Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder Dato: kl. 10:00 Sted: Utvalgs salen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00006 Mulige forfall meldes snarest til eller pr. telefon: / Representanter som mener seg inhabile i en sak, bes også melde fra på forhånd Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling Kl : Inger Johanne Benitez Nilsen, Prosjektleder NyGiv oppfølgingsprosjektet, utdanningsavdelingen, vil orientere om Psykiske lidelser i skolen: Hvilke tilbud finnes, hvordan blir elevene fanget opp, hvordan arbeider kommunens/fylkeskommunens helsestasjon/skole på dette? Liv Aina Bjelland fra NAV vil også være tilstede. SAKSKART Side Godkjenning av protokoll Behandling av utvalgssak 8/13 13/ Strategi og handingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet statusrapportering 9/13 13/ Høring - forslag til forskrift om å autorisere manuellterapeuter (fysioterapeuter med videreutdanning innen manuellterapi) i henhold til helsepersonelloven /13 13/ /13 13/ Økonomiplan Årsbudsjett

2 Referatsaker 30/13 11/ Referat fra møte i drøftingsrådet /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ Eventuelt Møte brukerutvalg Sørlandet sykehus HF Møteprotokoll Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Kristiansand råd for funksjonshemmede - protokoll fra møte Rådet for funksjonshemmede i Kristiansand, protokoll fra møte 28. oktober Årsmelding Audnedal råd for eldre og funksjonshemmede Møteprotokoll - fylkesrådet for funksjonshemmede Troms fylkeskommune Landskonferanse Møteplan Rådets økonomi pr. oktober Oppsummering av status på vaf.no, universell utforming (IT) 5. Likestilling-integrering-mangfold 6. Få flere funksjonshemmede ut i fysisk aktivitet 7. Konferanser/deltakelse Kristiansand, Christian Eikeland Leder 2

3 Godkjenning av protokoll Eventuelt: Tema til forslag på vårkonferanse fra Mandal råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Det kan se ut som om det er to forslag til tema, hvilket ikke er riktig. Det var kun tilgjengelighet i gamle bygninger, som var aktuelt tema. 3

4 Behandling av utvalgssak 8/13 Strategi og handingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet statusrapportering Arkivsak-dok. 13/ Saksbehandler Mette Kirkhus Johansen Saksgang Møtedato Saknr 1 Råd for mennesker med nedsatt /13 funksjonsevne i Vest-Agder 2 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø /13 3 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder /13 4 Fylkestinget Fylkesrådmannens forslag til vedtak: Fylkestinget er tilfreds med måloppnåelsen når det gjelder tilretteleggingsarbeidet i planperioden og tar statusrapporteringen til orientering. Arbeidet med tilrettelegging på samferdselsområdet følges opp videre i planer og konkret tilrettelegging, herunder gjennom BRA-ordningen. 4

5 BAKGRUNN FOR SAKEN Strategi- og handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet i Vest- Agder ble behandlet som sak 113/09 i Hovedutvalg for Næring, samferdsel og miljø og som sak 74/09 i fylkestinget. Det legges nå fram en statusrapportering ved avslutning av planperioden. Saksopplysninger Strategi- og handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet i Vest- Agder angir strategier og felles prioriteringsrekkefølge for arbeid med kollektivtransporten og vegsystemet. Planen angir også fylkeskommunens ønsker knyttet til helhetlig tilrettelegging av togtilbudet. Fylkeskommunen har i planperioden benyttet planen til å videreformidle ønsker om tilrettelegging av togtilbudet i høringsuttalelser til Jernbaneverket og andre fora. Som vegeier har fylkeskommunen lagt strategi- og handlingsprogrammet til grunn som styringsdokument overfor Statens vegvesen. Strategi- og handlingsprogrammet har ikke minst vært et viktig verktøy for konkret og systematisk tilrettelegging av kollektivtransporten gjennom et tverrsektorielt og tverretatlig samarbeid mellom kommuner, fylkeskommunen, AKT og Statens vegvesen hvor man i planen kom fram til en omforent prioriteringsrekkefølge for tilrettelegging rute for rute. Dette har samarbeidspartene fulgt opp på "sine" ansvarsområder. AKTs resultatmål i planen ved utgangen av 2013 er oppfylt; - det vil si: Alle ordinære ruteavganger i Kristiansand kjøres med tilrettelagt materiell. Alle ordinære ruteavganger på den lengste regionale ruta (Farsund Kristiansand) kjøres med tilrettelagt materiell. TAXUS Mandal kjøres med tilrettelagt materiell Ordinære ruteavganger Mandal Kristiansand kjøres med tilrettelagt materiell. I tillegg ble det ved nytt anbud fra satt inn tilrettelagte busser med heis i forstadstrafikken til Kristiansand (Søgne, Songdalen, Vennesla og Tveit). I forbindelse med forsøket: Samordning av bestillingstransport og Transporttjenesten for funksjonshemmede har man etablert/ supplert tilbudet med bestillingsruter i en rekke kommuner. Bestillingsrutene gir et svært godt tilrettelagt tilbud. Når det gjelder tilrettelegging av infrastrukturen for kollektivtrafikken, ble det i planen lagt en prioriteringsrekkefølge for utbedring, men det ble påpekt at fremdriften var avhengig av statlige midler fra den statlige tilskuddsordningen for mer tilgjengelig kollektivtransport (BRA-midler). AKT har i tillegg gjort mye for å tilrettelegge ruteinformasjonen og åpnet landets første tekstbaserte rutesøk tjeneste i Nytt sanntidssystem som ble innført i høst gir oss nå et tilbud med audiovisuell holdeplassangivelse både med tekst og tale. Fylkeskommunen har tatt et koordinerings- og pådriveransvar i forhold til slike BRAsøknader. Fylkeskommunen har i den forbindelse bidratt til å opprette samarbeidsgrupper for BRA-prosjekt både for prosjekter i Mandal og Kristiansand. 5

6 Samarbeidsgruppene har foruten representanter fra kommune, fylkeskommune, AKT og statens vegvesen, også trukket inn brukerrepresentanter fra kommunale råd. Tiltakshavere i Vest-Agder har fått svært god uttelling fra BRA-ordningen, noe som har resultert i at det kan rapporteres om god måloppnåelse ved planperiodens utløp. Det er i perioden for BRA-ordningen fra 2006 og ut 2013 hittil mottatt statlige tilskudd, til tilretteleggingsprosjekter i Vest-Agder på i alt kr ,-. Ved søknad om statstilskudd forutsettes det lokal egenandel på minimum 25 % av totalkostnaden. Fylkeskommunen har fulgt opp med budsjettramme til lokal egenandel til BRAprosjekter hvert år i samsvar med planen. Kommunene har fulgt opp sine prosjekter. Egenandelene har i flere prosjekter oversteget kravet. I tillegg har Statens vegvesen utført utbedringer langs riksveger. Det er derfor brukt betydelige midler på tilrettelegging av kollektivtransporten i Vest-Agder. Oversikt over statlig tildeling av BRA-midler til prosjekter i Vest-Agder: Tilrettelegging hovedholdeplass i Farsund sentrum (2006) Tiltakshaver Farsund kommune kr ,- Tilrettelegging av lokalruta "TAXUS" i Mandal (ferdigstilt og åpnet i 2012) Mandal kommune kr ,- Vest-Agder fylkeskommune kr ,- Tilrettelegging i Kristiansand 2006 og fortsatt: Kristiansand kommune kr ,- Vest- Agder fylkeskommune kr ,- AKT (fysisk tilrettelegging og tilrettelegging info) kr ,- SUM tildelte statstilskudd til Vest-Agder: kr ,- Ferdigstilte områder/ ruter i Kristiansand: Rute 10/11: Kjos Haveby Eg Metrorutene M1, M2, M3 Lund ruteområde Under arbeid: Holdeplasser i Tinnheia ruteområde utbedres av Kristiansand kommune. Rute 17/18 Ytre Randesund: Fylkeskommunen utbedrer langs fylkesveg BRA-søknad for 2014: - Fylkeskommunen har søkt midler til ferdigstillelse i ytre Randesund samt oppstart av planlegging av tilrettelegging av "missing links" i by-rutenettet i Kristiansand - Kristiansand kommune søker midler til ferdigstillelse av Tinnheia ruteområde samt oppstart av holdeplasser langs kommunal veg for Rute 17/18 Hellemyr Tømmerstø. 6

7 Vurderinger Administrasjonen vil fremheve det gode tverretatlige samarbeidet med tiltakshaverne AKT, kommunene og Statens vegvesen. Gjennom et unikt samarbeid, helhetlig og systematisk tilretteleggingsarbeid over mange år, har man kommet svært langt i Vest-Agder; - særlig når det gjelder tilrettelegging av kollektivtransporten. Det har dessuten vært et viktig og verdifullt samarbeid med brukerrepresentantene. Målet er et tilrettelagt samferdselssystem for alle og at færrest mulig skal være avhengig av spesialtransport. Følgende konklusjoner fra evalueringsrapport for forsøket "Samordning av bestillingstransport og Transporttjenesten for funksjonshemmede" illustrerer effekten av tiltakene: "..tilrettelagte rutetilbud i kollektivtrafikken har bidratt til å gi økte reisemuligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne og har gjort det mulig å legge om TTordningen slik at TT-brukere med livslange og de tyngste funksjonsnedsettelsene kan prioriteres. Samlet reisetilbud målt i antall enkeltreiser er økt for dagens TTbrukere som har fått tilgang til bestillingsruter eller tilrettelagte busser." "Brukerne har sannsynliggjort at effekten av tilretteleggingstiltak er større enn summen av enkelttiltakene. Tilrettelegging av uteareal, infrastruktur og bygninger må antas å ha stor synergieffekt for funksjonshemmedes mot og lyst til å reise." Gjennomførte tilretteleggingstiltak fremstår også som en merkbar kvalitetsheving for alle kollektivreisende. Selv om planperioden nå utløper, vil vi anbefale at arbeidet med tilrettelegging videreføres etter vedtatte strategier i planen. Administrasjonen anbefaler å legge opp til samme ambisjonsnivå som tidligere når det gjelder samarbeid og søknader om midler fra BRA-ordningen slik at stadig større deler av kollektivtilbudet kan bli helhetlig tilrettelagt med tilrettelagte busser og holdeplasser. I samsvar med innspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, vil strategier på dette området fremover bli innarbeidet som en del av fylkeskommunens ordinære planer på samferdselsområdet. Dette er allerede gjort i fylkesvegplanen og vil også følges opp i arbeidet med samferdselsplan, - herunder kollektivtransportplanen. Det vises til forslag til vedtak. Kristiansand, 20. november 2013 fylkesrådmann Kenneth Andresen Regionalsjef 7

8 9/13 Høring - forslag til forskrift om å autorisere manuellterapeuter (fysioterapeuter med videreutdanning innen manuellterapi) i henhold til helsepersonelloven Arkivsak-dok. 13/ Saksbehandler Marion Erichsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Råd for mennesker med nedsatt /13 funksjonsevne i Vest-Agder Fylkesrådmannens forslag til vedtak: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder tar høring-forslag til forskrift om å autorisere manuellterapeuter (fysioterapeuter med videreutdanning innen manuellterapi) i henhold til helsepersonelloven til orientering. Vedlegg: Høringsnotat I høringsnotatet kapittel 2 er det redegjort for bakgrunn for forslaget. Kapittel 3 inneholder en redegjørelse for gjeldende rett, herunder helsepersonellovens autorisasjonsordning. Departementenes vurderinger og forslag er inntatt i kapittel 4. Det er redegjort for administrative og økonomiske konsekvenser av forslaget i kapittel 5 og i kapittel 6 er som nevnt forskriftsforslaget inntatt. 8

9 Bakgrunn for saken Helse og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om å autorisere manuellterapeuter (fysioterapeuter med videreutdanning innen manuellterapi) i henhold til helsepersonelloven. At gruppen skal gis autorisasjon foreslås fastsatt i forskrift med hjemmel i helsepersonelloven 48 fjerde ledd. Forslag til slik forskrift er inntatt i høringsnotatets kapittel 6. Det foreligger et ønske fra manuellterapeuter organisert i Norsk manuellterapeutforening (NMF) om særskilt autorisasjon for manuellterapeuter. Anmodningen er fremmet både skriftlig og muntlig overfor Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet, og er behandlet og vurdert som en formell søknad. NMF begrunner sitt ønske om autorisasjon med at manuellterapiutdanningen bør anses som en selvstendig tilleggsutdanning fordi manuellterapeuter utdannes på masternivå ved Universitetet i Bergen (UiB). Det er i den forbindelse vist til at det på viktige områder er snakk om en ny utdanning, og ikke en videreutdanning i fysioterapifaget. Det er videre vist til at studiet har en varighet på to år og at studentene gjennom masterstudiet tilegner seg kunnskaper om undersøkelses- og behandlingsteknikker som er hentet fra andre fagfelter enn fysioterapi. Samlet sett skal utdanningen gjøre manuellterapeuter i stand til å fylle en liknende rolle som legenes rolle på muskel- og skjelettområdet. Det innebærer at de skal være primærkontakter med et selvstendig ansvar for diagnostikk og behandling, og at de har en portvaktrolle. NMF viser også til at en autorisasjon vil klargjøre manuellterapeuters yrkesrolle, gjøre den bedre kjent blant pasienter og helsepersonell, og derigjennom bidra til at flere pasienter kommer direkte til behandler, med påfølgende avlastning av fastlegene og samfunnsøkonomiske gevinster i form av at folk kommer raskere tilbake i jobb. Det er videre vist til at autorisasjon av manuellterapeuter vil skape sammenheng mellom autorisasjonsbetegnelsen på den ene side og terapeutenes faktiske kompetanse og fullmakter i helse- og omsorgstjenesten på den annen side. Dette hevdes å ville styrke pasientsikkerheten og forebygge eksisterende misforståelser rundt manuellterapeuters yrkesrolle. NMF påpeker at Stortinget har gitt tre helsepersonellgrupper (leger, kiropraktorer og manuellterapeuter) status som "portvoktere" i helsetjenesten, med rett til blant annet sykemelding og henvisning til spesialisthelsetjenesten, og at det er uhensiktsmessig at én av gruppene manuellterapeutene ikke har en autorisasjon som er dekkende for den yrkesrollen de utøver. Manuellterapeutene ved Universitetet i Bergen har uttrykt støtte til anmodningen om særskilt autorisasjon. Høringsfrist: 13. januar Høringsuttalelse sendes: 9

10 Kristiansand, 20. november 2013 Kristin Tofte Andresen fylkesrådmann Arne Karlsen Kontorsjef Vedlegg til sak Høringsnotat.pdf 10

11 10/13 Økonomiplan Arkivsak-dok. 13/ Saksbehandler Lise Solgaard Saksgang Møtedato Saknr 1 Yrkesopplæringsnemnda 2 Råd for mennesker med nedsatt /13 funksjonsevne i Vest-Agder 3 Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for kultur og utdanning Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Fylkesutvalget Fylkestinget Fylkesrådmannens forslag til vedtak: Yrkesopplæringsnemnda, hovedutvalget for kultur og utdanning, hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø, administrasjonsutvalget, fylkeseldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, tar forslaget til økonomiplan til orientering. 1. Fylkestinget vedtar økonomiplan , i tråd med fylkesrådmannens innstilling Mål og strategier i økonomiplanperioden fremgår av tekstdelen til økonomiplan for , sidene 1 til Forslaget til økonomiplan innebærer følgende økonomiske rammer (i 2014-kr): 2.1. Inntekter - driftsbudsjettet Tall i 1000 kr Skatt og rammetilskudd Konsesjonskraftinntekter Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg, transporttiltak Sum fellesinntekter Renteinntekter SUM Inntekter Utgifter driftsbudsjettet Rammeområder (tall i 1000 kr) Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan

12 Utdanning Tannhelse Regionale tjenester Stabsenheter og fellestjenester Korreksjon for fordelte kapitalutg Sum utgifter på rammeområder Renteutgifter Avdrag på lån Netto finansutgifter SUM utgifter Finansiering av investeringer og avsetning til disposisjonsfond Tall i 1000 kr Inntekter driftsbudsjettet Utgifter driftsbudsjettet Netto driftsresultat Finansiering av investeringer Effektiviseringsgevinst '- herav disp. av FT i sak 72/ '- herav rest til avsetning disposisjonsfond SUM mer/mindreforbruk Investeringsformål Tall i kr Utdanning Miljø- og klimatiltak skolebygg Mandal videregående skole Skolebruksplan kristiansandsregionen Tannhelse Fylkesveier Listerpakken, fylkesvei Samferdselspakke Kristiansand Fv45 i Sirdal Øvrige veiinvesteringer SUM fylkeskommunen Finansiering av investeringer Tall i 1000 kr Overføring av midler fra driftsbudsjettet

13 Momskompensasjon investeringer Momskompensasjon investeringer, bompengefinansierte Bompenger mv Lån i lånefondet Sum finansiering Momskompensasjon på investeringsprosjekter brukes til avkorting av låneopptak i økonomiplanperioden. Investeringene fratrukket momskompensasjonen, bompenger, evt. tilskudd og overføring av driftsmidler, finansieres ved lån i lånefondet. Det beregnes en intern rente som tilsvarer gjennomsnittlig innlånsrente i lånefondet. Lånet avdras maksimalt som investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår. Budsjettert driftsfinansiering og annen finansiering skal benyttes før lånemidler. På tross av strammere økonomiske rammer, er det prioritert å budsjettere med et relativt høyt positivt netto driftsresultat i økonomiplanperioden. Dette er begrunnet med at en stor del av fylkesveimidlene gis som et bidrag til investeringer. I tillegg gir dette fylkeskommunen mulighet til å holde et fortsatt høyt investeringsnivå. Det er økonomisk fornuftig å arbeide for reduksjon av fylkeskommunens høye gjeldsgrad. Fylkestinget vil generelt prioritere å bruke udisponerte og innsparte midler til finansiering av vedtatte prosjekter på investeringsbudsjettet. Regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2014, vil kunne medføre endrede rammer for fylkeskommunen. Eventuelt økte rammer til fylkesvei og lærlinger legges som budsjettøkning på områdene samferdsel og utdanning. En eventuell reduksjon i regionalutviklingsmidlene (kap. 551 post 60), budsjetteres som en reduksjon i rammen til regionalavdelingen, og dette kan medføre behov for endringer i RUP Vedlegg: Økonomiplan , Årsbudsjett 2014, Fordelt årsbudsjett Fylkesrådmannens forslag. 13

14 Bakgrunn for saken Økonomiplanen, sammen med årsbudsjettet, inngår som en del av fylkeskommunens plansystem. Sammen med Regionplan Agder 2020, virksomhetsplanen og andre vedtatte planer, danner økonomiplan og årsbudsjett føringer for arbeidet i fylkeskommunen. Økonomiplanen omhandler langsiktige mål og strategier som fylkeskommunen jobber mot i perioden , samt overordnede utviklingstrekk og rammebetingelser for fylkeskommunen. Økonomiplanen vedtas av fylkestinget. Økonomiplanarbeidet i fylkeskommunen starter med at driftsenheter, seksjoner og enheter får anledning til å komme med innspill til strategisaken. De fellestillitsvalgte inviteres også til å komme med innspill til strategisaken. Etter vedtak i strategisaken starter fylkeskommunens utarbeidelse av årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for Det har vært fokusert på å budsjettere med de kostnadene som er bundet på kort sikt. Alle budsjetter er justert for å dekke faktisk lønnsvekst og fokus har vært på opprettholdelse av dagens aktivitet innenfor områdene. På grunn av meget stramme rammer også i 2014, har det vært nødvendig å foreta reduksjoner i enkelte driftsrammer, i tillegg til at stillinger i sentraladministrasjonen i størst mulig grad holdes vakante ved fratreden og sykefravær. Driftskostnadene i sentraladministrasjonen er kuttet i henhold til fylkestingets vedtak om effektivisering. I tillegg er 1 pst. effektivisering av budsjettene på de videregående skolene videreført. Sammendrag Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan tar utgangspunkt i vedtatt økonomiplan (FT 73/12), strategisaken 2013 (FT 26/13) og statsbudsjettet for I sitt budsjettforslag har fylkesrådmannen vektlagt følgende: Oppfølging av arbeidet med Regionplan Agder Videreføring av arbeidet med effektivisering av fylkeskommunens interne drift, som ble initiert i budsjettvedtaket for 2012, er godt i gang. Det er foretatt konkrete reduksjoner i driftsrammene i fylkeskommunens sentraladministrasjon på 8,1 mill. kr i 2013 og 11,9 mill. kr i Budsjettet er meget stramt. For å dekke reelle kostnader, er budsjettet gjort opp med et underskudd på om lag 2,6 mill. kr. Dette medfører ytterligere behov for innsparing på driften i Den restriktive holdningen til erstatning av vakante stillinger i sentraladministrasjonen videreføres, og sykepengerefusjoner vil ikke kunne disponeres fritt av enhetene. Det fokuseres på intern drift og kvalitetsforbedringer i organisasjonen. Et godt system for internkontroll og kvalitetsutvikling skal videreutvikles i 2014, og legge grunnlag for en mer effektiv og målrettet virksomhet. Det er sterkt fokus på sikring av veikapitalen og satsing på vedlikehold og investering i fylkesveier. Bevilgningen til drift og vedlikehold av fylkesvei deflatorjusteres. I tillegg er samferdselsrammen styrket i samsvar med økningen i statsbudsjettet innenfor drift og vedlikehold og veiinvesteringer. Dette gir mulighet for betydelig økt aktivitetsnivå. 14

15 Innenfor videregående opplæring holdes fokus på økt gjennomføring, oppmerksomhet på elever som står i fare for å falle ut av skolen, og økt lærelyst for alle. For å opprettholde det høye antallet læreplasser som er nødvendig for å øke gjennomføringsgraden, er rammen for 2014 økt betydelig. Det er likevel nødvendig å ha fokus på effektiv tilbudsstruktur ved skolene. Arbeidet med å vurdere antall undervisningssteder, øvrig skolestruktur og struktur på programtilbudet til elevene, er godt i gang. De økonomiske rammene til regional utvikling videreføres med 13,5 mill. kr, men uten lønns- og prisjustering. Tilskuddet til kollektivtrafikken er økt utover deflator og vil kunne bidra til å opprettholde god aktivitet. Videreføring av ramme og produktivitetsvekst i tannhelsetjenesten. Fortsatt høyt nivå på driftsfinansiering av investeringsprosjekter. Statsbudsjettets økning av investeringsmidler til fylkesvei er hensyntatt i investeringsbudsjettet. Innenfor investeringer i skolebygg prioriteres vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse og avslutning av utbygging ved Mandal videregående skole. Det pågående arbeidet med utarbeidelse av en skolebruksplan for kristiansandsregionen videreføres basert på de gitte politiske føringer og kriterier for arbeidet. Kapasiteten ved de fem skolene i Kristiansand og Søgne er i dag sprengt og skolebruksplanen skal utrede løsninger for å imøtekomme den fremtidige elevveksten fra Søgne videregående skole inngår i arbeidet med en helhetlig skolebruksplan for kristiansandsregionen. Fylkeskommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatt. Nivået på de frie inntektene legges i statsbudsjettet, og fylkesrådmannens budsjettforslag er basert på dette. I økonomiplanperioden er det lagt inn en forutsetning om realvekst på 50 mill. kr per år for fylkeskommunene. Økonomiplanen er fremlagt i 2014-priser. Budsjettet er gjort opp med et driftsresultat for perioden i balanse. 300 mill. kr av driftsmidlene overføres i perioden til investeringsbudsjettet for finansiering av investeringer. Fylkeskommunen har ingen akkumulerte underskudd fra tidligere år. I fylkesrådmannens forslag til økonomiplan, er driftsbudsjettet til avdelinger og driftsenheter nettobudsjettert, dvs. at budsjettbeløpene er redusert for brukerbetalinger, øremerkede statlige tilskudd, samt momskompensasjon. Investeringsutgiftene finansieres gjennom låneopptak, momskompensasjon, bompenger, tilskudd og overføringer fra driftsregnskapet. Kalkylene i økonomiplanen viser beregning av totalrammen for det enkelte prosjekt, basert på faktisk påløpt prisstigning, samt prognose for prisvekst frem til prosjektets avslutning. Driftsrammer Driftsrammen for 2014 er meget stram, og behovet for å redusere aktiviteten og fokusere på kjerneområder er ytterligere forsterket. Driftsbudsjettet for 2014 innebærer følgende endringer i forhold til nivået i 2013: 15

16 Utdanningssektoren får en økning i total driftsramme på 43,6 mill. kr. Av dette utgjør 32,2 mill. kr lønns- og prisvekst (3 pst.). Justering for reell lønnsvekst utover dette utgjør 4 mill. kr. I tillegg kommer økte pensjonskostnader på 10,1 mill. kr. Renter og avdrag er redusert med 4,7 mill. kr på grunn av lavere forventede rentekostnader. Rammen er økt med 4,6 mill. kr i forbindelse med rett til påbygging til studiekompetanse etter oppnådd fagbrev. Rammen til undervisning innenfor barnevern er økt med 1,5 mill. kr. Rammen for kjøp og salg av elevplasser er økt med 3 mill. kr. Dette er ikke tilstrekkelig til å dekke kostnadsøkningen de siste år, og fylkesrådmannen vil i 2014 fremme til politisk behandling en sak om nytt regelverk på området. Det er videreført og gjennomført effektiviseringstiltak i seksjonene i sentraladministrasjonen, noe som har medført en innsparing på 1,9 mill. kr i Det påregnes en økning i antall lærlinger i Budsjettet er økt i henhold til dette, og stipulert underdekning på lærlingebudsjettet er nå beregnet til 0,5 mill. kr. Det er derfor nødvendig også i 2014 å arbeide med effektivisering av tilbuds- og skolestrukturen i videregående opplæring. For de videregående skolene er forutsetningen effektivisering på 1 pst. videreført, og i 2014 vil dette utgjøre 7,5 mill. kr, dvs. omtrent det samme beløpet som i Regionale tjenester får en total rammestyrking er på 50,8 mill. kr. Av dette utgjør teknisk lønns- og prisvekst (3 pst.) 17,5 mill. kr. Justering for økte pensjoner utgjør 1,7 mill. kr. Renter og avdrag reduseres med 0,8 mill. kr fordi budsjettert lånerente reduseres. Rammen er justert med 0,8 mill. kr som tilsvarer fylkeskommunens andel av økningen i statsbudsjettet til institusjonene i Kilden samt til Vest-Agder-museet. Tilskuddsbudsjettet i forbindelse med frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner med fellesfinansiering og institusjoner fylkeskommunen har avtaler med, er deflatorjustert. Dette utgjør 0,6 mill. kr. Budsjettet til drift og vedlikehold av fylkesvei, fylkesveiferjer, skoleskyss, TT-transport, båtruter og tilskuddet til AKT AS, er økt med 3 pst., til sammen 12,6 mill. kr. I tillegg er tilskuddet til AKT AS økt med 0,75 mill. kr til setebelter i forbindelse med lovendringen for sikring av elever i skolebuss, 2 mill. kr i forbindelse med midtskyss og 3,5 mill. kr til ruteforbedringer i Lister. Budsjettet til TTtransport er økt med 1, 3 mill. kr for å dekke økte kostnader i ordningen. Fylkesveibudsjettet ble styrket i statsbudsjettet for Det er lagt inn en økning på 23,8 mill. kr på fylkesveiinvesteringer og budsjettet til drift og vedlikehold er styrket med 29,6 mill. kr. Det er videreført og gjennomført nye effektiviseringstiltak i regionalavdelingen, noe som har medført en innsparing på 4,6 mill. kr i Total styrking av rammen til tannhelsetjenesten er på 5,1 mill. kr i forhold til I tillegg til dekning av lønns- og prisvekst på 2,6 mill. kr (3 pst.), er rammen økt for å dekke økte pensjoner. Tannhelsetjenesten er også pålagt videreføring av effektiviseringskravet på 0,5 pst. som utgjør 0,4 mill. kr i Budsjettet til stabsenheter og fellestjenester er økt med 13,9 mill. kr i forhold til Lønns- og prisvekst (3 pst.) på 2013-rammen, utgjør 3,4 mill. kr. I tillegg er det tatt høyde for en sentral avsetning til økte pensjoner på til sammen 9,5 mill. kr. Renter og avdrag er redusert med 2,1 mill. kr. For å nå målet innenfor effektiviseringsprosjektet, er det behov for en ytterligere reduksjon på 2,6 mill. kr i sentraladministrasjonen i Dette gjøres ved å fortsatt holde stillinger vakante ved fratreden og sykefravær. Det er i tillegg videreført og gjennomført nye effektiviseringstiltak i enhetene i fylkesrådmannens stab, noe som har medført en innsparing på 6,3 mill. kr i

17 Politisk område er reelt økt med 1,1 mill. kr i 2014, dvs. 0,7 mill. kr mer enn deflator. Valgbudsjettet er i henhold til vanlig praksis trukket ut for Det er gjort interne omfordelinger innenfor området, i henhold til prognoser for For fylkesrevisjonen og kontrollutvalget, er det lagt inn samme beløp som er vedtatt i kontrollutvalget. Investeringsrammen Byggeprosjektet ved Mandal videregående skole følges opp i henhold til gjeldende økonomiplan. Budsjettet til miljø- og klimatiltak i skolebygg er foreslått økt i perioden, slik at planene for fremdrift i prosjektet kan opprettholdes. Det er lagt inn et forslag til ramme for oppstart av prosjektene i forbindelse med skolebruksplan for kristiansandsregionen fra og med Investeringer i fylkesvei er økt, og fylkeskommunal andel av rammen er 137,5 mill. kr i Dette er en kraftig økning i forhold til nivået i økonomiplan for , og har sammenheng med økt ramme til fylkesveiinvesteringer på statsbudsjettet. I 2014 og 2015 budsjetteres økningen til nødvendig styrking av fylkeskommunal ramme i Samferdselspakke1, og øvrige veiinvesteringer økes med om lag 30 mill. kr for hvert av årene 2016 og Kristiansand, 20. november 2013 Kristin Tofte Andresen fylkesrådmann Lise Solgaard økonomisjef Vedlegg til sak ØKONOMIPLAN_201 4_2017_FYLKESRÅDMANNENS_FORSLAG.pdf Nøkkeltall fra KOSTRA.docx 17

18 11/13 Årsbudsjett 2014 Arkivsak-dok. 13/ Saksbehandler Lise Solgaard Saksgang Møtedato Saknr 1 Yrkesopplæringsnemnda 2 Råd for mennesker med nedsatt /13 funksjonsevne i Vest-Agder 3 Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for kultur og utdanning Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Fylkesutvalget Fylkestinget Fylkesrådmannens forslag til vedtak: Yrkesopplæringsnemnda, hovedutvalget for kultur og utdanning, hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø, administrasjonsutvalget, fylkeseldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, tar forslaget til årsbudsjett 2014 til orientering. 1. Driftsbudsjett for 2014 vedtas i tråd med fylkesrådmannens innstilling. Mål og forutsetninger er beskrevet i Årsbudsjett 2014 i økonomiplanheftet fylkesrådmannens forslag, side Mål og premisser for bruk av midlene som angis i saksfremstillingen, godkjennes. 18

19 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Alle tall i hele 1000 kr Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Skatteinntekter Rammetilskudd Konsesjonskraft Momskomp. invest Rentekompensasjon skolebygg/transporttiltak SUM frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst fin. omløpsmidler Renteutgifter og andre finansutg. Avdrag på lån Netto finansinntekter/- utgifter Til ubundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (jf skj B) Merforbruk/mindreforbruk Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Alle tall i hele 1000 kr Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan Utdanning Tannhelse Regionale tjenester Stabsenheter og fellestjenester Justering for eksterne og interne finansposter Sum fordelt til drift Investeringsbudsjett for 2014 vedtas i tråd med fylkesrådmannens innstilling: 19

20 2.2 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Alle tall i hele 1000 kr Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer (bompenger) Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern overføring Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet Alle tall i hele 1000 kr Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Utdanning Kristiansand katedralskole Gimle 343 Vennesla videregående skole Mandal videregående skole Spesialbrakke Søgne videregående skole Miljøtiltak skolebygg Byremo videregående skole EnergiKlima Øvrige investeringer I utdanning Tannhelse Regionalavdelingen Listerpakken fylkesvei Samferdselspakke 1 Kristiansand Fv45 Sirdal Hidra landfast ATP-prosjekter, prosjekter med andre/private utbyggere Øvrige veiinvesteringer Friluftsområder Fellesinvesteringer 51 Felles IKT-prosjekter VAF 51 Finansutgifter/finanskostnader Sum investeringer anleggsmidler

21 Til grunn for budsjettforslaget ligger også vedtatt økonomiplan for (FT 73/12), strategisaken 2013 (FT 26/13) og statsbudsjettet for Momskompensasjon for investeringsprosjekter brukes i henhold til fylkestingets forutsetning til avkorting av låneopptak. Investeringene fratrukket momskompensasjonen, tilskudd, bompengeinntekter og overføring av driftsmidler, finansieres ved lån i lånefondet. Det beregnes en intern rente som tilsvarer gjennomsnittlig innlånsrente i lånefondet. Lånet avdras maksimalt som investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår. 3. Etter at fylkestinget har vedtatt de økonomiske rammene for 2014, skal fylkesutvalget, hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø, hovedutvalget for kultur og utdanning og administrasjonsutvalget vedta fordelingen av budsjettet innenfor de definerte rammeområdene der utvalgene har fordelingsfullmakt (jf. Reglement for delegering i budsjettsaker). Dersom fylkestinget vedtar å endre årsbudsjettet på rammenivå, skal utvalgene vedta ny fordeling av de endrede rammene. 4. Det tas opp lån i lånefondet med inntil 100 mill. kr. Renter og avdrag påløper og forfaller etter ordinære vilkår; også på byggeprosjekter. Lån kan gjøres avdragsfrie iht. finansieringsstrategi. Samlede utgifter til avdrag skal imidlertid være i samsvar med summen av avdrag på utlån fra lånefondet iht. vedtak for det enkelte investeringsprosjekt. I tillegg til ovenstående kan det også komme formidlingslån til bompengeselskap. 5. Konsesjonskraftinntekter utover budsjettert nivå i 2014 og det enkelte år i økonomiplanperioden, avsettes på eget ubundet driftsfond (konsesjonskraftfond). Oppbyggingen av fondet pågår løpende inntil dette utgjør 50 mill. kr, og målsettingen er at dette kan realiseres innen år Vedtak om avsetning til konsesjonskraftfond foretas av fylkestinget i forbindelse med årsavslutningen. 6. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå budsjett- og ytelsesavtaler med driftsenhetene i fylkeskommunens organisasjon og tilknyttede virksomheter. 7. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å omfordele fellesposter mellom rammeområder i samsvar med Reglement for delegasjon i budsjettsaker. 8. Regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2014, vil kunne medføre endrede rammer for fylkeskommunen. Eventuelt økte rammer til fylkesvei og lærlinger legges som budsjettøkning på områdene samferdsel og utdanning. En eventuell reduksjon i regionalutviklingsmidlene (kap. 551 post 60), budsjetteres som en reduksjon i rammen til regionalavdelingen, og dette kan medføre behov for endringer i RUP Vedlegg: Økonomiplanhefte: Økonomiplan , Årsbudsjett 2014, Fordelt årsbudsjett Fylkesrådmannens forslag. 21

22 MÅL OG PREMISSER FOR BRUK AV MIDLENE Rammeområde 1 - Folkevalgte styrings- og kontrollorgan: Virksomheten innenfor politisk område videreføres med noe høyere ramme enn Ungdommens fylkesting legges inn som nytt organ og gis et eget budsjett. Rammeområde 2 - Utdanning: Vest-Agder fylkeskommune har som mål å gi elever, lærlinger, lærekandidater og voksne et opplæringstilbud som holder høy kvalitet og er i tråd med behovene i regionen. Alle elever og lærlinger, som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med dokumentasjon som anerkjennes for videre studier og arbeidsliv. Stortingsmelding nr 20 På rett vei ( ) anslår at 80 pst av elevene og lærlingene har potensial for å fullføre og bestå videregående opplæring, mens 20 pst vil kunne fullføre med grunnkompetanse. Dette er en realiserbar visjon for Vest-Agder fylkeskommune. 77 pst. fullført og bestått er sektorens overordnede tallmål for 2017, og angir andel elever i et kull som har fullført og bestått innen fem år etter påbegynt opplæring. I tillegg skal det satses på planlagt grunnkompetanse. Det vil bli arbeidet målrettet for at grunnkompetanse anerkjennes for videre arbeidsliv. Delmål i perioden er: - 80 pst. fullfører og består hvert skoleår - Antall årlige læreplasser i offentlig og privat sektor skal økes til 1000 i perioden - 90 pst. fullfører og består fagprøven Når det gjelder læringsmiljø, er målene at minimum 55 pst. av elevene på hver enkelt videregående skole opplever høy trivsel og høy motivasjon. Antall som opplever mobbing skal reduseres med 15 pst. og mobbing skal følges opp umiddelbart etter gjeldende retningslinjer. Alle elever og lærlinger får faglig tilbakemelding og deltar i vurdering av eget arbeid. Vest-Agder er inneværende år helt i landstoppen på antall elever som har ordinær progresjon i utdanningsløpet. Det betyr at flere elever i risikosonen er i skolen og det forventes derfor at karaktersnittet kan bli noe redusert. Delmål i perioden er: - Resultatene i norsk, engelsk og matematikk på landssnittet - 30 pst. får "bestått meget godt" til fag-/svenneprøve Innenfor området læring og kompetanse er målet at skoleledelsen skal utøve tydelig pedagogisk ledelse i et lærende fellesskap. Regionen står og faller på gode og dyktige lærere som kan veilede og legge til rette for at elevene kan utvikle seg. Da må elever og lærere ha kontinuerlig fokus på forbedring av opplæringen. Delmål i perioden: Skolene i Vest-Agder fylkeskommune kjennetegnes av - Undervisning basert på forskning og erfaring - Sterkt pedagogisk lederskap - Felles refleksjon og erfaringsdeling Rammeområde 3 - Tannhelse: Tannhelsetjenesten startet i 2011 prosjektet "Økt produktivitet- kvalitet i tannhelsetjenesten " som i løpet av 2012 har begynt å gi resultater ved at etterslepet av pasienter som ikke har fått tannhelsetilbud til rett tid vil 22

23 bli innhentet i løpet av året. Prosjektet har også begynt å gi økonomiske effekter. Arbeidet med å utvikle organisasjonen og forbedre effektiviteten ytterligere vil fortsette i Det er også et mål å øke inntjeningen fra voksne betalende klientell. Utfordringsbildet er flerdelt, bla. at den offentlige tannhelsetjenesten de senere år har fått ansvar for å gi mer utfordrende grupper et tannhelsetilbud, noe som medfører økte utgifter og økt tidsbruk. Videre vil det bli økte utgifter til lokaler og husleie, samt at en del av den spesialiserte tannbehandlingen vil koste mer. Det er også behov for utskifting av medisinsk utstyr. Det er et mål at økte kostnader skal dekkes inn av større effektivitet og bedre inntjening. Rammeområde 4 - Regionale tjenester og rammeområde 5 Regional utvikling: Samarbeidsavtalene med kommunene følges opp. Det jobbes med reforhandling av avtaler hvor tidsperioden er utløpt. Det settes av midler til konkrete prosjekter i kommunene, som skal legge til rette for det gode liv, slik Regionplan Agder 2020 prioriterer. Som oppfølgning av Regional planstrategi er det under utarbeidelse tre planer; Regional transportplan, Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIMplanen) og Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Til gjennomføring av planene vil en i størst mulig grad bruke intern kompetanse. Det er i tillegg avsatt midler til prosess og medvirkning. De regionale kulturbyggene er en viktig del av kulturtilbudet i Vest-Agder. Tilskuddene til disse er økt både gjennom deflatorjustering og, når det gjelder Kilden, oppfølging av regional finansieringsandel av det nasjonale tilskuddet. Disse bevilgningene skal bidra til innholdsproduksjon og utvikling av kulturhusene. Fylkeskommunen fortsetter å prioritere drift og vedlikehold av fylkesveiene. Dette følges blant annet opp gjennom nye driftskontrakter i den nye flekkefjordskontrakten og ny kontrakt for kristiansandsregionen fra september I tillegg følges dette opp gjennom handlingsplan for fylkesveier i Vest-Agder , vedtatt i fylkestinget 5. november Arbeidet med Samferdselsplan for Vest-Agder og Regional transportplan for Agder er startet opp. Disse to planene skal utarbeides i sammenheng. Regionplan Agder 2020 understreker at kollektivtransporten skal styrkes. Dette gjøres gjennom økte bevilgninger utover deflatoren. Denne økningen skyldes i hovedsak styrking av kollektivtransporten i listerregionen. Aust-Agder fylkeskommune gikk i 2013 inn som medeier i AKT AS. Eierne bør på grunn av dette ha fokus på å realisere mulige stordriftsfordeler som igjen kan ha positiv effekt på det totale kollektivtilbudet. Rammeområde 6 - Stabsenheter og fellestjenester: Fylkeskommunen skal i 2014 innføre sak/arkivsystem på skolene, ferdigstille etablering av felles postmottak for de videregående skolene og oppgradere økonomisystemet Agresso. Arbeidet i forbindelse med dokumentet Etikk for folkevalgte og ansatte i Vest-Agder fylkeskommune implementeres og videreføres i

24 Byggearbeidene ved Mandal videregående skole skal ferdigstilles i 2014, og det arbeides videre med miljø- og klimatiltak i skolebygg. Første tiltak er vannbåren varme ved Lister videregående skole, avdeling Kvinesdal, og deretter står nytt ventilasjonsanlegg på Kvadraturen skolesenter for tur i Oppfølging av prioriteringer i strategisaken Streng prioritering av økte skatteinntekter i 2013, har gjort det mulig å øke flere av de underbudsjetterte områdene fra Likevel er det en utfordring å følge opp alle prioriteringene som ble gjort i strategisaken. De fleste av punktene behandles grundig i budsjettheftet. Kommentarene under er ment som tilleggsopplysninger. Punkt 1 a følges opp ved prioriteringer innenfor rammen og er omtalt som fylkeskommunens hovedsatsingsområder i budsjettheftet. Punkt 1 b er fulgt opp ved at organisasjoner som får tilskudd av fylkeskommunen og organisasjoner fylkeskommunen har avtale med, er lønns- og prisregulert med 3 pst. Punkt 2a og 2b er fulgt opp i budsjettet. Punkt 2c. Fylkeskommunens gjeldsgrad er i svakt avtakende fra 2013 til budsjett Skolebruksplan for kristiansandsregionen er kommentert i budsjettheftet under sammendrag og i forbindelse med investeringer under utdanning. 4a. Staten har gitt en bevilgning på 4,6 mill. kr i 2014 i forbindelse med rett til Vg3 Påbygg. Beløpet er lagt inn i utdanningssektorens ramme. Oversendelsesforslag: 1. Fylkestinget ber om at det fremlegges en plan for å styrke lærlingeordningen i Vest-Agder. Innenfor lærlingeordningen er det flere tiltak som er grepet fatt i. - Y-nemnda og KS har en rundreise til kommunene der de møter politisk og administrativ ledelse. Her drøftes det konkrete tiltak for flere kommunale læreplasser - Det innarbeides tiltak og samarbeid i alle kommuneavtaler der målet er flere læreplasser i kommunal og privat sektor - Vi har et samarbeid med opplæringskontorene for å rekruttere flere lærebedrifter - Det kommer en plan som skal beskrive et fremtidig samarbeid om VG3 i skole og overgang fra VG3 i skole til læreplass - PTF (prosjekt til fordypning) som har som målsetting at utplassering på VG1 og VG2 skal være målrettet for senere formidling til læreplass. Her er det nettopp vedtatt en rammeplan og hver skole har utarbeidet egne planer for arbeidet. - Stimuleringsmidlene benyttes etter kriterier som er utarbeidet i samråd med opplæringskontorene og vedtatt i HKU. Her er ett av tiltakene å stimulere for flere læreplasser og tidlig formidling. 24

25 2. Fylkestinget ber om at det fremmes forslag for at de som har de tyngste funksjonsnedsettelser kan oppnå økte reisemuligheter i Vest-Agder. Det vil bli fremmet en politisk sak om dette i For budsjettåret 2014 vil fylkesrådmannen anbefale at en eventuell økning i tilbudet til de med tunge funksjonsnedsettelser må dekkes gjennom totalrammen som er avsatt til TT-transport i I følge tall fra SSB, har Vest-Agder fylkeskommune i dag et forbruk på TTtransport som ligger vesentlig over landsgjennomsnittet og fylkene i Sør-Norge. Kristiansand, 20. november 2013 Kristin Tofte Andresen fylkesrådmann Lise Solgaard økonomisjef Vedlegg til sak ØKONOMIPLAN_201 4_2017_FYLKESRÅDMANNENS_FORSLAG.pdf Nøkkeltall fra KOSTRA.docx 25

26 Referatsaker (trykkes i eget hefte til medlemmene): Saknr Arkivsak Tittel 30/13 11/ Referat fra møte i drøftingsrådet /13 13/ Møte Brukerutvalg SSHF 32/13 13/ Møteprotokoll Fylkeseldrerådet i Vest-Agder /13 13/ Kristiansand får for funksjonshemmede :Protokoll fra møte 30. september 34/13 13/ Rådet for funksjonshemmede i Kristiansand, protokoll fra møte 28. oktober 35/13 13/ Årsmelding Audnedal råd for eldre og funksjonshemmede 36/13 13/ Møteprotokoll - fylkesrådet for funksjonshemmede Troms fylkeskommune 26

27 Eventuelt 1. Landskonferanse Møteplan Rådets økonomi pr. oktober Oppsummering av status på vaf.no, universell utforming (IT) 5. Likestilling-integrering-mangfold 6. Få flere funksjonshemmede i fysisk aktivitet 7. Konferanser/deltakelse av rådet 27

Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Tor Mathisen (H), Vidar Kleppe (Dem.), Gudrun Strengenes (Ap) og Oddbjørn Aardalen (Sp).

Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Tor Mathisen (H), Vidar Kleppe (Dem.), Gudrun Strengenes (Ap) og Oddbjørn Aardalen (Sp). MØTEPROTOKOLL Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Dato: 02.12.2013 kl. 10:00 Sted: Fylkesutvalgssalen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 Tilstede: Andre: Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Tor Mathisen (H), Vidar Kleppe

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 24.11.2015 Fylkestinget 15.12.2015

Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 24.11.2015 Fylkestinget 15.12.2015 Arkivsak-dok. 15/05256-41 Saksbehandler Lise Solgaard Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 24.11.2015 Fylkestinget 15.12.2015 ÅRSBUDSJETT 2016 Fylkesrådmannens forslag til vedtak 1. Driftsbudsjett for

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder Dato: 27.05.2013 kl. 10:00-15.30 Sted: Mandal Rådhus, bystyresalen. Arkivsak: 13/00006 Tilstede: Christian Eikeland, Karin Hodne,

Detaljer

Vedlagt følger møteinnkalling- Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vedlagt følger møteinnkalling- Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/447391_fix.html Side 1 av 1 12.11.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 06.11.2014 14:04:41 Til: Bergh, Eva; Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 66 Økonomiplan 2014-2017 DEL I:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkeseldrerådet i Vest-Agder. Dato: 10.06.2013 kl. 10:00-13.20 Sted: Akvariet, Fylkeshuset Arkivsak: 13/00007

MØTEPROTOKOLL. Fylkeseldrerådet i Vest-Agder. Dato: 10.06.2013 kl. 10:00-13.20 Sted: Akvariet, Fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 MØTEPROTOKOLL Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Dato: 10.06.2013 kl. 10:00-13.20 Sted: Akvariet, Fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 Tilstede: Protokollfører: Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Oddbjørn

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 08.10.14 Papirutgave sendes medlemmer.

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 08.10.14 Papirutgave sendes medlemmer. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/439051_fix.html Side 1 av 1 29.09.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 26.09.2014 13:59:22 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg:

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg: file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/447331_fix.html Side 1 av 1 12.11.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 10.11.2014 08:46:25 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 19.02.15. Klikkbare vedlegg ses for øvrig på: www.vaf.no/politikk

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 19.02.15. Klikkbare vedlegg ses for øvrig på: www.vaf.no/politikk file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/463968_fix.html Side 1 av 1 16.02.2015 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 16.02.2015 09:03:25 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2013-2016 Dette hefte er inndelt slik DEL 1: ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2013 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2013 67 Økonomiplan 2013-2016 DEL I:

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2015-2018

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2015-2018 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2015 66 Økonomiplan

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending Dato: 19.11.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: 201300002-35 Arkivkode: 033 Det vises til innkalling/saksliste

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og Oddbjørn Aardalen. Informasjon- og serviceavd. v/ Marion Erichsen

Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og Oddbjørn Aardalen. Informasjon- og serviceavd. v/ Marion Erichsen MØTEPROTOKOLL Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Dato: 21.10.2013 kl. 10:00 Sted: Utvalgssalen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder Dato: 11.03.2013 kl. 10:00 13.45 Sted: Utvalgs salen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00006 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Christian

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 A lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 - en helhetlig tilnærming til et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer

Side 1 av 1. For å se vedleggene, kan du klikke på denne lenken: http://opengov.cloudapp.net/meetings/vaf/meetings/details/359562

Side 1 av 1. For å se vedleggene, kan du klikke på denne lenken: http://opengov.cloudapp.net/meetings/vaf/meetings/details/359562 file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/447405_fix.html Side 1 av 1 12.11.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 10.11.2014 15:36:17 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Arild

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Bra for alle Nødvendig for noen fylkesstrategi for arbeidet med Universell Utforming i vest-agder 2012-2015 Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune fylkesstrategi for arbeidet

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 07.05.2015 Tid: 18:30 Tilleggssaker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 15/4 15/414 ÅRSMELDING 2014 SIGDAL

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Side 1 av 1. Beskrivelse: cid:5365bcb9-b564-46e0-bea3-4ba4bf718341@lan. Med vennlig hilsen Kind regards

Side 1 av 1. Beskrivelse: cid:5365bcb9-b564-46e0-bea3-4ba4bf718341@lan. Med vennlig hilsen Kind regards file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/410246_fix.html Side 1 av 1 25.03.2014 Fra: Kjell A. Kristiansen[Kjell.Kristiansen@knutepunktsorlandet.no] Dato: 25.03.2014 08:04:20 Til: 'postmottak@vennesla.kommune.no';

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2013 Tid: 13:00 14:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål om å være et verktøy for: Politisk styring og prioritering Målstyring ved de ulike avdelingene Grunnlag for rapportering Eksempel resultatmål

Detaljer

Hva kan gå galt ved budsjettering

Hva kan gå galt ved budsjettering Hva kan gå galt ved budsjettering Noen erfaringer fra revisor Økonomiforum Troms 25.-26. september 2013 1 Årsbudsjettskjema, Noter, Redegjørelser eller Økonomisk oversikt mangler eller er ikke i samsvar

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING Arkivsak-dok. 11/04825-35 Saksbehandler Manuel Birnbrich Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 08.10.2012 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 10.10.2012 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 17.10.2012 Råd for

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011 Dato: Arkivref: 23.02.2011 2009/5055-5471/2011 / G10/&30 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) 2011. Agder naturmuseum og botaniske hage 3 375 105 3 480. Agder Teater A/S 25 397 10 065 35 462

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) 2011. Agder naturmuseum og botaniske hage 3 375 105 3 480. Agder Teater A/S 25 397 10 065 35 462 Page 1 of 7 Vest-Agder Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Universitetet i Agder. Det gir

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer