Buskerud og Oslo-området. For eksempel vil reisetiden til Porsgrunn kunne bli 41 minutter med full utbygging. Uten jernbanestasjon vil rekrutteringsområdet trolig bli mindre. Dette kan kompenseres noe med god bussforbindelse mellom jernbanestasjon og campus, men kostnadene ved en slik forbindelse vil være betydelige. Figur 7 Jernbanestasjon vil kunne gi et attraktivt knutepunkt Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 31

33 8 HOVEDPUNKTER FRA ARBEIDSGRUPPA TIL CUP 8.1 Campus Vestfold Amerikansk modell Hva vil vi gjerne ha i området Mangfold, skole og barnehage, sentrumsfunksjoner, frivillig organisasjoner, rom for lek, tekniks/sciense museum, opplevelses senter, jernbane, god forbinnelseslinjer mot sjøen lysløype, vann, pubber, bank, hotell, wifi, idrettsanlegg, t-bane fra Horten, leiesykler, kultur, urbant og landlige kvaliteter, båthavn båtforbindelse, kobling mot Borre-haugene nasjonal park, positive rom og møteplasser, studentboliger/hus, FOU-senter, høyskoleadm., kunst i off. Rom, skulptur park, verdens hyggeligste sykkeltraseer. Figur 8 Studentliv (Sissel Engblom) Hva skal til for å gjøre Campus komplett Det skal være mulig løse de daglige oppgavene og behovene lokalt. Campus skal ha en stor bredde i tilbud og muligheter, men skal ikke konkurrere med Horten by. De stedlige ressursene som ligger i områdene utover det begrensete Campus- området. Nasjonalparken, strandområdene, naturreservatene, sti- og vegsystem mm må inngå i tilbud/muligheter. Figur 9 Fra Campus Lund Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 32

34 8.2 Hva må til? Utfordringer Utfordring Risiko Utfordring Risiko En felles visjon Mobilisere vestfoldsamfunnet til å stå sammen om høgskolen Vilje til samspill At den ikke blir forankret At man ikke få oppbakking/engasjement fra hele Vestfold At enkelte motarbeider Regionalt kontra Manglende engasjement lokalt fokus Kun Horten Koordinert samarbeid mellom de ulike aktørene. Omdømmebygging Uvitenhet: Hva er Campus Vestfold? Gjennomføring. Hvem tar driver ansvar? Alle venter på alle Området skal kunne håndtere ca mennesker som skal til området hver dag i 2030?? Attraktivt område for den korte og lange reisen Dynamisk miljø med utdanning (og bolig), næring, tettsted og friluftsliv (Teknologi park) «Perlebyene» Sande, Holmestrand, Horten, Borre, Åsgårdstrand, Tønsberg, Sandefjord og Larvik Verdensarven er en styrke gir området sin egenart Interessentanalyse - verktøy Alle skal kunne dra nytte av utviklingen Traffic jam! Manglende tilbud for gående, syklende og kollektiv transport. Dødt område kun «i live» fra At budskapet ikke kommer fram At man ikke får alle med Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 33

35 8.2.2 Mulig løsning Helhetlig områdeplan Områdeplan o o o o Mobilitet Innhold Samfunds- og stedsutvikling Samhandling med omverdenen Plan for omdømmebygging o o o o Felles visjon Mobilisering av lokal samfunnet og Vestfoldsamfunnet Samspill med 2 (3) fylker og flere byer Høyskolen mer synlig (markedsføring av området) Plan for omdømmebygging Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 34

36 8.2.3 Videre praktisk arbeid Mulighetsstudie Mulighetsstudien analyserer grunnlaget for utvikling av området. Arbeidet er startet opp og skal være avsluttet i oktober. Ansvarlig for arbeidet er o o o o Høgskolen i Vestfold Statsbygg Opplysningsvesenets fond Horten kommune Fastsetting av jernbanetrase Mulighetsstudie 2 nivå Fastsetting av jernbanestrase Ferdigstilles høsten 2013 Jernbaneverket utarbeider kommunedelplan som grunnlag for beslutningen. Horten er planmyndighet, men vurderer å be Staten påta seg denne oppgaven. Starter opp høsten Områdeplan Kommunedelplan Starter opp ved årskiftet Områdeplan etter plan og bygningsloven fastsetter endelig arealbruken. Dette er kommunens ansvar og vil starte opp straks plassering av jernbanetraseen er avklart. Mulighetsstudien vil gi et godt grunnlag. Områdeplan Avklaring i forhold til kulturmiljø Dette blir en del av kommunedelplanarbeidet og områdeplanen. Fastsetter arealbruken Starter opp når jernbanetraseen er fastsatt Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 35

37 9 VEDLEGG To framtidsfortellinger VESTFOLD OG VESTFOLD CAMPUS ANNO 2033? En framtidsfortelling av Bente Brekke «Jeg har nettopp ankommet Torp fra et lengre utenlands opphold faktisk har jeg jobbet 20 år i Afrika. Når flyet er på vei ned, ser jeg at de har flyttet terminalbygget og flyplassen er betydelig bygget ut jøss så stort! Det er vel grunnen til at jeg kan komme direkte fra Afrika til Torp så enkelt og så mange destinasjoner som går fra Torp!!! Alt går som smurt gjennom tollen og jeg setter meg på toget for å dra hjem til Horten. I Tønsberg ser jeg ikke lenger den gamle jernbanebygningen her ligger hele jernbanestasjonen under bakken, og oppå det gamle jernbaneområdet er det en ny bydel med et pulserende liv. Det leser jeg på skjermen som henger i taket over døren på togvogna. Her kommer min niese på hun og mannen flyttet for et par år siden til en av de nye studentboligene i Tønsberg hun skal slå følge med meg for å følge forelesningene på nye Universitetet på Campus Vestfold. Hun har masse nytt og spennende og fortelle meg. Hun går 3. året på studiet som ble opprettet da Høgskolen ble omdannet til Universitet i 2015 med oppveksten på Kirkebakken var det naturlig å fordype seg i studiet om Vikingarven, områdets betydning som Verdensarvområde og med sterk historisk identitet. Det synes som det er gode muligheter for jobb rett i nærheten etter endt utdanning ettersom Vikingarv og Verdensarvstatus er et viktig satsningsområde for Vestfold fylkeskommune og Horten kommune, så hun gleder seg! Den nye jernbanestasjonen ligger selvfølgelig sentralt innenfor Universitetsområdet. Hun og mannen vurderer å få seg en ny studentfamiliebolig på Campus Vestfold til neste studieår. Det er bygget ut en mengde nye studentboliger på campus de seinere årene, både for enkeltpersoner og familier i tillegg bor de aller fleste av hennes og hennes manns medstudenter også på campus og det er så mye lettere å treffe medstudenter, være en del av det pulserende studentmiljøet og med enkel tilgang til veiledere og professorer. Dessuten finnes det en veldig flott og ny barnehage inne på området, noe som er svært viktig, da det alltid er et «pes» å skulle få levert minsten på 2 år i barnehagen før de drar til Universitetet. Heldigvis er det også høy frekvens på bussavgangene fra Tønsberg til Universitetet, det hjelper selvfølgelig - men tenk om det ble ledig en flott Asplan Viak AS - Kjelleveien 21, 2 etg Tønsberg asplanviak.no

38 familieleilighet rett i nærheten av den nye barnehagen på Campus Vestfold???! Når vi kommer til stasjonen på Campus Vestfold, foreslår hun at jeg blir med en sving innom det er så mye å vise fram. Jeg tenker ja, det er en fin anledning til å få en liten guiding jeg har ikke noe spesielt som venter hjemme. Det er jo godt med plasser for bagasjeoppbevaring på stasjonen, så det skulle gå greitt. Du verden så stort og flott det er blitt på Universitetsområdet, tenker jeg da vi går av toget. Ser av skiltene at her er både studentboliger, barnehage, forskningssenter, mange boligområder og mange spennende bedrifter. Jeg kjenner igjen mange bedriftsnavn navn som er kjent langt utenfor landet grenser. Så langt jeg kan se på vår lille runde har det vært satset grundig på å få oppført bygg med spennende og kvalitetsmessig god arkitektur. Og jomen er ikke et av de mest attraktive boligområdene ned mot Kirkebakken kalt «Professorbyen» - synes å huske at det var noe som het det i Universitetsbyen Lund som vi fikk en orientering om for mange år siden, da vi jobbet med Campusutviklingen? Ja, ja det er vel slik det er det er attraktivt å bo på Kirkebakken i begivenhetenes sentrum! Tida går fort jeg må se å finne bagasjen min og komme meg hjem og min niese har en viktig forelesning å følge. De skal visst få en veiledning om hvilke erfaringer man har gjort seg etter at Universitets nabo fikk Verdensarvstatus i Og jeg setter meg på bussen for å dra de siste minuttene hjem til Horten det går kontinuerlig busser til sentrum og begynner å fundere på om jeg heller skal finne meg en attraktiv leilighet ved Campus og Universitetet i stedet for det gamle huset inni sentrum. her er nært til strand, kunstnerbyen Åsgårdstrand, flotte skogs- og rekreasjonsområder, mange spennende og framtidsrettede bedrifter og ikke minst nærhet til toget sønnen min med familie bor i Stavanger det hadde vært så lettvint å sette seg på et tog «utenfor stuedøra» og vært i Stavanger om et 3-4 timer og vært sammen med dem og barnebarna i blant! Tror jeg tar en kikk innom Eiendomsmegleren i nærmeste framtid og ser om det er noe til salgs.» Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 37

39 Framtidsfortelling 2030 Campus Vestfold Av Staffan Landsmann-Wiwe UNESCO World Heritage 2019 Wauw tenk at det skulle komme til Vestfold. Men sådan gikk det i For en periode kom utviklingen av Campus Vestfold i bakgrunnen av folks bevissthet. I de årene var debatten størst rundt Vestfold banen og hvor skulle trassen gå. I dag er det jo historie men Stortinget valgte å droppe en stasjon i Horten kommune, da man aldri ble enige lokalt. Nå kjører man derfor Holmestrand Tønsberg på 10 min. Det er fantastisk i seg selv og pendlingen til Oslo er blitt økt. Campus Vestfold er fortsatt førende innenfor microteknologi hvilket i høy grad skyldes de store bedrifter som tross mangel på jernbane ble i Horten kommune. I 2021 kom det en ny utdannelse på høgskolen Histore/arkeologi. Etter mange års kommunikasjon mellom fylkeskommunen og høgskolen og med utnevnelsen til WH i 2019 ble det en kjensgjerning. Det betyr naturligvis en del nasjonale som internasjonale studerende da man har flotte historiske sights rett i nærheten. Det betyder også mange turistbusser med folk som vil se området. Trafikken er ikke blitt mindre tvert imot og man kan tenke seg om Borre samfunnet er tjent med den utviklingen de fikk uten jernbane. Det kjører mange busser til området. Hvert 5. minutt i rushtiden kommer det buss fra Tønsberg og Holmestrand. Høgskolen har nu 7000 studerende og 600 ansatte. Man har måttet utvide byggemassen på p- plassarealet. Høgskolen er en faglig en suksess men måtte overlade «makten» til Drammensavdelingen i Tilknytningen til Oslo ble avgjørende. Da ble det med Drammenskontorets innsats at man forsøker å bli universitet. Kirkebakken har vokset om enn den ikke konkurrerer med Horten som sentrum. Kirkebakken har mistet litt av sin «uskyld». Byen har ikke lenger det helt samme landlige preg og trafikken gjør at man har en bevegende barriere i byen. De lokale taler fortsatt om at når bomstasjonen på rv 19 forsvinner (som den skulle ha gjort i 2020) blir allting bedre. Problemet er bare at staten bar bruk for pengene nu når oljeindustrien sliter. Uansett er utviklingen på Kirkebakken er den i Horten gått litt i stå. Man har ikke mottatt noe tilførsel av folk på tross av høgskolens størrelse, men har naturliges fått flere borgere av den generelle veksten for Osloområdet. Folk bor ikke i Horten. De bor i Tønsberg eller pendler utefra. Det er synd for Horten er en fin by. De verste kritikere sir at det skyldes jernbanen og at folk ute fra mistede respekten for de politikere som sidder og styrer eller ikke styrer. Sikkert er det at Horten ikke har klart å tiltrekke seg de befolkningsgrupper som man hadde håpet på i diskusjonene rundt 2013 de ressurssterke barnefamiliene. Sluttdokument arbeidsgruppe samfunnsutvikling og infrastruktur 38

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Høyringsmøte planprogram for regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Rune Kippersund, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe,

Detaljer

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe, verdifulle areal Alt vokser, men ikke arealene!

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Attraktive og livskraftige byer og tettsteder

Attraktive og livskraftige byer og tettsteder Attraktive og livskraftige byer og tettsteder Presentasjon ATM rådsmøte 05.02.2012 Asplan Viak v/ Sissel Engblom Øyvind Dalen Utviklingstrekk Andelen eldre øker Boligtypesammensetning Boligbygging 1990-2010

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Rambøll Norge AS. Vurderi ng av jernbanestasjon. ved Bakkenteigen. (Rev. 0) 2005-12-01

Rambøll Norge AS. Vurderi ng av jernbanestasjon. ved Bakkenteigen. (Rev. 0) 2005-12-01 Rambøll Norge AS Vurderi ng av jernbanestasjon ved Bakkenteigen (Rev. 0) 2005-12-01 Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. Innledning Prinsipielle betraktninger...,. HIVE's notat og Asplan Viaks rapport...'...'...3...'...'.3...'...3

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 1. Sammendrag Drammensområdet hadde en positiv utvikling i kollektivtrafikken i Ny Giv perioden på 1990 tallet. Etter dette har utviklingen

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Forslag til kommuneplan for Øvre Eiker - 2015-2027. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Forslag til kommuneplan for Øvre Eiker - 2015-2027. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-43097/2014 Arkiv: 026 Forslag til kommuneplan for Øvre Eiker - 2015-2027. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Byutvikling i Bergen Byplansjef Mette Svanes Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Innhold Bergen-info Prinsipper for byutvikling Verktøy og metoder i byplanlegging Bybanens rolle - historie - transportsystemet

Detaljer

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK UTFORDRINGER Mye biltrafikk og sterk trafikkvekst, stor andel av all ferdsel, selv på korte avstander, baserer seg på

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Sentrumsplan for Stokmarknes Prosess og aktuelle problemstillinger. Møte i med regionalt planforum

Sentrumsplan for Stokmarknes Prosess og aktuelle problemstillinger. Møte i med regionalt planforum Sentrumsplan for Stokmarknes Prosess og aktuelle problemstillinger Møte i med regionalt planforum 08-11-2012 Bilder og oversiktskart Hadseløya Stokmarknes Planavgrensning Foreløpig kartskisse Noen bilder

Detaljer

By- og stedsutvikling i Vestfold

By- og stedsutvikling i Vestfold By- og stedsutvikling i Vestfold Røst 15.6.2016 Line Havstein, rådgiver regionalsektoren Vestfold fylkeskommune Organisering Ansvar hos Regionalsektoren (plan, samferdsel, næring og miljø) Aktiv kultursektor

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 i 1962 E18 dagsorden har endret karakter Argumentene for ny E18 har utviklet seg fra et ensidig hensyn til bilen, til et helhetlig

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11.

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11. Horten kommune Vår ref. 15/36053 15/3190-3 / FA-N00 Saksbehandler: Katja Buen Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming. Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad

Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming. Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad Bakgrunn Kunnskap om utvikling i arealbruk, arealbehov og potensialer for utbygging i byer og bynære områder sett

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer?

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Petter Eiken, adm.dir. ROM Eiendom ROM Eiendom i tall: Eiendommer

Detaljer

Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013

Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013 Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013 E18 (Drammensveien) - landets mest trafikkerte vei - gjennom landets tettest bebodde område Ringerike og Hole 37.000 innb. Oslo 620.000 innb.

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn Møte med kontaktgrupper 2016 Agenda 1. Velkommen 2. Presentasjon av løsningen 3. Gjennomgang av områdene ved prosjektleder Sølve

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Reisevaneundersøkelser -en

Reisevaneundersøkelser -en Reisevaneundersøkelser -en kunnskapskilde RVU møte Oslo 23. sept. 2008 TAO Statens vegvesen Region sør skal bidra til attraktive byområder, bærekraftig samfunnsutvikling og helhetlig areal- og transportutvikling

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC Jernbaneforum 2012 «Modernisert jernbane på sporet til en vellykket bo- og næringsutvikling» Oslo Plaza 7. mars 2012 Utfordringer og løsninger innenfor persontransport; IC-strekningene -suksesskriterier-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Kongsberg Næringspark

Kongsberg Næringspark Kongsberg Næringspark Reisevaneundersøkelse 2008 WORLD CLASS through people, technology and dedication Kapitteloverskrift Underoverskrift Fakta om Kongsberg Næringspark: Forvalter 238 100 m2 bygningsmasse

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer

Kommunal planstrategi Tjøme kommune

Kommunal planstrategi Tjøme kommune Kommunal planstrategi 2016-2017 Tjøme kommune Forslag 21.08.2016 PLANSTRATEGI 2016-2018 Innledning Bestemmelsen om kommunal planstrategi er nedfelt i plandelen til ny plan og bygningslov av 2009, 10-1.

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Transport i by 19. september 2005 Vegpakke Tønsberg Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Helhetlige transportløsninger Definere klare mål/strategier Kollektivtrafikk og

Detaljer

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030.

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Bestilling til kommende planarbeid Behandles hvert 4 år Kommunal planstrategi - Statusmelding - Sentrale utfordringer (langsiktig) - Planbehov i valgperioden

Detaljer

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Prosjekt utført for KS Grønne Energikommuner av Transportøkonomisk institutt ved Tanja Loftsgarden, Petter Christiansen, Jan Usterud Hanssen og Arvid Strand Innhold

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Det er etablert en skrivegruppe som på bakgrunn av det som skjedde i Åsgårdstrand har laget et forslag til felles høringsuttalelse.

Det er etablert en skrivegruppe som på bakgrunn av det som skjedde i Åsgårdstrand har laget et forslag til felles høringsuttalelse. Arkivsak-dok. 201202918-3 Arkivkode ---/Q62/&13 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 12.06.2012 Fylkesutvalg 14.06.2012 Hovedutvalg for samferdsel,

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Seminar for fellesnemnd 27. april 2015 Stokke Andebu - Sandefjord

Seminar for fellesnemnd 27. april 2015 Stokke Andebu - Sandefjord Seminar for fellesnemnd 27. april 2015 Stokke Andebu - Sandefjord Hvordan kan VKT bidra til bedret kollektivtilbud internt i den nye kommunen? Erik Gundersen, adm. dir. Vestviken Kollektivtrafikk AS Trond

Detaljer

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag STAVANGER KOMMUNE KULTUR OG BYUTVIKLING Vil du bli med å skape fremtidens bydel i Stavanger? Invitasjon til konkurranse

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

KVU IC Intercityutredningen

KVU IC Intercityutredningen Intercityutredningen hvorfor hva hvordan 1 2 Utfordringer IC-området Befolknings- og næringsutvikling Kraftig vekst Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognose Jernbanene stort potensial for å ta mer av

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes. Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging

Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes. Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging Landbruk, tettsted, by, regionalt senter ++ 2 Illustrasjon til detaljplan for Lura bydelsenter

Detaljer

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1: Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Bakgrunn og problemstilling Elverum kommune arbeider for tiden med flere større planoppgaver for Elverum sentrum. Dette

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon Politisk referansegruppe 29. august 2014 Prosjektleder Magnar Simensen Innhold Kort repetisjon av status Siden møtet 25.

Detaljer

Næringsbygg i hjertet av Porsgrunn KAMMERHERRELØKKA PROPERTY

Næringsbygg i hjertet av Porsgrunn KAMMERHERRELØKKA PROPERTY Næringsbygg i hjertet av Porsgrunn KAMMERHERRELØKKA PROPERTY KAMMERHERRELØKKA 3 Innhold: Om oss s. 3 Beliggenhet s. 4 Kommunikasjon s. 5 Miljø og energi s. 6 Fasiliteter s. 7 Plantegning 2.etg s. 8 Plantegning

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING I ET BOLIGPERSPEKTIV OG NASJONALE FORVENTNINGER

BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING I ET BOLIGPERSPEKTIV OG NASJONALE FORVENTNINGER BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING I ET BOLIGPERSPEKTIV OG NASJONALE FORVENTNINGER FAGDAG OM HELHETLIG BOLIGBYGGING I SAMARBEID MED HUSBANKEN 10.03.2016 Eli Nakken Lundquist, Buskerud fylkeskommune HVA ER BY- OG

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Regional plan for bærekraftig

Regional plan for bærekraftig Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - RPBA Bakgrunn for retningslinjen om disponering av matjord Kompetansesamling 1. desember 2015 Karl-Otto Mauland, Regionalavdelingen VFK Ordførerkollegiet i

Detaljer

Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling

Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling Teknologidagene 2014, Ann-Margrit Harkjerr Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling Foto: Ivar Mølsknes Foto: Carl-Erik Eriksson Byens utvikling 1915 1945 1970 1980 2000 Strategier for en langsiktig

Detaljer

Reguleringsplan for Brumunddal sentrum. Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012

Reguleringsplan for Brumunddal sentrum. Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012 Reguleringsplan for Brumunddal sentrum Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012 1820 Jernbane 1894 - reguleringsplan 1902 1949 Reguleringsplan 1948 E6 1980 Brumunddal 21.8.1991 o Stedet gud glemte

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-satsing Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-prosjektet Åpent møte om dobbelsporplanlegging, Hamar 23.04.14 Historikk Oppgaver

Detaljer

Utfyllende redegjørelse av vekstens virkning på transportbehov Datert Asker kommune 18. november 2013

Utfyllende redegjørelse av vekstens virkning på transportbehov Datert Asker kommune 18. november 2013 Utfyllende redegjørelse av vekstens virkning på transportbehov Datert Asker kommune 18. november 2013 Akershus fylkeskommune har i regionalt planforum 15. oktober 2013 etterspurt en synliggjøring av konsekvenser

Detaljer

Matjorda som en del av grøntstrukturen

Matjorda som en del av grøntstrukturen Matjorda som en del av grøntstrukturen 2286 1989 1989 Biblotecha Alexandrina arkitektur arkitektur jordvern? arkitektur politikk alternativer proposed site the green and open landscape

Detaljer

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling?

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Strategi for knutepunktutvikling ved Til intern diskusjon InterCity-stasjonene, 10.2.14 Rom Eiendom AS Ellen Haug, 28.08.2014 CIENS Bykonferanse

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

Kollektivtransport og arealplanlegging hva skjedde på Fornebu? Ingeborg Rasmussen, Vista Analyse

Kollektivtransport og arealplanlegging hva skjedde på Fornebu? Ingeborg Rasmussen, Vista Analyse Figur 6.3: : Oversikt automatbanealternativet. Kollektivtransport og arealplanlegging hva skjedde på Fornebu? Ingeborg Rasmussen, Vista Analyse Figur 6.4: Eksempel på automatbane. (Ruterrapport 2010:7)

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Innhold: I. Innledning II. Formål III. Prosess IV. Behov for utredninger V. Føringer for planarbeidet I. Innledning I henhold til plan og bygningslovens

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09.

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09. Horten kommune Vår ref. 13/37970 13/4230-2 / FA-U00 Saksbehandler: Karl Jørgen Tofte Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen?

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Reis smartere lev bedre Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbyen - fra Lier til Kongsberg Buskerudbysamarbeidet

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss Bedre byrom der mennesker møtes NSB konserns mål NSB skal drive verdiskapning gjennom å utvikle, produsere, markedsføre og selge sikre, konkurransedyktige

Detaljer

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?)

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) Næringskonferanse i regi av Sandefjord Næringsforum Rica Park Hotel Sandefjord 15. januar 2012 Knut Vareide Ny strategi for næringsutvikling

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Versjon 3.1.2 OM-3015 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Anskaffelsens formål... 3 1.2 Anskaffelsens verdi og innhold...

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

INTERCITY-PROSJEKTET. Jernbanekonferansen i Larvik Torsdag 27. mars 2014

INTERCITY-PROSJEKTET. Jernbanekonferansen i Larvik Torsdag 27. mars 2014 INTERCITY-PROSJEKTET Jernbanekonferansen i Larvik Torsdag 27. mars 2014 1. IC-PROSJEKTETS FØRINGER 2. IC-STASJONER I BYOMRÅDER 3. FORPROSJEKT KRYSSING HAMMERDALEN 4. VIDERE PROSESS LARVIK 1. INTERCITY-PROSJEKTETS

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

ISBN 978-82-7281-238-5 Opplag 1000 eks. www.jernbaneverket.no. JBV_IC_Vestfold.indd 16 04.05.2015 12:32:23

ISBN 978-82-7281-238-5 Opplag 1000 eks. www.jernbaneverket.no. JBV_IC_Vestfold.indd 16 04.05.2015 12:32:23 ISBN 978-82-7281-238-5 Opplag 1000 eks. www.jernbaneverket.no JBV_IC_Vestfold.indd 16 04.05.2015 12:32:23 InterCity Moderniseringen av Vestfoldbanen Mai 2015 JBV_IC_Vestfold.indd 17 04.05.2015 12:32:26

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Arkivsak: 2012/2994-3 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Thor Albertsen SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.2014 Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Rådmannens

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling Råd og eksempler Sentrumsutvikling 1 Utfordringer og mål 2 Sentrumsplan et nyttig redskap 3 Organisering av planleggingsprosessen 4 Iverksetting, drift og oppfølging 5 Fire sentrumsplaner 6 Vern og bruk

Detaljer