VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 47 Bnr. 32, 60. Dato for befaring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 47 Bnr. 32, 60. Dato for befaring 09.12.2014"

Transkript

1 VEDLEGG

2 RAPPORTANSVARLIG: Hekon - Helgeland Eiendomkontroll Johnny T Pedersen Lars Meyers gt 14, 8622 MO I RANA Tlf: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adresse Einmoen, 8700 NESNA Matrikkelnr Gnr 47 Bnr 32, 60 Kommune NESNA Hjemmelshaver(e) MESTA EIENDOM AS Dato for befaring Markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

3 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver mm Adresse Einmoen Gnr 47 Bnr 32, 60 Snr Postnr Poststed Kommune Område/bydel 8700 NESNA NESNA Rekvirent Aeiendom Hjemmelshaver(e) MESTA EIENDOM AS Tilstede / opplysninger gitt av Besiktigelsesdato Roy Åsland fra Veidekke, og undertegnede takstmann Johnny Pedersen Dokumenter fremlagt ved besiktigelsen Leiekontrakt, leieoversikt indeksregulert, asbestundersøkelse, IK Elkontroll, miljørapport, kontroll av DLE - det lokale eltilsyn, FDVU rapport - forvaltning drift vedlikehold utvikling, forsikringsopplysninger, ligningsverdi 2013, PCB vinduer Sammendrag Eiendommen består av bnr 47 gnr32, og bnr 47 gnr 60 47/32 er bebygd med 3 bygninger: garasje, lager og oppmøte/hvilebrakke 47/60 ligger på motsatt side av veien, og brukes til parkering og lagring Eiendommen utleies for tiden til Veidekke Industri A/S som bruker den til parkering av kjøretøyer/ maskiner og lager Etter FDVU rapport har det vært utført en del vedlikehold de siste årene, men byggene trenger snart å males utvendig Den ble det utført sikkerhetskontroll av elektrisk installasjon av det Lokale Eltilsynet, som ikke hadde noe og bemerke Den ble det elektriske anlegget kontrollert av Nord Norsk Elektrokontroll A/S, hvor det ble funnet et par avvik uten betydning Garasjen er kledd med asbestplater i taket innvendig, og lager har asbest både i tak og vegger På veggene er asbestplatene skadet flere steder Det er ikke montert takrenner på garasje og lager Premisser - Generelle opplysninger Taksten er utført som visuel besiktelse Opplysninger som det ikke har vært mulig å kontrollere er bassert fra opplysninger fra medfølger ved befaring, og dokumenter tilsendt fra megler Taksten er utarbeidet av uavhengig takstmann uten bindinger til andre i eiendomsmarkedet Områdebeskrivelse - Beliggenhet - Miljø Eiendommen ligger ved Einmoen i Nesna kommune Til Nesna sentrum er det ca 15 km, og til Mo i Rana ca 55 km Eiendommen består av garasje, hvilebu, og lagerrom Den ligger ligger like ved Fylkesveg 17 Reguleringsmessige forhold Ifølge kommuneplanens arealdel ligger eiendommen ved området H11, som etter reguleringsplan R3 fra 1994 er regulert til hyttefelt Fnr Einmoen 8700NESNA Gnr:47Bnr:32 Side1av Hekon-HelgelandEiendomkontroll JohnnyTPedersen

4 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Eiendommens tomt Tomteareal (m²) Type tomt 47/32, 658m2 47/60, 535m2 Festet Eiet Festetidens utløpsår Kommentarer vedrørende festekontrakt Tomtens beskaffenhet Tomten heller ned mot nordvest og vei Vanntilknytning er kommunal Kloakk går til egen septiktank på tomten Eiendommen har avkjørsel til Fylkesvei 17 like ved Eiendommens bygninger Årlig festeavgift Type bygg A Garasje Byggeår 1957 B Lager 1957 C Oppmøte, hvilebrakke 1957 Likningstakst Kjøpsår NOK , Forsikringsselskap Polisenummer Forsikringsselskap IF Skadeforsikring NUF LP Bygningsmessig beskrivelse; Bygg A - Garasje Rehab - ombygd år Kjøpesum / kostpris --- Type forsikring Kombinert Eiendom eksl Maskin Beskrivelse Fundamenter, gulv og grunnmur er i plasstøpt betong Yttervegger er delvis av betong og bindingsverk, og veggene er utlektet og kledd med stående trepanel som er malt Taket er saltak tekket med A-takplater i stål Etter opplysninger fra medfølger ved befaring er bygget isolert Taket innvendig er kledd med asbestplater, og vegger er kledd med malte sponplater Det er uttak for 3 faset strøm i garasjen Garasjen inneholder også et lite rom som er brukt til lagring av batterier, diverse Bygningsmessig beskrivelse; Bygg B - Lager Beskrivelse Fundamenter, gulv og grunnmur er i plasstøpt betong Yttervegger er av bindingsverk kledd med stående trepanel som er malt Taket er saltak tekket med A-takplater i stål Bygget er uisolert Tak og vegger innvendig er kledd med asbestplater På siden av lageret er taket uttrekt for lagring av materialer, diverse Bygningsmessig beskrivelse; Bygg C - Oppmøte, hvilebrakke Beskrivelse Fundamenter, og grunnmur er i plasstøpt betong Opprinnelige ferdige brakker som er sammensatt, og har tregulv, og vegger i tre Veggene er utvendig kledd med stående trepanel som er malt Taket er saltak tekket med A-takplater i stål Bygget er sannsynlig isolert Innvendig er bygget oppdelt i gang, hvilerom, soverom, bad og wc Alle rom har belegg på gulv, med unntak av soverom hvor det er teppe på gulv I tak er det malte porøsplater i alle rom Alle rom har malte plater på vegger, med unntak av hvilerom hvor det også er brystning av panel Einmoen 8700NESNA Gnr:47Bnr:32 Side2av Hekon-HelgelandEiendomkontroll JohnnyTPedersen

5 Generelle kommentarer VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Bygningens standard pr dato Vedlikehold, vedlikeholdskontrakter ol Ifølge FDVU rapport er det utført jevnlige vedlikeholdsarbeider på bygningene Det er ikke montert takrenner på garasje og lager, og malingen på yttervegger utvendig begynner å bli slitt Belegget på badet i hvilebrakke er løs i oppbrettingen på veggen, og det er en god del spiker/skruhull på veggene Det ble utført sikkerhetskontroll av det elektriske anlegget av det lokale El Tilsyn den som ikke hadde noe å bemerke Hele anlegget ble også kontrollert den , hvor det kun ble funnet noen avvik uten betydning Eiendommens potensial Eiendommen brukes i dag til garasje og lager for firma Veidekke A/S Eiendommen ser ikke ut til å ha noe annet potensial enn garasje/lager, med unntak av at garasjen kan brukes til mindre verksted ol Bygningenes arealdisponering Arealene i denne rapporten måles etter gjeldene regler i NS 3940:2007 Avvik fra NS 3940:2007 Målverdighet En del er målverdig først når den har gulv Dog er trappeåpninger, heissjakter, vertikale sjakter og konstruksjoner måleverdig selv om de ikke har gulv Større åpninger enn disse regnes ikke med, men hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i arealene Bruksenhet Bruttoareal av en bruksenhet begrenses av bruksenhetens omsluttende vegger Der omsluttende vegger vender mot andre bruksenheter, eller mot fellesarealer, måles til midt i vegg Der omsluttende vegger er en del av yttervegg, måles til ytterveggens utside Bruksareal av en bruksenhet måles til innsiden av bruksenhetens omsluttende vegger Bygg Et plan BTA (m²) BRA (m²) Planløsning (BTA = Bruttoareal, BRA = Bruksareal) Garasje Garasje, 93 m2 bra, batterirom/bod 5 m2 bra Delsum bygg Garasje Lager Kaldlager Delsum bygg Lager Oppmøte/hvilebrakke Gang, hvilerom, soverom, bad, wc Delsum bygg Oppmøte/hvilebrakke SUM Kommentarer til planløsningen Arealet ble oppmålt under befaring Garasje og oppmøte som etter fotografi i leiekontrakten er angitt med matr nr er oppført i leiekontrakten med et areal på tilsammen 111 m2, mens oppmålingen visete at garasje har et areal på 98 m2 bra, og oppmøte et areal på 35 m2 bra, tilsammen 133 m2 bra Lager med matr nr er oppført med et areal på 109 m2, mens oppmålingen viste et areal på 56 m2 bra Einmoen 8700NESNA Gnr:47Bnr:32 Side3av Hekon-HelgelandEiendomkontroll JohnnyTPedersen

6 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Areal og leier Bygg Et plan Utleid Leieinntekt / Ledig (m²) Eget bruk BTA (m²) Markedsleie Sum (m²) år BTA (m²) BTA kr/m² markedsleie Garasje/oppmøte Lager Tomt SUM Andre leieinntekter 0 Andre leieinntekter 0 A Sum leieinntekter B Sum normal markedsleie Kommentarer til leiekontrakt(er) Leien er beregnet uten mva Leieforholdet løper fra til , hvoretter leieforholdet opphører uten oppsigelse Leieforholdet kan ikke sies opp i leieperioden Fristen for å sende flytteoppfordring etter leieforholdets opphør settes til seks måneder, jfr husleielovens 9-2 tredje ledd Leien ble indeksregulert den som gjelder til den Det påhviler utleier å besørge og bekoste alt utvendig bygningsmessig vedlikehold Likeledes påhviler det utleier å skifte ut tekniske innretninger anbrakt av utleier Det påhviler leietaker å bekoste vedlikehold av leieobjektet i henhold til avtaler som inngås av utleier Eksempler på hvilke kostnadsposter som utleier og leietaker skal bekoste fremkommer av vedlegg 1 Hver av partene holder sine interesser forsikret Utleier forsikrer eiendommen/bygningen NB Mesta Eiendom AS har porteføljeforsikring med høy egenandel Selgers forsikringspremie vil derfor sannsynligvis være lavere enn hva kjøper må regne med, med mindre kjøper har like forutsetninger som selger Leietager betaler kr 5000 årlig i felleskostnader som er beregnet til dekning av vedlikehold etc Spesielle forhold Konsesjonsplikt Ja Nei Forkjøpsrett Kommentarer til Grunnboksbladet Ja Nei Einmoen 8700NESNA Gnr:47Bnr:32 Side4av Hekon-HelgelandEiendomkontroll JohnnyTPedersen

7 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Teknisk verdiberegning; bygninger og tomt Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A Verdireduksjon - Hovedbygg A Beregnede byggekostnader etter fradrag = Beregnede byggekostnader, Bygg B Verdireduksjon - Bygg B Beregnede byggekostnader etter fradrag = Beregnede byggekostnader, Bygg C Verdireduksjon - Bygg C Beregnede byggekostnader etter fradrag = Samlet sum beregnede byggekostnader = Tomteverdi, justert for verdifaktor Sum beregnet teknisk verdi; bygninger og tomt = Kommentar til teknisk verdiberegning Byggekostnader er beregnet etter dagens priser for tilsvarende bygg Verdireduksjon er beregnet med fradrag til standard på nåværende bygg, slitasje, elde, og mangler Verdianalyse Kostnader A Faktisk leie B Markedsleie Offentlige avgifter 0 0 Eiendomsskatt 0 0 Forsikringer 0 0 Vedlikehold / adm Inntektsfradrag 0 0 Normal leieinntekt A Normal leieinntekt B Tap ved ledighet 0 -Tap ved ledighet 0 NETTO LEIE NETTO LEIE Begrunnelse for valg av kapitaliseringsrenten / netto avkastningskrav I kapitaliseringen av eiendommen er det lagt til grunn et avkastningskrav på10 %, faktor 10 bassert på risikofri rente på 2%,- inflasjon 2 % og en markedsrisiko på 10% Kapitalisert verdi A ut fra 10 % avkastn B ut fra 10 % avkastn Kommentar angående inntekter, kostnader og ledighet Det er ikke beregnet fradrag for vedlikehold, forsikring, og offentlig avgifter da leietager betaler felleskostnader som er beregnet å dekke dette Felleskostnader er heller ikke ført som inntekt Markedsanalyse - Kommentar til verdikonklusjon Eiendommen ligger ca 15 km fra sentrum av Nesna, og alternativ bruk av eiendommen er begrenset Nedstående markedsverdi er en pekepinn hva undertegnede mener eiendommen kan omsettes for i dagens marked Einmoen 8700NESNA Gnr:47Bnr:32 Side5av Hekon-HelgelandEiendomkontroll JohnnyTPedersen

8 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokument for eventuelle feil og mangler før det benyttes Ut fra visuell befaring og innhentede opplysninger settes: Markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Underskrifter Sted og dato Takstingeniør Mo i Rana Dokumentkontroll Johnny Pedersen Hjemmel og heftelser er kontrollert i eiendomsregisteret Ingen heftelser og servitutter er registrert Utskrift fra eiendomsregisteret, Leiekontrakt, leieoversikt indeksregulert, asbestundersøkelse, IK Elkontroll, miljørapport, kontroll av DLE - det lokale eltilsyn, FDVU rapport - forvaltning drift vedlikehold utvikling, forsikringsopplysninger, ligningsverdi 2013, PCB vinduer, er vedlagt taksten Einmoen 8700NESNA Gnr:47Bnr:32 Side6av Hekon-HelgelandEiendomkontroll JohnnyTPedersen

9 ,s*ili, t) HegelandsKraft DLE - det lokale eltilsyn MOTTATT 11 JUL 2013 Dokumentsenteret MESTA AS Postboks LYSAKER Norge Anleggsadresse Einmo Veistasjon Langset / Skogsøy 8700 NESNA Anleggsnummer Saksnumrncr Kontroll av elektriske anlegg I henhold til lov av 24 mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven, utøves det kontroll av elektriske anlegg Det henvises her til Forskrifter om elektriske lavspenningsinstallasjoner 7 Kontrolltype PERIODISKE KONTROLLER Kontrollør: Kristian Thorvaldscn Vedrørende sikkerhetskontroll av elektrisk installasjon Viser til kontroll av anlegg utført den I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og forskrifter med hjemmel i denne loven, utøver Det lokale eltilsyn kontroll av elektriske anlegg tilknyttet forsyningsnettet Det ble ved vår kontroll ikke funnet feil eller mangler som krever videre oppfølging, og saken avsluttes fra vår side Med hilsen Det lokale eltilsyn TLJL Kristian Thorvaldsen Tilsynsingeniør HelgelandsKraft AS, Postboks 702, 8654 Mosjøen, Telefon , Faks wwwhelgelandskraftno Orgnr MVA, Bankgiro

10 lel<4: HelgeandsKraf DLE - det lokale eltilsyn MESTA AS Anleggsnummer Saksnummcr Postboks LYSAKER Norge Anleggsadresse Einmo Veistasjon Langset I Skogsøy 8700 NESNA [ KOPI Kontroll av elektriske anlegg I henhold til lov av 24 mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven, utøves det kontroll av elektriske anlegg Det henvises her til Forskrifter om elektriske lavspenningsinstallasjoner 7 Kontrolltype PERIODISKE KONTROLLER Kontroller: Kristian Thorvaldscn Vedrørende sikkerhetskontroll av elektrisk installasjon Viser til kontroll av anlegg utført den I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og forskrifter med hjemmel i denne loven, utøver Det lokale eltilsyn kontroll av elektriske anlegg tilknyttet forsyningsnettet Det ble ved vår kontroll ikke funnet feil eller mangler som krever videre oppfølging, og saken avsluttes fra vår side Med hilsen Det lokale eltilsyn V Kristian Thorvaldsen Tilsynsingeniør HelgelandsKraft AS, Postboks 702, 8654 Mosjøen, Telefon , Faks kristianthorvaldsenhelgelandskraftno, wwwhelgelandskraftno Orgnr MVA, Bankgiro

11 LEIEAVTALE MELLOM Mesta Eiendom AS og Veidekke Industri AS vedrørende Einmoen

12 UTLEIER Mesta Eiendom AS Orgnr: Kontaktpersoner: Leiekontrakt: Roar Bratland Erichsen Tlf E-post: Daglig drift, tekniske problemer: Jan-Egil Haraldsvik Tlf E-post: 2 LEIETAKER Veidekke Industri AS Orgnr: Kontaktperson: Fakturaadresse: Roar Langfjell Tlf E-post: roarlangfjellveidekkeno Veidekke Industri AS CIO Visma Services Norge AS Postboks Trondheim Fakturareferanse: EIENDOMMEN Adresse: Einmoen Gnr: 47 / bnr: 32 og 60 i Nesna kommune 4 LEIEOBJEKT Leieobjektet består av hele eiendommen med påstående bygninger og anlegg, inklusive utomhusareal og parkeringsplasser, som vist i vedlagte tegning, vedlegg 3 42 Alle arealer oppgitt etter NS 3940 Eventuelle feil i arealangivelsene gir ikke leietaker rett til å kreve leien justert, og medfører heller ikke noen endring av denne leieavtales øvrige bestemmelser 43 Leietaker disponerer følgende uteareal: Arealet markert som primærareal i vedlegg 3 Forbehold om endring er presisert i vedlegget 5 LEIETAKERS VIRKSOMHET 51 Leieobjektet må kun benyttes til kontor/verksted/lager og for alle tilfeller i hht gjeldende reguleringsbestemmelser Skifte av bransje eller forandring av virksomheten i lokalene, herunder drift av annen Side 2 av 14

13 beslektet virksomhet, er ikke tillatt uten utleiers forutgående skriftlige samtykke Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Som saklig grunn skal alltid regnes at den endrede bruk vil medføre endret avgiftsmessig belastning for utleier Skifte av bransje mv uten samtykke fra utleier skal anses som vesentlig mislighold av leieavtalen Tilsvarende gjelder for salg/eksponering etc i fellesarealer 52 Leietaker bærer selv risikoen for at lokalene kan brukes til det formål leietaker etter nærværende avtale skal bruke lokalene til 6 OVERTAKELSE / MELDING OM MANGLER 61 Leieobjektet overtas i den stand det var ved leietakers besiktigelse, dog slik at leieobjektet ved overtagelse skal være ryddig- og rengjort 62 I forbindelse med overtakelse av leieobjektet skal det foretas overtakelsesbefaring Fra befaringen føres protokoll som undertegnes på stedet av begge parter 63 Eventuell klage over leieobjektets stand ved overtakelse må fremsettes skriftlig overfor utleier innen 14 dager etter overtakelse Det som kreves rettet må angis i klagen Dersom klage ikke er fremsatt i henhold til det foranstående, anses leieobjektets stand akseptert Forhold som leietaker kjente eller burde kjenne til ved overtakelsen, kan ikke senere gjøres gjeldende som mangel Leietaker må for øvrig gi skriftlig melding om mulige skader og mangler mv innen rimelig tid etter at han burde ha oppdaget dem 7 LEIETID 71 Leieforholdet løper fra til , hvoretter leieforholdet opphører uten oppsigelse Leieforholdet kan ikke sies opp i leieperioden 72 Fristen for å sende flytteoppfordring etter leieforholdets opphør settes til seks måneder, jfr husleielovens 9-2 tredje ledd 8 LEIESUM Bygg (matnr/navn) Antall m 2 Leie per år eksmva Tilsammen Garasje og oppmøte (2 bygg under samme materiellnummer) 111 m Lager 109 m Tomt Areal fremgår av vedlegg Sum leie Á-konto felleskostnader Sum leie og á-konto felleskostnader Alle priser i NOK eks mva Side 3 av 14

14 Leien utgjør NOK ,- pr år (eksklusiv merverdiavgift) 82 Leien og eventuelle fellesutgifter forfaller til betaling forskuddsvis hvert kvartal etter påkrav fra utleier 83 Leie og andre ytelser skal betales til utleiers konto etter nærmere angivelse 84 Betaling anses ikke skjedd før beløpet er mottatt på utleiers konto 85 I tillegg til leien betaler leietaker eiendommens driftskostnader/felleskostnader i form av et stipulert á konto beløp sammen med husleien Utleier har anledning til å foreta justeringer i á konto-beløpet i løpet av året Felleskostnadene skal avregnes i forhold til faktiske påløpte felleskostnader og det skal foretas eventuelt restoppgjør innen 30 juni året etter utgiftsåret Andel for mulige ledige leieobjekter i eiendommen dekkes av utleier, forutsatt at ledigheten går ut over det som er naturlig ledighet ved skifte av leietakere og ledigheten ikke gir seg uttrykk i reduserte kostnader Eksempler på poster som inngår i felleskostnader fremgår av vedlagte oversikt, jf vedlegg 2 Dersom utleier overlater driften til andre, kan utleier kreve at leietaker inngår avtale om drift/felleskostnader med det rettsubjekt som forestår driften av eiendommen 86 Direkte og for egen regning betaler leietaker: Energi til eget leieobjekt, etter egen måler, brøyting/strøing, rengjøring av eget leieobjekt, innvendig vask av vinduer og vaktmestertjenester for egen bruk Det vises for øvrig til kostnads-/ansvarsfordeling i Vedlegg 1 87 Dersom leietaker krever vann til annet enn toalettbruk, vanlig renhold, kantine ol, må utleiers samtykke innhentes Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Leietaker må dekke utgiftene i forbindelse med tiltaket, herunder utgifter til egen vannmåler samt vannforbruket 88 I den grad eierskap til/utleie av eiendom blir belagt med særlige skatter og/eller avgifter, skal leietaker betale sin forholdsmessige del etter leie som nevnt i dette punkt 81 i forhold til total leie for eiendommen Forutgående setning gjelder også eiendomsskatt, slik at eiendomsskatt som er eller måtte bli innført for eiendommen, eller endringer i denne, dekkes forholdsmessig av leietaker 89 Ved forsinket betaling av leie og/eller andel fellesutgifter, svares forsinkelsesrente i henhold til lov av 17 desember 1976 nr 100 eller lov som trer i stedet for denne Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring 810 Leietaker kan ikke foreta motregning i leien med krav leietaker mener å ha mot utleier, med mindre motkravet er skriftlig erkjent av utleier eller avgjort ved rettskraftig dom Videre kan ikke leietaker i noe tilfelle holde tilbake eller deponere leie eller øvrige ytelser 9 MERVERDIAVGIFT/SÆRLIGE FORHOLD 91 Leietaker skal i leieobjektet drive virksomhet som per i dag er avgiftspliktig/kompensasjonsberettiget slik avkrysningen viser: A Helt (100 %) B Delvis: kvm av totalt kvm C Ikke (0 %) Side 4 av 14

15 Med kompensasjonsberettiget menes i denne sammenheng virksomhet som er omfattet av reglene om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv, og som kan omfattes av en frivillig registrering av utleievirksomhet i merverdiavgiftsmanntallet 92 Dersom utleier er frivillig registrert i merverdiavgiftsmanntallet for de arealer, eller deler av arealer, leieforholdet omfatter, eller velger å søke om slik registrering, eller slik registrering blir pålagt ved lov, skal leie og eventuelle andre kostnader knyttet til den registrerte del av leieforholdet tillegges merverdiavgift med den til enhver tid gjeldende sats 93 Utleier står fritt til på ethvert tidspunkt i leieperioden å foreta eller endre frivillig registrering av leieobjektet i merverdiavgiftsregisteret Slik registrering eller endring skal ikke kunne påberopes av leietaker som grunnlag for krav mot utleier 94 Leietaker skal før avtaleinngåelsen fremlegge dokumentasjon for sin virksomhets status med hensyn til merverdiavgift, og skal straks gi utleier underretning om eventuelle endringer i dette i løpet av leieperioden Leietaker er klar over at den faktiske disponering av leieobjektet er avgjørende for utleiers fradragsrett for inngående merverdiavgift Endret bruk av leieobjektet, i form av enten endret faktisk bruk eller fremleie, må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Endret avgiftsmessig belastning for utleier som følge av leietakers endrede bruk, skal anses som slik saklig grunn 95 Dersom utleier plikter å tilbakeføre/justere merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens regler som følge av regelverksendringer, leietakers bruksendring, fremleie, selskapsmessige/organisatoriske endringer, formelle mangler eller forsømmelser og lignende, skal leietaker fullt ut erstatte tilbakeførings-/justeringsbeløpet samt eventuelle rentekrav, tilleggsavgift og øvrige utgifter forbundet med tilbakeføringen/justeringen Det samme gjelder dersom tilbakeføringskravet/justeringen skjer på grunn av formelle mangler eller forsømmelser, for eksempel manglende oversikt over leietakers/fremleietakers bruk eller manglende bekreftelse på at leietaker i fremleietilfellet er frivillig registrert Tilsvarende er leietaker i tilfeller som nevnt i dette punkt 95 erstatningsansvarlig overfor utleier for eventuelt tap som følge av at utleier får redusert sin fradragsrett med fremtidig virkning 96 Dersom leietaker ønsker å fremleie leieobjektet og utleier har samtykket til dette, plikter leietaker senest innen utgangen av den avgiftstermin fremleieforholdet trer i kraft å søke om frivillig registrering for leieperioden Eventuelle tap for utleier i form av redusert fradragsrett/justering av inngående avgift som følge av fremleien eller fremleietakers disposisjoner, pliktes erstattet av leietaker Eventuelle utgifter forbundet med leietakers søknad om frivillig registrering ved fremleie bæres av leietaker Leietaker er dessuten ansvarlig for at den endelige fremleie skjer til virksomhet som gir rett til frivillig registrering og fradrag for merverdiavgift 97 På bakgrunn av avgiftsmyndighetenes dokumentasjonskrav plikter leietaker å gi utleier en skriftlig, årlig redegjørelse innen 31 desember over sin bruk av leieobjektet gjennom året, og ved eventuell fremleie også en bekreftelse på at han er frivillig registrert for fremleien Redegjørelsen skal også inneholde en oppstilling over totale aktiveringspliktige påkostninger som leietaker har foretatt på leieobjektet i løpet av Side 5 av 14

16 regnskapsåret, herunder totalt påløpt merverdiavgift Leietaker skal også innhente tilsvarende dokumentasjon fra (alle) eventuelle fremleietakere Redegjørelsen skal videre inneholde opplysninger om hvorvidt leietaker/fremleier har justeringsplikt eller justeringsrett for inngående merverdiavgift i henhold til merverdiavgiftslovgivningen, samt opplysninger om omfang og varighet av slik justeringsforpliktelse og/eller justeringsrett Dokumentasjonen skal tilfredsstille de krav som til enhver tid måtte følge av gjeldende regler, og den skal gis på et tidspunkt som gjør at utleier kan overholde egne frister mv i henhold til merverdiavgiftslovgivningen Utleier kan gi nærmere instruks om utforming av dokumentasjonen og til hvilket tidspunkt den senest skal være inngitt 98 Ved opphør av leiekontrakten skal leietaker skriftlig gi utleier fullstendige opplysninger om leietakers justeringsplikter og justeringsretter, knyttet til leieobjektet Med mindre partene skriftlig har avtalt noe annet, skal leietaker innen leiekontraktens opphør sørge for at alle justeringsforpliktelser som leietaker/fremleier har i tilknytning til leieobjektet er betalt / innfridd overfor avgiftsmyndighetene Dersom det er avtalt overføring av justeringsforpliktelser til utleier, plikter leietaker å gi utleier alle opplysninger/dokumentasjon som er nødvendig for å oppfylle merverdiavgiftslovgivningens dokumentasjonskrav, slik denne lovgivningen måtte være på tidspunkt for overføring av justeringsforpliktelser Det samme gjelder dersom leietaker har justeringsretter i tilknytning til leieobjektet 99 Leietakers erstatningsplikt etter avsnitt (5) ovenfor gjelder tilsvarende ved brudd på leietakers forpliktelser etter avsnitt (6) (8) Eventuelle erstatningskrav som følge av mislighold av bestemmelsene i dette punkt 9, forfaller til betaling ved påkrav Leieavtalens betalingsbestemmelser samt misligholdsbestemmelsene i punkt 19 gjelder tilsvarende 10 LEIETAKERS BENYTTELSE AV LEIEOBJEKTET 101 Leietaker plikter å behandle så vel leieobjektet som eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet 102 Leietaker plikter å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter, vedtekter, instrukser, ordensregler ol som er eller måtte bli innført og som kommer til anvendelse på leieforholdet Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav Alle offentligrettslige krav, herunder krav fra arbeidstilsyn, helseråd, sivilforsvar, industrivern, brannvern eller annen offentlig myndighet, foranlediget av leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet, er det leietakers ansvar å oppfylle per overtakelse og for øvrig i leieperioden Dette medfører at det er leietakers ansvar å oppfylle offentligrettslige krav til leieobjektets tekniske standard som relaterer seg til leietakers drift Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville ha blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjekt i henhold til punkt 5 ovenfor lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier som beskrevet i punkt 12 (3) Denne ansvarsfordelingen gjelder uavhengig av om leietaker eller utleier er adressat for det offentligrettslige kravet Leietaker plikter på utleiers forespørsel å dokumentere at det foreligger et Side 6 av 14

17 internkontrollsystem som oppfyller de til enhver tid gjeldende krav 103 Leieobjektet må ikke benyttes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende eller ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenerer andre, herunder leietakere eller naboer Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes så oppvarmet at frysing unngås Kostnadene ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med disse forhold, er leietakers ansvar 104 Avfall er leietakers ansvar og må deponeres i egne avfalls/søppelkasser for videre deponering/fjerning Avfall av ekstraordinært omfang eller karakter må leietaker selv besørge fjernet for egen regning I motsatt fall kan utleier la avfallet fjerne for leietakers regning 105 For utleie av leieobjekter i 1 etasje til benyttelse for virksomhet rettet mot publikum (for eksempel forretning eller servering) gjelder at leietaker besørger og bekoster alt utvendig renhold, snemåking og strøing mv i henhold til gjeldende politivedtekter 11 UTLEIERS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET 111 Leietaker plikter å gi utleier adgang til leieobjektet i kontor-/forretningstid alle dager, for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, inspeksjon, taksering, forandringsarbeid etc Leietaker skal varsles med rimelig frist I alle tilfeller der det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen, har utleier rett til å skaffe seg adgang til leieobjektet uten slikt varsel 12 UTLEIERS VEDLIKEHOLDS- OG UTSKIFTNINGSPLIKT 121 Det påhviler utleier å besørge og bekoste alt utvendig bygningsmessig vedlikehold Likeledes påhviler det utleier å skifte ut tekniske innretninger anbrakt av utleier, slik som heiser, ventilasjonsanlegg, branntekniske anlegg, fyringsanlegg etc, når disse ikke lenger lar seg vedlikeholde på regningssvarende måte 122 Det påhviler utleier å besørge at bygningen med tekniske innretninger holdes i tilsvarende stand som ved kontraktsinngåelsen, eller bedre, dog slik at alminnelig slitasje må aksepteres av leietaker Utleier plikter å sørge for alminnelig godt vedlikehold Kostnader etter dette avsnitt skal dekkes som felleskostnader i henhold til punkt 85, eventuelt av leietaker i henhold til punkt Utleier skal sørge for at leieobjektet er i samsvar med de for eiendommen/leieobjektet gjeldende offentligrettslige krav, med mindre annet er avtalt etter denne leieavtales punkt 10, dette punkt 12 eller punkt Avbrudd som ikke er vesentlige, herunder men ikke begrenset til forsyninger av vann, strøm, luft etc, plikter leietaker å tåle uten erstatning eller avslag i leien 13 LEIETAKERS VEDLIKEHOLDSPLIKT 131 Det påhviler leietaker å bekoste vedlikehold av leieobjektet i henhold til avtaler som inngås av utleier Leietaker er klar over at enkelte mindre vedlikeholdsposter, som enkel utskiftning av slitasjedeler (pakninger, filter mv) ikke nødvendigvis er omfattet av utleiers avtaler, og at slikt vedlikehold i så tilfelle skal besørges og bekostes direkte av leietaker Eksempler på hvilke kostnadsposter leietaker skal bekoste Side 7 av 14

18 fremkommer av vedlegg 1 Vedlikehold som er utført i henhold til avtaler inngått av utleier plikter leietaker å betale etter regning med 14 dagers forfall Ved fakturering er utleier berettiget til inntil 5 % av opprinnelig fakturabeløp i administrasjonshonorar grunnet nødvendig oppfølgning av avtaler som utleier inngår tilknyttet leietakers vedlikeholdsplikt 132 Leietakers vedlikeholdsplikt omfatter også skader etter innbrudd og/eller hærverk i leieobjektet, herunder skader på vinduer, karmer, egen inngangsdør og porter Knuste ruter i ethvert rom som omfattes av leieforholdet, må straks erstattes med nye 133 Leietaker plikter å sørge for reparasjon og vedlikehold av de skilt etc som utleier har gitt tillatelse til å sette opp, se punkt Dersom deler av leietakers vedlikeholdsplikt ikke omfattes av de avtaler utleier inngår, og leietaker ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, er utleier berettiget til, etter skriftlig varsel med 14 dagers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdsarbeidene for leietakers regning 14 UTLEIERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET / EIENDOMMEN 141 Utleier er berettiget til å foreta alle arbeider som måtte være nødvendige til eiendommens forsvarlige vedlikehold eller fornyelse, og til i samme utstrekning å foreta ethvert forandringsarbeid (herunder tilbygg, påbygg mv) så vel i som utenfor leieobjektet Leietaker plikter å medvirke til at ledninger, kanaler og rør etc til andre deler av eiendommen, kan føres gjennom leieobjektet uten hinder av leietakers innredning etc 142 Leietaker plikter å finne seg i slike arbeider uten erstatning eller avslag i leien, med mindre ulempene for ham er vesentlige Utleier skal påse at arbeidene blir til minst mulig sjenanse for leietaker Leietaker skal varsles med rimelig frist 143 Utgifter i forbindelse med offentlige krav om forhøyet teknisk standard som måtte pålegges utleier i leieperioden, kan utleier kreve dekket hos leietaker i den utstrekning tiltaket kommer leietaker til gode, herunder hensyntatt tiltakets levetid og gjenværende leietid 15 LEIETAKERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN 151 Leietaker kan ikke foreta innredning, ominnredning eller annen forandring i eller av leieobjektet uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke, som også kreves om leietaker ønsker å bruke mer strøm, vann, luft, avløp mv enn hva leieobjektet ved kontraktstidspunktet var utstyrt med Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn 152 Virksomhetsskilt har leietaker, med utleiers skriftlige forhåndssamtykke, rett til å sette opp som sedvanlig etter virksomhetens og eiendommens art og karakter Leietaker må selv bekoste sitt firmanavn påsatt felles anvisningsskilt etter nærmere avtale med utleier Solavskjerming må ikke settes opp uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke av utseende og plassering Samtykke etter dette avsnitt (152) kan ikke nektes uten saklig grunn Side 8 av 14

19 Radio- og TV-anlegg mv, uthengsskap, automater ol må ikke settes opp uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke Samtykke kan nektes på fritt grunnlag 154 Endringsarbeider beskrevet i dette punkt 15 tilfaller utleier etter endt leieperiode, med mindre utleier forlanger leieobjektet satt tilbake i sin opprinnelige stand 155 Leietaker er ansvarlig for å innhente de nødvendige offentlige tillatelser og for øvrig oppfylle alle offentlige krav for eventuelle arbeider som utføres i henhold til dette punkt FORSIKRING 161 Hver av partene holder sine interesser forsikret 162 Utleier forsikrer eiendommen/bygningen 163 Leietaker forsikrer egen bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, data, varer, driftstap/avbrudd og eget ansvar på kombinert bedriftsforsikring I tillegg til egne interesser skal leietaker dekke forsikring av dører og vinduer i leieobjektet Forsikringen skal også dekke skader som følge av innbrudd/ hærverk på/i leieobjektet Skade påført leietakers medkontrahenter som følge av avbrudd, forsinkelser eller oppgjør i henhold til bestemmelsene i dette punkt 16, er leietakers ansvar Ved skade på leieobjektet skal leietakers forsikring benyttes så langt den dekker, inkludert mulig egenandel, før utleiers forsikring benyttes 164 Medfører leietakers virksomhet forhøyelse av eiendommens forsikringspremier eller faste avgifter, eller pålegg fra utleiers forsikringsselskap om investeringer, plikter leietaker å dekke kostnaden Leietaker plikter å melde til utleier ethvert forhold og/eller endring i forhold ved virksomheten, som kan få følger for eiendommens forsikringspremie Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, vannskade mv, ut over det som omfattes av de forsikringer utleier har som huseier Dette gjelder likevel ikke skader som skyldes utleiers mislighold 165 Partene kan kreve at den annen part legger frem forsikringsbevis med vilkår og kvittering for betalt forsikring Partenes rettslige posisjon skal ikke påvirkes av om forsikringsbevis/kvittering er fremlagt eller ikke 17 BRANN/DESTRUKSJON 171 Blir hele eller vesentlige deler av leieobjektet ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet i leietiden, kan utleier erklære seg fri fra alle rettigheter og forpliktelser under leieavtalen 18 UTLEIERS AVTALEBRUDD 181 Leietaker kan kreve avslag i leien i henhold til husleieloven 2-11 som følge av forsinkelse eller mangel, forutsatt at forsinkelsen/mangelen er vesentlig Denne bestemmelse gjelder både forsinkelse/mangler pr overtakelse og mangler i leietiden Leietaker har ikke rett til å holde tilbake eller deponere leie til sikkerhet for de krav leietaker har eller måtte få mot utleier som følge av mangel eller forsinkelse Side 9 av 14

20 Leietaker kan kreve erstatning for direkte tap som følge av forsinkelse eller mangel i henhold til husleieloven 2-13, forutsatt at forsinkelsen/mangelen er vesentlig Indirekte tap dekkes ikke Erstatningens størrelse begrenses uansett til ett kvartals leie, med mindre utleier har handlet svikaktig eller grovt uaktsomt Denne bestemmelse gjelder både forsinkelse/mangler pr overtakelse og mangler i leietiden 183 Dersom leietaker ønsker å påberope vedvarende eller gjentatt mislighold fra utleiers side som grunnlag for heving, se for øvrig kravene i husleieloven 2-12, krever dette skriftlig forhåndsvarsling med minimum 30 dagers frist om at avtalen kan bli hevet om misligholdet ikke opphører 19 LEIETAKERS AVTALEBRUDD / UTKASTELSE 191 Leietaker blir erstatningsansvarlig for all skade eller mangler som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, samt fremleietakere, kunder, leverandører og/eller andre personer som han har gitt adgang til eiendommen Erstatningsplikten omfatter også utgift som måtte følge av utrydding av utøy 192 Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leien eller avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt, jf ledd (a) i tvangsfullbyrdelsesloven Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut, jf ledd (b) i tvangsfullbyrdelsesloven 193 Gjør leietaker seg skyldig i vesentlig mislighold av leieavtalen kan utleier heve denne, og leietaker plikter da straks å fraflytte leieobjektet Forsinket leiebetaling med mer enn 14 dager etter avtalt forfall skal alltid anses som vesentlig mislighold Det skal også anses som vesentlig mislighold dersom leietaker blir insolvent, innleder gjeldsforhandling eller antas å komme i en slik økonomisk situasjon innen kort tid Videre anses brudd på sikkerhetsforskrifter/bestemmelser som vesentlig mislighold 194 En leietaker som blir kastet ut eller flytter etter krav fra utleier pga mislighold eller fraviker leieobjektet som følge av konkurs, plikter å betale leie og andre forpliktelser i henhold til leieavtalen for den tid som måtte være igjen av leietiden Betalingsplikten suspenderes for den periode utleier får leid ut leieobjektet på ny, til samme eller høyere pris Leietaker må også betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og rydding/rengjøring av leieobjektet fører med seg, samt utgifter til ny utleie I tilfelle av fraflytting på grunn av mislighold, får punkt 20 tilsvarende anvendelse 20 FRAFLYTTING 201 Ved fraflytting, dvs på det avtalte opphørstidspunkt for leieforholdet, skal utleier umiddelbart gis adgang til leieobjektet Leietaker kan ikke gjøre gjeldende at det er inngått muntlige avtaler om endret fraflyttingstidspunkt 202 Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere leieobjektet ryddiggjort, rengjort, med hele vindusruter og for øvrig i kontrakts- og håndverksmessig godt vedlikeholdt stand, og med samtlige nøkler/nøkkelkort i slik orden at nøkler/kort er enkelt identifiserbare Dersom vedlikeholdsplikten etter punkt 13 er oppfylt med alminnelige intervaller i leieperioden, aksepterer utleier normal slit og elde frem til fraflytting Hvor annet ikke er avtalt i forbindelse med leietakers endringsarbeider (se punkt 15) skal fast inventar, delevegger, ledninger ol ikke fjernes ved fraflytting, men tilfalle utleier uten godtgjørelse Utleier kan kreve at leietaker ved fraflytting fjerner helt eller delvis Side 10 av 14

21 leietakers endringsarbeider, herunder innredning og innretninger, ledninger oa han har montert i leieobjektet, og at skader og merker som følge av dette utbedres Oppfylles ikke disse plikter, kan utleier utføre arbeidet for leietakers regning 203 Mangler som leietaker ikke har utbedret, kan utleier la utbedre for leietakers regning 204 I god tid før leieforholdets opphør skal det avholdes en felles befaring mellom leietaker og utleier for å fastlegge eventuelt nødvendige arbeider for å bringe leieobjektet i den stand det skal være ved tilbakelevering 205 I de siste 5 måneder før fraflytting har utleier rett til å sette opp skilt på fasaden, med informasjon om at leieobjektet blir ledig I samme periode plikter leietaker, etter forhåndsvarsel, å gi leiesøkende adgang til leieobjektet 2 dager pr uke i kontor/forretningstid 206 Senest siste dag av leieforholdet skal leietaker på egen bekostning fjerne sine eiendeler Eiendeler som ikke fjernes skal anses etterlatt, og tilfaller utleier etter 14 dager Søppel og eiendeler som utleier ikke ønsker å overta kan utleier kaste eller fjerne for leietakers regning 207 Leietaker er gjort kjent med at dersom leieobjektet ikke tilbakeleveres på avtalt opphørstidspunkt, vil utleier ha krav på leie og øvrige ytelser (herunder felleskostnader) inntil det er praktisk mulig for utleier å gjennomføre tilbakelevering, dog er leietaker i et slikt tilfelle forpliktet til å betale vederlag tilsvarende minimum 14 dagers leie inklusive felleskostnader og andre ytelser Videre er leietaker ved forsinket tilbakelevering forpliktet til å dekke utleiers merkostnader som følge av forsinkelsen, herunder utleiers reisekostnader 21 TINGLYSING / PANTSETTELSE 211 Leieavtalen kan ikke tinglyses uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Samtykker utleier, skal leietaker dekke omkostninger forbundet med tinglysingen Videre skal leieavtalen, dersom samtykke til tinglysing gis, ikke ha opptrinnsrett, og den skal vike prioritet for nye pengeheftelser som måtte bli tinglyst på eiendommen Leietaker skal medvirke til at slik prioritetsvikelse gjennomføres Leietaker gir utleier ugjenkallelig fullmakt til å besørge den tinglyste leieavtalen slettet på det tidspunkt leieforholdet opphører Kostnader forbundet med slettingen dekkes av leietaker 212 Leieavtalen kan ikke pantsettes uten utleiers skriftlige samtykke Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Utleier kan stille vilkår for pantsettelsen Leietaker gir utleier ugjenkallelig fullmakt til å besørge pantsettelsen slettet på det tidspunkt leieforholdet opphører 22 LEIEREGULERING 221 Leien reguleres hver 1 januar, første gang 1 januar i kalenderåret umiddelbart etter kalenderåret for leieforholdets start Leien skal reguleres fullt ut i forhold til eventuelle økninger i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, eller, hvis denne blir opphevet, annen tilsvarende offentlig indeks Første gangs regulering av leien skjer basert på eventuell økning i konsumprisindeksen fra den 15 i den måned leieforholdet har oppstart (basisindeks) til 15 oktober samme år Deretter skal leiereguleringen Side 11 av 14

22 baseres på økningen i KPI fra basisindeksen og frem til 15 oktober året før reguleringstidspunktet Leiebeløpet skal ikke kunne nedreguleres 223 Leietaker er med dette gitt varsel om at årlig leieregulering vil finne sted 224 Ved offentlig inngrep (prisstopp ol) som begrenser den leie utleier ellers kunne tatt etter denne kontrakt, skal kontraktens regulerte leie løpe fra det tidspunkt og i den utstrekning det måtte være lovlig adgang til det 23 BANKGARANTI 231 Leietaker stiller selvskyldnergaranti fra finansinstitusjon som driver virksomhet i Norge etter konsesjon gitt av norske myndigheter, eller annen av utleier godkjent garanti, for riktig og rettidig oppfyllelse av leietakers forpliktelser av enhver art i samsvar med norsk lov og etter denne leieavtalen, herunder rettidig betaling Garantien skal tilsvare 6 måneders leie inklusive andel felleskostnader og mva i den grad dette følger av punkt 9, dvs ,- kr I forbindelse med leieregulering kan utleier kreve garantien regulert forholdsmessig Garantien skal være gyldig, og uoppsigelig fra leietakers og garantists side, i leieperioden samt tre måneder etter fraflytting Når leieforholdet opphører, kan skyldig leie (inkludert tillegg som nevnt over) kreves dekket av garantien uavhengig av leietakers samtykke Mot utbetaling av andre krav under garantien kan garantisten gjøre gjeldende leietakers mulige innsigelser 232 Garanti må foreligge senest én måned etter signering av leieavtalen og for alle tilfeller innen overtakelse Garanti anses ikke etablert før utleier har godkjent garantiens ordlyd 233 Mislighold av bestemmelsen i dette punkt 23 anses som vesentlig mislighold som gir utleier hevingsrett 24 FREMLEIE 241 Fremleie av leieobjektet, helt eller delvis, må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Som saklig grunn regnes også at fremleietaker driver virksomhet som medfører endret avgiftsmessig belastning for utleier 242 Manglende svar på søknad om samtykke etter bestemmelsene i dette punkt 24 anses ikke som samtykke 25 OVERDRAGELSE / SELSKAPSMESSIGE ENDRINGER 251 Overdragelse av leieavtalen, helt eller delvis må ikke finne sted uten utleiers skriftlige foråndssamtykke Utleier kan på fritt grunnlag nekte overdragelse 252 Overdragelse av minst 50 % av aksjene, selskapsandelene eller eierinteressene hos leietaker anses som overdragelse av leieavtalen Det samme gjelder leietakers skifte av selskapsform Som overdragelse regnes også avhendelse av det mindre antall aksjer eller andeler som i seg selv utgjør bestemmende innflytelse (alminnelig flertall) Side 12 av 14

23 i selskapet Utleier skal på forespørsel gis opplysninger bekreftet av leietakers revisor, dersom han ønsker å kontrollere om slik overdragelse har funnet sted Bestemmelsen i dette avsnitt gjelder ikke børsnoterte selskaper 253 Selskapsmessige endringer, eksempelvis fisjoner, som kan forringe leietakers økonomiske stilling overfor utleier, krever utleiers skriftlige samtykke Bestemmelsen i dette avsnitt gjelder ikke børsnoterte selskaper 254 Manglende svar på søknad om samtykke etter bestemmelsene i dette punkt anses ikke som samtykke 26 SÆRLIGE BESTEMMELSER Ingen 27 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-3, 5-4 første ledd, 7-5, 8-4, 8-5, 8-6 annet ledd og 10-5 For øvrig er det denne leieavtalen som gjelder i de tilfeller der den har andre bestemmelser enn hva som følger av husleielovens fravikelige regler 28 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 281 Leietaker er selv ansvarlig for oppfyllelse av internkontrollforskriften og dokumentasjon av helse, miljø og sikkerhetstiltak i egne lokaler Herunder kontroll av nødlys, rømningsveier, slukkeutstyr, elektroinstallasjoner med mer Leietaker er selv ansvarlig for organisering av brannvern i egne lokaler 282 Utleier er ansvarlig for dokumentasjon av helse, miljø og sikkerhetstiltak for drift og vedlikehold av eiendommens fellesinstallasjoner og fellesarealer 283 Leietaker skal utpeke en brannvernansvarlig og en HMS-koordinator 284 Leietaker plikter å informere utleier om eventuelle endringer av kontaktpersoner umiddelbart Side 13 av 14

24 SIGNATUR 291 Senest ved underskrift av leieavtalen skal leietaker fremlegge gyldig firmaattest som bekrefter leietakers signatur 292 Denne kontrakter utferdiget i 2 to likelydende eksemplarer Hver av partene får hvert sitt eksemplar VEDLEGG TIL KONTRAKTEN Vedlegg 1: Retningslinjer for ansvars- og kostnadsfordeling mellom utleier og leietaker Vedlegg 2: Eksempler på poster som inngår i felleskostnader og eventuell fordeling pr bygg Vedlegg 3: Arealoversikt Sted/ dato: Sted/dato: Utleier Leietaker Mesta Eiendom AS Signatur iht fullmakt Veidekke Industri AS Signatur iht fullmakt Side 14 av 14

25 1 Administrasjon Internkontroll av Mestas bygningsmasse og bygningstekniske installasjoner, herunder bygningstekniske inspeksjoner og registrering av avvik og tiltak Internkontroll av leietakers areal Dette for å hindre forfall av Mestas bygningsmasse 2 Administrasjon utover det som er beregnet som normal slitasje samt å sikre at bygningstekniske installasjoner samt øvrig bygningsmasse ikke forringes 3 Administrasjon Løpende peiling av fyringsoljemengde, bestilling av etterforsyning 4 Administrasjon Avlesning av energimålere/vannmålere i forbindelse med innsending av statuskort samt årsavregning 5 Administrasjon Daglig/ normal rengjøring av leieobjektet, herunder inn- og utvendig vask av vinduer, skuring/ boning av gulv etter behov 6 Administrasjon Rengjøring/ opprydding i bygg og uteareal etter avsluttet leieforhold Evnt kostnader ved gjennomføring etter utflytting faktureres leietaker Leie vil løpe til leieobjekt er overtatt og funnet i orden 7 Administrasjon Lisensavgifter ifm tv/alarmer/porter(overføringssignal) som knyttes til eiendommens drift 8 Administrasjon Igangkjøring av fyranlegg som følge av behov for tilleggsvarme eller i tilknytning til utkobling av uprioritert elektrisk kraft (på de eiendommer avtaler er inngått) 9 Administrasjon Iverksette tiltak for å sikre bygninger/eiendom mot frostskader på røranlegg, bygninger osv 10 Driftsutgifte/avgifter/skatter Forbruk av vann, rensing av avløpsvann og faste off, avgifter for vann/avløp 11 Vedlikehold Innvendig vedlikehold (Eksempelvis gulv, vegger, vinduer, dører, brukerutstyr VVS, elektrisk utstyr fastmontert og løst) 12 Vedlikehold 13 Vedlikehold 14 Vedlikehold 15 Vedlikehold 16 Vedlikehold 17 Vedlikehold Utskiftninger av bygningsdeler og tekniske installasjoner som har kortere levetid enn selve byggverket (Eks: skifte eksisterende vinduer med vinduer av samme kvalitet og standard I dette ligger normal oppgradering av bygningsmaterialer i kvalitetsbegrepet) Inn- og utvendig vedlikehold av dører, vinduer, og garasjeporter I dette ligger også skyvegrinder, bommer og slagporter inn til/ på eiendom Planlagt vedlikehold og utskifting av overflater på veier, plasser, parkeringsareal og andre installasjoner ute Rengjøring av takrenner/ nedløp/ utvendige rister for nedløp Herunder også evnt taksluker ved flate tak Iverksette tiltak for fjerning av snø på tak ifm store snømengder som kan medføre at takkonstruksjon skades eller bryter sammen Sikre personer og materiell mot ras (for eksempel snø/is) fra tak og utstikkende detaljer på bygningen Dette gjelder avsperring av farlig område og fjerning av snø og is 18 Vedlikehold Iverksette tiltak for å sikre eiendom og bygg mot plutselige ytre påvirkninger, herunder vind-/stormskader, flom-/ smeltevann 19 Vedlikehold Bygningsmessige skader som ikke skyldes leietakers/ brukers forhold/ansvar 20 Vedlikehold Skader etter innbrudd og hærverk, herunder bygningsdeler/glass etc 21 Vedlikehold Vedlikehold av grøntanlegg, plener, hekker og buskerfjerning av uønsket vegetasjon inntil 2 meter fra yttervegg og langs gjerder 22 Bygg/Anlegg Innvendige og utvendige persienner, gardinbrett/gardinoppheng/ clips, rulle- og blendingsgardiner 23 Bygg/Anlegg 24 Bygg/Anlegg Vedlegg 1; Retningslinjer for Ansvars- og kostnadsdeling mellom eier og leietaker av bygg/ eiendom Pkt Inndeling Aktiviteter/ kostnadsarter Elektro - elektriske anlegg/bygningsinstallasjoner og apparater Elektro - elektriske anlegg/bygningsinstallasjoner og apparater Elektro - elektriske anlegg/bygningsinstallasjoner og apparater Elektro - elektriske anlegg/bygningsinstallasjoner og apparater Elektro - elektriske anlegg/bygningsinstallasjoner og apparater Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Vedlikehold av låsesystemer, sylindere og låsplaner Gjelder slitasjeskader, nye behov for nøkler etc, samt oppgradering av låssystem som følge av leietakers behov Fordeling av nøkler Anskaffelse av nøkkelskap, hengelåser, også særlig sterke hengelåser Internkontroll/ vedlikehold av tavle, fordelingsnett, fast opplegg med fastmonterte varmeog panelovner, varmekabler, armaturer, brytere og kontaktertiltak som krever godkjent autorisert personell Ved påførte skader på opplistet utstyr overføres ansvar til leietaker Internkontroll/ vedlikehold av leietakers maskiner, utstyr, materiell og inventar, herunder egenkontrolltiltak kan medføre bruk av autorisert personell Skifting av sikringer, tennere, lyspærer og lysrør, herunder også i fellesareal/tekniske rom i bygning Flyttbare elektriske varmeovner og vifter, flyttbare gass-, petroleums- og katalyttovner Utskifting av tavle, fordelingsnett, fast opplegg med fastmonterte varme- og panleovner, varmekabler, armaturer, brytere og kontakter når dette ikke lenger lar seg vedlikeholde 2-1 Krav til at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann (teknisk tilstand) Anskaffelse av hensiktsmessig manuelt slokkeutstyr tilpasset brannobjektet og etterlysende merking av utstyret Årlig kontroll av manuelt slokkeutstyr levert med bygget, samt evnt slokkeutstyr som er tilpasset brannobjektet i etterkant (Ved rammeavtaler blir dette punktet endret til "Utføres av eier, dekkes av bruker") 2-2 Krav til virksomhet/ bruker slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker som forutsatt Dette vil si at det ikke skal utføres spesielle arbeidsoperasjoner eller at sikringstiltak settes ut av drift uten at kompenserende tiltak innføres Påse at bygningstekniske brannverntiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes og rapportere alle forhold av betydning (avvik) for brannsikkerheten, herunder ha rutiner for å ffølge med på brannalarmsentralen om den viser normal drift 2-4 Ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, bygningsdeler, fyringsanlegg mv Ettersyn og prøving av tekniske sikringstiltak som dører/ luker/ vinduer med brannteknisk funksjon, røykvarsler- og brannalarmanlegg, ledesystemer for rømning, stasjonære slokkeinstallasjoner, røykventilasjon Eiers kostnad og ansvar Utføres av eier, dekkes av leietaker Dokumentddato: 3okt 2007 Rev Dato: 03nov 2011 Leietakers kostnad og ansvar Side 1 av 3 sider

26 Vedlegg 1; Retningslinjer for Ansvars- og kostnadsdeling mellom eier og leietaker av bygg/ eiendom Pkt Inndeling Aktiviteter/ kostnadsarter Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) 54 Vann/Avløp/Sanitær 55 Vann/Avløp/Sanitær Nødvendig skifte av batterier i røykvarsler, batterier og lysrør/ pærer i nødlysarmaturer 2-6 Krav om at fyringsanlegg, etter varsel om feiing, i sin helhet er tilgjengelig for feiing, utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte og med tilfredsstillende atkomst Leietaker er ansvarlig for adkomst for feiepersonell 3-1 Krav om brannsikkerheten i det særskilte brannobjektet er tilfredsstillende dokumentert Utarbeide dokumentasjon på teknisk brannvern og samordne denne med brannobjektets dokumentasjon på organisatorisk brannvern Utarbeide dokumentasjon på organisatorisk brannvern (opplæring, øvelse, instrukser, planer, vakt, risiko) 3-2 Krav om brannvernleder utpekt av bruker som koordinerer det forebyggende brannvernarbeidet Eiers kostnad og ansvar Utføres av eier, dekkes av leietaker Dokumentddato: 3okt 2007 Rev Dato: 03nov 2011 Leietakers kostnad og ansvar 3-3 Krav til å gjennomføre brannvernopplæring og brannøvelser av eget personell Virksomhet/ bruker skal sørge for opplæring av brannvernledere 3-4 Krav utarbeidelse og iverksetting av ordensregler og instrukser som regulerer brannforebyggende og bekjempende tiltak for egen virksomhet 3-5 Krav om vaktordning på overnattingssted som står i forhold til risikoen i brannobjektet 3-6 Krav om gjennomføring av ekstraordinære tiltak ved drifts- og bruksforhold som kan føre til markert økning i fare for antennelse eller brannspredning F eks slokkemateriell ved varmt arbeid på steder der bygninger/plasthaller har særlig lett antennbar overflate/bygningsdeler 4-1 Krav om tekniske tiltak i særskilte brannobjekter mhp personsikkerhet 4-2 Krav om stasjonært slokkeanlegg i særskilte brannobjekter mhp materiellsikkerhet 4-3 Krav om fordeling av slokkevann innenfor eget område samt etablering av tilstrekkelig antall brannkummer (eller tilsvarende) Representant fra bruker skal delta på tilsyn, dette gjelder både samordnet eller enkeltvis offentlig tilsyn Herunder er eltilsyn, arbeidstilsyn og branntilsyn Eier avgjør hvilke tilsyn som skal være representert ved eier Forskrift om brannfarlig vare Ivareta forskrift m/ veiledning Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Ivareta forskrift m/ veiledning, herunder også innhenting av spesielle lagringstillatelser for for eksempel gassflasker ol Vedlikehold av servanter, dusjer, klosetter, tappekraner og armaturer ol (sluttutstyr) Med vedlikehold gjelder pakkbokser og pakninger og brukerrelatert vedlikehold basert på slitasje Utskifting av hoved- og fordelingsnett med vann-, og kloakkpumper, mengdemålere, ventiler, varmtvannsberedere, servanter, dusjer, klosetter, tappekraner og armaturer ol (sluttutstyr) når dette ikke er lønnsomt å vedlikeholde Oljeutskillere og spilloljetanker: Ansvar for konstruksjon av selve installasjonen med sluk 56 Vann/Avløp/Sanitær og rørsystem, 57a Vann/Avløp/Sanitær Tømming/ årlig kontroll og vedlikehold av oljeutskillere 57b Vann/Avløp/Sanitær Tømming/ kontroll og vedlikehold av spilloljetanker Tømming og rengjøring av brønner/egne vannanlegg, rørsystemer, filtre, samt 58a Vann/Avløp/Sanitær prøvetaking og vannbehandling 58b Vann/Avløp/Sanitær Tømming og rengjøring av septiktanker Alt vedrørende punktavsug for materiell, utstyr, maskiner (eksempelvis: eksosavtrekk, 59 Ventilasjon/klima/kjøle- og frysereom avtrekk fra vaskemaskiner, slipemaskiner, lakkeringsbokser, miljøskap, varmeskap med mer), og mobile punktavtrekk for leietakers prosesser som en del av maskiner og verktøy Bruksrelaterte kostnader vedrørende drift av varme-/ ventilasjonsanlegg, herunder filter 60 Ventilasjon/klima/kjøle- og frysereom og lignende 61 Kostnader vedrørende service av varme-/ ventilasjonsanlegg, herunder reimer og Ventilasjon/klima/kjøle- og frysereom lignende 62 Fjernvarme-, sentralvarme-, kjelanlegg og andre ildsteder Vedlikehold/ utskifting av fast monterte ildsteder/ ovner inklusive piper og luker 63 Fjernvarme-, sentralvarme-, Nedgravde oljetanker med tilhørende rørsystem og sikringsanordninger mot overfylling kjelanlegg og andre ildsteder Tilstandskontroll og tetthetsprøving 64 Fjernvarme-, sentralvarme-, kjelanlegg og andre ildsteder Feiing Feieavgift 65 Samband/svakstrøm/tele og IT installasjoner Anskaffelse, drift og vedlikehold av innbruddsalarmer 66 Samband/svakstrøm/tele og IT installasjoner Utvidelse av eksisterende innbruddsalarmer 67 Samband/svakstrøm/tele og IT installasjoner Edb-anlegg, alt opplegg og utstyr 68 Tankanlegg Vedlikehold og periodisk kontroll/ prøving av tanker, rør- og ventilsystemer, herunder også kontroll av elektrisk anlegg, jordingssystemer og katodisk beskyttelse, etter rekvirert behov fra ansvarshavende, og i tråd med utførte utbedringer etter kontroll etc 69 Tankanlegg Årlig ettersyn/service/kalibrering av pumpeanlegg 70 Tankanlegg Ansvarshavende for daglig bruk/ drift iht lov om brannfarlig vare, herunder ansvar for ajourhold av dokumentasjon på gjennomføring av egenkontroll og periodisk kontroll/ vedlikehold/ tømming Trykkpåvirket utstyr som tilhører bygget, herunder kompressorer med rørsystem og 71 Trykkluftanlegg ventiler Utskifting av komponenter, herunder kompressorhus, rørledninger samt trykktanker 72 Trykkluftanlegg Sakkyndig kontroll av trykkpåvirket utstyr Side 2 av 3 sider

27 Vedlegg 1; Retningslinjer for Ansvars- og kostnadsdeling mellom eier og leietaker av bygg/ eiendom Dokumentddato: 3okt 2007 Rev Dato: 03nov 2011 Pkt Inndeling Aktiviteter/ kostnadsarter 73 Trykkluftanlegg Tekniske anlegg - løfte- og transportinnretninger, oppheng og løfteutstyr Tekniske anlegg - løfte- og transportinnretninger, oppheng og løfteutstyr Tekniske anlegg - løfte- og transportinnretninger, oppheng og løfteutstyr Tekniske anlegg - løfte- og transportinnretninger, oppheng og løfteutstyr Tekniske anlegg - løfte- og transportinnretninger, oppheng og løfteutstyr Tekniske anlegg - løfte- og transportinnretninger, oppheng og løfteutstyr Tekniske anlegg - løfte- og transportinnretninger, oppheng og løfteutstyr Spesielle tekniske anlegg - inventarspesialinnredninger - med mer Spesielle tekniske anlegg - inventarspesialinnredninger - med mer Trykkpåvirket utstyr, herunder kompressorer med rørsystem og ventiler Daglig vedlikehold, kontroll og ettersyn Årlig kontroll av kraner og taljer samt utskifting av slitasjedeler i forbindelse med den årlige kontrollen Periodisk årlig sakkyndig kontroll og prøving av alle typer fastmonterte løfteinnretninger med kranbaner, bjelker og faste oppheng for løfteinnretning, Herunder kommer også kategorien gulvmonterte kraner Inkluderer også løfteramper / innretninger som integrert del av bygg samt utskifting av styringer og ellers bevegelige deler I dette ligger også utskifting av slitasjedeler i forbindelse med den årlige kontrollen Alle typer transportable løfteinnretninger og alt løfteutstyr (dvs utstyr mellom krok og last), herunder periodisk sakkyndig kontroll og prøving Vedlikehold, kontroll og utskiftinger av alle typer løftebord, bremseprøvere, billøftere, høytrykksspylere/ utstyr i vaskehaller, jekker, transportbånd, delevaskere, dreiebenker og lignende teknisk utstyr Utvidet periodisk kontroll (UPK) av kraner og taljer Utskifting av normale slitedeler som bremseklosser/sko/lager etcsom tillegges normal bruksslitasje Utskifting bærende konstruksjoner samt store og dyre hovedkomponenter som for eksempel heismaskineri og lignende ifm UPK Dette gjelder utskifting på grunn av lang tids normal bruk Resertifisering etter at kranen har vært parkert og gjeldende sertfikat har utløpt Gjelder ikke dersom kranen har vært i bruk i kontraktsperioden Spesialinnredning/ inventar installert for eller av bruker herunder kantine-/ kjøkkenutstyr, avtrekksskap etc Anskaffelse/ montering/ flytting av alle typer inventar, herunder flyttbare (frittstående) skap, senger, reoler, benker, hyller og reoler selv om disse er festet til vegg/gulv med skruer og beslag, og fastmonterte mobilreoler Eiers kostnad og ansvar Utføres av eier, dekkes av leietaker Leietakers kostnad og ansvar Side 3 av 3 sider

28 Vedlegg 2 Driftsutgifter/Felleskostnader Dersom det ikke er avtalt fast felleskostnadsbeløp betales felleskostnader a-konto Innbetalte a-kontobeløp avregnes mot påløpte felleskostnader ved årsoppgjør/felleskostfordeling På mindre eiendommer eller i mindre leieforhold hvor det ikke påløper større driftsutgifter faktureres driftskostnader fortløpende eller samlet ved årsoppgjør Eksempler på poster som inngår i felleskostnader: Elektrisitet Fyringsolje Kommunale avgifter Service/vedlikehold porter (skader/reparasjoner faktureres fortløpende) Service/vedlikehold brannslokkere Service og slitedeler fyringsanlegg Service og slitedeler ventilasjonsanlegg SD - anlegg EOS - system Tømming/ kontroll av oljeutskiller Kontroll av kraner og løfteutstyr (ikke billøftebukker) Administrasjonspåslag på inntil 5 % av felleskostnader Listen er ikke uttømmende

29

30 TECHNICAL MEMO DATO PROSJEKT nr TIL Mesta Eiendom FRA Golder Associates v/mari Strømme E-POST Report from HazMat Survey Einmo garasje 10 BUILDINGS AT THE SITE The Mesta site consists of three buildings, one building with social rooms, one workshop building, and one cool storage building The construction year for one or more of the buildings has been suggested as 1957 The workshop area is approximately 145 m 2, the cool storage area 75 m 2 and the social building 55 m 2 (all areas estimated from https://kartfinnno/) The building foundations are all of concrete, and the buildings have painted wood panel on the outer walls and steel roofs The workshop and social building are both heated by electricity Cold storage Workshop Oil separator and septic tank Social Figure 1 Map showing the buildings at the site

31 Picture 1: Workshop Picture 2: Social building Picture 3: Cool storage 20 HAZMAT SURVEY The HazMat-survey was conducted by Mari Strømme from Golder, Golder had access to all rooms The mapping was based on visual inspection and samples of building materials During the survey, minor intrusive sampling of building structures was conducted for sampling and for visual confirmation of instances of hazardous substances in building materials The procedures were performed using hand tools such as knives, hammers, chisels, crowbars, screwdrivers, etc For some of the types of hazardous substances, the experience base is considered sufficient to determine the occurrence of hazardous waste without conducting a material analysis, and material analysis has therefore generally not been done in these cases As the time for the survey was limited, no metal levels were determined on this site 21 Asbestos Asbestos is used in a variety of building materials and can be found in buildings constructed or rehabilitated before 1980 Asbestos was detected in buildings, as described in more detail below The presence of asbestos in the building are market in sketches in appendix 1 The use and handling of asbestos and asbestos-containing material is prohibited The removal of asbestos must be performed by a specially trained contractor, and permission from the Labour Inspectorate (Arbeidstilsynet) must have been obtained However, if no renovation or demolishment is planned, it is not required to conduct a remediation of asbestos-containing materials It should be noted that asbestos can be found hidden in the structure Asbestos plates Asbestos was detected in the form of eternit boards on the walls and seemingly also roof of the cool storage (the roof was not inspected closely due to access limitations, but the material looked similar), together estimated to approximately 200 m 2 2/4

32 Asbestos was also found in the roof boards in the workshop, approximately 120 m 2 The following constructions might contain asbestos, but a destructive investigation is needed for a closer investigation: Fireproof doors Two older doors that may be fireproof (the year of production is unknown) were observed Doors fabricated before1980 may contain asbestos Picture 4: Asbestos wall and roof boards - storage Picture 5: Asbestos roof boards - workshop 30 OIL SEPARATORS AND OIL TANKS According to the site representative, the site is equipped with one oil separator and one septic underground tank Appendix 1 Asbestos located in the buildings 3/4

33 Asbestos located in the buildings Red marks indicates asbestos inner roof and/or wall boards

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Facilit FDVU utskriftsvennlig Side 1 av Oppgave Fasilitet: 3018 Einmo garasje Status: Avsluttet Region: Nord Oppgave Prioritet Budsjett Bygning Merknad Leverandør Utført (pr år) Asbestundersøkelse Prøve tatt av Heimtun, sendt Molab as Lager inn til Molab Positivt; krysoltilasbest Faktura Merking av asbestholdige plater Lager Utvendig kledning inkl grunning Utskifting PCB-holdige lysarmaturer Utskifting takplater lager Refusjon etter skade på port Takrener og bordkledning Vannprøver fra oljekum Diverse utbedringer på bygg Garasje m/ sosiale rom Lager Lager Garasje m/ sosiale rom Garasje m/ sosiale rom , Garasje m/ sosiale rom , Garasje m/ sosiale rom Utskifting garasjeport Garasje m/ sosiale rom Maling av alle bygg, 3 stk Justering hengsler låsestag port Garasje m/ sosiale rom Garasje m/ sosiale rom Tiltak planlagt: 2005 kr kr 2007 kr 2008 kr Senere kr Tiltak planlagt: 2005 kr kr 2007 kr 2008 kr Senere kr Snøfangere ødelagt av snø, medført huller i takplatene Meldt inn av leietaker M Drift mars 2012/Geir Åge Remmen JEH: Flyttet til 2013 Fakt art 6600 (total faktbeløp kr 53839,88) Nesna Bygg AS Refusjon etter skade på port Tiltak planlagt: 2005 kr kr 2007 kr 2008 kr Senere kr Skifte av 1 stk åpningsvindu, skifte ut dårlige vindskibord, takrennerol Tiltak planlagt: 2005 kr 2006 kr kr 2008 kr Senere kr justerte hengsler og låsestagjusterte også låsestag som skal h8olde porten i lås når den er oppedet var bare en liten skade etter påkjørsel,så det Crawford Door AS Cardo Entrance Solutions Norway AS

44 Facilit FDVU utskriftsvennlig Side 2 av 5 Oppgave Prioritet Budsjett (pr år) Service garasjeporter, 1 stk Service garasjeporter, 1 stk Service garasjeporter, 1 stk Service garasjeporter, 1 stk Service garasjeporter, 1 stk Lager Lager Lager Lager Lager Service garasjeport Garasje m/ sosiale rom Service garasjeporter Garasje m/ sosiale rom Service garasjeport Garasje m/ sosiale rom Utbedring port etter utflytting Garasje m/ sosiale rom Service garasjeporter Garasje m/ sosiale rom Service garasjeporter, 1 stk Service garasjeporter, 1 stk Lager Lager Service garasjeport Garasje m/ sosiale rom Service garasjeporter Garasje m/ sosiale rom Service garasjeporter Garasje m/ sosiale rom Skade port Garasje Bygning Merknad Leverandør Utført er ikke noe som må skiftesdette er en foldeport Faktura Faktura 2010; /Crawford 2011; faktura ; faktura : fakt art 4391 Faktura 2010; /Crawford 2011; faktura ; faktura Faktura 2010; /Crawford Faktura 2010; /Crawford 2011; faktura ; faktura : fakt art 4391 Faktura 2010; /Crawford 2011; faktura Se tilbud 3937 fra Assa Abloy Faktureres Mesta AS - merket Aonr Avklart med Wiggo Flostrand pr mail Fakt nr kr 15189,- eks mva viderefakt Faktura 2010; /Crawford 2011; faktura Faktura 2010; /Crawford 2011; faktura ; faktura Faktura 2010; /Crawford Viderefakturert Mesta Drift i sept/okt Faktura /Crawford ASSA Abloy Entrance Systems Norway AS ASSA Abloy Entrance Systems Norway AS ASSA Abloy Entrance Systems Norway AS Cardo Entrance Solutions Norway AS ASSA Abloy Entrance Systems Norway AS Cardo Entrance Solutions Norway AS ASSA Abloy Entrance Systems Norway AS Crawford Door AS

45 Facilit FDVU utskriftsvennlig Side 3 av 5 Oppgave Prioritet Budsjett (pr år) Rep skadet takoverbygg Trekke vannledning frem til håndvask Utskifting av vannpumpe til eiendommen Oppgraving/utskifting av tett avløp, Kontroll brannslokkeutstyr Kontroll brannslokkeutstyr m/ sosiale rom Garasje m/ sosiale rom Garasje m/ sosiale rom Tomt Tomt Lager Lager Bygning Merknad Leverandør Utført Skadet av leietaker Mesta (Drift) AS De dekker kr 9332,- av totalsummen 16728,- Differansen gjelder forsterkninger anbefalt av byggmester pga underdimensjonering Fakt art 6600 (total faktbeløp kr 53839,88) I forb med montering av ny oljeutskiller ble gml vannledning fra nedlagt brønn blindet, og dermed forsvant vanntilførsel til håndvask i ''verksted'' Trekke ny vannledning fra nyere ledningsnett frem til håndvask Geir Åge Remmen bestiller og får utført Faktura 2984/Nesna Rørservice AS Vurdering av montering oljeutskiller Eiendommen ligger i et LNF område med samiske fornminner Kontaktperson Einmo: Geir Remmen Kontaktperson Nesna Kommune: Jakob Olsen ; bestilt (016/2010) utarbeidelse av søknad om utslippstillatelse (utførende ing Beck)/Roar Høgås, NordMiljø Antatt kostnad kr 15'' ekskl mva Investeringsmidler; 240'' Bestilling 087/2010 Nordmiljø Tilbud pålydende kr 208 TNOK ekskl mva Søkt om 175 TNOK i investeringsmidler Des 2010; Faktura Faktura /Nordmiljø vedr søknad utslippstill Pålydende kr ekskl mva Faktura / ekstraarb og tillegg; utskifting av forurensende masser, flytting av rørtilkopling avløp/ombygging kum, ukjent vannledning, oppfylling av masser over utskiller montering av bæresøyle overbygg tak Faktura pålydende kr ,- ekskl mva 2011; faktura : fakt art ; faktura 3406 SH Salg & Service as Nesna Bygg AS Anticimex AS ,

46 Facilit FDVU utskriftsvennlig Side 4 av Oppgave Prioritet Budsjett Bygning Merknad Leverandør Utført (pr år) Kontroll brannslokkeutstyr Garasje m/ sosiale rom Faktura 6112/Helgeland Brannsikring as, Sandnessjøen Faktura omfatter flere eiendommer, og fordeler seg på kontroll og evnt utstyr Kontroll viderefaktureres leietaker gj art 4391, øvrig utstyr på art 6601 Kontroll brannslokkeutstyr Kontroll brannslokkeutstyr Kontroll brannslokkeutstyr Symbolskilt brannslukkeapparat 1 363, Lager Garasje m/ sosiale rom Garasje m/ sosiale rom Garasje m/ sosiale rom IK elektro Tomt IK-Elektro , Garasje m/ sosiale rom IK-Elektro Lager IK-Elektro , Garasje m/ sosiale rom IK-Elektro , Garasje m/ sosiale rom IK-Elektro Lager IK elektro Tomt Faktura 6112/Helgeland Brannsikring as, Sandnessjøen Faktura omfatter flere eiendommer, og fordeler seg på kontroll og evnt utstyr Kontroll viderefaktureres leietaker gj art 4391, øvrig utstyr på art ; faktura : fakt art ; faktura 3406 SH Salg & Service as Faktura 3422 Tiltak planlagt: 2005 kr2432, kr 2007 kr2432, kr Senere kr Tiltak planlagt: 2005 kr kr 2007 kr kr Senere kr 2009 Faktura nr 2972 (tot kr 5376,25) Tiltak planlagt: 2005 kr2432, kr 2007 kr2432, kr Senere kr Tiltak planlagt: 2005 kr2432, kr 2007 kr2432, kr Senere kr 2009 Faktura nr 2972 (tot kr 5376,25) Tiltak planlagt: 2005 kr kr 2007 kr kr Senere kr 2009 Faktura nr 2972 (tot kr 5376,25) Anticimex AS SH Salg & Service as NordNorsk Elektrokontroll AS NordNorsk Elektrokontroll AS

47 Facilit FDVU utskriftsvennlig Side 5 av Oppgave Prioritet Budsjett Bygning Merknad Leverandør Utført (pr år) IK-Elektro Tiltak planlagt: Tomt 2005 kr kr 2007 kr kr Senere kr IK-Elektro Lager Tiltak planlagt: 2005 kr kr 2007 kr kr Senere kr IK elektro Tomt IK-Elektro Garasje m/ sosiale rom IK-Elektro Lager Varmevifte - innkjøp , Garasje m/ sosiale rom Service kran Garasje m/ sosiale rom Service kran Garasje m/ sosiale rom Service kran Garasje m/ sosiale rom 2011; faktura 3482 NordNorsk Elektrokontroll AS 2011; faktura 3482 NordNorsk Elektrokontroll AS 2011; faktura 3482 NordNorsk Elektrokontroll AS Ny vifte - 9kW plassert på gulv Oppheng på vegg og termostat vurderes evt senere Fakt art ; faktura KoneCranes Art 4391 Dekkes av leietaker 2012: fakt art ; faktura KoneCranes Art 4391 Dekkes av leietaker 2012: fakt art 4391 ****** Krana fjernet av Mesta (Drift) ved utflytting juli 2013 ME ikke informert Kone møtte til kontroll høsten 2013 som vanlig Meldt ut av servicen til Kone pr e-post nov ; faktura KoneCranes Art 4391 Dekkes av leietaker Veidekke Industri AS Konecranes AS Konecranes AS Konecranes AS Total Utskrift fra fdvunet hos Facility Management AS, mandag den kl 09:04

48 Utskriftsdato: :17:55 Brukernavn: BYGG01 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS UBEKR UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Ubekreftet utskrift - skjerm utvidet Enhet: MESTA EIENDOM AS Type opplysninger: Registrerte opplysninger: Dato for registr: Organisasjonsnummer Navn MESTA EIENDOM AS Forretningsadresse Strandveien LYSAKER BÆRUM Postadresse Postboks LYSAKER BÆRUM Organisasjonsform Aksjeselskap (AS) Du har søkt på: Knr: 1828 Gnr: 47 Bnr: 32 Fnr: Snr: Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr: HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Annet Navn: MESTA EIENDOM AS ORGNR: Eiers adresse: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE PENGEHEFTELSER Ingen heftelser registrert SERVITUTTER Ingen servitutter registrert FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN GRUNNDATA REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 1828/47/1// RETTIGHET PÅ EIENDOM Ingen rettigheter registrert Utskrift fra infotorgno EVRY Side 1 av 3

49 EIENDOM Matrikkelopplysninger Matrikkel: Type: Best grunneiendom Tinglyst: Ja Landbruk: Nei Bruksnavn: Langåsen Matrikkelført: Ja Antall teiger: 1 Etableringsdato: Har festegrunn: Nei Seksjonert: Nei Areal: 658,0 kvm Skyld: 0,01 Arealkilde: Areal hentet fra eiendomsbase Næringsgruppe: Ikke oppgitt Ikke tinglyst eierforhold: Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten Grunnforurensing: Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten Klage på vedtak i Matrikkelen: Ingen klage registrert på matrikkelenheten Forretninger: Type Dato Rolle Matrikkel Arealendring Annen forretningstype Forretning: Matrikkelført: Berørt Berørt 1828/47/1 1828/47/32 0,0 0,0 Skylddeling Forretning: Matrikkelført: Avgiver Mottaker 1828/46/1 1828/47/32 0,0 0,0 BYGNING Matrikkelens bolig og bygningsopplysninger Bygning 1 av 3: Annen veg-og trafikktilsynsbygning (Kilde: Massivregistrering) Opplysninger om boliger/bruksenheter: Adresse Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC 1828/47/32 Unummerert bruksenhet Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Ikke oppgitt Bebygd areal: 57,0 Rammetillatelse: Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangsettill: Energikilde: Elektrisitet BRA annet: 57,0 Ferdigattest: Oppvarming: BRA totalt: 57,0 Midl brukstil: Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB): Vannforsyning: Antall boliger: Bygningsnr: Antall etasjer: 1 Etasjeopplysninger: Nr Ant boliger BRA: Bolig Annet Totalt BTA: Bolig Annet Totalt H01 57,0 57,0 Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på bygningen Bygning 2 av 3: Annen veg-og trafikktilsynsbygning (Kilde: Massivregistrering) Opplysninger om boliger/bruksenheter: Adresse Nr Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC 1828/47/32 H0101 Annet enn bolig 92,0 Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Ikke oppgitt Bebygd areal: 92,0 Rammetillatelse: Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangsettill: Energikilde: Elektrisitet BRA annet: 92,0 Ferdigattest: Oppvarming: Elektrisk BRA totalt: 92,0 Midl brukstil: Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB): Vannforsyning: Antall boliger: 1 Bygningsnr: Antall etasjer: 1 Etasjeopplysninger: Nr Ant boliger BRA: Bolig Annet Totalt BTA: Bolig Annet Totalt H01 92,0 92,0 Utskrift fra infotorgno EVRY Side 2 av 3

50 Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på bygningen Bygning 3 av 3: Annen veg-og trafikktilsynsbygning (Kilde: Massivregistrering) Opplysninger om boliger/bruksenheter: Adresse Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC 1828/47/32 Unummerert bruksenhet Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Ikke oppgitt Bebygd areal: 35,0 Rammetillatelse: Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangsettill: Energikilde: Elektrisitet BRA annet: 35,0 Ferdigattest: Oppvarming: Elektrisk BRA totalt: 35,0 Midl brukstil: Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB): Vannforsyning: Antall boliger: Bygningsnr: Antall etasjer: 1 Etasjeopplysninger: Nr Ant boliger BRA: Bolig Annet Totalt BTA: Bolig Annet Totalt H01 35,0 35,0 Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på bygningen ADRESSE Adresseopplysninger Matrikkelenhet: Gårdsnr 47, Bruksnr 32 Kommune: 1828 Nesna Adresse: Matrikkeladresse: Gnr: 47 Bnr: 32 Grunnkrets: 105 Nesnastranda 8700 Nesna Valgkrets: 5 Nesna Kirkesogn: Nesna Utskrift fra infotorgno EVRY Side 3 av 3

51 1 M e s t a E i e n d o m a s R e g i o n n o r d F o l l a v e i e n F A U S K E A t t : T r o n d H e i m t u n Alta, Rapportnummer: 3942 Anlegg: E i n m o G a r a s j e Anleggsadresse: E i n m o Kontaktperson: J a n - E g i l H a r a l d s v i k Telefon: Sentralbord: E-post: Deres bestilling av: A v t a l e a v Ordretype: Installasjonskontroll Deres referanse: Geir Remmen Vår referanse: J a n A r n e J o h a n s e n Utført dato: Utført av: Oliver Utsi/ Jan Arne Johansen Underskrift: Merknader: Kontrollen er utført i henhold til FEB NEK og FEL Vår kontroll er din sikkerhet mot

52 2 10 Garasje m/sosiale rom 7 20 Lagerbygg 7 30 Overnatting 8 40 TOMT 8 Huskeliste for Mesta-bygg 1 Ta bilde av bygget, les inn tekst, sjekk med referanse på byggoversikt 2 Ta bilde av sikringsskap, måler og les inn Mnr og målerstand og avlest dato 3 Husk å notere, lese inn målertrafoer Inntakssikringer, kortslutningsvern og kabeldimensjon (der dette er tilgjengelig) 4 Sjekk sikringsskap om kursfortegnelsen stemmer, sikringsstørrelser, kabelkvadrat, merking av komponenter 5 Isolasjonstesting av anlegget (husk utstyr over kontaktor) få med verdier 6 Kontinuitetsmålinger: Bruk kabel med referanse fra hovedjording 7 Sjekk om det er hovedjording for bygget 8 Sjekk utjevning mot vannrør (om bereder går over plugg, ta ut pluggen og mål mot vannrør 9 Bruk PEuro-test til å sjekke utløsetid/strøm på jordfeilbrytere 10 Sjekk installasjonen i samtlige rom (feiler og mangler leses inn) 11 Sjekk røykmeldere 12 Kontroller pulverapparat visuelt og ved å snu dem opp/ned og lytt om pulveret er porøst 13 Se etter om det er andre feiler (vannskader, knuste vinduer) Vår kontroll er din sikkerhet mot

53 3 Informasjon Rapporten inneholder: - Beskrivelse av feilkategorier - Informasjon om inspektør - Oppsummering og tilleggskommentarer - Oversikt over kontrollerte områder - Bilder og tilhørende tekst for alle registrerte avvik Oversikt over de feilkategorier som er brukt i rapporter: Kategori 0 = Kl0 ingen avvik, kun for informasjon Kategori 1 = Kl1 Lite avvik Kategori 2 = Kl2 Avvik, bør utbedres Kategori 3 = Kl3 Alvorlig avvik Må utbedres snarest Kategorisering er gjort etter en faglig vurdering på stedet og er en anbefaling fra inspektøren Verken inspektøren eller NNEK as har ansvar for feil begått i forbindelse med utførelsen av oppdrag, som ikke skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra inspektørens side Inspektøren eller NNEK as har heller intet ansvar for indirekte tap Det er eier/bruker av anlegget som, til enhver tid, er ansvarlig for at anlegg og utstyr tilfredsstiller alle krav i forskriftene (FEL 9) Inspektør Navn: Tittel: Jan Arne Johansen/Oliver Utsi El sikkerhetskonsulent Sertifikatnr: Telefon: E-post: Med vennlig hilsen for NordNorsk Elektro-kontroll AS Jan Arne Johansen Termografør / ITC/ DNV og Nemko sertifisering Mobil E-post: Vår kontroll er din sikkerhet mot

54 Vår kontroll er din sikkerhet mot 4

55 5 Hovedtavle Strømmåler OV og overspenningsvern Garasje m/ sosiale rom Måler HK Målerstand Målertrafo Dato Lager Inntak/kabler: Kabel Overbvern Kurs Lekkstrøm Garasje m/ sosiale rom PFSP Skillebryter Q x16Cu SLP 3x63A Lager Målinger: Volt Volt m/jord IK2-maks Iso-test Garasje m/ sosiale rom M-ohm Lager Oversikt over kontrollerte/målte områder Rom Inntak Garasje m/sosrom Garasje Garasje Garasje Kurs nr 11 Overnatting Kontinuitet Ω Kortsl strøm Amp Jordfeilbryter R Isolasjon ms ma MΩ < M-ohm Anmerkn <1 250 >35 Stikk v/dør Lekkstrømm på 4 ma <1 290 >120 Stikk o/arbeidsbenk < mA >20 Elvestadrør < Lys/stikk <1 204 >300 Stikk v/gulv Overnatting Dusj < Stikk vvb Overnatting Lagerbygg < mA >300 Utvendig stikkontakt <1 193 >300 Stikk v/dør Vår kontroll er din sikkerhet mot

56 6 Andre opplysninger Det ble utført stikkprøvekontroll på det elektriske anlegget (se rapporter) Kontrollen viste ikke mange avvik Visuell kontroll Det ble gjennomført visuell kontroll rundt om på bygget Det ble ikke registrert noen alvorlige avvik Inspeksjonen var også rettet mot brann og personsikkerhet Det ble også sett etter hvordan bruken av skjøteledninger og gummikabler var Målinger: Det ble utført kontinuitetsmålinger på antatt utsatte kurser bla kjøkken, garderobe og verksted Samtlige målinger var < 1 ohm Det ble benyttet referanse mot hovedjording Det ble utført kortslutningsmålinger (impedans) på antatt utsatte kurser Det ble ikke registrert noen målinger som var under krav for utløsestrøm Jordfeilbrytere testet Det ble utført spenningsmålinger mellom faser og mot jord på flere steder rundt om på anlegget NB Det var noe rart med spenningsmålingene på anlegget Det var 7Volt i forskjell mellom høyeste og laveste måling Kan det være noe galt på E-verkets nett??? Det anbefales å få sjekket dette nærmere Det ble også utført lekkasjestrømmålinger på stigere og antatt utsatte kurser Det ble utført visuell kontroll av merking, sikringsstørrelser, kabeldimensjon samt lastmålinger på kurser som var hardt belastet Vår kontroll er din sikkerhet mot

57 7 10 Garasje m/sosiale rom Sted Avvik Kategori Garasje o/arbeidsbenk Det ble er blanding av IP20 og IP44 stikkontakt IP-44 er opprinnelig og den skal være førende Kl2 Utbedret Dato/Sign Kommentar Sted Avvik Garasje/lager, repos Det ble registrert en løs kabel Må festes for å hindre at den skades Kategori Kl2 Utbedret Dato/Sign Kommentar 20 Lagerbygg Sted Avvik Kategori Lagerbygg Det var en løs kabelende fra demontert utstyr Må fjernes eller avsluttes forskriftsmessig Kl1 Utbedret Dato/Sign Kommentar Vår kontroll er din sikkerhet mot

58 8 30 Overnatting Sted Avvik Dusj Det manglet kuppel i badetak (2 stk) Kategori Kl1 Utbedret Dato/Sign Kommentar 40 TOMT Sted Avvik Tomt Ingen merknader Kategori Kl0 Utbedret Dato/Sign Kommentar Vår kontroll er din sikkerhet mot

59 Dato: 10 desember 2014 Veidekke Industri AS Kontraktsobjekt Årsbeløp BTA-I Kontrakt StartDato SluttDato Eiendomobjekt Leie garasje mva pliktig Garasje m/ sosiale rom Leie øvrig lager mva pliktig Lager Leie tomt mva pliktig , Tomt Felleskost a konto mva pliktig , Tomt

60 01 KJØPEKONTRAKT Mellom: Mesta Eiendom AS onr Adresse: Postboks 256 Tlf: Lysaker heretter kalt Selger, og [ ] onr [ ] Adresse: [ ] Tlf: (m:) [ ] (a:) [ ] heretter kalt Kjøper, er i dag inngått følgende kjøpekontrakt («Kjøpekontrakten»): 1 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Selger forplikter seg herved til å overdra til Kjøper sin eiendom: gnr [] bnr [] med påstående bygninger og anlegg i [] kommune ( Eiendommen ) for en kjøpesum stor: [ ] heretter kalt Kjøpesummen som gjøres opp på følgende måte: 11 Forskudd pr kr [ ],- 12 Kontant ved overtakelse kr [ ],- Til sammen kr [ ],- 2 OMKOSTNINGER I tillegg til Kjøpesummen skal Kjøper betale dokumentavgift og tinglysingsgebyr for skjøtet og eventuelle panterettsdokumenter Kostnadene utgjør: Dokumentavgift: kr [ ] Tinglysningsgebyr kr [ ] I tillegg kommer tinglysningsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kjøperen må la tinglyse på Eiendommen i forbindelse med etablering av lån Side 1 av 5 selger kjøper

61 Det tas forbehold om endringer i offentlige gebyrer/avgifter Omkostninger skal betales uoppfordret sammen med Kjøpesummen 3 OPPGJØR Oppgjøret mellom partene foretas av megler Alle innbetalinger forbundet med denne Kjøpekontrakten skal skje til meglers klientkonto [xxxxxxxxxxx] innen avtalt overtagelsestidspunkt, jf punkt 8 Beløpet settes på rentebærende konto Oppgjør til megler fratar Kjøper rådighet over Kjøpesummen med omkostninger Megler har ugjenkallelig fullmakt til å forestå oppgjøret Kjøper har ansvar for at Kjøpesummen og omkostninger er betalt på meglers konto eller er bokført på klientkonto innen avtalt overtakelsestidspunkt, også for finansinstitusjoners betalingsmåte/forsinkelse For den del av Kjøpesummen som ikke måtte være betalt til megler i rett tid, svarer Kjøper den til enhver tid lovbestemte forsinkelsesrente til Selger Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt i punkt 1 og 8 Selger har rett til å heve Kjøpekontrakten og dekke sitt tap av Kjøpesummen dersom Kjøper vesentlig misligholder betalingsbetingelsene eller øvrige forpliktelser etter denne Partene foretar selv avregning av kommunale avgifter, felleskostnader samt eventuelle feste-/leieinntekter og lignende i forbindelse med oppgjøret Megler foretar ingen pro & contra pr overtagelsesdato 4 HEFTELSER MV Kjøper har fått seg forelagt utskrift av grunnboken for Eiendommen, jfr vedlegg 1 Eiendommen overdras fri for pengeheftelser Eventuelle eksisterende pengeheftelser skal slettes for Selgers regning Selger garanterer at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utleggsforretninger, utover det som grunnboken viser Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette Kjøper dersom slike forretninger blir avholdt innen overtagelse/tinglysing av skjøtet Kjøper er gjort kjent med, og aksepterer, øvrige tinglyste heftelser på Eiendommen Kjøper er videre gjort kjent med, og aksepterer, eksisterende leieavtaler på Eiendommen Eventuelle feil og mangler påberopt av leietaker overfor Selger, kan ikke danne krav fra Kjøper mot Selger Dette gjelder også feil og mangler Selger har påtatt seg å utbedre overfor leietaker, men som ikke er utbedret ved overtagelsen Kjøper er således ansvarlig for dette Selger forplikter seg til å betale alle avgifter og lignende som vedrører Eiendommen og som er forfalt før overtagelse Selger gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri, eventuelt midlertidig innfri for overføring til annet panteobjekt, de lån som fremgår av bekreftet grunnbokkopi/ oppgjørsskjema og som det ikke er avtalt at Kjøper skal overta 5 TINGLYSING/SIKKERHET Selger utsteder skjøte til Kjøper samtidig med denne Kjøpekontraktens underskrift Skjøtet skal oppbevares hos Megler, som foretar tinglysing når Kjøper har innbetalt Kjøpesummen med omkostninger jf pkt 1 og 2 Side 2 av 5 selger kjøper

62 6 EIENDOMMENS TILSTAND - FORBEHOLD Kjøper har forut for kjøpet undersøkt og gjort seg kjent med Eiendommen, og er innforstått med Eiendommens generelle tilstand Eiendommen og dens tilbehør overtas as is Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven 3-9, slik at alene manglende opplysninger om Eiendommen etter avhendingsloven 3-7 og feil opplysninger om Eiendommen etter Avhendingsloven 3-8 kan utgjøre en kjøpsrettslig mangel Risikoen for eventuelle skjulte feil og mangler som angitt i avhendingsloven 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (innvendig eller utvendig) skal ikke under noen omstendighet utgjøre en mangel eller et garantibrudd For eventuelle rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc), og som er vedlagt denne Kjøpekontrakten og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, er Selger ikke er kjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil fravikes avhendingsloven 3-7 og 3-8 Opplysninger gitt i nevnte rapporter kan etter dette under ingen omstendighet danne grunnlag for mangelsansvar Tilsvarende gjelder også for eventuelle opplysninger gitt muntlig av megler eller andre på vegne av Selger i forbindelse med transaksjonen Heller ikke slike opplysninger kan under noen omstendighet danne grunnlag for mangelsansvar Risikoen for eventuelle feil, herunder risikoen for reguleringsmessige problemstillinger, offentligrettslige krav mv, tilligger etter dette i sin helhet Kjøper Dette er hensyntatt ved beregning av Kjøpesummen Risikoen for eventuell forurensning i grunnen tilligger Kjøper Kjøper er følgelig ansvarlig for eventuelle krav fra offentlig myndighet eller annen tredjepart som følge av forurensning i grunnen Eventuelle krav fra offentlig myndighet eller annen tredjepart som Kjøper er ansvarlig for, men som rettes mot Selger, kan Selger videreføre direkte og uavkortet til Kjøper Dette er hensyntatt ved beregning av Kjøpesummen Selger tar med seg hva Selger selv ønsker av innbo/tilbehør fra Eiendommen forut for overtagelse Alt Selger ikke har fjernet fra Eiendommen på overtagelsestidspunktet tilfaller Kjøper uten ytterligere rettigheter eller forpliktelser fra noen av partene Dette gjelder ikke utstyr/løsøre som eies av eventuelle leietakere på Eiendommen Skulle Kjøper fremsette krav mot Selger, har Selger, der krav om erstatning eller prisavslag overstiger 10 % av Kjøpesummen, en ubetinget rett til å heve Kjøpekontrakten med Kjøper Ved slik heving er Selger forpliktet til å tilbakeføre Kjøpesummen, mot tilsvarende tilbakeføring av skjøte på Eiendommen Utover tilbakeføring av Kjøpesummen og skjøte kan ingen av partene gjøre noen krav gjeldende mot hverandre Selger kan i stedet for å heve Kjøpekontrakten velge enten å betale eller å avvise et krav om høyere erstatning eller prisavslag Selgers valg må gjøres innen rimelig tid etter at et spesifisert krav er mottatt fra Kjøper Selgers eventuelle valg om ikke å heve Kjøpekontrakten innebærer ingen erkjennelse av Kjøpers krav om erstatning eller prisavslag 7 FORHOLDET TIL AVHENDINGSLOVEN For så vidt ikke annet følger av bestemmelsene i denne kontrakt med bilag, kommer lov om avhending av fast eigedom til anvendelse, dog slik at den absolutte reklamasjonsfristen etter lovens 4-19 begrenses til 6 måneder fra overtakelsesdato Side 3 av 5 selger kjøper

63 Ved forbrukerkjøp, jf avhendingsloven 1-2, skal lovens ufravikelige bestemmelser gå foran Kjøpekontraktens bestemmelser ved eventuell motstrid 8 OVERTAGELSE Eiendommen overtas av Kjøper den [ ], forutsatt at Kjøper har oppfylt sine forpliktelser, herunder betalt Kjøpesummen med omkostninger Kjøper har følgelig ikke rett til å ta Eiendommen i besittelse før fullt oppgjør er registrert på meglers klientkonto Når overtagelse er gjennomført skal overtagelsesprotokoll signeres av begge parter på overtagelsesdato og sendes megler Ved overtagelsen skal hele Eiendommen stilles til Kjøpers disposisjon Nødvendig rydding og rengjøring foretas av Kjøper for egen regning Kjøper svarer fra overtagelsen for alle Eiendommens utgifter og mottar eventuelle inntekter Risikoen går over på Kjøper når han har overtatt bruken av eiendommen Overtar ikke Kjøper til fastsatt tid, og årsaken ligger hos han, har han risikoen fra det tidspunktet da han tidligst kunne ha fått overta bruken av eiendommen Når risikoen for Eiendommen er gått over på Kjøper, faller ikke hans plikt til å betale Kjøpesummen med omkostninger bort ved at Eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som Selger ikke svarer for 9 FORSIKRING Eiendommen er fullverdiforsikret, og Selger er forpliktet til å opprettholde forsikringen frem til overtagelsen jf pkt 8 10 KONSESJON Kjøper er selv ansvarlig/bærer risikoen for eventuell konsesjon, herunder utferdigelse av konsesjonssøknad 11 MEDDELELSER Enhver meddelelse i forbindelse med denne kontrakt skal være skriftlig Slik meddelelse skal anses mottatt når den er overlevert direkte til den annen part, eller ved alminnelig post eller telefaks til den annen parts oppgitte adresse Kjøper har fått seg forelagt følgende dokumenter: Vedlegg 1: Grunnboksutskrift Vedlegg 2: Målebrev Vedlegg 3: Firmaattest Selger [Vedlegg x: Takst] [Vedlegg x: Firmaattest Kjøper] [Vedlegg x: Oppgjørsinstruks] 12 BILAG Denne kontrakt er utferdiget i 2 - to - likelydende eksemplar hvorav partene får hvert sitt eksemplar Side 4 av 5 selger kjøper

64 [ ],, Som Selger: Som Kjøper: Mesta Eiendom AS [ ] Side 5 av 5 selger kjøper

65 2nd October SUMMARY REPORT Screening Environmental Due Diligence Review of Sites owned by Mesta Submitted to: Mesta Eiendom AS Postboks Lysaker Project Number

66 SUMMARY REPORT - MESTA EDD 1 BACKGROUND On August 22, 2014, Golder Associates AS ( Golder ) was commissioned by Mesta Eiendom AS (hereafter referred to as the Client or Mesta ), to perform a screening Environmental Due Diligence (EDD) review It is Golder s understanding that the Client is considering to sell its shares of the portfolio on Norwegian properties The total number of Sites is 163, hereafter jointly referred to as the Mesta portfolio or the Sites In summary, the screening EDD has consisted of a review of information and documents provided to Golder by the Client mainly regarding tanks, oil/water separators, potential or confirmed contamination, leaseholders, building use and hazardous building materials, as well as information obtained by Golder from public databases on surroundings and registered contamination In addition, 14 Sites have been subject to Site visits, where information has been provided to Golder from interviews with Site representatives and from observations Subsequently, a relative environmental risk classification followed by environmental liability cost estimation has been completed For further information regarding the methodology applied, please see chapter 2 on methodology The purpose of this Screening Environmental Due Diligence (EDD) review has been to assist the Client in assessing the environmental risk associated with the Sites Using the methodology described in brief above, the main objectives have been to: Identify environmental issues which may give rise to or relate to liability (structural, cultural history or heritage issues has not been considered), specifically, environmental issues associated with identified contamination, oil/water separators, tank parks, chemicals storage or other environmental issues; Identify areas relating to environmental compliance with applicable environmental regulations; Identify issues relating to potential or confirmed contamination issues; and, Based on statistics gained from the Client make a cost estimate on removal/replacement of old tanks and/or oil separators also including assumed contaminated soil where applicable Review data on mapped asbestos in buildings and measures done by the Client prior to this assignment This summary report has been prepared for the exclusive use of the Client and is intended to supplement the Portfolio Summary Table presented in Appendix 3 with general framework information and portfolio aggregate statistics of potential issues of concern identified during the course of this Screening EDD review 2 nd October 2014 Project No

67 SUMMARY REPORT - MESTA EDD 2 METHODOLOGY 21 General Methodology The general methodology used by Golder in carrying out the Screening EDD review has been as follows: Collection of basic information: eg information on location, age, types, numbers and volumes of storage tanks and oil separators Reported incidents and authority inspections etc has been reviewed where available See full list of references provided in Appendix 1 Through review of publicly available information (see Appendix 1) site sensitivity has also been assessed Review of selected documents: of environmental relevance, provided by the Client upon request of Golder Documents included are tank and oil separator information (age, material etc), inspection reports, environmental inspection/remediation reports and generally reports of environmental relevance which were reviewed in order to assess any confirmed or potential presence of subsurface contamination Information collected from national registers: on risk classification, any investigations and remediation conducted was obtained for the majority of the Sites Information relevant for assessment of environmental compliance issues eg inspections performed recently by the local environmental department has also been reviewed when available Relative environmental risk classification: based on the information collected, all Sites were classified according to a relative environmental risk classification system The risk classification is based on a classification system developed for the portfolio with criterias set up by Golder The relative risk classes applied are: high risk, medium risk and low risk For further information on risk rating, see Section 6 Relative Environmental Risk Classification Environmental costing: The environmental costs have been calculated manually by assigning each Site to a probable, best and worst cost, respectively The presented costing in this report solely represents costs associated with investigation and remediation activities regarding tanks, oil/water separators The costing methodology applied in this Screening EDD review is presented in further detail in Chapter 7 of this report Data documentation: Data for each site has been documented in a web based sharepoint database developed by Golder Each site is documented in terms of general information (eg site id, site name, location etc), description of the site and the surrounding area, current site activities (number and type of storage tanks and oil/water separators, permits, tank inspections and authority demands), contamination issues (eg known impacts, investigations and remediation), and the Golder relative environmental risk classification Reporting: This Summary Report was prepared together with Appendix 3 containing the portfolio summary table for the Sites The summary table presents the information collected and environmental issues of potential concern identified together with the relative environmental risk classification on a site specific basis The results of the cost calculations are presented in Table 2 in Chapter 73 of this report 2 nd October 2014 Project No

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS)

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS) UTKAST LEIEAVTALE for Kafé og kiosk på Rikshospitalet mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS) og.. STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (BRUKTE/ SOM DE ER

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker)

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) Leiekontrakt mellom OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) 01. UTLEIER Navn: OLDEIDEGÅRDEN AS Fnr/Org. nr.: 00988998362 Adresse: Ryggvn. 2c, 4070 Randaberg 02. LEIER Navn: SETT INN Org. nr.:

Detaljer

LEIEAVTALE. for. Ullevål Hotell. gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049

LEIEAVTALE. for. Ullevål Hotell. gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049 LEIEAVTALE for Ullevål Hotell gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune mellom Organisasjonsnummer 993 467 049 og ****************************** Side 1 av totalt 12 sider 6.02 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM AS RAPPORTANSVARLIG: AS Kyrkjegata 13, 6100 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse VIKEGATA 37, 6150 ØRSTA Matrikkelnr Gnr 14 Bnr 73 Snr 19 Kommune ØRSTA Hjemmelshaver(e)

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 52 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 5727 STAMNES Tlf: 97525747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Uno Lundberg AS VERDI- OG LÅNETAKST RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg AS Uno Lundberg Pb 292, 6101 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno Adresse TOLLÅSBAKKEN 2, 6090 FOSNAVÅG Matrikkelnr Gnr 34 Bnr 22

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Plassen 1, 7290 STØREN Tlf: 72 43 17 07 Faks: E-post: byggtakst@postkassanet VERDI- OG LÅNETAKST Adresse INDUSTRIOMRÅDET, ÅLEN, 7380 ÅLEN Matrikkelnr Gnr 25-25 Bnr 44-42 Kommune Holtålen

Detaljer

r'net.r*a N/ERINGSMEGLING

r'net.r*a N/ERINGSMEGLING \ L r'net.r*a N/ERINGSMEGLING 6.01 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (BRUKT BYGG/"SOM DET ER") 4. utgave

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Takst Service AS Arnfinn Knutsen Norevegen 14, 5542 KARMSUND Tlf: 52697080 E-post: arnfinn@takst-serviceno VERDITAKST FOR Adresse Strandgata 197, 5525 HAUGESUND Matrikkelnr Gnr 40 Bnr

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier)

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal videregående skole mellom Oppland fylkeskommune (utleier) & Gausdal kommune (leier) 1. Parter Utleier: Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Org nr: 961

Detaljer

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE Vedlegg 4 UTKAST TIL AVTALE OM LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX OG NORD-FRON KOMMUNE AVTALE OM LEIE AV LOKALER mellom Nord-Fron kommune og XXXXXXXXXX (heretter benevnt Leietaker) (heretter benevnt Utleier)

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 50 Bnr. 131. Dato for befaring 17.09.2014. Markedsverdi: kr 750 000

VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 50 Bnr. 131. Dato for befaring 17.09.2014. Markedsverdi: kr 750 000 RAPPORTANSVARLIG: ABC-takst as Inge Rygg Åsvegen 86, 7715 STEINKJER Tlf: 41042541 E-post: abctakst@gmailcom VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM Adresse, 7761 SNÅSA Matrikkelnr Gnr 50 Bnr 131 Kommune SNÅSA

Detaljer

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE BOLIG

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE BOLIG AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE BOLIG Innhold 1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER... 2 2 BAKGRUNN/FORMÅL... 2 3 LEIEOBJEKTENE... 2 4 BRUKEN AV LEIEOBJEKTENE... 2 5 VARIGHET... 3 6 LEIESUM OG BETALING AV LEIEN...

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

LEIE AV LOKALE. KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO MVA som utleier

LEIE AV LOKALE. KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO MVA som utleier LEIE AV LOKALE Mellom KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO 963 296 746 MVA som utleier Adresse: Jegersberg Gård Jegersbergveien 12, 4630 Kristiansand. OG Fnr.

Detaljer

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES 1 Juridiske bestemmelser Leie av plass ved flytebrygga reguleres i egne leiekontrakter og juridiske bestemmelser tilknyttet til denne. Den

Detaljer

Leiekontrakt. mellom GRIEGHALLEN AS GRIEGI-JALLEN IKS. (i fellesskap «Partene») vedrørende Grieghallen gnr. 164, bnr. 926 og 1207 i Bergen kommune

Leiekontrakt. mellom GRIEGHALLEN AS GRIEGI-JALLEN IKS. (i fellesskap «Partene») vedrørende Grieghallen gnr. 164, bnr. 926 og 1207 i Bergen kommune Leiekontrakt mellom GRIEGHALLEN AS og GRIEGI-JALLEN IKS (i fellesskap «Partene») vedrørende Grieghallen gnr. 164, bnr. 926 og 1207 i Bergen kommune 27. november 2013 L_4192S51_VI 22.1113 202465.002 i UTLEIER

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS,

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, LEIEKONTRAKT Mellom: Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, Modum kommune, helse og sosialetaten Org. nr.: 970491589 Adresse: Postboks

Detaljer

LEIEAVTALE. for. Kantine i bygg K, Radiumhospitalet. gnr 29 bnr 64 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer

LEIEAVTALE. for. Kantine i bygg K, Radiumhospitalet. gnr 29 bnr 64 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer LEIEAVTALE for Kantine i bygg K, Radiumhospitalet gnr 29 bnr 64 i Oslo kommune mellom Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049 og *********** Organisasjonsnummer *** *** *** 26.04.2016

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. LEIEKONTRAKT FOR BOLIG 1. PARTENE Utleier: Kvalsund kommune, Driftsavdelingen Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. Leietaker: Adresse: Telefon: Type bolig: Leieobjektets adresse:

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jonny Wosnitza Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 94862219 E-post: jw@byggebistandcom VERDITAKST FOR Adresse Torget 4, 9980 BERLEVÅG Matrikkelnr Gnr 11 Bnr 582 Kommune BERLEVÅG Hjemmelshaver(e)

Detaljer

Standard leiekontrakt utleie næringseiendom

Standard leiekontrakt utleie næringseiendom Standard leiekontrakt utleie næringseiendom Revidert versjon 2013 (foreløpig) Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom, Forum for Næringsmeglere Hva er nye? Jevnlig revisjon Jevnlig revisjon basert på Ilbakemeldinger,

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg Kyrkjegata 13, 6100 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse WEBJØRN SVENDSEN-GATA 21, 6150 ØRSTA Matrikkelnr Gnr 14 Bnr 180 Kommune ØRSTA Hjemmelshaver(e)

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, der utleier bor i samme hus. 1 - Parter Utleier: Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

MOSFLATEVEGEN 4, 6150 ØRSTA Matrikkelnr. Gnr. 18 Bnr. 370 Fnr. 2

MOSFLATEVEGEN 4, 6150 ØRSTA Matrikkelnr. Gnr. 18 Bnr. 370 Fnr. 2 RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg Kyrkjegata 13, 6100 VOLDA Tlf: 70077700 Faks: E-post: uno@lundbergno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse MOSFLATEVEGEN 4, 6150 ØRSTA Matrikkelnr Gnr 18 Bnr 370 Fnr 2 Kommune ØRSTA

Detaljer

LEIEAVTALE. mellom. xxxxxxxxxxxxxx (utleier) Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker)

LEIEAVTALE. mellom. xxxxxxxxxxxxxx (utleier) Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker) LEIEAVTALE mellom xxxxxxxxxxxxxx (utleier) og Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker) Sted og dato: Signatur Leietaker Sted og dato: Signatur Utleier Denne avtalen er undertegnet

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for leie av enkelt beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig. 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: Leier Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: 2

Detaljer

LEIEAVTALE FOR BUSSANLEGG

LEIEAVTALE FOR BUSSANLEGG LEIEAVTALE FOR BUSSANLEGG 1 UTLEIER (1) Navn/Firma [ ] (2) Organisasjonsnummer [ ] 2 LEIETAKER (1) Kolumbus AS (2) Organisasjonsnummer 914749360 3 EIENDOM (1) Adresse [ ] (2) Gnr. [ ] bnr.[ ] i [ ] kommune

Detaljer

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ UTKAST fylles ut etter forhandlinger LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ 1. UTLEIER Navn: Fnr/Org. nr.: Adresse: 2. LEIETAKER Navn: Oslo kommune Org. nr.: Adresse: Rådhuset, 0037 Oslo 3. KONTRAKTEN Kontrakten består

Detaljer

Leieavtale LEIEAVTALE. 1. Partene Utleier: Navn: Bodø kommune Adresse: Postboks 319 Postnr./-sted: 8001 Bodø Org.nr.:

Leieavtale LEIEAVTALE. 1. Partene Utleier: Navn: Bodø kommune Adresse: Postboks 319 Postnr./-sted: 8001 Bodø Org.nr.: Eiendomskontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 20.02.2015 13992/2015 2010/12417 614 Leieavtale LEIEAVTALE 1. Partene Utleier: Navn: Bodø kommune Adresse: Postboks 319 Postnr./-sted: 8001 Bodø Org.nr.:

Detaljer

LEIEKONTRAKT TRONDHEIM KUNSTHALL

LEIEKONTRAKT TRONDHEIM KUNSTHALL Parter: LEIEKONTRAKT TRONDHEIM KUNSTHALL Utleier Leietaker [selskapsnavn], org. nr. [fyll inn] [postadresse] [selskapsnavn], org. nr. [fyll inn] [postadresse] Leieobjekt (jf. kontraktens punkt 1): Adresse:

Detaljer

LEIEAVTALE. mellom. SAUPSTAD SENTER AS org. nr (heretter kalt utleier) ST. OLAV EIENDOM org.nr. (heretter kalt leietaker)

LEIEAVTALE. mellom. SAUPSTAD SENTER AS org. nr (heretter kalt utleier) ST. OLAV EIENDOM org.nr. (heretter kalt leietaker) LEIEAVTALE mellom SAUPSTAD SENTER AS org. nr. 987 656 743 (heretter kalt utleier) og ST. OLAV EIENDOM org.nr. (heretter kalt leietaker) 1. LEIEFORHOLDETS OMFANG Utleier bortleier til leietaker i Saupstadringen

Detaljer

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier)

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier) Eiendomsnummer: 24031224 y kr_mittline, i qr, 20111 LEIEAVTALE mellom Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) og Kvinnherad kommune 964 967 636 (Utleier) Sted og dato 20/r Sted og dato Leietakers

Detaljer

F R E M L E I E A V T A L E. mellom. RUTER AS org.nr. 991 609 407 ("Utleier") for bussanlegg i Kjulsveien, Nittedal

F R E M L E I E A V T A L E. mellom. RUTER AS org.nr. 991 609 407 (Utleier) for bussanlegg i Kjulsveien, Nittedal F R E M L E I E A V T A L E mellom RUTER AS org.nr. 991 609 407 ("Utleier") og [ ] org.nr. ("Leietaker") for bussanlegg i Kjulsveien, Nittedal - 2-1. Bakgrunn. Leieobjekt 1.1 Utleier har inngått langsiktig

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALER

AVTALE OM LEIE AV LOKALER AVTALE OM LEIE AV LOKALER Jfr konkurransegrunnlaget for leie av modulrigg til Sandnes brannstasjon pkt 8.2.1. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den ( ) mellom: (i) ( ), (pers/org nr. ( )), (adresse)

Detaljer

Bilag 4.2. Betingelser for bruksrett til Bussdepot Ruteområde 2. Bussanbud Stor-Trondheim

Bilag 4.2. Betingelser for bruksrett til Bussdepot Ruteområde 2. Bussanbud Stor-Trondheim Bilag 4.2 Betingelser for bruksrett til Bussdepot Ruteområde 2 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 BETINGELSER FOR BRUKSRETT TIL BUSSDEPOT mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune (Anleggseier) Org.nr: 938 634

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA

LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA Utleier : Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral Omsorgsbygg Oslo

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Internatplassen 2, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring 20.10.2015

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Internatplassen 2, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring 20.10.2015 RAPPORTANSVARLIG: Jonny Wosnitza Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 94862219 E-post: jw@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST Adresse Internatplassen 2, 9845 TANA Matrikkelnr Gnr 36 Bnr 51 Kommune TANA Hjemmelshaver(e)

Detaljer

6.04 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund

6.04 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund 6.04 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (NYE/REHABILITERTE LOKALER) Statsbygg og DIFIs anbefalte endringer

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09.

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09. VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN RAPPORTANSVARLIG: Kvadrat-Total AS Rolf-William Wik Stasjongata 30, 3070 SANDE I VESTFOLD

Detaljer

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE Innhold 1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER...2 2 LEIEOBJEKTET...2 3 BRUKEN AV LEIEOBJEKTENE...2 4 OVERTAKELSE...2 5 VARIGHET...2 6 LEIESUM OG BETALING AV LEIEN...3 7 UTLEIERS

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Takstingeniør / Byggmester Kloppedalsveien 37, 5221 NESTTUN Tlf: 40846491 E-post: bmkf@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse Litleåsvegen 51, 5132 NYBORG Matrikkelnr Gnr 207 Bnr 184

Detaljer

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Meieriveien 6, 9700 LAKSELV Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 101 Kommune PORSANGER

Detaljer

Eventuelle avtaler om vedlikehold mv. beskrives og tidfestes, jf. avtalens punkt 6.

Eventuelle avtaler om vedlikehold mv. beskrives og tidfestes, jf. avtalens punkt 6. Returneres til: Statskog SF Elverum Postboks 174 2402 Elverum Org.nr. 974 797 194 LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 930 040 649 910 973 029 917

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER

Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER Dato :. Utleier :.. org. nr... Postboks. Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral

Detaljer

LEIEKONTRAKT OLE BRUMM PAVILJONGBARNEHAGE BYDEL ALNA

LEIEKONTRAKT OLE BRUMM PAVILJONGBARNEHAGE BYDEL ALNA LEIEKONTRAKT OLE BRUMM PAVILJONGBARNEHAGE BYDEL ALNA Utleier : Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral Omsorgsbygg Oslo KF Postboks 6532

Detaljer

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks:

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: Klinikk for anestesi- og akuttmedisin Telefon: 73868996 ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM 7006 Trondheim www.stolav.no post.anestesi.akutt@stolav.no e Rissa

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr:

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr: LI DEl TRIM TRENING TRIV5a www.31.» LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN 1. AVTALENS PARTER Levanger kommune (utbygger/byggherre og utleier), Orgnr. 938 587 051 (heretter benevnt utleier) og 3T Levanger

Detaljer

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle...

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn: Bjerkene Bolig AS Utleiers fullmektig: Roy Bjurholt Adresse: Herreveien 50 3960 Stathelle............ Telefon: 480 23 600 E-post: roy@bjerkene.no

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus. mellom. Gausdal kommune (utleier) Oppland fylkeskommune (leier)

Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus. mellom. Gausdal kommune (utleier) Oppland fylkeskommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus mellom Gausdal kommune (utleier) & Oppland fylkeskommune (leier) 1. Parter Utleier: Gausdal kommune Segalstad Bru 2651 Østre Gausdal Org nr: 961 381 274

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LEIEAVTALE MED ROGALAND FYLKESKOMMUNE OM LEIE AV NY IDRETTSHALL PÅ ÅKRA

SAKSPROTOKOLL - LEIEAVTALE MED ROGALAND FYLKESKOMMUNE OM LEIE AV NY IDRETTSHALL PÅ ÅKRA SAKSPROTOKOLL - LEIEAVTALE MED ROGALAND FYLKESKOMMUNE OM LEIE AV NY IDRETTSHALL PÅ ÅKRA Formannskapet behandlet saken den 24.04.2017, saksnr. 48/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Informasjon til medlemmene 23.10.15

Informasjon til medlemmene 23.10.15 Informasjon til medlemmene 23.10.15 Styret har nå fått kontraktsforslag fra Fred. Olsen JR vedrørende bruk av Sjøboden til velets arrangementer. Vedlagt er første utkast til avtale, styrets tilsvar og

Detaljer

GRATIS HUSLEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Du kan også opprette en digital kontrakt med BankID signering!

GRATIS HUSLEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Du kan også opprette en digital kontrakt med BankID signering! HUSLEIEKONTRAKT Ønsker du en digital versjon av kontrakten, kan du opprette en gratis husleiekontrakt med BankID signering her: https://www.husleie.no/utleier/leiekontrakt HUSLEIEKONTRAKT Husleiekontrakten

Detaljer

Verran Kommune Liaveien 1, 7790 Malm. Helse Midt-Nor e RHF Postboks 464, 7501 St. ørdal

Verran Kommune Liaveien 1, 7790 Malm. Helse Midt-Nor e RHF Postboks 464, 7501 St. ørdal Lelekontrakt ambulansestaion Verran Utleier Leietaker Verran Kommune Liaveien 1, 7790 Malm Helse Midt-Nor e RHF Postboks 464, 7501 St. ørdal Underliggende Helseforetak(HF) vil følge opp kontraktene rent

Detaljer

mellom VERDAL KOMMUNE NORSK KINODRIFT AS LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO

mellom VERDAL KOMMUNE NORSK KINODRIFT AS LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO AVTALE mellom VERDAL KOMMUNE og NORSK KINODRIFT AS om LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO Mellom og Verdal kommune ved ordføreren (i det følgende benevnt som VK). Norsk kinodrift AS, org nr 983 673 171, representert

Detaljer

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen 1 AGENDA 1. Når skal lokalene tilbakeleveres? 2. Når er lokalene tilbakelevert? 3. Konsekvenser

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Mellom. FJELL UTLEIE AS (SELSKAP UNDER STIFTELSE) v/agile Konsult AS Trollhaugmyra STRAUME Org. nr.

LEIEKONTRAKT. Mellom. FJELL UTLEIE AS (SELSKAP UNDER STIFTELSE) v/agile Konsult AS Trollhaugmyra STRAUME Org. nr. LEIEKONTRAKT Mellom FJELL UTLEIE AS (SELSKAP UNDER STIFTELSE) v/agile Konsult AS Trollhaugmyra 15 5353 STRAUME Org. nr.: 992 415 436 (heretter kalt utleieren) og FJELL KOMMUNE EIGEDOM v/eigedomssjefen

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg Tilleggsavtale til kontrakt Mellom Statsbygg Org.nr. og Org.nr. 1. Tilleggsavtalen Dette avtaledokument er et tillegg til kontrakt K101 Brakkerigg. Ved eventuelle avvik mellom denne kontrakt og kontrakt

Detaljer

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 50 Snr 4 Kommune

Detaljer

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,-

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,- AS Gamle Kongevei 36 LEIEAVTALE LEILIGHETER OG HYBLER Mellom Trygg-Gården AS som eier av Trygg-Gården (heretter benevnt Utleier) og Verdal Kommune, 7650 Verdal (heretter benevnt Leietaker) er det i dag

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Ortuflaten 46, 5143 FYLLINGSDALEN Matrikkelnr. Gnr. 22 Bnr. 245. Dato for befaring 20.08.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Ortuflaten 46, 5143 FYLLINGSDALEN Matrikkelnr. Gnr. 22 Bnr. 245. Dato for befaring 20.08.2014 RAPPORTANSVARLIG: Takstingeniør / Byggmester Byggmester Knut Farestvedt Kloppedalsveien 37, 5221 NESTTUN Tlf: 40846491 E-post: bmkf@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse Ortuflaten 46, 5143 FYLLINGSDALEN

Detaljer

LEIEAVTALE. Arealenes spesifikke bruksområde, brutto areal og planløsning fremgår av prosjektspesifikk ytelsesbeskrivelse.

LEIEAVTALE. Arealenes spesifikke bruksområde, brutto areal og planløsning fremgår av prosjektspesifikk ytelsesbeskrivelse. LEIEAVTALE 1. UTLEIER Navn: Org.nr.: [XXX] () [XXX] 2. LEIETAKER Navn: Org.nr.: [XXX] (Leietaker) [XXX] 3. LEIEOBJEKTET Navn: Adresse: Gnr.: Bnr.: i kommune: Tomt: ca m² Bygg ID Navn Bruttoareal (m 2 )

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND 1. Partene Utleier: Blå Kors. Org.nr. 962 323 855 Leietaker, navn: Fødselsnummer: 2. Boligen Adresse: Steinvågveien 29 Leil. nr: Boligen

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig Beahcevardievva 54 Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet Husleielovens ufravikelige regler

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell. Side 1. Verran kommune. Utleier

LEIEKONTRAKT. Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell. Side 1. Verran kommune. Utleier LEIEKONTRAKT Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell Verran kommune Utleier Side 1 LEIEKONTRAKT For utleie av forretningslokale (kontor) Mellom Verran kommune heretter kalt utleier 7790 Malm og Malm

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B PARTENE 1. Partene i avtalen Leier/utleier må være over 18 år, eller representeres av en myndig fullmektig. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier

Detaljer

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM.

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM RÅDYRSTIEN 4, 2052 JESSHEIM 2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 7 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER

KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER 1. AVTALENS PARTER: Utleier: Adresse: Telefon: Leietaker: Adresse: Telefon: Bruker: Rissa kommune Rissa Rådhus 7100 Rissa 73 85 27 00 Røde Kors Ambulanse Lenaveien

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF. TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016

AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF. TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016 AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF OG TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016 1. BAKGRUNN FOR AVTALEN Tana kommune eier gnr. 13 bnr. 306 og Finnmarkssykehuset

Detaljer

L E I E K O N T R A K T

L E I E K O N T R A K T L E I E K O N T R A K T Mellom og Utleier: Navn Vapa Eiendom AS Org.nr. 985 315 302 Adresse: Møllendalsveien 63b, 5009 Bergen Leietaker: Navn: Org.nr.: Adresse I: er det i dag inngått slik leiekontrakt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE Prosjektets navn: Byggherrerigg på Reitan Reitan, 8050 Tverlandet Kontraktsnr: 450848 1. PARTENE OG DERES REPRESENTANTER Leietaker Organisasjonsnr:

Detaljer

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL Gnr. 89 89 Bnr. 108 112 KVINNHERAD KOMMUNE Utført av: Takstmann Oppdrag Befaringsdato: Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL

Detaljer

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Husleieloven Jus for nyansatte Oslo 6.- 7. desember 2016 Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Hva er husleie? Avtale om bruksrett til husrom mot vederlag. Eksempler på forhold faller utenfor: avtale om

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET

Detaljer