Flerkulturelt samarbeidsprosjekt. for. inkludering og mangfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flerkulturelt samarbeidsprosjekt. for. inkludering og mangfold"

Transkript

1 Flerkulturelt samarbeidsprosjekt for inkludering og mangfold Prosjektperiode Sluttrapport Skrevet av: Sissel Viken Prosjektkoordinator

2 Innhold: 1. Innledning 1.1. Prosjektforankring 1.2. Prosjektkoordinator 1.3. Forprosjekt 2. Prosjektbeskrivelse 2.1. Hovedmålsetting 2.2. Målgrupper 2.3. Samarbeidspartnere 2.4. Tiltak 2.5. Metoder 2.6. Ressurser 2.7. Organisering 3. Prosjektfaser 3.1 Identifisering 3.2 Kartlegging 3.3 Valg 3.4 Planlegging 3.5 Gjennomføring 3.6 Evaluering 4. Tilbakeblikk og fremover 5. Tall 6. Modeller 7. Tilleggsrapport for prosjekt språkopplæring Eidsvoll kommune. 2

3 1. Innledning 1.1 Prosjektforankring: Flerkulturelt samarbeidsprosjektet ble forankret i Eidsvoll frivilligsentral, med daglig leder som ansvarlig og frivilligsentralen sitt styre har vært rapporteringsorgan og budsjettansvarlig. Prosjektets samarbeidsgruppe bestod ved oppstart av tilsatt prosjektkoordinator i frivilligsentralen, to fra flyktningtjenesten og regionsleder fra Redd Barna. Frivillige fra Røde Kors Besøkstjeneste utgjorde kjernen av frivillige. Leder for Eidsvoll bibliotek kom inn i samarbeidsgruppa for språkkafeen, og regionsleder fra Redd Barna trakk seg ut til fordel for lokal representant for aktivitetsgruppa Eidsvoll Redd Barna i tilknytning til familieaktiviteter. Eidsvoll og Hurdal Røde Kors tok forpliktende ansvar og utvidet samarbeid i slutten av prosjektperioden. 1.2 Prosjektkoordinators bakgrunnskompetanse for prosjektarbeidet: Prosjektarbeider er utdannet som sosionom og hadde flere års arbeidskompetanse i psykisk helse. I rammeplanene for de norske sosionomutdanningene slås det fast at studentene skal lære samfunnsarbeid som arbeidsmåte i sosialt arbeid. Kunnskap som vektlegges knyttet til samfunnsarbeid formuleres blant annet slik; "å utvikle evne til å mobilisere utsatte gruppers ressurser, slik at de i fellesskap kan arbeide for å bedre sine egne livsvilkår".. Studentene skal "lære seg å planlegge og iverksette tiltak som bidrar til å redusere sosiale problemer for grupper av brukere eller i lokalsamfunnet. Samarbeid med brukere, brukeres pårørende og frivillige organisasjoner er sentralt" (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 1999: 43). 1.3 Forprosjekt Flerkulturell kafé ble startet i 2009, etter et initiativ fra flyktningtjenesten. Eidsvoll frivilligsentral tok ansvar for tiltaket, og hadde et tett samarbeid med Regionskontoret til Redd Barna og Besøkstjenesten i Eidsvoll og Hurdal Røde Kors. Tilbudet omfattet kafé en gang i måneden sentralt i Eidsvoll. Redd Barna stod for utstyr til barne- og familieaktiviteter. Kafeen ble varierende besøkt, invitasjon på tlf og skyss sørget for best deltagelse. Etter ett års drift ble det gjennomført en brukerundersøkelse, der deltagerne beskrev sine behov for støttetiltak. Denne undersøkelsen ble grunnlaget for utvikling av flerkulturelt samarbeidsprosjekt. 3

4 2. Prosjektbeskrivelse 2.1 Hovedmålsetting: Styrke inkludering og økt deltakelse av bosatte flyktninger og innvandrere i lokalsamfunnet med fokus på trygghet, trivsel og tilhørighet. Delmål: Gi målrettet informasjon som er tilpasset målgruppenes behov Gi og bidra til målrettet tilbud for å styrke deltakelse i lokalsamfunnet og forøvrig Gi muligheter for aktivitet og skape møteplasser for å styrke inkludering og mangfold i lokalsamfunnet 2.2 Målgrupper: A. Nyankomne bosatte flyktningfamilier i introduksjonsprogrammet B. Flyktninger og innvandrere i kommunen som ønsker: - Å utvikle norskspråk og personlig nettverk - Å synliggjøre sine ressurser i lokalsamfunnet - Å spre kunnskap og innsikt om sin historie og bakgrunn - Å styrke bevissthet om rettigheter, krav, verdier og ståsted i det norske samfunn. - Å styrke sin deltakelse i klubber, lag, foreninger og frivillige organisasjoner. Begrunnelse for valg av målgrupper: Målgruppe A er en prioritert gruppe for IMDi (Integrerings- og mangfoldsdepartementet), og er enkel og nå via direkte kontakt med flyktningtjenesten og voksenopplæringa. Målgruppa er i størst behov for støtte og tilrettelegging da de har svake norskkunnskaper og kunnskap om det norske samfunnet generelt. Vi vil ha fokus på å støtte barnefamilier for å øke trivsel og tilhørighet for barn og foreldre. Støtte til disse familiene vil kunne bidra til utjevning av sosiale og økonomiske forskjeller raskere, samt styrke deltakelse, tilhørighet og trivsel i lokalsamfunnet, herunder redusere sjansen for psykososiale problemer og utflytting. Fokus på tiltak som gjør at barn og foreldre kan tilegne seg norsk språkkunnskap og samfunnsfag. Målgruppe B har også målgruppe A, men er utvidet til å gjelde alle i kommunen med flyktning- og innvandrerbakgrunn. Den utvida målgruppa har viktig 4

5 erfaringskompetanse for nyankomne flyktninger, og grunnet gode språkferdigheter kan de formidle sin kunnskap og erfaring på norsk og morsmål. Målgruppen deltar mer aktivt i samfunnet som synlige ressurspersoner og støttetiltakene tar sikte på å legge til rette for like muligheter for deltakelse i lokalsamfunnet som innbyggere i Eidsvoll har generelt. 2.3 Samarbeidspartnere: 1. Kommunale og offentlige tjenester: Flyktningtjenesten i Eidsvoll kommune, Eidsvoll Bibliotek, Vilberg barneskole, Råholt barneskole, Voksenopplæringa Jessheim, Eidsvoll VGS, Eidsvoll kulturskole 2. Frivillige organisasjoner, lag- og foreninger: Eidsvoll og Hurdal Røde Kors, Eidsvoll Redd Barna, En hjelpende hånd, Lions, Bygdekvinnelaget, Eidsvoll svømmeklubb, Vilberg skolekorps, Eidsvoll Turn Fotball, Eidsvold Idrettsforening, Kinsa Judoklubb, Eidsvoll klatreklubb. 3. Frivillige enkeltpersoner som knytter seg til prosjektet. 2.4 Tiltak: 1. Leksehjelp til barn i alderen 6-12 år 2. Støttespillerordning til fritidsaktiviteter for barn i flyktningfamilier 3. Språkkafeen - en møteplass for språkutvikling og kulturutveksling med fokus på menneskerettigheter og aktiviteter 4. Aktivitetsgruppe for ungdom På topp 5. Svømmeopplæring 6. Playbackteater for inkludering og mangfold Teater Mango 7. Språkpraksis for flyktninger og innvandrere i aktivitetsgrupper 2.5 Arbeidsmetoder: 1. Leksehjelp etter Røde Kors sin modell og retningslinjer. 2. Støttespillerordning etter Redd Barna sin arbeidsmodell har fungert godt opp imot barn inn i fritidsaktiviteter. En fadderordning internt i lag og foreninger hadde styrket kontinuitet. Et mer helhetlig behov for foresattes støtte i det norske samfunn forutsetter flyktningguider. 5

6 3. Språkkafeen: norskutvikling gjennom den gode samtalen over kaffekoppen. Leder og ansatte i Eidsvoll bibliotek og konsulent i flyktningtjenesten står som sentrale og viktige samarbeidspartnere for planlegging og gjennomføring. Tema for kafeen knyttes til menneskerettigheter og verdensdager i FN. Deltakere oppfordres til å bidra med eget materiell. Lokale lag og foreninger inviteres til å dele og informere om sin virksomhet. 4. Familieaktiviteter: Påske- og juleverksted på bibliotekene i Sundet og Råholt. Språkkafeen inviterer og annonserer alle innbyggere i kommunen til å delta på aktiviteten. Deltagere fra språkkafeen og andre frivillige jobber dugnad sammen i et flerkulturelt og mangfoldig fellesskap. Aktivitetsgruppa for Eidsvoll Redd Barna og den lokale hjelpeorganisasjonen En hjelpende hånd bidrar. 5. Aktivitetsgruppe for ungdom På topp! I samarbeid med lærer for helsefag på Eidsvoll videregående skole hadde koordinator med seg 3 praksiselever for å utvikle et tilbud om klatreaktivitet for elever med flerkulturell bakgrunn. Praksiselevene og koordinator fikk sikringskurs av den lokale klatreklubben, og praktiserte klatring og sikring. Rekruttering av ungdommer til klatregruppa gikk gjennom elevene, samt en stand på den lokale ungdomsklubben Cornerstone. 6. Playbackteater for inkludering og mangfold. Teaterformen playbackteater er en egen metode for å dramatisere virkelige livshistorier med improvisasjon som metodisk verktøy, og en pedagogisk tilnærming for holdningsendring. Forprosjekt starter høsten 2012 i Søndre Samfund, med kurs for interesserte. Deltagelse etter påmelding fra en åpen invitasjon, men det vil gjøres en ekstra innsats med direkte invitasjoner, både av mennesker vi ser kan dra nytte av deltagelse, og fordi den skal være flerkulturell. I 2013 vil prosjektmidler vi klarer å få inn, gå til en teaterproduksjon som skal være klar til Grunnlovsjubileet i Språkpraksis for flyktninger og innvandrere individuelt eller i aktivitetsgrupper på lokale institusjoner er målretta gjennom: - Innhente informasjon og etablere kontaktpersoner i aktuelle institusjoner, private eller offentlige. - møter og direkte kontakt med den det gjelder og voksenopplæringa eller annen relevant instans (arbeidsmarkedsbedrifter, NAV m.fl) - Støtte og veilede deltager inn i etablert aktivitet eller etablere ny aktivitet basert på de ressurser deltakeren/e har. 6

7 2.6 Ressurser Koordinatorstilling % Ca % stilling i Eidsvoll frivilligsentral. Frivillig innsats; ca 30 frivillige og deltagerne selv Lokaler og utstyr stilles til disposisjon av kommunen Aktivitetsmidler fra Lions, Redd Barna, Fylkeskommunen, IMDi og Gjensidigestiftelsen 2.7 Prosjektorganisering Flerkulturelt samarbeidsprosjekt er tilknyttet Eidsvoll Frivilligsentral, Helsehuset, ved daglig leder og driftsstyre. Prosjektets samarbeidsgruppe bestod ved oppstart av koordinator, to fra flyktningtjenesten og regionsleder fra Redd Barna. Frivillige fra Røde Kors Besøkstjeneste utgjorde kjernen av frivillige. Leder for frivilligsentralen har hatt hovedansvar for etablering og oppfølging av aktivitetsgruppene for språkpraksis. Leder for Eidsvoll bibliotek gikk inn i samarbeidsgruppa i stedet for en av flyktningkonsulentene etter hvert, og regionsleder fra Redd Barna trakk seg ut til fordel for representant for Eidsvoll og Hurdal Røde Kors mot slutten av prosjektperioden. 3. Faser i prosjektet Fasene gjentar seg gjerne flere ganger i et prosjekt, som i en spiral, slik var det også i dette prosjektet, både årlig og i hvert tiltak av prosjektet. 3.1 Fase 1: Identifisering av behovene Flerkulturell kafé for flyktninger hadde varierende besøk, det var derfor grunnlag for å finne ut hva de savnet og hadde behov for i hverdagen. En brukerundersøkelse på morsmål ble gjennomført. Resultatet av denne brukerundersøkelsen ble grunnlaget for valg av tiltak i prosjektet. 3.2 Fase 2: Kartlegging av ressurser og muligheter Så startet prosessen med å lage en prosjektbeskrivelse samt søke tilskudd til en koordinatorstilling og aktivitetsmidler. Integrerings og mangfolds departement (IMDi) har en intensjonsavtale med Redd Barna og Norges Røde Kors for tilskudd til informasjons- og veiledningstiltak. De gav tilsagn på søknad om 50 % stilling. Aktivitetsmidler ble søkt Gjensidigestiftelsen og Akershus Fylkeskommune. 7

8 3.3 Fase 3: Valg av tiltak Resultat av brukerundersøkelsen, samt innhenting av kunnskap og informasjon om tiltak som har virket i andre kommuner og tiltak som Redd Barna og Røde Kors hadde for flerkulturelt arbeid i Norge ble kartlagt. Omfang av tiltakene ble avklart i arbeidsgruppa for prosjektet. 3.4 Fase 4: Planlegging Tiltakene ble innfelt i en Handlingsplan med årlig godkjenning i styret til Eidsvoll frivilligsentral. Handlingsplanen ble noe endret under prosessen med å gjennomføre tiltakene. 3.5 Fase 5: Gjennomføring Arbeidsgrupper og oppfølging av frivillige er en stor del av kvalitetssikringen rundt gjennomføringen. 3.6 Fase 6: Evaluering Midlene til en prosjektstilling har styrket arbeidet overfor flyktninger og innvandrere i Eidsvoll vesentlig. Omfanget har økt fra flerkulturell kafé en gang i mnd til språkkafé 2 g i mnd. Støttespillerordning for deltagelse i fritidsaktiviteter for barna fungerer svært godt i nært samarbeid med Lions, aktuelle lag og foreninger, samt kommunal kulturskole. Leksehjelpen har fått flere og flere frivillige, og blitt et målrettet og systematisk tiltak i lokallaget til Røde Kors. Prosjektet har styrka samarbeidet mellom den offentlige og frivillige sektor, blant annet med økt interesse og engasjement fra begge parter om å bidra til inkludering og styrke lokal deltagelse for flyktninger og innvandrere i kommunen. Biblioteket og kulturskolen har på eget initiativ utvidet tilbudet i språkkafeen til eventyr og musikkaktivitet for familier/barn, samt at det er startet opp en frivillig filmklubb i biblioteket 1g i mnd, med fokus på verdier og livs spørsmål med internasjonale regissører. Filmklubben heter Speil, og har sitt program på bibliotekets blog og egen facebook-gruppe. Målgruppe A har fått styrket familiens deltagelse i lokalsamfunnet gjennom fritidsaktiviteter for barna og språkkafeens familieaktiviteter i biblioteket, 3 personer har meldt seg inn i Eidsvoll Bygdekvinnelag, og enda flere i Røde Kors. Svømmekursene for barn og voksne har bidratt til å fremme trygghet. Trygghet, tilhørighet og trivsel blant deltagerne er ikke resultatmålt, men blitt synlig gjennom økt deltagelse i nærmiljøet og større tilknytning til norske sambygdinger. Det kan merkes at humøret er steget, sies det blant samarbeidspartnere. I prosjektet har vi hatt hovedfokus på inkludering i lokalt etablerte aktiviteter og institusjoner, samt engasjere lag og foreninger til å spre kunnskap og informasjon om sin aktivitet. Prosjektet har bidratt med å 8

9 legge til rette for økt mangfold i lokale lag og foreninger gjennom produksjon av informasjonsbrosjyre, samt bistått ved oppstart og ved nye situasjoner. Gode kommunikasjonslinjernjer ved å ha en koordinator på frivilligsentralen, alle vet hvor de skal henvende seg, og tilgangen til koordinator for samarbeidspartnerne, frivillige og deltagere har vært god. Vi har kommet i mål med prosjektet på to år fordi koordinator jobbet 50 % første året og 100 % andre året, alternativt kunne det vært gjort på 3 år med en 50 % stilling. Resultat, effekt og måloppnåelse får en tilfredsstillende rapportering ved å ha koordinator knyttet til frivilligsentralen. Innhenting av sikre data er gjort ved at koordinator har ført lister, logg og skrevet referater fra arrangementene. Tiltakene i prosjektet er sikret videreføring med forankring i både kommunal og frivillig sektor. Flyktningtjenesten og biblioteket fortsetter med språkkafe sammen med Eidsvoll og Hurdal Røde Kors, som også har fått sin egen migrasjonsavdeling under Omsorg, som bygger opp leksehjelpa og flykningguider. Øvrige tiltak faller inn under Styringsgruppe for flerkulturelt samarbeid i Eidsvoll frivilligsentral, og Eidsvoll playbackteaterforening. Samarbeid med kommunale aktører som flyktningtjenesten, Biblioteket og voksenopplæringen, har bidratt til å lykkes med prosjektet. 4. Tilbakeblikk og fremover Da flyktningtjenesten tok kontakt med frivilligsentralen i 2009 var det ingen frivillig virksomhet som hadde noe organisert aktivitet for inkludering og mangfold i Eidsvoll. Eidsvoll Turn Fotball hadde noe erfaring med inkludering av enslige mindreårige flyktninger fra Eidsvoll omsorgssenter, men utover dette var det få som jobbet med dette i frivilligheten. Flyktningtjenesten med ansvar for introduksjonsprogrammet så behovet for en møteplass. Initiativet om en Flerkulturell kafé sammen med frivilligsentralen ble startet som et prøveprosjekt med frivillige fra Besøkstjenesten i Eidsvoll og Hurdal Røde Kors, og noen andre frivillige tilknyttet frivilligsentralen. Den gangen ble kafeen arrangert en gang i måneden. Etter flerkulturelt samarbeidsprosjekt er statusen endret. I dag er det flerkulturelle samarbeidet organisert på følgende måte: Eidsvoll og Hurdal Røde Kors Omsorg har etablert en avdeling for migrasjonsarbeid med ressursgruppe for leksehjelp, flyktningguider, språkkafé (norskutvikling) og Kvinnetreff. Teater Mango har blitt en del av Eidsvoll Playbackteaterforening som skal jobbe for inkludering og mangfold i Eidsvoll og samfunnet. 9

10 Eidsvoll frivilligsentral stiller seg til disposisjon i de ulike samarbeidsarenaene. Det er også sentralen som styrer samarbeidet med Lions videre. 5. Tall Tabellen under viser antall frivillige og deltagere i de ulike tiltakene. Tallene er gjennomsnittstall og avrundede tall til nærmeste runde verdi. Tiltak Leksehjelp Leksehjelpere 4 Elever 5 2. Fritids aktiviteter 3. Språk- Kafeen inkl Familieaktiviteter Barn 8 Frivillige 2 Ansvarlige 3 Frivillige 10 Deltagere 200 Leksehjelpere 4 Elever 5 Barn Frivillige 2 Ansvarlige 3 Frivillige 15 Deltagere 300 Leksehjelpere 7 Elever 8 Barn 25 Frivillige 2 Ansvarlige 5 Frivillige 15 Deltagere Ungdom På topp! 5. Svømmeopplæring 6. Teater Mango 7. Språk- Praksis Grupper Barn (6-12år) 2 Menn 15 Kvinner 15 o o Praksiselever 3 Deltagere 5 o Frivillige 13 NAV-deltagere 2 Praksiselever 2 Barn 2 Menn 5 Kvinner 15 Ansvarlige 3 Frivillige Deltagere 10 Frivillige 13 Nav-deltagere 2 Praksiselever 3 Barn 15 Menn utgikk Kvinner 15 Ansvarlige 5 Frivillige Deltagere 10 Frivillige 13 Nav-deltagere 2 Praksiselever 3 6. Modeller Prosjektet bør kunne ha en overføringsverdi for andre frivilligsentraler i Norge, og kommune. Dette forutsetter en koordinator som kan jobbe med og holde tak i planleggingen, organiseringen, gjennomføringen og kvalitetssikringen av tiltakene. De viktigste tiltakene ligger til det nasjonale Røde Kors sitt program for 10

11 flerkulturelt arbeid, og kan derfor utvikles i alle lokallag som har en omsorgsavdeling. Hvis lokallaget har medlemmer som vil jobbe med flerkulturelle tiltak kan arbeidet starte. Vedlegg 1: Organisering av leksehjelp i Eidsvoll og Hurdal Røde Kors Vedlegg 2: Måldokument for språkkafeen Vedlegg 1: Leksehjelp på Eidsvoll og Råholt Fra høsten 2013 vil leksehjelpen for Eidsvoll og Råholt ligge under, og organiseres av, Røde Kors Omsorg, avdeling for migrasjon og inkludering. Leksehjelp inkluderer også norsktrening for voksne innvandrere. På Eidsvoll vil leksehjelperne møte barna på biblioteket i Sundet, eller eventuelt hjemme hos barnet med minst én foresatt til stedet. Barnet/foreldrene og leksehjelperen gjør individuelle avtaler om tid og sted. På Råholt vil leksehjelpen gis på Råholt bibliotek (i Råholt sentrum på Søndre Samfund)på tirsdager fra til 19.00, nøyaktig tidspunkt kan avtales individuelt. Leksehjelpen er spesielt rettet mot minoritetsbarn, og skal først og fremst ta for seg norsktrening forståelse for og av både språk og kultur (kulturelle referanser som norske barn vokser opp med). Kontaktperson Eidsvoll: Astrid Waatland, Kontaktperson Råholt: Sissel Viken, Elever, foresatte og lærere kan ta kontakt for informasjon og ev. deltakelse. Med vennlig hilsen for Eidsvoll og Hurdal Røde Kors Sissel Viken Astrid Waatland Leksehjelp Skrevet av: Akershus Røde Kors Du kan gi leksehjelp til barn, ungdom og andre som ikke får den hjelpen de har behov for! Mange er ivrige etter å få ny kunnskap, men uten hjelp blir de fort hengende etter på skolen og mister lysten til å lære. Litt ekstra hjelp og inspirasjon kan bety svært mye for den enkelte elevs fremskritt, selvtillit og fremtid 11

12 Utdanning blir viktigere og viktigere i dagens samfunn. Det å hjelpe noen til å knekke koder innenfor fag de sliter med kan gi ringvirkninger for personens motivasjon og læreønsker videre i livet. Gjennom denne aktiviteteten har du som frivillig mulighet til å bruke din kunnskap til å hjelpe andre. Frivilllige leksehjelpere i Røde Kors må; gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring ha fylt 18 år ha ID-kort og delta i evalueringssamtale hvert tredje år ved fornying av IDkortet levere politiattest Gir gode resultater! Leksehjelp et tilbud til alle elever, og et supplement til undervisningen på skolen. Leksehjelp bidrar til gode skoleresultater og motiverer til videre skolegang utover ungdomskolen. Røde Kors sitt leksehjelpstilbud skal gis til alle uansett sosial, religiøs eller kulturell bakgrunn, og er i samsvar med verdigrunnlaget og prinsippet om upartiskhet. Å motta hjelp fra Røde Kors er frivillig, og eleven avgjør selv om han eller hun trenger vår hjelp. Det er elevens ønske om bedre prestasjoner som er styrende for deltakelse, ikke elevens faglige nivå. Vedlegg 2: Måldokument for språkkafeen i Eidsvoll Flerkulturelt samarbeid i Eidsvoll kommune har som mål å styrke inkludering og økt deltakelse av bosatte flyktninger og innvandrere i lokalsamfunnet med fokus på trygghet, trivsel og tilhørighet. Hovedsamarbeidspartnere for språkkafeen er Flyktningtjenesten NAV Eidsvoll, Eidsvoll Bibliotek, Eidsvoll Frivilligsentral, Eidsvoll og Hurdal Røde Kors Omsorg. Alle involverte parter har veiledende måldokumenter for inkludering og flerkulturelt arbeid. Ved aktivitetsdager med barn er Redd Barna Eidsvoll, Lions, En Hjelpende Hånd og Kulturskolen gode samarbeidspartnere. Eidsvoll Bygdekvinnelag er også med i nettverket til språkkafeen. Formålet med språkkafeen: Skape en felles møteplass for flyktninger, innvandrere og nordmenn, der kultur og språk utveksles, relasjoner og nettverk bygges. Kommunale og frivillige 12

13 krefter samles om å bidra til mangfoldsaktiviteter, der deltagere får tilknytning og samhørighet til hverandre og bygda. Møteplassen skal bidra til: Holdningsarbeid for toleranse og likeverd Økt synliggjøring og deltakelse i lokalsamfunnet for flyktninger og innvandrere Styrke folkebibliotekets rolle som flerkulturell møteplass i lokalsamfunnet Styrke samhandling mellom kulturelle, kommunale og frivillige institusjoner Økt inkludering og deltakelse i lag og foreninger Innhold: Fokus på menneskerettigheter Kulturutveksling; språk, litteratur, musikk, teater, mat, høytider mm Kunnskap - og informasjonsutveksling Språkkafeen har flere uttrykk: Språkkafeen for voksne med debatt og diskusjon gjennom bl.a dokumentarfilmer og besøk av forfattere, samfunnspolitiske personer, eksperter og lekfolk. Språkkafeen for familier med eventyr- og musikkaktivitet, samt jul og påskeverksted Språkkafeen for mødre og barn med lesehjørne og styrking av kompetanse i oppvekst og norsk samfunnsliv 7. Rapport fra kommunalt samarbeidsprosjekt i Eidsvoll Frivilligsentral Tiltak rettet mot tilbud om opplæring i norsk og samfunnsfag for nyankomne innvandrere. 1. Bakgrunn Eidsvoll Frivilligsentral startet i 2009 sitt integreringsarbeid med en flerkulturell kafé for flyktninger i samarbeid med flyktningtjenesten i NAV Eidsvoll, Eidsvoll og Hurdal Røde Kors og Redd Barna. Perioden utvidet Eidsvoll Frivilligsentralen integreringsarbeidet med et flerkulturelt samarbeidsprosjekt med tilskudd til informasjon og veiledningstiltak fra IMDi. Det flerkulturelle samarbeidsprosjektet vokste seg stort med mange tiltak. Tilskuddsordningen til IMDi ble i 2013 forbeholdt organisasjoner med avtaler, og sentralen fylte ikke vilkårene for videre tilskudd fra IMDi. 13

14 Våren 2013 ble det derfor søkt om midler fra integreringstilskuddet til kommunen for å få til en overføring av tiltakene i det flerkulturelle prosjektet til tilskuddsberettigede organisasjoner, samtidig som det ble satt i gang et integreringstiltak hvor Eidsvoll frivilligsentral skulle bistå kommunen med å nå ut til nyankomne innvandrere som ikke benyttet seg av kommunens opplæringstilbud. 2. Mål Målet med tiltaket var å styrke integreringsarbeidet i kommunen ytterliggere. Tiltaket hadde som målsetting å gi tilpasset informasjon til nyankomne innvandrere så de fikk benyttet seg av retten og plikten til gratis norsk- og samfunnsfagsopplæring. Tiltaket skulle også styrke de nyankomne innvandrerne sin trivsel og tilhørighet til bygda ved å gi tilbud om å knytte seg til tiltak og nettverk som tiltakene i det flerkulturelle samarbeidsprosjektet kunne tilby. 3. Målgruppe Voksne innvandrere med rett til gratis norsk- og samfunnsfagopplæring, men som ikke benyttet seg av retten. Eidsvoll Frivilligsentral mottok liste over aktuelle personer fra kommuneadministrasjonen. 4. Tiltak 4.1 Oppsøkende virksomhet: IMDi`s informasjonsbrev om retten og plikten til norsk- og samfunnsfagopplæring ble sendt ut til bostedsadresse på eget morsmål og norsk, den engelske versjonen ble benyttet der morsmålsbrev ikke forelå. Brevet inneholdt også lokal informasjon om voksenopplæringssenterets lokaliteter, reiserute, ruteopplysninger og åpningstider. 4.2 Invitasjon til møteplasser: I brevene ble personene oppfordret til å ta kontakt med Eidsvoll frivilligsentral hvis de hadde behov for ytterliggere informasjon om opplæringstilbudet, eller ønske om å knytte seg til sentralens flerkulturelle nettverk. Kontaktinformasjon og program for språkkafeen ble vedlagt brevet. 5. Resultater opplæringstiltak Frivilligsentralen mottok liste med 10 nyankomne innvandrere. 5 av personene deltar nå i opplæring. 1 person takket nei til tilbudet, da det ikke forelå et ønske om norsk statsborgerskap. 2 personer har ikke startet opplæringen ennå, men fristen utløper ikke før mars personer med somalisk opprinnelse har ikke respondert på hastebrev av juni 2013, eller tilbud om informasjon eller andre tiltak, for disse utløp fristen for gratis opplæringstilbud fra kommunen i oktober og desember Tiltakene i det flerkulturelle prosjektet er overført til Eidsvoll og Hurdal Røde Kors, se egen rapport. 14

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september Bakgrunn Røde Kors er nøytral og uavhengig Røde Kors er verdens største internasjonale humanitære organisasjon finnes i 188 land alle kjenner Røde Kors

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Veien fra utenfor til innenfor med fokus på flyktninger. Halwan Ibrahim Seksjonsleder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, region Vest

Veien fra utenfor til innenfor med fokus på flyktninger. Halwan Ibrahim Seksjonsleder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, region Vest Veien fra utenfor til innenfor med fokus på flyktninger Halwan Ibrahim Seksjonsleder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, region Vest Hvor kommer innvandrerne fra 26.10.2016 2 26.10.2016 3 Mål for integreringspolitikken

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

har som visjon å skape en best mulig arena for samarbeid mellom mennesker, lag / foreninger, organisasjoner og det offentlige.

har som visjon å skape en best mulig arena for samarbeid mellom mennesker, lag / foreninger, organisasjoner og det offentlige. har som visjon å skape en best mulig arena for samarbeid mellom mennesker, lag / foreninger, organisasjoner og det offentlige. Sammen skaper vi trivsel og utvikling! Til Frivillige organisasjoner Enhetsledere

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

Integreringsplan for Flyktninger

Integreringsplan for Flyktninger HVALER KOMMUNE Integreringsplan for Flyktninger Hvaler Kommune 2 Integreringsplan for Flyktninger i Hvaler kommune Det er tre faktorer som mer enn andre definerer integrering: at man snakker og forstår

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2017 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2014 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som Eidsvoll Frivilligsentral I de ulike prosjekt.

Detaljer

Røde Kors Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet

Røde Kors Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet Røde Kors Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet www.rodekors.no Frivillighet som treningsarena for arbeidsliv Så langt ikke iverksatt systematiske tiltak for å samle de mange lokale erfaringene

Detaljer

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Hvordan kan vi jobbe med integrering i fremtiden? Under Bolystkonferansen i Honningsvåg 10. og 11. november 2015, ble deltagerne utfordret på hvordan

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi 1 Hvorfor tilskudd til frivillighet og organisasjoner? En samfunn hvor alle er med Tillit og sosial

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner

Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner 1. Om kommunen og det lokale integreringsarbeidet Hva er din stilling og ansvarsområder i kommunen? - Rådgiver

Detaljer

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756 Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt Fargerikt besøk Prosjektnummer 2014/FBM5756 Dette prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Barnefattigdomsprosjektet «Alle skal med» NAV Sande

Barnefattigdomsprosjektet «Alle skal med» NAV Sande Barnefattigdomsprosjektet «Alle skal med» NAV Sande 2015-18 Målet med å søke prosjektmidler Hva har vi gjort, hva har vi oppnådd? 7. Desember 2017 Torunn Petterson og Lisbeth Norøm Hvorfor barnefattigdomsprosjekt?

Detaljer

Mål for prosjektet «Unge møter eldre»:

Mål for prosjektet «Unge møter eldre»: «Unge møter eldre» Mål for prosjektet «Unge møter eldre»: Fra satsningsbeskrivelsen «Fellesskap og tilhørighet» «Målet for «Unge møter eldre» er å skape en arena for kontakt på tvers av generasjoner, religiøs

Detaljer

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Barne, Likestillings- og Inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Dato: 13.10.2011 Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Innledning Norges Kristne

Detaljer

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 = ferdig, UA = under arbeid, IU = ikke utført Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 Mål 1 I Bydel Østensjø er

Detaljer

Sluttrapport. Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen

Sluttrapport. Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen Oslo kommune Bydel Ullern Sluttrapport Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen Kommune/ bydel: Bydel Ullern Navn

Detaljer

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 1 og 2 - Rissa kommune

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 1 og 2 - Rissa kommune Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDBOKA Kapittel 1 og 2 - Rissa kommune Gjennomgående problemstilling A: «Innvandrerreisen», et flytskjema for en ny innbygger med innvandrerbakgrunn

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER

PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER Arkivsaksnr.: 15/1927 Lnr.: 15952/15 Ark.: 031 &73 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Handlingsplan for folkehelse 2017

Handlingsplan for folkehelse 2017 Målgruppe barn og unge, foreldre Nr, Tiltak Hvordan kan tiltaket bidra til å løse 1. Sjumilssteget Fremme trivsel, inkludering og medvirkning 2. Leksehjelp for flyktninger Utjevning av sosiale forskjeller,

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018!

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! KJÆRE FRIVILLIG Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! BRO er en kurshelg av frivillige for frivillige, med fokus på opplæring, mangfold og

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Rådhuset, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 24.05.2011 kl. 17:00 MERK: Det er møte med politikerne i Rådhuset, Formannskapssalen kl 15.00. Eventuelle

Detaljer

Med arbeidsglede mot nye mål - En flerkulturell skole der mangfold er en ressurs

Med arbeidsglede mot nye mål - En flerkulturell skole der mangfold er en ressurs Læringsmiljø, ulike læringsarenaer Identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse Med arbeidsglede mot nye mål - En flerkulturell skole der mangfold er en ressurs www.ringsaker.kommune.no/fagerlund-skole

Detaljer

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT»

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» KvinnerUT BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» Norges Bygdekvinnelag ønsker å sette fokus på «inkludering» og «integrering» i organisasjonen gjennom aktiviteter i regi av lokallagene og kompetanseheving

Detaljer

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel Rissa kommune

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel Rissa kommune Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDBOKA Kapittel 1-4 - Rissa kommune Endeling versjon av arbeidsboka sendes inn før 4. nettverkssamling - innen 20.februar 2016. endes til: dag.langfjaeran@ks.no

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Svar - Høring - mangfold og mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Svar - Høring - mangfold og mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: JZACHARI B10 &13 18.11.2010 S10/7133 L152010/10 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S10/7133 Svar

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring Virksomhetsplan Meløyskolene Meløy voksenopplæring Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Satsingsområder 3.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter 3.1.1 Beskrivelse av

Detaljer

SAK er språkkommune fra høsten 2017

SAK er språkkommune fra høsten 2017 SAK er språkkommune fra høsten 2017 Hva er språkkommuner? Språkkommuner er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Hva skaper helse og livskvalitet? Der folk bor, leker, lærer,

Detaljer

Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv

Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv Catrine Bangum, Ass. regiondirektør IMDi Øst 17.6.2015 1 IMDis samfunnsoppdrag Fremme like muligheter og levekår i et mangfoldig samfunn. Styrke innvandreres

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor,

Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor, NAV og introduksjonsprogrammet- et NAV-lebeskuende foredrag Ved John Helland leder NAV Alta 7.11.2013 Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor, hvem og hvordan? Blir det flere i arbeid av at NAV

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Strategiplan for inkludering og mangfold

Strategiplan for inkludering og mangfold Bakgrunn Strategiplan for inkludering og mangfold o Stor tilstrømming av flyktninger i 2015 og 2016, 31.000 asylsøkere til Norge Stortingsmelding om integreringspolitikk Prosjekt for å utarbeide strategiplan

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i klubbene fargerik Håndball for alle! Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn, i klubbene 2 3 fargerik Eksempel 1 Håndballskole for barn Samarbeid

Detaljer

SKOLEPOLITISK PLATTFORM

SKOLEPOLITISK PLATTFORM Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune SKOLEPOLITISK PLATTFORM FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret den 23.06.05, sak 24/05 - 2 - Skolene i Holtålen mulighetenes skoler. Skolene i Holtålen,

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016 Saksnr.: 2016/6027 Løpenr.: 31868/2016 Klassering: Saksbehandler: Knut Johan Rognlien Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016

Detaljer

Virksomheten ved Moss folkebibliotek

Virksomheten ved Moss folkebibliotek Virksomheten ved Moss folkebibliotek Rapport fra praksisperioden 04.01.16 05.02.16 Siv Astri Nilsen Fjørtoft Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Inkludering og idrettsglede

Inkludering og idrettsglede Inkludering og idrettsglede Inkludering i idretten på Idrettens hus Hvem er: Klubbutvikler Inkludering -> Elise Barsnes Stillingen er et samarbeid mellom Hordaland idrettskrets (HIK), NFF Hordaland (NFF

Detaljer

Fylkesmannens arbeid med nyankomne barn. i barnehagealder. Utdanningsdirektør Dag Løken

Fylkesmannens arbeid med nyankomne barn. i barnehagealder. Utdanningsdirektør Dag Løken Fylkesmannens arbeid med nyankomne barn i barnehagealder Utdanningsdirektør Dag Løken Fylkesmannen i Østfold sitt arbeid med nyankomne barn i barnehagealder Kort om Historikk for Østfold Tilskuddsordninger

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom. Jan Einar Bruun, Kommunalsjef Oppvekstsjef

Bekjempelse av barnefattigdom. Jan Einar Bruun, Kommunalsjef Oppvekstsjef Bekjempelse av barnefattigdom Jan Einar Bruun, Kommunalsjef Oppvekstsjef Hvem er barna? Rapporter viser at det er barn, med foreldre som ikke jobber, som er mest rammet av fattigdom Barn i familier med

Detaljer

Prosjekt Sykling på gjengrodde stier i Arendal kommune

Prosjekt Sykling på gjengrodde stier i Arendal kommune Prosjekt Sykling på gjengrodde stier i Arendal kommune Velferdsteknologi, treningsmotivasjon, kognitiv trening og trivselstiltak. Økt fysisk aktivitet, der mestring og glede er hovedfokuset Sykkelturer

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA GATA TIL IDRETT

SLUTTRAPPORT FRA GATA TIL IDRETT SLUTTRAPPORT FRA GATA TIL IDRETT 2015-2016 Integrering gjennom idrett Forebygge helseproblemer kriminalitet blant barn med innvandrerbakgrunn Norsk Folkehjelp Bergen I samarbeid med Way Forward Innhold

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Frivillighet Norge St.Olavsgate 25 0166 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett: www.imdi.no E-post: tsh@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber «Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen Rune Gjelberg og Sahra Jaber 02.03.17 2300 medlemmer Furuset IF / Alnaskolen 02.03.17 Groruddalen har en befolkningsmasse på 139 733 Alna

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger Hva vet vi og hva lurer vi på?

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger Hva vet vi og hva lurer vi på? Bosetting av enslige mindreårige flyktninger Hva vet vi og hva lurer vi på? Marianne Skogerbø, Kommunalleder oppvekst og levekår, Strand kommune Side 2 Innhold Hva har vi gjort? Hva har vi lært? Hva kan

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Bolyst/inkluderingsprosjektet. Gauldal mai 2014-31.12.2015. Prosjektleder Mette Goa Hugdal (50% stilling)

Bolyst/inkluderingsprosjektet. Gauldal mai 2014-31.12.2015. Prosjektleder Mette Goa Hugdal (50% stilling) Bolyst/inkluderingsprosjektet i Midtre Gauldal mai 2014-31.12.2015 Prosjektleder Mette Goa Hugdal (50% stilling) Litt om Midtre Gauldal kommune Ligger en snau times bilkjøring sør for Trondheim. Er kjent

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

Rapportering av prosjekt kompetanseutviklingsarbeid i barnehagen

Rapportering av prosjekt kompetanseutviklingsarbeid i barnehagen Nettverk for fokusbarnehager flerspråklige barn Rapportering av prosjekt kompetanseutviklingsarbeid i barnehagen Barnehage ( namn, adresse, kommune og fylke) Storgaten barnehage, Storgaten 46, 4876 Grimstad,

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil.

Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Søknad om tilskudd Generelt Tilskuddsordning: Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Tilskudd til etablerervirksomhet for innvandrere Prosjektnavn: Trening for arbeid og etablering av virksomhet for

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM INTRODUKSJONSPROGRAMMET I SUNNDAL OG NAV SUNNDAL KVALIFISERING AV NYANKOMNE INNVANDRERE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM INTRODUKSJONSPROGRAMMET I SUNNDAL OG NAV SUNNDAL KVALIFISERING AV NYANKOMNE INNVANDRERE Sunndal kommune - kraftsenteret på Nordmøre SAMARBEIDSAVTALE MELLOM INTRODUKSJONSPROGRAMMET I SUNNDAL OG NAV SUNNDAL KVALIFISERING AV NYANKOMNE INNVANDRERE 1. Forutsetninger Avtalen bygger på Rundskriv

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

inkludering, medvirkning og utjevne sosiale helseforskjeller inkludering, medvirkning og utjevne sosiale helseforskjeller

inkludering, medvirkning og utjevne sosiale helseforskjeller inkludering, medvirkning og utjevne sosiale helseforskjeller Handlingsplan for Folkehelse 2016 Målgruppe barn og unge, Fremme god helse, trivsel, inkludering, og Nr, Tiltak Hvordan kan tiltaket bidra til å løse evaluere 1. Sjumilssteget Fremme trivsel, inkludering

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Presentasjon av eksempelsamlingen På Grensen Hvordan integrere unge enslige flyktninger mellom år?

Presentasjon av eksempelsamlingen På Grensen Hvordan integrere unge enslige flyktninger mellom år? Presentasjon av eksempelsamlingen På Grensen Hvordan integrere unge enslige flyktninger mellom 18-25 år? Thorbjørn Fosse, 25.11.2015 Hva? Denne eksempelsamlingen er resultat av et samarbeid mellom IMDi

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Østfold, 07.02.2013 Randi Kleven Regiondirektør IMDi Øst 14. september 2012 1 Disposisjon Utfordringer Forventninger Muligheter 2 - Livet

Detaljer

NAFOs skoleeiernettverk

NAFOs skoleeiernettverk NAFOs skoleeiernettverk 10.11.2015 Kjersti Eknes og Ellen Røst Integrerings- og 1 mangfoldsdirektoratet Nye flyktninger til Norge - kort status Antall bosatte flyktninger per år: 2012 2013 2014 2015 (sept)

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID D E T N Y T T E R! BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID Inspirasjonshefte til prosjektet «Aktiv i friluft» ved Friluftslivets fellesorganisasjon Helse er vår største rikdom. VIRGIL 2 FOREBYGG MER

Detaljer

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet.

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Bjugn kommune 1 / SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Innledning Grunnlaget for avtalen er Rundskriv 0-27/2015

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Orientering til driftskomiteen 14.01.09

Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Orientering til driftskomiteen 14.01.09 Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Orientering til driftskomiteen 14.01.09 1 Verdal kommune Kommunens over ordnede mål og visjon er: Livskvalitet og vekst. I vår kommunale strategiplan for oppvekst

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL

EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL PRESENTASJON 7.JUNI 2010 EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE 2005-2009 I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL INNHOLD I PRESENTASJONEN 01 Om kompetansetiltaksprosjektet

Detaljer

Lekser. Oslo 7. mai 2013. Sigrun Aamodt

Lekser. Oslo 7. mai 2013. Sigrun Aamodt Lekser Oslo 7. mai 2013 Sigrun Aamodt Lekser / hjemmearbeid Hvorfor lekser? Hva skal innholdet være? Skal alle ha lik lekse? Hvor lenge skal man arbeide? Foreldreinvolvering Minoritetsspråklig ungdom i

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2.

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2. SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2.2017 NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM 2017 Rådmannens forslag til

Detaljer