Dioksiner, PCBer, polybromerte flammehemmere. og mattrygghet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dioksiner, PCBer, polybromerte flammehemmere. og mattrygghet"

Transkript

1 Dioksiner, PCBer, polybromerte flammehemmere og mattrygghet Av Roald Bøe, Claudette Bethune og Anne-Katrine Lundebye Haldorsen, NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings og sjømatforskning). Internasjonalt fokus og kunnskap om de organiske forurensninger i miljøet har vokst betydelig de siste tiårene, og de fleste av oss kjenner til navn som PCB og dioksin. De færreste av oss kan vel med hånden på hjertet si noe mer spesifikt om disse fremmedstoffene. Fordi sjømat har fått så sterkt fokus når det gjelder de organiske fremmedstoffene vil vi med denne artikkelen gi en oversikt over hva vi vet om disse stoffene og hvorfor sjømat er kommet i søkelyset. Det er vanskelig å beskrive miljøgifter uten at den som leser artikkelen på en eller annen måte blir bekymret. Vi vil derfor understreke at sjømat og særlig norsk oppdrettsfisk gjennom grundig forskning og dokumentasjon har vist seg å være trygg. Noen unntak finnes, og på Mattilsynet sine internettsider (www.mattilsynet.no) finnes kostholdsråd med anbefaling om å begrense måltider av visse typer sjømat fra f. eks. bynære havne- og fjordområder. Vi vil også anbefale leseren å studere Sjømat-data som er lagt ut på NIFES sin internettside (www.nifes.no). Her finnes analyseresultater for flere fremmedstoffer i ulike marine arter, og hvordan disse konsentrasjonene ligger i forhold til nivåene som er gitt som øvre tillatte/ anbefalte verdier. For utfyllende informasjon om de ulike typer av organiske fremmedstoffer kan nettstedet anbefales. De organiske fremmedstoffene vi skal konsentrere oss om har fått ulike samlebegrep: Et samlenavn er persistente organiske fremmedstoffer, som viser til det forhold at alle disse fremmedstoffene er langsomt nedbrytbare, eller motstandsdyktige mot nedbrytning (engelsk: Persistent Organic Pollutants, POPs). Et annet navn for disse stoffene er halogenerte persistente fremmedstoffer som viser til at forbindelsene både er persistente og at de inneholder kjemiske stoffer fra halogen-gruppen i den kjemisk-periodiske tabell (som klor, fluor eller brom). Alle slike fremmedstoffer omtales også som Miljøgifter, 1

2 som henspeiler på det forhold at fremmedstoffene har evne til å forstyrre naturlige prosesser i miljøet (som fiskens eller menneskets fysiologi) og dermed ha en toksisk virkning på kort eller lang sikt. Vi velger her å bruke det mindre snevre samlebegrepet organiske fremmedstoffer, selv om dette riktignok vil omfatte flere stoffer og grupper enn de som blir presentert. Flere av de organiske fremmedstoffene har enkelte egenskaper som er felles. Det forhold at de er persistente, at de ikke så lett blir brutt ned i en organisme, gjør at de vil akkumulere (konsentrasjonen vil øke) oppover i næringskjeden. Fremmedstoffene finnes i svært lave konsentrasjoner i plankton, men dyr som beiter på plankton vil naturligvis få høyere konsentrasjon fordi de spiser relativt mye plankton og konsentrasjonen øker med tiden. I tillegg øker konsentrasjonen dess lenger en kommer videre i næringskjeden av fiskearter som beiter på hverandre i havet. I oppdrettsfisk vil naturligvis foret og råstoffet i foret kunne være en kilde til slike fremmedstoffer. Organiske fremmedstoffene er også fettløselige og en vil finne høyere konsentrasjoner av dem i fet fisk (absorberer mer) enn i mager fisk. Risikovurdering av organiske fremmedstoffer i mat er knyttet til ulike utfordringer. Fremmedstoffene opptrer ofte i kombinasjoner, en finner dem ikke bare en og en. Så langt har en tatt sikte på å analysere for konsentrasjon og effekt av noen få (oftest de som gir sterkest effekt i et biologisk system) innen hver gruppe. Analyser og studier av deres virkninger i kombinasjon har økt den senere tid. Fra et toksikologisk standpunkt er det slik at ulike stoffer i kombinasjoner kan ha effekter som er annerledes (f. eks. hemmende eller forsterkende) enn summen av hver enkelt av dem (additive effekter). Derfor er det viktig å bygge opp slik kunnskap trinnvis. På grunn av indikasjoner om risiko for økning i antall krefttilfeller og andre helseskader som skyldes organiske miljøgifter settes det nasjonale og internasjonale grenseverdier for hvor mye av et fremmedstoff som er tillatt i et matprodukt. Slike grenseverdier settes for å unngå tilsvarende helseskader i vår befolkning. Når vurderinger av muligheter for helseskader skal foretas, så gjøres dette på bakgrunn av en omfattende vitenskapelig dokumentasjon. En ser på hva slags skader som forårsakes av eksponering for stoffer, om stoffene har kreftfremkallende egenskaper, om 2

3 de kan påvirke genmateriale, om stoffene har hormon- eller immun-forstyrrende egenskaper, eller om de forstyrrer utviklingen av fostre. I tillegg vet vi at regelmessig inntak av Omega-3 fettsyrer og andre næringsstoffer fra marine matvarer har svært gunstige helseeffekter. Dette gjør at forskningsmiljøer diskuterer om risikovurderingen av miljøgifter i ulike matslag kan gjøres mer balansert slik at en ser på positive og negative helseeffekter samlet. Med sjømat som eksempel betyr dette at de metoder, resultater og systemer som benyttes for risikovurdering kanskje kan inkludere de gunstige helseeffekter av matvaren. Kan risikovurdering balansere de negative effekter av lave konsentrasjoner fremmedstoffer i sjømat mot de gunstige effekter av sjømat? En mulig kontroversiell tanke går ut på at de helsebringende effektene i sjømat til dels oppveier noen av de negative effektene av fremmedstoffer. Dette er retninger fremtidige forskningsprosjekter og studier vil ta. Det Engelske Food Standards Agency (FSA) leverte allerede i sommer en anbefaling (Advice on fish consumption: benefits and risks, Se ref. nr.1) som inkluderte både ernæringsmessig positive og negative sider ved konsum av fisk. Den enkle konklusjonen til FSA er at sjømat har overveiende gunstige helseeffekter, og at de fleste med fordel kan spise mer fisk. Dioksiner/Furaner Dioksiner er en samlebetegnelse for to relativt like grupper organiske forbindelser som i hovedsak slippes ut i miljøet som biprodukter fra ulike prosesser der klor og karbon inngår, som ved klorbleking av papir og ved forbrenningsprosesser (forbrenning av fossilt drivstoff, olje, ved, kull, vulkansk aktivitet, skogbranner etc.). Metallproduksjon der klor inngår i prosessen er også en type virksomhet som kan frigjøre dioksiner til miljøet, i tillegg til avfallsforbrenning av syntetiske stoffer som inneholder klor og karbon (for eksempel ulike plastmaterialer). Figur 1 viser dioksinene sin kjemiske grunnstruktur. 3

4 De to gruppene innen dioksinfamilien er polyklorerte dibenzo-p-dioksiner (PCDD), og polyklorerte dibenzo-p-furaner (PCDF). Disse grunnstrukturene kan inneholde mellom 1-8 kloratomer og det finnes 75 ulike varianter innen PCDD-gruppen og 135 innen PCDFgruppen av dioksiner. Der finnes relativt mye kunnskap om de klorerte dioksinene. Av de til sammen 210 ulike variantene er 17 stykker betraktet som særlig toksiske. De mest potente av disse er 2,3,7,8- tetrakloro dibenzo-p-dioksin (TCDD, se Figur 1) og 1,2,3,7,8 penta-cdd (PCDD). Stoffene i dioksinfamilien ser ut å virke inn på relativt like biokjemiske prosesser i organismer, men med ulik styrke. Derfor blir deres nivåer vurdert relativt til effektene av TCDD som gir sterkest effekt, og vektlagt i forhold til denne. Det er gitt egne veiingsfaktorer (toksisk ekvivalent faktor: TEF) for de 17 særlig toksiske PCDD/F variantene slik at nivået og relativ giftighet tas i betraktning, og samlet måles dioksin i toksiske ekvivalenter (TE) som summen av disse 17 ulike dioksinene. EU har satt grenseverdier for en rekke uønskede stoffer, inklusiv dioksin (PCDD/F) i en rekke matvarer. Øvre grenseverdien for dioksiner i fisk er 4 nanogram (ng) TE per kg våtvekt. Det betyr at summen av de 17 mest toksiske dioksinene ikke skal utgjøre mer 4

5 enn 4 ng TE per kg våtvekt. Til sammenligning var dioksin nivået i Norsk oppdrettslaks i gjennomsnittet 0.54 ng TE per kilo (0, , n=25, 2003). Over 90% av vårt inntak av dioksiner stammer fra matvarer som kjøtt, melk, melkeprodukter, egg og fisk. Når de ulike grupper av matvarer sammenliknes så viser det seg at der er høyere konsentrasjoner av dioksiner i mat med animalsk fett enn i mat med vegetabilsk fett, og generelt høyere nivåer i fisk enn i kjøtt. Nivåer av dioksiner i enkelte sjømat typer kan en se av siste figur (Figur 5). Hovedkilden til eksponering i befolkningen skjer altså via dietten, og i begrenset grad via luftveiene eller kontakt med hud. Dette gjelder også for dyr, og grenseverdien for dioksin i dyrefôr er derfor satt til 2,25 ng WHO-TE per kg. PCBer Polyklorerte bifenyler (PCB) er kjemikalier som ble laget fra slutten av 1920 tallet og fremover. Stoffene ble brukt i bl.a. hydraulikkolje, i lim, fugemasser og maling. De var også anvendelige i elektriske transformatorer da de var motstandsdyktige både mot syrer og baser. Bruken av PCB ble forbudt i flere land utover på 70-tallet fordi det ble klart at disse stoffene var tilstede i økende grad i miljøet, og at befolkinger ble eksponert for dem via dietten. I Norge ble bruken stanset i Mye avfall som inneholder PCB kastes fortsatt sammen med annet avfall, og det finnes PCB i sedimenter omkring gamle avfallplasser og i bynære havneområder. Den kjemiske grunnstrukturen til bifenyl-molekylet kan sees i Figur 2. Figur 2 5

6 Denne strukturen kan inneholde inntil 10 kloratomer, og det finnes til sammen 209 ulike kjemiske varianter av de polyklorerte bifenyler, avhengig av hvor mange og hvor de ulike kloratomene er lokalisert i grunnstrukturen. De to ringstrukturene kan dreies i forhold til hverandre omkring enkeltbindingen mellom dem, og kreftene mellom kloratomene gjør at de to ringene enten ligger i samme plan eller at de står vinkelrett i forhold til hverandre. Variantene der ringene ligger i sammer plan ser ut til å være mest toksisk, og disse har de mest dioksinliknende egenskaper mht. biokjemiske/ biologiske effekter. Av de 209 ulike variantene er det 12 stykker som har dioksin-liknende biologiske effekter. Det er disse som har fått det største fokus, og er årsaken til at dioksiner og PCB ofte nevnes sammen når det gjelder miljøgifter og effekter. Det er ikke satt egne grenseverdi for disse 12 PCB variantene i fôr og matvarer i EU enda, men disse ventes inne utgangen av Polybromerte flammehemmere. Et relativt nyere internasjonalt fokus innenfor mattrygghet går på de bromerte flammehemmere (BFH). Flere av disse stoffene produseres fremdeles og brukes fordi de har den egenskap at de reduserer eller hemmer brennbarheten i produkter. De brukes i tøy, plast og i ulike typer materiale. Bekymringen omkring disse stoffenes holdbarhet, bioakkumulering og potensial for toksisitet, både i dyr og hos mennesker har imidlertid økt. Grunnstrukturene for de mest aktuelle BFH er vist i figur 3, og inkluderer polybromert bifenyl (PBB, -med samme grunnstruktur som PCB), polybromert difenyl eter (PBDE), hexabromocyclododecan (HBCD), og tetrabrombisfenol A (TBBPA). Også her er det flere kjemiske varianter, avhengig av antall og plassering av brom-atomer i de enkelte grunnstrukturene. 6

7 Figur 3. Kjemisk grunnstruktur for (A) PBB, (B) PBDE, (C) HBCD, og (D) TBBPA To av disse gruppene (PBDE og HBCD) benyttes som tilsetningsstoffer (opptil 10-30%) i polyuteranskum (skumgummi) og andre plastmaterialer (særlig til bruk i elektrisk utstyr som i datamaskiner). De danner ikke kjemisk binding til andre kjemikalier i produktene og vil dermed lett frigjøres til miljøet. PBDE kan transporteres over store avstander i atmosfæren (ref. nr. 2), og nivåene ligger nå på rundt 40 ganger det som er målt av PCB i atmosfæren over Østersjøen (ref.nr. 3). De senere år er BFH funnet i husstøv, sedimenter, i fisk, fugler, marine pattedyr, ulike matvarer og i mennesker. I motsetning til PCB og dioksiner som generelt viser avtagende tendens i prøver av morsmelk, så viser Figur 4 at PBDE nivåene i morsmelk økte frem til Figuren illustrerer resultatene fra en Svensk undersøkelse (ref. nr. 4), og viser at PBDE nivåene i morsmelk steg fram mot 1997 før de snudde til en klar nedgang etter at Sverige fikk forbud mot bruken av disse flammehemmere på 1990 tallet. Som for dioksiner og PCB skjer eksponering for PBDEforbindelsene blant annet gjennom dietten. Likevel, den utstrakte bruk av dem i gjenstander og artikler til hjemmebruk, arbeid og skoler (skumgummi, fyllmasse i puter og møbler, stoffer i møbler og klær, og plastmaterialer i PCer, eletriske kretskort etc.) gjør at andre eksponeringskanaler som inneklima, bl.a. husstøv også er aktuelle (ref. nr. 5). 7

8 Figur 4. Sammenlikning av PBDE konsentrasjoner og PCDD/PCDF/PCB nivåer i morsmelk fra en svensk undersøkelse. Figuren er hentet fra Hooper and She (ref. nr. 4). Reprodusert med tillatelse fra journalen Environmental Health Perspectives. Et forsknings og informasjonsforum for BFH industrien estimerte at tonn PBDE forbindelser, tonn TBBPA forbindelser, og tonn HBCD ble brukt globalt i 2001 (BSEF 2001). Enkelte PBDE produkter er nylig blitt forbudt i bruk, men det finnes ikke begrensninger for bruk av TBBPA eller HBCD i EU. Ifølge BSEF blir TBBPA ikke produsert i Europa, men der ble brukt 7800 tonn (6% av den globale omsetning) i Den europeiske markedsandelen for HBCD var i 2001 derimot 9500 tonn av totalt tonn (nesten 57 %). Det er også vist spor av HBCD i sjømat, som viser at også denne gruppen er persistent og akkumulerer i næringskjeden. 8

9 Sjømat Dioksiner ng TEF/kg Oppdrettslaks 0,54 (0,29-0,97) Makrell 0,77 (0,48-1,22) Nordsjøsild 0,67 (0,52-0,82) Kveite - - PCB, sum av 7, (ICES ng/g) PBDE, sum av 6 (ng/g våt vekt) 1,1-4,5 1,3-1,8 1,0-3,5 0,3-17,6 Torsk - 0,2 < 0,04 Figur 5. Sum av dioksiner, syv PCBer og seks bromerte flammehemmere i enkelte arter. Alle data fra Sjømat-databasen på NIFES ( NIFES). ICES PCB 7 = PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180. PBDE = PBDE 28, PBDE 47, PBDE 99, PBDE 100, PBDE 153, PBDE 154. For PBDE i matvarer er det ikke grenseverdier. EFSA (The European Food Safety Authority) har til behandling risikovurdering for PBDE i fôr. Noen av PBDE variantene (penta- og okta-pbde) ble forbudt brukt i produkter innen EU fra august Det er klart at overvåkning og forskning er avgjørende for å generere kunnskap om tilstedeværelse og effekter av de mange kjemiske forbindelser vi omgir oss med. Nasjonale og internasjonale regelverk og kontroll skal sikre at matvarer er trygge å spise. Derfor er det viktig at satsninger rettes slik at en får økt forståelser av effektene av miljøgiftene, både enkeltvis og i blandinger, og på næringsstoffenes innvirken i det totale risikobildet. Fordi det tar tid å generere kunnskap om effekter av organiske fremmedstoffer er det viktig å holde fokus på nyere organiske/uorganiske fremmedstoffer, samtidig som gamle fremmedstoffer følges opp. 9

Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold

Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Hovedforfattere: Jan Alexander Livar Frøyland Gro-Ingunn Hemre Bjarne Koster Jacobsen Eiliv

Detaljer

N I F E S f o r s k e r p å s j ø m a t e n d u s p i s e r FORSKNINGSNYTT

N I F E S f o r s k e r p å s j ø m a t e n d u s p i s e r FORSKNINGSNYTT N I F E S f o r s k e r p å s j ø m a t e n d u s p i s e r FORSKNINGSNYTT 2011 Forskningsnytt fra NIFES Kjære leser Fisk rimer fremdeles på frisk. I fisk og annen sjømat finnes en rekke næringsstoffer

Detaljer

PROGRAM FOR OVERVÅKNING AV FISKEFÔR ÅRSRAPPORT 2012

PROGRAM FOR OVERVÅKNING AV FISKEFÔR ÅRSRAPPORT 2012 Rapport 2012 PROGRAM FOR OVERVÅKNING AV FISKEFÔR ÅRSRAPPORT 2012 MATTILSYNETS OVERVÅKNINGSPROGRAM Monica Sanden, Gro-Ingunn Hemre, Amund Måge, Bjørn Tore Lunestad, Marit Espe, Rita Hannisdal & Robin Ørnsrud

Detaljer

Program for overvåking av fiskefôr

Program for overvåking av fiskefôr Rapport 2013 Program for overvåking av fiskefôr Årsrapport 2013 Monica Sanden, Gro-Ingunn Hemre, Amund Måge, Bjørn Tore Lunestad, Marit Espe, Anne- Katrine Lundebye & Robin Ørnsrud Nasjonalt institutt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KVIKKSØLV. Bilde: Detalj fra kvikksølvfontenen av Alexander Calder i Miro-museet i Barcelona, Spania.

HANDLINGSPLAN FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KVIKKSØLV. Bilde: Detalj fra kvikksølvfontenen av Alexander Calder i Miro-museet i Barcelona, Spania. HANDLINGSPLAN FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KVIKKSØLV Bilde: Detalj fra kvikksølvfontenen av Alexander Calder i Miro-museet i Barcelona, Spania. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 1 2. INNSATS FOR Å REDUSERE

Detaljer

AVINOR AS RAPPORT 2015-04-20. Harstad/Narvik lufthavn. Foto: Avinor HARSTAD / NARVIK LUFTHAVN, EVENES

AVINOR AS RAPPORT 2015-04-20. Harstad/Narvik lufthavn. Foto: Avinor HARSTAD / NARVIK LUFTHAVN, EVENES RAPPORT AVINOR AS HARSTAD / NARVIK LUFTHAVN, EVENES UNDERSØKELSER AV PFAS I JORD, VANN OG BIOTA MED RISIKOVURDERING 2015-04-20 Harstad/Narvik lufthavn. Foto: Avinor Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 168186-17-J8

Detaljer

Farlige forbindelser om kjemikalieprodusenter, miljøgiftofre og ansvarspulver

Farlige forbindelser om kjemikalieprodusenter, miljøgiftofre og ansvarspulver Farlige forbindelser om kjemikalieprodusenter, miljøgiftofre og ansvarspulver Ikke alt Innhold Side 2 Side 4 Side 6 Side 8 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 19 Side 20 Utgitt av Redaksjon Illustrasjon

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Organiske miljøgifter i norsk avløpsslam Resultater fra undersøkelsen i 2012/13

Norsk Vann. Rapport. Organiske miljøgifter i norsk avløpsslam Resultater fra undersøkelsen i 2012/13 Norsk Vann Rapport 198 213 Organiske miljøgifter i norsk avløpsslam Resultater fra undersøkelsen i 212/13 Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette

Detaljer

PCB Hva er det, hvilken skade kan det gjøre og hvor finnes det?

PCB Hva er det, hvilken skade kan det gjøre og hvor finnes det? PCB Hva er det, hvilken skade kan det gjøre og hvor finnes det? 1 HVA ER PCB? 2 2 BRUK AV PCB 2 3 PCB I NORGE 3 4 SPREDNING OG OPPTAK AV PCB I NATUREN 4 5 PCB I MENNESKER 6 6 LOVVERK 8 7 ANALYSER AV PCB

Detaljer

Årsmagasin 2012. En giftfri fremtid også for fattige land side 14. Skjerpede EU-regler mot parabener på vei side 16

Årsmagasin 2012. En giftfri fremtid også for fattige land side 14. Skjerpede EU-regler mot parabener på vei side 16 Årsmagasin 2012 HøydepunktER FRA 2011 En giftfri fremtid også for fattige land side 14 Skjerpede EU-regler mot parabener på vei side 16 Innhold Klimaforskning er viktig overvåkning likeså...3 Ingen tegn

Detaljer

NGU Rapport 2007.019. Forslag til tilstandsklasser for jord

NGU Rapport 2007.019. Forslag til tilstandsklasser for jord NGU Rapport 007.019 Forslag til tilstandsklasser for jord Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 9 16 0 RAPPORT Rapport nr.: 007.019 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

Bellona og Bilpatologene

Bellona og Bilpatologene Bellona og Bilpatologene Bilens indre - Materialbruk og miljøgifter Foto: Knut Bry 8. januar 2009 Forord av Olaf Brastad, styreleder og fagrådgiver i Miljøstiftelsen Bellona. I løpet av de siste årene

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER AV YTRE PÅVIRKNING Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet

UTREDNING AV KONSEKVENSER AV YTRE PÅVIRKNING Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET UTREDNING AV KONSEKVENSER AV YTRE PÅVIRKNING Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet Forslag til utredningsprogram

Detaljer

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes.

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes. Kystplan Midt- og Sør-Troms v/ Sør-Troms regionråd, Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad 30. april 2015 post@strr.no inger@strr.no Merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt Tromsregionen

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøansvar - i hele Norge ELRETURS MILJØREGNSKAP 2009 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av

Detaljer

Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser. Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje

Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser. Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje Desember 2002 Innhold: Sameksistens mellom fiskeri, havbruk,

Detaljer

Veiledning for leverandører av produkter

Veiledning for leverandører av produkter Veiledning for leverandører av produkter PLIKTENE I REACH OM Å FORMIDLE OPPLYSNINGER OM STOFFER PÅ KANDIDATLISTEN Formålet med denne veiledningen er å bistå leverandører av produkter dvs. produsenter,

Detaljer

Klima- og forurensningsdirektoratet

Klima- og forurensningsdirektoratet Klima- og forurensningsdirektoratet Vurdering av behov for nye krav til miljøsanering av kasserte kjøretøy Mars 2012 u:\klif\rapp-klif-kk-1403-2012.docx side 1/74 PROSJEKTRAPPORT Prosjektnr.: 100537-757

Detaljer

Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS

Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS Rapport nr 04/03 Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS Kjemikalieregulering og biologisk mangfold v/ mag. art. Rasmus Reinvang Tittel Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS. Kjemikalieregulering

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern rapport 2009:7 Miljørettet helsevern kjemiske, fysiske og biologiske miljøforholds betydning for helse i vårt land og fordelingen av disse Redaktør Caroline Fleten Bidragsytere Per Nafstad Hein Stigum

Detaljer

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet RAPPORT M140 2014 Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Rapport fra Faglig forum, Overvåkningsgruppen

Detaljer

Samfunnsøkonomiske virkninger av snus

Samfunnsøkonomiske virkninger av snus RAPPORT Samfunnsøkonomiske virkninger av snus MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2015 av Magnus Utne Gulbrandsen, Leo A. Grünfeld, Torbjørn Bull Jenssen, Ida B. Amble og Thomas Grünfeld Forord Denne rapporten er

Detaljer

VIDEREFØRING AV FORSKNING OM FORURENSNINGER

VIDEREFØRING AV FORSKNING OM FORURENSNINGER VIDEREFØRING AV FORSKNING OM FORURENSNINGER Forord Dette notatet er utarbeidet av Ad hoc-gruppen for særskilt utlysning innen forurensningsforskning oppnevnt av Divisjon for store satsinger i Norges Forskningsråd.

Detaljer

Er kreftgåten løst? 1. Frie radikaler (oksidanter): Cellene blir skadet av frie radikaler (oksidanter) - grunnet for lite inntak av antioksidanter.

Er kreftgåten løst? 1. Frie radikaler (oksidanter): Cellene blir skadet av frie radikaler (oksidanter) - grunnet for lite inntak av antioksidanter. Er kreftgåten løst? Hva er de grunnleggende årsakene til kreft - og hvordan kan man forhindre at stadig flere får denne fryktede sykdommen? I denne artikkel vil vi belyse kreftårsaker og hva man selv kan

Detaljer

Bakgrunnsdokumenter til veiledere for risikovurdering av forurenset sediment og for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann

Bakgrunnsdokumenter til veiledere for risikovurdering av forurenset sediment og for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann Bakgrunnsdokumenter for TA-2802/2011 og TA-2229/2007 Bakgrunnsdokumenter til veiledere for risikovurdering av forurenset sediment og for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann TA 2803

Detaljer

Bruken av bromerte flammehemmere i produkter Materialstrømsanalyse

Bruken av bromerte flammehemmere i produkter Materialstrømsanalyse Bruken av bromerte flammehemmere i produkter Materialstrømsanalyse TA-1947/2003 Forord Bromerte flammehemmere brukes i et stort antall produkttyper for å gjøre produktene mindre brannfarlig. Det er kjent

Detaljer

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem RAPPORT 2013/35 Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/35 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk analyse av

Detaljer

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Studieretning : HMS Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. Haugesund - ingeniørfag Av : Evy Nilsen Kandidatnr. 13 Inger Mette

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

Rapport fra. dialogkonferansen «Laks og human helse»

Rapport fra. dialogkonferansen «Laks og human helse» Rapport fra 2012 dialogkonferansen «Laks og human helse» Tittel: Rapport fra dialogkonferansen «Laks og human helse» Forfatter(e): Morten Bergslien Kvalitetssikring: Eivind Helland Grading: Åpen Serienummer:

Detaljer