Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån"

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/ september 2007 Rica Hotell Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad, Astri Holden Feragen, Ina Schjøtt Brackman, Pål Fevang, Hans Egil Eriksen og Erik Onstad Ikke til stede: Administrasjonen: Lars Jårvik Generalsekretær Erik Solberg Rekrutterings- og utdanningskonsulent Tonje Hopstock møtte under sak S-79/07 Bjørn Lofterød møtte under sak 88/07 Møtet ble satt kl og ledet av Presidenten DAGSORDEN: SAK S 77/07 SAK S 78/07 SAK S 79/07 SAK S 80/07 SAK S-81/07 SAK S-82/07 SAK S-83/07 SAK S-84/07 SAK S 85/07 SAK S-86/07 SAK S 87/07 SAK S-88/07 SAK S 89/07 SAK S-90/07 SAK S-91/07 SAK S-92/07 Orienteringssaker: Protokoller Økonomi LOS-prosjektet Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån Diskusjonssaker: Handlingsplanen Toppidrett Eventuelt: Henvendelse vedr Ynglingpluggen Nye medlemmer i integreringsutvalget Representant NORLYS Dialog med Sverige om LYS-systemet

2 GODKJENNING AV DAGSORDEN Dagsorden ble godkjent med følgende endringer: Sakene S-80/07 og S-82/07 overføres til vedtakssaker ORIENTERINGSSAKER SAK S 77/07 SAK S 78/07 Protokoller Protokoll fra styremøte 6/07 ble godkjent uten innsigelser Styret vedtok videre at en ønsker å videreføre systemet med aksjonslister fra hvert enkelt styremøte, og ber gen sek om å gjennomføre dette. Økonomi Regnskap per august 2007 Generalsekretær og 1.visepresident opplyste at man dessverre ikke hadde noe ferdig regnskap å fremlegge. Dette pga de store endringer vi har hatt i administrasjonen, og derav følgende kapasitets- og innkjøringsutfordringer. Det ble videre opplyst at en påregner å kunne legge frem mer komplett regnskap til neste styremøte. Styret tok dette til orientering. Kompensasjonsmidler for bortfall av automatinntekter/ Frivillighetsmeldingen Det ble orientert om at presidenten, 1.visepresident og gen sek har vært sterkt involvert i en prosess i forhold til NIF i denne saken. KKD har bevilget kompensasjonsmidler i forbindelse med idrettsorganisasjonenes bortfall av autometinntekter fra For 2008 utgjør dette 168 mill totalt. NIF har gjort vedtak om at disse midlene skal anses som et generelt tillegg til de ordinære spillemidlene, og disponeres fritt av NIF. Midlene blir altså ikke videreført til de organisasjoner som spesifikt har hatt store tap på omleggingen. En slik direkte videreføring ville medført at NSF etter en grov beregning ville blitt tilført ca ,- for Administrasjonsutvalget arbeider hardt med saken, for om mulig å få tilført hele eller deler av disse midlene. Styret uttrykte sterk misnøye med NIFs handlemåte i denne saken, og tok for øvrig redegjørelsen til orientering. SAK S 79/07 LOS-prosjektet Presentasjon av Rekrutterings og opplæringskonsulent Tonje Hopstock Hovedelementer: Skal øke aktiviteten til barn og ungdom mellom 6 og 19 år; Øke andelen aktive jenter

3 Skal i størst mulig grad skje lokalt i foreningen Ble tildelt 620 tusen kroner i 2007 Klubbprosesser/-utvikling Ungdomsvennlig seilforening: Erfaringer Viktig med samarbeid mellom trenere, foreldre og seilere. Veldig viktig med trenerens rolle og pedagogiske evner. Ønske om økt trenersamarbeid på tvers av klubb og klasseklubb Hovedfokus i 2008 Ungdomsvennlig seilforening Trenerkurs og seminar Jentesamling og samarbeid med NORC SAK S-81/07 Markedsutvalget Status markedsutvalget Hans Egil ga en kort statusrapport mht markedsarbeidet. Markedsutvalget har nær kontakt med markedssjefen, og det forsøkes å holde fokus på prosjekter som kan gi økonomisk uttelling både på kort og lengre sikt. Styret tok rapporten til orientering. SAK S-83/07 Lisens for regattaseilere Presidenten ga en rapport om status i arbeidet med å få på plass lisensutvalget. Det antas at dette vil være på plass i løpet av kort tid. Øystein Fredriksen har sagt ja til å lede utvalget, og flere aktuelle kandidater ble diskutert. Styret tok rapporten til orientering. SAK S-84/0 Mesternes Mesterskap Gen sek rapporterte om arbeidet som er gjort for å få dette konseptet i gang. Administrasjonen ønsker å utsette årets arrangement til våren 2008 for å få tilstrekkelig tid til å kvalitetssikre dette. Styret tok rapporten til orientering. VEDTAKSSAKER SAK S 80/07 Nye utøver- og sponsoravtaler Markedssjefen har utarbeidet en ny sponsorstrategi med individuelle sponsorpartnere som supplement til forbundssponsorer. 20% av inntektene fra sponsoravtalene tilfaller NSF for bl.a. å dekke de kostnadene forbundet har i forbindelse med oppfølging av og service til utøverne

4 Det er ønske om at de nye avtalene skal gjelde fra 1.oktober. De reviderte landslagskontraktene mellom utøver og NSF klargjør i større grad enn tidligere hva NSF forventer og hvilke ytelser utøverne får tilbake for de 20% som tilfaller NSF. Den nye sponsorstrategi vedtas, og de reviderte landslagskontrakter gjøres gjeldende for avtaler som inngås etter SAK S 82/07 Utdanning Endring av sikkerhetsopplæringen Styret diskuterte forholdene rundt NSFs engasjement rundt avholdelse av sikkerhetskurs. Dette bl.a. i lys av erfaringene fra året Det var enighet om en ønsker å se opplæringen innen denne feltet som en integrert del av NSFs totale opplæringstilbud. Det er for naturlig at ansvaret for dette bør flyttes fra Teknisk Komite, og legges inn under Utdanningskomiteen. Videre var det enighet om at en ønsker å stimulere til at flere kurstilbydere kan komme inn som kursholdere, så lenge disse kan tilby opplegg som tilfredsstiller kravene satt av ISAF. NSF kunngjør at aktuelle kursarrangører kan melde seg innen en nærmere angitt frist, og må kunne dokumentere at deres undervisningsopplegg tilfredsstiller kravene satt av ISAF. NSF skal utstede kursbevis mot et nærmere bestemt vederlag. Rådet for sikkerhetsopplæring opprettes, underlagt Utdanningskomiteen. Rådet vil bestå av 3-4 ressurspersoner, og skal kvalitetssikre NSFs engasjement innen sikkerhetsopplæring. Herunder skal dette rådet vurdere de søknader som kommer inn fra potensielle kursarrangører. Rådet har ingen selvstendig beslutningskompetanse, men innstiller til styret. SAK S-85/07 NM-saker NM-søknader Drake NM september Bundefjorden Seilforening Snipe NM juli Stavanger Seilforening Begge søknader inneholder mangler mht nødvendige opplysninger. Sakene utsettes inntil fullstendige opplysninger er mottatt fra søkerne. Seilingsbestemmelsenes samsvar med NM-reglene

5 Det har ved flere tilfeller i årets sesong vært registrert problemer etter at anvendte seilingsbestemmelser ikke har stemt overens med NM-reglene. Styret ser behov for prosedyrer for kontroll av seilingsbestemmelsene for de enkelte NM. NM-utvalget bes legge frem innstilling til slike prosedyrer til neste styremøte. SAK S-86/07 Båtlån Søknad om utvidelse En av låntagerne søker om overføring/utvidelse av båtlån p.g.a. mannskapsendringer. Søknaden imøtekommes. DISKUSJONSSAKER SAK S 87/07 Handlingsplanen Ettersom handlingsplanen er vårt viktigste styringsgrunnlag ser styret det som viktig å ha en grundig prosess rundt prosesser og implementering. Det satses derfor på en grundig gjennomgang av de enkelte handlingsplaner innenfor de forskjellige virksomhetsområdene. Styret hadde en lang og grundig gjennomgang av handlingsplaner innen følgende virksomhetsområder: Integrering Kommunikasjon og media Båt og samfunn Marked Barn og ungdom Utdanning De øvrige som en dessverre ikke fant tid til å gjennomgå utsettes til neste styremøte. SAK S-88/07 Straks styret er ferdig med disse enkelt-gjennomgangene vil en utarbeide et samlet dokument med NSFs overordnede handlingsplan. Toppidrett Status Bjørn Lofterød ga en grundig orientering rundt status landslag og toppidrett, med spesiell fokus på prosessen frem mot OL Herunder samarbeidet med OL-toppen.

6 Styret ga spesielt uttrykk for at en må ha særlig fokus på at ressursbruk holdes innen de vedtatte økonomiske rammer, og at dette kan bety nødvendig prioritering. Status er at spissing av ressursbruken mot OL har startet, og at en har et tett og godt samarbeid med OL-toppen. EVENTUELT SAK S 89/07 Yngling pluggen Tuva Linge har tatt kontakt med NSF med en forespørsel om hvorvidt forbundet ønsker å overta pluggen til Yngling. Styret diskuterte saken, og ser helt klart verdien av å ta vare på denne pluggen. Imidlertid ser styret dessverre ingen praktisk mulighet for å ta på seg dette. Fru Linge informeres om styrets vedtak, og om at NSF om ønskelig kan bidra til en kontakt og dialog med Sjøfartsmuseet i sakens anledning. SAK S-90/07 Nye medlemmer i Integreringsutvalget Alexander Wang Hansen og Siri Kamfjord oppnevnes som nye medlemmer i Integreringsutvalget. SAK S-91/07 Representasjon i NORLYS Styret ser det fortsatt som ønskelig med en aktiv og god kontakt med NORLYS, og ønsker derfor fortsatt å benytte vår mulighet til å utpeke en representant til styret i NORLYS. Pål Fevang oppnevnes som NSFs representant til styret i NORLYS. Han erstatter vår tidligere representant Thorstein Tønnesson. SAK S-92/07 Dialog med Sverige om LYS-systemet Det ble orientert om at der er en dialog mellom de svenske og norske seilforbundene angående LYS-systemet. En ser at det norske og det svenske systemet glir fra hverandre. Det har vært positive signaler fra svensk side mht et samarbeid, men at dette er i en tidlig fase. Styret tok dette til orientering.

7

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2007 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2007... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2007... 6 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2008 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2008... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2008... 7 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09 7. desember 2009. Møtestart kl 10.00 Ullevål stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE),

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/05 7. september 2005 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/05 14. 15. oktober 2005 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Pål A. Næss og John Arnold Hopstock

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Pål A. Næss og John Arnold Hopstock NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 904 14. desember 2004 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 ÅRSRAPPORT 2006 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 1. STYRETS BERETNING 2006... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE

Detaljer

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund 2. november 2009 Norges Seilforbunds komité for utarbeidelse av forslag til lisens oppnevnt av Seiltinget 2009 Hørinsfrist

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03. Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03. Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03 Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith,

Detaljer

Årsmelding 2008. foto Arild Schei 2008 arisch@online.no. Årsmelding 2008 - side

Årsmelding 2008. foto Arild Schei 2008 arisch@online.no. Årsmelding 2008 - side Årsmelding 2008 foto Arild Schei 2008 arisch@online.no Årsmelding 2008 - side Årsmelding 2008 Oversikt over LYS-målebrev 2004 2005 2006 2007 2008 A-båter 413 515 550 536 597 B-båter 239 256 258 207 197

Detaljer

Norges Seilforbund Årsrapport 2011

Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Takk for samarbeidet i 2011 INNHOLD STYRET STYRETS ARBEID 2011 ADMINISTRASJONEN ÅRETS SEILERE 2011 RAPPORTER FRA AKTIVITETSOMRÅDER TOPPIDRETT BREDDESEILING REKRUTTERING/TILRETTELEGGING

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.12.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 18.08.06 Tidspkt.: 15.00 22.30 Sted: Quality Hotel Olavsgaard Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012. NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012 Oslo/UBC Godkjent i IS-møte 16 (2011-2015) Sak 128: Protokoll IS-møte nr. 13.

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

Referat - Styremøte NBF Rica Gardermoen 13. 14. mars 2010

Referat - Styremøte NBF Rica Gardermoen 13. 14. mars 2010 Referat - Styremøte NBF Rica Gardermoen 13. 14. mars 2010 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Kopi: Rica Gardermoen Jan Aasen Allan Livgård Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Inger Hjellemarken (IH), Karl

Detaljer

Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015

Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015 Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015 Forslag 1. Temadag på fremtidige landsmøter. Hvis det på fremtidige landsmøter skal settes av tid til en egen temadag så skal forutsetningen være at det i

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer