Forord. Oslo, august 2011 Trygve Bergsåker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Oslo, august 2011 Trygve Bergsåker"

Transkript

1 Forord Det er gått lang tid siden første utgave av boken kom i Annen utgave er holdt innenfor samme ramme med hensyn til innhold og omfang. Boken er ført à jour med nytt rettsmateriale som lovgivning, rettspraksis, litteratur og internasjonalt materiale. Emnevalg og kapittelinndeling er som i første utgave, og bokens samlede omfang er også omtrent som tidligere. Noen temaer er mer berørt av nytt materiale enn andre, og noen kapitler er derfor skrevet om mer enn andre. Kapitlet om renter er redusert idet rettspraksis har ført til avklaringer som forenkler redegjørelsen. Oslo, august 2011 Trygve Bergsåker

2

3 Forord til tredje utgave Boken er ført à jour med nytt rettsmateriale lovgivning, domspraksis og annet materiale siden forrige utgave kom i Samfunns- og rettsutviklingen har gått sin gang. Vi har fått praksis fra Høyesterett som har bidratt til avklaring av spørsmål knyttet til avsavnsrenter, og i tillegg gode illustrasjoner innenfor andre sentrale temaer i pengekravsretten. Kontante penger (sedler og mynter) som lovlig og tvungent betalingsmiddel utfordres stadig mer av betalingskort og annen elektronisk betaling, samt av samfunnets behov for kontroll med etterlevelse av skatte- og avgiftsregimet og for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Boken inneholder på disse og enkelte andre områder noen spede antydninger om spenninger mellom eldre lovgivning og den nye virkeligheten. De tematiske rammene for boken er likevel som i forrige utgave, og omfanget er også omtrent det samme. Oslo, juni 2015 Trygve Bergsåker

4

5 Innholdsoversikt I innledning... ii betalingstid. betalingssted. moderne betalingsformidling... iii renter og rentesrenter... iv overdragelse av fordringer og forpliktelser... v mortifikasjon av omsetningsgjeldsbrev mv.... vi samskyld og regress... vii cessio legis, subrogasjon... viii rettsvirkninger av betalingsmislighold, med hovedvekt på forsinkelsesrenter

6 10 innholdsoversikt ix inkasso... x kreditormora... xi motregning... xii tilbakebetaling og tilleggsbetaling... xiii fall i pengeverdien... xiv oppgjør... xv foreldelse... xvi pengekrav i forbrukerforhold litteratur, forkortelser og registre

7 Innholdsfortegnelse I innledning Emne og terminologi. Rettskildene Forskjellige typer pengefordringer Inndeling etter fordringens grunnlag Inndeling etter dokumentbruk Innledning Gjeldsbrev Omsetningsgjeldsbrev og enkle gjeldsbrev Bruk av gjeldsbrev i praksis «Muntlige» fordringer Sammenfatning: gjeldsbrev og muntlige fordringer Innskuddsbøker Andre inndelingskriterier Den rettslige betydning av at det utstedes gjeldsbrev. Gjeldsbrevlovens anvendelsesområde Andre regler... II betalingstid. betalingssted. moderne betalingsformidling Betalingstid Forfall Innledning Påkrav Fastsatt forfall Førtidig (ekstraordinært) forfall Oppsigelsesklausuler Frigjøringstid og rett til førtidig tilbakebetaling

8 12 innholdsfortegnelse 2. Betalingssted Moderne betalingsformidling Innledning. Sammenkobling av betalingstid og betalingssted 3.2 Finansavtalel. 38 og III renter og rentesrenter Formål og funksjon. Tid er penger Kredittrenter, forsinkelsesrenter, avsavnsrenter Rettsgrunnlag for renter og rentesrenter Avtale, lov og andre grunnlag for renteplikt Særlig om avsavnsrenter Innledning Reelle hensyn forskjellige typer fordringer Status avsavnsrenter etter Høyesteretts praksis Rentekompensasjonens omfang og form Rentekrav etter erstatningsrettslige synspunkter Innledning Ansvarsgrunnlag Erstatningens omfang Forholdet til forsinkelsesrentel. 3 tredje ledd Rentekrav i medhold av avtl Rentekrav etter alminnelige berikelsessynspunkter Særlig om rentesrenter... IV overdragelse av fordringer og forpliktelser Hovedregelen om fri overdragelsesrett på kreditorsiden Unntak fra retten til overdragelse Avtale Lov Kort om pantsettelse av pengefordringer Terminologi Overdragelse av pengefordringer i praksis. Prisdannelsen på fordringer Kontraktsrettslige spørsmål Oversikt Veritasansvaret Innledning Hvilke situasjoner omfattes av 9?

9 innholdsfortegnelse Forholdet mellom 9 og ekstinksjonsregler til fordel for cesjonaren Forholdet mellom 9 og kjøpslovens regler om selgers ansvar for rettsmangler Veritasansvarets omfang Bonitasansvaret Innledning Forskjellige typer bonitasansvar Overdragelse av vekselobligasjon ved endossement Overdragelse av andre fordringer enn vekselobligasjoner ved endossement Tredjepersonspørsmål Innledning Omsetningsgjeldsbrev Det felles legitimasjonsvilkåret De enkelte negotiabilitetsreglene (legitimasjonsreglene) Fordringer registrert i verdipapirregister Enkle fordringer Debitorskifte (gjeldsovertakelse)... V mortifikasjon av omsetningsgjeldsbrev mv Mortifikasjon i kreditors interesse Behov og vilkår Kort om fremgangsmåten Virkningen av mortifikasjon i kreditors interesse Mortifikasjon i debitors interesse Behov og vilkår Kort om fremgangsmåten Virkningen av mortifikasjon i debitors interesse Nærmere om situasjonen etter en mortifikasjonsdom... VI samskyld og regress Oversikt over de viktigste heftelsesformene Solidarisk ansvar Proratarisk ansvar Alternativt ansvar Andre ansvarsformer og ansvarsbetegnelser Hvilken heftelsesform gjelder?

10 14 innholdsfortegnelse 3.1 Ansvaret utad: hovedregelen om solidaransvar Regressomgangen Solidarisk ansvar Innledning Sideordnet solidaransvar Ansvaret utad Regressen Garantiansvar Innledning Selvskyldnerkausjon, simpel kausjon og andre kausjonsformer Bonitasansvar Delvis solidaritet Enkelte terminologiske spørsmål Ansvar pro rata Ansvaret utad Regressen Alternativt ansvar Ansvaret utad Regressen... VII cessio legis, subrogasjon Kausjonistens regresskrav Intervensjonsbetalerens regresskrav Forsikringsselskapets regresskrav Foreldelse av regresskrav Forholdet til gjeldsbrevlovens regler om avhendelse Springende regress... VIII rettsvirkninger av betalingsmislighold, med hovedvekt på forsinkelsesrenter Oversikt over spørsmålene Forsinkelsesrenter reelle hensyn Forsinkelsesrenteloven Innledning Lovens anvendelsesområde Pengekrav På formuerettens område

11 innholdsfortegnelse Avtalefrihet Forholdet til spesiallovgivningen Vilkår for krav på forsinkelsesrenter Renteperioden Forfallsrente og påkravsrente Nærmere om påkravsrente Kreditormora mv Forsinkelsesrentens størrelse Rentefoten Rentesrenter? Erstatning for tap som ikke dekkes av forsinkelsesrenten Særreglene for forbrukergjeld Forsinkelsesrenter utenfor formueretten Forholdet mellom forsinkelsesrenteloven og gbl. 6 og Tilbakeholdsrett Heving Erstatningsansvar... IX inkasso Oversikt Inkassoloven Lovens fravikelighet Inndrivingens tre faser «Inkasso» og «inndriving» God inkassoskikk Innledning Nærmere om kriteriet Virkninger av inndriving i strid med god inkassoskikk Nærmere om inndrivingsprosessen Fase (1): inkassovarsel og betalingsfrist Fase (2): utenrettslig inkasso Fase (3): rettslig inkasso Skyldnerens ansvar for kreditors inndrivingskostnader mv. i fase (1) og (2) Skyldnerens ansvar for sakskostnader i fase (3)

12 16 innholdsfortegnelse X kreditormora Vilkår for kreditormora Vilkår på kreditorsiden Innledning Kreditor avviser betaling uberettiget Kreditor unnlater å yte nødvendig medvirkning Andre omstendigheter som kreditor har risikoen for Kreditors mislighold av vederlagsforpliktelsen Vilkår på debitorsiden Innledning Debitors frigjøringstid må være kommet Debitor må være klar til å betale Særlig om oppfyllelsesforsøk fra tredjemann Rettsvirkninger av kreditormora Innledning Debitors betalingsplikt oppheves midlertidig Debitors renteplikt opphører Debitors rett til å deponere Debitors krav på motytelsen Kreditors erstatningsansvar for debitors tap... XI motregning Hva er motregning? Hovedkrav og motkrav Defensiv og offensiv motregning Frivillig og tvungen motregning De grunnleggende reelle hensyn Innledning Lettvint oppgjørsmåte Effektiv «inkasso» Sikkerhet for motfordringen Kontanthensynet hensynet til isolert oppgjør Rimelighet og rettferdighet Alminnelige betraktninger Særlig om konnekse krav Motregningsvirkningen Ensidig erklæring er tilstrekkelig Motregningserklæring er nødvendig Nærmere om tidspunktet for motregningsvirkningen

13 innholdsfortegnelse De alminnelige motregningsvilkår Innledning Komputabilitet Gjensidighet Motkravet må være forfalt, og frigjøringstiden for hovedkravet må være kommet Andre alminnelige vilkår? Samme betalingssted? Motregningsrett etter eget betalingsmislighold? Kan motregning avskjæres på grunn av misbruk av rett? 5. Unntak fra gjensidighetsvilkåret Motregning med motkrav på tredjemann etter cesjon av hovedkravet Innledning Hovedkravet er en enkel fordring Hovedkravet er knyttet til et omsetningsgjeldsbrev Andre unntak fra gjensidighetsvilkåret Fordringer som ikke kan gjøres opp med tvungen motregning 6.1 Innledning Lovbestemte unntak Unntak etter analogi fra reglene om beslagsfrihet... XII tilbakebetaling og tilleggsbetaling Tilbakebetaling Oversikt over spørsmålene Tilbakebetaling etter erstatningsrettens alminnelige regler 2.3 Tilbakebetaling etter kontraktsrettens alminnelige regler. 2.4 Tilbakebetaling ved a konto-betaling Læren om condictio indebiti Innledning Momenter av betydning ved vurderingen Tilbakebetalingskravets omfang, herunder rentespørsmålet Tilbakebetalingskravets karakter Tilleggsbetaling... XIII fall i pengeverdien Nominalisme og valorisme Renter og rentesrenter

14 18 innholdsfortegnelse 4. Avtalt indeksregulering o.l Lovbestemt indeksregulering o.l Kontraktsrevisjon i medhold av avtl Særlig om erstatning for inflasjonstap under betalingsmislighold... XIV oppgjør Betalingsmidler Lovlige og tvungne betalingsmidler Fordringer i fremmed valuta Delvis oppgjør Debitors rett til å foreta deloppgjør Debitors plikt til å foreta deloppgjør På hvilken gjeldspost skal en delbetaling avskrives? Betaling under forbehold mv. Debitors rett til kvittering Intervensjonsbetaling Innledning Kreditors plikt til å motta intervensjonsbetaling Intervensjonsbetalerens regressrett... XV foreldelse Emnet for dette kapitlet Hva er foreldelse? Reelle hensyn Kort oversikt over hovedspørsmålene Foreldelseslovens anvendelsesområde Kan foreldelsesloven fravikes ved avtale? Forholdet til reklamasjonsregler Foreldelseslovens alminnelige regler Fristens lengde Fristens utgangspunkt Hovedregelen Krav oppstått ved mislighold Førtidig forfall mv Krav som bygger på garanti Alminnelige tilleggsfrister Fristavbrudd og virkningene av dette Oversikt Avbrytelse ved skyldnerens erkjennelse Avbrytelse ved saksanlegg mv

15 innholdsfortegnelse Virkningen av fristavbrudd ved erkjennelse Virkningen av fristavbrudd ved saksanlegg mv Særregler for bestemte typer fordringer Innledning Bankinnskudd m.m Gjeldsbrev og pengelån Pensjon, underholdsbidrag m.m Kausjon Innledning Selvstendig foreldelse Aksessorisk foreldelse Nærmere om rekkevidden av 7 og 25 nr Regressfordring Erstatningskrav Innledning Treårsfristen Tyveårsfristen Nærmere om erstatning for personskade på kontraktsgrunnlag Erstatningskrav mv. i straffesak Krav mot verge mv. og visse krav i selskapsforhold Foreldelsens virkninger Hovedregel Foreldede fordringers restverdi Pantesikkerhet mv.... XVI pengekrav i forbrukerforhold Lovgivning Oversikt Forbrukeren som kreditor eller debitor Særbehandling av forbrukerforhold uten direkte grunnlag i lovgivning Innledning Motregning Tilbakesøking og tilleggsbetaling Foreldelse Kausjon Forbrukerens detensjonsrett og erstatningsansvar ved rettslig villfarelse Forbrukerbeskyttelse og beskyttelse av finansinstitusjoners økonomiske soliditet Innledning

16 20 innholdsfortegnelse 4.2 Generell vurdering av kundevilkår (vilkårskontroll) Organiseringen av vilkårskontrollen Avveiningen av forbrukerhensyn mot tilsynshensyn ved vilkårskontrollen Vurderingen i enkeltsaker... litteratur, forkortelser og registre litteratur... forkortelser... domsregister... lovregister... stikkord

Innledning. 1. Emne og terminologi. Rettskildene UTDRAG

Innledning. 1. Emne og terminologi. Rettskildene UTDRAG I Innledning 1. Emne og terminologi. Rettskildene Pengekravsrett er en vanlig betegnelse på et juridisk fag, der rettsreglene om pengekrav behandles. Et annet ord for pengekrav er pengefordring. De to

Detaljer

Lojalitetsplikt ved kausjonsstillelse. Finansinstitusjoners opplysnings- og frarådningsplikt ved inngåelse av kausjonsavtaler etter finansavtaleloven

Lojalitetsplikt ved kausjonsstillelse. Finansinstitusjoners opplysnings- og frarådningsplikt ved inngåelse av kausjonsavtaler etter finansavtaleloven Lojalitetsplikt ved kausjonsstillelse Finansinstitusjoners opplysnings- og frarådningsplikt ved inngåelse av kausjonsavtaler etter finansavtaleloven Veileder: Viggo Hagstrøm Leveringsfrist: 25. november

Detaljer

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger OMSTØTELSE VED KONKURS ETTER DEKNINGSLOVEN 5-5: Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger Kandidatnr: 173109 Veileder: Rune Sæbø Leveringsfrist: 10.12.2010 Til sammen

Detaljer

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Nr. 2/2009 15. årgang Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør

Detaljer

BANKENES OPPLYSNINGSPLIKT OVERFOR PRIVATE KAUSJONISTER

BANKENES OPPLYSNINGSPLIKT OVERFOR PRIVATE KAUSJONISTER BANKENES OPPLYSNINGSPLIKT OVERFOR PRIVATE KAUSJONISTER Av Trine Blix liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING

Detaljer

FORELDELSE AV FORDRINGER

FORELDELSE AV FORDRINGER FORELDELSE AV FORDRINGER C AV FORLAGT AV GUSTAV E. RAABE INNHOLD Forkortelser 9 I: g 1. Alminnelige forklaringer. Kilder 13 I. Foreldelse og beslektede rettsinstitutter s. 13. II. Foreldelsesreglenes formål

Detaljer

Aksjonærlån og aksjeutbytte den skatterettslige grensedragningen.

Aksjonærlån og aksjeutbytte den skatterettslige grensedragningen. Aksjonærlån og aksjeutbytte den skatterettslige grensedragningen. Masteroppgave JUS399 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Kandidatnummer: 187197 Veileder: Hugo P. Matre Leveringsfrist: 3.6.2013

Detaljer

Nytt i privatretten. 2003 viderefører den strenge linjen fra tidligere dommer, men er samtidig

Nytt i privatretten. 2003 viderefører den strenge linjen fra tidligere dommer, men er samtidig Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nyhetsbrev for informasjon på det privatrettslige området.nr.3/2003 OBLIGASJONSRETT KONTRAKTSRETT Innhold nr. 3: Obligasjonsrett s. 1 Kontraktsrett

Detaljer

Lovvedtak 47. (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 211 L (2009 2010), jf. Prop. 65 L (2009 2010)

Lovvedtak 47. (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 211 L (2009 2010), jf. Prop. 65 L (2009 2010) Lovvedtak 47 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 211 L (2009 2010), jf. Prop. 65 L (2009 2010) I Stortingets møte 29. april 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Av forordet til 1. utgave (1988): Lov og Rett for næringslivet er en juridisk lærebok og håndbok på næringslivets

Av forordet til 1. utgave (1988): Lov og Rett for næringslivet er en juridisk lærebok og håndbok på næringslivets Forord Av forordet til 1. utgave (1988): Lov og Rett for næringslivet er en juridisk lærebok og håndbok på næringslivets rettsområder. Hensikten med boken er å gi en bred oversikt over de mer sentrale

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2014-20. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2014-20. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2014-20. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 15 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten 1. Innledning Skattedirektoratet har mottatt spørsmål

Detaljer

KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7

KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7 KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7 Kandidatnummer: 582 Leveringsfrist: 26.11.07 Til sammen 17.598 ord 22.11.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Reglene om. kreditorvarsel og kreditorinnsigelser. ved fusjon. av aksjeselskaper

Reglene om. kreditorvarsel og kreditorinnsigelser. ved fusjon. av aksjeselskaper Masteroppgave Jus399 Reglene om kreditorvarsel og kreditorinnsigelser ved fusjon av aksjeselskaper Kandidatnummer: 181669 Veileder: Professor dr. juris Filip Truyen Antall ord: 12 251 6. 12. 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MASTEROPPGAVE VÅR 2008.

MASTEROPPGAVE VÅR 2008. MASTEROPPGAVE VÅR 2008. STUDENTNR: 158312 VEILEDER: HANS FREDRIK MARTHINUSSEN DEN TAPENDE PARTS KRAV VED RETTIGHETSKOLLISJONER. H OG S SITT KRAV MOT A DER B EKSTINGVERER. B SITT KRAV MOT A HVOR H OG S

Detaljer

Skadelidtes krav på renter

Skadelidtes krav på renter Skadelidtes krav på renter Utbetaling av yrkesskadeforsikring og uførekapital NFT 4/1996 av cand. jur. Jan Arhaug Rentebestemmelsene innenfor yrkesskadeforsikring er uklare, og etter forfatterens mening

Detaljer

Nr. 6 2010 Side 917 1146 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2010 Side 917 1146 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2010 Side 917 1146 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 9. juni 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Mai. 7. Lov nr. 15 om endr.

Detaljer

Forbruker kjøpsloven

Forbruker kjøpsloven Forbruker kjøpsloven INNHOLD Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Alminnelig virkeområde 2. Lovens anvendelse i noen særlige forhold 3. Ufravikelighet. Lovvalg

Detaljer

Fagplan 3. studieår. Juridisk metode og etikk 15 stp

Fagplan 3. studieår. Juridisk metode og etikk 15 stp Fagplan 3. studieår Tredje studieår utgjør det siste året på Bachelorstudiet i rettsvitenskap. Dette studieåret er bygget opp rundt de sentrale formuerettsfagene, og består av fagene rettskildelære (15

Detaljer

Innst. 211 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2009 2010)

Innst. 211 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2009 2010) Innst. 211 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 65 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i finansavtaleloven mv. (gjennomføring av direktiv 2008/48/EF om

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

Boets legalpant i tredjepersons formuesgoder

Boets legalpant i tredjepersons formuesgoder Det juridiske fakultet Boets legalpant i tredjepersons formuesgoder En særrett til besvær for flere enn skyldnerens panthavere? Hilde Kaspersen Liten masteroppgave i rettsvitenskap høst 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Avtalevilkår. Generelle avtalevilkår. Innhold

Avtalevilkår. Generelle avtalevilkår. Innhold ya konto med VISA kort Avtalevilkår Innhold Generelle avtalevilkår s. 1 Særskilte avtalevilkår for betalingskort s. 7 Særskilte avtalevilkår for disponering av konto via nettbank m.v. s. 9 Samtykkeerklæring

Detaljer

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN S i d e 1 EIENDOMSMEGLING Grensen mellom en advokats engasjement som omfattes av eiendomsmeglingsloven og vanlig partsrepresentasjon ved kjøp og salg av fast eiendom. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore

Detaljer

GRUNNLAG. Når har den nye debitor overtatt den opprinnelige debitors forpliktelser overfor kreditor?

GRUNNLAG. Når har den nye debitor overtatt den opprinnelige debitors forpliktelser overfor kreditor? DEBITORSKIFTE PÅ ULOVFESTET GRUNNLAG Når har den nye debitor overtatt den opprinnelige debitors forpliktelser overfor kreditor? Kandidatnummer: 160648 Leveringsfrist: 2. Juni 2008 Til sammen 14267 ord

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Kursdokumentasjon 2010

Kursdokumentasjon 2010 Kursdokumentasjon 2010 Forretningsjus 2010 - Avtaler og rettsstoff du bør kjenne Advokat Harald F. Strandenæs Advokat Øystein Olaussen Advokatfirmaet Strandenæs MNA 1 Hovedlinjer 1 Hvilke avtaler,,p protokoller,

Detaljer

Bankenes frarådningsplikt overfor låntakere blir formålet oppfylt? av Stine Eliassen

Bankenes frarådningsplikt overfor låntakere blir formålet oppfylt? av Stine Eliassen Bankenes frarådningsplikt overfor låntakere blir formålet oppfylt? av Stine Eliassen Liten masteroppgave i rettsvitenskap Ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer