Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING"

Transkript

1 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: Tid: Kl Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget, tlf: snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Utvalgssakstype/nr. 1/11 11/24 Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE REFERAT + HELSE OG OMSORG ET MEGET VELLYKKET PROSJEKT I HELSE OG OMSORG 2/11 10/2033 AVTALE OM LEIE AV GRUNN TIL GOLFBANE SØNDRE LAND KOMMUNE OG RANDSFJORDEN GOLFPARK AS 3/11 09/1744 ØNSKE OM KJØP AV PARSELL FRA GBNR 60/13 - FAGERLUND 4/11 10/1653 OPPRETTING AV NY MATRIKKELENHET - FRADELING AV EIENDOM GBNR 37/25. SØKNAD OM DISPENSASJON. 5/11 10/2022 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING 6/11 11/17 REFERATSAKER FORMANNSKAPET MØTE DEN Hov, den Reidar Eriksen ordfører Knut Viset kontorsjef Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: HOV HOV Telefaks:

2 Sak 1/11 REFERAT + HELSE OG OMSORG ET MEGET VELLYKKET PROSJEKT I HELSE OG OMSORG Saksbehandler: Lene Nilssen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 11/24 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/11 Formannskapet Innstilling: Kommunestyret tar orienteringen til etterretning. Bakgrunn: Stadig strammere rammevilkår for den enkelte kommune tvinger fram løsninger for mer effektiv drift. Et virkemiddel i denne forbindelse er interkommunale samarbeidsløsninger. Med bakgrunn i dette ble det i 2005 gjennomført en forstudie hvor det ble anbefalt anskaffelse av et felles økonomisystem i Gjøvik-regionen. Hovedmål var å effektivisere økonomiprosessene i kommunen og legge til rette for å ta ut gevinster i form av økonomi, kvalitet og redusert sårbarhet. Det ble lagt til grunn at økonomissystemet skulle understøtte blant annet prosesser innenfor lønn og personal. Det var nødvendig å benytte et IT-basert ressursstyringsverktøy. Som et resultat av dette anskaffet Søndre Land samt Vestre og Østre Toten bemannings- og personalstyringssystemet GAT, et dataverktøy for å effektivisere arbeidstidsplanlegging og personalstyring. Det ble satt sammen ei styringsgruppe og prosjektgruppe med representanter fra alle kommunene, i tillegg ble det opprettet lokale GAT grupper/fora. Representantene var tverrfaglig sammensatt med både helse- og omsorgfaglig samt datafaglig kunnskap. Prosjektet startet tidlig med å forberede ansatte og organisasjon på den endring som skulle skje ved innføring av GAT. Involvering i prosessen bidro til å skape motivasjon og forpliktet organisasjonen til å gjennomføre endringene. Det lå utfordringer i å utvikle organisasjonen, dette fordi det berørte mange mennesker som skulle tilegne seg ny kunnskap og endre innarbeidede arbeidsmetoder. Det er et komplekst og avansert verktøy og ansatte trenger tid og mulighet for å lære dette. En grundig opplæring av ansatte som skulle bruke GAT, har vært en vesentlig suksessfaktor. Pr i dag er GAT innført ved samtlige turnusavdelinger i Helse og Omsorg, til sammen 592 brukere av GAT/MinGAT. Prosjektet har vært svært vellykket og suksessfaktorene har vært følgende: Side 2 av 17

3 Sak 1/11 Suksessen kom med måten verktøyet ble innført i organisasjonen Suksessen lå i å avsette nok tid for nøkkelpersonell under innføringen Suksessen var å ha de rette personene på oppgavene Suksessen lå i en godt utarbeidet prosjektplan med tydelig organisering og fremdriftsplan Suksessen kom av et godt interkommunalt samarbeid. Vi var mindre sårbare og dro gode veksler på hverandres kunnskaper og erfaringer Det ble foretatt en spørreundersøkelse blant GAT-brukerne med en svarprosent på 89 % - resultatet viser at 76 % er godt fornøyd med GAT og 24 % er meget godt fornøyd. Det anføres at en nå bruker mindre tid på innleie på ledige vakter og det brukes mindre tid på timelister enn en gjorde tidligere. I tillegg har en fått bedre kontroll og bedre oversikt. En får til bedre utnyttelse av kompetanse og ressurser, og bedre administrativ styringsinformasjon. GAT foretar en korrekt handtering av lovverk og avtaler, det blir korrekte lønnsutregninger og lønnsutbetalinger. Ansatte uttrykker tilfredshet ved MinGat, ved at en kan logge seg på via internett f eks fra hjemme og få oversikt over ledige vakter og melde seg på de vaktene som passer, slik at en får mulighet til å planlegge fritid og arbeidstid på en bedre måte. I tillegg kan den ansatte kontrollere egen timeliste. Integrasjoner mellom de ulike fagsystemene reduserer dobbeltarbeid og er med på å kvalitetssikre opplysninger i lønnsystemet. Prosjektgruppen mener at hovedårsaken til at GAT-prosjektet har lykkes så bra er at vi har forberedt organisasjonen på hva GAT er og hvilke konsekvenser det får for arbeidsmåter, organisering av arbeidet og kompetansebehov. Konklusjon - forslag: Side 3 av 17

4 Sak 2/11 AVTALE OM LEIE AV GRUNN TIL GOLFBANE SØNDRE LAND KOMMUNE OG RANDSFJORDEN GOLFPARK AS Saksbehandler: Anette Sand Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 10/2033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/11 Formannskapet Innstilling: Formannskapet godkjenner framlagte forslag til avtale. Avtalen, og dette saksframlegget legges til grunn for ordførerens kontakt og forhandling med styret for Randsfjorden Golfpark AS, for å få til verifisering av ny avtale. Leieprisen settes til kroner pr år, som betales hvert år, etter utsendt faktura fra kommunen. Kommunen setter i gang prosessen med å fradele festenumrene 1 og 2 fra gnr 68 bnr 3. Vedlegg : Forslag til avtale om leie av grunn til golfbane med kartvedlegg. Bakgrunn: Randsfjorden Golfpark AS ble stiftet , og tok fra denne dato over som eier og driver av golfbane anlegget i Halmrast. Land golfklubb er navnet på den nye golfklubben. Styrets leder er Øystein Ovesen, og med seg i styret har han Stein Erik Lium og Tore Hjelmås. Forrige driver og eier, Randsfjorden Golfklubb ble slått konkurs i mars Søndre Land kommune har to avtaler om leie av grunn til golfbane med Randsfjorden Golfklubb. Den ene er datert , og gjelder arealene som ble brukt til den første delen av banen. (Gbnr 68/3/1,2 og gbnr 68/128) Den andre avtalen er datert , og gjelder arealer til bruk for øvingsbanen. (Gbnr 69/4,13 og gbnr 68/137) Det er ikke krevet inn leie på grunnlag av disse avtalene i Side 4 av 17

5 Sak 2/11 Prisen for leie av grunn pr (sist indeksregulert i 2007) var kroner. De to omtalte avtalene er nå omskrevet til et forslag til ny avtale, med ny avtalepart: Randsfjorden Golfpark AS. Forslaget til avtale inneholder stort sett det som de gamle avtalene inneholdt. Det er ikke gjort noen henvendelse om ny avtale til styret for Randsfjorden Golfpark AS fra kommunen sin side. Det er heller ikke kommet noen forespørsel fra Randsfjorden Golfpark AS til kommunen, om reforhandling av avtalene. Arealene som omfattes av avtalen er i kommuneplanens arealdel regulert til nåværende idrettsanlegg Siden arealene er regulert til idrettsanlegg, trenger den nye driveren av golfbanen ikke konsesjon. Monsestuen (med båthavn) inngår også i arealene som i kommuneplanens arealdel er regulert til nåværende idrettsanlegg. Området Monsestuen festes imidlertid av Halmrast Vel, og skal ikke inngå i avtalen med Golfparken Krav og hensyn: Tomtepriser vedtatt i kommunestyret , sak 41/10 Tomtepriser er aktuelt for å vurdere nivået på leie av grunn. Mulig makeskifte av kommunens eiendom gbnr 68/3 Aktuelt i forhold til fradeling av gnr 68 bnr 3 fnr 1 og 2 Alternative løsninger: Vurdering: Pris: Fastsettelse av pris for leie av grunn bør vurderes ved inngåelse av en ny avtale. En indeksregulering av det opprinnelige beløpet på kroner, fra (jf kontrakt) og fram til november 2010 gir en ny pris på ca kroner. Kommunen har i Tomtepriser bestemt at festeavgifter skal fastsettes til 4 % av tomteverdien kroner i årlig leie gir med 4 % en tomteverdi for193,2 dekar på kroner totalt. Dette blir 24 kroner pr kvadratmeter i verdi / pris på arealet vi leier ut. Tomtepriser har satt en verdi pr kvadratmeter på 30 kroner for landbruksmark, regulert som LNF - område, og solgt som tilleggsareal. Side 5 av 17

6 Sak 2/11 Denne prisen er satt med utgangspunkt i at tilleggsarealet skal brukes til boligformål. Hvis arealet skulle vært kjøpt på det åpne marked, og brukt til produksjon av skog og til dyrka mark, ville nok prisen ligget nærmere for skogen(169 dekar), og for jorda (23,5 dekar) Til sammen kroner, som utgjør 12 kroner pr kvadratmeter i snitt. Siden arealet er regulert til idrettsområde, vil verdien av arealet være større enn for ren landbruksproduksjon, og antagelig mindre enn for tillleggsareal til bolig. Det foreslås å bruke den indeksregulerte prisen på kroner pr år ( som tilsvarer en verdi på arealet lik 24 kroner pr kvadratmeter) Fradele festenummerene fra gnr 68 bnr 3 For å få kjøpt tomt av Anne Hoff Backe til etablering av Europris butikk i Hov sentrum, har kommunen inngått intensjonsavtale med Backe. Kommunen skal jobbe for å få til et makeskifte med kommunens skogeiendom gnr 68 bnr 3, med tilsvarende areal fra Opplysningsvesenets fond. Formålet med makeskiftet er at Backe skal få kjøpt skog, og kommunens eiendom 68/3 vil antagelig bli avhendet i makeskifteprosessen. På bakgrunn av dette må alle feste eiendommer med gbnr 68/3, som omfattes av denne leieavtalen, fradeles, og gis nye bruksnumre. Videre forhandling av avtalen: Kommunen, ved den formannskapet bemyndiger, tar kontakt med styret for Randsfjorden Golfpark AS, for å få sluttforhandlet og verifisert foreslåtte avtale. Konklusjon - forslag: Forslag til avtale godkjennes. Foreslåtte avtale, og dette saksframlegget legges til grunn for kontakt og forhandling med styret for Randsfjorden Golfpark AS, for å få til verifisering av ny avtale. Leieprisen settes til kroner pr år, som betales hvert år, etter utsendt faktura fra kommunen. Leien konsumprisindekseres som foreslått i avtalen. Kommunen setter i gang prosessen med å fradele festenumrene fra gnr 68 bnr 3, som omfattes av avtalen om leie av grunn med Randsfjorden Golfpark AS. Side 6 av 17

7 Sak 3/11 ØNSKE OM KJØP AV PARSELL FRA GBNR 60/13 - FAGERLUND Saksbehandler: Anette Sand Arkiv: GBNR 60/13 Arkivsaksnr.: 09/1744 Saksnr.: Utvalg Møtedato 219/09 Formannskapet /09 Formannskapet /09 Formannskapet /11 Formannskapet Innstilling: 1. Formannskapet omgjør sitt tidligere vedtak Erik Pedersen vil fortsatt få tilbud om å kjøpe tomten til kr 50.- pr m2 som inkluderer opparbeidet veg. I tillegg kommer salgsomkostninger og tilknytningsavgift, vann og avløp. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 219/09 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet vedtar å tilby tømrer Erik Pedersen et areal på inntil 2 daa i Fagerlund-feltet. Ordfører gis fullmakt til å gjennomføre forhandling om veg til parsellen/pris da den fastsatte kvadratmeterpris i feltet (50,- pr kvadratmeter) inkluderer veg. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 253/09 Behandling: Saken utsettes. Side 7 av 17

8 Sak 3/11 Vedtak: Saken utsettes. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 261/09 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 2. Formannskapet omgjør sitt tidligere vedtak 3. Kommunen bygger ut tomten med veg, vann og avløp. 4. Erik Pedersen vil fortsatt få tilbud om å kjøpe tomten til kr 70.- pr m2 som inkluderer opparbeiding av veg vann og avløp. Tilknytningsavgift vil bli krevd etter gjeldende regler. Bakgrunn: Forespørsel om å få kjøpe ca 2 daa næringsareal i Fagerlund ble behandlet i Formannskapet sak 219/09 med følgende enstemmige vedtak: Formannskapet vedtar å tilby tømrer Erik Pedersen et areal på inntil 2 daa i Fagerlund-feltet. Ordfører gis fullmakt til å gjennomføre forhandling om veg til parsellen/pris da den fastsatte kvadratmeterpris i feltet (50,- pr kvadratmeter) inkluderer veg. I formannskapsmøte den , sak 261/09 ble innspill fra tj omr Teknisk drift som påpekte nødvendigheten av at vei og VA framføres før ytterligere etableringer i feltet behandlet. Teknisk drift mente også at det burde stilles krav om at nye etableringer kobler seg på VA ved etablering. Økonomi: På et tidligere tidspunkt( ?) ble det satt av penger i investeringsbudsjettet for å legge fram veg og VA her. Dette er ikke videreført i gjeldende økonomiplan og må i så fall innarbeides der. Prisen på 70 kroner pr kvadratmeter er selvkostpris for tomt med vegframføring, etter beregninger gjort av Teknisk drift m fl. Følgende vedtak ble resultat av behandlingen: 5. Formannskapet omgjør sitt tidligere vedtak 6. Kommunen bygger ut tomten med veg, vann og avløp. Side 8 av 17

9 Sak 3/11 7. Erik Pedersen vil fortsatt få tilbud om å kjøpe tomten til kr 70.- pr m2 som inkluderer opparbeiding av veg vann og avløp. Tilknytningsavgift vil bli krevd etter gjeldende regler. Arbeidet er pr dato prosjektert, lagt ut på anbud, og snart gjennomført. Tomtepriser ble vedtatt i kommunestyret den , sak 41/10. Pris for næringsarealer med investeringer, og uten investeringer er satt til 50 kroner pr kvadratmeter for både Fluberg næringsområde, og Fagerlund industrifelt. Vurdering: Det virker urimelig at Pedersen skal betale 70 kroner pr kvadratmeter for tomt med vegtilgang, når kommunestyret har vedtatt at prisen skal være 50 kroner pr kvadratmeter i Fagerlund industriområde. Konklusjon - forslag: Saken legges fram for ny behandling. Det foreslås at kjøperen får tilbud om å kjøpe tomta til den prisen som er fastsatt i Tomtepriser ; 50 kroner pr kvadratmeter, inkludert veg. I tillegg kommer påkobling til vann og avløp, og salgsomkostninger. Side 9 av 17

10 Sak 4/11 OPPRETTING AV NY MATRIKKELENHET - FRADELING AV EIENDOM GBNR 37/25. SØKNAD OM DISPENSASJON. Saksbehandler: Bente Myhre Borgan Arkiv: GBNR 37/25 Arkivsaksnr.: 10/1653 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/11 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i jordloven 12 og plan- og bygningsloven 19-2 og 20-1 og etter gjeldende delegasjonsfullmakter gir Søndre Land kommune dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og godkjenner fradeling av en fritidsparsell på ca. 5 daa rundt eksisterende fritidshus og atkomsveg, fra eiendommen Kluke gnr. 37 bnr. 25. Ved eventuelle framtidige tiltak på eiendommen skal kultyrmyndighetene gis anledning til å uttale seg. Det må søkes Statens vegvesen om bruk av avkjørsel fra fylkesveg 130. Bakgrunn: Eiendom : Kluke. Gnr. 37 bnr. 25. Tiltak : Oppretting av ny matrikkelenhet ny grunneiendom. Formål : Fritidsformål. Areal : Ca. 5 daa skogsmark. Krever disp.? : JA Søker/hj.haver : Håvard Narum, Munkengveien 4, 0376 Oslo. Det søkes om fradeling av tomt for bestående fritidshus, garasje og atkomsveg. Fritidshuset ble bygd på 1970-tallet. Vannforsyning dekkes av en brønn som ligger ca. 150 meter fra huset. Det søkes om 5 daa fordi de ønsker både atkomstveg, garasje, fritidshus og brønn på egen eiendom. I tillegg ønskes det å ha kontroll med utsikten mot fjorden. Det er søker selv som skal benytte eiendommen til fritidsformål. Det kan bli aktuelt å søke om bruksendring til boligformål på et senere tidspunkt. Resten av eiendommen er tenkt solgt til Johan Narum. Han eier våningshuset på Kluke, som ble fradelt med egen tomt, gnr. 37 bnr. 61, i Da Johan Narum kjøpte våningshuset på Side 10 av 17

11 Sak 4/11 Kluke gjaldt femmålsregelen, og det vat ikke mulig å selge jord- og skogeiendom til han den gang. I tillegg ønsket søker å holde salget tilbake i tilfelle hans sønn ønsket å overta jord- og skogeiendommen. Dette er nå ikke aktuelt, og søker ønsker å selge jord- og skogeiendommen til Johan Narum. På den måten blir Kluke igjen en samlet eiendom, med unntak av omsøkte fritidsparsell. Johan Narum forpakter i dag den dyrkbare marka på eiendommen. Når det planlagte salget er gjennomført vil han kunne drive den som en del av sin egen eiendom. Vedlegg: 1. Oversiktskart 2. Kart med eiendomsavgrensninger 3. Kart med flyfoto Krav og hensyn: Kommuneplan for Søndre Land Arealdelen med tilhørende bestemmelser. Det er egne bestemmelser knyttet til planens Landbruks-, Natur- og Friluftsområder (LNFområder). Dette er jord- og skogbruksområder, utmarksarealer og områder med eksisterende spredt bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse. I disse områdene skal det tas sesielt hensyn til landbruk, natur, friluftsliv, kulturlandskap og vassdrag. Arbeid og tiltak nevnt i plan- og bygningsloven 81, 84, 86 a og 93 tillates kun i forbindelse med stedbunden næring i LNF-områder. Andre arbeid og tiltak i henhold til de samme paragrafene, samt fradeling til slikt formål, er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel og kan bare godkjennes ved dispensasjon eller endring av planen. Plan- og bygningslovens bestemmelser om dispensasjon Søknad om dispensasjon Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Side 11 av 17

12 Sak 4/11 Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker. Jordloven Deling av landbrukseiendom kan ikke skje uten samtykke fra landbruksmyndighetene etter jordlovens 12. Formålet med delingsforbudet er å sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. Formålet med delingsbestemmelsene må også ses i sammenheng med formålet i jordloven: Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. Samtykke til deling kan gis dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi, jf. jordlovens 12. Videre heter det at det bl. a. skal tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessig ulemper for landbruket i området. Det skal også tas hensyn til godkjente planer som ligger til grunn for arealbruken etter plan- og bygningsloven og hensyn til kulturlandskapet. Det er anledning til å sette vilkår for delingstillatelsen som er nødvendige av hensyn til de formål som loven skal fremme. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland, Landbruksavdelingen: Fylkesmannen påpeker at fradelingen vil være en formalisering av en ellerede eksisterende bruk av eiendommen. Videre påpeker Fylkesmannen at fritidstomter på 5 daa ikke gir en effektiv arealutnyttelse, noe kommunen også kommenterer i sin vurdering. Begrunnelsen for Side 12 av 17

13 Sak 4/11 tomtestørrelsen er at søker ønsker å ha både atkomstveg og bygninger på egen eiendom. I tillegg ønsker han å ha kontroll med utsikten mot Randsfjorden ettersom tomten ligger omkranset av skog. Videre viser Fylkesmannen til brev av 25. juni 2010 fra Landbruks- og matdepartementet hvor landbruks- og matminister Lars Peder Brekk går nærmere inn på praktiseringen av delingsbestemmelsen i jordloven 12. I brevet går det fram at hvis det i forbindelse med en bruksrasjonalisering kan styrke bosettingen i området bør kommunen vurdere å la selgeren beholde et noe større areal enn det som er vanlig for orinær boligtomt. I omsøkte tilfelle bidrar ikke delingen til en bruksrasjonalisering, da samlet jordbruksareal vil være uforandret etter deling. Delingen bidrar imidlertid til en bedre arrondering ettersom Kluke blir samlet som en eiendom igjen, med unntak av fritidstomten som søkes fradelt. I tillegg vil delingen føre til at den som driver jord- og skogarealet også blir eier av arealet. Tomten skal benyttes til fritidsformål, men søker oppgir at det er mulig det blir fast bosetting på sikt. Ut i fra disse momentene vil Fylkesmannen tilrå at tomtestørrelsen reduseres noe ut fra hansynet til en effektiv aralutnyttelse, men har ellers ingen merknader til søknaden. Høringsuttalelse fra Statens vegvesen, Region øst: Den omsøkte fritidseiendommen vil få atkomst via eksisterende avkjørsel fra fylkesveg 130. Fylkesveg 130 har holdningsklasse D, lite streng holdning. Dette innebærer at tillatelse til ny avkjørsel kan gis. Tekniske krav til utforming skal kunne oppfylles. Ved et eventuelt vedtak om fradeling i denne saken må det søkes om bruk av avkjørsel fra fylkesveg 130. Statens vegvesen vil fatte vedtak etter vegloven. Statens vegvesen ber om å få kopi av vedtak i saken. Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune: Regionalenheten påpeker at LNF-formålet omfatter og skal brukes for områder som skal nyttes eller sikres til landbruksproduksjon og/eller skal bli liggende som naturområder og naturområder med spesiell betydning for friluftslivet. Regionalenheten stiller seg kritisk til fradeling av 5 daa stor tomt i skog med høy bonitet med begrunnelsen behov for utsikt. Muligheten for tynning av skog for utsikt kan gjøres ved en privatrettlig avtale. Det er ikke god arealutnyttelse å fradele produktive landbruksareal. For å sikre en effektiv landbruksdrift ber regionalenheten kommunen gå inn for å redusere tomten og i størst mulig grad legge avgrensningen av tomten innenfor skog med middels bonitet. De forutsetter at formålet på arealet fortsatt blir LNF-område. Fagenhet for kulturvern støtter Regionalenhetens vurdering i saken. I følge opplysninger i deres arkiv skal det tidligere ha vært 4 5 gravhauger på Kluke, som ligger i nærheten av området som søkes fradelt. Fagenhet for kulrurvern sier det kan være potensial for funn av automatisk fredete kulturminner også i dette området, og de minner om at kultyrmyndighetene må gis anledning til å uttale seg til framtidige tiltak i området. Ut over dette har de ingen merknader til fradelingen. Side 13 av 17

14 Sak 4/11 Alternative løsninger: Vurdering: Eier av Kluke II, gnr. 37 bnr. 61, har forpaktet jord- og skogarealet på Kluke, gnr. 37 bnr. 25, de siste 10 årene. Bebyggelsen på Kluke har i samme tidsrom vært benyttet til fritidsformål. Fradeling som omsøkt, og salg av jord- og skogarealet til Johan Narum, vil være en stadfesting av dagens bruk av arealer og bygninger. Dette vurderes å være en god løsning som samtidig ivaretar samfunnshensynet som lovbestemt vilkår for å kunne vurdere delingssamtykke etter jordloven. Søndre Land kommune har i tidligere saker hatt en liberal praksis når det gjelder fradeling av parseller for bestående bebyggelse. Det aktuelle arealet består av noe glissen tresetning på i hovedsak middels skogsbonitet. Omsøkt tomt har en størrelse som innebærer en noe dårlig husholdering med arealene og er større enn det som vanligvis godkjennes som fritidstomt. Argumentasjonen for tomtestørrelsen og arronderingen er at søker ønsker å ha atkomstveg, bygninger og brønn på egen eiendom. Brønnen ligger i den østre enden av tomta og er altså grunnen til at tomtegrensa er trukket så vidt langt mot øst. I tillegg ønsker han å ha kontroll med utsikten mot Randsfjorden fordi tomta er omkranset av skog. Det kan være et alternativ ikke å innlemme adkomstveg og brønn på tomten, men heller tinglyse en vann- og vegrett til eiendommen, eventuelt også å gjøre tomten mindre mot sørvest og heller tinglyse en skjøtselsavtale på området. Dersom brønnen hadde ligget lengre unna boligen og/eller adkomstvegen hadde vært lengre, ville det trolig vært mer hensiktsmessig å opprette tinglyste rettigheter om vann- og vegrett for å begrense tomtestørrelsen. Her vurderes ulempene ved tomtestørrelsen og arealutnyttelsen likevel ikke å være større enn nytten av å ha veg og brønn på egen eiendom. Det legges også vekt på det overordnede hensyn at landbrukseiendommen Kluke blir samlet igjen. Fradelingen vil ikke skape arronderings- eller driftsmessige ulemper for omkringliggende landbrukseiendom og skog. Befaring ble foretatt den sammen med søker. Konklusjon - forslag: Administrasjonen vurderer fradelingen som driftsøkonomisk forsvarlig, og anser fordelene ved tiltaket som større enn ulempene, og vil derfor tilrå godkjenning som omsøkt. Side 14 av 17

15 Sak 5/11 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING Saksbehandler: Knut Viset Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/2022 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/11 Formannskapet Innstilling: I medhold av alkohollovens 1 6, 2. ledd, siste setning, innvilges Fluberg forsamlingshus v/jon Nybakke skjenkebevilling for en bestemt enkelt anledning fredag 28. januar 2011 i tilknytning til arrangering av Quizkveld med PUB for inntil 80 personer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking av alkoholholdig drikke med et alkoholinnhold på inntil 22 volumprosent (øl og vin) mellom kl 1800 og kl Ansvarlig for skjenkingen er Tone Høgberget. Bakgrunn: Fluberg forsamlingshus v/jon Nybakke søker om skjenkebevilling for en bestemt enkelt anledning fredag 28. januar 2011 i tilknytning til arrangering av Quizkveld med PUB for inntil 80 personer. Søknaden omfatter skjenking av alkoholholdig drikke med et alkoholinnhold på inntil 22 volumprosent (øl og vin) mellom kl 1800 og kl Ansvarlig for skjenkingen er Tone Høgberget. Krav og hensyn: Søknad om skjenkebevilling iht 1 6 i alkoholloven krever uttalelse fra lensmannen og sosialtjenesten, jfr. alkohollovens 1 7. Lensmannen har ingen merknader til verken søknaden eller den som er oppgitt å være ansvarlig for skjenkingen, og anbefaler at søkanden innvilges. Alternative løsninger: Formannskapet kan enten Avslå søknaden noe som i så fall kan påklages til fylkesmannen Fastsette avgrensinger eller vilkår noe som også kan påklages til fylkesmannen Side 15 av 17

16 Sak 5/11 Vurdering: Rådmannen har ingen merknader til søknaden, og anbefaler at søknaden blir innvilget som omsøkt. Side 16 av 17

17 Sak 6/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET MØTE DEN Saksbehandler: Knut Viset Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 11/17 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/11 Formannskapet Innstilling: Referatsakene tas til orientering Bakgrunn: Det fremmes følgende referatsaker til behandling: 1. Protokoll fra formannskapets møte den (følger vedlagt) 2. Melding om delegert vedtak i medhold av skogbruksloven, brev av (følger vedlagt) 3. Rapporter for utførte kontroller med salgs- og skjenkebevillinger, datert (utrykt vedlegg) 4. Strategikonferase for KS Hedmark og Oppland debatthefte Kommunalt selvstyre teori eller praksis? deles ut i møtet 5. Invitasjon til Plan- og bygningslovsseminar deles ut i møtet Side 17 av 17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 08.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 244/12 12/1655 FINANSIERING AV REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK I 2011 246/12 12/1658 FORVALTNING AV VERTSKOMMUNETILSKUDDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 244/12 12/1655 FINANSIERING AV REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK I 2011 246/12 12/1658 FORVALTNING AV VERTSKOMMUNETILSKUDDET Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 14.11.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 09:00 Sak 17/09 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 02.04.2014 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for miljø, plan og ressurs Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 66/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG BUDSJETT 2016 67/15 15/372 ANSETTELSE AV RÅDMANN I SØNDRE LAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 66/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG BUDSJETT 2016 67/15 15/372 ANSETTELSE AV RÅDMANN I SØNDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 (i etterkant av møte i partsammensatt utvalg) Medlemmene innkalles

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard, rådhuset Tidspunkt: 29.10.2008 kl. 10:00 Etter avtale med leder Sigvald Oppebøen starter vi med befaring av sakene 52, 53 og 54 hvis ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 10.04.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer