Evalueringsrapport for Grønne Innkjøp Telemark , Eva Langslet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evalueringsrapport for Grønne Innkjøp Telemark. 25.09.2012, Eva Langslet"

Transkript

1 Evalueringsrapport for Grønne Innkjøp Telemark , Eva Langslet

2 Innholdsfortegnelse: 1 Grønne Innkjøp Telemarks bakgrunn og formål... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2 Rammer og organisering Prosjektets rammer Prosjektperiode Økonomi Den sentrale organisasjons- og styringsmodell for prosjektet Organisering og styring Styringsgruppens sammensetning og mandat Det regionale prosjektets roller og ansvar Stillinger Knutepunktsressursen(es) plassering i virksomheten Planverk Rapporteringsrutiner Prioriterte målgrupper Evaluering av måloppnåelse Resultater/effekter Læring Hvorfor gikk det som det gikk? Formål og oppdrag Planverk og styring Mennesker og kompetanse Prosjektets interaksjon med interessentene Læring for egen virksomhet Innspill til MD Læring for Difi Faglig støtte til knutepunktene Controller Bindeledd til MD Veien videre for miljøbevisste anskaffelser i Telemark Anbefalt løsning Begrunnelse Alternativ 2 Beskrivelse av modell for overføring til permanent drift Formål og målgrupper Organisering Finansiering

3 Evalueringsrapport Knutepunkt Telemark Grønne Innkjøp Telemark 1 Bakgrunn og formål I juni 2007 lanserte Regjeringen Handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Ett av hovedtiltakene i handlingsplanen er å opprette en faglig støttetjeneste (knutepunkt) i hvert fylke/region som skal stå til rådighet for innkjøpsmiljøene i både statlige og kommunale virksomheter. Knutepunktenes oppgaver er å bistå offentlige oppdragsgivere i regionen med kunnskap og verktøy på strategisk og operativt nivå for mer miljøvennlige anskaffelser. 2 Rammer og organisering 2.1 Prosjektets rammer Prosjektperiode Telemark hørte til pulje to, med planlagt prosjektoppstart i løpet av Samarbeidsavtale mellom Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet (GKI) og Fylkesmannen i Telemark ble inngått , og prosjektleder ble ansatt i stillingen fra Prosjektet avvikles i forbindelse med prosjektleders fratreden Økonomi Prosjektet har mottatt ,- i årlig støtte fra Miljøverndepartementet. I tillegg har prosjektet mottatt skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Telemark Den sentrale organisasjons- og styringsmodell for prosjektet Prosjektet er finansiert av midler fra Miløverndepartementet via Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Difi støtte knutepunktene faglig gjennom å bygge opp nødvendig kompetanse innenfor anskaffelser generelt, og grønne anskaffelser generelt. Prosjektleder rapporterer til Difi. 2.2 Organisering og styring Styringsgruppens sammensetning og mandat Styringsgruppen har bestått av følgende personer/organisasjoner: Arne Malme, Fylkesmannen Mette Fjulsrud/Birger Falch-Pedersen, Telemark fylkeskommune Per-Bjørnar Knudsen, KS Kerstin Laue, NHO, Morten Østby, Høgskulen i Telemark Dan Skiebe, Bedriftsforbundet (trådde ut av styringsgruppen januar 2012) Åse Egeland, Rådmannen i Bø Styringsgruppens mandat i henhold til vedtatt prosjektplan, lyder som følger: Velge lokalisering av knutepunkt Ha det overordnede ansvar i fylket for gjennomføringen av handlingsplanarbeidet Sørge for god kopling mellom næringslivet og offentlig sektor Bidra til at arbeidet får den nødvendige forankring og støtte hos ledere og besluttende organer Vurdere behov og mulighet for tilleggsressurser utover den statlige basisbevilgningen 3

4 2.2.2 Det regionale prosjektets roller og ansvar GKIs rolle og ansvar for prosjektet er knyttet til følgende punkter: Sikre lokal kompetanse og den nødvendige faglige støtte for å gjennomføre prosjektet Bidra til å innføre en etisk og miljøbasert innkjøpspolitikk for hele fylket Tilrettelegge for dialog med leverandørmiljøene Bistå med maler for gode innkjøpsprosesser Prosjektleders rolle og ansvar har vært: Daglig ledelse av prosjektet, herunder økonomistyring Utvikling og oppfølging av strategi, prosjektplan og milepælplan Identifisere og følge opp kritiske suksessfaktorer Å ivareta sekretariatsfunksjonen i styringsgruppen, og sørge for at styringsgruppa har kvalitetssikret informasjon for å kunne fatte beslutninger Rapportering til Difi på aktivitet og økonomi Samarbeid og dialog med andre knutepunkt og Difi Tilby kompetanseheving til politikere, ledere og innkjøpere Utadrettet informasjonsarbeid Stillinger Prosjektet har vært bemannet med en prosjektleder i 100% stilling i perioden juni 2010 til september Fra november 2011 til februar 2012 var prosjektleder helt/delvis sykemeldt Knutepunktsressursens plassering i virksomheten Prosjektleder har hatt fast kontorplass hos GKI, og daglig leder ved GKI har hatt det formelle arbeidsgiveransvaret for prosjektleder Planverk Følgende dokumenter er styrende: Regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Iverksetting av handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Tilsagnsbrev til knutepunktene Avtale mellom Fylkesmannen og GKI Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Veileder Prosjektplan Prosjektet skal i størst mulig grad også jobbe for koordinere sin innsats i tråd med kommunenes respektive klima- og energiplaner, Klimakutt Grenland, Samarbeidsavtalen for Framtidens byer, Fylkeskommunens kollektivplan, samt andre relevante politiske styringsdokumenter Rapporteringsrutiner Prosjektleder har rapport to ganger årlig til Difi. I tillegg har det blitt avholdt tre til fire styremøter i året, der prosjektleder har avgitt fremdriftsrapport til styret. Videre har det blitt rapport årlig til Fylkesmannen og via Skien kommunes rapporteringskanaler Prioriterte målgrupper Prosjektets primære målgruppe er offentlig forvaltning i Telemark som innkjøpere. Det private næringslivet som tilbydere er en sekundærmålgruppe for prosjektet. 4

5 3 Evaluering av måloppnåelse Hovedmål 1: Alle offentlige virksomheter i Telemark skal ha kunnskap om hvordan krav til miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser kan stilles Sentralt i dette hovedmålet står informasjon og kompetanseheving, både blant beslutningstakere, innkjøpere og bestillere. 1.1 Arbeidsmål: Informasjon er gitt til samtlige beslutningstakere Tilgang til beslutningstakere Timing (gunstig å nå ut til politikerne kort tid etter lokal- og fylkestingsvalg) Måleindikator: Antall beslutningstakere som har mottatt informasjon om hvorfor miljøhensyn i offentlige anskaffelser er vikti Samtlige av fylkets ordførere og rådmenn har fått skriftlig og muntlig informasjon om prosjektets bakgrunn og mål, regjeringens handlingsplan og hva Grønne Innkjøp Telemark kan tilby. Statsetatslederne i fylket har også fått denne informasjonen. I tillegg har Grønne Innkjøp Telemark holdt foredrag for en rekke ulike politiske utvalg og politiske partier rundt omkring i fylket. Vurdering måloppnåelse arbeidsmål 1.1: God måloppnåelse Score: Arbeidsmål: Informasjon og kompetanseheving er gitt til samtlige innkjøpere og bestillere Tilgang til innkjøpere og bestillere Samarbeid med GKI og BTV Måleindikator: Antall kursdeltakere på de ulike kursene der Grønne Innkjøp Telemark har vært medarrangør, workshops som har vært organisert etc. Samtlige av fylkets innkjøpere og bestillere har fått tilbud om kurs og kompetanseheving i regi av Grønne Innkjøp Telemark. En stor andel har deltatt på kurs. Samtlige har fått informasjon om tilgjengelige verktøy hos anskaffelser.no, og blitt oppfordret til å bruke gjeldende miljøkriteriesett. Det har også blitt gitt veiledning og opplæring i bruk av miljøkriteriesett, csrkompasset og andre tilgjengelige verktøy Vurdering måloppnåelse arbeidsmål 1.2: Score: 4 En stor andel av fylkets innkjøpere og bestillere har deltatt på kurs, workshops eller konferanser der miljø i offentlige anskaffelser har vært et sentralt tema. For Grønne Innkjøp Telemark har det jevnt over vært vanskeligere å nå innkjøpere og bestillere i de kommunene som organiserer sine innkjøp gjennom BTV. Vurdering måloppnåelse hovedmål 1: Alle offentlige virksomheter i fylket har mottatt informasjon om hvorfor og hvordan man bør ta hensyn til miljø og sosialt ansvar i offentlige anskaffelser. Dette er dog et felt i konstant utvikling, og dette, kombinert med at det stadig foregår utskiftninger blant ansatte og beslutningstakere, gjør at verken enkeltpersoner eller virksomheter kan betraktes som utlært innen tematikken. 5

6 Miljømessige og sosiale hensyn skal tas i alle anskaffelser der det er relevant, slik at den samlede miljøbelastningen av offentlige anskaffelser i Telemark minimeres. I forkant av alle anskaffelser skal det gjøres en vurdering av hvorvidt det er fare for negativ miljøpåvirkning og brudd på ILOs kjernekonvensjoner. Dersom det er en risiko for dette, skal miljøhensyn og sosiale hensyn tas. 2.1 Arbeidsmål Fylkets anskaffelsesstrategier, innkjøpsrutiner og maler vektlegger miljø og sosialt ansvar Samarbeid med GKI, godkjennelse fra politisk ledelse Samarbeid med BTV Måleindikator: Anskaffelsesstrategier er vedtatt og implementert i de respektive organisasjonene Gjennom å styrke fokuset på miljø og sosialt ansvar i strategier, innkjøpsrutiner og maler, legges det til rette for å gjennomføre risikovurderinger og ta miljøhensyn i anskaffelsene. Vurdering måloppnåelse arbeidsmål 2.1: Grenlandskommunene har fått ny anskaffelsesstrategi og nye maler. De øvrige kommunene har fått tilbud om å disse verktøyene, men bruker i all hovedsak BTV Innkjøps maler 2.2 Arbeidsmål Bistand og støtte i konkrete anskaffelser Timing og tilgang. Det har tidvis vært utfordrende å komme inn i prosessen tidlig nok. Score: 4 Måleindikator: Antall anskaffelser der miljøhensyn og sosiale hensyn er vektlagt Bistand i enkeltanskaffelser med risikovurdering, behovsdefinering og gode miljøalternativer Vurdering måloppnåelse arbeidsmål 2.2: Det er lettere å få tilgang til og prege anskaffelsesprosesser der man sitter tett på organisasjonen og har større påvirkningskraft. Dette har gjort at denne delen av arbeidet har lykkes best hos Grenlandskommunene 2.3 Dialog mellom innkjøpere og leverandørsiden Vilje hos både innkjøpssiden og leverandørsiden til å gå inn i aktiv dialog 6 Score: 3 Måleindikator: Antall anskaffelsesprosesser der det i forkant av anskaffelsen har vært en dialog mellom potensielle tilbydere og innkjøpere/beslutningstakere om hvilke miljømuligheter som finnes i markedet For å kunne stille relevante, utviklende og gode miljøkrav, er det viktig at innkjøperne har god kjennskap til leverandørmarkedet. For å sikre en slik kjennskap, er det en forutsetning at regionens oppdragsgivere er i en form for dialog med leverandørmarkedet, for å fange opp nye utviklingstrekk i markedet Vurdering måloppnåelse arbeidsmål 2.3: Det har i varierende grad vært interesse for en slik dialog mellom leverandørsiden og innkjøperne fra begge parter. At man setter av for liten tid i behovsdefineringsfasen av en anskaffelsesprosess er en viktig årsak til dette. Score: 2 Vurdering måloppnåelse hovedmål 2: Det er et godt stykke igjen før det stilles miljøkrav i samtlige anskaffelser der det er relevant, men vi ser

7 nå at en stadig større andel av anskaffelsene tar miljøhensyn med i risikovurdering, behovsdefinering og konkurransegjennomføring. 4 Resultater/effekter Prosjektet har bidratt til økt kunnskap og oppmerksomhet om anskaffelser som et strategisk middel for å nå miljømål hos regionens beslutningstakere. Regionens innkjøpere og bestillere har fått økt kunnskap om hvorfor og hvordan man bør ta miljøhensyn og sosialt ansvar i offentlige anskaffelser. Denne kunnskapen er igjen omsatt til at en økt andel av anskaffelsene har fått et miljøfokus, enten i form av hva man kjøper inn, hvordan man kjøper inn eller i form av hvilke krav som stilles til den enkelte anskaffelse. Styrking av miljøhensyn og sosialt ansvar i anskaffelsesstrategier og maler vil bidra til sikre at også fremtidige anskaffelser vil underlegges strenge krav til miljø og etikk. Videre vil de konkrete anskaffelsene der miljøhensyn har blitt vektlagt, bidra til å forflytte normstandarden for neste runde med tilsvarende anskaffelser. Vi ser at miljøhensyn er vektlagt i en betydelig større andel av anskaffelsene i 2012 enn ved prosjektstart. Det understrekes at selv om noe av effekten trolig kan tilskrives prosjektet, er det også andre faktorer som bidrar til å forsterke denne trenden, for eksempel kommunenes arbeid med klima- og energiplan, endringer i byggforskrifter etc., slik at det kan være vanskelig å isolere effekten av Grønne Innkjøp Telemark. Gjennom prosjektet har vi også økt andelen offentlige bygg som er miljøfyrtårnsertifisert, herunder har blant annet åtte av kommunenes rådhus fått økonomisk og/eller praktisk støtte til sertifisering. Videre har Skien og Siljan (i tillegg til Kragerø som var først ut i Telemark) blitt Fairtradekommuner, og Porsgrunn er i en prosess med å få på plass en slik sertifisering. Grønne Innkjøp har også deltatt i referansegruppe for sosialt ansvar hos Difi og Nasjonalt Utviklingsprogram i regi av Initiativ for etisk handel, og gjennom dette bidratt til å prøve ut og utvikle nye verktøy for sosialt ansvar i offentlige anskaffelser. 5 Læring 5.1 Hvorfor gikk det som det gikk? Formål og oppdrag En utfordring for prosjektet i Telemark, har vært at tolv av fylkets atten kommuner er underlagt BTVs innkjøpssamarbeid. BTV har hatt knutepunktfunksjonen for Buskerud. Grønne Innkjøp Telemark har hatt et nært samarbeid med knutepunkt i Buskerud, men har hatt mindre hands on kontakt med virksomhetene og kommunene som inngår i BTVsamarbeidet, enn med kommuner og virksomheter som sorterer under GKI. Det har således vært vanskeligere å gjennomføre oppdraget overfor kommunene og de øvrige virksomhetene som organiserer sine innkjøp gjennom BTV, men disse har til gjengjeld i stor grad vært ivaretatt gjennom knutepunkt Buskerud. 7

8 5.1.2 Planverk og styring Endrede signaler fra Miljøverndepartementet/Difi underveis i prosjektperioden har vært en utfordring i gjennomføringen av prosjektet, og har bidratt til å skape noe uklare rammebetingelser. Disse signalene gjaldt både prosjektets form (graden av lokal vs. sentral styring), og innhold (hvilke elementer som skulle vektlegges i prosjektperioden, utforming av prosjektplan etc.) Mennesker og kompetanse Både offentlige anskaffelser og miljø er kompliserte fagfelt, og det er et stort sprik i kompetansen til prosjektets målgruppe. Kompetanseheving hos kommunene har derfor vært et viktig satsningsområde, så vel som hos prosjektleder, GKI og andre direkte involverte. Like fullt ser vi at dette er et felt som krever fortsatt fokus også i årene som kommer Prosjektets interaksjon med interessentene Prosjektets interaksjon med interessentene har vært varierende. Dette skyldes til dels bevisste prioriteringer, og dels at man har vært avhengig av engasjement og timing hos målgruppen for å kunne jobbe videre med problemstillingene. 5.2 Læring for egen virksomhet Egen virksomhet defineres her som GKI. GKI har tatt flere tydelige grep i retning av mer fokus på miljø og sosialt ansvar i konkurransegjennomføringene. For å ytterligere styrke fokuset på miljø og sosialt ansvar, anbefales det et mer systematisk arbeid med behovsdefinering, og undersøkelse av miljømuligheter i markedet i forkant av selve anskaffelsen, og det ligger også et stort potensiale i bedre kontraktsoppfølging, både med hensyn til miljø og sosialt ansvar, og trolig også innen økonomi. 5.3 Innspill til MD Det er Grønne Innkjøp Telemarks oppfatning at innledningsvis i arbeidet med knutepunktsatsningen, var denne tenkt finansiert av MD i samarbeid med NHD og BLD, og at det derfor ville være naturlig at prosjektet også fokuserte på sosialt ansvar/etisk handel og innovasjon. Etter hvert som prosjektperioden skred frem, viste det seg at kun MD bidro med midler. Det er forståelig at knutepunktsatsningen derfor dreide fokus mot miljø i offentlige anskaffelser, men det hadde vært gunstig med en avklaring av dette på et tidligere tidspunkt, både med hensyn til sammensetning av styringsgruppe, forventninger i prosjektets målgruppe, og mulighet for å jobbe mer målrettet. 5.4 Læring for Difi Grønne Innkjøp Telemark har i all hovedsak opplevd samarbeidet med Difi som konstruktivt og godt. De faglige rådene som har kommet har vært nyttige og utviklende. Imidlertid skulle vi i Grønne Innkjøp Telemark ønske at timing og forutsigbarhet hadde vært noe bedre. Dette gjelder særlig i spørsmål knyttet til lokalt selvstyre versus føringer fra Difi. Vi opplever at prosjektet naturlig nok- har utviklet seg underveis, men at skifte i føringene fra sentralt hold i blant har gjort den lokale prosjektstyringen krevende. Vårt råd er derfor at Difi for fremtidige prosjekter i større grad definerer rammene i forkant av den faktiske implementeringen ute i de enkelte organisasjonene Faglig støtte til knutepunktene Grønne Innkjøp Telemark opplever at den faglige støtten til knutepunktene har vært svært god innen prosjektledelse, så vel som miljømessige og anskaffelsesfaglige spørsmål. 8

9 5.4.2 Controller Grønne Innkjøp Telemark opplever at også denne delen av samarbeidet med Difi har fungert godt. Spørsmålet om timing og forutsigbarhet som belyses i ovenstående punkter, gjør seg imidlertid gjeldende også her Bindeledd til MD Grønne Innkjøp Telemark har i all hovedsak forholdt seg til Difi, og har ikke egentlig noen forutsetninger for å mene noe om Difis rolle som bindeledd til MD. 6 Veien videre for miljøbevisste anskaffelser i Telemark 6.1 Anbefalt løsning Ved prosjektperiodens slutt, vil arbeidet integreres og videreføres i ordinær drift hos GKI. For de kommunene som organiserer sine innkjøpt gjennom BTV, som er vertsskap for knutepunkt Buskerud, vil arbeidet også videreføres som en del av det ordinære anskaffelsesarbeidet. 6.2 Begrunnelse Grønne Innkjøp Telemark har jobbet mye med bevisstgjøring, kompetanseheving og utvikling av strategier og maler for mer miljøvennlige og sosialt ansvarlige anskaffelser. Gjennom dette arbeidet har vi beredt grunnen for at miljøhensyn og sosialt ansvar skal kunne integreres i det generelle anskaffelsesarbeidet. Det har hele tiden vært en målsetting for prosjektet å gjøre innkjøpere, bestillere og beslutningstakere i stand til å ta gode miljøvalg på egenhånd. Gitt organiseringen i Telemark, der knutepunktet er lagt til en organisasjon hvis mandat er begrenset til seks av fylkets atten kommuner, ville en videreføring av prosjektet enten ha krevd alternativ organisering, innsnevring av mandat eller ekstern finansiering. Det har ikke vært tilstrekkelig interesse for noen av nevnte alternativer, til at det har blitt vurdert som en reell mulighet. 7.3 Beskrivelse av modell for overføring til permanent drift Formål og målgrupper GKI vil også i fremtiden ha de seks Grenlandskommunene som målgruppe. Gjennom ny anskaffelsesstrategi og maler med styrket fokus på miljø og sosial ansvarlighet, samt økte kunnskaper i organisasjonen, blant bestillere og beslutningstakere om hvorfor og hvordan man bør arbeidet med miljø i offentlige anskaffelser, vil dette arbeidet ivaretas. GKI vil også videreføre deltakelsen i fora som Framtidens byer, for å sikre et videre fokus på anskaffelser i arbeidet med forbruks- og avfallsreduksjon. For informasjon om hvordan arbeidet vil videreføres hos de kommunene som inngår i BTVsamarbeidet, vises det til knutepunkt Buskeruds avslutningsrapport Organisering Arbeidet i Grenlandskommunene vil inngå som en del av ordinær drift hos GKI. For informasjon om arbeidet i BTV-kommunene, vises det til rapporten fra knutepunkt Buskerud Finansiering Da arbeidet med miljøhensyn og sosialt ansvar vil gå over i ordinær drift, settes det ikke av egne midler til dette arbeidet. 9

Fremtidens byer 4. april Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen

Fremtidens byer 4. april Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen Fremtidens byer 4. april 2011 Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen Offentlige anskaffelser Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for

Detaljer

Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer

Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer Knutepunkt i Rogaland for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Prosjektleder Christin Vik Eliassen Regjeringens handlingsplan Regjeringens

Detaljer

Knutepunkt Hordaland

Knutepunkt Hordaland Knutepunkt Hordaland samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan Gjelder knutepunktfunksjonen i Hordaland hvor Fylkesmannsembetet innehar den ledende oppgaven Prosjektet er initiert av Regjeringen

Detaljer

Knutepunkt for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difi

Knutepunkt for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difi Knutepunkt for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difi Difi Direktoratet for forvaltning og IKT Opprettet 1. januar

Detaljer

Miljø og samfunnsansvar. Brønnøysund

Miljø og samfunnsansvar. Brønnøysund Miljø og samfunnsansvar Brønnøysund 25.01.2011 01.02.2011 1 Hockeykøllegrafen 01.02.2011 2 Avisartikkel 14.10.2010 01.02.2011 3 Befolkningsvekst Hvordan lar dette seg kombinere med økende klimautfordringene?

Detaljer

Evalueringsområde 1: Formål og oppdrag

Evalueringsområde 1: Formål og oppdrag Evalueringsområde 1: Formål og oppdrag 1 2 3 4 5 6 a) I hvilken grad var prosjektets formål klart og tydelig? Da vi ble kjent med prosjektet, før pulje 1 kom i gang, skjønte vi- og så nødvendigheten av

Detaljer

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Initiativ for etisk handel (IEH) hadde ansvaret for gjennomføringen av to av fire arbeidsgrupper under konferansen: 1) Forankring av etisk handel:

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

BYSTRATEGI GRENLAND. - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Prosjektplan for hovedprosjekt

BYSTRATEGI GRENLAND. - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Prosjektplan for hovedprosjekt BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima Prosjektplan for hovedprosjekt 2009-2012 Februar 2009 Innhold 1 Bakgrunn 1.1 Dette er vi enige om/ erkjennelsen 1.2 Hva har skjedd

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013 Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november «Ikke for enhver pris» 2013 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for fjerde gang i år. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon i offentlig

Detaljer

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høringsnotat NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. INNLEDNING Et nytt regelverk om offentlige anskaffelser er vedtatt av Stortinget og Nærings- og fiskeridepartementet.

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter Erfaringsdokumentasjon fra gjennomførte e-handelsprosjekter Formålet med vårt samarbeid med Difi Dele erfaringer Øke forståelsen for omfanget av et e-handelsprosjekt Hva kan vi lære av tidligere erfaringer?

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Tiltak K1. 2 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal prosjektbeskrivelse

Detaljer

GKI GRENLANDSKOMMUNENES INNKJØPSENHET. Virksomhetsplan 2013

GKI GRENLANDSKOMMUNENES INNKJØPSENHET. Virksomhetsplan 2013 GKI GRENLANDSKOMMUNENES INNKJØPSENHET Virksomhetsplan 2013 Åsmund Gusfre 26.10.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Sammendrag... 3 Ressurser og budsjett... 3 Arbeidsoppgaver... 3 1. Informasjon...

Detaljer

Handlingsplan 2012 Klima Østfold

Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan Klima Østfold 2012 og fremover Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold. 1. Bakgrunn Samarbeidsmodell Klimarådet

Detaljer

Arkivsaksnr.: 17/1900 Lnr.: 17134/17 Ark.: Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brenna og virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad

Arkivsaksnr.: 17/1900 Lnr.: 17134/17 Ark.: Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brenna og virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad Arkivsaksnr.: 17/1900 Lnr.: 17134/17 Ark.: Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brenna og virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Det handler først og fremst om mennesker Styringsnivåer Politisk ledelse Mandat Rammebetingelser

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Miljøledelse = Styring av Anskaffelser Hva er en anskaffelse? Alt som genererer en faktura Dvs kjøp eller

Detaljer

Utvalgets hovedmål og kjerneoppgaver fremgår av mandatets 1-3.

Utvalgets hovedmål og kjerneoppgaver fremgår av mandatets 1-3. 2. MÅL OG SATSINGSOMRÅDER KIMs målsettinger for 2011 er fastsatt i kg1. res. av 18.12.2009 om utvalgets sammensetning, i mandat for utvalget for perioden 2010 2013 samt i Prop. 1 S (20010-2011) for Barne-,

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Hvordan stille miljøkrav i innkjøp. Fremtidens byer 17. mars 2010. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi

Hvordan stille miljøkrav i innkjøp. Fremtidens byer 17. mars 2010. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi Hvordan stille miljøkrav i innkjøp Fremtidens byer 17. mars 2010 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi Overordnede rammer Lov om offentlige anskaffelser Krav om at miljø skal vektlegges Politiske

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor

Innovasjon i offentlig sektor Innovasjon i offentlig sektor Et særlig fokus på anskaffelser Dag Strømsnes, Difi 11. Juni 2013 Innovasjon: utgangspunkt NFRs definisjon på innovasjon: «Innovasjon er nye eller vesentlig forbedrede varer,

Detaljer

Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011. DIFI 13. september 2011

Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011. DIFI 13. september 2011 Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011 DIFI 13. september 2011 1 Miljøledelse (def. i ISO 14001) Den delen av organisasjonens styringssystem som benyttes til å utarbeide og iverksette dens

Detaljer

Plikt til å ta samfunnsansvar i offentlige anskaffelser nye verktøy

Plikt til å ta samfunnsansvar i offentlige anskaffelser nye verktøy Plikt til å ta samfunnsansvar i offentlige anskaffelser nye verktøy Anne Cathrine Jacobsen seniorrådgiver Ny 5 i lov om offentlige anskaffelser Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn «Statlige,

Detaljer

INNKJØP. Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten.

INNKJØP. Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten. INNKJØP Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten. INTERESSE FOR INNKJØP. Stram kommuneøkonomi. Trenger ansatte til tjenesteproduksjon. Lønn og

Detaljer

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Detaljer

Miljøverndepartementets tildelingsbrev for. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Miljøverndepartementets tildelingsbrev for. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Miljøverndepartementets tildelingsbrev 2012 for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 1. INNLEDNING Det vises til Prop. 1 S (2011-2012) for Miljøverndepartementet, Stortingets innstilling og vedtak.

Detaljer

1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen. 2. Arbeidet med kommunereformen:

1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen. 2. Arbeidet med kommunereformen: 1 Sist oppdatert 5.3.2015 1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen Kommunestyrene på Hedmarken har behandla sak om kommunereformen høst 2014. Vedtakene gir ulike føringer for videre prosess. Se vedtakene

Detaljer

Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog

Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog ElisabethSundholm Seniorrådgiver, Difi Mer innovative og konkurransedyktige bedrifter Offentlig sektor skal gå foran som en krevende kunde. Regjeringen

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor

Innovasjon i kommunal sektor Innovasjon i kommunal sektor Kommuneøkonomikonferansen Fylkesmannen i Nordland 11. juni 2014 Trude Andresen Områdedirektør KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0 Samdistribusjon av varer til kommunens enheter 22. desember 2010 Versjon: 1.0 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt med prosjektet... 3 2 Prosjekteier... 3 3 Prosjektets hovedmål... 3 3.1 Prosjektets delmål...

Detaljer

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Litt om DIFI - Opprettet 1. januar 2008 Ca 240 ansatte, fordelt i Leikanger og Oslo Driver med omfattande kurs- og

Detaljer

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Internrevisorforeningen 26. mai 2014 Gunnar Wedde Avdelingsdirektør konserninnkjøp Oslo

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune Tjenestestedets navn

Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune Tjenestestedets navn Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune 2014-2017 Innledning Strategien skal gjelde for alle tjenestesteder i Bærum kommune. Anskaffelsesstrategien skal legge grunnlaget for Felles forståelse og lik praksis

Detaljer

Miljøverndepartementets tildelingsbrev for. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Miljøverndepartementets tildelingsbrev for. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Miljøverndepartementets tildelingsbrev 2013 for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Innholdsfortegnelse Innhold 1. Innledning... 3 2. Miljøvernmyndighetenes Strategiske utfordringer og satsningsområder...

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Rundebordskonferanse Virke 5. februar 2013 Det er nødvendig å innovere Globalisering og økt konkurranse Bærekraftig utvikling En aldrende befolkning Hva

Detaljer

Sesjon 3: AWS Direktoratet for forvaltning og IKT Anskaffelsesstrategi med Difis nye mal

Sesjon 3: AWS Direktoratet for forvaltning og IKT Anskaffelsesstrategi med Difis nye mal Sesjon 3: Anskaffelsesstrategi med Difis nye Direktoratet mal for forvaltning og IKT Hvorfor gode strategier og planer? Hvorfor anskaffelsestrategi? Få anskaffelser relevant for ledelsen Bli en del av

Detaljer

Er virksomhetene opptatt av målstyring?

Er virksomhetene opptatt av målstyring? www.pwc.no Er virksomhetene opptatt av målstyring? Sourcing Survey 2013 Agenda Ingen styring uten måling Funn fra årets Sourcing Survey Våre anbefalinger Om oss Sourcing Survey 2013 2 Ingen styring uten

Detaljer

Ikke for enhver pris 2012

Ikke for enhver pris 2012 Ikke for enhver pris 2012 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for tredje gang i år, og for første gang på Difis årlige Anskaffelseskonferanse. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon

Detaljer

Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar i offentlige anskaffelser

Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar i offentlige anskaffelser Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar i offentlige anskaffelser KS anskaffelsesseminar 6. september 2017 Anne Cathrine Jacobsen seniorrådgiver Agenda: Regelverk Ny LOA 5 Veiledning, maler og verktøy Oppgave

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Hvordan Nasjonalt program for leverandørutvikling bruker interne og eksterne evalueringer for å styrke innovative offentlige anskaffelser?

Hvordan Nasjonalt program for leverandørutvikling bruker interne og eksterne evalueringer for å styrke innovative offentlige anskaffelser? Hvordan Nasjonalt program for leverandørutvikling bruker interne og eksterne evalueringer for å styrke innovative offentlige anskaffelser? Evaluering som redskap for omstilling 30. september 2016 Per Harbø

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken PROGRAM: Kl. 09.30 Kaffe/te - nettverking Kl. 10.00 Hvorfor har vi laget veilederen?

Detaljer

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet?

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Litt om nåværende samarbeid. Grenlandskommunene har et formalisert samarbeid med Grenlandsrådet som

Detaljer

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Tiltak K1. 1 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Leverandører for Helse-Norge, bransjetreff 14. juni Fagdirektør Eivind Lorentzen Mål for dagen Fortelle noe om hvordan departementene arbeider med å øke

Detaljer

"Smarte" miljøvennlige anskaffelser -

Smarte miljøvennlige anskaffelser - Foto: Jo Michael "Smarte" miljøvennlige anskaffelser - Med fokus på Innovasjon Storsamling for Framtidens byer 23.4.2012, Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Agenda Om Programmet

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Kom godt i gang med GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Gröna offentlige innkjøp i lokalsamfunn Det offentlige er storforbruker av varer og tjenester. Å iverksette grønne offentlige innkjøp

Detaljer

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID BAMBLE KOMMUNE FORELDRESAMARBEID Foreldre er barnas viktigste ressurs og støttespillere. Godt foreldresamarbeid er avgjørende for at flest mulig barn og unge får utnyttet

Detaljer

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag Digitalisering i en endringstid for Trøndelag DiguT - felles satsing på digital tjenesteutvikling i Trøndelag Felles rådmannssamling Stokkøya 30.05.17 St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge Digitalt

Detaljer

Brukerutvalg om offentlige anskaffelser

Brukerutvalg om offentlige anskaffelser Brukerutvalg om offentlige anskaffelser Møtedato: 26.02.2015 Møtetidspunkt: 09-11.30 Møtested: Difi Møtet innkalt av Møteleder Referent Til stede Fraværende/forfall Evt. ressurspersoner Mona Stormo Andersen

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

Hvordan utøve godt prosjekteierskap i ByR?

Hvordan utøve godt prosjekteierskap i ByR? Hvordan utøve godt prosjekteierskap i ByR? Nasjonal Nettverkssamling Stjørdal 4. november 2014 12.11.2014 Torbjørn Wekre - Distriktssenteret og Wiggo Hustad - Deloitte Hvorfor sette fokus på dette temaet?

Detaljer

Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategi Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Foto: Unni Lestum Anskaffelsesstrategi 2015-2020 «VERDISKAPENDE, NYTENKENDE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppe for dette dokumentet er politikere, ledere

Detaljer

Hva gjør Nasjonalt program for leverandørutvikling?

Hva gjør Nasjonalt program for leverandørutvikling? Foto: Jo Michael Hva gjør Nasjonalt program for leverandørutvikling? Per Harbø, programleder Nasjonalt program for leverandørutvikling Hva er leverandørutvikling? Leverandørutvikling er å utvikle både

Detaljer

Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012

Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012 Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012 Innkjøpskortet er et initiativ fra Norsk Test og NIMA - Norsk Forbund for

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser Foto: Jo Michael Innovative offentlige anskaffelser Innlegg Oslofrokost 22.august 2013 Nasjonalt program for leverandørutvikling Veien til smartere innkjøp Leverandørutvikling er et samspill mellom det

Detaljer

Hilde Sætertrø prosjektleder Regionalt og Nasjonalt program for leverandørutvikling, NHO / KS. Harald J. Overrein prosjektleder Handling»

Hilde Sætertrø prosjektleder Regionalt og Nasjonalt program for leverandørutvikling, NHO / KS. Harald J. Overrein prosjektleder Handling» Hilde Sætertrø prosjektleder Regionalt og Nasjonalt program for leverandørutvikling, NHO / KS. Harald J. Overrein prosjektleder Handling» «Innovativ PLANLEGGING AV INNKJØP GJENNOMFØRING AV INNKJØP

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Kristine Aasgård Rådgiver, avd. for Offentlige Anskaffelser 404 53 605 / kristine.aasgaard@difi.no Difi ANS : IKT strategi, statlige omstillingsprosesser,

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

Heidi E. Rygg, seksjonssjef Anskaffelser brukere. Anskaffelser av hjelpemidler

Heidi E. Rygg, seksjonssjef Anskaffelser brukere. Anskaffelser av hjelpemidler 15.6.2012 Heidi E. Rygg, seksjonssjef Anskaffelser brukere Anskaffelser av hjelpemidler NAV Visjon - Vi gir mennesker muligheter Hovedmål: flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad gjøre det enklere

Detaljer

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 1. Mars 2013, 1200 1500 Hvordan bruke prosjektveilederen i praktisk implementering av et e-handelsprosjekt Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. EVALUERING AV TREPARTSAMARBEIDET Arkivsaksnr.: 07/37495

Saksframlegg. Trondheim kommune. EVALUERING AV TREPARTSAMARBEIDET Arkivsaksnr.: 07/37495 EVALUERING AV TREPARTSAMARBEIDET Arkivsaksnr.: 07/37495 Saksframlegg Forslag til vedtak: 1. Ordningen med ideutvikling basert på nedenfra og opp - tenkning og utviklingsveiledere videreføres og utprøves

Detaljer

Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune

Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune 2017 Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret 14. februar 2017 Innhold 1. POLITIKK OG STRATEGI FOR ANSKAFFELSER... 2 1.1 MÅL... 2 1.2 DELMÅL... 3 2. ORGANISERING...

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for UiB

Anskaffelsesstrategi for UiB Anskaffelsesstrategi for UiB 2016-2019 Innledning Universitetet i Bergen (UiB) kjøper varer og tjenester for over 1,5 milliarder kroner i året. Innkjøp utgjør dermed en vesentlig del av UiBs budsjett.

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR NSB AS For 2016 OFFENTLIG SEKTOR Foto: Scanpix Å stille etiske- og sosiale krav i offentlige anskaffelser er nødvendig for å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold.

Detaljer

Riche Vestby, prosjektleder helse og omsorg

Riche Vestby, prosjektleder helse og omsorg Riche Vestby, prosjektleder helse og omsorg Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Pådriver for innovative anskaffelser 1. Introdusere offentlige innkjøpere for innovative anskaffelser 2.

Detaljer

Erfaringer fra Fairtradearbeidet i Oslo

Erfaringer fra Fairtradearbeidet i Oslo Erfaringer fra Fairtradearbeidet i Oslo Spesialrådgiver Pål E Torkildsen Utviklings- og kompetanseetaten 7 byrådsavdelinger 27 etater 15 bydeler 7 Kommunale foretak 41.500 ansatte Handler for 16 mrd eksternt

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

GKI GRENLANDSKOMMUNENES INNKJØPSENHET. Årsmelding 2011

GKI GRENLANDSKOMMUNENES INNKJØPSENHET. Årsmelding 2011 GKI GRENLANDSKOMMUNENES INNKJØPSENHET Årsmelding 2011 20.03.2012 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innholdsfortegnelse... 2 2 Sammendrag... 3 3 Innledning... 3 4 Styret... 4 5 Samarbeidsrådet... 4 6 Kompetansegrupper...

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik. Cecilie Møller Endresen

Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik. Cecilie Møller Endresen Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik Cecilie Møller Endresen Hva skal dere sitte igjen med etter møtet? Ha en god innsikt

Detaljer

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Prosjekter 2015 SPL Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Seksjonens prosjekter Innovasjon Sosialt ansvar Sosial dumping Leverandørdialog Administrasjon av to tverrgående spredningsprosjekter:

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

INTERN. Anskaffelsesstrategi

INTERN. Anskaffelsesstrategi INTERN Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Utgangspunkt for ny strategi... 4 2 Ny strategiperiode - nye steg... 4 3 Videre

Detaljer

Hilde Sætertrø prosjektleder Regionalt og Nasjonalt program for leverandørutvikling, NHO / KS. Harald J. Overrein prosjektleder «Innovativ Handling»

Hilde Sætertrø prosjektleder Regionalt og Nasjonalt program for leverandørutvikling, NHO / KS. Harald J. Overrein prosjektleder «Innovativ Handling» Hilde Sætertrø prosjektleder Regionalt og Nasjonalt program for leverandørutvikling, NHO / KS. Harald J. Overrein prosjektleder «Innovativ Handling» Hvorfor fokus på offentlig innkjøp? Presentasjon av:

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015.

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015. Prosjektnavn: Ledd, levekår og lokalpolitikk Prosjektleder: Hanne Skiaker Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Virksomhetsområde: forebygging Søknadsid: 13086 Forord Har faktisk lært veldig mye i

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon?

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon? Revisjon av offentlige anskaffelser eller avskaffelse av offentlig aversjon? Kirsti Torbjørnson fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon av innkjøp i kommunen - formål Bedre innkjøp og

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL Statsbudsjettet kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning

Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL Statsbudsjettet kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL 19.12.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser

Detaljer

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Bærekraftige offentlige matanskaffelser Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Dagens program Hvordan skrive konkurransegrunnlag for bærekraftig matanskaffelser? v/jenny Ählström,

Detaljer

Hvordan mobilisere til økt FoU-aktivitet i offentlig virksomhet? Hva er KS sin strategi? Trøndelagsrådet, 17. november 2014 Marit Moe,

Hvordan mobilisere til økt FoU-aktivitet i offentlig virksomhet? Hva er KS sin strategi? Trøndelagsrådet, 17. november 2014 Marit Moe, Hvordan mobilisere til økt FoU-aktivitet i offentlig virksomhet? Hva er KS sin strategi? Trøndelagsrådet, 17. november 2014 Marit Moe, spesialrådgiver, KS Midt-Norge/Nord-Trøndelag Denne presentasjonen

Detaljer