Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk"

Transkript

1 Landbruksavdelingen Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk v/ellen Nitter-Hauge

2 Arealformål LNF(R) Arealbrukskategorien «landbruks-, natur, friluftsområde samt reindrift» må i kommuneplanens arealdel legges ut i tvungen kombinasjon. I et LNF(R) område kan det ikke legges restriksjoner på landbruksdriften I et LNF (R) område er det byggeforbud Det er bare bygninger tilknyttet landbruksdrift som kan stå oppført, Unntak: arealer satt av i kommuneplanens arealdel for spredt bebyggelse til andre formål enn landbruk, jf pbl 11-7 nr 5 underformål b)

3 Landbruksbegrepet Pbl 11-7 annet ledd nr. 5 a): «areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag» Den nærmere tolkningen av landbruksbegrepet hva som faller inn under arealformålet landbruk - beror på en landbruksfaglig vurdering Veileder Landbruk pluss landbruksbegrepet er dynamisk Hovedtyngden av gårdens virksomhet må ligge i tradisjonell landbruksvirksomhet for å godta landbruk pluss tiltak innenfor arealformålet

4 Arealformål og arealbruk Arealformålet er bindende for arealbruken Landbruksformål omfatter tradisjonelt landbruk og gårdstilknyttet virksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag Bygninger tilknyttet slik virksomhet faller innenfor formålet og kan leies ut deler av året Bruksendring til beboelse uten tilknytning til landbruksdrift er forbudt Bruksendring av driftsbygning til annen næringsvirksomhet enn landbruk er forbudt

5 Tiltak i strid med arealformålet Tiltak som ikke faller inn under landbruksbegrepet, krever dispensasjon fra plan Tiltaksbegrepet i pbl 1-6, se særlig 20-1 a)-m) Eks: Fradeling av tomt for å bygge bolig Fradeling av tun med bygninger eller kårbolig slik at bygningenes funksjon utgår fra landbruksdriften bygningene knytter seg ikke lenger til landbruksarealene (produksjonen) Slike tiltak krever delingstillatelse etter to lovverk Plan- og bygningsloven 20-1 m.) Jordloven 12

6 Deling av landbrukseiendom Tillatelse til deling etter pbl 20-1 bokstav m) forutsetter at det er gitt dispensasjon fra arealformålet, jf. pbl Tillatelse til deling etter jordloven 12 forutsetter at det er gitt dispensasjon fra omdisponeringsforbudet i jordloven 9 hvis arealet er dyrka/dyrkbart Hvor begynner vi? Premisser: En tillatelse fra landbruksmyndighetene binder ikke bygningsmyndighetene Bygningsmyndighetene kan avslå søknaden fordi den strider mot plan selv om landbruksmyndighetene ikke har innvendinger Hvis landbruksmyndighetene har innvendinger så binder det bygningsmyndighetenes saksbehandling

7 Samordningsplikten Bygningsmyndighetene har plikt til å samordne sin saksbehandling med jordlovsmyndigheten, se pbl 21-5 jf byggesaksforskriften 6-2 Formålet med samordningsplikten er å sikre koordinering av sektorlovgivningen og å forebygge dobbeltbehandling og ineffektiv saksbehandling I samsvar med Regjeringens målsetning om å effektivisere saksbehandlingen i offentlig sektor

8 Anbefalt rekkefølge KMD, MD, LMD Brev 4. mai 1998 fra MD i samråd med LMD Uttalelse fra KMD inntatt i Planjuss 2/2002 side 13 Starte med en forhåndsvurdering - kan det gis dispensasjon fra plan? Intern høring i kommunen Kommunen innstiller på nei Ikke nødvendig med jordlovsbehandling Statlig myndighet skal ikke høres Kommunen innstiller på ja Saken behandles etter jordloven før dispensasjonssaken etter pbl sendes fylkesmannen for uttalelse

9 Begrunnelse Det kan ikke gis dispensasjon etter plan- og bygningsloven, når søker ikke får tillatelse etter jordloven Søker bør derfor få mulighet til å trekke dispensasjonssaken slik at man unngår videre saksbehandling og nytt gebyr etter pbl i en sak der utfallet er gitt Når statlig landbruksmyndighet har vurdert saken etter jordloven, så er kravet om at statlig myndighet skal være hørt i en dispensasjonssak oppfylt for landbruksmyndighetenes del

10 Saksbehandlingsprosess Hvis kommunen innstiller på nei er det ikke nødvendig med en jordlovsbehandling Hvis kommunen innstiller på ja, starter jordlovsbehandlingen opp Hvis det blir ja til deling etter jordloven kan kopi av vedtaket sendes FMLA som får mulighet til å omgjøre Hvis det blir nei til deling etter jordloven, kan søker påklage vedtaket til FMLA

11 Fradeling av dyrka/dyrkbart areal Omdisponeringsforbudet i jordloven 9 verner dyrka og dyrkbart areal for å sikre fremtidig matvareproduksjon Det kan gis dispensasjon, men terskelen er høy - «særlege grunner» Deling av landbrukseiendom kan ikke tillates uten en dispensasjon fra omdisponeringsforbudet, se jordlova 12 andre ledd: «Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter 9.»

12 Delingstillatelse etter jordloven 12 Endret i 2013, nytt rundskriv M-1/2013 Delingsforbudet og de absolutte vilkårene ble fjernet Jordvernet ble styrket ved at dispensasjon fra omdisponeringsforbudet ble satt som vilkår for å tillate deling Hvis det ikke gis dispensasjon fra omdisponeringsforbudet så skal søker få mulighet til å trekke delingssøknaden etter jordloven siden gebyret knytter seg til 12

13 Delingstillatelse etter jordloven forts. Deling skal tillates hvis det ikke går ut over de interessene bestemmelsen skal beskytte. 12 tredje ledd sier: «Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein teneleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursene, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova».

14 Oppsummert Hvis jordlovsmyndigheten har gitt tillatelse til fradeling så er følgende hensyn vurdert: Jordvernet jordloven 9 Drifts- og miljømessige ulemper for landbruket Hensynet til vern av arealressursene (arealer som ikke er dyrka eller dyrkbare) Om deling fører til en god driftsmessig løsning Jordlovens formål disponere arealressursene ut fra fremtidige generasjoners behov gjennom å sikre kulturlandskapet, en miljøforsvarlig forvaltning og vern om jordsmonnet som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Rettslig utgangspunkt Pbl. 1-6. Tiltak Med tiltak etter lovene menes ( ) opprettelse og endring av eiendom ( ). Iverksetting av tiltak som

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Midlertidig forbud mot tiltak. Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms

Midlertidig forbud mot tiltak. Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms Midlertidig forbud mot tiltak Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms Pbl. 11-6 og 12-4, rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel og reguleringsplan Fastsetter fremtidig arealbruk Er bindende for nye tiltak

Detaljer

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan Reglene om dispensasjon etter pbl. av 2008 Reguleringsendringer - saksbehandlingsreglene som gjelder for mindre endringer av reguleringsplan, begrepet mindre endring i reguleringsplan, og ugyldighet ved

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Mindre endringer. - og oss. Planfaglig nettverkssamling 14.11.14

Mindre endringer. - og oss. Planfaglig nettverkssamling 14.11.14 Mindre endringer - og oss Planfaglig nettverkssamling 14.11.14 1 Mindre endringer 12-14.Endring og oppheving av reguleringsplan For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

God planlegging en utfordring

God planlegging en utfordring God planlegging en utfordring Planlegging for vekst. Kvalitet, ansvar og roller i planleggingen. Status for kommuneplanleggingen i Finnmark Egil Hauge, Fylkesmannen -Seksjonsleder Hvordan ligger det an

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 38/2 Arkivsaksnr.: 14/1682 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 26.09.2014 Hovedutvalg teknisk 29.01.2015 DELING BOLIGHUS NR. 2 GNR/BNR 38/2 M.FL.

Detaljer

Privatrettslige forhold Pbl 21-6. Rune Fredriksen

Privatrettslige forhold Pbl 21-6. Rune Fredriksen Privatrettslige forhold Pbl 21-6 Rune Fredriksen Privatrettslige forhold Pbl 21-6 Med mindre annet følger av loven her skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til privatrettslige forhold ved behandling

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Naturmangfoldloven 8-12

Naturmangfoldloven 8-12 Naturmangfoldloven 8-12 Hotell Aleksandra Loen, 07.11.2013 Grete Elverum Hva er nytt med naturmangfoldloven? Dette er nytt: Du har gjort mye av dette tidligere også MEN nå er det satt i system OG det er

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Ny plan- og bygningslov Plandelen. - nytt i forhold til planlegging av akvakultur. Livet i havet vårt felles ansvar

Ny plan- og bygningslov Plandelen. - nytt i forhold til planlegging av akvakultur. Livet i havet vårt felles ansvar Livet i havet vårt felles ansvar Ny plan- og bygningslov Plandelen - nytt i forhold til planlegging av akvakultur Rådgiver Ola Midttun Fiskeridirektoratet region Vest Fiskeridirektoratet sin rolle i det

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

Søknad om deling av eiendom. Forklaring - framgangsmåte - behandling

Søknad om deling av eiendom. Forklaring - framgangsmåte - behandling Søknad om deling av eiendom Forklaring - framgangsmåte - behandling 1 Hva er en delesak? DELI ELLER RESEJUSTERI? Ved deling av eiendom blir et areal av en eksisterende eiendom oppmålt, beskrevet i et matrikkelbrev

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune Kommuneplanens arealdel 2011 201111-2015 Verran kommune kommune Planbeskrivelse med: Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Retningslinjer, utfyllende planbestemmelser Retningslinjer for bygging av hytter

Detaljer

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: 07.04.14 Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag:

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer