NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 3/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 3/14"

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/14 Fredag og lørdag 23. og 24. mai 2014 Hankø Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Odd Ørnulf Stray (OØS), Leif Arild Åsheim (LAÅ) og Bente Mortensen (BM), tilstede fra og med SAK 7 Torunn Sætre (TS) Generalsekretær Espen Guttormsen (EG), Jan Steven Johannessen (JSJ) og Vibecke Schøyen (VS) Møtet ble satt kl og ledet av Presidenten. VEDTAKSAKER: SAK 1/4/14 SAK 2/4/14 Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Protokoll 314 var allerede godkjent per e-post og publisert på web. Administrasjonen Endring av tjenestepensjon Lønnsjustering Bemanning Styret vedtok forelagt forslag på endring av tjenestepensjon fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Styret vedtok de foreslåtte lønnsjusteringene, men ba Generalsekretæren gå i dialog med de ansatte for å finne et forbund hvis årlige forhandlingsoppgjør det er naturlig å følge for fremtidige lønnsoppgjør. Dette forslaget skal legges frem for styret på styremøte til høsten. Generalsekretæren informerte om prosessen vedrørende opphør av arbeidsforholdet til Eirik Koren, samt tankene og dialogen med en eventuell erstatter. Man må også se denne bemanningsendringen i sammenheng med utvidelsen av Kommunikasjonsutvalget som foreslått under SAK 3/4/14. SAK 3/4/14 Utvidelse av Kommunikasjonsutvalget med Tom Bratlie og Guro Steine Styret besluttet å utvide kommunikasjonsutvalget i tråd med innstillingen fra AU. ORIENTERINGSSAKER NORGES SEILFORBUND Side 1

2 SAK 4/4/14 SAK 5/4/14 SAK 6/4/14 Referat fra AU møtet Det var sendt ut et referat fra det siste AU-møtet da møtet fattet viktige vedtak om personalsaker. Presidenten og generalsekretæren gjennomgikk referatet. Styret tok orienteringen til etterretning. Toppidrett/Landslag Orientering og informasjon fra Jan StevenJohannessen, NSF og Finn Aamodt, OLT Finn Aamodt holdt en redegjørelse om Olympiatoppens filosofi og arbeidsmetode. Deretter hadde styret en god dialog med Finn Aamodt for å belyse NSFs utfordringer og muligheter. Styret takket Finn Aamodt for gode innspill som styret ser man kan trekke med seg i det videre arbeidet. Internasjonalt arbeid: Referat fra møte i NoSF i Finland og NoSF fremtidige arbeidsform Kai Schønes kandidatur som styremedlem (Pres./Vise Pres) i EBA Generalsekretæren ga en kort orientering om arbeidet i NoSF og innledet til debatt vedrørende NoSF fremtid. Styret besluttet å skrive en uttalelse til NoSF der man støtter en delstidstilling i NoSF. Stillingen skal sørge for koordinasjon av arbeidet innad i gruppen og mot ISAF, samt utvikle samarbeidet på tvers av landegrensene. Styret besluttet å støtte Kai Schønes kandidatur som styremedlem i EBA. Det er KNBF som nominerer Kai Schøne som kandidat, og det er derfor ønskelig at administrasjonen sender støttebrevet til KNBF. SAK 7/4/14 Styret tok orienteringen til etterretning. Oppfølging av de vedtatte prioriterte tiltakslistene innenfor feltene: Bredde & Rekruttering v/bente Langsiktig finansiering v/torunn Kommunikasjon og omdømmebygging v/espen Profilbygging v/espen Markedsarbeidet v/vibecke BM informerte om Seiltrenern på facebook. Inspiria har kommet med forslag og fult opplegg for en opplevelsesdag. Langturgruppa ønsker et møte for å finne en felles veien videre. Generalsekretæren følger opp dette initativet. Hun informerte også om arbeidet med utvikling av tilbudet til Kite. Vibecke Schøyen informerte om responsen fra medlemmer og foreningene på Frihavnsordningen. Det kan synes som om dette er et av de viktigste medlemsfordelene NSF bruker tid på for tiden. EG informerte om manglende profilbygging som et resultat av bemanningsendringen i administrasjonen. Det ble debattert kriterier for hvem man velger som profil for norsk seilsport. Denne problemstillingen bør drøftes i Kommunikasjonsutvalget. Kommunikasjon og omdømmebygging ble godt belyst i forbindelse med SAK 3/4/14. NSF v/administrasjonen skal ta større ansvar for kommunikasjonen via sosiale medier. Administrasjonen bes sørger for å NORGES SEILFORBUND Side 2

3 skape en samling der Tom Bratlie og Guro Steine kan gi noen gode råd til utøverne på hvordan de bør kommunisere. Vibecke Schøyen orienterte fra markedsarbeidet: Det er avholdt møte med alle eksisterende partnere. Dette har resultert i noe ekstra inntekter, samt flere kick back avtaler. Styret tok orienteringene til etterretning. SAK 8/4/14 SAK 9/4/14 SAK 10/3/14 IT strategi v/vu VU ga en kort redegjørelse om nåsituasjonen delt på tre nivåer: Administrasjonens bruk og utnyttelse av IT, herunder Websider og nyhetsbrev. Det frivillige og støtteapparatenes bruk av IT verktøy. Seilforeningenes bruk av IT verktøy. Han skisserte også en kortsiktig webløsning som setter oss i riktig retning, men ikke i mål. Styret tok orienteringen til etterretning. Daglig leder forum v/generalsekretæren Generalsekretæren informerte om at han dessverre har måtte nedprioritere dette og skyve første møte til etter sommerferien. Styret tok dette til etterretning Styremøte i juni Status forberedelser for vår tilstedeværelse i Horten lørdag Eventuell overnatting og møtet søndag Deltagelse i Færderseilasen Etter en kort debatt besluttet styret at man skulle være synlig tilstede i Horten etter Færderseilasen, men man setter ikke opp et eget NSF telt. Det er bestilt hotellrom for styret, slik at det kan avholdes styremøte søndag etter premieutdeling. Båt er på plass. Styret vil delta i en X-41 sammen med administrasjonen. Administrasjonen melder på båt og mannskap. DISKUSJONSSAKER SAK 11/4/14 Perspektivdiskusjoner om diverse saker vi anser viktig for utviklingen av norsk seilsport, på kort og lang sikt: Organisering av seilsporten: o Kretsleddet o Klasseklubber grupperinger for samarbeid og «karrierevei» Fremtidens seiling ref. artikkel i Seilmagasinet for en tid siden Stor-NM nytt format Regionale breddestevner Nasjonal foreningscup som etterhvert kan bli sponset Match- og Lagseilas ditto her for 2K eller 3K lagseilas Nye jolle- og kjølbåtklasser nødvendig å satse på? Deltagelse i internasjonale profilerte stevner som Verdens øyne er rettet mot (som f.eks. Junior AC) NORsteam potensielle nye perspektiver under utvikling NORGES SEILFORBUND Side 3

4 Tracking Toppidrett Årets seiler kriterier Norsk seilsport alt fra Optimistjolle til tur- og havkappseiling hvordan skal vi få det til å prege NSFs arbeid i enda større grad Fordeling av innsatsfaktorer mellom bredde- og toppidrett Styret debatterte innlegget fra utvalget for organisasjonsutvikling der kretsleddets fremtid er et av punktene. Det ble gitt en del innspill til notatet som styret anbefalte utvalget å ta med seg i sitt videre arbeid. Utvalget legger opp til utsendelse av et høringsnotat til alle foreninger og kretser før sommerferien. Svar på disse høringsnotatene vil så sammenstilles for styrebehandling i løpet av høsten. Styret støtter denne prosessen, men vil ha høringsnotatet til gjennomlesning før det går til kretser og foreninger. Styret debatterte mulighetene for å organisere klasseklubbene annerledes for å skape større miljøer. Debatten ble raskt dratt videre inn i hvordan man ser for seg fremtidens seilsport i Norge uten at det ble fattet en konklusjon. Styret var begeistret for tanken om en nasjonal 2K eller 3K foreningsregatta. Generalsekretæren tar ansvaret for et forprosjekt, men vil trekke veksler på styremedlemmene ved behov. I forbindelse med revisjon av kriteriene for Årets seiler, valgte styret å etablere to nye priser, Årets ildsjel og Årets trener, som begge vil bli delt ut ved seilergallaen under Mesternes Mester VU lager utkast til rammer for å innstille til Årets ildsjel, mens Generalsekretæren tar en dialog med trenerutvalget for å finne kriterier for Årets trener. Styret tror det er riktig å lage regionale breddesamlinger/festivaler for jolleseilere i stede for dagens Stor NM. Presidenten vil lage et kart og utkast til høringsdokument. SAK 12/4/14 Prinsippdiskusjoner om diverse saker vi anser viktig for utviklingen av NSF som organisasjon, på kort og lang sikt: Samspillet mellom styret, administrasjonen og komiteer / utvalg Interninformasjon i forbundet Sammensveising av forbundet som én organisasjon Ny medarbeider innenfor breddearbeidet for voksne / tur- & havseilas NSF som serviceorgan for lokale foreninger AUs arbeidsform Styrehonorar Lovendring IFDS i 2 ut Lovendring antall delegater fra hver forening og stemmegivning i denne sammenheng Lovendring - stemmerett for styrets medlemmer på seiltinget Lovendring antall styremedlemmer / varamedlemmer Lovendring maks antall perioder i de respektive NORGES SEILFORBUND Side 4

5 styreposisjonene Lovendring valgperioden forlenges til 4 år Lovendring - tingperiode Lovendring protokoll fra AU-møter og AUs arbeidsform Lovendring prinsipper for fordeling av reiseutgifter Presidenten holdt en kort presentasjon som innledning til de tre første kulepunktene. Det ble blant annet foreslått en årlig samling for alle frivillige i komiteer og utvalg. Styret og administrasjonen hadde en fruktbar debatt rundt samspillet i organisasjonen hvor man startet en prosess for å samstemme hvordan man ønsker at organisasjonen skal virke. Det utspant seg en diskusjon om hvorvidt man burde tilnærme styrearbeidet en bedriftsmodell hvor styret i hovedsak gir administrasjonen oppgaver uten at styrets medlemmer er delaktige i å løse dem. Presidenten har selv tatt til orde for en gradvis tilnærming mange ganger (helt konkret i møtene september 2013 og januar 2014). Det var enighet om at styrearbeidet må tilpasses bemanningssituasjonen i administrasjonen, og den har foreløpig ikke kapasitet til å påta seg mer arbeid. Man var også enige om at det i styrer for idrettsorganisasjoner er naturlig at styrets medlemmer sitter i eller leder enkelte komiteer og utvalg med spesialkompetanse som administrasjonen ikke kan påregnes å besitte. Det var enighet om å innføre et informasjonsbrev til alle komite- og utvalgsmedlemmer, alternativt få en innloggingsmulighet på den nye webplattformen. Under debatten om AU ble man enige om at dette hører inn under kulepunkt 1 og at behovet for AU blir utredet frem til styremøte i september. Det var enighet om ikke å fremme forslag om styrehonorarer. Styret vil innføre selvjustis på førstkommende Seilting i forbindelse med stemmeavgivning, og avvente et eventuelt lovendringsforslag til etter idrettstinget i Saker der styret ikke ønsker å stemme vil bli klargjort i saksdokumentene. Styret ser ikke behovet for å endre størrelsen på styret og vil ikke legge frem lovendringsforslag på dette punkt. Styret ønsker ikke å legge frem endringsforslag på maks antall styreperioder. Styret vil forberede et lovendringsforslag på valgperiodens lengde. Presidenten vil lage et utkast til et slikt lovendringsforslag. Styret vil legge frem et lovendringsforslag, slik at reisefordelingsprinsippet blir likt både når det gjelder seilting og ledermøter. NORGES SEILFORBUND Side 5

6 SAK 13/4/14 Seiltinget 2015 saker vi ønsker å forberede / legge frem for vedtak: Lovendringer som følge av diskusjonene ovenfor: o IFDS i 2 ut o Antall delegater fra hver forening og stemmegivning i denne sammenheng o Stemmerett for styrerepresentantene o Antall styremedlemmer / varamedlemmer o Maks antall perioder i de respektive styreposisjonene o Valgperioden o Tingperioden o Fjerning av kretsleddet, eventuelt kun dets politiske rolle o Protokoll fra AU-møter og AUs arbeidsform o Prinsipper for fordeling av reiseutgifter Stor-NM nytt format i kombinasjon med regionale breddestevner Strategi- og Handlingsplanen ferdigstillelse frem til novembermøtet - nedsettelse av arbeidsgruppe (Tor, Espen, AU, Tom og Guri) Budsjettet for de kommende år fordeling mellom bredde og topp Kjøreplan kontroll med tidsforbruk på seiltingene Forslag til lovendringer følger av det beslutninger som ble fattet under SAK 12/4/14. Kulepunktet om Strategi- og handlingsplanen ble behandlet og vedtak fattet i tråd med det som står der. De to siste punktene ble utsatt til et høstmøte. Styret besluttet å avholde Seiltinget 2015 på Raddison Blue på Gardermoen mars, da dette var billigst og antakeligvis best i forhold til tilgjengelighet. EVENTUELT Møteslutt: lørdag kl NORGES SEILFORBUND Side 6

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 3/14

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 3/14 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/14 Fredag 22. april 2014 Ullevål Stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Torunn Sætre (TS), Odd

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Årsrapport 2014 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Årsrapport 2014 Innhold Styrets arbeid Styret og AU...5 Tid er en knapphetsfaktor...6 Fornying av Sporten... 7 Rekrutteringsgrunnlaget

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Årsrapport 2013 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Årsrapport 2013 Innhold Organisasjonen Styret og AU...5 Innledende øvelser...6 Nytt budsjetterings- og rapporteringssystem...

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09 7. desember 2009. Møtestart kl 10.00 Ullevål stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE),

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund 2. november 2009 Norges Seilforbunds komité for utarbeidelse av forslag til lisens oppnevnt av Seiltinget 2009 Hørinsfrist

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

SAKSLISTE TIL Seiltinget 2011

SAKSLISTE TIL Seiltinget 2011 SAKSLISTE TIL Seiltinget 2011 1 2 ÅPNING Åpnings- og hilsningstaler SAK 1: GODKJENNING AV DE FRAMMØTTE REPRESENTANTER SAK 2: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN A. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse

Detaljer

Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån

Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/07 28.-29. september 2007 Rica Hotell Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad,

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.30 i Fjellhamar kirke, dåpssakristiet Til stede: Arild Isaksen, Tonje Weihe, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen og Kjell Kvifte. Oda Marie Often,

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no STYREMØTE NR. 6, 2014 2016 13. februar 2015 Sted: Scandic Holmenkollen Park Oslo, 16. februar 2015

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Ullevål stadion 11.11.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Harald

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord.

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord. Til alle medlemslag og fylkeslag!!! Frilynt Norge (Frilynt), stiftet i 1965, er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon med hovedvekt på kultur. Forbundet er blant Norges største og raskest voksende

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND Seksjonsstyre motorsykkel

NORGES MOTORSPORTFORBUND Seksjonsstyre motorsykkel Protokoll 0042-15 Tid : Tirsdag 3. mars 2015 kl. 16:00-20:00 Sted : Motorsportens Hus Tilstede : Emilie Westbye Ivar Gynnild Katrine S. Eriksen Harald Tufthaug Mette Nyberg Bjørn Hovden Bente Sandem Observatører:

Detaljer

NORGES SKIDOMMERLAUG

NORGES SKIDOMMERLAUG NORGES SKIDOMMERLAUG Side 1 av 9 Referat HØSTMØTE 2014 Quality Airport Hotel, Gardermoen Lørdag 08.11.2014. Åpning av Høstmøte i NSDL. v/ leder Terje Haugerud Leder Terje Haugerud åpnet høstmøte, ønsket

Detaljer

Protokoll. Styremøte #2/2012 08.03. 2012 (Telefon) Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen

Protokoll. Styremøte #2/2012 08.03. 2012 (Telefon) Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen Protokoll Styremøte #2/2012 08.03. 2012 (Telefon) Norges Skøyteforbund Tilstede: President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem Barn,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer