SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT HØSTEN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT HØSTEN 2015"

Transkript

1 SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT HØSTEN 2015 Denne sensorveiledningen er utarbeidet på grunnlag av et utkast som ble skrevet og oversendt sensorene like etter eksamen. I forhold til utkastet er det gjort noen mindre justeringer i lys av erfaringer fra sensuren og nivåkontrollen. Oppgaven reiser fem spørsmål fordelt på tre deler. I spørsmål 1 skal kandidatene drøfte om Lillevik kommune har krav på tilbakesøking. Tilbakesøking etter condictio indebiti er behandlet i Bergsåker, Pengekravsrett (2015), s , og Hagstrøm, Obligasjonsrett, kap som er ført opp som tilleggslitteratur. Det kan være naturlig å starte med kort å behandle virkeområdet til condictio indebiti, som tradisjonelt knytter seg til betaling skjedd på grunn av en villfarelse om betalingspliktens eksistens eller omfang. Kandidater som problematiserer om regelen kommer til anvendelse ut fra at det her kan ha skjedd en tastefeil, må honoreres. Det er like fullt forsvarlig å fokusere på at det er skjedd en feilutbetaling som betaleren var uvitende om, og at også slike tilfeller må falle innenfor anvendelsesområdet. Utgangspunktet er at tilbakebetaling etter condictio indebiti må vurderes konkret og under hensyn til rimelighet, jf. bl.a. Rt s. 290 Birgodommen. I denne rimelighetsvurderingen må det foretas en avveining av to motstående hensyn: Oppgjørshensynet som taler for at mottakeren skal kunne innrette seg på at betalingen som har funnet sted er endelig, og korreksjonshensynet som taler for at feil bør korrigeres. I denne avveiningen er det en rekke momenter som er av relevans. Utfordringen for studentene er å bruke de momentene som er relevante ut fra faktum i oppgaven, samt å veie disse mot hverandre. Det må ut fra faktum legges til grunn at Kari ikke visste at hun mottok for mye lønn. Hver enkelt måned var heller ikke forskjellen så stor, og feilen skjedde i forbindelse med at hun samtidig gikk opp i stillingsprosent. Det kan likevel ut fra de månedlige lønnsslippene hun mottok, stilles spørsmål ved om hun ikke burde oppdaget feilen. Dette må veies opp i mot at de for store utbetalingene skyldes en feil begått av Lillevik kommune. Om dette var en tastefeil eller systemfeil er ikke oppgitt, men her kan studentene drøfte om det ikke uansett bør forventes at en profesjonell arbeidsgiver som Lillevik kommune har kontrollrutiner for å fange opp slike feil. At det er tatt et rutinemessig standardforbehold på lønnsslippen, kan i denne sammenhengen ikke tillegges nevneverdig vekt. Det er videre tale om lønnsutbetalinger som er forbrukt etter hvert. Et tilbakebetalingskrav vil da kunne ramme Kari hardt, spesielt dersom rettsvirkningen av tilbakebetaling er at hun må betale tilbake hele feilutbetalingen. Faktum åpner her opp for at studentene kan problematisere en eventuell 1

2 berikelsesbegrensning på rettsvirkningssiden. Studentene kan også vise til at det er gått lang tid, i alle fall fra de første feilutbetalingene skjedde. Selv om kommunen gav beskjed til Kari umiddelbart da de fant ut av feilen, gikk det likevel fire måneder før et krav ble fremsatt. I og med uttalelsen fra Beate Vold om at dette «sikkert ordnet seg», bør en vel kunne forvente en raskere reaksjon, men her kan det også argumenteres med at det er forståelig at Vold ville konferere med kommuneadvokaten. Konklusjonen vil nok i særlig grad bero på hvordan studentene vurderer og vektlegger det faktum at Kari gjennom to år har unnlatt å undersøke lønnsslippen sin. Som ventet klarer de fleste studentene å finne frem til relevant rettsgrunnlag, og de drøfter temmelig forstandig ut fra faktum i oppgaven. Spørsmål 2 gjelder hvorvidt Lillevik kommune kan kreve renter av tilbakesøkingskravet. Spørsmålet forutsetter at Lillevik kommune får medhold i sitt tilbakesøkingskrav. Renter er behandlet i Bergsåker, Pengekravsrett, kap. III og Hagstrøm, Obligasjonsrett, kap Temaet er også grundig behandlet i undervisningen. Studentene kan her ta utgangspunkt i at det tradisjonelt har vært oppstilt et krav om hjemmel i lov, avtale eller sedvane, men at dette særskilte hjemmelskravet ikke lenger kan opprettholdes, jf. bl.a. Rt s. 71, Rt s. 816, Rt s. 484 og Rt s Selv om det særskilte hjemmelskravet ikke lenger kan opprettholdes, må det like fullt påvises et rettslig grunnlag for krav på renter. Studenter som går rett fra å fastslå at det ikke lenger er noe krav om særskilt hjemmel, til å vurdere om det er rimelig å tilkjenne Lillevik kommune renter, må trekkes for dette. For i det hele tatt å vurdere renter ut fra rimelighetsbetraktninger, bør studentene altså etablere rimelighetsbetraktninger som et adekvat rettslig grunnlag for rentekrav. Det kan reises en del innvendinger til et slikt grunnlag, men ut fra de dommene det er vist til over, særlig Rt s. 484 og Rt s. 501, sammenholdt med nyere juridisk teori, særlig Bergsåkers fremstillinger, er det fullt ut forsvarlig å komme til at renter kan tilkjennes på grunnlag av rimelighet. Når det gjelder den konkrete subsumsjonen, er det vel mest nærliggende å komme til at Lillevik kommune ikke får medhold. Kari burde kanskje forstått at hun mottok for mye lønn, men kredittperioden er, i alle fall for deler av kravet, ikke særlig lang, og de økonomiske fordelene Kari har hatt av å disponere kreditten er nok temmelig ubetydelig. Selv om det er tale om ufrivillig kreditt, kunne dessuten Lillevik kommune betinget seg renter i arbeidsavtalen. Som vanlig er det studentenes argumentasjon som er avgjørende. Inntrykket mitt etter sensur og nivåkontroll er at de aller fleste har fått med seg det mest grunnleggende på dette punktet, og bruker momentene i faktum som er av relevans. 2

3 Spørsmål 3 gjelder når forsinkelsesrentene starter å løpe i et tilfelle der påkravet først kommer frem etter 45 dager. I den anbefalte litteraturen er spørsmålet behandlet i Bergsåker, Pengekravsrett, s Se også tilleggslitteraturen, Hagstrøm, Obligasjonsrett, s Rør- og fliskompaniet AS har krevd forsinkelsesrenter fra tretti dager etter at fakturaen ble sendt. Partene har avtalt vederlag etter regning, og kravet forfaller ved påkrav, jf. gbl. 5 første ledd per analogi og hvtjl. 37. Det følger av rentel. 2 første ledd annet punktum at når forfallsdag, som her, ikke er «fastsatt i forveien», løper renten «fra 30 dager etter at fordringshaveren har sendt skyldneren skriftlig påkrav». Problemet er imidlertid at påkravet ikke kom frem til Marte før 45 dager etter at det ble sendt. Et påkrav er som kjent et påbud som først får virkning når det kommer frem. Dette innebærer at grunnvilkåret for å kreve forsinkelsesrenter, nemlig at «kravet ikke innfris ved forfall», jf. rentel. 2 første ledd første punktum, først er oppfylt etter 45 dager. Forsinkelsesrenter kan følgelig ikke påløpe forut for at fakturaen kom frem, slik Rørog fliskompaniet hevder, ganske enkelt fordi kravet da enda ikke var forfalt. Det bør kunne forventes at studentene i alle fall er innom dette grunnvilkåret for forsinkelsesrenter. Studenter i øvre sjikt bør helst også klare å se at problemet her knytter seg til om et krav kan være misligholdt før påkrav er kommet frem, selv om de ikke nødvendigvis kobler til det som ble lært i avtaleretten om påbud. Spørsmålet blir dernest om forsinkelsesrentene skal løpe når fakturaen kom frem den 15. juli, eller om det deretter skal gå tretti dager, slik at rentene først starter å løpe 15. august. Det er uklart hvordan ordlyden i rentel. 2 første ledd annet punktum skal forstås i den situasjonen som her er oppstått. Det vi i alle fall kan lese ut av ordlyden, er at det i utgangspunktet er skyldneren som har risikoen for at påkravet forsinkes, jf. at rentene løper tretti dager etter at kreditor «har sendt» det skriftlige påkravet. Dette innebærer at dersom sendingen forsinkes, vil skyldneren kunne få kortere frist på seg enn tretti dager til å gjøre opp kravet før rentene løper. Dette kan dermed trekke i retning av at renter skal beregnes fra den dagen påkravet kom frem, så lenge det er gått mer enn tretti dager fra påkravet ble sendt, men særlig klar anvisning gir ikke ordlyden. Her vil det også være naturlig å se hen til hensikten med månedsfristen i påkravstilfellene, som er å gi skyldneren en frist for å iverksette betalingen når betalingsdagen på forhånd er ukjent, NOU 1974: 54 s. 51. Det kan argumenteres med begge løsninger. I teorien har Bergsåker, Pengekravsrett, s. 189 tatt til orde for at forsinkelsesrenten bør regnes fra den dagen påkravet kommer frem når dette, som her, skjer mer enn tretti dager etter avsendelsen, et fornuftig standpunkt ut fra hvem av partene som har forsendelsesrisikoen. En del kandidater vil kanskje huske dette, og nøye seg med å gjengi Bergsåkers syn, men det kan det ikke gis full uttelling for. Av kandidater i øvre sjikt bør det forventes at de tar tak i ordlyden, og gjerne har fått med seg og resonnerer noe rundt formålet med 30-dagers fristen. 3

4 Under sensuren har det vist seg at mange kandidater har problemer med drøftelsen av spørsmål 3, og i mange tilfeller skyldes dette en misforståelse av når forfall inntrer. Dette må det trekkes for. Spørsmål 4 går på hvorvidt det er grunnlag for å lempe forsinkelsesrenten. Lemping er omtalt i Bergsåker, Pengekravsrett, s Forutsatt at forsinkelsesrentene starter å løpe når fakturaen kom frem til Marte 15. juli 2015, er det spørsmål om å lempe én måneds påløpte forsinkelsesrenter. I forbrukerforhold er det adgang til å lempe forsinkelsesrenten, jf. rentel. 4 bokstav a. Forsinkelsesrenteloven har ikke en egen definisjon av forbrukerbegrepet, bortsett fra at det presiseres at det avgjørende er om skyldneren er «skyldner i egenskap av forbruker» innledningsvis i rentel. 4. I Bergsåkers lærebok på s. 196 er det uttalt at det er naturlig å legge samme innhold i begrepet som det som finnes i annen sentral lovgivning. Innledningsvis i spørsmål 4 kan det være naturlig helt kort å vise til at Marte må anses som forbruker, men studenter som uten begrunnelse anvender definisjonen i annen (kontrakts)lovgivning direkte, bør trekkes for dette. Lemping kan skje på ulike måter, og det er adgang også til fullt fritak. Etter ordlyden er lemping likevel knyttet opp i mot tilfellene der skyldneren har hatt «rimelig grunn for sin betalingsvegring», og her kan kandidatene problematisere hvorvidt Martes forhold faller innenfor de tilfellene regelen tar sikte på, jf. ordlyden av «betalingsvegring». I den grad man kommer til at loven ikke skal tolkes strengt i så måte, blir neste spørsmål om lemping skal finne sted. Selv om Marte helt uforskyldt er kommet opp i en vanskelig situasjon, er selve rentebeløpet såpass lavt, samtidig som det er rimelig å forvente at man får noen til å passe på regningene sine når man i lang tid er innlagt på sykehus, at lemping nok er uaktuelt. Studenter som behandler forbrukerbegrepet på en fornuftig måte, og også problematiserer «betalingsvegring» må honoreres. Oppgaven er i det hele tatt egnet til å skille metodisk sterke kandidater fra de metodisk svakere. Spørsmål 5 gjelder adgangen for en cesjonar til å påberope seg foreldelsesloven 10 nr. 1. Spørsmålet er ikke direkte berørt i den anbefalte litteraturen, men Bergsåker, Pengekravsrett, s. 333 er inne på problemstillingen, samtidig som skyldnerens stilling etter en cesjon mer generelt er omtalt i læreboken bl.a. på s. 87 og s. 257, samt er gjort til tema for en storgruppeoppgave. Vederlagskrav for utførte håndverkertjenester foreldes etter den alminnelige foreldelsesfristen i fl. 2, jf. 3 nr. 1. Det er her rimelig å anta at den treårige foreldelsesfristen startet å løpe ved avslutningen av oppdraget, altså i januar 2012, da dette er det tidspunktet kravet tidligst kunne vært krevd oppfylt, se hertil hvtjl. 37. Dette innebærer, som Vik anfører, at kravet per oktober 2015 i utgangspunktet er 4

5 foreldet. Kreditoren, cesjonaren Peder, ble imidlertid nylig kjent med sitt krav. Foreldelseslovens ordning er at den kreditor som er aktsom uvitende om sin fordring, kan påberope seg den ettårige tilleggsfristen i fl. 10 nr. 1. Kan Peder påberope seg denne bestemmelsen, vil kravet klart nok enda ikke være foreldet. Hvorvidt en cesjonar kan påberope seg fl. 10 nr. 1, eller om det er kunnskapene til den opprinnelige kreditoren som er avgjørende, er omdiskutert i norsk juridisk teori. I denne oppgaven er imidlertid kravet mot Vik allerede foreldet forut for at Peder kjøpte møbelsnekkerfirmaet med dets utestående fordringer i februar Det følger da av gjeldsbrevloven 25, som klart får analogisk anvendelse på pengekrav som ikke er knyttet til gjeldsbrev, at ved overdragelse av pengekrav, får «mottakaren» ikke «betre rett enn avhendaren». Vik beholder altså alle sine innsigelser, og kan også påberope seg foreldelse overfor den nye erververen av kravet. Peder kan da ikke gjøre kravet gjeldende. Treffer studentene på spørsmålet, vil dette kunne besvares temmelig kort. En del studenter overser gbl. 25, og avgjør spørsmålet helt og holdent på bakgrunn av fl. 10 nr. 1. I den grad studentene problematiserer hvorvidt en cesjonar kan påberope seg tilleggsfristen når cedenten åpenbart hadde de nødvendige kunnskapene, må studentene like fullt kunne få en god del uttelling. For studenter som ikke ser at dette kan være et problem, bør det i alle fall forventes at de kjenner til foreldelseslovens system med en alminnelig treårig frist, kombinert med muligheten for kreditor til å påberope seg en ettårig tilleggsfrist. Nærmere om bedømmelsen Oppgavens fem spørsmål har varierende vanskelighetsgrad. Spørsmål nr. 1 og nr. 2 skal være overkommelig for de fleste, da condictio indebiti og rentespørsmål er grundig behandlet i undervisningen. Også spørsmål 4 bør være overkommelig; her dreier det seg først og fremst om tolking av mer eller mindre kjent lovtekst. I spørsmål 3 kan nok en del kandidater komme skjevt ut dersom de ikke drøfter grunnvilkåret om mislighold, og også i spørsmål 5 kan kandidater raskt komme ut på ville veier om de setter i gang og drøfter fl. 10 nr. 1 uten å se at kravet var foreldet allerede før overdragelsen. En viss uttelling bør det likevel gis dersom fl. 10 nr. 1 drøftes på en forstandig måte, og særlig så lenge kandidatene ser hva som er problemet med oppgaven. Kandidater som får de to beste karakterene drøfter typisk spørsmål 1, 2 og 4 på et rimelig godt materielt og metodisk nivå, og man bør også kunne forvente en del av drøftelsene for så vidt gjelder spørsmål 3 og 5. Det må likevel understrekes at det er 5

6 helheten som teller, så selv om kandidater under en fire-timers eksamen i «kampens hete» kanskje bommer på typisk spørsmål 3 eller 5 (ved at de overser gbl. 25), er det ikke utelukket å gi karakterer i øvre sjikt. Besvarelser i det midtre sjikt vil som vanlig ha flere materielle og metodiske svakheter, men her må man som et utgangspunkt kunne forvente at i alle fall spørsmål 1, 2 og 4 besvares rimelig greit, samtidig som kandidatene for så vidt gjelder spørsmål 5 i alle fall kjenner til og kan anvende fl. 2, 3 og 10 på faktum. Besvarelser i det nedre sjikt vil gjennomgående inneholde en rekke materielle svakheter og feil. Det er neppe nok til å få bestått at der er noe av relevans om condictio indebiti, dersom de øvrige deler av besvarelsen har lite av verdi. Bergen, 5. januar 2016 Miriam Skag 6

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-09

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-09 1 SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-09 Denne sensorveiledningen er basert på et utkast som ble skrevet forut for eksamen, tilbakemeldinger fra sensorer og erfaringer fra nivåkontrollen. Oppgaven

Detaljer

Den overordnede problemstillingen er om Lillevik kommune har krav på tilbakesøking av for mye utbetalt lønn.

Den overordnede problemstillingen er om Lillevik kommune har krav på tilbakesøking av for mye utbetalt lønn. EKSAMEN I JUS132 PENGEKRAVSRETT MØNSTERBESVARELSE 2015 Kandidatens navn: Magnus Eidem Del I Spørsmål 1 Tvisten står mellom Kari Ås og Lillevik kommune. Den overordnede problemstillingen er om Lillevik

Detaljer

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-10

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-10 1 SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-10 Denne sensorveiledningen er basert på et utkast som ble sendt ut til sensorene like etter eksamen. I forhold til utkastet er det gjort endringer som følge

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014 Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014 Gjennomgang 24. april 2014 12.15 Misjonssalen v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt høsten 2012 (JUS 3211). Omfang:

Detaljer

Partene i saken er Kari Ås og Lillevik kommune.

Partene i saken er Kari Ås og Lillevik kommune. 1 Overordnede kommentarer: Kandidaten har en systematisk og metodisk tilnærming til de ulike problemstillingene. Leseren kan enkelt følge de ulike resonnement og vurderinger ved at kandidaten starter med

Detaljer

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-13

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-13 1 SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-13 Denne sensorveiledningen bygger på et utkast som ble utarbeidet forut for eksamen og oversendt sensorene samtidig med oversendelsen av eksamensoppgaven.

Detaljer

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-14

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-14 1 SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-14 Denne sensorveiledningen er utarbeidet på grunnlag av et utkast som ble skrevet og oversendt sensorene like etter eksamen. I forhold til utkastet er det

Detaljer

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-12

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-12 1 SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-12 Denne sensorveiledningen er utformet på grunnlag av et utkast som ble oversendt sensorene sammen med eksamensbesvarelsene. I forhold til utkastet er det

Detaljer

SENSORVEILEDNING SKOLEEKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-08

SENSORVEILEDNING SKOLEEKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-08 1 SENSORVEILEDNING SKOLEEKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-08 Denne sensorveiledningen er basert på et utkast datert 5. desember 2008, som ble sendt til sensorene i forbindelse med påbegynnelse av sensurarbeidet.

Detaljer

Lønnsutbetalinger hva skjer når utbetalingene er feil?

Lønnsutbetalinger hva skjer når utbetalingene er feil? Lønnsutbetalinger hva skjer når utbetalingene er feil? Legeforeningen mottar med jevne mellomrom henvendelser fra medlemmer i saker som gjelder feilutbetalinger av lønn og krav fra arbeidsgiver om tilbakebetaling.

Detaljer

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-11

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-11 1 SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-11 Denne sensorveiledningen er basert på et utkast som ble utarbeidet forut for eksamen, og som ble oversendt sensorene samtidig med eksamensbesvarelsene.

Detaljer

JUS 3211 FORMUERETT II VÅREN 2013: SENSORVEILEDNING (DEL I)

JUS 3211 FORMUERETT II VÅREN 2013: SENSORVEILEDNING (DEL I) Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 15. mai 2013 Erlend Haaskjold JUS 3211 FORMUERETT II VÅREN 2013: SENSORVEILEDNING (DEL I) Eksamensoppgaven er gitt i form av en praktikumsoppgave

Detaljer

FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT (PENGEKRAVSRETT) H 2012

FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT (PENGEKRAVSRETT) H 2012 FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT (PENGEKRAVSRETT) H 2012 20., 21., 22., 23. og 24. august 2012 kl 12.15 14.00 (22/8 kl 10.15-12.00) i Edderkoppen TRYGVE BERGSÅKER OBLIGASJONSRETT (PENGEKRAVSRETT) Forelesningene

Detaljer

Spørsmålet er om det at Jon kjøpte kravet før Ole avskjærer Martes motregningsrett.

Spørsmålet er om det at Jon kjøpte kravet før Ole avskjærer Martes motregningsrett. Eksamen Pengekravsrett Oppg. 1 Tvistens parter er Marte Kirkerud og Jon Rud. Den overordnede problemstillingen er om Marte har rett til å motregne ovenfor med kravet hun har på Lars. Det følger av gjeldsbrevloven

Detaljer

DEL I Partene i saken er Familien Rud (Rud) og Byggmesterfirma Ole Vold AS (Vold).

DEL I Partene i saken er Familien Rud (Rud) og Byggmesterfirma Ole Vold AS (Vold). Eksamen i Pengekravsrett Mønsterbesvarelse fra 2016 DEL I Partene i saken er Familien Rud (Rud) og Byggmesterfirma Ole Vold AS (Vold). Spørsmål 1 Den overordnede problemstillingen er om Vold har et krav

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3211, Obligasjonsrett II innlevering 5. september 2012

Fakultetsoppgave JUS 3211, Obligasjonsrett II innlevering 5. september 2012 Fakultetsoppgave JUS 3211, Obligasjonsrett II innlevering 5. september 2012 Gjennomgang 5. oktober 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen våren 2012 (JUS 3211 del 1) Omfang:

Detaljer

Eksamen i pengekravsrett Mønsterbesvarelse fra DEL I Partene i saken er Familien Rud (Rud) og Byggmesterfirma Ole Vold AS (Vold).

Eksamen i pengekravsrett Mønsterbesvarelse fra DEL I Partene i saken er Familien Rud (Rud) og Byggmesterfirma Ole Vold AS (Vold). Eksamen i pengekravsrett Mønsterbesvarelse fra 2016 Kommentert av Mira Bergsland, advokat i Wikborg Rein DEL I Partene i saken er Familien Rud (Rud) og Byggmesterfirma Ole Vold AS (Vold). Spørsmål 1 Den

Detaljer

FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423

FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423 FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423 De aller fleste arbeidstakere opplever å måtte skrive under på en standard arbeidsavtale/kontrakt hvor det står at

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3212/3211, Dynamisk tingsrett innlevering 21. oktober 2016

Fakultetsoppgave JUS 3212/3211, Dynamisk tingsrett innlevering 21. oktober 2016 Fakultetsoppgave JUS 3212/3211, Dynamisk tingsrett innlevering 21. oktober 2016 Gjennomgang 11. november 2016 (12:15 Misjonssalen) v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen på JUS

Detaljer

FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT II (PENGEKRAVSRETT) V , 4., 5., 6. og 7. mars 2014 kl i Misjonssalen TRYGVE BERGSÅKER

FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT II (PENGEKRAVSRETT) V , 4., 5., 6. og 7. mars 2014 kl i Misjonssalen TRYGVE BERGSÅKER FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT II (PENGEKRAVSRETT) V 2014 3., 4., 5., 6. og 7. mars 2014 kl 10.15 12.00 i Misjonssalen TRYGVE BERGSÅKER OBLIGASJONSRETT II (PENGEKRAVSRETT) Forelesningene er på ti timer,

Detaljer

JUS 3111 FORMUERETT I VÅREN 2013: REVIDERT SENSORVEILEDNING

JUS 3111 FORMUERETT I VÅREN 2013: REVIDERT SENSORVEILEDNING Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 5. juni 2013 Erlend Haaskjold JUS 3111 FORMUERETT I VÅREN 2013: REVIDERT SENSORVEILEDNING Eksamensoppgaven er gitt i form av en praktikumsoppgave,

Detaljer

Besvarelse bedømt til C. Spørsmål 1: Kan Ole kreve renter av Marte?

Besvarelse bedømt til C. Spørsmål 1: Kan Ole kreve renter av Marte? Besvarelse bedømt til C. I Spørsmål 1: Kan Ole kreve renter av Marte? Sakens parter er Marte Kirkerud og Ole Instad. Ole krever at Marte betaler renter av sent mottatt vederlagsbetaling. Det er et alminnelig

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Sensorveiledning JUS114 Juridisk metode, eksamen V-2012

Sensorveiledning JUS114 Juridisk metode, eksamen V-2012 Sensorveiledning JUS114 Juridisk metode, eksamen V-2012 I) Generelt om kursets innhold, kjernelitteratur, undervisning og læringsutbytte I studieplanen er opplyst at kurset tar for seg rettskildeprinsippene

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/4 Klager: A Innklaget: Christiania Markets Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

Besvarelse bedømt til A. Spm nr 1: Kan Ole kreve renter av Marte?

Besvarelse bedømt til A. Spm nr 1: Kan Ole kreve renter av Marte? Besvarelse bedømt til A. Spm nr 1: Kan Ole kreve renter av Marte? Det må først undersøkes om Ole kan kreve forsinkelsesrenter med hjemmel i forsinkelsesrenteloven, jfr. at det her dreier seg om en forsinket

Detaljer

Besvarelse. Spørsmål 1. Dette er en omformulering av spørsmålsteksten som strengt tatt ikke er nødvendig.

Besvarelse. Spørsmål 1. Dette er en omformulering av spørsmålsteksten som strengt tatt ikke er nødvendig. Besvarelse Spørsmål 1 Dette er en omformulering av spørsmålsteksten som strengt tatt ikke er nødvendig. Oppgaven legger ikke opp til en slik drøftelse som kandidaten her går innpå. Det er vel også alminnelig

Detaljer

FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT II (PENGEKRAVSRETT) H 2014

FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT II (PENGEKRAVSRETT) H 2014 FORELESNINGER OBLIGASJONSRETT II (PENGEKRAVSRETT) H 2014 6., 7., 8. og 10. oktober 2014 kl 12.15 14.00 (10. oktober også 14.15-16) i Misjonssalen TRYGVE BERGSÅKER OBLIGASJONSRETT II (PENGEKRAVSRETT) Forelesningene

Detaljer

Sensorveiledning Skoleeksamen JUS 243 Allmenn formuerett 2011

Sensorveiledning Skoleeksamen JUS 243 Allmenn formuerett 2011 Sensorveiledning Skoleeksamen JUS 243 Allmenn formuerett 2011 Generelt Oppgaven har et relativt kort faktum og bør kunne løses greit innenfor de disponible fire timene. Som alltid er det imidlertid vanskelig

Detaljer

«1. Redegjør for adgangen etter utlendingsloven 10 annet ledd til å gjøre unntak fra retten til visum etter første ledd.

«1. Redegjør for adgangen etter utlendingsloven 10 annet ledd til å gjøre unntak fra retten til visum etter første ledd. Kort sensorveiledning JUS5120 Utlendingsrett våren 2017 Oppgaveteksten lyder: «1. Redegjør for adgangen etter utlendingsloven 10 annet ledd til å gjøre unntak fra retten til visum etter første ledd. 2.

Detaljer

Manuduksjon i pengekravsrett utvalgte temaer. Manuduksjon v/ Gunn Karin Brunsvik 2. desember 2016

Manuduksjon i pengekravsrett utvalgte temaer. Manuduksjon v/ Gunn Karin Brunsvik 2. desember 2016 Manuduksjon i pengekravsrett utvalgte temaer Manuduksjon v/ Gunn Karin Brunsvik 2. desember 2016 1 Pengekravsrettens plassering i rettssfæren Pengekravsrett hører inn under den alminnelige obligasjonsretten

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012

Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012 Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012 Gjennomgang 15. november 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen høsten 2011 (JUS 3111 del 1) Omfang

Detaljer

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016 advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal TEMAET Reklamasjonsregler og andre utvalgte fristregler i leieforhold

Detaljer

Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon.

Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon. Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon. Hva er det viktigste jeg skal si i Unngå løse: dag? På den ene side på den annen side drøftelser Trekker i den ene retning trekker i den andre retning

Detaljer

Metodedelen av faget JUS4111 (metode og etikk) utgjør 7 av 10 studiepoeng.

Metodedelen av faget JUS4111 (metode og etikk) utgjør 7 av 10 studiepoeng. Bodil Kristine Høstmælingen Utkast til sensorveiledning, del II Metode (antatt tidsforbruk 2 timer) Jus 4111 Vår 2012 Eksamensdag: 30. mai 2012 Oppgave: Drøft likheter og forskjeller mellom tolkning/anvendelse

Detaljer

Miriam Skag. Starttidspunkt for foreldelsesfrister

Miriam Skag. Starttidspunkt for foreldelsesfrister Miriam Skag Starttidspunkt for foreldelsesfrister Innhold Forord 5 Forord til doktoravhandlingen 6 DEL I Innledning og bakteppe 17 1 Emnet, problemstillinger og avgrensninger 19 2 Bruken av fremmed rett

Detaljer

Sensorveiledning skoleeksamen Tingsrett 2009

Sensorveiledning skoleeksamen Tingsrett 2009 Sensorveiledning skoleeksamen Tingsrett 2009 1. Lovlig bruk som fritidsbolig i henhold til servl. 2? a. Fra naust til fritidsbolig? Oppgaven kan struktureres på flere måter, men i veiledningen har jeg

Detaljer

TEMA FRA KLAGESAKER - ENKELTVEDTAK, KORRIGERING OG OMGJØRING. Saksbehandlersamling

TEMA FRA KLAGESAKER - ENKELTVEDTAK, KORRIGERING OG OMGJØRING. Saksbehandlersamling TEMA FRA KLAGESAKER - ENKELTVEDTAK, KORRIGERING OG OMGJØRING Saksbehandlersamling 12.06.13 1 Forvaltningsrettslige tema Når skal enkeltvedtak fattes? Når kan nytt vedtak fattes med hjemmel i forskriften

Detaljer

Lønn og arbeidstid. 2.26 Likelønn

Lønn og arbeidstid. 2.26 Likelønn Lønn og arbeidstid 2.26 Likelønn Oppgaven er utdrag av LKN 2005-16, og rettslig hjemmel for drøftelsen er likestillingsl. 21. Følgende er klagenemnda for likestilling sine merknader som ut fra likestillingslovens

Detaljer

JUS113 KONTRAKTSRETT I EKSAMEN VÅR 2012 SENSORVEILEDNING

JUS113 KONTRAKTSRETT I EKSAMEN VÅR 2012 SENSORVEILEDNING JUS113 KONTRAKTSRETT I EKSAMEN VÅR 2012 SENSORVEILEDNING Del I Det er ikke tvil om at det er inngått bindende avtale mellom Lars og selgerne av boligen. Dette kan, og bør, slås fast, helst med henvisning

Detaljer

Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett

Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett NOTAT Til: Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet Fra: Ola Ø. Nisja Dato: 19. desember 2014 Ansvarlig partner: Ola Ø. Nisja Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett 1 INNLEDNING

Detaljer

SENSORVEILEDNING JUR 3000P DAG 2 HØSTEN 2014

SENSORVEILEDNING JUR 3000P DAG 2 HØSTEN 2014 Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 1. desember 2014 Advokat Erlend Haaskjold erh@adeb.no SENSORVEILEDNING JUR 3000P DAG 2 HØSTEN 2014 1 INNLEDNING Eksamensoppgaven består

Detaljer

Overordnet problemstilling er om Marte fremdeles er gjeldsforpliktet overfor Sparebanken etter rettmessig heving av kjøpsavtalen.

Overordnet problemstilling er om Marte fremdeles er gjeldsforpliktet overfor Sparebanken etter rettmessig heving av kjøpsavtalen. PENGEKRAVSRETT - HØST 2012 Kandidat: Hanna Falskog Kommentert av Camilla Haukeland Olsen SPØRSMÅL 3 Tvisten står mellom Marte og Sparebanken. Overordnet problemstilling er om Marte fremdeles er gjeldsforpliktet

Detaljer

Innhold. Forord... 5 Forord til doktoravhandlingen... 6

Innhold. Forord... 5 Forord til doktoravhandlingen... 6 Innhold Forord... 5 Forord til doktoravhandlingen... 6 DEL I Innledning og bakteppe... 17 1 Emnet, problemstillinger og avgrensninger... 19 2 Bruken av fremmed rett og internasjonale anbefalinger... 23

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

SENSORVEILEDNING. JUS1111 privatrett 1, høsten Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark

SENSORVEILEDNING. JUS1111 privatrett 1, høsten Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark SENSORVEILEDNING JUS1111 privatrett 1, høsten 2013 Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark Innledning: Oppgaven er en praktikumsoppgave i faget kjøpsrett. Den utgjør del I av oppgaven denne eksamensdagen

Detaljer

Gi en fremstilling av likheter og forskjeller mellom reglene om opplysningsplikt i FAL kapittel 4 og kapittel 13.

Gi en fremstilling av likheter og forskjeller mellom reglene om opplysningsplikt i FAL kapittel 4 og kapittel 13. Eksamensoppgave Valgfag Vår 2016 for Forsikringsrett 5420 Sensorveiledning Generelt Oppgaven har en form som ofte har vært benyttet i forsikringsrett ved at man har en teoridel kombinert med en kort praktisk

Detaljer

Sensorveiledning, Opphavsrett, JUR 1810 og JUR 5810, Høsten Om oppgaven

Sensorveiledning, Opphavsrett, JUR 1810 og JUR 5810, Høsten Om oppgaven Sensorveiledning, Opphavsrett, JUR 1810 og JUR 5810, Høsten 2009 1 Om oppgaven Eksamensoppgaven denne høsten er en praktikumsoppgave. En slik oppgavetype har svært sjelden vært gitt i faget en slags variant

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 19. september Gjennomgang 28. oktober 2011 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 19. september Gjennomgang 28. oktober 2011 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 19. september 2011 Gjennomgang 28. oktober 2011 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise

Detaljer

Sensorveiledning eksamen allmenn formuerett 2014

Sensorveiledning eksamen allmenn formuerett 2014 Sensorveiledning eksamen allmenn formuerett 2014 Tvist 1: Peder Ås konkursbo Eiendomsinvest AS (v/lars Holm) Oppgaven har en «myk start», i den forstand at spørsmålet om beslag er rimelig åpenbart. Eiendommen

Detaljer

Forord. Oslo, august 2011 Trygve Bergsåker

Forord. Oslo, august 2011 Trygve Bergsåker Forord Det er gått lang tid siden første utgave av boken kom i 1994. Annen utgave er holdt innenfor samme ramme med hensyn til innhold og omfang. Boken er ført à jour med nytt rettsmateriale som lovgivning,

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars 2010 Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi noenlunde presise

Detaljer

Sensorveiledning JUR4000P høsten 2014 - praktikumsoppgave i strafferett

Sensorveiledning JUR4000P høsten 2014 - praktikumsoppgave i strafferett Mats Iversen Stenmark Dato: 24. september 2014 Sensorveiledning JUR4000P høsten 2014 - praktikumsoppgave i strafferett I. Innledning Oppgaven er en praktikumsoppgave, og reiser sentrale problemstillinger

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3211, Dynamisk tingsrett innlevering 3. oktober 2013

Fakultetsoppgave JUS 3211, Dynamisk tingsrett innlevering 3. oktober 2013 Fakultetsoppgave JUS 3211, Dynamisk tingsrett innlevering 3. oktober 2013 Gjennomgang 25. oktober 2013 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen høsten 2011 (JUS 3111 del 1) Omfang

Detaljer

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning Rundskriv «2015-31» Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: Vår dato: 14.07.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2012/8 Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning

Detaljer

Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2010, 3.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål)

Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2010, 3.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål) UTKAST Sensorveiledning JUR3000/JUS3211 tredje avdeling, våren 2012. Selskapsrett 1. Oppgaveteksten Sammenlign samtykkeregler og forkjøpsregler ved omsetning av selskapsandeler og aksjer. Forklar hvordan

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 13. februar Gjennomgang 14. mars 2012 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 13. februar Gjennomgang 14. mars 2012 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 13. februar 2012 Gjennomgang 14. mars 2012 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise

Detaljer

2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning. For mye utbetalt tilskudd/erstatning skal rettes ved innkreving.

2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning. For mye utbetalt tilskudd/erstatning skal rettes ved innkreving. Rundskriv 8/12 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 02.02.2012 Vår referanse: 201200001-8/046.2 Rundskrivet erstatter: 60/07 Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo,

Detaljer

JUS3111 Obligasjonsrett II. Pengekravsrett. Førsteamanuensis Inger B. Ørstavik Disposisjon fra professor Trygve Bergsåker

JUS3111 Obligasjonsrett II. Pengekravsrett. Førsteamanuensis Inger B. Ørstavik Disposisjon fra professor Trygve Bergsåker JUS3111 Obligasjonsrett II Pengekravsrett Førsteamanuensis Inger B. Ørstavik Disposisjon fra professor Trygve Bergsåker 1 Faget obligasjonsrett II - pengekravsrett Formuerettslige yteplikter Den ytelse

Detaljer

EKSAMEN JUS 132 HØST 2013

EKSAMEN JUS 132 HØST 2013 EKSAMEN JUS 132 HØST 2013 Skrevet av: Jørgen Skalmerud Kommentert av: Jan Mathias Råheim, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Selmer DA. Del 1: Tvisten står mellom Peder Ås og Ole Tastad. Spørsmål 1 Problemstillingen

Detaljer

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten 1. Innledning Skattedirektoratet har mottatt spørsmål

Detaljer

Last ned Pengekravsrett - Trygve Bergsåker. Last ned

Last ned Pengekravsrett - Trygve Bergsåker. Last ned Last ned Pengekravsrett - Trygve Bergsåker Last ned Forfatter: Trygve Bergsåker ISBN: 9788205462595 Antall sider: 413 sider Format: PDF Filstørrelse:17.39 Mb Boken gir en omfattende og grundig fremstilling

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar 2009 Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi noenlunde

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 5. september 2012

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 5. september 2012 Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 5. september 2012 Gjennomgang 12. oktober 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen våren 2012 (JUS 3111) En forkortet

Detaljer

Rundskriv 60/07. Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 1 Innledning

Rundskriv 60/07. Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 1 Innledning Rundskriv 60/07 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 26.11.2007 Vår referanse: 200700001-59/07 Rundskrivet erstatter: 36/2005 Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033

Detaljer

Veiledning. (1) Oppgave 1

Veiledning. (1) Oppgave 1 Veiledning (1) Oppgave 1 (a) Om oppgaven. Innledningsvis kan det være hensiktsmessig å skissere de to nevnte lovenes virkeområde; forbrukerkjøp (av løsøreting) og håndverkertjenester i forbrukerforhold.

Detaljer

Fakultetsoppgave i miljørett, innlevering 19. mars 2012

Fakultetsoppgave i miljørett, innlevering 19. mars 2012 Fakultetsoppgave i miljørett, innlevering 19. mars 2012 Gjennomgang 22. april 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Del 1 teller klart mest (80 %). Del 2 må anses som et kontrollsspørsmål som ikke trenger

Detaljer

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 19. februar 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt s.

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 19. februar 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt s. Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 19. februar 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s. 220 Gjennomgang 5. mars 2010, 12.15 i Misjonssalen v/jon Gauslaa Generelle

Detaljer

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 24. september 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s.

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 24. september 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s. Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 24. september 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s. 220 Gjennomgang 29. oktober 2010 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske

Detaljer

Sensorveiledning JUR 3000P Dag 1 Høsten 2014

Sensorveiledning JUR 3000P Dag 1 Høsten 2014 Oslo 19. november 2014 Sensorveiledning JUR 3000P Dag 1 Høsten 2014 Lasse Simonsen Sensorveiledning: JUR 3000P høsten 2014 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Bakgrunnsretten 3 3 Kontraktsbrudd 4 3.1 Forsinkelse...

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 11. april 2011 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 11. april 2011 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars 2011 Gjennomgang 11. april 2011 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise problemstillinger.

Detaljer

Avtale om tjenester på løsøre

Avtale om tjenester på løsøre Avtale om tjenester på løsøre Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom privat forbruker og yrkesutøver om forundersøkelse, rådgivning eller reparasjon av løsøre som hovedsakelig benyttes til personlig bruk

Detaljer

SENSORVEILEDNING JUR 3000 DAG 2 VÅREN 2013 OPPGAVE 1

SENSORVEILEDNING JUR 3000 DAG 2 VÅREN 2013 OPPGAVE 1 Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 14. mai 2013 Erlend Haaskjold SENSORVEILEDNING JUR 3000 DAG 2 VÅREN 2013 OPPGAVE 1 «Det hevdes ofte at «i gjeldende rett er god tro

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. september 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, Qahu Bar Assembly AS, dets konkursbo (advokat Per Omreng til prøve) mot Nordea

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

SENSORVEILEDNING INNLEDNING OPPGAVE 1 (A RETTSFILOSOFI) EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015

SENSORVEILEDNING INNLEDNING OPPGAVE 1 (A RETTSFILOSOFI) EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015 SENSORVEILEDNING EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015 INNLEDNING Eksamensoppgaven består av tre deler, og det fremgår av oppgaveteksten at alle spørsmål skal besvares. Nedenfor følger

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6 Side 1 av 6 SENSORVEILEDNING JUR 1000 DAG 1 Høst 2012 Dato: Fredag 14. desember 2012 Tid: Kl. 10:00 16:00 Teori Utkast til sensorveiledning, JUR1000 1. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap, dag 1 tidsbruk

Detaljer

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 5. februar 2009 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt s.

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 5. februar 2009 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt s. Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 5. februar 2009 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s. 220 Gjennomgang 11. februar 2009 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

Trygve Bergsåker PENGE- KRAVSRETT. 3. utgave

Trygve Bergsåker PENGE- KRAVSRETT. 3. utgave Trygve Bergsåker PENGE- KRAVSRETT 3. utgave trygve bergsåker pengekravsrett 3. utgave Gyldendal Norsk Forlag AS 2015 1. utgave, 1994 2. utgave, 2011 3. utgave, 3. opplag 2016 ISBN: Omslagsdesign: Gyldendal

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7161 4.3.2008 VITAL PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7161 4.3.2008 VITAL PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7161 4.3.2008 VITAL PENSJON Condictio indebeti tilbakebetalingskrav etter feilutbetaling. Forsikrede (f. 1917) døde 1.3.05. Hun hadde forut for dødsfallet utbetaling av

Detaljer

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Oslo 23. februar 2015 Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Lasse Simonsen Sensorveiledning: Utsatt prøve JUR3000 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Bakgrunnsretten 3 3 Mangelsspørsmålet 3 3.1 Innledning...

Detaljer

Våren Paktikum

Våren Paktikum Våren 2005 - Paktikum Kapittel 9. Avtaler om formuesordningen mv. er uttømmende Det innebærer at det ikke er adgang til å inngå avtaler om formuesordningen eller et fremtidig skifte som ikke er hjemlet

Detaljer

Sensorveiledning JUS 3211 våren Innledende bemerkninger

Sensorveiledning JUS 3211 våren Innledende bemerkninger Sensorveiledning JUS 3211 våren 2016 1. Innledende bemerkninger Oppgaven dette semesteret består av to tvister (oppgave A og B), med sentrale spørsmål som i kandidatenes pensum behandles i fagområdene

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 12. oktober Gjennomgang 28. oktober 2010 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 12. oktober Gjennomgang 28. oktober 2010 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 12. oktober 2010 Gjennomgang 28. oktober 2010 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen kontraktsrett II 17. okt 2008 sensur 21. nov 2008 Versjon 4 nov 2008

Sensorveiledning Eksamen kontraktsrett II 17. okt 2008 sensur 21. nov 2008 Versjon 4 nov 2008 1 Sensorveiledning Eksamen kontraktsrett II 17. okt 2008 sensur 21. nov 2008 Versjon 4 nov 2008 Sensorene må først og fremst granske om studentene stiller rettsspørsmålene presist, om studentene anvender

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

Fakultetsoppgåve Obligasjonsrett II vår 2015 Gjennomgang

Fakultetsoppgåve Obligasjonsrett II vår 2015 Gjennomgang Fakultetsoppgåve Obligasjonsrett II vår 2015 Gjennomgang Ola Mestad Professor dr. juris Senter for europarett og Avdeling for petroleumsrett 29. april 2015 Oppgåva Karakteristikk Vanskeleg eller lett?

Detaljer

Avtale om tjenester på fast eiendom

Avtale om tjenester på fast eiendom Avtale om tjenester på fast eiendom Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom yrkesutøver og privat forbruker om endring eller reparasjon av fast eiendom som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtale- og obligasjonsrett (domsanalyse) innlevering 14. oktober 2011. Gjennomgang 18. november 2011 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtale- og obligasjonsrett (domsanalyse) innlevering 14. oktober 2011. Gjennomgang 18. november 2011 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtale- og obligasjonsrett (domsanalyse) innlevering 14. oktober 2011 Gjennomgang 18. november 2011 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven og oppgavetypen: Halvdagsoppgave. Domspremissene

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN 2015 JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT SENSORVEILEDNING

ORDINÆR EKSAMEN 2015 JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT SENSORVEILEDNING ORDINÆR EKSAMEN 2015 JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT SENSORVEILEDNING Spørsmål 1: Er Skauholt Rogers særeie? Rettslig grunnlag er el. 48 som sier at en giver kan bestemme bl.a. en ordning som nevnt i 42 som

Detaljer

Sensorveiledning Skoleeksamen Kontraktsrett II Høsten 2012

Sensorveiledning Skoleeksamen Kontraktsrett II Høsten 2012 Sensorveiledning Skoleeksamen Kontraktsrett II Høsten 2012 Oppdateringer står i kursiv Del I Hovedspørsmålet i oppgaven er om Peder Ås har krav på retting ved at Hans Tastad besørger lakkering av bilen,

Detaljer

Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa

Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar 2010 Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa Om forarbeider til formelle lover som rettskildefaktor Eksamensoppgave

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett

Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett 1. Læringskrav Det kreves god forståelse av følgende emner: o Skattestrukturen (dvs. de ulike skatter som utskrives på inntekt, herunder

Detaljer