Dokument nr. 4 ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokument nr. 4 (1999 2000)"

Transkript

1 Dokument nr. 4 1 Dokument nr. 4 ( ) Melding for året 1999 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Avgitt til Stortinget i mars 2000

2 2 Dokument nr

3 Dokument nr. 4 3 Til Stortinget I samsvar med 12 i lov av 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen, jf. Stortingets instruks for ombudsmannen 19. februar , skal jeg med dette få gi melding om ombudsmannens virksomhet i Meldingen er lagt opp på samme måte som i de foregående år. Kapittel I inneholder en oversikt over institusjonens alminnelige forhold og generelle merknader om ombudsmannens virksomhet. I kapittel II redegjøres for noen generelle forvaltningsrettslige spørsmål av alminnelig interesse med forankring i de saker som har vært behandlet i meldingsåret. Kapittel III inneholder omtale av saker der det er påvist mangler ved lover, forskrifter, praksis m.v. Opplysninger om sakene og saksbehandlingen med statistikk er gitt i kapittel IV, og i kapittel V er det gitt tilleggsopplysninger om saker som har vært referert i tidligere årsmeldinger. Kapittel VI inneholder referat av saker av alminnelig interesse fra meldingsåret, jf. instruksens 12 annet ledd. Som særskilte trykte vedlegg til meldingen følger en oversikt over ombudsmannskontorets inndeling og personalforhold, Grunnloven 75 l, ombudsmannsloven, ombudsmannsinstruksen, samt en orientering om ombudsmannsordningen på bokmål, nynorsk og samisk. Oslo, mars 2000 Arne Fliflet

4 4 Dokument nr

5 Dokument nr. 4 5 Innhold: Side I. Institusjonens alminnelige forhold - om virksomheten og forholdet til forvaltningen Personal- og kontorforhold Institusjonens alminnelige forhold og forholdet til forvaltningen Dokumentoffentlighet ved ombudsmannens kontor Møter, besøk, konferanser, reiser Kontorseminar i Ålesund kommunebesøk II. Noen forvaltningsrettslige spørsmål av generell interesse Enkeltvedtak etter forvaltningsloven Administrativ overprøving etter klage - enkelte sider ved klageinstansens kompetanse og saksbehandling Offentlighetsloven og organinterne dokumenter Kommunenes saksbehandling og vedtak i forbindelse med tjenestetilbudet til utviklingshemmede Tilsynsråd for fengslene III. Påviste mangler ved lover, forskrifter, praksis m.v IV. Opplysninger om sakene og saksbehandlingen Tilgangen på saker i Hvor klagene kom fra Uavsluttede saker Avviste saker Avsluttede saker - fordelt på de ulike forvaltningsorganer Avsluttede saker - fordelt på sakstype Realitetsbehandlede saker - behandlingsmåte og utfall V. Tilleggsopplysninger i saker referert i tidligere årsmeldinger VI. Referat av saker av alminnelig interesse, jf. instruksens 12 Menneskerettigheter, alminnelig forvaltningsrett; enkeltvedtak, inhabilitet, partsinnsyn 1. Betydningen av EMK i sak om fri sakførsel Konsekvensutredninger i oljesektoren forholdet til miljøvirkninger Spørsmål om unnlatt inngripen overfor et bedriftserverv er et «enkeltvedtak». Overordnet organs adgang til overprøving uavhengig av klagerett Spørsmål om tildeling av plass til elever ved de enkelte barne- og ungdomsskolene er enkeltvedtak Spørsmål om ei åtvaring til ein kommunalt tilsett var ei ordensstraff Ugildskap i samband med uttale frå fylkesutvalg m.m Rett til partsinnsyn i sak om eksportlisens Rett til partsinnsyn, utredningsplikt m.v. i sak om midlertidig forbud mot tilsetningsstoff i dyrefôr Rett til innsyn i dokumenter i barnevernsak barneloven Alminnelig forvaltningsrett, andre saksbehandlingsspørsmål, tilsynsordning 10. Forvaltningens praksis med å gjøre parten oppmerksom på adgangen til å få dekket sakskostnader etter forvaltningsloven Dekning av sakskostnader der to uavhengige offentlige organer har gjort feil... 77

6 6 Dokument nr Side 12. Justisdepartementets saksbehandling i forbindelse med tolkningsuttalelse lotteriloven Fylkeslegens taushetsplikt i forbindelse med innstillinger til legestillinger Spørsmål om opplysninger i søknad om offentlig stilling skulle vært unntatt offentlighet Spørsmål om rett klageinstans ved krav om partsinnsyn i sak om hjemmeundervisning Tjenstlig tilrettevisning krav til opplysning av saken Saksbehandlingen ved begjæring om omgjøring av vedtak truffet av Kongen i statsråd Sen saksbehandling søknad til Hægebostad kommune om omsorgslønn og etableringstilskudd Sen saksbehandling ved henvendelse til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune Sen saksbehandling ved klage til Toll- og avgiftsdirektoratet Saksbehandlingsrutiner i Utlendingsdirektoratet Namsmannens saksbehandling i forbindelse med utleggsforretning Avliving av hund lovtolkning av saksbehandling Tilsyn med tvangsinnleggelser av rusmisbrukere ved Akuttinstitusjonen på Ullevål sykehus Offentlighet i forvaltningen, lukking av møter. 25. Rett til innsyn i rapport om sikkerhetsvurdering av Romeriksporten Rett til innsyn i dokumenter utarbeidet i forvaltningen i forbindelse med politietterforskning Rett til innsyn i Produktregisteret Rett til innsyn i brev fra underordnet organ Rett til innsyn i en rapport og et notat fra Fiskeridirektoratet Rett til innsyn i notat i overvåkingspolitiets arkiv referert i boken «Den hemmelige krigen» Rett til innsyn i vedlegg til utvalgsinnstilling om telefonkontroll og moderne telekommunikasjon Rett til innsyn i en statsråds foredragsmanuskripter Spørsmål om praktisering av meroffentlighet i forhold til regjeringsnotater Spørsmål om Den Norske Opera AS og Den Nationale Scene AS er omfattet av offentlighetsloven Spørsmål om rutinemessig oversendelse av Oslo politidistrikts postjournal til media Lukking av møte i «økonomiutvalg» praktiseringen av kommuneloven 31 nr Lukking av møte mellom gruppelederne i bystyret og representanter for administrasjonen kommuneloven 31 nr Lukking av kommunestyremøte i skjenkesak kommuneloven 31 nr. 1 og nr Tjenestemenn, tilsetting, fortrinnsrett 39. Tilsetting i professorat i rettshistorie saksbehandlingen Tilsetting av lensmannsbetjent betydningen av alder Tilsetting av kontorsjef kvalifikasjonsprinsippet Tilsetting av lærer/adjunkt/lektor forholdet til forskrifts- og avtalebestemte kvalifikasjonskrav Tilsetjing av leiar for vernepleietenesta manglande opplysningar om kvalifikasjonsvurdering Tilsetting av IT-leder intern utlysing bare for fast tilsatte Tilsetting av vaktmester om deltidstilsatt hadde fortrinnsrett ved ekstern utlysing av stillingen Tilsetting av sekretær om deltidsansatt hadde fortrinnsrett til stillingen Skole, studiefinansiering 47. Spesialpedagogiske tiltak kravene til grunnlaget for kommunens avgjørelse og utdanningskontorets oppfølging Dekning av utgifter til skoleskyss for elever i videregående skole betydningen av streik Klassebegrepet i grunnskoleloven og opplæringsloven Adgangen til i løpet av skoleåret å endre satsene for skolefritidsordningen Avslag på søknad om voksenopplæring omfanget av retten Informasjon om dokumentasjonskrav for vitnemål Avvisning av søknad om fødselsstipend Lånekassens veiledningsplikt Sosiale tjenester, bidrag, samvær 54. Kommunenes saksbehandling og vedtak i forbindelse med tjenestetilbudet til utviklingshemmede

7 Dokument nr. 4 7 Side 55. Ansvar for bo- og tjenestetilbudet til funksjonshemmede barn bostatt i institusjon når foreldrene flytter til en annen kommune Vederlagsberegningen ved opphold på institusjon i Oslo kommune Motregning i tilbakebetalt skatt til dekning av misligholdt sosiallån Krav om omsorgslønn fremsatt i ettertid Ettergivelse av sosiallån lovtolkning og saksbehandling Barnebidrag omorganisering fra ansvarlig selskap til aksjeselskap Barnebidrag redusert lønn og utbytte fra aksjeselskap Barnebidrag delt omsorg Reisekostnader ved samvær etter barneloven Trygd, bostøtte 64. Etterbetaling av trygdeytelser verdiregulering Gjenlevende ektefelles rett til overgangsstønad Bostøtte spørsmål om Husbanken kunne frafalle et tilbakebetalingskrav for uriktig utbetaling av støtte Bostedsregistrering 67. Spørsmål om hvor en pendler hadde sin selvstendige bolig Spørsmål om bolig som pendler delte med samboer var selvstendig Fengsel, utlendinger 69. Permisjonssøknad fengselsmyndighetenes vurdering av sviktfaren Refselse av innsatt i fengsel skyldkrav og beviskrav. Oversetting av brev til fremmedspråklige Oppholdstillatelse spørsmål om det forelå sterke menneskelige hensyn Erstatning, renter, fri rettshjelp 72. Erstatningsansvar for sen saksbehandling hos namsmannen Erstatningsansvar for rentekostnader ved sen saksbehandling av ligningskontor Erstatning for saksomkostninger i forbindelse med en arbeidskonflikt Godskriving av renter ved tilbakebetaling av beslaglagt pengebeløp Søknad om etterbevilling til fri sakførsel i ankesak Skatt, toll og avgifter 77. Bankenes opplysningsplikt etter ligningsloven 6 4 nr. 2 hjemmelsspørsmål Partsinnsyn og forholdet til ligningsforvaltningens taushetsplikt Ligningsverdi på fast eiendom sjablonmessig fastsettelse Fradrag for tap ved salg av bolig realisasjonstidspunktet Frådragsrett for utgifter til utdanning når skattytaren får løn frå arbeidsgjevaren Særfradrag for sykdomsutgifter behandling etter Minnesota-modellen Ligningsforvaltningens rutiner for utsendelse av foreløpige svar Dekning av sakskostnader i skattesak fordeling på ulike inntektsår Dekning av sakskostnader i skattesak kostnader pådratt i etterkant av at avgjørelsen er endret Adgangen til å beregne forsinkelsesrente også for rentedelen av tilleggsskattekrav (rentesrente) Etterberegning av toll, merverdiavgift og HK-avgift ved innførsel av charterfartøyer bruk av tolloven Tilleggsavgift til merverdiavgift hjemmelsspørsmål Næringsvirksomhet m.v 89. Tildeling av anbud på snøbrøyting saksbehandlingen Avslag på skjenkeløyve utenforliggende hensyn og fylkesmannens myndighet i klagesak Vandelskrav ved utstedelse av privatflygersertifikat skjønnsutøvelsen Avslag på søknad om fortsatt tillatelse til oppstilling av utbetalingsautomat lotteriverdig formål Krav om ny typegodkjenning av utbetalingsautomat betydningen av produsentskifte og endringer i utseende

8 8 Dokument nr Landbruk 94. Vedtak om ikke å nytte statens forkjøpsrett etter konsesjonsloven feil faktum Fritak for boplikt i konsesjonssak kravet om jord- og skogbrukseiendom Bygge- og reguleringssaker 96. Søknad om oppføring av sjøbod bygningssjefens kompetanse i dispensasjonssak Midlertidig utvidelse av bruksendringstillatelse dispensasjonsvurderingen Bruksendring av naust til båtbyggeri forholdet mellom dispensasjon og reguleringsendring Istandsetting av gjenværende bebyggelse etter brann spørsmål om dispensasjon kunne kreves Søknad om økt vindusstørrelse i naust kravet til konkret vurdering Avslag på søknad om oppføring av levegg lovhjemmel Bebyggelsesplan betydningen av privatrettslige forhold Byggetillatelse klagesaksbehandlingen Søknad om oppføring av bolighus tilknytning til «stedbunden næring» Fjerning av ulovlig oppført hytte ved avbrenning kommunens saksbehandling Etablering av helikopterbase krav om konsekvensutredning og fylkesmannens kompetanse som statlig fagmyndighet for støy Registre Register over saker referert i meldingene for Lovregister for meldingene for Vedlegg 1. Ombudsmannskontorets inndeling og personalforhold Kongeriget Norges Grundlov 17de Mai l Lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen Instruks for Stortingets ombudsmann for forvaltningen Orientering om Sivilombudsmannens oppgaver og virksomhet - brosjyretekster på bokmål, nynorsk og samisk

9 Dokument nr. 4 9 I. Institusjonens alminnelige forhold - om virksomheten og forholdet til forvaltningen 1. Personal- og kontorforhold Pr. 31. desember 1999 hadde ombudsmannens kontor 36 stillinger, hvorav 6 kontorsjefstillinger og 1 assisterende kontorsjefstilling. Den assisterende kontorsjefen, som i sin helhet lønnes over ombudsmannens budsjett, er gitt delvis tjenestefri fra ombudsmannens kontor for å gjøre tjeneste som sekretær for Stortingets utvalg for kontroll med EOS-tjenestene. Kontoret hadde videre 18 juridiske saksbehandlerstillinger, hvorav 11 rådgiverstillinger og 7 førstekonsulentstillinger. Det er 10 kontorstillinger. I vedlegg 1 er det gitt en oversikt over organiseringen av kontoret og en oversikt over de ansatte pr. 31. desember Arbeidsoppgaver knyttet til drift av dataanlegget har i 1999 vært dekket ved engasjement av IT-konsulent. 2. Institusjonens alminnelige forhold og forholdet til forvaltningen 1. Året 1999 har vært et aktivt år. Sakstallet økte i 1999 i forhold til tidligere år. Både klagetallet og antallet saker tatt opp av eget tiltak har vært større enn noen gang tidligere. Også tallet på behandlede og avsluttede saker var i 1999 høyere enn noen gang før. De høye sakstallene og antallet medarbeidere reflekterer den omfattende aktiviteten. Ved siden av behandlingen av klager fra borgerne, har det vært tatt opp en rekke spørsmål av eget tiltak. Systematiske undersøkelser, særlig med sikte på å kartlegge praksis på ulike forvaltningsområder, har vært satt i gang og avsluttet. Undersøkelsene har vært gjort på ulike områder av den offentlige forvaltningen. Reiser og besøk i forvaltningen og ved ulike forvaltningsinstitusjoner har vært foretatt. Fengsler og psykiatriske sykehus har også vært besøkt. I september 1999 gjennomførte hele kontoret en reise til Ålesund og de omkringliggende kommunene. Meningen med besøkene var å gjøre seg kjent med forholdene i lokalforvaltningen og å spre informasjon om Sivilombudsmannsordningen. 2. Ombudsmannsordningen gir borgerne en praktisk, lett tilgjengelig, billig og enkel mulighet til å få undersøkt problemer de måtte ha i forhold til myndighetene. I praksis er det særlig undersøkelser omkring forvaltningens avgjørelser borgerne henvender seg til ombudsmannen om. Det er imidlertid ikke uvanlig at klager også dreier seg om myndighetenes og offentlige tjenestemenns handlemåte i konkrete saker. Det er et alminnelig inntrykk at de rettslige spørsmål klagene reiser blir mer og mer kompliserte. Lov- og regelverk kan være utilgjengelig, komplisert og vanskelig å forstå. Den offentlige lovgivningen gir i økende grad borgerne «rettigheter». Den økende rettsliggjøringen av forvaltningens forhold til borgerne har styrket den enkeltes rettsstilling. Forventningene til at forvaltningen skal imøtekomme borgernes behov, interesse og ønsker øker. Borgernes rettsstilling er også styrket i saksbehandlingen, ikke bare gjennom de generelle reglene i forvaltningsloven og offentlighetsloven, men også gjennom skjerpede regler i spesiallovgivningen. At rettighetene er forankret i skjønnsmessige ord og uttrykk, kan imidlertid gjøre undersøkelsene i klagesakene mer tid- og ressurskrevende. 3. Et forhold det kan være grunn til å nevne spesielt er borgernes «klage»rett. I forvaltningen har borgerne gjennom forvaltningsloven en alminnelig rett til å klage på en avgjørelse, det vil si en rett til å få overprøvet forvaltningsavgjørelsen. Det samme uttrykket brukes om å «klage» til sivilombudsmannen, men en ombudsmannsklage gir den enkelte en mulighet til å få undersøkt sin sak hos ombudsmannen og en mulighet for at ombudsmannen vil si sin mening. Noen rett til å få behandlet sin sak hos ombudsmannen som en tredje overprøvingsinstans er «klagen» til ombudsmannen ikke. Det må foreligge en «tilstrekkelig grunn» for at ombudsmannen skal behandle en klage, jf. ombudsmannsloven 6 fjerde ledd. En klage til overordnet forvaltningsmyndighet gir normalt en rett til å få en sak behandlet på ny i overordnet forvaltningsorgan. En «klage» til ombudsmannen er en henstilling til ombudsmannen om å undersøke en sak, et problem eller andre forhold som har med offentlige myndigheter å gjøre. Denne forskjell på forvaltningsklagen og ombudsmannsklagen kommer klart til uttrykk gjennom ombudsmannsloven 6 fjerde ledd. Etter denne bestemmelsen avgjør ombudsmannen om en klage til han gir «tilstrekkelig grunn til behandling». I tillegg til at en klage må ligge innenfor ombudsmannens arbeidsområde, at klagefristen på ett år må være overholdt og at alle administrative klageordninger må ha vært prøvet, må ombudsmannen finne at den enkelte klage gir tilstrekkelig grunn til behandling. Meningen med å pålegge ombudsmannen en slik «silings»-oppgave er bl.a. å bidra til at det ikke skapes uberettigede forventninger hos klagerne og at forvaltningen ikke blir unødig belastet. Når ombudsmannen setter i gang en undersøkelse i forvaltnin-

10 10 Dokument nr gen, forutsettes forvaltningen aktivt å bidra til ombudsmannens arbeid. Forvaltningen forventes å yte en effektiv og aktiv medvirkning. Dermed vil ressurser måtte brukes på saker som forutsetningsvis allerede har vært gjenstand for inngående behandling i forvaltningen. Lovens bestemmelse om kravet til «tilstrekkelig grunn» er viktig for ombudsmannens muligheter til å fylle sine oppgaver. Det er innlysende at med et så omfattende arbeidsområde, geografisk og saklig, som ombudsmannen har, må han også gis en adgang til å bestemme at bare de klager som gir grunn til det blir undergitt en nærmere behandling. Det kan spores en viss økning i antall gjentatte henvendelser fra klagere som ønsker ombudsmannens avvisninger av klager vurdert på ny. Da det ikke foreligger noen klageordning på ombudsmannens uttalelser, har jeg valgt å innta en åpen holdning til slike fornyede henvendelser. Av forståelige grunner må jeg imidlertid her begrense bruken av ressursene. Vi står her overfor et dilemma, men jeg har grunn til å tro at ordningen så langt har blitt praktisert på en måte som ivaretar borgernes ønsker om en fornyet vurdering og ombudsmannsinstitusjonens behov for å kunne få avsluttet en sak. 4. Ombudsmannens oppgave består i å undersøke saker og gi uttalelser. En behandling av en sak hos ombudsmannen vil alltid måtte avgrenses til spørsmål som må antas å ha en reell betydning enten for klageren selv eller med sikte på å få gjort forbedringer i forvaltningen. I enhver sak må ombudsmannen avgjøre hvilke spørsmål han finner grunn til å ta opp. Hvis ombudsmannen ikke finner grunn til å undersøke en sak nærmere, det vil si å forelegge saken for forvaltningen, er det naturlig å forstå den avgjørelsen som da blir truffet som en avgjørelse om å «avvise» saken fra behandling av ombudsmannen. En klage til ombudsmannen blir derfor «avvist» for det første når den finnes å ligge utenfor ombudsmannens arbeidsområde. For det annet blir en klage avvist når klagefristen er oversittet og for det tredje når de administrative klagemuligheter ikke har vært utnyttet. Endelig må det sies at en klage blir avvist når det finnes at det ikke foreligger «tilstrekkelig grunn» til å behandle den. Det er grunn til å påpeke i denne forbindelse at selv om en klage blir «avvist» fordi det ikke foreligger «tilstrekkelig grunn» til å behandle klagen, vil den undersøkelsen som blir gjort av ombudsmannen og hans kontor kunne være av stor hjelp for klagerne. De har fått sin sak gjennomgått og vurdert av en uavhengig instans. 5. Et særpreg ved Stortingets ombudsmannsordning er ombudsmannens personlige medvirkning i behandlingen av sakene. Sivilombudsmannen må tilstrebe å legge opp arbeidet slik at instruksens 9 første ledd kan bli virkeliggjort. For at ombudsmannsordningen skal kunne fremstå som et korrektiv til forvaltningen, er det viktig at det personlige preget ved institusjonen blir søkt ivaretatt. Arbeidet må organiseres slik at Sivilombudsmannen settes i stand til personlig å ta stilling til de spørsmål de konkrete klagesakene reiser og ikke utvikler seg til å bli en «forvaltningsetat». Instruksens pålegg om at ombudsmannen «personlig skal ta standpunkt i alle saker», er derfor viktig, men det legger et betydelig ansvar og et omfattende arbeid på ombudsmannen personlig. I lys av det betydelige klagetallet vi nå har kommet opp i og ikke minst det klagepotensialet vi står overfor, må ombudsmannen finne frem til ordninger som gjør det praktisk mulig å ivareta institusjonens personlige preg. Mye kan gjøres gjennom den praktiske ordningen av saksbehandlingen og særlig forberedelsene og undersøkelsene av vilkårene for å behandle klagene. Ombudsmannen har alltid kunnet overlate forberedelsen av sakene til medarbeidere. Kontorsjefene har dessuten vært gitt fullmakt til å avslutte saker som åpenbart må avvises. Hittil har denne fullmakten bare vært brukt til å la kontorsjefene avslutte saker som kan avvises av formelle grunner, det vil si de grunner som er knyttet til arbeidsområde, klagefrist og utnytting av klagemuligheter. Når det klages på forvaltningsvedtak, foreligger ikke «tilstrekkelig grunn» til behandling hvis den foreløpige undersøkelsen viser at det er klart at det ikke er gjort feil som det kan være grunn til å undersøke nærmere. På den annen side vil det ikke foreligge «tilstrekkelig grunn» for ombudsmannen til å undersøke en sak nærmere hvis det ikke finnes sannsynlig at det er gjort feil av nevneverdig betydning. Da vil klagen bli avsluttet uten nærmere undersøkelser. I så fall er det naturlig å si at klagen blir «avvist» fra nærmere behandling. Jeg har tidligere gitt uttrykk for at det kan være aktuelt å gi kontorsjefene fullmakt til å avslutte saker om klager på forvaltningsvedtak når det fremstår som klart at en nærmere undersøkelse fra ombudsmannens side ikke vil ha noen utsikt til å føre frem. Forutsetningen for å gi kontorsjefene en slik fullmakt er i så fall at det fremstår som åpenbart at klagen ikke vil føre frem. Å praktisere reglene slik vil kunne gi institusjonen den nødvendig fleksibilitet som er nødvendig for å kunne opprettholde det personlige preget. Så lenge ombudsmannen personlig holder seg orientert om klagene som kommer inn og de avslutningsavgjørelser som kontorsjefene treffer, ser jeg få betenkeligheter ved en slik fullmaktsordning. 6. Det er viktig å styrke informasjons- og opplysningsvirksomheten til ombudsmannen. Det er av stor betydning at kjennskap til ombudsmannsordningen blir formidlet ut til borgerne. Det er merkbart at omtale av Sivilombudsmannen i presse, radio og fjernsyn påvirker klagetallet. Det er viktig å få ut relevant informasjon om sakene ombudsmannen behandler til publikum. Bedre innsyn i ombudsman-

11 Dokument nr nens saksdokumenter kan bidra til å bedre informasjonen om ombudsmannssakene og dermed også om ombudsmannsordningen, se nedenfor pkt Dokumentoffentlighet ved ombudsmannens kontor I årsmeldingen for 1998 s. 11 opplyste jeg at det ble arbeidet med å utrede behovet for endringer i ombudsmannsloven og -instruksen med sikte på å etablere dokumentoffentlighet for ombudsmannens saksdokumenter. Bakgrunnen for at dette arbeidet ble iverksatt var Stortingets vedtak 23. november 1998, som lyder slik: «Stortinget ber Stortingets presidentskap om å foranledige at det utarbeides regler om offentlighet for Stortinget og Stortingets organer». Et forslag til regelendringer i ombudsmannsloven og instruksen ble oversendt til Stortingets presidentskap ved brev 18. juni I forslaget er gjeldende regler og praksis gjennomgått og behovet for lov- og instruksendringer, herunder forholdet til offentlighetsloven, drøftet nærmere. Ombudsmannsloven 9 er foreslått endret. I første ledd er det foreslått en bestemmelse om dokumentoffentlighet for ombudsmannens saksdokumenter, og i annet ledd en ny og noe mer begrenset taushetsplikt for ombudsmannen og hans personale. Forslaget til ny 9 i ombudsmannsloven lyder som følger: «Ombudsmannens saksdokumenter er offentlige. Ombudsmannen avgjør med endelig virkning om et dokument helt eller delvis skal unntas offentlighet. Nærmere regler, herunder om adgangen til å unnta dokumenter fra offentlighet, gis i Ombudsmannens instruks. Ombudsmannen har taushetsplikt med omsyn til opplysninger han får i sin tjeneste om forhold av personlig karakter. Taushetsplikten gjelder også opplysninger om drifts- eller forretningshemmeligheter. Taushetsplikten varer ved også etter ombudsmannens fratreden. Den samme taushetsplikt påhviler hans personale.» Forslag til nærmere regler om dokumentoffentlighet er gitt i ombudsmannsinstruksen 11. Forslaget lyder som følger: «1. Ombudsmannens saksdokumenter er offentlige, med mindre annet følger av taushetsplikt eller av unntakene i nr. 2, 3 og 4 nedenfor. Med ombudsmannens saksdokumenter menes dokumenter utarbeidet i forbindelse med ombudsmannens behandling av saken. Forvaltningens saksdokumenter utarbeidet eller innhentet under forvaltningens behandling av saken, er ikke offentlige hos ombudsmannen. 2. Ombudsmannens saksdokumenter kan unntas offentlighet når særlige grunner tilsier det. 3. Ombudsmannens interne saksdokumenter kan unntas offentlighet. 4. Dokumenter som utveksles mellom Stortinget og Ombudsmannen og som gjelder Ombudsmannens budsjett og interne administrasjon, kan unntas offentlighet. 5. Det kan kreves innsyn i det offentlige innholdet av journal som Ombudsmannen fører for registrering av dokument i de sakene som opprettes. Arkivloven av 4. desember 1992 nr. 126 og arkivforskriften av 11. desember 1998 nr gjelder tilsvarende så langt de passer på Ombudsmannens virksomhet.» I samsvar med mitt utkast til endring i ombudsmannsloven 9, fremmet stortingsrepresentantene Gunnar Skaug og Jorunn Ringstad Dok. nr. 8 forslag 27. januar 2000 (Dok nr. 8:33). Det er foreslått at lovendringen trer i kraft fra den tid Stortinget bestemmer. Forslaget til endringene i instruksen vil bli behandlet av Stortinget når lovforslaget eventuelt er vedtatt. 4. Møter, besøk, konferanser, reiser Det har i meldingsåret vært avholdt en rekke møter med offentlig forvaltning og med ulike organisasjoner. Møtene er med på å gi meg innsikt i det offentliges arbeid på ulike områder. Også de besøk jeg har gjennomført, har bidratt til å gi meg nyttig informasjon. Gjennom møter og besøk får jeg i tillegg anledning til å gjøre ombudsmannsordningen bedre kjent. Mine medarbeidere og jeg selv søker videre å imøtekomme forespørsler om å redegjøre for rettssikkerhetsmessige spørsmål og offentlig forvaltning i alminnelighet, og om ombudsmannsinstitusjonen i særdeleshet. Jeg har i meldingsåret holdt en rekke foredrag og deltatt på flere konferanser ulike steder i landet der jeg har kunnet orientere om ombudsmannsordningen. Sammen med to medarbeidere besøkte jeg Statens pensjonskasse i februar måned. Bakgrunnen for besøket var at pensjonskassen hadde opparbeidet betydelige restanser. I august hadde jeg et kontaktmøte med representanter for Kommunenes Sentralforbund i forbundets lokaler, hvor diverse problemstillinger i tilknytning til den kommunale forvaltning ble berørt. Også dette året har jeg vært på flere besøk i lukkede institusjoner. Bastøy landsfengsel, Ringerike kretsfengsel, Moss hjelpefengsel, Sanderud sykehus og Blakstad sykehus er blant stedene jeg har vært. Slike besøk har ikke karakter av inspeksjoner. Likevel har jeg for øye om det kan være spesielle forhold av rettssikkerhetsmessig karakter som det kan være grunn til å ta opp og undersøke nærmere. Det er derfor av interesse for meg å avholde samtaler med de organer som spesielt har til oppgave å føre tilsyn med institusjonene. Før besøkene avholder jeg derfor normalt et møte med tilsynsrådet (ved fengselsbesøk) og kontrollkommisjonen (ved besøk i psykiatriske sykehus). Dette gjør jeg med sikte på å få et innblikk i hvilke problemstillinger som er aktuelle ved det enkelte sted, og også for å få et innblikk i det arbeidet som gjøres av disse organene. Besøkene

12 12 Dokument nr gjennomføres ved at jeg avholder et møte med ledelsen ved institusjonen hvor ulike problemstillinger tas opp. Jeg ber deretter vanligvis om en omvisning. Ved fengselsbesøk har jeg dessuten samtaler med innsatte og deres representanter i fengselets kontaktutvalg, og ved besøket på Sanderud sykehus var en representant for Mental Helse til stede. I 1999 besøkte jeg også politiarrestene i Bergen, Moss og ved Romerike politidistrikt. To av mine medarbeidere besøkte i tillegg sentralarresten ved Oslo politidistrikt. Videre har jeg besøkt Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Østfold i løpet av meldingsåret. Besøkene har gitt meg et nyttig innblikk i den omfattende og varierte virksomhet fylkesmennene har. I mars besøkte jeg og en av mine medarbeidere Svalbard. Vi hadde samtaler med Svalbardrådet, Sysselmannen, Svalbard Samfunnsdrift AS, Kings Bay AS og Norsk Polarinstitutt. Vi besøkte også samfunnsfagklassen på Longyearbyen skole. Besøket på Svalbard gav meg en grundig og bred innføring i de mange spørsmålene som kan oppstå på øygruppen. Når det gjelder kommunebesøk, viser jeg til det som særskilt fremgår om dette i pkt. 4 nedenfor om kontorets seminar i Ålesund. Ellers kan jeg nevne at flere av mine medarbeidere besøkte Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo, i juni. Bydelen har varierte oppgaver og er større enn mange av landets kommuner. En rekke representanter for ulike offentlige virksomheter har dessuten besøkt mitt kontor. Det kan nevnes at jeg i mars møtte direktøren ved Institutt for menneskerettigheter. I mai hadde jeg møte med forbundslederen i Norsk Forbund for utviklingshemmede, og i september møtte jeg lederen for Senter mot etnisk diskriminering. Interessen for ombudsmannsinstitusjonen i utlandet er fortsatt stor. Etter anmodning fra Utenriksdepartementet og Administrasjonsdepartementet påtok jeg meg i juni å stå som vertskap for en delegasjon fra Ministry of Supervision i Kina. Ministeriet ønsket å skaffe seg kunnskap om den norske ombudsmannsordningen og andre norske tilsyns- og kontrollinstitusjoner. Også delegasjoner fra Mongolia, Taiwan og Slovakia har vært på besøk her. Europarådets torturovervåkningskomite besøkte Norge i september 1999, og i den anledning besøkte komiteen mitt kontor. I november 1999 var dessuten jeg og en av mine medarbeidere deltakere i en internasjonal konferanse i Strasbourg i regi av denne komiteen. Etter invitasjon fra «the Minnesota Syttende Mai Committee 1999», var jeg gjestetaler ved feiringen av 17. mai blant norsk-amerikanere i Minneapolis. Under besøket hadde jeg ellers flere samtaler med bl.a. amerikanske folkevalgte og universitetsansatte, hvor jeg orienterte om mitt kontors virksomhet. Senere i mai besøkte jeg og en av mine medarbeidere ombudsmannen i Irland for bl.a. å få nærmere informasjon om den irske ombudsmannens arbeid med innsyns- og offentlighetsspørsmål. I juni var jeg i Tadsjikistan hvor jeg deltok i en rundebordskonferanse om oppbygging av demokratiske institusjoner og opprettelse av en ombudsmannsordning i landet. Konferansen var i regi av OSSE og gav meg anledning til både å redegjøre for den norske ombudsmannsordningen, og om demokratiske kontrollordninger i andre land. I september var jeg dessuten deltaker ved en konferanse på Island om likhetsprinsippet i forvaltningen. I november var jeg i Latvia på en konferanse i regi av OECD om kampen mot korrupsjon. 5. Kontorseminar i Ålesund kommunebesøk Det ble avholdt et kontorseminar i Ålesund i oktober I tillegg til seminarets interne del, var en dag satt av til å besøke de omkringliggende kommunene. Jeg hadde positive erfaringer med tilsvarende kommunebesøk i forbindelse med kontorseminaret på Lillehammer i 1998, jf. ombudsmannens årsmelding 1998 s. 11, og ønsket derfor å gjenta tiltaket. Kontoret ble delt inn i sju arbeidsgrupper, og hver gruppe besøkte en kommune. Følgende kommuner ble besøkt: Giske, Haram, Hareid, Skodje, Sula, Ørskog og Ålesund. Forut for kontorseminaret hadde jeg personlig besøkt Haram, Skodje og Ørskog kommuner. Sammen med medarbeidere ved kontoret fikk jeg anledning til personlig også å møte i de andre kommunene. Jeg har følgelig hatt anledning til selv å treffe representanter for alle de seks kommunene. Hovedsiktemålet med kommunebesøkene var på samme måte som på Lillehammer i 1998 todelt: å gi meg og mine medarbeidere en bedre og nærmere forståelse for kommunenes oppgaver og arbeidsmåte, og å presentere ombudsmannsinstitusjonen og ombudsmannens arbeidsmåte overfor kommunene. Til forskjell fra opplegget på Lillehammer, var besøkene i Ålesund-området lagt opp slik at foruten kommunens administrasjon, skulle politisk valgte representanter delta, først og fremst ordføreren. Kommunebesøkene gir en god anledning til å presentere ombudsmannsordningen utad, og kommunene får anledning til å få svar på spørsmål de måtte ha. Videre er det meget nyttig for mine medarbeidere og meg å bli kjent med kommunalforvaltningen ut over den kjennskap vi får ved behandlingen av konkrete klagesaker og gjennomgang av saksdokumenter. Alle kommunene vi besøkte, bortsett fra Ålesund kommune, var også forholdsvis små kommuner. Besøkene gav mine medarbeidere og meg således et nyttig innblikk i hvilke ressurser og problemstillinger de små kommunene arbeider ut fra. Dette er viktig kunnskap i forhold til å forstå hvilke praktiske begrensninger dette kan medføre for små og mindre kommuner til å etterleve de krav som er stilt i lover og forskrifter, særlig til saksbehandling og til å møte juridiske utfordringer bl.a. i

13 Dokument nr enkeltsaker. Kunnskapen fra møtene vil på denne måten være til hjelp under behandlingen av konkrete klagesaker her. Ombudsmannen mottar som kjent klager rettet mot et større antall kommuner i løpet av et år. Erfaringene fra kommunebesøkene både i 1998 og 1999 har vært positive. Jeg tar sikte på å fortsette og muligens utvide denne typen oppsøkende virksomhet i forvaltningen også inneværende år.

14 14 Dokument nr II. Noen forvaltningsrettslige spørsmål av generell interesse I kapittel VI er referert saker som antas å ha alminnelig interesse, jf. instruksens 12. For oversiktens skyld er disse sakene presentert etter saksområder. I flere av disse sakene er det gitt uttalelser om generelle forvaltningsrettslige problemstillinger som antas å ha alminnelig interesse. Jeg finner her grunn til å fremheve noen av disse sakene, og enkelte andre forvaltningsrettslige spørsmål av generell interesse. 1. Enkeltvedtak etter forvaltningsloven Etter forvaltningsloven av 10. februar første ledd bokstav a er «vedtak» definert som «en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter)». Forvaltningsloven deler vedtakene i to undergrupper enkeltvedtak og forskrifter, jf. forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b og c. Enkeltvedtakene er vedtak som «gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer», jf. 2 første ledd bokstav b. Forskriftene er generelle vedtak som «gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer», jf. 2 første ledd bokstav c. Som det fremgår, har vedtaksbegrepet i forvaltningsloven et snevrere innhold enn den mer generelle betegnelsen «avgjørelse», som også nyttes i forvaltningsloven, se f.eks. lovens 6 om habilitetskrav. Avgrensingen av vedtak mot andre avgjørelser som det offentlige treffer, kan volde problemer. I det følgende vil jeg ta opp enkelte sider ved avgrensingen av enkeltvedtakene som har skapt problemer i praksis. Skillet mellom enkeltvedtak og andre avgjørelser har stor betydning for hvilke prosessuelle rettigheter partene og andre berørte i forvaltningssaken har, og for hvilke regler offentlige forvaltningsorganer må følge ved behandlingen av saken. Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap. IV VI om bl.a. forhåndsvarsel, utrednings- og opplysningsplikt, dokumentinnsyn, begrunnelse og klage får bare anvendelse i saker som gjelder enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 3 første ledd. Spørsmål knyttet til enkeltvedtaksbegrepet har vært oppe i en rekke klagesaker. Fra de siste år kan nevnes tildeling av avtalehjemler til legespesialister (årsmeldingen 1997 s. 64), tildeling av kommunal bolig etter behovsprøving på bakgrunn av sosiale og medisinske forhold (årsmeldingen 1997 s. 69), unnlatt inngripen overfor henholdsvis forretningsnektelse og bedriftserverv (årsmeldingen 1997 s. 74 og 79), avgjørelser knyttet til praksisoverenskomsten mellom Kommunes Sentralforbund og Den norske lægeforening, og om tildeling av plass i grunnskolen (årets melding s. 55). Den nærmere avgrensingen må skje etter en konkret vurdering. Utgangspunktet må tas i ordlyden, men vurderingen kan ikke begrense seg til å drøfte om avgjørelsen etter en språklig tolkning faller inn under legaldefinisjonen i lovens 2. De reelle hensyn vil stå sentralt. Det må spørres om avgjørelsen er av en slik karakter at forvaltningslovens regler om enkeltvedtak bør komme til anvendelse. Hensynet til partenes rettssikkerhet, forvaltningens arbeidsbyrde og andre praktiske forhold vil måtte tillegges vesentlig vekt. Avgrensingen av hva som skal anses som «utøvelse av offentlig myndighet» har i en del tilfeller vist seg vanskelig i flere av de sakene jeg har behandlet de siste år. Spørsmål har vært reist om enkeltvedtakene skal begrenses til avgjørelser om goder en borger har rettskrav på, jf. at uttrykket «rettighet» er benyttet i lovens 2. «Rettskrav-kriteriet» kan i seg selv skape avgrensningsproblemer. Bruk av skjønnsmessige ord og uttrykk innebærer at det blir opp til forvaltningens skjønn å ta stilling til om vilkårene for å tildele et gode foreligger. Det ville være urimelig og i strid med forvaltningslovens formål å la slike avgjørelser falle utenfor enkeltvedtaksbegrepet. Viktige reelle hensyn kan også anføres mot en så restriktiv tolkning. Opprinnelig brukte loven uttrykket «rettsstilling» i 2 første ledd bokstav a og «rettigheter eller plikter» i b og c. Ved lovendringen i 1977 ble det foreslått at «rettsstilling» skulle brukes både i bokstav a, b og c, jf. Ot.prp. nr. 3 ( ). Stortingets justiskomité foreslo dette endret alle tre steder til «rettigheter eller plikter» fordi den mente det var enklere å forstå, jf. Innst. O. nr. 50 ( ) s Det var ikke komiteens mening å innsnevre definisjonen av enkeltvedtak, og det er derfor rimelig å tolke loven på samme måte som om uttrykket «rettsstilling» var brukt. Etter vanlig juridisk språkbruk er dette et videre uttrykk enn «rettighet». Forvaltningslovens forarbeider gir grunnlag for å slutte at begrepet «rettighet» (rettsstilling) må forstås i en vid mening. Det er fremhevet at begrepet enkeltvedtak skulle ta sikte på «alle individuelle realitetsavgjørelser». Dette skulle omfatte avgjørelser som går ut på å begrunne en offentligrettslig rett eller plikt og avgjørelser som går ut på å nekte, frata eller begrense en rett i det enkelte tilfellet. Prosessle-

15 Dokument nr dende avgjørelser under sakens gang, faktiske handlinger og rene meningsytringer skulle falle utenfor, jf. Innstilling fra Forvaltningskomiteen s og Ot.prp. nr. 38 ( ) s. 32. At det ikke var meningen å avgrense de «individuelle realitetsavgjørelsene» til rettigheter private hadde rettskrav på fremgår for øvrig klart i Innstilling fra Forvaltningskomiteen s. 432, der det heter: «... Lovens saksbehandlingsregler gjelder for alle saker angående offentligrettslige rettigheter og plikter. Dens område er således ikke begrenset til saker angående den enkeltes subjektive rettigheter. Etter utkastet er således myndighetenes behandling av en søknad om drosjebevilling eller en eksporttillatelse en sak angående et vedtak, selv om det nok er riktig at søkeren ikke gjør noen subjektiv rett gjeldende.» Om det aktuelle rettsgodet skal gis, eller bare kan gis etter forvaltningens skjønn, kan heller ikke etter en rimelig språklig forståelse være avgjørende for om avgjørelsen gjelder privates rettigheter (rettsstilling). En slik lovforståelse ville bety at avslag på dispensasjonssøknader, f.eks. fra bestemmelser om bygge- eller deleforbud gitt i medhold av plan- og bygningsloven, ikke ville være et enkeltvedtak som gir klagerett etter forvaltningsloven, jf. plan- og bygningsloven 15. Det samme ville gjelde en rekke andre avgjørelser som gjelder tillatelser, konsesjoner o.l. en etter lovgivningen ikke har rettskrav på, men som det ligger til forvaltningens skjønn å avgjøre. Dersom slik avgjørelser ikke skal anses som enkeltvedtak, vil det innebære en meget betydelig innskrenkning av anvendelsesområdet for forvaltningsloven kap. IV-VI til skade for rettssikkerheten til de berørte. Også avgjørelser om driftsavtale med en fylkeskommune som gir rett for leger eller annet helsepersonell til å få driftstilskudd og derigjennom krav på trygderefusjon, eller tildeling av kommunal subsidiert bolig etter sosiale/medisinske kriterier, tar etter vanlig språklig forståelse stilling til søkernes rettigheter/rettsstilling i relasjon til disse godene (individuell realitetsavgjørelse). Avgjørende i forhold til de to sistnevnte tilfellene er om det er tale om «utøving av offentlig myndighet» eller om dette må betraktes som avgjørelser som bygger på et (hovedsakelig) privatrettslig grunnlag. Dette er drøftet nærmere i årsmeldingen for 1997 s. 64 og s. 69. Et annet eksempel kan være den statlige ordningen med voldsoffererstatning, jf. forskrift 23. januar Avgjørelser om voldsofferstatning har hele tiden vært ansett som enkeltvedtak, selv om erstatningen gis etter billighet, uten noe rettskrav. Også her er det naturlig å betrakte en avgjørelse om erstatning skal gis eller ikke som noe som gjelder søkerens rettigheter/rettsstilling i relasjon til dette godet. Tungtveiende reelle hensyn taler også mot at enkeltvedtaksbegrepet skal avgrenses til det private har rettskrav på dersom bestemte vilkår er oppfylt. De prosesuelle rettssikkerhetsgarantier forvaltningsloven oppstiller i kap. IV-VI vil da få en svært begrenset betydning og innebære en svekkelse av loven i strid med det som har vært forutsetningen. Svært mange av myndighetsbestemmelsene i lovgivningen gir forvaltningen myndighet til å utøve forvaltningsskjønn basert på lovens formål og samfunnsmessige hensyn. Disse avgjørelsene har i en rekke tilfelle stor økonomisk og velferdsmessig betydning for den enkelte. Rettssikkerhetsgarantiene i kap. VI, herunder retten til å få en avgjørelse overprøvd av et overordnet organ, vil i denne forbindelse være viktige for å ivareta grunnleggende hensyn til forsvarlig saksbehandling basert på saklige hensyn og likebehandling. Dette vil være egnet til å styrke tilliten til den offentlige forvaltningen, noe som må tillegges vesentlig vekt ved tolkning av reglene. Dersom det etableres hensiktsmessige prosedyrer og tjenestemennene blir bevisstgjort og får nødvendig opplæring, skulle normalt ikke saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap. IV-VI medføre vesentlige problemer for de forvaltningsorganer og tjenestemenn som treffer slike vedtak. 2. Administrativ overprøving etter klage enkelte sider ved klageinstansens kompetanse og saksbehandling 1. Klageretten er en sentral del av de rettssikkerhetsgarantier forvaltningsloven gir private som berøres av vedtak den offentlige forvaltning treffer. Klageretten er et utslag av et generelt forsvarlighetsprinsipp som gjelder for forvaltningen. De bærende hensyn bak klageretten i forvaltningsloven er dels knyttet til å ivareta berørte private interesser og rettssikkerhet, og dels knyttet til forvaltningens egen kontroll og styring med de vedtak som treffes. Retten til å få et vedtak overprøvd av et overordnet administrativt organ etter klage utgjør en sentral del av retten til å forsvare egne rettigheter og interesser i vårt rettssystem. I tillegg til administrativ overprøving kan borgerne bringe forvaltningsvedtak inn for de alminnelige domstoler for rettslig prøving. Dette vil for mange være lite aktuelt fordi man da vil være avhengig av advokatbistand og ha økonomiske midler. Sivilombudsmannen vil for mange være et enklere, billigere og mer praktisk alternativ. I forhold til det totale antall klager som påklages til et overordnet forvaltningsorgan utgjør klagene til ombudsmannen imidlertid et lite antall. Søksmål for domstolene er statistisk sett av enda mindre betydning. Forvaltningsklage vil også som oftest være den eneste muligheten til å få overprøvd de rent skjønnsmessige sider av vedtaket (forvaltningsskjønnet) på nytt. Klageinstansens kompetanse etter forvaltningsloven til å overprøve det påklagede vedtak er omfattende. For klager som tas under behandling er det i

16 16 Dokument nr forvaltningsloven 34 annet ledd bestemt at «klageinstansen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter». Videre «skal (klageinstansen) vurdere de synspunkter klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av ham». En begrensning ligger imidlertid i at klageinstansen må holde seg til samme sak som er avgjort av underinstansen, jf. ordet «saken» i første punktum. Klageinstansen kan overprøve både rettsanvendelsen (lovforståelsen), saksbehandlingen, det faktum som er lagt til grunn og de rent skjønnsmessige sider av vedtaket (forvaltningsskjønnet) fullt ut. Det er heller ikke bundet av klagerens anførsler, påstander eller til den påklagde del av vedtaket. Overprøvingskompetansen innebærer også et stykke på veg en overprøvingsplikt. Klageinstansen har således en plikt til å foreta en ny prøving av vedtaket i den utstrekning det er påklaget. Den må vurdere de argumenter klageren har gjort gjeldende i saken, jf. 34 annet ledd annet punktum der det heter at klageinstansen «skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med». Dessuten må den foreta de undersøkelser som ellers trengs for å få saken tilstrekkelig opplyst, jf. 33 femte ledd. Det er også antatt at klageinstansen plikter å vurdere om vedtaket har tilstrekkelig lovhjemmel uavhengig av om dette er påberopt av klageren. 2. Overprøving av underinstansens skjønnsmessige avgjørelser reiser enkelte særlige spørsmål, bl.a. i forhold til det kommunale selvstyret. På en rekke områder er vedtakskompetansen desentralisert til kommunene og prinsippet om kommunalt selvstyre fremhevet av statlige myndigheter. Dette står i et visst motsetningsforhold til statlig overprøving av kommunale vedtak og skjønn. I forbindelse med arbeidet med ny kommunelov foreslo således kommunelovutvalget at det skulle opprettes egne kommunale klagenemnder som skulle overprøve alle kommunale vedtak under henvisning til det kommunale selvstyret. Dette ble avvist under den videre lovbehandling. I Ot.prp. nr. 42 ( ) s. 214 ble det fremholdt at «etter departementets oppfatning vil hensynet til rettssikkerheten som det grunnleggende hensyn bak klagesystemet veie tyngre enn hensynet til lokale selvstyret». Dette medførte at ordningen med statlig overprøving av kommunale vedtak og skjønn ble opprettholdt på områder der kommunene utøver myndighet pålagt ved særlov eller der statlig myndighet er delegert til kommunene. Etter forvaltningsloven 34 annet ledd har en statlig klageinstans i utgangspunktet adgang til å overprøve det kommunale forvaltningsskjønnet fullt ut uavhengig av om det er påklaget, med mindre kompetansen er begrenset ved særskilt lovbestemmelse slik som i sosialtjenesteloven 8 7. Lovbestemmelsen fastsetter at fylkesmannen bare kan sette til side kommunens skjønn når det er «åpenbart urimelig». Dersom klagen gjelder forvaltningsskjønnet, følger det av 34 annet ledd annet punktum at klageinstansen skal vurdere klagerens synspunkter. Klageinstansens overprøvingskompetanse (og plikt) begrenses imidlertid av 34 annet ledd tredje punktum der det heter at statlig klageinstans «skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn». Denne begrensningen, som ble vedtatt ved en lovendring i 1997, gjør det klart at klageinstansen både kan og skal legge vekt på lokale myndigheters vurdering som et selvstendig moment. I flere klagesaker jeg har behandlet de siste år, særlig i plan- og byggesaker, har klageinstansen (fylkesmennene) strukket denne bestemmelsen lenger enn det er grunnlag for, slik at klagen har blitt gjenstand for mangelfull overprøving i strid med forvaltningsloven. Se f.eks. årsmeldingen for 1997 s. 285 og årets melding s I den sistnevnte saken la fylkesmannen f.eks. til grunn at kommunens forvaltningsskjønn bare kunne overprøves dersom resultatet var «åpenbart urimelig». Dette er ikke i samsvar med forvaltningsloven 34 annet ledd, jf. nedenfor. Det fremgår klart av forarbeidene til lovendringen at kompetansebegrensingen ikke skulle føre til en svekkelse av klagernes rettssikkerhet på området som ligger til forvaltningens skjønn, jf. Ot.prp. nr. 51 ( ) s. 41. Klageinstansen skal ifølge proposisjonen fortsatt vurdere alle anførsler fremsatt i klagen, men det er samtidig klargjort at det i tillegg skal legges vekt på hensynet til det kommunale selvstyret. Samtidig ble det uttalt at dette ville innebære en «viss terskel» i forhold til å endre kommunale vedtak. Fylkesmennenes høringsuttalelser til lovendringen viste for øvrig at det i praksis allerede ble vist tilbakeholdenhet med å overprøve kommuneforvaltningens frie skjønnsutøvelse. I Ot.prp. nr. 51 er det også vist til at begrensingen i fylkesmannens overprøvingskompetanse i sosialtjenesteloven 8 7 (åpenbart urimelig skjønn) går «lenger enn den foreslåtte regelen når det gjelder å ta hensyn til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønnet». På bakgrunn av forarbeidene er det nærliggende å slutte at «terskelen» for å endre kommunale vedtak på dette grunnlag bare gjelder så langt rettssikkerheten for klageren ikke blir skadelidende. Jeg har på denne bakgrunn i de ovennevnte sakene lagt til grunn at lovendringen «synes å være ment som en stadfestelse og tydeliggjøring av gjeldende rett», og at det er klare grenser for hvor langt det er adgang til å unnlate å prøve det frie skjønnet fullt ut. Bestemmelsen i 34 annet ledd tredje punktum gjelder generelt for statlig overprøving av det kommunale forvaltningsskjønn. Det betyr at regelen kan og bør tilpasses ulike rettsområder avhengig av hvor sterkt rettssikkerhetshensyn gjør seg gjeldende. Også innenfor samme rettsområde må vekten av det kommunale skjønn vurderes i forhold til hvor sterkt hensynet til klagerens rettssikkerhet konkret gjør seg gjeldende. I forarbeidene (Ot.prp. nr ) er avslag på begjæring om innsyn i kommunale saks-

Dokument nr. 4 (2000 2001)

Dokument nr. 4 (2000 2001) Dokument nr. 4 (2000 2001) Melding for året 2000 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Avgitt til Stortinget i mars 2001 2 Dokument nr. 4 2000 2001 Til Stortinget I samsvar med

Detaljer

Dokument nr. 4 (2001 2002)

Dokument nr. 4 (2001 2002) 1 Dokument nr. 4 (2001 2002) Melding for året 2001 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Avgitt til Stortinget i mars 2002 2 Dokument nr. 4 2001 2002 3 Til Stortinget I samsvar

Detaljer

Dokument nr. 4 (1998 99)

Dokument nr. 4 (1998 99) 1999 2000 Dokument nr. 4 1 Dokument nr. 4 (1998 99) Melding for året 1998 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Avgitt til Stortinget i mars 1999 2 Dokument nr. 4 1999 2000 1999

Detaljer

Dokument nr 4 (2002 2003)

Dokument nr 4 (2002 2003) Dokument nr 4 (2002 2003) Melding for året 2002 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Avgitt til Stortinget i mars 2003 Til Stortinget I samsvar med 12 i lov av 22. juni 1962

Detaljer

Dokument nr. 4 (1997 98)

Dokument nr. 4 (1997 98) 1 Dokument nr. 4 (1997 98) Melding for året 1997 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Avgitt til Stortinget i mars 1998 2 Dokument nr. 4 1997-98 3 Til Stortinget I samsvar med

Detaljer

SOM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2003 Dokument nr 4 (2003 2004)

SOM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2003 Dokument nr 4 (2003 2004) SOM Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen Årsmelding for 2003 Dokument nr 4 (2003 2004) Dokument nr 4 (2003 2004) Melding for året 2003 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen. Stortingets ombudsmann. for forvaltningen. Årsmelding for 2004 Dokument nr 4 (2004 2005) Dokument nr 4 (2004-2005)

S OM. Sivilombudsmannen. Stortingets ombudsmann. for forvaltningen. Årsmelding for 2004 Dokument nr 4 (2004 2005) Dokument nr 4 (2004-2005) 15.03.04 12:11 Side 1 Besøksadresse Akersgata 8, 6 etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo Sivilombudsmannen undersøker klager fra borgerne om urett og feil som måtte være

Detaljer

Dokument nr. 4. Melding for året 2005. Stortingets ombudsmann for forvaltningen (2005 2006) fra

Dokument nr. 4. Melding for året 2005. Stortingets ombudsmann for forvaltningen (2005 2006) fra Dokument nr. 4 (2005 2006) Melding for året 2005 fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen Avgitt til Stortinget i mars 2006 Til Stortinget I samsvar med 12 i lov av 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag 12.04.07 12:50 Side 1 Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen Besøksadresse Akersgata 8, 6. etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 22 82 85 00

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen. Dok. nr. 4 (2008 2009) Sivilombudsmannen. Årsmelding for 2008

S OM. Sivilombudsmannen. Dok. nr. 4 (2008 2009) Sivilombudsmannen. Årsmelding for 2008 S OM Sivilombudsmannen Årsmelding for 2008 Dok. nr. 4 (2008 2009) Sivilombudsmannen Dokument nr. 4 (2008 2009) Melding for året 2008 fra Sivilombudsmannen Avgitt til Stortinget i mars 2009 Til Stortinget

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen Årsmelding for 2009. Dok. 4 (2009 2010)

S OM. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen Årsmelding for 2009. Dok. 4 (2009 2010) 09:38 Side 1 Besøksadresse Akersgata 8, 6. etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo 4 (2007-2008) Telefon 22 82 85 00 Grønt nummer 800 80 039 Telefaks 22 82 85 11 postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Dokument 4. Sivilombudsmannen

Dokument 4. Sivilombudsmannen Dokument 4 (2010 2011) Melding for året 2010 fra Sivilombudsmannen Avgitt til Stortinget i mars 2011 Til Stortinget I samsvar med lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen 12,

Detaljer

Forvaltningsdomstoler i Norge? Kort gjennomgang av begreper og synspunkter. Difi-notat 2013:3 ISSN:1892-1728

Forvaltningsdomstoler i Norge? Kort gjennomgang av begreper og synspunkter. Difi-notat 2013:3 ISSN:1892-1728 Forvaltningsdomstoler i Norge? Kort gjennomgang av begreper og synspunkter Difi-notat 2013:3 ISSN:1892-1728 Forord Difi legger med dette fram et arbeidsnotat som omhandler det etablerte systemet for overprøving

Detaljer

Veileder. Veileder i offentlighetsloven

Veileder. Veileder i offentlighetsloven Veileder Veileder i offentlighetsloven 1 INNLEDNING.......................................................................................9 2 LOVENS GENERELLE VIRKEOMRÅDE OFFENTLIGHETSLOVEN 1..........................................................10

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes.

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes. Forord Håndboken foreligger nå i 9. reviderte utgave (versjon 1.8.). Utgaven bygger på versjon 1.7. En del feil i denne versjonen er rettet. Samtidig er det foretatt nødvendig ajourføring som følge av

Detaljer

Dokument nr. 20. Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2006

Dokument nr. 20. Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2006 Dokument nr. 20 (2006-2007) Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem)

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Rettssikkerhet i barnevernet Hemne kommune År 2002

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Rettssikkerhet i barnevernet Hemne kommune År 2002 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Rettssikkerhet i barnevernet Hemne kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 3. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris informerer Nr. 1/2009 15. årgang Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør til

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Rettssikkerhet i barnevernet Orkdal kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 ET SAMMENDRAG

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2008-2009)

Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Særskilt melding fra SIVILOMBUDSMANNEN Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning Avgitt til Stortinget 6. oktober

Detaljer

Håndbok for overformynderiene 2006. Justis- og politidepartementet

Håndbok for overformynderiene 2006. Justis- og politidepartementet Håndbok for overformynderiene 2006 Justis- og politidepartementet 1 HÅNDBOK FOR OVERFORMYNDERIENE 9 INNLEDNING 9 HVA TAS OPP I HÅNDBOKA? 9 1. NOEN SENTRALE BEGREPER 10 1.1 Vergemål, verge og umyndig 10

Detaljer

Kommunerevisoren. På besøk hos Sivilombudsmannen Valg av kontrollutvalg Transparency International Norge. Les mer om: www.nkrf.no

Kommunerevisoren. På besøk hos Sivilombudsmannen Valg av kontrollutvalg Transparency International Norge. Les mer om: www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2011 66. årgang Les mer om: På besøk hos Sivilombudsmannen Valg av kontrollutvalg Transparency International Norge www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N Godt valg!

Detaljer

Skattedirektoratet. Høring - Ny skatteforvaltningslov. FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030 OSLO postmottak@fin.dep.no

Skattedirektoratet. Høring - Ny skatteforvaltningslov. FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030 OSLO postmottak@fin.dep.no Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Ann-Cathrin Øien 02.03.2015 Katharina Kvitvik Telefon Deres referanse Vår referanse 22077352 2014/846650 FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rapport. til kontrollutvalget i Grimstad kommune. fra Advokatfirmaet G-Partner AS

Rapport. til kontrollutvalget i Grimstad kommune. fra Advokatfirmaet G-Partner AS Rapport til kontrollutvalget i Grimstad kommune fra Advokatfirmaet G-Partner AS Utredning av kommunal saksbehandling i forbindelse med salg av grunn og dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av næringsbygg

Detaljer