Flerkulturelt samarbeidsprosjekt. for. inkludering og mangfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flerkulturelt samarbeidsprosjekt. for. inkludering og mangfold"

Transkript

1 Flerkulturelt samarbeidsprosjekt for inkludering og mangfold Prosjektperiode Sluttrapport Skrevet av: Sissel Viken Prosjektkoordinator

2 Innhold: 1. Innledning 1.1. Prosjektforankring 1.2. Prosjektkoordinator 1.3. Forprosjekt 2. Prosjektbeskrivelse 2.1. Hovedmålsetting 2.2. Målgrupper 2.3. Samarbeidspartnere 2.4. Tiltak 2.5. Metoder 2.6. Ressurser 2.7. Organisering 3. Prosjektfaser 3.1 Identifisering 3.2 Kartlegging 3.3 Valg 3.4 Planlegging 3.5 Gjennomføring 3.6 Evaluering 4. Tilbakeblikk og fremover 5. Tall 6. Modeller 7. Tilleggsrapport for prosjekt språkopplæring Eidsvoll kommune. 2

3 1. Innledning 1.1 Prosjektforankring: Flerkulturelt samarbeidsprosjektet ble forankret i Eidsvoll frivilligsentral, med daglig leder som ansvarlig og frivilligsentralen sitt styre har vært rapporteringsorgan og budsjettansvarlig. Prosjektets samarbeidsgruppe bestod ved oppstart av tilsatt prosjektkoordinator i frivilligsentralen, to fra flyktningtjenesten og regionsleder fra Redd Barna. Frivillige fra Røde Kors Besøkstjeneste utgjorde kjernen av frivillige. Leder for Eidsvoll bibliotek kom inn i samarbeidsgruppa for språkkafeen, og regionsleder fra Redd Barna trakk seg ut til fordel for lokal representant for aktivitetsgruppa Eidsvoll Redd Barna i tilknytning til familieaktiviteter. Eidsvoll og Hurdal Røde Kors tok forpliktende ansvar og utvidet samarbeid i slutten av prosjektperioden. 1.2 Prosjektkoordinators bakgrunnskompetanse for prosjektarbeidet: Prosjektarbeider er utdannet som sosionom og hadde flere års arbeidskompetanse i psykisk helse. I rammeplanene for de norske sosionomutdanningene slås det fast at studentene skal lære samfunnsarbeid som arbeidsmåte i sosialt arbeid. Kunnskap som vektlegges knyttet til samfunnsarbeid formuleres blant annet slik; "å utvikle evne til å mobilisere utsatte gruppers ressurser, slik at de i fellesskap kan arbeide for å bedre sine egne livsvilkår".. Studentene skal "lære seg å planlegge og iverksette tiltak som bidrar til å redusere sosiale problemer for grupper av brukere eller i lokalsamfunnet. Samarbeid med brukere, brukeres pårørende og frivillige organisasjoner er sentralt" (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 1999: 43). 1.3 Forprosjekt Flerkulturell kafé ble startet i 2009, etter et initiativ fra flyktningtjenesten. Eidsvoll frivilligsentral tok ansvar for tiltaket, og hadde et tett samarbeid med Regionskontoret til Redd Barna og Besøkstjenesten i Eidsvoll og Hurdal Røde Kors. Tilbudet omfattet kafé en gang i måneden sentralt i Eidsvoll. Redd Barna stod for utstyr til barne- og familieaktiviteter. Kafeen ble varierende besøkt, invitasjon på tlf og skyss sørget for best deltagelse. Etter ett års drift ble det gjennomført en brukerundersøkelse, der deltagerne beskrev sine behov for støttetiltak. Denne undersøkelsen ble grunnlaget for utvikling av flerkulturelt samarbeidsprosjekt. 3

4 2. Prosjektbeskrivelse 2.1 Hovedmålsetting: Styrke inkludering og økt deltakelse av bosatte flyktninger og innvandrere i lokalsamfunnet med fokus på trygghet, trivsel og tilhørighet. Delmål: Gi målrettet informasjon som er tilpasset målgruppenes behov Gi og bidra til målrettet tilbud for å styrke deltakelse i lokalsamfunnet og forøvrig Gi muligheter for aktivitet og skape møteplasser for å styrke inkludering og mangfold i lokalsamfunnet 2.2 Målgrupper: A. Nyankomne bosatte flyktningfamilier i introduksjonsprogrammet B. Flyktninger og innvandrere i kommunen som ønsker: - Å utvikle norskspråk og personlig nettverk - Å synliggjøre sine ressurser i lokalsamfunnet - Å spre kunnskap og innsikt om sin historie og bakgrunn - Å styrke bevissthet om rettigheter, krav, verdier og ståsted i det norske samfunn. - Å styrke sin deltakelse i klubber, lag, foreninger og frivillige organisasjoner. Begrunnelse for valg av målgrupper: Målgruppe A er en prioritert gruppe for IMDi (Integrerings- og mangfoldsdepartementet), og er enkel og nå via direkte kontakt med flyktningtjenesten og voksenopplæringa. Målgruppa er i størst behov for støtte og tilrettelegging da de har svake norskkunnskaper og kunnskap om det norske samfunnet generelt. Vi vil ha fokus på å støtte barnefamilier for å øke trivsel og tilhørighet for barn og foreldre. Støtte til disse familiene vil kunne bidra til utjevning av sosiale og økonomiske forskjeller raskere, samt styrke deltakelse, tilhørighet og trivsel i lokalsamfunnet, herunder redusere sjansen for psykososiale problemer og utflytting. Fokus på tiltak som gjør at barn og foreldre kan tilegne seg norsk språkkunnskap og samfunnsfag. Målgruppe B har også målgruppe A, men er utvidet til å gjelde alle i kommunen med flyktning- og innvandrerbakgrunn. Den utvida målgruppa har viktig 4

5 erfaringskompetanse for nyankomne flyktninger, og grunnet gode språkferdigheter kan de formidle sin kunnskap og erfaring på norsk og morsmål. Målgruppen deltar mer aktivt i samfunnet som synlige ressurspersoner og støttetiltakene tar sikte på å legge til rette for like muligheter for deltakelse i lokalsamfunnet som innbyggere i Eidsvoll har generelt. 2.3 Samarbeidspartnere: 1. Kommunale og offentlige tjenester: Flyktningtjenesten i Eidsvoll kommune, Eidsvoll Bibliotek, Vilberg barneskole, Råholt barneskole, Voksenopplæringa Jessheim, Eidsvoll VGS, Eidsvoll kulturskole 2. Frivillige organisasjoner, lag- og foreninger: Eidsvoll og Hurdal Røde Kors, Eidsvoll Redd Barna, En hjelpende hånd, Lions, Bygdekvinnelaget, Eidsvoll svømmeklubb, Vilberg skolekorps, Eidsvoll Turn Fotball, Eidsvold Idrettsforening, Kinsa Judoklubb, Eidsvoll klatreklubb. 3. Frivillige enkeltpersoner som knytter seg til prosjektet. 2.4 Tiltak: 1. Leksehjelp til barn i alderen 6-12 år 2. Støttespillerordning til fritidsaktiviteter for barn i flyktningfamilier 3. Språkkafeen - en møteplass for språkutvikling og kulturutveksling med fokus på menneskerettigheter og aktiviteter 4. Aktivitetsgruppe for ungdom På topp 5. Svømmeopplæring 6. Playbackteater for inkludering og mangfold Teater Mango 7. Språkpraksis for flyktninger og innvandrere i aktivitetsgrupper 2.5 Arbeidsmetoder: 1. Leksehjelp etter Røde Kors sin modell og retningslinjer. 2. Støttespillerordning etter Redd Barna sin arbeidsmodell har fungert godt opp imot barn inn i fritidsaktiviteter. En fadderordning internt i lag og foreninger hadde styrket kontinuitet. Et mer helhetlig behov for foresattes støtte i det norske samfunn forutsetter flyktningguider. 5

6 3. Språkkafeen: norskutvikling gjennom den gode samtalen over kaffekoppen. Leder og ansatte i Eidsvoll bibliotek og konsulent i flyktningtjenesten står som sentrale og viktige samarbeidspartnere for planlegging og gjennomføring. Tema for kafeen knyttes til menneskerettigheter og verdensdager i FN. Deltakere oppfordres til å bidra med eget materiell. Lokale lag og foreninger inviteres til å dele og informere om sin virksomhet. 4. Familieaktiviteter: Påske- og juleverksted på bibliotekene i Sundet og Råholt. Språkkafeen inviterer og annonserer alle innbyggere i kommunen til å delta på aktiviteten. Deltagere fra språkkafeen og andre frivillige jobber dugnad sammen i et flerkulturelt og mangfoldig fellesskap. Aktivitetsgruppa for Eidsvoll Redd Barna og den lokale hjelpeorganisasjonen En hjelpende hånd bidrar. 5. Aktivitetsgruppe for ungdom På topp! I samarbeid med lærer for helsefag på Eidsvoll videregående skole hadde koordinator med seg 3 praksiselever for å utvikle et tilbud om klatreaktivitet for elever med flerkulturell bakgrunn. Praksiselevene og koordinator fikk sikringskurs av den lokale klatreklubben, og praktiserte klatring og sikring. Rekruttering av ungdommer til klatregruppa gikk gjennom elevene, samt en stand på den lokale ungdomsklubben Cornerstone. 6. Playbackteater for inkludering og mangfold. Teaterformen playbackteater er en egen metode for å dramatisere virkelige livshistorier med improvisasjon som metodisk verktøy, og en pedagogisk tilnærming for holdningsendring. Forprosjekt starter høsten 2012 i Søndre Samfund, med kurs for interesserte. Deltagelse etter påmelding fra en åpen invitasjon, men det vil gjøres en ekstra innsats med direkte invitasjoner, både av mennesker vi ser kan dra nytte av deltagelse, og fordi den skal være flerkulturell. I 2013 vil prosjektmidler vi klarer å få inn, gå til en teaterproduksjon som skal være klar til Grunnlovsjubileet i Språkpraksis for flyktninger og innvandrere individuelt eller i aktivitetsgrupper på lokale institusjoner er målretta gjennom: - Innhente informasjon og etablere kontaktpersoner i aktuelle institusjoner, private eller offentlige. - møter og direkte kontakt med den det gjelder og voksenopplæringa eller annen relevant instans (arbeidsmarkedsbedrifter, NAV m.fl) - Støtte og veilede deltager inn i etablert aktivitet eller etablere ny aktivitet basert på de ressurser deltakeren/e har. 6

7 2.6 Ressurser Koordinatorstilling % Ca % stilling i Eidsvoll frivilligsentral. Frivillig innsats; ca 30 frivillige og deltagerne selv Lokaler og utstyr stilles til disposisjon av kommunen Aktivitetsmidler fra Lions, Redd Barna, Fylkeskommunen, IMDi og Gjensidigestiftelsen 2.7 Prosjektorganisering Flerkulturelt samarbeidsprosjekt er tilknyttet Eidsvoll Frivilligsentral, Helsehuset, ved daglig leder og driftsstyre. Prosjektets samarbeidsgruppe bestod ved oppstart av koordinator, to fra flyktningtjenesten og regionsleder fra Redd Barna. Frivillige fra Røde Kors Besøkstjeneste utgjorde kjernen av frivillige. Leder for frivilligsentralen har hatt hovedansvar for etablering og oppfølging av aktivitetsgruppene for språkpraksis. Leder for Eidsvoll bibliotek gikk inn i samarbeidsgruppa i stedet for en av flyktningkonsulentene etter hvert, og regionsleder fra Redd Barna trakk seg ut til fordel for representant for Eidsvoll og Hurdal Røde Kors mot slutten av prosjektperioden. 3. Faser i prosjektet Fasene gjentar seg gjerne flere ganger i et prosjekt, som i en spiral, slik var det også i dette prosjektet, både årlig og i hvert tiltak av prosjektet. 3.1 Fase 1: Identifisering av behovene Flerkulturell kafé for flyktninger hadde varierende besøk, det var derfor grunnlag for å finne ut hva de savnet og hadde behov for i hverdagen. En brukerundersøkelse på morsmål ble gjennomført. Resultatet av denne brukerundersøkelsen ble grunnlaget for valg av tiltak i prosjektet. 3.2 Fase 2: Kartlegging av ressurser og muligheter Så startet prosessen med å lage en prosjektbeskrivelse samt søke tilskudd til en koordinatorstilling og aktivitetsmidler. Integrerings og mangfolds departement (IMDi) har en intensjonsavtale med Redd Barna og Norges Røde Kors for tilskudd til informasjons- og veiledningstiltak. De gav tilsagn på søknad om 50 % stilling. Aktivitetsmidler ble søkt Gjensidigestiftelsen og Akershus Fylkeskommune. 7

8 3.3 Fase 3: Valg av tiltak Resultat av brukerundersøkelsen, samt innhenting av kunnskap og informasjon om tiltak som har virket i andre kommuner og tiltak som Redd Barna og Røde Kors hadde for flerkulturelt arbeid i Norge ble kartlagt. Omfang av tiltakene ble avklart i arbeidsgruppa for prosjektet. 3.4 Fase 4: Planlegging Tiltakene ble innfelt i en Handlingsplan med årlig godkjenning i styret til Eidsvoll frivilligsentral. Handlingsplanen ble noe endret under prosessen med å gjennomføre tiltakene. 3.5 Fase 5: Gjennomføring Arbeidsgrupper og oppfølging av frivillige er en stor del av kvalitetssikringen rundt gjennomføringen. 3.6 Fase 6: Evaluering Midlene til en prosjektstilling har styrket arbeidet overfor flyktninger og innvandrere i Eidsvoll vesentlig. Omfanget har økt fra flerkulturell kafé en gang i mnd til språkkafé 2 g i mnd. Støttespillerordning for deltagelse i fritidsaktiviteter for barna fungerer svært godt i nært samarbeid med Lions, aktuelle lag og foreninger, samt kommunal kulturskole. Leksehjelpen har fått flere og flere frivillige, og blitt et målrettet og systematisk tiltak i lokallaget til Røde Kors. Prosjektet har styrka samarbeidet mellom den offentlige og frivillige sektor, blant annet med økt interesse og engasjement fra begge parter om å bidra til inkludering og styrke lokal deltagelse for flyktninger og innvandrere i kommunen. Biblioteket og kulturskolen har på eget initiativ utvidet tilbudet i språkkafeen til eventyr og musikkaktivitet for familier/barn, samt at det er startet opp en frivillig filmklubb i biblioteket 1g i mnd, med fokus på verdier og livs spørsmål med internasjonale regissører. Filmklubben heter Speil, og har sitt program på bibliotekets blog og egen facebook-gruppe. Målgruppe A har fått styrket familiens deltagelse i lokalsamfunnet gjennom fritidsaktiviteter for barna og språkkafeens familieaktiviteter i biblioteket, 3 personer har meldt seg inn i Eidsvoll Bygdekvinnelag, og enda flere i Røde Kors. Svømmekursene for barn og voksne har bidratt til å fremme trygghet. Trygghet, tilhørighet og trivsel blant deltagerne er ikke resultatmålt, men blitt synlig gjennom økt deltagelse i nærmiljøet og større tilknytning til norske sambygdinger. Det kan merkes at humøret er steget, sies det blant samarbeidspartnere. I prosjektet har vi hatt hovedfokus på inkludering i lokalt etablerte aktiviteter og institusjoner, samt engasjere lag og foreninger til å spre kunnskap og informasjon om sin aktivitet. Prosjektet har bidratt med å 8

9 legge til rette for økt mangfold i lokale lag og foreninger gjennom produksjon av informasjonsbrosjyre, samt bistått ved oppstart og ved nye situasjoner. Gode kommunikasjonslinjernjer ved å ha en koordinator på frivilligsentralen, alle vet hvor de skal henvende seg, og tilgangen til koordinator for samarbeidspartnerne, frivillige og deltagere har vært god. Vi har kommet i mål med prosjektet på to år fordi koordinator jobbet 50 % første året og 100 % andre året, alternativt kunne det vært gjort på 3 år med en 50 % stilling. Resultat, effekt og måloppnåelse får en tilfredsstillende rapportering ved å ha koordinator knyttet til frivilligsentralen. Innhenting av sikre data er gjort ved at koordinator har ført lister, logg og skrevet referater fra arrangementene. Tiltakene i prosjektet er sikret videreføring med forankring i både kommunal og frivillig sektor. Flyktningtjenesten og biblioteket fortsetter med språkkafe sammen med Eidsvoll og Hurdal Røde Kors, som også har fått sin egen migrasjonsavdeling under Omsorg, som bygger opp leksehjelpa og flykningguider. Øvrige tiltak faller inn under Styringsgruppe for flerkulturelt samarbeid i Eidsvoll frivilligsentral, og Eidsvoll playbackteaterforening. Samarbeid med kommunale aktører som flyktningtjenesten, Biblioteket og voksenopplæringen, har bidratt til å lykkes med prosjektet. 4. Tilbakeblikk og fremover Da flyktningtjenesten tok kontakt med frivilligsentralen i 2009 var det ingen frivillig virksomhet som hadde noe organisert aktivitet for inkludering og mangfold i Eidsvoll. Eidsvoll Turn Fotball hadde noe erfaring med inkludering av enslige mindreårige flyktninger fra Eidsvoll omsorgssenter, men utover dette var det få som jobbet med dette i frivilligheten. Flyktningtjenesten med ansvar for introduksjonsprogrammet så behovet for en møteplass. Initiativet om en Flerkulturell kafé sammen med frivilligsentralen ble startet som et prøveprosjekt med frivillige fra Besøkstjenesten i Eidsvoll og Hurdal Røde Kors, og noen andre frivillige tilknyttet frivilligsentralen. Den gangen ble kafeen arrangert en gang i måneden. Etter flerkulturelt samarbeidsprosjekt er statusen endret. I dag er det flerkulturelle samarbeidet organisert på følgende måte: Eidsvoll og Hurdal Røde Kors Omsorg har etablert en avdeling for migrasjonsarbeid med ressursgruppe for leksehjelp, flyktningguider, språkkafé (norskutvikling) og Kvinnetreff. Teater Mango har blitt en del av Eidsvoll Playbackteaterforening som skal jobbe for inkludering og mangfold i Eidsvoll og samfunnet. 9

10 Eidsvoll frivilligsentral stiller seg til disposisjon i de ulike samarbeidsarenaene. Det er også sentralen som styrer samarbeidet med Lions videre. 5. Tall Tabellen under viser antall frivillige og deltagere i de ulike tiltakene. Tallene er gjennomsnittstall og avrundede tall til nærmeste runde verdi. Tiltak Leksehjelp Leksehjelpere 4 Elever 5 2. Fritids aktiviteter 3. Språk- Kafeen inkl Familieaktiviteter Barn 8 Frivillige 2 Ansvarlige 3 Frivillige 10 Deltagere 200 Leksehjelpere 4 Elever 5 Barn Frivillige 2 Ansvarlige 3 Frivillige 15 Deltagere 300 Leksehjelpere 7 Elever 8 Barn 25 Frivillige 2 Ansvarlige 5 Frivillige 15 Deltagere Ungdom På topp! 5. Svømmeopplæring 6. Teater Mango 7. Språk- Praksis Grupper Barn (6-12år) 2 Menn 15 Kvinner 15 o o Praksiselever 3 Deltagere 5 o Frivillige 13 NAV-deltagere 2 Praksiselever 2 Barn 2 Menn 5 Kvinner 15 Ansvarlige 3 Frivillige Deltagere 10 Frivillige 13 Nav-deltagere 2 Praksiselever 3 Barn 15 Menn utgikk Kvinner 15 Ansvarlige 5 Frivillige Deltagere 10 Frivillige 13 Nav-deltagere 2 Praksiselever 3 6. Modeller Prosjektet bør kunne ha en overføringsverdi for andre frivilligsentraler i Norge, og kommune. Dette forutsetter en koordinator som kan jobbe med og holde tak i planleggingen, organiseringen, gjennomføringen og kvalitetssikringen av tiltakene. De viktigste tiltakene ligger til det nasjonale Røde Kors sitt program for 10

11 flerkulturelt arbeid, og kan derfor utvikles i alle lokallag som har en omsorgsavdeling. Hvis lokallaget har medlemmer som vil jobbe med flerkulturelle tiltak kan arbeidet starte. Vedlegg 1: Organisering av leksehjelp i Eidsvoll og Hurdal Røde Kors Vedlegg 2: Måldokument for språkkafeen Vedlegg 1: Leksehjelp på Eidsvoll og Råholt Fra høsten 2013 vil leksehjelpen for Eidsvoll og Råholt ligge under, og organiseres av, Røde Kors Omsorg, avdeling for migrasjon og inkludering. Leksehjelp inkluderer også norsktrening for voksne innvandrere. På Eidsvoll vil leksehjelperne møte barna på biblioteket i Sundet, eller eventuelt hjemme hos barnet med minst én foresatt til stedet. Barnet/foreldrene og leksehjelperen gjør individuelle avtaler om tid og sted. På Råholt vil leksehjelpen gis på Råholt bibliotek (i Råholt sentrum på Søndre Samfund)på tirsdager fra til 19.00, nøyaktig tidspunkt kan avtales individuelt. Leksehjelpen er spesielt rettet mot minoritetsbarn, og skal først og fremst ta for seg norsktrening forståelse for og av både språk og kultur (kulturelle referanser som norske barn vokser opp med). Kontaktperson Eidsvoll: Astrid Waatland, Kontaktperson Råholt: Sissel Viken, Elever, foresatte og lærere kan ta kontakt for informasjon og ev. deltakelse. Med vennlig hilsen for Eidsvoll og Hurdal Røde Kors Sissel Viken Astrid Waatland Leksehjelp Skrevet av: Akershus Røde Kors Du kan gi leksehjelp til barn, ungdom og andre som ikke får den hjelpen de har behov for! Mange er ivrige etter å få ny kunnskap, men uten hjelp blir de fort hengende etter på skolen og mister lysten til å lære. Litt ekstra hjelp og inspirasjon kan bety svært mye for den enkelte elevs fremskritt, selvtillit og fremtid 11

12 Utdanning blir viktigere og viktigere i dagens samfunn. Det å hjelpe noen til å knekke koder innenfor fag de sliter med kan gi ringvirkninger for personens motivasjon og læreønsker videre i livet. Gjennom denne aktiviteteten har du som frivillig mulighet til å bruke din kunnskap til å hjelpe andre. Frivilllige leksehjelpere i Røde Kors må; gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring ha fylt 18 år ha ID-kort og delta i evalueringssamtale hvert tredje år ved fornying av IDkortet levere politiattest Gir gode resultater! Leksehjelp et tilbud til alle elever, og et supplement til undervisningen på skolen. Leksehjelp bidrar til gode skoleresultater og motiverer til videre skolegang utover ungdomskolen. Røde Kors sitt leksehjelpstilbud skal gis til alle uansett sosial, religiøs eller kulturell bakgrunn, og er i samsvar med verdigrunnlaget og prinsippet om upartiskhet. Å motta hjelp fra Røde Kors er frivillig, og eleven avgjør selv om han eller hun trenger vår hjelp. Det er elevens ønske om bedre prestasjoner som er styrende for deltakelse, ikke elevens faglige nivå. Vedlegg 2: Måldokument for språkkafeen i Eidsvoll Flerkulturelt samarbeid i Eidsvoll kommune har som mål å styrke inkludering og økt deltakelse av bosatte flyktninger og innvandrere i lokalsamfunnet med fokus på trygghet, trivsel og tilhørighet. Hovedsamarbeidspartnere for språkkafeen er Flyktningtjenesten NAV Eidsvoll, Eidsvoll Bibliotek, Eidsvoll Frivilligsentral, Eidsvoll og Hurdal Røde Kors Omsorg. Alle involverte parter har veiledende måldokumenter for inkludering og flerkulturelt arbeid. Ved aktivitetsdager med barn er Redd Barna Eidsvoll, Lions, En Hjelpende Hånd og Kulturskolen gode samarbeidspartnere. Eidsvoll Bygdekvinnelag er også med i nettverket til språkkafeen. Formålet med språkkafeen: Skape en felles møteplass for flyktninger, innvandrere og nordmenn, der kultur og språk utveksles, relasjoner og nettverk bygges. Kommunale og frivillige 12

13 krefter samles om å bidra til mangfoldsaktiviteter, der deltagere får tilknytning og samhørighet til hverandre og bygda. Møteplassen skal bidra til: Holdningsarbeid for toleranse og likeverd Økt synliggjøring og deltakelse i lokalsamfunnet for flyktninger og innvandrere Styrke folkebibliotekets rolle som flerkulturell møteplass i lokalsamfunnet Styrke samhandling mellom kulturelle, kommunale og frivillige institusjoner Økt inkludering og deltakelse i lag og foreninger Innhold: Fokus på menneskerettigheter Kulturutveksling; språk, litteratur, musikk, teater, mat, høytider mm Kunnskap - og informasjonsutveksling Språkkafeen har flere uttrykk: Språkkafeen for voksne med debatt og diskusjon gjennom bl.a dokumentarfilmer og besøk av forfattere, samfunnspolitiske personer, eksperter og lekfolk. Språkkafeen for familier med eventyr- og musikkaktivitet, samt jul og påskeverksted Språkkafeen for mødre og barn med lesehjørne og styrking av kompetanse i oppvekst og norsk samfunnsliv 7. Rapport fra kommunalt samarbeidsprosjekt i Eidsvoll Frivilligsentral Tiltak rettet mot tilbud om opplæring i norsk og samfunnsfag for nyankomne innvandrere. 1. Bakgrunn Eidsvoll Frivilligsentral startet i 2009 sitt integreringsarbeid med en flerkulturell kafé for flyktninger i samarbeid med flyktningtjenesten i NAV Eidsvoll, Eidsvoll og Hurdal Røde Kors og Redd Barna. Perioden utvidet Eidsvoll Frivilligsentralen integreringsarbeidet med et flerkulturelt samarbeidsprosjekt med tilskudd til informasjon og veiledningstiltak fra IMDi. Det flerkulturelle samarbeidsprosjektet vokste seg stort med mange tiltak. Tilskuddsordningen til IMDi ble i 2013 forbeholdt organisasjoner med avtaler, og sentralen fylte ikke vilkårene for videre tilskudd fra IMDi. 13

14 Våren 2013 ble det derfor søkt om midler fra integreringstilskuddet til kommunen for å få til en overføring av tiltakene i det flerkulturelle prosjektet til tilskuddsberettigede organisasjoner, samtidig som det ble satt i gang et integreringstiltak hvor Eidsvoll frivilligsentral skulle bistå kommunen med å nå ut til nyankomne innvandrere som ikke benyttet seg av kommunens opplæringstilbud. 2. Mål Målet med tiltaket var å styrke integreringsarbeidet i kommunen ytterliggere. Tiltaket hadde som målsetting å gi tilpasset informasjon til nyankomne innvandrere så de fikk benyttet seg av retten og plikten til gratis norsk- og samfunnsfagsopplæring. Tiltaket skulle også styrke de nyankomne innvandrerne sin trivsel og tilhørighet til bygda ved å gi tilbud om å knytte seg til tiltak og nettverk som tiltakene i det flerkulturelle samarbeidsprosjektet kunne tilby. 3. Målgruppe Voksne innvandrere med rett til gratis norsk- og samfunnsfagopplæring, men som ikke benyttet seg av retten. Eidsvoll Frivilligsentral mottok liste over aktuelle personer fra kommuneadministrasjonen. 4. Tiltak 4.1 Oppsøkende virksomhet: IMDi`s informasjonsbrev om retten og plikten til norsk- og samfunnsfagopplæring ble sendt ut til bostedsadresse på eget morsmål og norsk, den engelske versjonen ble benyttet der morsmålsbrev ikke forelå. Brevet inneholdt også lokal informasjon om voksenopplæringssenterets lokaliteter, reiserute, ruteopplysninger og åpningstider. 4.2 Invitasjon til møteplasser: I brevene ble personene oppfordret til å ta kontakt med Eidsvoll frivilligsentral hvis de hadde behov for ytterliggere informasjon om opplæringstilbudet, eller ønske om å knytte seg til sentralens flerkulturelle nettverk. Kontaktinformasjon og program for språkkafeen ble vedlagt brevet. 5. Resultater opplæringstiltak Frivilligsentralen mottok liste med 10 nyankomne innvandrere. 5 av personene deltar nå i opplæring. 1 person takket nei til tilbudet, da det ikke forelå et ønske om norsk statsborgerskap. 2 personer har ikke startet opplæringen ennå, men fristen utløper ikke før mars personer med somalisk opprinnelse har ikke respondert på hastebrev av juni 2013, eller tilbud om informasjon eller andre tiltak, for disse utløp fristen for gratis opplæringstilbud fra kommunen i oktober og desember Tiltakene i det flerkulturelle prosjektet er overført til Eidsvoll og Hurdal Røde Kors, se egen rapport. 14

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

INTEGRERING Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

INTEGRERING Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport INTEGRERING Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 31. januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing... 4 2.3 Metode

Detaljer

Evaluering av forsøk med linkarbeidere

Evaluering av forsøk med linkarbeidere R Evaluering av forsøk med linkarbeidere Integrering gjennom bruk av ressurser fra eget miljø Rapport 2013-08 Proba-rapport nr. 2013-08, Prosjekt nr. 12050 ISSN: 1891-8093 TT, IE/ HB, 20. mars 2013 Offentlig

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

PÅ GRENSEN. Hvordan integrere unge enslige flyktninger mellom 18-25 år?

PÅ GRENSEN. Hvordan integrere unge enslige flyktninger mellom 18-25 år? PÅ GRENSEN Hvordan integrere unge enslige flyktninger mellom 18-25 år? Forord Denne eksempelsamlingen er resultat av et samarbeid mellom Hordaland Røde Kors, IMDi vest og Husbanken vest om å fokusere på

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK Av Solveig Flermoen og Mari Torvik Heian Arbeidsrapport nr 6 2008 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 6 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 180

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER

INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER STANGE KOMMUNE 2013-2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Nasjonale og lokale trender 5 2. Rammer og føringer for integreringsarbeidet 7 2.1. Introduksjonsloven

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET LEKSEHJELP 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp 06 Varianter av leksehjelp 08 Frivillige

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors Gjennomført for Sør-Trøndelag Røde Kors Av Tora Landrø og Geir Hyrve Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for Helse- og Sosialfag Trondheim

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING PROSJEKTRAPPORT PP-TJENESTEN I STANGE OG STANGE SKOLE SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING - EN SAMARBEIDSMODELL NAFO- PROSJEKT PROSJEKTPERIODE VÅREN 2007-HØSTEN 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLANLEGGINGSFASEN 1.1 Innledning

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

Frivillighetsmelding 2013. «Lett å være frivillig i Asker»

Frivillighetsmelding 2013. «Lett å være frivillig i Asker» Frivillighetsmelding 2013 «Lett å være frivillig i Asker» Innhold 1. Innledning, sammendrag 2 2. Arbeidsmetode benyttet for utarbeidelse av meldingen 3 3. Strategi og mål 5 3.1 Strategi 5 3.2 Mål 5 4.

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer