NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09"

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/09 7. desember Møtestart kl Ullevål stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE), Anne Kaalstad (AK), Astri Cathrine Holden (ACH), Astrid Sørensen (AS), Odd Ørnulf Stray (OØS), Halvor Seiløe Smith (HSS), Erik Onstad (EO) og Pål Fevang Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) Møtet ble satt kl og ledet av presidenten. SAK - 172/09 Vedtakssaker: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Protokollen fra styremøte 9/09 er tidligere godkjent pr mailrunde. SAK 173/09 SAK 174/09 Båtlån Styret besluttet å innfri lånesøknaden til Peer Moberg om et lån nummer 2 til Finnjolle på kr ,-, samt lånesøknaden til Ina Kristine Berentsen Kullmann om lån til Laser Radial på kr ,- etter innstilling fra EU. Bemanning/personal adm/trenere Styret besluttet å overlate beslutningene om utvidelse av trenerstillingene til AU i henhold til vedtatt styringsbudsjett. SAK 175/09 Budsjett 2010 Styret besluttet et styringsbudsjett med moderert lisensinntekt. Styret vil beslutte et endelig budsjett så fort man har fått et klart inntektsbilde fra OLT/NIF. SAK 176/09 Spørsmål om gyldighet av tingvedtak vedrørende lisens: Dirigentene fra tinget Nini Høegh Nergaard og Carsten Bowitz, samt protokollunderskriver Anne Grytdal (som hadde konferert med underskriver Thorstein Tønnesson) var innkalt til møtet for å belyse saken. Styret tar til etterretning at der som påpekt kan være svakheter med protokollføringen fra tinget. Innhentede råd fra juridisk hold tilsier imidlertid at dette alene ikke er grunnlag for å kjenne vedtaket ugyldig. NORGES SEILFORBUND Side 1

2 De innkalte dirigenter og protokollunderskriver ga klart uttrykk for at det etter deres mening ble fattet et gyldig vedtak, som på en korrekt måte gjenspeiler et klart flertall for det vedtatte forslaget. Et samlet styre deler denne vurderingen - og fant seiltingets vedtak gyldig. SAK 177/09 Innføring av lisens for regattaseilere Innstilling v/pål Fevang Vidar Utne ga en redegjørelse for lisenskomiteens arbeid frem til nå og tilbakemeldingene på høringsrunden. Lisenskomiteens konklusjon etter høringen var: Lisenskomiteen ser at forslaget til lisens fortsatt spiltter seil Norge på en uheldig måte. Komiteen ber derfor styret trå meget varsomt ved innføringen av lisens. Lisenskomiteen har gjennomgått de innsendte forslagene og ønsker at det tas hensyn til følgende momenter fra høringsforslagene: - Personlig lisens bør kun gjelde brett og jolleklasser - Omfang må justeres i den grad det er mulig for å skjerme klubbregattaer - Lisens bør innføres med minst mulig administrasjon både for NSF og for foreninger Pål Fevang la deretter frem sin innstilling til styret, som danner basis for vedtaket under. Styret valgte å ta hensyn til de ønsker som er kommet fra komiteen, på alle de tre ovennevnte punktene, og føler seg trygge på at det vedtaket som fattes skjermer lokal klubbseilas og fjerner dobbelbeskatning så langt det lar seg gjøre. I tillegg er det aller meste av administrasjonen av ordningen flyttet bort fra foreningene. Styret besluttet å innføre lisens med virkning fra 1.januar 2010 der styret som ovenfor nevnt har prøvd etter beste evne å lytte til høringssvarene fra organisasjonsleddene. Vedtak for start lisens: Se vedlegg SAK 178/09 NM saker Reviderte NM-regler Reviderte retningslinjer for Stor-NM Styret vedtok reviderte NM-regler i tråd med innstilling fra NM utvalget. Styret besluttet at klasseklubbene skal kunne bestemme om klassen skal ha finale seilas eller ikke. Styret ønsket at Stor-NM NORGES SEILFORBUND Side 2

3 SAK 194/09 skal gå over 4 dager. Anleggskomiteen Handlingsplan Spillemidler til utstyr Styret vedtok handlingsplanen som ble forelagt som innstilling fra anleggskomiteen: Seilsportens landanlegg får samme støtte fra spillemidlene til anlegg som andre idretter, men seilsportens trenings- og konkurransearena er på sjøen. Anleggskomiteen arbeider for økt forståelse for at seilsportens arena er på sjøen. Seilsportens egenart er slik at det benyttes båter av ulik størrelse til å gjennomføre de fleste treninger og konkurranser. Spillemidler til anlegg gis kun til anlegg som har festeavtaler/eiet tomt, kun store båter kan ha tilsvarende sikkerhet i skipsregisteret. Seilsportens sjøanlegg (ulike båter) får lite støtte i forhold til andre idretters trenings- og konkurransearenaer på land. Seilsportens arena på sjøen får i dag kun støtte til opplærings- og sikringsbåter, blant annet er Arrangørbåter ikke søkbare anlegg/utstyr. For å forenkle omverdens forståelse av seilsportens arena, er det viktig å benytte de samme, få og forståelige begrep på de båter som brukes. Da er det lettere for departement og NIF å forstå hvilket utstyr som er nødvendig for at barne-/ungdomsseilere skal kunne trene og konkurrere. Anleggskomiteen anbefaler at følgende begrep benyttes i alle sammenhenger og at håndbøker, seilingsbestemmelser o.a. endres Opplæringsbåt/-brett/-kite (alle klasser det seiles i, alle typer) Sikringsbåt (istedenfor følgebåt, trenerbåt, førstehjelpsbåt) Arrangørbåt (start-/målgangs-/bøyebåt) Tilskuerbåt (foreldrebåt, følgebåt) Det er viktig at disse begrep benyttes i alle sammenhenger- slik at departement, Idrettsforbundet og omverden møter samme ordbruk. Den nye likestillings og diskrimineringsloven stiller krav om universell utforming, også barne- og ungdomsanlegg-/utstyr. Egne bestemmelser for anlegg/utstyr til seilere/arrangører med nedsatt funksjonsevne er derfor ikke nødvendig. Dette vil lette Anleggskomiteens arbeid i forhold til omgivelsenes forståelse av hva seilsporten trenger av utstyr. Styret besluttet å støtte Bergens SF sin søknad om midler til sikringsbåt fra spillemidler til utstyr. Retningslinjene åpner for 50 % støtte for dyrere utstyrskjøp enn kr. NORGES SEILFORBUND Side 3

4 inntill kr (Veiledende utsalgspris). Slikt utstyr må søkes særskilt om til det gjeldende særforbund i form av egen skriftlig dokumentert søknad per utstyrsenhet. Søknaden fra Bergens SF er videreformidlet fra administrasjonen til Anja Veum i NIF. NORGES SEILFORBUND Side 4

5 ORIENTERINGSSAKER SAK 179/09 Toppidrett Landslag NORsteam HEE informerte om EU s beslutning om et mer forutsigbart uttak til landslagene: EU besluttet at det skulle være lett å forholde seg til de forskjellige nivåene i toppidrettsmodellen for seilerne. Det skulle også være forutsigbart. Med dette som bakgrunn besluttet EU: Øverste nivå i pyramiden er OL Laget Nest øverst er Landslaget Det laveste nivået EU har myndighet over er ToppSeil. For å komme på øverste nivå må seileren ha OLT stipend. For å komme på Landslaget er det følgende resultater som gjelder: Laser to gullfinaler i Grade 1 regattaer i samme år. Laser Radial to topp 20 resultater i Grade 1 regattaer samme år. Brett herrer ikke ferdig diskutert, men naturlig at dette ligger på samme nivå som Laser. Brett damer - ikke ferdig diskutert, men naturlig at dette ligger på samme nivå som Laser Radial. Star to topp 10 plasseringer i Grade 1 stevner samme år. Finnjolle to topp 10 plasseringer i Grade 1 stevner samme år. Andre klasser ikke diskutert, men nærliggende at dette ligger i nærheten av Star og Finnjolle. For å bli værende på Landslaget vil det i tillegg til resultatkrav være et aktivitetskrav. Aktivitetskravet vil bli avtalt med hver enkelt kandidat. Dette vedtaket er ment å gjelde helt frem til OL For å komme med på ToppSeil viser EU til styringsgruppen for ToppSeil og deres dokument. SAK 180/09 Det blir gjort et uttak av ytterligere 4 seilere til NORsteam 15.desember. Kontrakter og aktivitetsplan skal forelegges alle seilerne den dato. Fartøyet er gått i vinteropplag i Sandefjord. Breddeidrett Generelt v/adm Det blir et møte med rekrutteringsklaseklubbene mandag 7.desember kl 19. Der vil man forespørre klaseklubbene om deres ønsker. ACH sa også litt om tomannsjolle-samling i NORGES SEILFORBUND Side 5

6 SAK 181/09 SAK 182/09 SAK 183/09 forbindelse med pinseleiren neste år. Styret ønsker at ToppSeil samlingene ikke bare legges på Østlandet, men også i sør og vest. Administrasjonen skal implementere dette i planene for Marked Samarbeidsavtale med Arena Group Helly Hansen avtalen Genserprosjektet Seilkortet Bokprosjekt Avtalen med Arena er nå signert og Arena jobber med å få på plass den første sponsoren. HH avtalen er ikke signert, men den er så å si klar. Genserprosjektet har alle sponsorene på plass. Det vil bli produser et sted mellom 1300 og 1500 gensere. Seilkortet kan gi en fremtidig fast inntekt. Gen sek informerte om et bok prosjekt som skal kunne være et godt tilbud til alle som seiler, herunder være et godt produkt for turseilere.. VOR samarbeidsavtale med firma Headvisor Status prosjektene Avtalemessige forhold Gen sek ga en redegjørelse om status på prosjektene. De avtalemessige forholdene er på plass etter betryggende juridisk gjennomgang. Økonomi Regnskap pr november 2009 v/gen sek og 1.visepresident Rapport fra interimrevisjon Gen sek orienterte om at det ikke var noen uforutsette poster pr og at det derfor er grunn til å tro at vi klarer budsjettet for Det er en del ompostering som må gjøres før årsoppgjøret, men det forandrer ikke regnskapet i negativ retning. I forbindelse med interimrevisjonen er det gjort en vurdering av tap på fordringer. Det er avsatt kr ,- i tap på fordringer for 2009, men det ser ut til at vi kommer langt under dette. Ellers så ble det gjort anmerkning på at NSF måtte ha mva etter org nummer på utgående fakturaer. Regnskapsavdelingen har lovet å rette dette med en gang. Det ble også kommentert at enkelte reiseregninger kunne vært bedre merket med formål. Utover dette hadde de ingen bemerkninger til regnskapet. Styret ga anerkjennelse til gen sek for dette. SAK 184/09 Fellesseminaret 2010 Status Gen sek orienterte om at Oscarsborg er bestilt fra lørdag til søndag. Utover dette er programmet foreløpig ikke avklart. SAK 185/09 Særforbundenes fellesorganisasjon Status NORGES SEILFORBUND Side 6

7 SAK 186/09 SAK 187/09 SAK 188/09 SAK 189/09 NSF deltok i stiftelsen og er innmeldt i organisasjonen, i tråd med tidligere vedtak. Registermelding til Brønnøysund Nødvendige dokumenter ble signert, i tråd med vedtak i forrige styremøte. Alle dokumenter skulle med dette være klare for at registrerte data i Brønnøysundregistrene skal kunne oppdateres. ToppSeil Status v/odd Ørnulf Stray OØS hadde ingenting nytt å berette. Storbåtseiling i Norge Status v/erik Onstad Det er kun avholdt et møte med NORLYS og det er mange ubesvarte spørsmål og mye som må forberedes før man kan ta stilling til den videre fremdriften. Et av de spørsmålene er hva NSF ser for seg av tilbud til storbåtseilerne i fremtiden. Dette vil styret sette på agendaen på styremøtet i januar. Kiterne i NSF Status v/astri C Holden Det er sendt påminnelser til kite-klubbene på hvordan de melder seg inn i NSF via idrettskretsene. Utover dette får ikke NSF gjort noe mer før de melder seg inn. Det ønskes avholdt NM i snø kiting medio mars. De har sendt forslag på NM regler som må evalueres av NM utvalget så fort kiterne er et offisielt org ledd i NSF. DISKUSJONSSAKER SAK 190/09 Kretsledermøtet 2010 Forberedelser Administrasjonen må ta høyde for at Kretsledere og foreningsleder skal ha innkvartering fra fredag til lørdag. Disse må eventuelt innkvarteres på Renskaug. Administrasjonen må sørge for at formalia blir fulgt. Anne Kaalstad og Astri C Holden ser på mulighetene for en revitalisering av regionstanken. Det legges opp til en markering av forbundets 40-årsjubileum i forbindelse med dette arrangementet. EVENTUELT SAK 191/09 Nye medlemmer i NSF Styret tar etterretning at de har fått to nye medlemmer i 2009: IL Vega Byneset IL SAK 192/09 Årsrapporter 2009 Administrasjonen sender-word dokumentet til hele styret, slik at alle kan fylle inn sine ansvarsområder. Skal foreligge fra alle til neste styremøte. SAK 193/09 Møte plan kl på Gardermoen kl kl på Toppidrettsenteret kl på Oscarsborg NORGES SEILFORBUND Side 7

8 Alle beslutninger var enstemmige. Referent: Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) Møteslutt: kl Neste styremøte: Påfølgende møte blir som besluttet i sak 193/09 19.januar kl på Gardermoen. NORGES SEILFORBUND Side 8